Nieuws uil Indië DONDERDAG 2 JANUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 1. Hoofdredacteur-Uitgever i JAN TIELEN Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag e» Dondert^ TERUG UIT AMERIKA. Gemeenteraad Sprang-Capelle Die Schöpfung" Joseph Haydr». Het Waalwijks Gemengd Koor heeft het onder ener gieke en bekwame leiding van mevrouw Lyda Ver hoeven-van Gent aange durfd, om zoo kort na de opvoering van Elias, thans voor den dag te komen met het oratorium „Die Schöp fung" van Joseph Haydn en wel op 13 en 14 Januari a.s. in de Ned. Herv. Kerk te Waalwijk. De solisten zijn: Dick Jansen, sopraan; Marcus Plooyer, tenor; Pe ter de Vos, bas; Piet van den Kerkhoff, orgel. Begeleiding: Het Til- burgsch Strijkorkest, con certmeester Carel v. d. Bijl, het geheel onder algemeene leiding van Mevr. Lyda Verhoeven-van Gent. Het lijdt geen twijfel, of ook ditmaal zal voor deze uitvoering van Waalwijks Gemengd Koor, met zulk een oratorium, met zulke solisten, begeleiding en lei ding groote belangstelling bestaan van de zijde van 't kunstminnend publiek van Waalwijk en de Langstraat, in deze omgeving die zich voor dergelijke uitvoerin gen zoo prachtig leent, ter wijl de kerk tevens ver warmd zal zijn. Tot goed begrip, achten wij het gewenscht hier een kort overzicht over dit groote werk van Haydn te laten volgen. KORTE BERICHTEN. De Echo van het Zuiden Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. ONRUSTIGE KERSTDAGEN IN INDIë. Een Nederlandsche militaire woordvoeder heeft medegedeeld dat het Kerstfeest zich heeft geken_ merkt door een toegenomen acti_ vit'cit l»j Bandoeng, Semarang en Soerabaja. Bij Bandoeng hebben driehonderd Indonesiërs die waar. scliijnlijk tot het volksleger be_ hoordeneen Ned. militair kamp aangevallen. Met mortiervuur wer den zij weer verspreid; aan Neder landsche zijde werden geen ver liezen geleden. SOEDIRMAN WIL STRIJD VOORTZETTEN. Generaal Soedirnian; opperbevel hebber der republikeinsche strijd, krachten, heeft in een radio.rcde den strijd lot het uiterste gepro. clameerd. Als resultaat van de op 23 December te Djokjakarta gehou den conferentie tusschcn Soekarno; den republikcinschen minister van Defensie en hevelhebbers van het republikeinsche leger; kondigde Soedirman aan, dat de strijd zou worden voortgezet. REPUBLIKEINSCHE ACTIE TEGEN LINGGADJATI. Naar de .Nieuwsgier" bericht is te Djokja opgericht het comité ;;Benteng Indonesia" dat alle groepen in de republiek vereenigt die tegen de overeenkomst zijn. Het comité is aanstonds een cam pagne begonnen in alle voornaam ste seden van de republiek o.a. in Djokja waar Soetamo sprak. Het comité is Zaterdag te Malang ge_ vormd en omvat 2-1 partijen; groe pen enz. HISTORISCHE VONDST VAN NAZI-DOCUMENTEN. Rijksinstituut voor Oorlogsdocu mentatie ontdekt in Dui schland 2000 kilogram archiefstukken van Seyss Inquart's handlanger Wimmer Uil deze documenten blijkt dat de liecren groote belangsLelling en waardeering hadden voor de ille_ galileit en een dito verachting voor de NSB Verder dat Jhr. Mr. Dr. de Geer, zijn, brochure ,;De syn these in den oorlog" voor het ter perse gaan, door de_ Duitschers heelt 1 aien goedkeure Verder werd een lijst van bijzonder anti- Duitsclie en anti_nationaal_socialis_ tisclie Nederlandsche officieren aan gelegd, waarop de huidige minis ter van oorlog Hauptman Fievez *o. 1 stond als bij uitstek anti nazi. Inderijd werd een jacht op stu denten georganiseerd en werden er 500 in Vught opgesloten. Seyss In. quart beval dat degenen die ge garandeerd niet tegen de moffen waren; vrijgelaten konden worden. Verdenking van anll.Duitsche ge zindheid was voldoende om ze di rect naar Duitschland over te brengen. NIEUWE DISTRIBUTIEREGELING VOOR ZIEKEN. Een dezer dagen is een nieuwe regeling voor de distributie van voedsel voor zieken getroffendie in vergelijking met de tot nu toe geldende een belangrijke vereen voudiging beteelient. I)e huidige stand van de dage. lijksclie voeding; waarbij verschil lende artikelen, zooals havermout; gricsmeel e.d. vrij verkrijgbaar zijn; maakt het' mogelijk het aantal ziektegevallen; waarvoor op me disch advies extra_voedscl wordt' verstrekt; tot vier groepen terug te brengen; n.l. a. tuberculose, b. suikerziekte, c. ulcus ventriculi cn duodeni en d. lijders aan spruw en coelialie. Ren belangrijke verbetering is; dat de extra_rantsoenen niet meer op het normale burgerrantsoen van den patiënt worden gekort. De nieuwe normen zijn per twee weken: Voor a15 liter melk; 500 gram boter; 1200 gram vleescli en 15 eieren; voor b. 1000 gram boter; 1400 gram vleescli; 400 gram kaas en 15 eieren; voor c.15 liter melk; voor d. 3000 gram vleescli; 500 gr. rijst. Voor de groepen ab en d is de duur der toewijzing 24 weken; voor groep e 16 weken. In zeer uitzonderlijke gevallen is het den arts mogelijk voor patiën_ ten. die nief onder een der ge noemde groepen vallen, afzonder lijk ziekenrantsoenen aan te vragen. De Turksche regcering heeft een zes'al dubbelschroef passagiers schepen in Nederland besteld vol gens overeenkomst; gesloten met de Induslrieele Hnndelscombinalic Holland*. die bestaat uit 6 groote scheepswerven. De sovjet-Russische minister raad benoemde Gromvko, thans 'imanent afgevaardigde der Sov jets bij den Veiligheidsraad; tot plaatsvervangend minister van bui ten1. andschc zaken. De Sovjet_unie heeft nu vijf plaatsvervangende ministers van buitenlandsche za ken. Het Belgische Staatsblad maakt bekend, dat met ingang van 1 Jan. 1917 de verkoop van schoeisel vrij gegeven wordt. Minstens 25 procent der geheel uit leder vervaardigde schoenen moeten tegen vaslgestel- den prijs verkocht worden. I. De heer P. Elshout te Druilen is en kele weken geleden weer gezond en wel van zijn Ainerikaansche reis behouden teruggekeerd; waar hij in opdracht van de Vakgroep zijn licht is gaan opsteken teneinde de mogelijkheden te bestudeeren voor liet exporteeren van schoenenin het bijzonder kinder, en baby schoenen naar Amerika. Wanneer men verre reizen maakt; dan kan men wat verhalen en zoo zijn wij op onze beurt eens naar ,;Oome Piet" getogen; teneinde hem te vra gen ons het een en ander van zijn reis naar de nieuwe wereld te ver tellen. Wij troffen ;;Oome Piet' genoeg lijk op z'n praatstoel en liij was zoo welwillend ons het een en an der mede te deelen; of meer nog; hij heeft ons die uren als het ware door de Amerikannsclie fabrieken straten en winkels geleid, waar door wij in staat zijn dit artikel samen te stellen. ,Hoc zoo vroegen wij Oome Piet is U deze reis bevallen en wat zijn Uw bevindingen in Ame rika?" .Wanneer men aldus Oome Piet nog nooit in Amerika is ge_ weest cn men komt dan in een wereldstad als New York, dan doet liet leven zich daar wel een beetje vreemd adn; maar aan het jagende Amerikaansclic tempo wordt men spoedig gewend; wat mij betreft ben ik er zeker tien jaar jonger geworden. De reis ging met het slqomschip van de Holland_Amc_ rika Lijn ;;De Noordam", met 180 passagiers uit alle deelen van de wereld aan boord. Met mij reisde een commissie; welke gezonden was door de Vak groepen welke overwegend alle 't zelfde doel hadden niet een soort gelijke opdracht als ik. Zooals U hekend; gold mijn opdracht het onderzoek naar de mogelijkheden die er zoüden kunnen bestaan voor hel exporteeren van kinder, en babyschoenen naar Amerika; ter. wijl ik daarnaast een goede studie heb kunnen maken van het leven in de Amerikaansclic schoenen- branche. Zoo toog ik dan naar Amerika met een uitgebreide col lectie kinder, en babyschoenen. Doch wat betreft liet plaatsen van kinder, en babyschoenen op de Amerikaansche markt lijkt me een onbegonnen werk", daar er voor mooie cn dure babyschoenen abso luut geen interesse bestaat. Ook voor andere schoenen geldt over 't algemeen hetzelfde. De keuze in schoenen is in Amerika zeer uit gebreid. De leestvorm is er over wegend anders dan in Europa men schoeit' er den kindervoet op 'n zeer smalle leestmaar men ziet er niet tegen op ze een paar maten grooter te maken. Dit geldt ook voor da messchoenen. Heerenscliocnen ko men in verschillende vormen en wijdte's voor. Vervolgens treft men er verschillende winkels die een behoorlijke voorraad liebbpn in zes a zeven verschillende vormen. De bekende beschui'fabrikant de heel de Rooij uit Amsterdam kon om een voorbeeld ie geven van de ma len in Amerika; mede door mijn bemiddeling; 3 paar schoenen mee naar Holland brengen; maat No. 50. ie's wat in Holland totaal on mogelijk is. De schoenfabrieken welke al dus Oome Piet wij hebben be zocht; waren van verschillende ca paciteit. Er waren er onder van 500 paar per dag; maar ook met een productie van 12000 paar per dag van een behoorlijke kwaliteit cn uitvoering. Het is jammer voor Nederland dat uit deze fabriek geen Amerikaansclic schoenen zijn geïmporteerd. De fabrieken zijn over het algemeen wat de houw betrefi; aan den verouderden kant; zoodal b.v. een Timlur., Robin_ soii- of Swiftfabriek in Amerika een goed figuur zouden slaan. De machine-installatie heeft geduren de den oorlog evenals in Nederland zeer veel geledenzoodat men mo menteel nog bezig is als we liet zoo noemen mogen den achter stand in te halen. De heer Elshout had maar enkele nieuwe machines zien monteeren. De verwachting dat wc binnen af. zienbaren tijd nieuwe Amerikaan- sclie machines in onze fabrieken zullen hebben, zal wel ijdel zijn. De Uni,ed Shoe Mach. Corpora tion had ons geen verblijdende rae- dedeeling te doen. Zij werkt voor 80 procent voor de Amerikaansche schoenfabrieken; daarnaast pro beert ziij voor eigen reserves te werken cn plaatst slechts nog zeer sporadisch nieuwe machines. Pas wanneer men in Amerika bijge werkt is; zal men Frankfort op de been helpenwaarvan wij dan ge holpen moeten worden. Wat de stikmachines betreft; de meeste Nederlandsche fabrikanten hebben reeds offertes ontvangen. Ik kan deze met een gerust hart aanbevelen, daar gen enkele ma chine de fabriek verlaat; of zij is voor 100 procent door de fabriek gegarandeerd. De prijzen van die machines liggen voor Nederland wel in liet bereikbare; al waren de prijzen bij deze eerste offerte wel wat hoog. Wat het- naalden_vraag_ stuk betreft; dal' is in Amerika even hopeloos al« in Europa. Bij de groote Singer M.ij. kregen wij; schrik niettwee pakjes naalden van ver_ schillende nummers; doch de Ame rikaansche collega's welke nog een behoorlijke voorraad hadden; heb ben ons prachtig geholpen. Onderlusschen heb ik in Amerika een geheel nieuw fabricage.systeem ontdekt en bestudeerdgenaamd t.alefomia. Het is wel jammer dat de benoodigde mach. hiervoor nog niet te koop of te liuur zijn; daar. het systeem zich voor verschillen de soorten schoenen leent. De heer Elshout zag hierin voor zijn be drijf groole perspectieven en hoopt liet' nog eens op de markt te bren gen. Wat de schoenprijzen betreft; deze liggen aldus de heer Els hout beduidend liooger dan in Holland. Tijdens mijn verblijf in Amerika was de prijsbeheersching en prijsregeling van de baan; waaroor duurdere en mooiere schoenen op de markl kwamen. Ik heb er slangen-krokodillen- en andere replielonsoortcn gezien; welke in een prijsklasse stonden van 20 tot 52 dollar. Vooral in de hoog. luxe schoenenzaak van de fa. Hanas in New York heb ik prachtige; maar vooral ook dure schoenen gezien. Daarnaast heb ik ook schoenen geziende meer volks_ sclioen; welke varieerden tusschen de 7 tot 12 dollar. De damesschoenen zijn er overwegend van plastic, minstens voor 75 procent. Ze wor den gefabriceerd met open teenen en hielen en ook des winters ge dragen met gummi-kousjes. (Wordt vervolgd). Maandagavond was de genieen!e_ raad der gemeente Sprang-Capclle in openbare vergadering bijeen. De bijeenkomst werd door burgcmccs- ter Smit geopend; die tevens mcde_ deelde dat de notulen der vorige j vergadering er nog niet waren; omdat men nog pas zoo kort gé- leden vergaderd had. Deze notulen komen de volgende keer. De commissie, bestaande uit do heeren Vos v. Zeist en Genuït; on derzocht de geloofsbrieven van nieuwbenoemde raadslidde hoer C. II. van Caem. De heer v. Zeist deelde namens de commissie mede; dat de geloofsbrieven in orde be vonden waren. Vaststelling: gemeen 'lO-begrooting voor 1947. Burgemeester Smit deelde mede, dat men den raad speciaal hier voor bijeengeroepen had omdat de gemcente-begrooting voor 31 Dcc. gereed moest rijn. Er was een tc_ kor; van 35000.— voor den ge wonen diens!. De geranftfde inkom sten bedroegen 178.287.32; de uit gaven 213.287.32. De commissie stelde voor de be groeting als he; aangeboden ont werp vast te stellen. Burgemeester Smit zette nog even uiteen waardoor de post voor reis kosten zoo hoog geworden was en wees op de noodzakelijkheid daar van. De lieer Verheijden was het vol komen niet den burgemeester eens, dat m"n met 1 n tète meer ge daan kreeg dan met telefoneeren en telegrafeercn. De begrooting werd z.h.st. aan genomen. Het beschikbaar te stellen bedrag per leerling van de kosten van het openbaar gewoon lager onderwijs voor 1947 werd vastgesteld op 10.08. Op een vraag van den heer van Zeisthoeveel leerlingen er waren antwoordde de burgemeester dat dit ca. 520 was vöor bijzonder en openbaar onderwijs tesamen. De begrootingen burgerlijke arm besturen voor 1947 werden z.h.st. goedgekeurd. Voor Sprang bedroeg de subsidie 2800. voor Capclle 5100.—. Rondvraag. De heer Timmermans wees er op dat twee door oorlogshandelingen getroffen woningen aan de Besoijen_ sche Straat nog s'.eeds niet gere pareerd waren en vroeg of hieraan niets tv doen was. Burgemeester Sfnit zeide; dat voor de reparatie van één woning op materiaal gewacht werd en hij de andere de eigenaar onwillig was. Met het College van B. en W. had men hierover ook reeds uitvoerig gesproken. Ook heeft men daarom trent besprekingen met den Weder opbouw gehad. Er was niets aan te doen. De heer Bos wees er op dat de I eigenaar niet alleen eigendoms_ rechten; maar ook lasten had cn als deze niet heler wilde zou hij; indien mogelijk, voor onteigenen zijn. De heer Timmermans vroeg ver volgens of er niet meer bekendheid aan gegeven kon worden; dat de toegewezen woonruimte voor 1947 ook beschikbaar was voor particu lieren die wilden bouwen. Hierop kon de voorzitter ant woorden, dat bij de vorige gelegen heid de woningen allemaal door de gemeente moesten worden ge bouwd; maar dat er daarna ge legenheid was voor particulieren om ze tegen den kostenden prijs van de gemeente te koopen. Spr. meende dat dit nu ook het' geval was. De heer Timmermans zeide, dat hij pas een vergadering van den Wederopbouw had meege maakt; waarin gezegd werd dat ook particulieren konden bouwen. Deze aangelegenheid zou door den burgemeester nader onderzocht worden. Indertijd was er iemand geweest die aan de gemeente grond aange boden had om een woning te bou_ wen; mits hij er zelf in mocht wonen. De heer Ros vroeg nu hoe het hiermede stond. De burgemeester zeide; dat men hierop niet was ingegaan omdat dit onbillijk gewees,t zou zijn tegenover anderendie geen grond hadden aan te bieden. De heer Versteeg, die uit de ge meente ging vertrekken; vroeg ver volgens hel woord. Deze zeide, met alle toewijding te hebben getracht den arbeid in dezen raad le ver vullen; doch wilde geenszins ont kennen niet op velerlei manier te kort te zijn gescholen. Immers, ook zijn arbeid hier was gebrekkig en onvolmaakt. Gaarna bracht de heer Versteeg dank aan den burgemees ter voor de goede verstandhouding cn aan de raadsleden voor de vriendschappelijke houding tijdens de raadszittingen. Spreker merkte op dat men altijd; op een enkele uitzondering na, die thans tot het verleden behoort; altijd als vrien den van deze plaats gegaan was. Dank bracht de heer Versteeg vervolgens aan den secretaris die nu niet aanwezig was; gemecnte_onl_ vanger en het gemeente_personeel; in het hijzonder aan den heer Ver hoeven. De lieer Versteeg besloot rijn toe_ spraak met de hoop uit te spreken dat God den raad en de gemeente mocht zegenen. Burgemeester Smit dankte den heer Versteeg voor zijn woorden tot allen gericht en onderstreepte deze. De ondclinge verstandhouding was steeds zeer goed geweest. Hij wenschte den heer Versteeg en zijn gezin alle goeds toe en sprak de hoop uit dat God zijn hulp en schild zou zijn. Inleiding tot ,".De Schepping". Ons treft bij den aanvang (De Ou_ Heden, Donderdagavond om 8.08 uur zal de oud_ministcr_pre_ sidenl' prof. mr. P. S. Gerbrandy; voorzitter van het Nationaal co mité Handhaving Rijkseenheid", zich over de zenders Hilversum I en II met een toespraak over de Indische kwestie richten tot het Nederlandsche. volk. Te Foxliol in Groningen is een autobus door de gladheid in het Winscholerdiep geraaki. De 18_ jarige Grietje Cost uit' Kolliam die uit de bus wilde springen, geraak te tusschen wal cn auto en werd op slag gedood. De ongeveer 50_ jarige mevrouw Huisman uit Slocli_ teren en mevrouw G. Kasper_Poel_ man uit Obergem verdronken. De andere passagiers, ruim 20 in ge tal, werden gered. Tc Glimmen in de gemeente Haren (Groningen) is een S-jarige jongen door worging vermoord. De dader, een 19_jarige jongen uit de m.ijnstueek; die met vacantic te Glimmen was, is gegrepen. Het bestuur van den KNVB heeft besloten met ingang van het seizoen 1947/1918 een versterkte degradatie_rcgeling in 1c voeren met het doel het aantal clubs in de diverse afdeelingen weer tot tien terug te brengen. Mr. W. II. J. M: Lambooy; burgemeester van Eijsden; is be noemd tot burgemeester van Lisse. De C.ommissie_Generaalbe staande uit de liecren Schermer- horn. Van Poll en De Boer; zal naar alle waarschijnlijkheid 5 Jan. a.s. dé terugreis naar Batavia aan vaarden. verture) reeds de wijze waarop Haydn den chaosden toestand van verwarring; voordat Gods schep pend cn ordenend woord had ge klonken schildert. Op geniale wijze wordt deze weergegeven. Met al de middelen; welke har monie, melodie en rliytmus hem ter beschikking stelden; heeft de mees tor een wonderbaar weefsel van toorien en accoorden weten te ont werpen; die der parituur een bont aanzien geven. De dissoneerende harmonieën: die zich telkens her halen; schilderen den strijd van de duisternis tegen het licht op de meest pakkende wijze. Onderwijl begint Eerste deel de aartsengel Rafaël (bas) het verhaal van Gods scheppingsdaad met het recitatief ;;Im Anfange schuf Gott" enz. Nu eens zonder begeleiding; dan weer met gedempte viool tooncn wordt in weinige accoorden de vormlooze. woeste aarde geteekend. Met de woorden dér H. Schrift: - „Und der Geist Gottes" enz. treedt het koor op in een zeer eenvoudige j harmonie met lichte begeleiding van strijkkwartet. Daarop volgt dan; eveneens hoogst eenvoudig; 't slot I van dezen Satz met de woorden: ;;Und es wird Licht". Op 't laat- sie aceoord daarvan valt het ge_ heele orkest fortissimo in; de zege praal verkondigend van hei licht over de duisternis. Zonder de lezers van deze inleiding to willen ver moeien door de algehcele ontleding der muzikale illustratie in hare de tails en bewonderenswaardige schoonhedenwenschen wiij hier toch op enkele puntende bijzon dere aandacht waardig; uit de drie deelen van dit mees'erwerk de. aan dacht' te vestigen. Zoo bijv. op Ra phaels verhaal van de scheiding der waleren van het land. Dit ge_ j schiedt in een recitatief; hetwelk overgaat in een zeer ineressante; rijk geïnstrumenteerde aria; waar van het voorspel met zijn motieven het .rollen" aanduidt der ^.schui mende golven". Voortdurend wordt in deze aria het gehoor getroffen door schilderachtigemuzikale trekjes", bijv. bij het verschijnen der heuvels; rotsen cn hergen; waar de eerste viool tot drie ge streept f stijg1! en bij de liofliike melodie: "..Door de uitgestrekte vlakte spoedt", waarin de afwis selende zestiende figuren der be geleiding het opkrullen der golfjes schilderen. De schepping der plantenwereld wordt door Gabriel (sopraan) ver haald in een kort' recitatief*, waar bij zich de lieflijke; mét klein or kest begeleide aria aansluit Non bent die F'ur flas frissche Grün". enz.; terwijl een heerlijk koor dit geheel afsluit. In een verder reci tatief maakt de Engel opmerkzaam op de ;;lichten des Hemels" en liet nu volgende tusschenspel schil dert met rijn stijgende tonen den opgang der zon. Het eerste gedeelte wordt' gesloten door liet meest' beroemde koor van het geheele werk: .Die Himmel erziihlen die Ehre Gottes"' enz.; waarin vooral de zeer belangwek kende fuga niet' het eenvoudige thema: .Und Seiner Hiinde Werk zelgt an das Firmament" de aan dacht verdient. De instrumentatie is rijk en levendig. In het tweede gedeelte schildert Gabriel de schepping der dieren wereld; van: arend; leeuwerik, duif en nachtegaal. Raphael zet 't verhaal voort; helwelk even onder broken wordt door een heerlijk schoon terzet van de drie engelen. Men morkc op hoe schilderachtig de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1