li* Meubel verkooping RADIOMONTEUR RADIOTECHNICUS NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING NIEUWS UIT KAATSHEUVEL publiek werden verkocht; FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. In onze Bioscopen Terry en Berry in DE BRIL VAN SULTAN SAR. -- 1 WAALWIJK. Deurwaarder TECKER a contant Oud en vertrouwd adres behandelen en reinigen BOVENKLEDING VILT en HOGE HOEDEN MIDD. TECHN. OND. NOG AF TE GEVEN: HET HUWELIJK meente bon geweest; hebben de be_ Jangen hiervan mij zeer na aan het hart gelegen. Het eerste contact dat fk met Uwe gemeente heb gehad was, toen hier nog dageliijksch granaten vielen en vele- Uwer ge_ meentenaren evacueerden naar de meente Dongen, alwaar ik was be_ last met het onderbrengen van deze menschen. In Juli 1945 heeft de Commissaris der Koningin in onze provincie mij verzocht liet wnd. burgemeesterschap van Waspik op mij te willen nemen. Dit heb ik dan ook gaarne aanvaard. Ik dank U allen voor de mede_ werking welke ik van U heb mogen ondervinden en spreek de hoop uit' dat Waspik een groote toekomst tegemoet zal gaan onder leiding van Uwen burgemeester; den Edel_ achtbaren heer J. Couwenberg. Verder wensclite de voorzitter den Raad een zalig uiteinde en een voorspoedig Nieuwjaar toe. Hierna vroeg Wethouder M. van Dongen het woord. Deze dankte na. mens de gemeente Waspik den Edelaclitb. lieer v. Zijlvoor al hetgeen deze in de ruim and^'-half jaar als waarnemend burgemeester voor Waspik heeft gedaan. Hij wees op de groote moeilijkheden welke in deze gemeente waren; voorna_ melijk de interne aangelegenheden voordat de Edelaclitb. heer v. Zijl hier werd benoemd. Hij sprak er zijn dank over uit. dat hij deze aangelegenheden op de juiste wijze had opgelost. Wat de Weder_opbouw in deze gemeente betreft, aldus Wethou_ der van Dongen; meen ik te mogen zeggen dat wij aan den spits staan bij de omliggende genieentendank zij Uw energieke wijze van aanpak, ken. Ook wat de Volkshuisvesting betreft z.ijn wij U grooten dank verschuldigd. Wellicht de volgende maand zullen een achttal woningen worden uitgegeven eb nog dit jaar zullen twaalf woningen worden ge_ bouwd. Dit alles danken wij voor een groot gedeelte aan Uw beleid. Jammer dat van een uilbreidings. plan nog niets is kunnen komen; doch dit danken wij aan den Pla_ nologischcn Dienst, welke ondanks Uw herhaaldelijk verzoek; tot op heden nog niets heeft laten liooren. Spreker vond het eveneens jam_ mei' dat de Edelaclitb. heer v. Zijl de plannen van de Kerkvaartsche haven niet heeft kunnen voltooien. Ilij wensclite tot slot den Edelaclitb. heer v. Zijl het allerbeste. De voorzitter dankte wethouder v. Dongen voor de waardeerende woorden tot hem gericht en hoopte dat de verstandhouding tussclien Burgemeester en Wethouders zou blijven, zooals dit in z.ijn nmbts_ periode het geval was geweest. Hierna sloot de voorzitter met ge bed deze vergadering. VLIJMEN. Na de opening van deze verga dering; die onder voorzitterschap stond van burgemeester van Hout en op den heer Klerks na voltallig was; werden de notulen na enige aanmerkingen door d° liecen v. d. Mperendonk cn van Engelen goed gekeurd. De meeste ingekomen ukken verwek'en weinig op_ rf aanmerkingen. Slechts 't schrijven dat handelde over de salarieering der g-emcente-ontvangerskon de goedkeuring van den heer v. d. Meérehdonk niet wegdragen; daar deze het niet juist vond voor slechts één groep een nieuwe regeling te treffen. Na eenigc opmerkingen van den voorzitter, werd ook dit aanvaard. Als punt 2 van de agenda stond aangegeven het voors> el tot b noe- ming van een onbezoldigd ambte naar van de Burgerlijken Stand. Met algemeene stemmen werd burgemecs'rr v. Hout gekozen; die de vergadering dankte voor het in hem gestelde vertrouwen. Daar de rekeningen van de ge_ meente cn het burgerlijk armbe stuur over 1945 nauw samenhangen met de begroo'ing der beide instcl- linsrcn voor 1947. werd de com missie voor de rekeningen over '45 tevens belast met het nazien van de bcgrooting voor 1947. Tot deze eommissie werden door den bur gemeester benoemd de leden: v. Sprang; v. d. Vpn en v. d. Meeren_ donk; die deze benoeming graag aanvaarden. De heer v. d. Meercndonk echt-er meende dat het be'cr zou zéjn dat Seder lid de gelegenheid kreeg de hegrooting met' een memorie van toelich'ing in te zien. De voorzitter antwoordde hierop, dat ieder lid een copie van de bcrooting met een 'o°lich'ing zou krijgen; terwijl vanzelfsprekend de origineele be_ Ifrooting steeds op het raadhuis ter inzage lag. Na enkele opmerkingen o.a. van den heer v. d. Ven, die het niet juist vond dat er geen landbouwer in de commissie zitting hadwer den de lieeren Wer'her en Dekkers alsnog in de commissie opgenomen. Punt C) van het program handelde over de ins+ellinjr van een school artsen-dienst in samenwerking: m«fc de gemeente Vught e.a. De heer v. Sprang kon zich ten volle met dit voorstel verccnigen; als het maar effectief werd door gevoerd. Op de vraag van den heer Wijk. mans; of er genoeg artsen zouden zijn die zich enkel cn alleen aan dit werk zouden kunnen wijden; gaf de voorzitter een bevredigend antwoord. O'k ou de vraag van den lieer v. Engelen of dit in samenwerking met het Groene Kruis zou gebeu ren; nntwoo-dde hij bevestigend. De heer v. d. Meerendonk teekende protest aan tegen het feit; dat nood lijdende gemeen'en hiertoe niet zon der meer mochten overgaan; maar eerst de toestemming van hoogere instnn'ies noodig hadden. Duidelïk blek hieruit; volgens spreker; dat zelfs in dit geval de achteruit- stelling van liet Zuiden merkbaar was. De voorzitter onderstreepte met k'em deze woorden en verzekerde, dat hiij een krachtig protest zou la'en liooren. On dc nieuwe rcireling van de rangen cn bezoldigingen van het technisch gemeente-personeel die door B'. en W. aan de Gedeputeer de Sta'en wos voorgelegd; waren enkele opmerkingen gekomen", die 'echter in de praktijk van weinig belang zouden zijn. Deze regeling werd volgens den voorzitter inge_ voerd met hei oog on de uith-ei_ ding der werkzaamheden en las'en van de technische ambtenaren. H"f salaris der ambtenarendat dooi den voorzitter op verzoek van den heer v. d. Meerendonk werd be kend gemaakt; werd door laatst genoemde te laag gevonden in ver. houding 'ot dc inkomsten der an. dere ambtenaren. Ook de heer v. Sn'-anc kon zich hiermede moeilijk vercenigenzijn bezwaar kwam vooral neer op de klnsse.indeeling. De voorzitter meende dat on aet'e een niei verwachte reactie zou vol. gen en dat men beter deed de zaak kalm af te handelen; in verhand met de te verwachten ministcrieele regeling. Dhr. v. d. Ven meende echter n*in_ cinieel te moeten bliiveuook al zou men prac'iseb niet slagen; ter. Wi'il het hein ook heter scheen met deze regeling tot hei volgend jaar te wachten, den'- er groo'e kans bes'ond dat Vlijmen dan geen noodlijdende gemeente meer zou zijn. De voorzi'ter durfde deze laatste woorden nie» bevestigen; daar er uit de hegrooting nog niets op te makpn viel. Het voors'el van B. en W. tot vaststelling van een arbeidsover. eenkomsten.verordening;; waardoor B. en W. gemaeh'igd wo-den ar beiders op los contract aan te ne men; werd zonder meer aangeno men; terwijl ook liet vo*»rs'«l tot he- aangaan van een onderhand- schc ge'd'eening ten b°-hoev« '-nn bet verbouwen van het voormalige postkantoor geen op_ of aanmer. kingen uitlokte. Bii de behandeling van een on- de-hnndscho kasgeld-leening van J 7500.bij de fa. Eentjes en DroFsser" s' uitte de heer d. M°e_ rendonk z.ijn verontwaardiging over de houding van bovengenoemde fa. die misbuik maakt van de nr«eaire rositie. waarin de gemeen'e_finan_ ciën verkeeien; tcrwiil ook be- on treden van de regcering inzake de gemeente-financiën veel protesten ui lokte. De voorzitter antwoordde daarop dat ze zouden beginnen met bet slaken van telegrafische noodkre ten, om de regcering wakker te schudden; waarna het voorstel werd goedgekeurd. Toen het voorstel van B. en W. om met notaris Hüybrcghts een con ract aan te gaan tot het ver pachten cn verhuren van landerijen der gemeente behandeld werd meende dc heer v. Sprang dat 8% voor den notaris; gezien de hooge pachtgeldeneen groot bedrag zou vertegenwoordigen; waarop de heer van Bokhoven antwoordde, dat dit niet zoo bezwaarlijk was. Hierna werd ook dit voorstel aan genomen. Het voorstel van B. en W. van vanaf 1 October 1946 toi 't oogen- blik waarop de voorgenomen her ziening der gemeentewedd-in en loonen in werking treedt, voor de in diens, dezer gemeente staande ambtenaren en beambten in vas'en cn tijdclyken dienst van oepassing te verklaren de maatregelen; zoo_ als omschreven in de circulaire van den min. van Binnenlar.dsche Za ken. Dit voorstel werd; na de vraag van den heer v. d. Meerendonk of de gemeente-ontvangers daar nu ook onder vielen, met algemeene stemmen aangenomen. Hei' bepalen van een huursom voor dc ambtswoning van den bur gemeester; had eveneens een vlot verloop. De toale huurwaarde van dit pand, waarvan een deel in ge bruik is van de rijkspolitie en huisvesting; werd beraamd op f 600.Voor de rijkspolitie is met den districtscommissaris de huur vastgesteld op 200.zoodat de huursom voor den burgemeester 400.bedraagt. Van de rondvraag werd een druk gebruik gemaakt. Vooral het elec_ trlclteits- en noodwoningenvraag- sjLuk werd druk besproken.' De lieer Wijkmans vroeg of het niet mogelijk was dat liet percen tage van eleclricileits-verbruik werd opgevoerd; daar de straat verlichting vooral op de meer af gelegen gedeel.en zeer slecht was. De voorzitter betwijfelt het of dezen win.er, ondanks alle moei ten; aller wenschen bevredigd kun nen worden en meent dat het niet vers andig is de grens te over schrijden daar de volgende straf maatregelen strenger zullen zijn. Van 't gerucht dat Vlijmen voor taan 100 zou mogen verbruiken; blijkt heel weinig waar te z.ijn. De lieer y. Sprang, wiens bespre king mei de PNEM in Den Bosch de aanleiding tot dit gerucht is ge weest; lichtte het geval toe en zei dat de plotseling ingevallen vorst' wel de oorzaak zou zijn van het niet nakomen van deze belofte. Wethouder Brekelmans e.a. meen den 't optreden van dlir. v. Sprang; die achter den burgemeester om naar de PNEM was gegaan; te moeten laken. Nadat de vragen van v. Mierlo over het verpachten van de jacht en vissclierij cn van dhr. v. Engelen over maatregelen tegen de balda digheid der jeugd bevredigend dooi den voorzitter z.ijn beantwoord, komt de kwestie van de noodwo ningen ter sprake. De lieer van Ovcrdijk wijst op de slechte toe standen waarin vele noodwoningen vcrkecren en vraagt of de bewoners niet in andere woningen onderge bracht kunnen worden. Dit vraagstuk heeft' de volle be langstelling van den voorzitter; evenals het vraagstuk van de huis vesting der groote gezinnendat de heer v. d. Ven ter sprake bracht. Nadat nog het een en ander be sproken was; werd de vergadering gesloten. JUBILEUM. In het bijzijn van familieleden werd Donderdagmorgen op het Raadhuis alhier de heer F. Otto gehuldigd. De heer Otto is thans 25 jaren in dienst van dc gemeente werken Ie Waalwijk. Burgemeester Lambooy sprak den jubilaris toe en bood hem een ca deau onder couvert aan. De heer de Hoon; gemeente-ar chitect, sprak enkele hartelijke woorden van felicitatie namens den dienst der gemeente_werken. RKAB AFD. WAALWIJK. Het Winter-ontwikkclingswerk van d°ze verceniging wordt op Donder dag 9 Januari a.s. vervolgd met een lezing van den Bondssecretaris; den lieer Piet Vriens. die zal be_ snreken een onderwerp waar lain veel belang in stellen; n.l. ,Ons verzet". Welk onderwerp kan meer inte resseeren dan dit; waarin verteld wordt van personen die het zelf meemaakten hoe de Hoofdbestuur ders zich verzet hebb°n tegen den dwang van den heze'ter. Deze derde ontwikkelingsavond he°f+ wederom nlaats in het KJC_ gebouw en begint om 8 uur. ARRESTATIE. Door de gemeende-Politie alhier werden gearresteerd v. D. en T. als verdacht van kippendiefstalal hier gepleegd. Zij werden naar Den B"sch overgebracht en door den Officier van Justitie ingesloten. WAT IS ER MET DE RADIO? Deze vraag werd Donderdagavond in Musis Sacrum door Pater Boro_ meus de G'-^eve b°an'woo-d. Het was de K.TMV afd. Waalwijk" die het initiatief tot deze z.g. KRO- avond genomen had. De Zeceerw. Heer Pas'oor Bas opende deze zeer d'-uk bezochte bijeenkomst met een korte toe_ •spraak, waarin hij zejde; dat er inde-daad een radio_vraags'uk be stond en dat het een coed idee ge weest was van de K.TMV om dezen avond te organiseerenwaardoor men eens coed van den toestand op de hoogte gebracht we-d. Vervolgens was Pa'er Boromeus de Greevc aan het woord; die al lereerst een kort historisch over zicht van het ontstaan der Radio in liet algemeen en van de KRO In het bijzonder gaf. Het was Ir. Idzerda die hier in Nederland de eerste radio_zender bouwde; waarna de AMRO en de H(ilversumsche) D(raadlooze) R(a_ dio_om"oep) kwamen, gevolgd door de NCRV; de KROde AVRO en de VARA. In Oc'oher 1927 vond de plechtige inwijding plaats van het instituut KRO. terwijl in 1930 door het zendingsbesluit van den toen- maligen minister van Waterstaat de Katholieken een plaats in den aether kregen. In 1938 was de KRO_studio ge reed. ITet volk vond de toenmalige constellatie blijkbaar zeer goed en ook van staatswege wilde men geen Weurlooze omroep. Toen kwamen de oorlog en de eenheidsradio-omroep en de bevrij ding met .Herrijzend Nederland" en 'ie BNIO. Het boterde echter niet zoo best. Spreker propageerde de volledige terugkeer van de KRO met auto nome werkzaamheid on federatie, ve g'-ondslng en gaf vervolgens ant woord op d" vraag: waarom willen wij een KRO? 1e. Omdat de radio een machtig cultuurmiddel is; dat voor ons ka tholieken moet word"n aangegrepen. 2e. Omdat de radio kan worden misbruikt. De KRO moet zorgen dat de katholieken veilig kunnen luisteren. In onze dagen; waarin men vecht voor de idee, liehb-n wij katholie ken dc aak de katholieke idee te verkondigen. Wij moeten onze leer en onze idee handhaven. Bij een Nationale Omroep kunnen wij die idee niet voldoende uitdragen. Als men de ka'kolieken nu scc_ tarisme wil verw.ijlen; dan is dit een verdraaien van de feiten, want d« katholieken waren er voor de Hbc-nlcn of nmtestanlen. Anderen hebben de hekjes gezet. Neen; wij mo"':en Gods woord verkondigen en zullen ook in den aether Gods woord niet doodzwijgen. We willen onszelf blijven, want neutraal he ston' in onze dagen eenvoudig nie). Omdat er geen middenwc ls wil len we een autonome KRO. Tenslotte sprak Pater Boromeus MAANSOPKOMST. EN -ONDERGANG. 8 Jan.: op 18.17 u.; onder 10.14 u. 9 Jan.: op 19.45 u.onder 10.48 u. dc Greeve nog over den naam Na tionale Omroep en zeide; dat de katholieken minstens zooveel voor de natie deden als de rest cn noem de als_ voorbeeld 1918:, toen de Troon wandelde en soldaten uit 't Zuiden deze redden. Ook nu deed spreker een beroep op de Braban ders om toch pal te staan voor liaar beginsel en al mocht' de we. -e'd sidderen; een Rijk zou altijd blijven, liet Rijk van Christus. Na liet beantwoorden van enkele gestelde vragen door den Inspec teur der KRO te Eindhoven, de heer Herman; werd onder applaus een motie aangenomen, die door vele voorzitters en bestuursleden van verenigingen; vak. en. stands, organisaties geteekend werd. De motie luidde: De. Katholieke radio-luisteraars; op Donderdag 2 Januari 1917 in vergadering bijeen te Waalwijk; kennis genomen hebbende van den huidigën toestand op radio-gebied; welke volkomen onbevredigend ge acht moet worden; gehoord de plannen welke bestaan ten aanzien van een lor'icomstigen vorm van liet omroepbestel in Ne derland wenschen met liet Hoogwaardig Episcopaat van Nederland den vol_ ledigen terugkeer van den KRO met autonome werkzaamheid en een dusdanigen zend'iijd als overeen komt met de doelstelling van de KRO en de belangrijkheid van de katholieke volksgroep in Neder land; gelijk vroeger het geval is geweest stemmen volkomen in met den drang naar grootere samenwerking als getuic n!s onzer nationale saamhooriglieid verklaren zich echter beslist tegen een omroepbestel zooals geprona. geerd. wordt door het Comité Na tionale Omroep; en geven als hun meening te kennpngezin ons volks karakter; dat deze samenwerking liet best zal werden- ve-wez'-nlijkt in een omroepbestel op fede'-a'ieven grondslag; als 't m-est beantwoor dend aan onzen nationalen aard; besluiten deze motie ten spoedigste ter kennis te brengen van dc Ne_ derlandsche Regeering. Dc voorzit te* der K.TMV sloot ver volgens de bijeenkomst met een kort dankwoord en de Christelijke groet. On bui'ensewone wijze wed deze avond ongeluisterd door de Lieder. tafel Oefening en Vermaak". BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren Cornelis J E dv. C J Hamers. Knops Johannes L Th M zv. J J Vugs_Hecsakkers Sophia H dv. C Cornelisse-Zijtsel Anthony E G zv. J A Mulders-Deckers. Huw. aangiften: Jacobus A (ie Folter 26 j. en Wil- lielmina P IJpelaar 23 j. beiden te Waalwijk. Gehuwd: Petrus II van Zeist 25 j. cn Ma ria P van Nispen 24 j. beiden te Waalwijk Engelbertus van Duin 30 j. te Nijmegen en Elisabeth M Kolsteren 37 j. te Waalwijk. Overleden Lambert M C van den Hoven 4 dagen Johannes AAM Kleijberg 2 weken Alicia M Bollen; echtg. van P W Schoep 63 j. Ingekomen: Geen. Vertrokken G A van dpr Laan cn gezin naar Tilburg Ca Kuijpers naar Ruur_ lo FA Kooien naar Noordwijk W Kruif naar Sprang.Capelle Aa M Jansen naar Amsterdam G J Herman cn gezin naar Tilburg. KORTE BERICHTEN. Terwijl Frankrijk steeds meer economische maatregelen neemt tot isoleering van het Saargebied, zijn er anderzijds teekenen waar te ne men welke er op wijzen; dat ge rekend moet worden met Ameri_ kaansche ernstige bezwaren tegen de door Nederland, België en Lu xemburg voorgenomen grenscorrec ties in Westelijk Duitschland. VAN „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" Vertaald door Angelica van Hest. 3») Weet zijdat u liaar liefhebt? Ik heb haar gekust. Ik had het niet mogen doen; ik had dat is de waarheid door al de nieuwe indrukken de dagen in Bu enos Aires vergeten. Een bitter lachje vloog over Bea. te's gelaat. U moogt niet ongelukkig wor den laat ons eens rustig overleg genEr is toch een Voorzienig heid; want die heeft u naar Cor_ rientes gevoerd. Wij zullen wel een uitweg vinden gaat u nu alslu. blief wcgl Hoelang blijft u nog in Corrientes? Ik moet morgen naar Resis- tencia. Beate stond dicht bij hem en zei zacht; met bevende stem: Ik geef u nwjn woord: u zult gelukkig worden. Er kwam argwaan bij Egon op. Dit magere; alleenstaande meisje had al eens meer met de gedachte aan den dood gespeeld. Hij schrok. Had liij dezer dagen niet steeds hetzelfde gedacht? Haar dood was de eenige oplossing. Maar nu hij haar gezicht zag; werd hij angs.ig. Juffrouw Serenus, bega geen dwaasheid ik smeek u Zij begreep hem en schudde haar hoofd. Houd u maar bedaard. De dagen; toen ik een dergelijke dwaasheid, zooals u het noemt; had kunnen begaan; ziijn voorbij. Ik denk er niet aan. Maar gaat u nu alstublieft heenik ben ten slotte ook maar een mensch; dat zenuwen heeft en ik kan niet meer. Neemt u mij niet kwalijkik was wreed Ieder mensch is tot op zekere hoogte egoïst. Het spreekt vanzelf; dat u in uw recht bent. HOOFDSTUK XVIII. Egon Domhuis had hel plan ge had nog dienzelfden avond op de boot te gaan; maar nu nam hij een kamer in een hotel. Hij wist zelf niet' hoe het hem te moede was. Als hij aan het ernstige; bleeke, door de ontberingen en het leed van de laatste weken veranderde gezichtje dacht; had hij een on_ eindig medelijden met Beate Se renus en toch: li.ij moest het nood lot dankbaar zijn; want hij had Beate gevonden en liij zou vrij zijn. Maar hij was dezen nacht bezorgd voor Beate Serenus Beate Serenus was zeer teneerge_ slagen. In Buenos Aires; dat had zij wel ingezienwas nauwelijks iets te beginnen bier in de pro vinciestad was zij een wonder; waaraan men niet geloofde; in de nederzetting in het oerwoud was zij niet' meer geweest dan de vrouw. Zeker; vast en zeker; liad zij veel beter les gegeven; veel lijveriger ge tracht zich in te denken in de an dere geaardheid van die kinderen dan de gezakte candidaat in de theologie zou doen; die waarschijn lijk een verloren leven achter zich had. Toch was zij in hun oogen slechts de'vrouw, alleen geschikt om te trouwen 1 Terwijl zij in die sombere stem ming was; kwam Egon Domhuis, tn haar herinnering stond de jonge ingenieur; die destijds zoo spoedig bereid was geweest haar te helpen; omgeven door een stralenkrans. Zij had eigenlijk niet begrepen waar om hijdie in Buenos Aires een en al zorg voor haar was geweest; niets meer van zich had loten lioo. ren. Het had haar bijna verdriet gedaan. Niet omdat' zij van hem hieldmaar zij vond dat het niet bij zijn karakter paste; da hij zoo totaal geen teeken van leven gaf. En nu was hij g< komen en was hij heelheel anders dan toen. Zij had gevoeld hoe hij zijn ondoordachte daad betreurde en hoe ze nu voor hem niets anders was dan een be lemmering; die Ziijn levensgeluk in j den weg stond. Bovendien deed die plotselinge liefde op het eerste gezicht voor een Argenlijnsch meisje, dat blijkbaar alleen maar mooi was; liem in haar achting dalen. Hij was dus ook een man, net als de meeste anderen. Onwillekeurig zag ze in den spie gel. De weken van vruchteloozen strijd hadden liaar schoonheid af breuk gedaan. Wat was zij op de boot nog een kind geweest; een en al levensvreugdeHad zijsinds zij den voet op Argentiijnschen bodem had gezet; nog wel één keer vroo_ lijk gelachen? Slechts een enkele lichtstraal was er doorgedrongen in haar nacht van zorgen. Zij had aan alle groote zaken en banken geschreven en haar schoolrapporten opgezonden (want' andere getuigschriften had zij niet) en om een aanstelling ge vraagd. De directeur van de Argen_ tijnsclie bank was de eenige die ge antwoord haddie naar haar luis- terde en die misschien iets van haar plannen begreep; omdat hij zelf in Oostenrijk was geweest, maar ook hij had de schouders op gehaald. ;;Ik zal aan u denken en trach ten een plaatsje voor u te vinden; maar op het oogenblik is hier niets vrij. Kunt u zich staande houden lot ik u gebruiken kan; dan zullen we zien". Deze minieme hoop was hetdie haar kracht had gegeven om dit' leven van wachten en nog eens wachten vol te houden. En nu Egon Domhuis weer op dook; kwam bij dat alles nog de overtuiging, dat haar beslaan voor hem een blok aan liet been was. Door haar schuld verloor hij de kans op een mooie toekomstdie het rijke huwelijk hem bood en die hij met beide handen zou heb ben aangegrepen Wat' moest ze toch doen? Geen dwaasheden begaan; zooals Egon 't noemde; misschien had ze dat vroe ger gekund, maar nu niet meer; al was het alleen maar uit koppig heid tegen het noodlot. Na een slapeloozen nacht had Beate Serenus een besluit genomen; onder geen enkele voorwaarde wil de zij Egon Domhuis nóg eens zien. Wordt vervolgd. Musis Sacrum. Van 6 t.m. 8 Januari wordt in Musis Sacrum de Fransche film ,,L'assasin a peur la nuit" ver toond onder de niet zeer gelukkig vertaalde Nederlandsche titel ;,De moordenaar kreeg 's avonds angst". Deze film; die geregisseerd werd door Jean Delannoy; is van een prima gehalte en filmisch uitste kend zooals dit bij Fransclie films veelal liet geval is. Korte inhoud: Tijdens een in braak maken Olivier Roi en zijn medeplichtige een groote fout; waardoor de politie hen op 't spoor komt. Olivier vlucht en vindt werk in de Provence, waar hij een die pen indruk maakt op een meisje; Monique. Op zekeren dag wil hij terug naar Parijs, maar zal eerst nog een flinke slag slaan; doch Monique's broer, die onder zijn in vloed is gekomen; is hem voor ge weest en heeft de 100.000 frons ge stolen. De natuurlijke eerlijkheid van den jongen overwint en hij biecht alles op aan zijn zuster. Deze stelt Olivier aansprakelijk voor 't gebeurde. Olivier zelf besluit met het verleden te breken en naar Pa rijs terug te gaan. Hier slaat hij iemand neer en denkt hem ver moord te hebben. Wederom vlucht hij naar de Provence en vindt werk bij zijn ouden werkgever. Hij redt het leven van een kind en wint hierdoor de liefde van Monique; die niet kan gelooven in de slecht heid van een mensch; die zoojuist met eigen levensgevaar het leven van een kind redde. Op dat mo ment komen de oude Par.ijsche lot genoten opdagen en een hunner; Lola; vindt bij een ontsnappings poging voor de politic den dood, terwijl zij op hét laatst de beken tenis aflegt de moord gepleegd te hebben. Toegang 18 jaar. Luxor_Thcater. Op 6 en 8 Januari brengt liet Luxor-Theater de film ,De zwar te kamer" (The Black room). In deze film speelt de welbekende griezelman Boris Karlof de hoofd rol, zoodat men van enkele uurtjes van spanning verzekerd kan zijn. Als bijfilm wordt vertoond ,Ver- pleegstersgcheimen". Toegang 18 jaar. DRUNEN. Kon. Erk. Harmonie Dc Volharding. Op 18 Januari a.s. zal de Kon. Erk. Harmonie De Volharding haar 45_jarig bestaan op feestelijke w.ijze vieren. Tevens zullen op dien dag verschillende jubilea herdacht wor den. Nadere bijzonderheden volgen. Feestvergadering der K.V.B. De Katholieke Vrouwenbond afd. Druncnkwam in feestvergade ring bijeen in het Gymnastieklo kaal. Het was een druk bezochte avondwaarop het' aan stemming niet ontbrak. Na de gebruikelijke opening en een welkomstwoord door de voor zitster; sprak de geestelijk adviseur kapelaan Simons de aanwezigen toe. Ook de voorzitter van de R.K. A.B wees nog eens op het nut der Vrouwenbond. Onder leiding van mej. Verdicsen werd door de schoolkinderen een speciaal voor dezen'avond ingestu deerd Kerstspel opgevoerd, welke een dankbaar applaus oogstte. Mej. Verdicsen had eer van haar moei lijk werk. Het was een zeer geslaagde en genoeglijke avond. Tentoonstelling. Onder groote belangstelling werd de onderlinge tentoonstelling der Postdujvenvereeniging ,;de Vredes duif" gehouden in café van der Geldgehouden op 28 en 29 Dec. De uitslag is als volgt: Oude doffers: le Prijs Schapendonk; Pijnenborg en Brok. 2e. A. van Son. 3e Scha pendonk; Pijnenborg cn Brok. Z.E.V. Cor. Brok, Schapendonk; Pijnenborg en Brok. E.V. L. van Dommelen cn F. van Hullen v. Halder. Oude duivinnen le Prijs A v d Veer. 2e P v Son. 3e L van Dommelen. 4e P Pulles. Z.E.V. P Pulles. E.V. F van Hullen v Halder; Schapendonk; Pijnenborg en Brok. Jonge doffers: le Pnijs G van Hullen. 2e L van Dommelen. 3e P van Sambeek. 4o P Pulles. 5e Gebr van Ravenstijn. 6c Chr Klerks. 7e Jos v d Veer. Z.E.V. P Pulles. E.V. B Klerks en P v Sambeek. Jont'e duivinnen: le Prijs Schapendonk; Pijnenborg en B'-ok. 2e G van Hullen. 3e A van Loon. 4e en 5e G Pclders. Z.E.V. P van Son. E.V. B Klerks; G Pdders", Scha- donk. Pijnenborg en Brok. Laie jonge doffers: le Prijs G van Huiten. 2e A v d Veer. 3e en 4e Schapendonk; Pij nenborg en Brok. Z.E.V. van Bladel. E.V. P Pulles en A v d Veer. Late jonge duivinnen: le Prijs P van Son. 2e P van Sambeek. 3e Clir Klerks. 4e Scha pendonk: P.iinenborg en Brolc. 5e Jan van Hul ten. Z.E.V. G de Man. E.V. van Bladel, Gebr van Ra_ vcnslijn cn G deMan. Beste dn if van de tentoonstelling G. van Huiten. ELSHOUT. De Parochie. Waarschijnlijk zal nog deze maand oen begin gemaakt worden met de plaatsing der verwarm lngs_instal_ latie. De laatst gchoud-n maand- collecte bracht ruim 281.op. Statistiek. 77000 Communies; 45 H. Doopsels", 38 Eerste H. Communieff; 22 kin deren deden de Plechtige H. Com munie; 13 Huwelijken; 11 dooden. VLIJMEN. Frater Adelberth vertrokken. Frater Adelberth; onderwijzer der 6e klasse aan de Fraterschool al- bier, is Zaterdag 4 Januari j.l. uit Vlijmen vertrokken; daar hij werd overgeplaatst naar de Mulo-school in de St. Josephstraat te 's Herto genbosch. Het vertrek van Frater Adelberth heteèkent voor velen een verlies; daar lnij op muzikaal gebied en voor de jeugdvereenigingen en ook voor Vlijmen zelf zooveel heeft ge daan. Hij verleende zijn medewerking aan allen die er om verzochten; aan plaatselijke vereenigingen; bij festiviteiten enz. Op 22 Januari zou een kinder operette worden opgevoerd cn Fra ter Adelberth had als directeur van het kinderkoor de leiding bij het instudeeren er van. Doordat' de Frater toch zijn ge waardeerde krachten kan en zal blijven geven; zal de operette toch nog doorgaan. Pater Fidentius van het Frater huis te Beuselzal de plaats van Frater Adelberth komen innemen. SPRANG. Oprichting C.Hj Kiesvereeniging. Donderdagavond werd in de zaal van den Chr. Volkshond alhier een vergadering gehouden, uitgaande van de C.H. Kiesvereeniging te Waalwijk; om te komen tot oprich ting van een C.H. Kiesvereeniging voor Sprang-Capelle. De vergade ring stond onder leiding van den heer J Buddingh, voorzitter der C.H. Kiesvereeniging te Waalwijk; die na opening; gebed en schrift lezing de aanwezigen welkom heet te en zeide, gezien het aantal uit gebrachte C.H. stemmen bij de laat ste verkiezingen; meer belangstel ling verwacht te hebben. Tocli wil de spreker probecren een C.H. Kies vereeniging op te richten. De heer B. Buddingh uit Woer den, hoofdbestuurslid der C.II. Unie verkrijgt hierna het woord; die begint met de aanwezigen na mens dc C.H. Unie te danken voor liet in de parttij gestelde, vertrou wen bij dc verkiezingen in Mei '46. Spreker gaat dan na wat gebeurd is ot> politiek terrein na de bevrij ding; hoe uit de actie der Ned. Volksbeweging dc Partij van den Arbeid is opgekomen, die zich stelt tegenover ójc confess'ioneele partijen en zich niet in het minst tegen de C.H. Unie keerde; voor welke par_ ij het na dc bevrijding een moei lijken liijcl was, omdat' de actie daartegen ook van binnenuit kwam. Ook kon de C.H. Organisatie moei lijk op gang komen. Spreker haal de dan verschillende commentaren uit de pers aan van na de. Mei verkiezingen; waaruit bleek dat; trots de moeilijkheid dat de C.II. Unie over geen partij-orgaan be schikte cn geen papier voor propa ganda toegewezen kreeg, dc C.H. Unie volkomen ongeschonden uit den strijd kwam; ja zelfs versterkt uit den strijd kwam. Hij consta teerde dat cle doorbraakpoging van de P. v. d. A. volkomen mislukt is: Spreker gaat dan breedvoerig de kabinetsformatie na en zegt dat C.H. en A.R. zich op liet standpunt gesteld hadden dat er een nationaal kabinet moest komen; volgens den heer Tilanus was er slechts één Ne derlander die er als kabinetsforma teur iels goeds van bad kunnen maken, nl. jhr. Tjarda van Star- kenborgh. Verder gaat spreker de prijspo litiek der huidige regeering na en zegt dat de regeering geen rust in dc arbeidersbeweging lieeft kunnen brengen. Dat de C.H. Unie ook ze- Ucr vooruitstrevend op dat gebied is; bewijst spreker aan de hand van liet sociaal program der C.H. Unie. Na er op te hebben gewezen dat we in verband met de Grondwets herziening in 1947 weer Kamerver kiezingen zullen krijgen, komt spr. na de practische polilick te hebben belicht; lot de principieele politiek, want politiek beteekent ook uit dragen van een levensbeschouwing op staalkundig terrein. Spreker noemt het ontstellend dat er als op liet beginsel aankomt zoo wei nig belangstelling voor de politiële bestaat. De C.H. Unie beroept zich op twee grondslagen van Groen van Prinsterer; n.l. er staat geschreven en er is geschied. De openbaring van God moet voorop. God geeft in Zijn Woord normen voor bet staat kundig leven, waaraan de mensch zich moet onderwerpen. Van deze waarheid moéten wij doordrongen zijn; het gaat voor alles om de doorwerking van het C.H. beginsel. Tenslotte wekt spreker krachtig op ook plaatselijk zich op de werking dezer beginselen in te stellen. Staande dc vergadering gaven zich een 10_tal personen als lid der op te richten C.H. Kiesvereeniging op. Op verzoek der vergadering werd een voorloopig bestuur gekozen bestaande uit de hceren J. Kuijs_ ten; voorzitter; Kicboom en B. J. Elsman (die niet aanwezig was; maar schriftelijk zijn instemming had betuigd). De voorzitter sprak tenslotte de hoop uit, dat 's Hoeren Zegen op dat werk moge rusten. Ongeval. Het l_jarig zoontje van den heer v. d. H. alhier, zag in een onbe waakt oogenblik; terwijl liet in een box in de nabijheid van de kachel stondkans een pot met kokende thee van de kachel te trekken; waarbij het den inhoud over liet lichaampje kreeg en ernstige brand wonden bekwam. Dr. Winkelman verleende genees kundige hulp. CAPELLE. Het 13_jarig dochtertje van den lieer C. van der Schans dat op Nieuwjaarsdag door een auto werd aangereden en ernstig werd ge wond; is inmiddels aan de beko men verwondingen overleden. Ds. A. Vroegindeweijpredi kant der Ned. Herv. gemeente aan den Loonsehendiijkbeeft voor het op hem uitgebracht beroep naai de Ned. Herv. gemeente te Ilierden bedankt. In verband met zijn aanstaand vertrek uit (leze gemeente naar As senlieeft dc lieer H. J. Versteeg bedankt als lid van den gemeente raad van Sprang-Capelle. De in de Ned. Herv. kerk al hier gehouden collecte voor Chr. Middelbaar en Voorbereidend IIoo_ gcr Onderwijs; lieeft ruim 130. opgebracht. Het indertijd bij de Ned. Herv. gemeente aan den Loonscliendijk gestichte Consistoriefonds, is door giften en bijdragen in den korten tijd van z.ijn bestaan gegroeid tot ruim 2700. Woensdag 8 (lezer des avonds lialf acht; houdt de afdeeling Sprang-Canelle van den Ned. Bond van Plattelandsvrouwen een alge meene ledenvergadering in dc zaal van den lieer Ant. van Dijk aan 't Bruggetje te Vrijlioeve_Capelle waarop o.m. aan de orde komt de bespreking der 4 Fcbr. a.s. te Bre da te houden algemeene vergade ring van de Provinciale afdeeling van den Bond alsmede een demon stratie in tassclienknoopen door mej. van Overbeeke. GEERTRUIDENRERG. Uitbreidingsplan. Het uitbreidingsplan dezer ge meente', waarbij in groote mate is rekening gehouden met nieuwe in dustrieterreinen en woningbouw, verkeert in een vergevorderd sta dium van voltooi'ing. Onze stadgenoot; de heer P. Krols; onderwijzer aan de R.K. La gere School alhier; is benoemd tot hoofd der school te Bladel. De heer Krols is een zeer geziene figutir cn men zal liem dan ook noode zien vertrekken, terwijl hem door een ieder van harte deze pro motie wordt gegund. Als dirigent van het kerkkoor; dam,es_ en jongenskoor zal hij ex tra zwaar worden gemist; temeer daar hij deze koren zoo hoog heeft weten op te voeren. :V \I - -\4 - J'aSL- 'k .s.:..' Morgen; Dinsdag 7 Januari herdenkt het echtpaar Ja cobus Cornel en Cornelis Johanna Krooswijk, den dag waarop zij voor 50 jaren in het huwelijk traden. Wij wenschen het krasse; gouden echtpaar van harte geluk en hopen dat Cornel nog vele jaren onze ijverige colporteur zal zijn. Aan blijken van belangstelling zal het den gouden ju bilarissen zeker niet op dezen hijzonderen dag ontbreken. Biljartsport. Dat liet KOT ernst is in zijn po gen het kampioenschap in de hoofd klasse van het District Kaatsheuvel van den NBB te behalen, bewees opnieuw de wedstnijd van Maandag 30 December; in haar clublokaal gespeeld tegen Ons Genoegen uit café Passier te Waalwijk. Met spre kende cijfers toonde het KOT_vier_ tal zijn superioriteit en heeft nu uit 3 wedstrijden niet minder dan 22 van de 24 match_punten binnen. De uitslag was: K.O.T. C. Soeterboek 200 14 56 14.28 J. v d Kaa 200 19 28 10.53 W. Kamp 150 19 26 7.89 P. Yloemans 150 16 30 9.37 700 68 10.30 Ons Genoegen. De Graaf 116 14 41 8.28 v. Huiten 131 19 E'4 6.89 Passier 114 19 20 6.— Zwaans 41 16 8 2.56 402 68 5.90 26) Hassan sclicen even goed te kun nen bollen als dansen, want de vrienden hadden moeite liem bij te houden, toen «e met z'n allen een goed heenkomen zochten. Op enige honderden nieters afstand van lfet paleis, aan de oever van een meer, stond een minaret. Het was een oeroud, vervallen bouwwerk uit de begintijd van dc Islam in Perzië. Wij zullen onze tenten in dit oude getuigenis van Allali op staan, zei (le Sirdar; het is honing zoet schuilen in een oude minaret. De vrienden bedachten zich niet lang. De. Sirdar en Berry bestegen reeds de wenteltrappen. Hassan volgde. Terry wilde juist als laat ste naar boven gaan, toen zijn ge oefend oor de slepende stap van den grootvizier in de nabijheid meende te lioren. Kom nu toch, zei Hassan. Eén ogenblik, Pasja, zei Terry, wij kunnen misschien iets wijzer wor den. Zwaluw 1DES 1 13. DES heeft weer een gevaarlijke klip omzeild door van Zwaluw VFC in Vught te winnen en is sedert 1 Nov. j.l. nog steeds ongeslagen. Na aanvankelijk wat terreinver- kennen komt DES al spoedig op toeren en in de 7e minuut weet v. Laarhoven reeds het eerste doel punt te scoren. Daarna gaat het spel op en neer met DES het meest in den aanval en 2 minuten voor de rust weet Cor Soeterboek den stand op 20 te brengen. Na de thee zetten de Zwaluwen direct een fovsch en m.i. wl wat te forsch offensief in, waaruit ze hun eenige doelpunt maken. Péj DES wil liet dan ovn nie} vletten*, het geen hoofdzakelijk te wijten is aan bet vaak te ruwe spel van de Zwa luwen, waar uiteindelijk een DES_ speler de dupe van wordt. De scheidsrechter meende bij een on zer spelers een roging tot' nntrao_ pen te hebben szeeonstateerd". wat voor hem aanleiding is de betref fende snelc- naar de kleedkamer te verwijzen. (O.i. wel wat al te zwaar gestraft). Na dit voorval sneelt DES al is het elftal nu een tiental gewerden toch met vuur verder en Theo Soeterho-k weet zoowaar nog een derde doelpunt te scoren; 31 voor DES. De wedstrijd lijkt daarna wel meer rugbv dan voet bal: doch de stand blijft ongewij zigd. DES 2—RAC 2 3—2. In een matig gespeelden wedstrijd heefi' DES dc puntjes weer hier ge houden en we zijn er van over tuigd, dat", mits er in de voor hoede niet zoo kort' gespeeld wordt; er nog vele wedstrijden gewonnen kunnen worden. Over den wedstrijd het volgende: RAC wint de toss en DES trapt afwaaruit al direct een aanval wordt opgebouwd; doch dc backs van RAC werken resoluut weg. Als we meenen voor DES een goal te kunnen noteeren; komt even daar na het geluk aan den anderen kant. De DES-keeper" trapt bij het uit_ looien mis en de RAC.midvoor lean tussclien de b"eneii van Muskens door in liet doel plaatsen. Na een half uur spelen wordt een fout van onze verdediging afgestraft floor den RAC_linksbuiten; die in vrije positie staat en liet is 2—0 voor RAC. Dit wordt de Dessers toch te bar en uit een goed opge zette aanval weten zij ook den Rac_ keeper te verschalken. Hiermede breekt cle rust aan. Na de thee zien we een sterk aanvallend DES en uit een mooie voorzei van links weet G. Wagen makers al vr.ij spoedig den gelijk maker in liet net te koppen. Even daarna juichen we al om de win nende goal; doch dit zuivere doel punt wordt door den scheidsrech ter afgekeurd. Toch komt tegen 't einde nog de lang verwachte over winning door een mooi geplaatsten bal vail H. van Gooi. Daarna krijgt Musters nog een mooie kans; doch zijn schot gaat hoog over. Datl.)F.S overwegend sterker was valt op te maken uit liet feit; dat de laatste tien minuten 7 corners op het RAC_doel werden genomen. Jongens, beter od je plaats b'ij- ven en open spel en er volgen nog meer overwinningen. PROF. GERBRANDY OVER LINGGADJATI. Prof. mr. P. S. Gerbrandy heert Donderdagavond voor de radio over beide zenders in zijn hoedanigheid van voorzitter van het „nationaal comité handhaving der ri]Kseenneid gesproken over: „den ernsiigen toesiand, waarin wij ons bevinden, na en in ver band met het resultaat der de batten in de Tweede Kamer over Linggadjati". De weg, door de twee laatste kabinetten, ook door het huidige, onder voorgaan van dr. Van Mook bewandeld, voert hoe lan ger hoe verder weg van het pad der koninklijke rede van 1942, meende spreker. Men waagt 95 der bevolking van Ned.. Indië aan dit vreeselijke avontuur. Het banditisme, terreur en plun dering groeien ons op Java en Sumatra over den kop; wij moe ten op de bres blijven, totdat Ned. Indië eindelijk de vaste constitu- tioneele leiding heeft. Aan dit staatsstuk is onder an deren voorafgegaan een voorstel van dr. van Mook, hetwelk neer kwam op het presenteeren van een groote verandering van de structuur des Koninkrijks in vrij concrete vormen. Nochtans hand haafde dat ontwerp de eenheid des rijks. Natuurlijk, want nie mand, ook niet de Javaan Pan- geran Soejono, minister zonder portefeuille in ons kabinet, wilde in 1942 aan die eenheid tornen. Maar het kabinet stelde dit voorstel-Van Mook terzijde. Het kabinet overwoog n.l. dat wij niet het recht hadden in eea tijd, waarin bijna alle rijksorganen wa ren verlamd, op ons gezag een nieuw statuut van het Koninkrijk als plan van ons uitgaande, ook al had het misschien goede kwalitei ten, aan de openbaarheid over te geven. Dr. van Mook heeft op bepaal de gebieden groote verdiensten; ik denk o.a. aan de onderhandelin gen met de Japanners in 1941. Maar hij heeft met name in de laatste 2 jaren, getoond niet te zijn een Nederlander, in wien van nature werkt dat zintuig, hetwelk Grondwet en wet aanvoelt als bar rière tegen machtsoverschrijding en willekeur. De huidige politiek voert tot gevolgen, welke in flagranten strijd zijn met wat in 1942 met vooruitzienden blik is gesteld. Uit het hart van ontelbare vaderlan ders rijst de kreet omhoog: Lig gen daarvoor Doorman en de zijnen op den bodem der Java-zee? Zijn daarvoor in 5 bittere jaren hier en in 3 nog bitterder jaren ginds de zwaarste offers ge bracht? Sturen wij daarvoor onze soldaten naar Indië? Moeten wij daarin berusten? Onzen gezant van Franco weg roepen en Soekarno tot heer schappij brengen, wie snapt van dat beleid nog iets?! Waarvoor is het noodig op dit oogenblik, alsof de dood u op de hielen zit, alle staatsorde dooreen te werpen en in der haast een nieuwe in elkaar te flansen? De regeering heeft Vrijdag avond openlijk en met klem ge protesteerd tegen deze rede van prof. Gerbrandy, speciaal hetgeen hij heeft gezegd ten aanzien van Dr. van Mook. KORTE BERICHTEN. De bekende komiek Buziau wordt 7 Januari 70 jaar. Koos Vorrink heeft in ee* rede te Arnhem gezegd, dat hij met de communisten, met „ver raders", niet in een regeering zon willen zitten. Hij prees de oudejaarsbood- schap van H. M. de Koningin, al zou hem dit misschien de afkeu ring van een of andere afdeeling op den hals halen. Tegen den duitschen gene raal Milch is te Neurenberg de doodstraf geëischt. Er dreigt weer een zeelie denstaking in Engeland. De Commissie-generaal voor Indië zal worden uitgebreid. Op Ceylon is een Ned. ma rine-officier doodgeschoten na po ging van berooving. De Engelsche koninklijke Fa milie zal een bezoek brengen aaa Zuid-Afrika. De werkeloosheid in België is ernstig toegenomen. Wegens overcompleet als gevolg van vordering woonruimte door autoriteiien zullen door te Waalwijk op Donderdag 9 Januari 1947, 's-namiddags half twee uur, in Zaal THALIA, Stationsstraat te Waalwijk Keurige meubilaire goederen, afkomstig uit een deftigen inboedel, van vooioorlogschc kwaliteit en uitstekend onderhouden, als: kleerkasten, stoelen, boekenkastje, diverse ledikanten met beddegoed, uittrek- en ancere tafels, nacht kastjes, crapeaud, sofa, dekens, 2 crapeauds en vier stoelen, Engelsche schilderijen, waschmachine, lamp, radiotoestel, presenteerbladen, gas stel met tafeltje, en andere goederen. Vooral voor hen d e trouwplannen hebben, en jonggehuwden eene spe ciale gelegi nhrid voor aanschaffing van waardevol meubilair. Bezichtiging op den koop** dag van lO'/2~12'/2 uur. Beslist NETTE goederen kunnen nog worden bijgebracht op den koopdag van 910 uur. voor het van uw VLUG EN BILLIJK. JAN WANTEN, KleermakerQ Mr. van Coothslraat 80 WAALWIJK. Mondelinge cursussen Aanvang 18 Jan. a.s. Besterdstr 84 TILBURG Prima Witte Legh. br. '45 d d. rui f6.50 p. s. Rh Isl. Reds, Barnv., Excheq Legh Patrijs Legh., br. '45 d. d. rui f7.50 p. st. Khaki Camp bell. Spreeuwkop, Sprenkels ea Reekl. Eenden 7 mnd. oud f7. p. st. Wiite Legh. hennen t. d. leg f7.90 p. st. HOENDERPARK „SUMATRA" VhENENDAAL. i hg tennis ma ken Uw leven rijker en gelukkiger. BUREAU „DISCRETIA" heeft ook voor U beschaafde relaties van Uw eigen geloofsovertuiging. Nic. WU- senkade 31, A'dam-C. Spreekuur 9.30-12 u. v.m. Voornaamste betaling eerst na Uw huwelijk. Vraagt direct kosteloos inlicht, in blanco euvel. Gefdcredieten F 800.- 5°/o Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJF ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inst. Mathen.weg 110 R'dam-W.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2