DE TENTOONSTELLING ATTENTIE Waalwijksche en Langstraatsche Courant v-cwm a»*»*, De Koningin spreekt Rede van Min.-President Dr. BEEL TERUG UIT AMERIKA. OFFICIEELE BONNENLUST DINSDAG 7 JANUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 2. Ernstige toestand op Sumatra. Krachtige rede van Dr. van Mook. DE ECHO IN INDIË. Gemeenteraadsvergaderingen. SPRANG-CAPELLE: a) Gebouw Christelijke Belangen voor de huisnummers A, B, C t.m. 35 en D 1 t.m. 115: j Maandag 3 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters A en B van 13.00—15.30 uur voor de letters C en D 4 Febr. van 9.00.—12.30 uur voor de letters E t.m. G Dinsdag Woensdag Donderdag van 13.00— 5 Febr. van 9.00- van 13.00- 6 Febr. van 9.00- Donderdag Vrijdag 31 Jan. van -15.30 uur voor de letters H t.m. K; -12.30 uur voor de letters L t.m. N; -15.30 uur voor de letters O t.m. R; -12.30 uur voor de letters S t.m. V; van 13.0015.30 .uur voor de letters W t.m. Z. b) Café P. Pruijssers voor de huisnummers gelegen boven A, B, C 35 en boven D 115: Woensdag 12 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. G; van 13.00—15.30 uur voor de letters H t.m. L; Donderdag 13 Febr. van 9.00—12.30 ,uur voor de letters M t.m. S; van 13.00—15.30 uur voor de letters T t.m. Z. VLIJMEN: a) Haarsteeg, parochiehuis: Woensdag 12 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. C; van 13.00—15.30 uur voor de letters D t.m. H; Donderdag 13 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters I t.m. L; van 13.00—15.30 uur voor de letters M t.m. Q; Vrijdag 14 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters R t.m. V; van 13.00—15.30 uur voor de letters W t.m. Z. b) Nieuwkuik, oude gemeentehuis: Zaterdag 8 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters A en B; Maandag 10 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters C t.m. F: van 13.00—15.30 uur voor de letters G t.m. K; Dinsdag 11 Febr. van 9.0012.30 uur voor de letters L t.m. O; van 13.00—15.30 uur voor de letters P t.m. Z. c) Vlijmen, café v. d. Ven: Woensdag 29 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters A en B; van 13.00—15.30 uur voor de letters C en D; 30 Jan. van 9.00—12.30 uur voor de letters E t.m. G; van 13.00—15.30 uur voor de letters H t.m. J; 9.00—12.30 uur voor de letters K en L; van 13.00—15.30 ,uur voor de letters M t.m. P; Zaterdag 1 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters Q t.m. U; Maandag 3 Febr. van -9.00—12.30 uur voor de letter V; van 13.00—15.30 uur voor de letters W t.m. Z. WAALWIJK, distributiekantoor: Vrijdag 7 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters A t.m. C; van 13.00—15.30 uur voor de letters D tm. G; Zaterdag 8 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters H t.m. K; Maandag 10 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters L t.m. N; van 13.00—15.30 uur voor de letters O t.m. R; Dinsdag 11 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters S t.m. V; van 13.00—15.30 uur voor de letters W t.m. Z. WASPIK, distributiekantoor: Dinsdag 4 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters A en B; van 13.00—15.30 uur voor de letters C t.m. G; Woensdag 5 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters H t.m. K; van 13.00—15.30 uur voor de letters L t.m. N; Donderdag 6 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters O t.m. R: van 13.00—15.30 uur voor de letters S en T; Vrijdag 7 Febr. van 9.00—12.30 uur voor de letters U t.m. W; van 13.00—15.30 uur voor de letters X t.m. Z. UITTREDING UIT ZELFVERZORGING. Zelfverzorgers, die om de een of andere reden uit de zelfverzor- ging treden dienen zich vóór het afhalen der nieuwe bonkaarten in het bezit te stellen van een door den plaatselijken bureauhouder af te geven „uittredingsbewijs", aangezien zij zonder dit bewijs niet voor bonkaarten voor de gewezen zelfverzorgingsartikelen in aan merking komen. Hetzelfde geldt voor degenen, die minder geslacht hebben dan waarvoor zij van den P.B.H. krachtens slachtvergunning toestem ming hebben gekregen. Ook deze zelfverzorgers dienen een bewijs van den P.B.H. over te leggen, waarin het minder geslachte ge wicht tot uitdrukking komt. BEZOEKT a.s. ZATERDAGAVOND en ZONDAG 4 en 5 JANUARI as. van de Postduivenvereniging „DE POSTDUIF" in het lokaal van HEESBEEN-KEETELS, WAALWIJK. voor de tweede helft van de 1ste periode 1947 (van 5 Januari tot en met 18 Januari a.s. Elk der volgende bonnen geven recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 701 (Strook no. 2) 55-1 brood 55-2 brood 55-1 boter 55-2 boter 55-3 boter 55-1 melk 55-2 55-3 melk 55-1 vleesch 55-2 vleesch 55-1 algemeen 55-2 algemeen 55-3 algemeen of .55-1B reserve 55-1C reserve 800 gram brood 400 gram brood 125 gram boter 125 gram marg. of 100 gram vet. 250 gram marg. of 200 gram vet. 4 liter melk 3 liter melk 100 gram vleesch 300 gram vleesch 200 gram kaas 1 ei 500 gram suiker, boterh. strooisel enz. 1000 gram jam, stroop enz. 1600 gram brood 800 gram brood Bonkaarten KD, KE, 701 (Strook no. 2) 800 gram brood 250 gram boter 125 gram marg. of 100 gram vet 12 liter melk 100 gram vleesch 100 gram kaas 56-2 algemeen 1 ei 56-3 algemeen 56-4 algemeen 250 gram suikc boterh. strooisel en of 500 gram ja; stroop en 56-1D reserve 800 gram brood 56-1E reserve 600 gram bloem of kindermeel (ni uit rijst bereid) Tabakskaarten, enz. 2 rantsoenen tabaksa 200 gram chocolade en|of suiker 2 rantsoenen tabaksa 100 gram chocolade enlof suikerwerk Bonkaarten MA, MB, MC, MD 7« (Strook No. 2) T 65 V 66 X 65 X 66 55-4 Brood 55-4 Boter 55-4 Margarine 55-4 Melk 55-4 Vleesch 55-5 Vleesch 55-4 Kaas 55-4 Suiker 800 gram brood 250 gram boter 250 gr. margari: of 200 gram 5 liter melk 300 gram vleesc 100 gram vleesc 200 gram kaas 250 gram suiki boterham strooi; enz. of 500 gra jam, stroop, ei 56-1 brood 56-1 boter 56-2 boter 56-1 melk 56-1 vleesch, 56 2 vleesch 56-1 algemeen Voor de week van 12 tot en met 18 Januari as. zullen nog bonnei worden aangewezen voor bloem; koffie; thee; cacao en tabak. In het bijzonder wordt er op gewezen; dat de bonnen van d< strookèn No. 1 der toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid en vooij a.s. en jonge moeders MA; MB; MC en MD 701; na 5 Januari niefi meer geldig zijn. De bonnen dezer toeslagkaarten hebben; zooals be. kend; een geldigheidsduur welke gelijk is aan dien van de overige genummerde bonnen. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 3 Januari a.s. wor. den gebruikt; met* uitzondering van de bonnen voor vleesch eij; melkwaarop eerst met ingang van Maandag G Januari a.s. mag wor. den gekocht. Bij deelneming aan maaltijden van de Centrale Keuken moetéj aldaar de bonnen ;;551 en 561 Vleesch" worden ingeleverd. De niet aangewezen bonnen van strook No. 1 kunnen worden ver. nietigd. Voor de genoten Kerstgratificatie en Vacantie onzer hartelijken dank aan de firma Gebrs. Schapen donk. HET PERSONEEL. Over de onzakelijke propaganda die de Melk slijter TH. DE HAAN voert ten opzichte van de Melk nrichting flW. A. M I." delen wij U mede da wij ZELF genoemd bedrijf hebben bezocht en hebber aangedrongen op melkevering. Dientengevolge treft genoemd bedrijf absoluut geer blaam en meenen wij goed te doen, langs deze wee een einde te maken aan deze propaganda. De bewoners van het Drongelsche Veer G. VAN NISPEN L. PRINSE B. KANTERS H SCHaEFERS C. BEL A. PENDERS De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TïELEN Abonnementsprijs; 15 cent per week} 1.95 kwartaal,Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Op Oudejaarsavond heeft Hare Majesteit traditiegetrouw haar wen. schen voor het nieuwe jaar uitge_ sproken. Het was niet haar bedoeling; zooals z.ij zcide; de rekening op te maken over 1916zij wilde slechts een en'icel woord tot ons spreken ▼an gemoed tot gemoed. Zij hoopte dat haar wenschen voor 1947 in vervulling zouden gaan; wenschen voor ons huiselijk geluk eh een hechte familiehand; voor een groeiende saamhorigheid als volk; voor levensblijheid en ar_ bcidsvrcugd; wenschen vooral voor beschaving van geest en gemoed. De Rijksgenooten in het Westen wenschte zij toe, de spoedige ver_ vulling eerst van het binnen de grondwet bereikbare en daarna van wat pas na grondwetswijziging kan worden tot stand gebracht. Het was het vurig verlangen van H. M. dat ook voor Indonesië het jaar 1947 de nieuwe rechtsorde na- derhij mocht brengen; waarin ieder zijn rechtmatig aandeel had in de geestelijke en stoffelijke welvaart. Nu deed H. M. een beroep op de liefde en het medelijden van allen in het moederland, om den gees telijken en materieelcn nood die de oorlog heeft achtergelaten; te hel pen lenigen. Velen vergeten al dus H. M. te spoedig wat zij doormaakten; zijn zoo vervuld van eigen belang en leven zoo in zich zelve gekeerd; dat oog; oor, noch hart meer openstaan voor het leed van anderen... en zij schilderde in het kort de goestelij'kc en stoffelijke ellende, waarin velen van ons volk verkeeren. Zij drukte haar vrees uit over het scheidingsproces dat zich aan het voltrekken is tusschcn velen onzer en hen die van de door den oorlog geslagen wonden nog niet zijn ge nezen. En zich tot alle landge_ nooten wendend vroeg zij voor verdriet en gemis; voor geestelijke en stoffelijke nood; de deuren van hart en huis en eigen kring open te zetten. De oud_illcgalcn vroeg zij; zich niet te laten ontmoedigen, wan neer zij dn'gene waarvoor zij ge streden hebben nog ver verwijderd zien; maar de idealen waarvoor zij alles hebben getrotseerd hoog te houden en te bedenkendat deze niet in één jaar worden verwezen lijkt. Tenslotte gal' H. M. blijk van een intens medeleven met hen; dié na den oorlog vereenzaamd in het leven zijn achtergebleven. Z.ij zijn eclUer niet verlaten, want in ons volk 'itloppen nog vele liefdevolle liarlen Zij deed een beroep op ons allen om de liefde; die wij van de Kerst kribbe hebben medegenommenuit te dragen naar hen; die onder nood en leed gedrukt gaan. Dan zal het; waf thans onmogelijk schijnt; mo gelijk zijn. 1946 Getuigde van een vooruitgang. In zijn Nieuwjaarsrede wees de Min._President er op, dat' in den loop van 1916 de teekenen van eco nomisch herstel; die een jaar ge leden reeds vielen waar te nemen zich hebben bevestigd; versterkt en vermeerderd. De dingen van den geest aldus de minister wegen echter zwaar der dan stoffelijke rijkdom. Wij hebben tijden gekend waarin wij rijker waren dan nu, doch minder gelukkig; omdat wij ons niet zeUer in ons bestaan cn ons in geestel.ijk opzicht beknot wisten. Ook op deze heide punten heeft 1946 vooruitgang gebracht. Ook op den weg naar sociale zekerheid en rechtvaardig heid zijn groote vorderingen ge maakt liievoor was het noodig dat de overheid zich niet te snel terug trok van haar bemoeienis op veler lei terrein; hetgeen geen willekeur beteekent; daar in een democrati sche staat als de onze, de overheid onder contröle leeft van de volks vertegenwoordiging. Ook in dit op zicht getuigde 1946 van vooruitgang. Belangrijk was ook de verandering in onze verhouding met de over_ zeesclie gebiedsdeelen; zooals die zich In 1916 ontwikkeld heeft. In dit jaar heeft Nederland blijk gegeven van zijn goede wil en daar door staat het' sterker in den kring l der volkeren en mag het van de volken overzee een gelijke; eerlijke bereidheid vragen om samen te houweji aan de vestiging van een rijk; waarin liet voor allen goéd zal zijn te leven. Wij moeten echter niet denken dat dc moeilijkheden in 1947 gerin ger zullen zijnmaar de arbeid zal gemakkelijker zijn; omdat het Teven draaglijker is geworden. Wij moeten nu den blik hooger riehten en de dingen van den geest. Wij moeten nu de bestrijding van den geestelijken nood ernstig ter hand nemen. Dc jongeren moeten In de gelegenheid gesteld worden hun idealen, die verder rijken dan de mnterieele welvaart; te verwezen lijken. Meer dan ooit hebben wij nu de hulp noodig van de kerkenvan de maatschappelijke organisaties; met name van de jcugdverecnigin_ genom ons volk on een hooger geestelijk niveau te brengen. Wanneer wij willen ligt een mooie toekomst voor ons onen. Dit is niet dc eerste keer dat wij uit 'n oorlog komen die ons veel kostte. Denken wij slechts aan den 80_ja_ rigen oorlog', waar een gouden eeuw op volgde. 1917 Moge een gulden jaar wor den voor ons land; vorstenhuis en volk. II. Op onze rondreis hebben wij het stadje Haverhill bezocht. Het is een s!,,dje met 750.000 inwoners en telde 105 schoenfabrieken. Pk merk te echler hij de Amerikanen op; dat wij op dit gebied Amerika overtroffen en noemde hen Kaats heuvel dat 10.000 inwoners hoeft en 185 ingeschreven schoenfabri kanten. De meening dat men in Amerika uitsluitend groote fnb-i"_ ken zou hebben; is niet geheel juist. Men heeft er ook lal van kleine bedrijven. Het bezoek aan hef stadje Haverhill werd ons mo. goliik gemaakt door den heer Male_ 1 quite nit Boston; de oudste contre fort-fabrikant ter wereld; welke al 59 jaren contreforts fabriceert en wel in Italië en Amerika. Dit heer schap was een echte Amerikaan. 71 Jaar zijnde bestuurde hij nog echt op zijn Ameriknansch z.ijn mi, to als de beste chauffeur. Aan zijn bemiddeling was het vooral te danken dat wij zooveel schoenfa brieken hebben kunnen bnziehti_ gen. waarbij wij hebben kunnen eonsiateeren dat er voor Nederland in de Amerikaanschc schoenfabrie_ ken Tiiet heel veel te leeren valt. Wij .ergerden ons maar al te zeer aan de ruwe wJjze; waarmede er met zool en ovcleder wordt om_ gesprongen. Ovcrleer_snijders heb ben wij geen enkele gezien; dan alleen voor liet snijden van rep tielen. De afval van een vel is door het stanzen met dubbele messen dan ode zoo; dat men in Nederland zich daarvan geen goede voorstel ling zou kunnen maken. Op de vraag, welk soort over_ leder er overwegend in Amerika wordt gebruikt, antwoordde Oom T'iefoverwegend zwaar overleder. Boxcalfs was er bijna niet on de markt. Voor den oorlog importeer de Amerika ongeveer fO9.8S7.0On cnlfsvellen; terwijl in 1946 in 7 maanden de invoer slechts 85000 vellen bedroeg. Wat er op de markt was aan boxcalfs was zeer mooi; maar het was let wel; wii kon den onze oogen bijna niet gelooven van Nederlandsch fabrikaat en wel van ;;Dc Amstel"uit Waal- w.ijk. De Amerikanen gaven dit' ook zelf toe. Zij zijn als huiden naar Waalwijk gestuurd; daar veredeld en als boxcaHs teruggezonden. Over de vellen en leersoorten die in Amerika zijn, behoeft Nederland zich niet ongerust te maken; als mén weet dat voor het' Ned. Gouver nement in dif jaar voor meer dan 18.130.000 dollar in aangekocht. Ver heugend is ook ciat groote kwanti teiten zwart chroom-leder weke lijks naar Nederlandsche impor trus worden verzonden. Bij de liquidatie van het leger bevonden er zich nog groote par tijen grauw overleder, waarvan w.ij voor onze naburen een transactie zagen afsluiten; loopende over 2.000.000 vk. vt. Bergen overleder zitten er in Amerika. Wat de ver werking van het uit Amerika ge ïmporteerde overleder betreft hier in Holland moeten wij zoo was dc heer Elshout van meening ons aanpassen aan de verwerking. Op de vraag of Amerika ook zou beginnen met het exporlceren van ventielen; antwoordde ,,Oome Piet" ook in Amerika nog steeds geldt- de spreuk Eerst Oompje cn dan Oompje's kinderen". Over plastic zoo ging de lieer Elshout verder is het laatste woord nog niet gesnrol<"n wor de lederwaren- en schoenindustrie en hij toonde ons veters van plastic cn /"'fs sehoenvmdcn welke in Ame rika reeds met de massa's worden gefabriceerd en verwerkt. In Hol land is men op liet verwerken van plastic nog niet geheel inge steld. Om met succes plastic te kunnen bewerken; moet men over 1 dc noodige electrisehe apnraten en j machines beschikkenwelke wij j hdnas nog niet bezitten, i Damesschoenen van doorzichtige plastic worden in Amerika met de massa gemaaktdc dames dragen daarbij Nvlon_kousen en mantels; tasclijes van plastic en idem. hoe den. De Nvloii-gnrens zijn door den heer Elshout' zelf meegebracht en moeten, aldus de lieer Elshout; met een bijzondere spanning ver werkt worden. Als dc regeering voor den invoer van deze garens deviezen beschikbaar wil stellen; zal naar z.ijn meening binnen af_ zienharen tijd deze in Holland wor den verwerkt. Oome Piet rustte hier even en presenteerde een sigaartje; id's wat de conversatie over het algemeen gemakkelijk maakt. De radio speel de zachte muziek en men decla meerde er een van Vondel's on sterfelijke verzen uit Gijsbreclit van Aemstel ,;0 Kerstnacht schooner dan de dagen". Opeens waren wij weer in Holland en het was Kerst mis. Deze pauze duurde echter niet lang en Oome Plet ging weer ver der. Wat het arbeidersvraagstuk betreft; speelde de vrouw in Ame rika een groote rol. Gedurende den oorlog zijn ze in groot en getale naar de fabrieken gekomen en ze leve ren er mooie prestaties. Hun loon. inkomsten liggen bij de meeste even hoog als hij de mannen. Het is leuk om te zien hoeveel vrouwe lijke employe's zich met- de auto naar hun werk begeven. Onder hen bevinden zich ook wel neger_vrou_ wen en -meisjes; welke echter pijn! iijk lagere looncn verdienen. De sociale verzorging en hygiëne liet volgens zijne meening nog veel te wenschen over. Wij merkten echter op dat het algemeen peil toch wel betrekke. iijk hoog moet staan; wanneer zelfs de gewone arbeiders een auto be zitten. Het bezit van een auto; zoo ging Oome Piet verder; is als een koorts. Iedere chef of arbeider aan een behoorlijke machine welke een goede prestatie levert bezit een au to, maar nog geen garage en voor ue 1 Uitgehouwen in de arbeiders wijken ziet men r.ijen en nog eens rijen met auto's. Het auto_vraag_ stuk wordt door speciale banken gecrediteerd en door de meesten op afbetaling gekocht Het woningvraagstuk is ook in Amerika Kroot. Mooie en frissche dorpen vindt men er ook niet op rijtjes en de meeste Amerikanen beschikken maar over een heperk te woningruimta. Er zijn nog ver! schillende millionnairs die zich dë luxe van een mooie woning moeten ontzeggen. Textiel groeit er ook met aan de hoornen en het is op vallend dat zooveel kinderen ge" kleed gaan in schapenleer. «li reeds eerder schreven; troffen wij Oome Piet op een rus_ tigon middag op zijn praat stoef hij trok nog eens aan z'n sigaar en zei toen langzaam: Ik geloof dat wij hier in ons Hollandje voor on ze gulden meer kunnen koopen; als de Amerikaan in Amerika voor ziin dollar. Wanneer onze importeurs al dus Oome Piet voldoende aan dê markt zullen blijven, kunnen wij ons vlijen met de gedachte, dat wij Amerika in de toekomst ten voor beeld zullen zijn. Dit is ook de meening van de anderen. Het begon buiten al te schemeren; de middag was om en het werd t.ijd om naar huis te gaan. Nog vee! hadden wij Oome Piet willen vragen en nog veel had hü ons te vertellen; maar er is een tijd van komen en van gaan. Nog even wil den wij iets vragen. Hoe is liet all gemeene ontwikkelingspeil van het gros der Amerikanen? Nu; zei Oome Pi-tik geloof niet erg hoog; wij troffen een kellner die zelfs niet kon uitrekenen hoeveel 4 x 1.20 was. dan door vier maal 8 1.20 onder elkaar ie zetten en te probeeren op te tellen. Maar ja; daaraan kan men liet gros niet he. oordelen. Dommerikken heeft men overal. De Nederlandsche militaire woord voerder te Batavia meldt' een ern stige ontwikkeling in de militaire situatie Ie Medan. Dinsdag heeft de 'rcpublpKoinsclie delegatie van de commissie voor uitvoering van dc hestandsvoorwaarden het Neder. i landsche hoofdkwartier te Medan er van in kennis gestelddat zij alle bestaande overeenkomsten; die niet betrekking tot de demarcatie, lijn op 7 December waren gesloten; opzegde on grond van de beslissing van de gemengde bestandscommis- sie te Batavia dat nieuwe defensie- maatregelen niet geoorloofd waren. De miliaire woordvoerder voegde aan ziijn mededceling toe; dat de overeenkomst betreffende de de marcatielijn met volledige instem ming van de republikeinsclie dele gatie gesloten was. Een N'derl. militaire woordvoer der deelde Dinsdagmorgen in een overzicht het volgende mede: Te Medan overschreed op 28-Dec. een Nederlandsche patrouille hij vergissing de voorloopige demar catielijn in den Zuid-Westelijken sector. Ofschoon Nederlandsche mi litaire autoriteiten onmiddellijk contact zochten met een republi- keinschen liaisoh.officier en met den republikeinschen burgemeester van Medan; terwijl zij dc fout toe gaven en maatregelen tegen dc overtreders toezegden; werd toch Reeds weken ontving ik regelmatig dc uitgave van Dc Echo; waarin i'K telkenmale de beroepingen lees voor dc steuning van het Echo.abonnemcntenfonds. Nu wilde ik; vrijwilliger in Semarang, mede een beroep doen op de burgers van Waalwijk en omliggende gemeenten, wat liet voor ons jongehs hier beteekent wekelijks de Echo te on Wangen. Ik ontving hem reeds eind -October; waarvoor ik de Redactie dank zeg voor de goed verzorgde en snelle verzending van De Echo, waar in we gelijk ieder lezer op de ho ogte worden gehouden van 's Lands gebeurtenissen; het plaatelijk nieuws; de sport etc. Dit alles vormt hetgeen waar ikc me niet alleen voor interesseer, doch ook anderen die reeds de Echo ontvingen. Maar er zijn er nog maar al te veel die dit blad moeten missen om een of andere reden; waarvoor dan de Redactie een fonds heeft opgerichtwaarin eenieder kan bijdragen om hen, die dit misten en nog missen; te voorzien en die er verlangend naar uitzien. Daarom lezers; laat nu voor dezooveelste maal Uw harten wer ken voor ons jongens; Uw bekenden; die hier in Indië een zware taak te vervullen hebben. De tijd is nog niet daar om te zeggen: de taa'n is volbracht. Dus steunt de Redactie met haar fonds; opdat zij die jongens kan voorzien die tot op heden toe De Echo moesten missen. Met een goede wil en een kleine bijdrage, komt De Echo waar hij zijn moet. Sold. J. van den Houdt ,;T" Brigade, Batavia. (Op dit oogenblik wordt ,;de Echo"; mede dank Ziij ons Abonne_ mentenfonds en Katholiek Thuisfront; gezonden aan alle Waalwijk sche militairen in Indië), RED. door gewapende benden een aanval in dezen sector ingezet. De Neder landsche posten werden 2 uur lang met geweren, mitrailleurs en mor tieren beschoten; waarbij bovendien van Indonesische zijde voor 't eerst van artillerie gebruik werd ge maakt. Alle pogingen om door re_ publi'iteinsclie officieren en den burgemeester van Medan de ver hitte gemoederen te bedaren, wa ren vergeefs. Toen de mortiergra naten in dé Chineesche wijk neer kwamen; besloot het Nederland sche militaire commando 's avonds om half elf tegenmaatregelen te nemen. De Nederlandsche artillerie vuurde tweemaal, waarop de tegen- partn het vuren staakte. REDE VAN v. MOOK. In een krachtige Nieuwjaarsrede heeft Luitenant'_Gouverneur_Gene- raal dr. H. J. van Mook gezegd; dat de verklaringen die onlangs door den opperbevelhebber van liet Indonesische leger, generaal Soc_ dirman; zijn afgelegd alleen maar kunnen leiden tot nieuwen strijd". Hij gaf ook te kennen dat de Ne derlanders van plan zijn een krach tige politiek te voeren tegen de on verantwoordelijke Indonesische ele menten die de vooruitzichten op een vreedzame politieke overeen- iKomst in gevaar brengen. ,De Indonesische situatie is ia de algeloopen maanden in sommige opzichten verhelderd; maar aan re publikeinschen kant schijnt het to tale beeld duisterder geworden t» zijn", zei dr. Van Mook. Hij verklaarde dat het nog on bekend was; of de rede van Soe_ dirman van 26 December dc nieuw» houding van de republikeinsche rc_ gecring weergaf of de eigen poli tiek van den generaal. Indien tengevolge van deze rede voering gevechtshandelingen zou den plaats vinden, dan zouden de Nederlanders een onverzettelijk» houding jegens de onverantwoorde lijke Indonesiërs aannemen. In een voorgaand gedeelte va* zijn redevoering verklaarde dr. Va* Mook,Het gebuik van geweld al» machtsmiddel kan soms noodig zijn; teneinde onredeLij'Ken te dwin gen naar rede te luisteren". tot hel aangaan eener kasgeldlee_ ning. Dit voorstel hield in de reke_ ning-courani bij de S. D. Lank_ huyzenbank te Raamsdonk; om t« zetten in een kasgcldleening. De voordecligsle aanbieding was ont vangen van de Bankiers Staal t» 's_Gravenhage tegen een rente va* 1%% en provisie van Het voorstel van B. en W. werd z.li.st. aangenomen. Punt 5. Voorstel van B. en W. tot intrekking besluit geldleening in verband met conversie van geld leening. Dit werd eveneens z.li.st. aangenomen. Punt 6. Voorstel van B. en W. i* verband met een tweetal ingeko men verzoeken; om ontheffing va* straatbelasting voor het jaar 1944. Dit betrof de eigendommen van de Nederlandsche Spoorwegen te U_ trecht cn van den heer J. v. Iersel welke hun eigendommen hnddca verkocht. Ook dit voorstel werd z.li.sf. aangenomen i j Punt 7. Rondvraag. Het lid A. van den Broek vroeg of door de Nederl. Spoorwegen reeds toestem ming was verleend tot het in" ge_ briiiknemen van hel' Station voor gymnastieklokaal. De voorzitter deelde mede dat tot op heden nog geen antwoord was ontvangen. De heer Zijlmans stelde de vraag of dit de laatste vergadering zo* zijn; welke stond onder leiding van den voorzitter. De, voorzitter bevestigde dit. Hierna nam het lid Zijlmans het woord en dankte den voorzitter voor al hetgeen deze voor de gemeente had gedaan en meende de tolk te zijn van de gemeentanarenwan neer hij zei; den burgemeester cn dc zijnen liet allerbeste toe te wen schen. Hierna vroeg de heer A. van de* I Broek het woord cn sprak namen» 1 het Protest, deel der bevolking va* Waspik. Hij meende dat de spreuk; zooals deze voorkomt in het Evan gelie; ,Eere wien eerc toekomt" zeer zeker van toepassing was op den wnd. burgemeester v. Zijl. H| had gehoopt dat de wnd. burge meester in deze gemeente zou zij* benoemd. Het was echter helaas niet zoo. Spreker feliciteerde de gemeent» Grffen met de benoeming van de* Edelachtb. heer v. Zijl tot burge meester van die gemeente. Hierna nam dc voorzitter het woord en sprak o.m. als volgt: In de anderhalf jaar dat' ik als wnd. burgemeester van Uwe ge_ WASPIK. Afscheid van den wnd. Burge meester G. C. van Zijl. Maandag 30 December 1946 des namiddags 7 uur kwam de raad der gemeente Waspik in een open bare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van den Edelachtb. lieer G. C. van Zijl, wnd. burge meester dezer gemeente. Na de opening met' gebed verzocht de voorz. den wnd. secretaris voor lezing te doen van de Notulen dei- vorige vergadering. Deze werden onveranderd goed gekeurd en vastgesteld. Punt 2: Ingekomen stukken en mededeelingen. Ingekomen was een schrijven van het raadslid den heer A. Brokx, met bericht van verhindering. Tevens waren van genoemden heer Brokx drie voorstellen binnengeko men. Ie. I>n voorstel; in verhand met de behandeling der plannen van de Kerkvaartsche haven in de vorige vergadering, waarin deze verzocht voor de bewoners langs de Kerkvaartsche haven van gemeente wege een betoninuurtje te plaat sen in verband met de waterover last welke deze bewoners onder vinden bij stormvloeden; ter Iioog_ te van de kade aan. de Oostzijde van genoemde haven. 2e. Over te gaan tot hot' uitbag geren van dc bovengenoemde ha ven. De voorzitter stelde voor deze aan gelegenheden te laten ruseen totdat hot Ingenicurs_Bureau Bongaerts met het nieuwe havenplan, hetwelk half Januari is te verwachten; ge reed is. Tiet derde voorstel van den heer Brolr.x hield in de straatverlichting op de belangrijkste punten ook des nachts te laten branden. Het lid van Gorp was het hier mede eens. De heer Zijlmans verzocht dc lichten ook des Zondagsmorgens te laten branden. De voorzitter achtte het over bodig, gezien de liooge kosten; des nachts het licht te doen branden; echter was hij liet' wel eens met 't voorstel van den lieer Zijlmans en stelde dit aan de vergadering voor. Deze ging hiermede accoord. Verder deelde de voorzitter mede dat van dc Commissaris der Ko ningin een telegram was ontvan gen betreffende de benoeming van den heer J. Comvonberg tot burge meester der gemeente Waspik. Punt 3. Voorstel van B. en W.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1