Nieuwjaarswenschen C. P. V. c „MUSIS SACRUM" OVERLEERSNIJDERS. ^/|US!S SACRUivi PULLES-HEESBEEN. De Echo van het Zuiden. 1. Hoven Grootestraat 53-59 W A A L W IJ K. VISSCHERSVEREENIGING „V I S C H L U S T" WAALWIJK WENSCHT ALLEN EEN VOORSPOEDIG 1 94 7. BIJ MIJN VERTREK NAAR ZUID-AFRIKA nette Dienstbode NET R.K. MEISJE net Dagmeisje. nette Werkster voor de mooie Kersigave J. N. B. H. BOERS GEVRAAGD: eerste klas Maatschoenmaker eerste klas Schoenreparateur. HOOG LOON, - Kosthuis aanwezig. N.V. STOOM-SCHOENFABRIEK G. L. S M T S C,E L Y DIA" SPECULAAS OOK U! No. 1 WAALWIJK. A. STEENBERGEN Café Galgenwiel wenscht clientèle en bekenden een voorspoedig 1947. Firma A. J. DEN TEULING ZN. Aannemers, Westeinde 10 Telefoon 434 Waalwijk Aan onze cliënten en vrienden een gelukkig en voorspoeidg 1947. Wij wenschen U een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Fa. JOH. DE WAAL Co. Kerkstraat 107 Waalwijk Fa. Z. en C. TREFFERS Metselaar Aannemer Grootcstraat lila Waalwijk wenscht alle vrienden en cliëntèle een gelukkig nieuwjaar. POSTHUMUS KANTOORMACHINE BEDRIJVEN Filiaal Grootestraat 20 Waalwijk wenscht haar klanten een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. JAN KUYPER-BOOM Stoffeerderij Complete meubileering Hoogeinde 27 Waalwijk Wenscht U een voorspoedig en zalig nieuwjaar En staat in 1947 weer steeds voor U klaar. Accountant Belastingenconsulent G. N. Voorzitter JOH. KNEEPKENS. Secretaris P. VAN MEEUWEN. G. COPPENS Metselaar - Aannemer Mr. v. Coothstraat Waalwijk wenscht cliëntèle en bekenden een Zalig Nieuwjaar. JOS SLAATS-DEKKERS Brandstoffenhandel - Hoekeinde - Waalwijk wenscht cliëntèle een Zalig Nieuwjaar. LAMB. VAN LOON en BERTUS HAMERS Besoijenschestraat 110 wenschen vrienden en cliënten Z. N. WASPIK. D. A. VERSCHUREN Benedenkerk A 93 Waspik Agent tuin- en landbouwzaden wenscht zijn cliënten, vrienden en kennissen een Zalig Nieuwjaar. G. VAN DEN BROEK Waspik-Boven - F 132 Aannemer van timmerwerken wenscht zijn cliënten, vrienden en kennissen een Zalig Nieuwjaar. A. M. VAN DE RIJKEN In Manufacturen Benedenkerk A 70 Waspik Z. N. AALBURG. P. B O U M A N Hengsthouder werscht alle vrienden en baken den een gelukkig ei voorspoedig 1947 toe. Aalburg, 1 Janusri 1947. HET BESTUUR VAN HERWONNEN LEVENSKRACHT AFDEELING WASPIK wenscht donateurs, werkende leden en begunstigers een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. SPRANG. Onze geachte cliëntèle, vrienden en kennissen wenschen wij een Gelukkig en Voorspoedig 1947. W. VAN HAM-VAN MEER Rijwielhersteller Sprang. H. H. DE ROON Brandstoffenhandel A 381 Sprang wenscht ciiëntèle en bekenden VLIJMEN. Met groote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons zoontje JOHANNIS LEENDERT. P. E. v. d. LINDE A. v. d. LINDE-QUIRIJNS. Sprang-Capelle, 29 Dec. '46. Hoogevaart B 127. Op Zondag 5 Januari a.s. hopen onze geliefde Ouders W. LAARAKKER en A. LAARAKKER VERSCHUREN hun 12i jarig Huwelijksfeest te vieren Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van hun dank bare kinderen. JAN en BETSIE. Waalwijk, Januari 1947, Floris V-laan 9 Voor de vele bloemen en andere blijken van medeleven ontvangen bij gelegenheid van de plechtige H. Communie, onzer pleegdochter Catharina Serbina speciaal van de meisjes van de Katholieke Actie en het Stikkerij- personeel van „TIMTUR" zeggen wij hartelijk dank. Ook betuigen wij onzen oprechten dank aan Pater ZEEGERS van het Missiehuis voor zijn onderricht en voorbereiding. FAMILIE EMMERS. Kaatsheuvel, 30 Dec. 1946. Voor de vele blijken van deelne ming ondervonden bij het plotseling overlijden van mijn geliefde Man, onze Broeder, Zwager en Oom Anlorsius Lambertus van der Kolk, betuigen wij onzen hartelijken dank, in het bijzonder aan de Christelijke Zangvereenigingen te Besoijen, Heusden en Waspik. Uit aller naam A. A. VAN DER KOLK- DE VRIES. Waalwijk, Januari 1947, Besoijenschestr. 32. T. V. „VOLHARDING" VLIJMEN wenscht donateurs, vrienden en begunstigers Z. N. CORRESPONDENTIE. Verslag gemeenteraad V'ijmen volgend nummer. roep ik familie, vrienden en kennissen een harte- lijk vaarwel en tot weer ziens toe. GERR1T WINGELS. GEVRAAGD: voor d. of d. en n. Goede behandeling. HOOG LOON Wasch geheel buitenshuis. C. VAN HULTEN, Kloosterweg 23 WAALWIJK. GEVRAAGD in Tilburg in gezin met 4 kinderen als hulp in de huishouding Kinderjuffrouw en hulp van Werk ster aanwezig. FLINK LOON. Adres: MEVR. TAM1NIAU Ringbaan Oost 161 TILBURG GEVRAAGD: Zich aan te melden SPOORLAAN 40 TILBURG. GEVRAAGD voor 1 a 2 dagen per week. Brieven onder No. 1670 aan het Bureau van dit blad. WIE HELPT R.K AMBTENAARSGEZIN met 2 kinderen ten spoedigste aan een Woning of ge deelte van een Wonin te Waalwijk. Brieven onder No. 1669 Bureau van dit blad. Hiermede betuigen wij onzen Patroon hartelijk dank voor het schitterende Kerstpakket dat wij mochten ontvangen. PERSONEEL WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan de Directie van de Schoenfabriek H. H. DE KORT- WINGELS te Waalwijk welke wij mochten ontvangen. HET PERSONEEL. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank aan den Heer voor de waardeerende woorden bij de HER OPENING van het theater aan ons gewijd en het feestelijk onthaal, dat hij ons dien avond bereid heeft. Het Personeel van het Aannemersbedrijf J. J. Dl KMA NS - ROTTERDAM. en Brieven aan Firma VAN DALENS SCHOENHANDEL, Piins Hendrik straat 26—28 NAALDWIJK. (Westland.) vraag i JH.BH. BOERS WAALWIJK TEL. 9 - .-vyS l*t'.'vv,T, 91 3-4-5 Januari Toegang 18 jaar. 6-7-8 Januari „DE MOORDENAAR KREEG 's AVONDS ANGST." Toegang 18 jaar. Plaitsbespr. dagelijks Ti-1 y VOOR HEERLIJKE EN FIJN-GEKRUIDE Vandaag over een maand hebt U dansflair genoeg om vroiijk en vl< met de aardigste partners te dansen. De giatis brochure „Dansen één maand vertelt U er meer van, Vraagt haar aen bij DANSINSTITUUT DUCHAMPS, AMSTERDAM, Postbus 5021 Donderdag 2 Januari 1947 OFFICIEELE PUBLICATIE. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. 30 December. De Directeur van den Distributiekring 251 Waal- wijk maakt bekend: In het tijdvak van 6 Januari t.m. 14 Februari zal in de tot den Distributiekring Waalwijk behoorende gemeenten op de daarvoor vastgestelde plaatsen en volgens het onderstaande schema de uit reiking geschieden van bonkaarten voor de 3e en 4e periode 1947 (16 Februari tot 12 April). Uitgereikt worden kaarten: KA tot en met KE 703 voor niet-zelfverzorgers: LA, LB en LC 703 voor zelfverzorgers melk en vleesch, OA, OB en OC 703 voor zelfverzorgers vleesch, PA, PB en PC 703 voor zelfverzorgers melk, QA 703 tabak, QB 703 versnaperingen, QC 703 tabak/versnaperingen. De uitreiking der kaarten K, L, O en P zal geschieden volgens dezelfde indeeling van leeftijdsgroepen als de bonkaarten 701. Voor uitreiking der Q-kaarten is bepaald, dat mannelijke personen, ge boren in 1929 en vroeger naar keuze een tabaks-, versnaperingen- of een gemengde kaart ontvangen: vrouwelijke personen, geboren in 1929 en vroeger, ontvangen naar keuze een versnaperingen- of een gemengde kaart, terwijl de overigen alleen recht hebben op een versnaperingenkaart. De bonkaarten zullen uitsluitend worden uitgereikt ten behoeve van personen, wier TD is voorzien van een TD-2 zegel en in het algemeen slechts aan hen, die opgenomen zijn in het bevolkings register van een der tot den distributiekring Waalwijk behoorende gemeenten. Een uitzondering hierop bestaat voor personen, opge nomen in het Centraal Bevolkingsregister en voor hen, die be roepshalve in de onmogelijkheid verkeeren de bonkaarten in hun eigen kring af te halen. Bij het afhalen der bonkaarten moeten de Tweede Distributie- stamkaart en de thans loopende bonkaart 701 worden overgelegd. Van laatstgenoemde kaart zal de inwisselbon (met opdruk KA enz. 701 overeenkomstig de thans uit te reiken K, L, O of P-kaart), welke linksboven aan de kaarten 701 voorkomt, worden ingenomen. Losse inwisselbonnen zullen onder geen voorwaarde worden ge accepteerd. Voor zelfverzorgers zal de bestaande regeling ongewijzigd voort gang vinden. Het is van belang deze categorie er op te wijzen, dat uitsluitend zij, die nog in de zelfverzorging moeten worden op genomen, dan wel uit de zelfverzorging treden of reeds getreden zijn, in aanmerking komen voor een bonkaart, afwijkend van den .inwisselingsbon, welke zij inleveren; Voor het overige wordt het publiek er nogmaals aan herinnerd, dat de afhaaldata op de inlegvellen voor deze .uitreiking zijn ver vallen. Er zal uitsluitend uitgereikt worden volgens het hierna ver melde schema, waaraan eenieder dus in zijn eigen belang stipt de hand dient te houden. ZITTINGSROOSTER NORMAALVERBRUIKERS. DRUNEN, zaal Th. Elshout Maandag 13 Jan. van 9.00—12.30 uur voor van 13.00—15.30 uur voor Dinsdag 14 Jan. van 9.00—12.30 uur voor van 13.00—15.30 uur voor HEUSDEN, distributiekantoor: Vrijdag 10 Jan. van 9.00—12.30 uur voor van 13.00—15.30 uur voor Zaterdag 11 Jan. van 9.00—12.30 uur voor LOON-OP-ZAND: a) Kaatsheuvel, distributiekantoor: Woensdag 15 Jan. van 9.00—12.30 uur voor van 13.00—15.30 uur voor Donderdag 16 Jan. van van Vrijdag 17 Jan. van van Zaterdag 18 Jan. van b) Loon-op-Zand, café Aartsen: Vrijdag 10 Jan. van 9.00—12.30 uur voor van 13.00—15.30 uur voor Zaterdag 11 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. E de letters F t.m. L de letters M t.m. R de letters S t.m. Z. de letters A t.m. H; de letters I t.m. P; de letters Q t.m. Z. 9.00.12.30 uur voor 13.00—15.30 uur voor 9.0012.30 uur voor 13.0015.30 uur voor 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. B de letters C en D de letters E t.m. H de letters I t.m. M; de letters N t.m. R de letters S t.m. V; de letters W t.m. Z. de letters A t.m. D; de letters E t.m. M; de letters N t.m. Z. SPRANG-CAPELLE a) Gebouw Christelijke Belangen voor de huisnummers van A, B, C 1- t.m. 35 en D 1 t.m. 115: Zaterdag 18 Jan. van Maandag 20 Jan. van van Dinsdag 21 Jan. van van 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. D; 9.00—12.30 uur voor de letters E t.m. H; 13.00—15.30 uur voor de letters I t.m. L; 9.00—12.30 uur voor de letters M t.m. R; 13.00—15.30 uur voor de lettersS t.m.Z. b) Café P. Pruissers voor de huisnummers gelegen boven A, B, C 35 en boven D 115: Woensdag 15 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. D van 13.00—15.30 uur voor de letters E t.m. H Donderdag 16 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters I t.m. K van 13.00—15.30 ;uur voor de letters L t.m. P; Vrijdag 17 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters Q t.m. V; van 13.00—15.30 uur voor de letters W t.m. Z, VLIJMEN: a) Haarsteeg, parochiehuis: Woensdag 8 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. L; van 13.00—15.30 uur voor de letters M t.m. Z. b) Nieuwkuik, oude gemeentehuis: Donderdag 9 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. L van 13.00—15.30 uur voor de letters M t.m. Z c) Vlijmen, café v. d. Ven: Maandag 6 Jan. van 9.00—12.30 .uur voor de letters A t.m. F van 13.00—15.30 uur voor de letters G t.m. L Dinsdag 7 Jan. van 9.0012.30 uur voor de letters M t.m. R van 13.00—15.30 uur voor de letters S t.m. Z WAALWIJK, distributiekantoor: Maandag 6 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters A en B van 13.0015.30 uur voor de letters C t.m. E Dinsdag 7 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters F t.m. H van 13.00—15.30 uur voor de letters I t.m.K Woensdag 8 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters L en M van 13.00—15.30 uur voor de letters N t.m. R Donderdag 9 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters S t.m. V van 13.00—15.30 uur voor de letters W t.m. Z WASPIK, distributiekantoor: Maandag 13 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. G van 13.0015.30 uur voor de letters H t.m. L; Dinsdag 14 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters M t.m. S van 13.00—15.30 uur voor de letters T t.m. Z. ZELFVERZORGERS. DRUNEN, zaal Th. Elshout: Maandag 20 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters A en B van 13.00—15.30 uur voor de letters C en D Dinsdag 21 Jan. van 9.0012.30 uur voor de letters E t.m. G van 13.00—15.30 uur voor de letters H t.m. J Woensdag 22 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters K; van 13.00—15.30 uur voor de letters L; Donderdag 23 Jan. van 9.00—12.30 .uur voor de letters M t.m. P van 13.00—15.30 uur voor de letters Q t.m. T: Dinsdag 28 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters U t.m. W van 13.00—15.30 uur voor de letters X t.m. Z. HEUSDEN, distributiekantoor: -12.30 uur voor de letters A t.m. E 15.30 uur voor de letters F t.m. J 12.30 uur voor de letters K t.m. O -12.30 uur voor de letters P t.m. U 15.30 uur voor de letters V t.m. Z. Vrijdag 24 Jan. van 9.00- van 13.00- Zaterdag 25 Jan. van 9.00- Maandag 27 Jan. van 9.00- van 13.00 LOON-OP-ZAND: a) Kaatsheuvel, distributiekantoor: Woensdag 22 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters A en B van 13.00—15.30 uur voor de letters C en D Donderdag 23 Jan. van 9.00—12.30 ,uur voor de letters E t.m. G van 13.00—15.30 uur voor de letters H t.m. J Vrijdag 24 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letter K; van 13.00—15.30 uur voor de letter L; Zaterdag 25 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters M t.m. O Maandag 27 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters P t.m. R van 13.00—15.30 uur voor de letters S t.m. U Dinsdag 28 Jan. van 9.00—12.30 uur voor deletter, V; van 13.00—15.30 uur voor de letters W t.m. Z. b) Loon-op-Zand, café Aartsen: Donderdag 30 Jan. van 9.0012.30 uur voor de letters A t.m. G; van 13.00—15.30 uur voor de letters H t.m.L: Vrijdag 31 Jan. van 9,00—12.30 uur voor de letters M t.m. P; van 13.00—15.30 uur voor de letters Q t.m. U: Zaterdag 1 Febr. van 9.00—12.30 uur voor. de letters V t.m. Z. c) St. Joachimsmoer, café Maas: Woensdag 29 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. L; van 13.00—15.30 uur voor de letters M t.m. Z.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3