sen echte ras SPANIEL. AARDKAR. N.V. Ivo van Haren's Schoenfabrieken SINAASAPPELEN 53-7 en 54-8 Algemeen. NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING NIEUWS UIT KAATSHEUVEL Abonneert U De Echo van het Zuiden" flfT W ESTLAND" In onze Bioscopen FEU ILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. DIENSTMEISJE Jongens Winterjas. HET PERSONEEL van AFD. OOSTERHOUT dankf hiermede voor de Kersigave, die zij mochten ontvangen. NIEUWE BONNEN meester de woorden: ;,Vom tief_ sten Meeresgrund walzt sich Le_ viathan"; laat begeleiden door vio_ loncellen en contrabassen. Overweldigd door de beschouwing van Gods werken; vereenigen zich de engelen in een fugatisch be_ werkt terzet: .Wie viel sind dci_ ■er Werk; o Gottenz. Na een kort tusschenspel volgt het mach- ige koor niet het steeds wederkce_ rend motief: ,,Dcr Herr ist gross in seiner Macht"; enz. Van de volgende twee recitatie ven van Raphael bevat het laatste een reeks belangwekkende loon. schilderingen. Zoo bijv. het gebrul van den leeuw; de snelle vlucht des tijgers, het springen van het hert; het hinniken van liet paard; het zwermen der ii.secten, de tra_ ge; lang uitgehaalde bewegingen van het kruipgedierte. Sterk ge_ Instrumenteerd; niet trompetten en pauken aangedikt, leidt een maes toso Raphael's glanzende aria in: ;;Nun sclieint in vollem Glanze der Hinimel" enz. De schepping van den mensch: verhaald door Uriël (tenor)geeft den toondichter nieuwe stof tot verrukkelijke melodiën. Het eerste gedeelte der aria: ,Mit Würd und Hoheit angethan"; enz. wordt be_ eield door een waarlijk mnjestucu- ren geest, tot aan de plaats waar de vrouw vol aanminnigheid" verschijnt en ook in de melodie de lieflijke aanminnigheid op den voorgrond treedt. Een machtig ju_ belkoor: ,;Vollendet ist das grosse Werk" enz. sluit het einde van den zesden dag. Het derde gedeelte wordt nage_ noeg geheel ingenomen door een heerlijk duet tusschen Adam en Eva, terwijl hier en daar liet koor zich bij hun lofprijzing van des Scheppers grootheid en goedheid aansluit. I Na al het geschapene te hebben aangespoord tot verheerlijking van 'sHeeren naam; begroet de eerste mensch zijn gade met de woorden: ,Nun ist die erstc Pfliclit erfült; dem Schöpfer haben wir gedankt" enz. De muzikale schildering van het hemelsche geluk der eerste nienschen klimt voortdurend bij elke periode en bereikt na een kort tusschenspel haar hoogste punt bij de woorden: ,Mit dir. Mit dir! erhöht sich jede Freude". Het ju belen neemt geen einde en telkens herhaalt zich, in de rijkste vcr_ scheidenheid; de aangeduide muzi_ kale Sa z om te eindigen in een korte orgelpunt, i Na een recitatief van Uriël vallen I zonder voorspel, maar met vol or_ kes'koor en soli in; terwijl een I schitterende fuga het geheele scliep_ pingswerk als 't ware resumeert met de woorden: ,;Des Herren I Rulnn er bleibt in Ewigkeit. Amen" ZONDAGSDIENST 5 Januari 1947. Doktoren: Dr. M. C. H. Kolster. Apotheek: Nijman. ONTSLAG. Het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant te Tilburg heeft in zijne vergadering van 23 December 19-16 ontslag ver leend aan Ir. J. Charpentier; als leeraar aan een zijner scholen; de RK HBS te Waalwijk. PATER BOROMEUS DE GREEVE. Wegens ziekte van den heer Henri Bronkhoofdredacteur der K.R.O._Gids; zal op de ICRO.avond van hedenavond spreken Pater Boromeus de Grceve. AFSCHEID. Op hel Hoofdkantoor der N.V. -, ;Noord_Braband" alhier had Za terdag j.l. het afscheid plaats van de heeren H. Dricssen en H. Huys. mans, die na een dienstverband van resp. 47 en 40 jaar op het hoofdkantoor; de Maatschappij met pensioen gaan verlaten; aangezien z.ij den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Omgeven door een voltalligen binnendienst en een 25_tal der voornaamste buitendienst_beamb;en uit Nederland en België; sprak de oudste directeur; de heer W. Tim mermans; namens de directie de beide heeren op hartelijke wijze toe en bood hen oen blijvend sou venir aan. De heer Huysmans, die als wiskundige en procuratiehou der wel zeer bijzondere verdiens'en heeft voor de Maatschappij; werd verrast met de mededceling dat hij; krachlens besluit der laatst gehou den algemecne vergadering van Aandeelhouders; was oogenomen in bet College van Commissarissen der Vennootschap. Nadat nog verschillende sprekers van binnen- en buitendienst het woord hadden gevoerd en de scliei_ denden een blijvend geschenk na mens het binnendienst-personeel was aangebodendankten beide heeren in gevoelvolle woorden. Na afloop dezer plechtigheid had een manlMjd plaats in Hotel De Twee Kolommen; alwaar een pret tige stemming heerschte. Uit de verschillende medcileelin. gen die door de directie werden gc_ daan zij vermeld; de benoeming tot procuratiehouder van de liecren W. Peerik; Drs. A. Vader en A. v. Zeist en dat de heer Drs. Vader als wiskundige den heer Huysmans zal opvolgen. Tot slot werd gewezen op den gestadigen groei der Maatschapnij. Na een neDo.vooruitgang van het verzekerd kapitaal in 1916 van ruim 14 millioen gulden; is op he* pinde van dit jaar het totaal ver_ zekerd kapitaal in Nederland en België ges'egon tot circa 140 mil lioen gulden. KIPPENDIEFSTAL. J.l. Zondag zijn ten nadeele van den heer C. W. alhier een "-tal kippen gestolen. De politie is de daders op het spoor. NED. HERV. KERK. 5 JANUARI 1947. Baardwijk: des namiddags 2.30 uur Ds. Wisgprhof. Extra collecte pred. weduwen en weezen. Besoijen: des voormiddags 10 uur Ds. v. d. Peut. Bed. H. Doop. B.B.A. IN HET KOPER. Bus verdrong de tram. Op 1 Januari 1947 was het 12'/2 jaar geleden dat de zes Brabant, sche sioomtrammaatschappijen tot fusie overgingen en de N.V. Bra. bantsche Buurtspoorwegen en Au. (odienst B.B.A. opgericht werd. Dit is een belangrijk feit in de Brabantsehe vervoershistoric; om dat hierdoor het vervoer veel fre quenter kon worden behandeld. Door de stichting van de B.B.A. werd in belangrijke mate voorzien in hel vervoersprobleem. Dit wil niet zeggen, dat het de eerste jaren na de overname gemakkelijk ging. Er moest heel wat werk verzet worden en op den duur bleek; dat er alleen een behoorlijke vervoers capaciteit mogelijk was; wanner dit geschiedde met de bussen; die ook overal elders in ons land de st-oomtram verdrongen hadden. Hierdoor konden de plaatsendie aanvankelijk geïsoleerd waren; uit hun isolement verlost worden. De stoomtram verdween dus na een aantal jaren uit het Brabantsehe land en de bekende bussen kwa men daarvoor in de plaats. In 1910 s'onden de busdiens'en van de B.B.A.die de verbinding in stand hielden met vele plaatsen uit onze nrovincie; op een hoog peil. Er werd gereden met uitste kend materiaal en goede chauf feurs. D« verbindingen; ook in on ze Wee'h^ek hebben er liet hunne toe biirredragen; dat het reizend nubliek- service van de B.B.A. waardeerde. flirtens den oorlog verloor 't be. driif een aanzienlijk deel van het rot'end materiaal; doch door ener. giek aanrukken wis' men vrij s^oedirr w«rr on een behoorlijk r>ril te komen. Thans lieef! de R.B.A. onfevper ?ao wagens ;in de vaarf" waarmee de diensten rloor onze gc_ heele provincie bijna als van. nnrts r-nd'Tliouden worden. Musis Sacrum. Korte inhoud van de film Lydia van Alexander Korda; geregisseerd door Julien Duvivier. Op een goeden avond verschijnt de naam van Lydia Macmillan op alle frontpagina's der Amerikaan, sche bladen zij heeft de opening bijgewoond van liet Macinlllan_te_ huis voor blinde en kreupele kin deren en daarmee de kroon gezet op haar levenswerk. En wanneer het feest achter den rug is, gaat een oude lieer; Michael Fitzpn. trick; haar bezoeken hij is epns verliefd op liaar geweest, doch liet leven deed Lydia aan hem voorbij gaan en er blijft weinig anders over dan haar een keer tot een bezoek uit te noodigen om eens oude herinneringen op te halen. Tevens zijn twee mannen aanwezig die ook een rol in liet leven van deze vrouw gespeeld hebben. Geen van allen slaagden er in de liefde van deze vrouw te winnen. Eerst op dezen avond; nu zij el_ kander na zooveel jaren terugzien; wordt het hun duidelijk waarom Lydia aan hen voorbijging. Want eens heeft zij een man werkelijk liefgehad den man aan wien deze liefde niet besteed bleek. Ly dia vertelt van die romance. Het verhaal stokt. En dan; na veertig jaren; verschijnt er een vreemdeling in hef huis van Mi chael Fitzpatrick. Het Is Richard; doch hij herkent de vrouw niel die liem bemind had als geen an der. Deze film draait van Vrijdag t.m. Zondag. Toegang 18 jaar. Luxor.Theater. In een dorp ergens in Bohemen woont Vera Haschek; die plaatse lijk kampioene sclioonrijdcn wordt. Een' Anierikaansch impressario vindt haar zoo geweldig; dat 1'U haar in een show wil laten op treden; hetgeen Vera weigert. Doch wanneer de burgemeester van het plaatsje een telegram voorleest van de IJsclub van Lake Placid; waar in zij wordt uit'genoodigd om als gast voor het IJscamaval naar de V. S. te komenmoet zij wel toe stemmen; zeer lot teleurstelling van den impressario. In New York zoekt ze haar oom op, die zegt; dat ze in Amerika moet blijven. Vervolgens speelt er zich een liefdesgeschiedenis af en Vera vertrekt naar Lake Placid zonder bericht achter te laten. Ze verliest evenwel een schaats en juist zooals in het sprookje van Asschepoester ontwikkelt zich nu de historie; terwijl ook nog het contract met den impressario word! geteekend. Dit is de korte inhoud van de Ainerikaansche film ;;Dc Winterkoningin"; die rijk is aan grandioze ijsbaletten en shows en van Vrijdag tot en met Zondag a.s. in het Luxor.Theater vertoond vertoond word!. Regie is van Steven Sekely. Medewerking van Ray No ble en zijn orkest en van den zin genden cowboy Roy Rogers. Toegang alle leeftijden. PRIESTERJUBILEA IN 1947. 25 Jaar priester op 29 Januari: P. J. de Bree, Pas'oor te Volkel. J. P. J. van LoonDeken en Pas_ toor te Beek-Ubbergen. P. J. M. H. MommersteegExecu_ tive Secretary van liet ,Ameri_ can Committee to Aid the Uni versity of N.ijmegen Inc."; Beek,- manstrcet 5 to New York. H. Th. van Wagenberg; Pastoor te Hulsel. 12',A Jaar Priester op 15 December: W. Tli. H. Kolst'crenKanelaan St. Pieter; 's_Hcrtogcnbosch. G. J. J. M. Witlox; Geestelijk Di rec'eur. K]oin_Seminarie St. Mi_ chicls-Gestel. VLIJMEN. Zondagavond gaf liet gezelschap Willem Hart een uitvoering in de zaal Toonkunst van den heer Pcij_ nenborgli. Willem Hart kennen wij reeds van vroeger en we weten dat hij over groote capacitei'en beschikt om in zijn spel den juisten toon te tref fen. Hij heeft het zeer talrijke pu bliek dan ook volop laten genieten van z'n stukDe man zonder ge weien; waarin liij zelf den hoofd rol vertolkte van Mr. Grim. Willem Hart heeft zich buitenge, woon van Ziijn taak gekweten, even als zijn medespelers. Wij bewon derden o.a. Vader Willem; Jan; Els, vrouw Gerrits; Flip c.a. Ook de klompendans van Jan en Els viel buitengewoon in den smaak. Kortom; het was een gcnotvalle avond. Willem Hart zullen we weer graag terugzien. Zaterdag- en Zondagavond gaf de harmonie Concordia haar eerste groote Winterul' voering. De ver_ schillende muzieknummers; o.a. de Ouver ure Freya en Bellet Egvptiën, werden onder leiding van den di rec'eur; den welcd. lieer Moors op verdienstelijke wijze ten gchoore gebracht. Jammer dat onder de mu zieknummers enkelen onder 't pu bliek walt rumoerig waren. Laat deze personen eens leeren niet al leen tooneel; maar ook muziek te leoen waardeeren. De nieuwbenoemde president; de cdelacht'b. heer burgemeester v. d. Hout", opende dezen avond niet een buitengewoon gepast woord en vroeg den financieelen s'eun van de ingezetenen voor Concordia. Maar ook de morecle steun was hier zeker niet misplaatst. Na de pauze kresen we de mo_ neelverecniging Arka uit 's.Her. togenbosch; met het blijspel in 3 bedrijven van Nielen: Over twaalf dagen tegen middernacht. De ver. tolkers van dit stuk hebben wij Be. wonderd en hebben ons enkele uren aangenaam bezig gehouden. De verschillende soelers kweten zieli uits'ekcnd van hun taak. Vooral het spel van Smidt; huis knecht Chris en Bert Zonneveld had onze bewondering. Concordia kan met trots op haar eerste winteruitvoering terugzien. Vanwege het drukke bezoek en doordat zoovele personen teleurge steld moes'en worden; zal heden Donderdagavond dit stuk nogmaals worden opgevoerd. Best VooruitVlijm. Boys 31. Vlijmen heeft Zondag j.l. in een slecht gespeelden wedstrijd de heide punten in Best moeten laten. Voor de rust gaven beide partiijcn elkaar weinig toe en wist Best in de 25e minuut de leiding to nemen 10 cn met dezen stand ging de rust in. Na de hervatting loopt Best hard van stapel en weet spoedig haar voorsprong te vergrooten; 20. Vlijmen verandert nu haar opstel ling en even denken we dat het nu beter gaan zalals zij kort hierna door Nicols haar achterstand ver kleint; 2—1. Dit is echter niet van '•■neen duur; want spoedig vervalt Vlijmen weer in liaar oude kwaal van te kort spel. De wedstrijd is vervolgens het aanzien bijna niet meer waard. Even voor liet einde weet Best nog eenmaal te doel punten; 31 en als de scheids rechter einde blaast, heeft Vlijmen haar sun">or'ers weer eens teleur gesteld. Voouil jongens; jullie kun nen beter! Het begin van de coin, neti'ie was zoo go"d. Laat nu in de resteerendc wedstrijden nog eens zien dat je liet wel kunt. HAARSTEEG. Toonceluitvocring. Door de Zangvereeniging Vrien denkring werd met medewerking van de Tooncelclub Kunst en Ge noegen alhier; in haar clublokaal café M. Ach'en; een tooneelavond gegeven voor haar donateurs en verdere belangstellenden. Driemaal in successie was de zaal tjokvol en moest Maandagavond nog een extra voors'elling worden ingelast. Opgc_ voerd werd: Onder de Sovjet.vlag, een dramatisch snel in 3 bedrijven van P. Mossinkoff. Voor en na de opvoering van liet stuk werden eenige liederen ten geboore gebracli'; waarbij 't da meskoor Levensvreugd nicdewer. MAANSOPKOMST. EN -ONDERGANG, 3 Jan.: op 13.41 u.; onder 4.02 u. 4 Jan.: op 14.09 u.; onder 5.30 u. 5 Jan.: op 11.48 u.; onder 6.58 u. 6 Jan.: op 15.42 u.; onder 8.19 u. 7 Jan.: op 16.54 u.onder 9.25 n. king verleende. Het tooneelstuk werd met aandacht gevolgd en de spelers kweten zich dan ook met toewijding van hun lang niet ge makkelijke taak. Naar wij vernemen ligt' het in de bedoeling van Kunst en Genoegen zich onder de meest deskundige leiding verde rte bekwamen in de tooneelkunst. Een loffelijk streven. Voe bal. Onze jongens die met goeden moed naar Boxtel togenkregen daar echter een gevoelige nederlaag te incasseeren; n.l. 81. Voor de rust gingen beide ploegen goed tegen elkaar op en gaf een spannenden wedstrijd te zien van zeer goed gehalte. Met 11 brak de rust aan. In de tweede lielff beging Haar steeg de tactische fout te ver met haar achterhoede op te dringen, wat gezien de snelle voorhoede van Box tel. feitelijk onverantwoordelijk was. Keer op keer brak deze door met bijna even zoo dikwijls een doelpunt. Voor de lagere elftallen waren de wedstrijden officieel afgelast. CAPELLE. Heden is het 25 jaar geleden dat de heer Th. Haverhals in dienst trad als orgeltrapper bij de Ncd. Hcrv. kerk te Loonopzand. VRIJHOEVE-CAPELLE. Ongeval. Twee meisjes die te Vrijhoeve. Capelle naast elkander fietsten; kwamen te vallen doordat de s'u. ren in elkander raakten. Een der meisjes viel tegen den grond en werd door een juist pa=seerende auto aangereden. Met ernstige ver wondingen moest zij in het zieken huis worden opgenomen. WASPIK. Tooneelvereeniging Entre Nous. Naar wij uit betrouwbare bron vernemen; bestaat bij bovenge noemde vcreeniging het voornemen a.s. Maandag (Driekoningen) op verzoek liet tooneelspel: Bij Heer nonkel, op te voeren in de zaal van den heer C. Nieuwenliuijzen te Raamsdonk. Installatie Burgemeester. De officicele installatie van den Edelachlb. Heer J. Couwenbcrg; burgemeester der gemeente Was pik zal plaats hebben op Zaterdag 18 Januari a.s. I-Lij zal met zijn gezin cn verdere genood igden worden verwelkomd aan de grens der gemeente Sprang- CapelleWaspik; des namiddags om 2 uur. waarna de stoet zich zal hegeven naar liet gcineenteh lis; alwaar de plechtige installatie zal plaats hebben. Het gcmeentc.be. stuur zal nog overleg plegen met liet bestuur der vcreeniging Neder_ land en Oranje. In het volgend nummer zal een uitgebreid programma worden be kend gemaakt. Waspiksche Tooneelvereeniging Entre Nous. De harmonie Volksvlijt en Volks vermaak gaf met medewerking van de Waspiksche Tooneelvereeniging En're Nous haar eerste groote win teruitvoering op Donderdag 26 De cember (2cn Kerstdag) cn Zondag 29 December j.l.; des avonds om zeven uur in de zaal der vereeni. ging voor de dames, cn heeren. leden der verecniging. Alvorens de tooneelvereeniging optrad; bracht de harmonie nog enkele nummers van den heer P. B. Risselink ten gehoore. Hierna werd opgevoerd: R.ij Heer- nonkel (ofwel Amor in de Pasto_ lie); een tooneelspel in drie be drijven door .Tac. Ballings. In alle opzichten kunnen deze uitvoeringen geslaagd genoemd worden. Aan de toonelen bleek de grootst mogelijke zorg te zijn be_ steed mede dank zij de bereid willige medewerking van velen; o.a. décor's van den heer W. A. de Glas cn de electricitelt van de fa. Fr. Verschuren Zn. voldeed ge heel aan de cischen welke men hieraan kan stellen. Het is onmogelijk over de spelers in bijzonderheden te tredendaar alle rollen subliem werden ver tolkt. Wij zouden echter tekoi't schieten wanneer wiij niet opmerk ten dat de rollen van Heernonkel (den lieer A. Tabbers); Judith (mevr. C. Sncls.van Dongen) en Yvonne (mej. J. Vermeeren) het beroepsspel evenaarden. Het geheel stond onder bekwame leiding van den regisseur der ver_ eeniging, den heer P. v. Dongen. Mei' deze uitvoeringen heeft En. tre Nous ongetwijfeld de harten van tooneelminnend Waspik; voor zoover dit nog niet het geval was; veroverd. Mogen we dit tooneel. gezelschap spoedig met een tweede winteruitvoering- op de planken zien verschijnen. RAAMSDONKSVEER. Veersche Boys 1Waspik 1. liet was een zeer matigen wed strijd, welke gespeeld werd tegen Waspik 1 op het tliulsveld. Ondanks het mistige weer ën het natte veld; waren vele Waspiksche supporters naar het Veer getogen om hun mannen op liet veld aan te moedigen. Het Boys-terrein was goed bezet met voetbalminncnd publiek. Direct na den aftrap namen de Boys de leiding in handen en wis ten na 10 minuten een doelpunt te scoren, via de voet van de Wit; 1—0. Waspik liet het er echter niet bij zitten en kwam zoo nu en dan sterk opzetten; doch boekte geen resultaatwant het backstcl en doelman Verhagen waren niet te passceren; hoewel zich gevaarlijke momenten voordeden. Daarmee ech. icr ook waren de Waspiksche troe_ ven uitgespeeld en had dan ook niets meer tegen de Boys in te brengen. Met deze 10 stand brak de rust aan. Een minuut na de hervatting onistond er een hachelijk moment voor het doel der tegenpartijtoen aanvoerder M. v. Hulst een pracht, schot lost'le; waardoor de bal jam_ nierlij k genoeg juist tegen den binnenkant van de goalpaal terecht kwam en voor eenigen tijd het ge vaar geweken was. Doch dit was niet van langen duur, want ook werd gevormd door het optreden van de tooneelvereeniging Excel sior in ;,\Vig vieren in de kereke" van Herman Divendal. We kunnen zeggen dal het stuk bijna zonder uitzondering goed ge_ speeld en innig beleeld werd. Dit geidi vooral voor de oude varkens, noeder Christiaan eenvoudige scharrelaar, maar zeer gevoelig voor subtiele stemmingen; diep doordenkend op datwat anderen voorbij gaaiwat een groote aan trekkingskracht uitoefende als tegenspeler vim de leege, burger. lijKe kroegloopcrs. Jammer; dat de schrijver niet alle mogelijkheden die in deze rol opgesloten liggen benut heeft. Door de goede decorverdeeling kwam de tegenstelling tusschen de kers. mis_begi ij penden cn hen; die zonder doordrenkt te worden aan dit feest voorbijgaan, zeer goed tot zojn recht en alhoewel liet ana. chronistische gegeven van dit spel zeer gewaagd is, heeft Excelsior 't Siuk kunnen verstaan en mag deze verecniging, mogen trouwens alle medewerkenden op een zeer ge slaagden avönd terugzien. Biljarten. Hoofdklasse cadrc 35—2 District de Langstraat. K.O.T. Kaatsheuvel. Carb. Br,t'. C. Soeterboek 200 21 J. v. cl. Kaa 200 18 W. Kamp 150 12 P. Vloemans 150 19 700 70 Gemiddelde 10.00 lloogsie serie J. v. d. Kaa 53. .O.T. Waspik. Montens 128 21 Gijsman 144 18 Gijsnian 46 12 Róovers 47 19 365 Gemiddelde 5.21. Hoogste serie Gijsman 39. 70 Biljart-competitie N.B.B. Dis;.riet Kaatsheuvel. Ons Genoegen II kampioen. Ons Genoegen II heeft niet voor liaar grootere broers ondergedaan het tweede doelpunt kwam tot stand j cn slaagde er eveneens in het kam. door een prachtig samenspelen van pioenschap te behalen van de afd. Jos v. Scters cn M. v. Hulst. Van 3e klase libre. Wij wenschen Ons Seters wist den bal juist voor de Genoegen II van harte proficiat en lijn weg te halen en door een muur veel succes in de komende districts_ van spelers het leder naar v. Hulst wedstrijden. Ie plaatsen; die den bal op z.ijn De eindstand is als volgt: beurt doorgaf aan de Ruijtcr, die Ons Genoegen II den Waspikschen doelman achter KOT 1938II liet net liet vissclicn; 20. Daarbij Nooit Volleerd I bleef het dan ook. NAS III Mooi spel was er in liet verdere Groene Laken verloop van den wedstrijd ver te Ons Genoegen III VAN .DE ECHO VAN HETZUIDEN" Vertaald door Angelica van Hest. 29) Het waren de vensters van pen sion Vienna; waar bij langs ging enmaar dat was toch onzin... dat moest een droom zijn: Bureau voor typewerk van "B. Scrcnus. B. Screnus? Waarom zou er niet een Bcrnhard; een Bruno Sercnus bestaan? Serenus? Hij had in San ta Theodora nog pas een farmer leeren kennendie Don Sereno werd genoemd. Bureau voor typewerk. Het was onmogelijk dat Beate hier Egon ging bij den vrachtrijder binnen en bestelde den wagen; toen dacht hij weer aan het opschrift achter het venster. Kent u liet typeburcau hier in de straat? In pension Vienna? Dat kan wel liet is maar een paar huizen hier vandaan. De man haalde de schouders op. Ik weel het niet. Een paar wc. en geilden was dat papier er ook il. Het moet van een jonge Oosten, -ijkschc senhorita zijn; die meent lat zc zoo geld kan verdienen. Egon moest moeite doen om den •nan niet zijn opgewondenheid te laten blijken. Een dame? Het zal wel een avonturierster zijn ze zal hier geen gclulc heb ben. Kort daarop stond Egon voor de deur van pension Vienna cn belde. Is juffrouw Serenus te spre ken? Eigenlijk verwonderde de vrouw er zich over, dat dc man niet naar Sinhor Serenus vroeg. Alstublieft; het kantoor is daar Beate uitte een luiden kreet van verrassing, toen Egon Domhuis voor haar stvmil. Bent u in Corrientcs? Op dit oogenblik vergat z.ij to taal dat zij eigenlijk boos op hem was; omdat hij in liet geheel niet gesehrevn had. Sinds hij was weg_ gegaan: had zij geen gelegenheid meer gehad met iemand te praten; die bet goed met haar meende. - Ilc hen blij, ik ben zoo blij... Egon slaardc haar aan cn wist niet wat bij moest antwoorden. Beate was veranderd; haar gezich was veel ernstiger; zij zelf was mager en zag er ellendig uit; een harde trek lag om haar mond. Hoe komt u in Corrientes? Ik kon evengoed in Mendoza zijn of in Rosario. Is het u niet goed gegaan? Al naar men het noemen wil. In ieder geval niet zoo goed als u. In uw mooie betrekking licbt u aan mij heelemaal niet meer ge dacht. Mijn vaste betrekking bestond daarin; dat ik in Rosario voor de gesloten deuren van een failliete fabriek kwam. Ik moest blij zijn; dat een Oostenrijker; dien ik toe vallig kende en dien ik op goed geluk op ziijn farm ging opzoeken; mij een paar weken boven water hifkl. Woont uw vriend in Corrien tes? Dat is alweer voorbij. Ik krijg een nieuwe betrekking in Resisten- cia. Gedurende dit gesprek zag Egon haar oplettend aan. Wat was zij een vreemde voor liem; wat was ze anders dan kleine Ines I Dat we elkaar nu juist in Corrientes moeten treffen? Ik ben u nog altijd veel dank schuldig; mijnheer Domhuis! Veel meer; dan u denkt. Omdat ik u de gelegenheid gaf in Argentinië te verhongeren; in. plaats van op een behoorlijk schip naar het vaderland terug te keeren? Ik zal niet verhongeren. Ik heb in deze weken geleerd. Veel meer geleerd; dan anderen in jaren. Gaat uw kantoor zoo goed? Iloë kwam u op het idee? Goed? Voorloopig gaat het heelemaal niet; geen mensch kan er tenminste van beslaan; maar 't zal wel beter worden en Corrientes is .een mooie stad. 't Is maar wal je mooi noemt. Hoe kunt u daarover oordec. ldn? Was u; net als ik; twee we ken hoofd van een school in het oerwoud? Bent u wel eens vogel vrij verklaard? Als ik niet onze trouwacte had bezeten; had ik niet kunnen verhinderen dat ik nu de vrouw van den een of anderen jongen farmer was. Ik zou uitge loot worden als hoofdprijs in een soort loterij Als u wilt dat ik er iets van begrijp; moet u het duidelijker vertellen Beate verhaalde in het kort wat er was gebeurd. Zooals u ziet; hebt u mij in het oerwoud nog eens ge_ red Ik wil het graag gelooven. Maar ik ben door datzelfde huwe lijk; waar ik bitter berouw van hel), te gronde gericht. Beate dook onwillekeurig ineen bij die harde woorden. Te gronde gericht? Ik heb een meisje gevonden dat ik liefheb. Een allerliefst we. zentje en bovendien erfgename van een groote farm. Als Beate was bleek geworden. Als ik dus dood was geweest... Had ik er niets aan gehad; want ik had het niet gehoord. Praat u toch niet zoo dwaas Hij stond voor het raam en voel de, dat hij op dit oogenblik har teloos en wreed was. Beate zal' op den stoel en zag hem met haar verstandige; heldere oogen aan. Zij voelde zich heel vreemd. Zij stond op en ging naar Dom huis toe en vroeg met een zachtcn klank in haar stem: Houdt u zoo veel van dat meisje? Ja! In Buenos Aires zei u medat u niet aan zooiets dacht. Dal deed ik ook niet. Ik ben een ander mensch geworden ik ben voor liet eerst in m.ijn leven i verliefd en met mijn lioclc hart. Ik zou het ook zijn; als zij een bedelares was. Wordt vervolgd. een st-ormloop om den bal in één van beide doelen te laten verhui zen. Niettegenstaande dil', wis.en de Veersche Boys hun positie ic hand_ haven en hebben weer voor de zooveelste maal een overwinning aan hun zegekar vastgemaakt. Fancy Fair. Zondagavond werd de Fancy Fair die gehouden: werd voor de plaat selijke Jeugdbewegingen en Ka li. Thuisfront; besloten met. de trek_ king van dc voor dit doel gehouden loterij. Alle drie dc dagen was het St. Henrieüs-gebouw goed gevuld, maar den laatst cn avond overtrof het alle verwachtingen. Toen de trek king om half tien begon; stonden de menschen op elkaar gepakt als haringen in een tori. Dc prijzen waren zeer varieerend, van een pak havermout tot een fiets toe; maar slemden niettemin alle ge lukkigen tcvree. Gezien dc netto.opbrcngst onge_ veer 4000.bedraagtkan dc leiding van de Fancy Fair er niet veel genoegen op terugzien. GEERTRUIDENBERG. Zaterdag 28 en Zondag 29 Decem ber boden de vereenigingen aan de Gecr;ruidenbergsche parochie een kerstavond aan; naar analogie van de oude kerkelijke spelen zoo. als de lieer de Haan ook zei: Een verlengstuk van dc kerke lijke viering" welke zeer zeker geslaagd mag lieeten. In de eerste helft zagen we bet- werk van de K.A.J.; de muziek- club, een debuut dat licusch niel gek was de Verkenners; de Gidsen, het dameszangkoor en het kerkkoor. Het hoogtepunt van den avond 14 100 2.10 14 90 1.98 14 88 1.99 14 79 1.75 14 68 1.72 13 45 1.50 13 42 1.39 14 40 1.29 EIIBV Reeds zijn ook de cadie.klassen en le klassen libre begonnen en constateercu wij reeds dat dc ver_ eeniging KOT (J. van Dun) een ernstige candidaal is voor 't kam pioenschap cadrc. In de eerste klasse afd. blijkt; dat dc vereenigingen aan elkaar gewaagd zijn cn is er nog niet te zeggen wie de meeste kansen lieeft. Uitslagen cadre_klasse KOT (Waspik)—KOT (Kaatsheuvel) 2—6 KOT (Kaatsheuvel)—KOT (Waspik) S—0 Uitslagen le klasse libre. KOT '38Trouwe Opkomst 64 KOT II—IIKS 6—1 Groene LakenNAS 64 Trouwe OpkomstKOT II 82 DES—IIKS 6—4 NASGroene Laken 64 DESGroene Laken 55 HKS—KOT '38 6-—1 NAS—KOT II 64 Hoogste serie 49 P. Net'tcn Trouwe Opkomst. Hoogste partij_gem. 11.53 P. Net ten Trouwe Opkomst. LOON OP ZAND. Kon. Erk. Harmonie Concordia. Op 2cn Kerstdag gaf bovenge noemde harmonie voor haar leden en donateurs een muziekavond. De groote zaal was t'jokvol en onder leiding van haar instrucieur den heer II. Molenschot uit Tilburg, werden een reeks prachtige mu zieknummers ten gelioore gebracht; waarin wij de kwaliteit reeds weer constateerden van voor den oorlo; en waarmee de aanwezigen weer hoogst voldaan waren. Door een tweetal leden werd een duo voor 2 clarinelt-en ten beste gegeven; welke eveneens bijzonder goed werden uitgevoerd. Na dc uitvoering werd gelegen heid tot dansen gegeven; waarvan een druk gebruik werd gemaakt. Tooneeluitvoering. Zondagavond werd in de zaal van Concordia een groote tooneelavond gegeven, welke druk bezocht was. De bekende tooneelgroep van Lies hout uit St. Micliiels-Gestel; welke hier een schitterende reputatie ge_ niet; heeft wederom haar goede naam weten hoog te houden door dc talrijke aanwezigen een genot volle avond te bezorgen; waarover zij dan ook zeer voldaan waren. Opgevoerd werd de klucht in 3 bedrijven: Willy's Trouwdag; van Otto Harting. HeusdenUno Animo 23. Zondag togen de jongens van Uno Animo naar liet Land van Heusden om daar de club van dien naam te gaan bekampen. Het leek aanvankelijk dat dit een gemakke lijke overwinning zou worden; want reeds na 4 minuten wist C. Oomen uit een voorzet van links een prachtig doelpunt te maken; 01. Geleidelijk aan kwam er Heus den be'er in en begon een gewel digen druk uit te oefenen op het L'no_(loel. Het was iedereen duide lijk dat doelpunten niet konden uitblijven; doch het duurde nog 25 minuten voordat de rechtsbuiten van Heusden met een schuiver ge lijk kon maken; 11. Ofschoon Heusden hierna nog het meest in den aanval waswist Uno na vijf minuten door haar linksbuiten v. d. Velden den stand weer te vergroo ten, door den keeper van Heusden te verschalken; 12. Nog voor de rust slaagde Heusden er in de ver_ diende gelijkmaker te scoren; 22. Na de hervatting had Uno haar opstelling ecnigszins gewijzigd en dit bleek een goed inzicht te zijn met v. Vuelit op de backplaats en met Smit vormde zij een uitste kend bockstel. Met verre trappen wist zij de voorhoede steeds aan het werk te zetten; zoodat wc nu Uno het meest in den aanval zagen. Met liet verstrijken van den tijd word dc druk op het Heusdensche doel steeds sterker. Een schol van Veldhoven tegen den binnen kant van den paal en een mooie kopbal van Oomeri welke juist over ging, braclr nog geen resultaat; totdat II. Pijnenburg 4 min. voor het einde aan alle onzejjerheid een einde maakte door den bal in liet verlaten doel te plaatsen en liicr_ mede Uno de verdiende overwin ning te bezorgen. WAALWIJK. 70 JAAR. Het personeel van ons blad heeft z'n patroon hedenmorgen een groote verrassing bereid. Toen het eerste nummer van den 70sten jaargang van dit blad heden morgen te kwart voor acht ter perse ging; bood de d rukker ij _chef". de lieer A. Kerkhof, onder hartelijke bewoordingen namens liet perso neel; don heer Jan Tielen een mooie bloemenhulde aan. De lieer Tielen was blijde verrast door dit blijk van medeleven en waardecring en dankte hartelijk voor deze onverwachte hulde; die zeer op prijs werd gesteld. HULDIGING. Op Oudejaarsdag beëndigde mej. P. van Gorcuindie sinds de in gebruikneming van het raadhuis de zorg voor het schoonhouden daar_ van had; wegens overschrijding van den gestelden leeftijdsgrens, haar werkzaamheden. In het bijzijn van alle ambtenaren werd zij door den burgemeester cn door den directeur der gemeente, werken toegesproken; die haar prezen om dc groote toewiijding waamede ze steeds haar werk liad verricht. Namens het gemeente-bestuur werd liaar een foto met bijschrift Terry en Berry inDE BRIL VAN SULTAN SAR. van het uaadliuis en namens de .bewoners" bloemen aangeboden. Ongrcval. Maandagmiddag j.l. omstreeks 4 uur kwam het 8_jarig dochtertje van v. M. uit de Chrispijnstraat uit den dam van Musis Sacrum; in welk theater liet de poppenkast voorstelling bijgewoond had. Het wilde de straat oversteken; doch liep voor een motorfiets; met het gevolg dat het tegen den grond geworpen werd en in het zieken huis moest worden opgenomen met een hersenschudding. Dokter H. Langemeijer Jr. ver. leende dc eerste hulp en bracht 't naar liet Ziekenhuis. R.K. KERK VAN ST. JAN. De reparatie der kerk van St. Jan; van de schade; aangebracht door oorlogshandelingen; zal in. plaats van 27.000 zooals begroot was, ongeveer 60.000 kosten. POSTDUIVEN. ENTOONSTELLING. De Postduivenvereniging ;De Postduif" zal op Zaterdag en Zon. dag een groote tentoonstelling hou. den in de zaal van den lieer van Hcesbeen-Ketels. Men ziet de advertentie in dit blad. NIEUWJAARSREDEN. H. M. de Koningin cn Z. ExcMi. nister_president Dr. Beel hebben Nieuwjaars radio_reden uitgespro. ken. STAND ENLIJSTEN. Eerste klasse. Afd. IV. Eerste klasse. Afd. VI. Sitt. Boys 13 10 1 2 21 38- -2.3 MVV 12 6 4 2 16 25- -12 Limburgia 12 7 1 4 15 33- -25 PSV 11 6 2 3 14 18—15 Eindhoven 11 4 4 3 12 17- -13 Juliana 12 4 4 4 12 23- -28 Sp. Emma 12 5 1 6 11 26- -31 Bleijerheide IS 4 1 8 9 1931 Maurits 11 3 2 6 8 24- -21 Spechten 11 3 1 7 7 21- -35 Brabantia 12 1 3 8 O 17- -27 Tweede klasse B. De Valk 12 8 2 2 18 29—15 RAG 13 7 4 2 18 33—16 Schijndel 13 8 2 3 18 26—16 Cone. SVD 12 5 4 3 14 24—13 DESK 12 6 2 4 14 24—25 TOP 12 2 6 4 10 18—23 Zwaluw VFC 11 2 5 4 9 17—24 Geelbr. Mulo 12 3 3 6 9 18—29 Wilhelmina 12 2 5 5 9 21—32 Woensel 11 4 1 6 9 24—23 Kolp. SDVV 12 2 4 6 8 22—23 Tivoli 12 2 4 6 8 13—23 Derde klasse B. 25) Nog geen twee seconden nadat de Derwisj door den Sirdar naar bui ten was getrokken, waren ook Ter ry en Berry op vrije voeten. Dank U wel voor de hulp, meneer de Sjeik, zei Berry. Welkom in Per- zië, vreemdelingen, sprak de Sir dar plechtig. Het spijt mij dat ge bij aankomst in dit land zo onheus zijl behandeld. Het zag er naar uit ot' de Sirdar een redevoering wilde afsteken, maar dc nieuwbakken vrienden hoorden geluiden die er op wezen, dat het niet raadzaam zou zijn de kennismaking op for mele wijze voort te zetten. De Der wisj begon al een beetje te dansen, een teken dat hel werkelijk gevaar lijk werd. Hel zou niet kwaad asün als wij ons zo snel mogelijk uit de voeten maakten, zei Terry. O DG 14 10 1 3 21 47—23 SCB 13 9 1 3 19 52—19 Tnxandria 12 5 5 2 15 32—23 Vlijm. Boys 15 7 1 7 15 34—28 Mich. Gestel 13 3 7 3 13 23—22 Bes' Vooruit 11 5 2 4 12 17—27 Znltbommel 13 5 2 6 12 3536 Haarsteeg 13 3 4 6 10 32—45 ODI 13 3 2 8 8 22—52 lïoxlcl 13 0 5 8 5 17—35 Derde klasse C Sarto 12 9 1 2 19 33—10 WSC 12 8 1 3 17 40—23 WVO 12 7 3 2 17 35—16 SGO 12 7 2 3 16 34—25 TTieronymus 13 7 1 5 15 39—29 O is.4 er wijk 11 5 1 5 11 28—34 Dongen 14 3 4 7 10 25—33 Juliana 12 4 1 7 9 50—39 RWB 13 2 2 9 6 20—52 Nevclo 13 1 2 10 4 16—39 3e Klasse D. BKC 11 8 2 1 18 40- —21 SET 13 8 1 4 17 25- -20 Roosendaal 12 7 1 4 15 28- -15 Rood.Wit 10 6 2 2 14 28- -16 "oeimecr 13 6 2 5 14 37- -33 'i-ori >nia 11 6 1 4 13 32- -26 Giulok 14 5 1 8 11 40- —41 PCP 11 3 4 4 10 31- -31 Tonische B. 14 3 3 8 9 19 -34 BSC 13 3 2 8 8 56- -13 Grocn.Wit 10 1 1 8 3 17- -44 GEPLEEGDE MOORD DOOR S.S._BEWAKER VAN HET KAMP VUGHT. Op 22 October 1943 vertrok een transport politieke gevangenen be staande uit 353 man; vanuit de Ci_ adel Hoey (België) naar 't kamp Vught. Dit transport werd bege leid door leden der S.S. De gevangenen moesten den af stand van liet station te Vught naar het kamp aldaar in een snel tempo te voet afleggen. Tijdens deze mars werden tal rijke gevangenen door dc S.S—be wakers met geweerkolfslagen en bajonetsteken mishandeld. Onder deze gevangenen bevond zich een persoon welke lijdende was aan asthma. Deze kon het snelle tempo niet bijhouden. Toen hij uitgeput uit het gelid viel; werd hij ter plaatse door een der S.S—bewakers doodgeschoten. De Politieke Recherche Afdeeling 's_Herlogenbosch; heeft deze zaak volledig tot klaarheid gebracht. Met medewerking van de Gerechte, lijke Politie te Brussel; werd door den Adjudant Onderofficier der Parketwacht; D. Morre; gedeta_ chcerd bij de P.R.A.; een uigebreid onderzoek ingesteld. Het slachtoffer bleek te zijn een zekere Eugene Leon Henri Jami_ non; van Belgische nationaliteit cn afkomstig uit Luik. De dader; genaamd J. W. dc Graay; bevindt zich in arrest en heeft een volledige bekentenis af gelegd. GEVRAAGD per 1 Februari a s. MEVR. TERBERG-v. SCHIJNDEL Kloosterweg 21 WAALWIJK TE KOOP: Te bevragen bij den Agent van dit blad te Waspik. TE KOOP AANGEBODEN een in g. st zijnde Leeftijd 9 11 jaar. Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. BW 12 9 1 2 19 27—10 Willem II 13 9 1 3 19 32—14 NOAD 13 8 3 2 19 29—15 Longa 13 5 5 3 15 25—14 VVV 12 6 1 5 13 24—23 NAC 11 5 2 4 12 29—19 Vlissingen 13 3 4 6 10 19—36 Baronie DNL 11 3 2 6 8 15—28 Helmondia 13 3 2 8 8 16—27 Helmond 13 3 2 8 8 19—34 RKTVV 12 2 1 9 5 16—31 Heden overleed zacht en kalm in de volle verzekerdheid des geloofs, onze lieve en zorgvolle Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader de Heer Albert Pieter Maijers in den ouderdom van bijna 74 Jaren. Waalwijk Wed. E. Maijers-'t Hooft C. M. Maijers J. J. Maijers. Sprang J. M. Maijers- H. A. MaijersQuirijns en Kinderen Waalwijk A. P. Maijers J. W. Maijers-Meijer en Kind. Waalwijk, 2 Januari 1947. Besoijenschestraa 45 De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 4 Januari des middags om 3 uur. TE KOOP zoo goed als nieuwe Adres te bevrageu bureau van dit blad. ff op Mogen wij ook dit jaar weer op Uw gunst rekenen Wij zullen U voor 100° 0 tevreden stellen. MET UW BONNEN DUS NAAR Aanbevelend C VAN DELFT-VAN RIJSWIJK Fruithuis ff'T WESTLAND" STATIONSSTRAAT 8 - WAALWIJK.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2