GLASBR1LLEN Wist U De Echo van het Zuiden bekwame SÏIKSTERS. AU BON MARCHÉ Nieuwjaarsgedachte Nagekomen Nieuwjaarswenschen. ALGEMEENE VERGADERING Paarden-Verzekering te Waalwijk OP WOENSDAG 8 JANUARI 1947 om 7 uur bij C. V A N H E E S B E E N - K E T E L S. Lederwarenateliers ARNOLD VERWIEL vragen enkele 'n Nieuw Jaar! 'n Nieuw geluid! (BRILLEN ZONDER RAND] VAN MAAREN «riï SX" JCa&kj&s m Q&'&akjzó PULLES-HEESBEEN. Geboorte- Aankondigingen. Zit-Slaapkamer NETTE DIENSTBODE DAGMEISJE K AFMOLEN EEN KINDERWAGEN Op Zondag 12 en 19 Januari Groot Barak-Concours DE NIEUWSTE VINDINGEN FIRMA JAC. KLERX Co. BEGINT HET NIEUWJAAR GOED Drogisterij VAN AMELSVOORT ALLE DROGISTERIJ-ARTIKELEN. GECREOSOTEERD HOUT garandeert den langsten levensduur. KAATSHEUVEL. j No. 2 Dinsdag 7 Januari 1946 Aan Serg. Majoor W J. VAN DER GOUW wordt een Zalig Nieuwjaar toe- gewenscht, van zijn Vrouw en zijn zoontje Henny. Hiermede wensch ik mijn ou ders, broers en zusters, verloofde, familie, vrienden en kennissen een Gelukkig en Zalig Nieuwjaar. Dpi. Sid. COR MUYZELAAR m Regt. Stoottroepen Batavia N.O.I. J. VAN BLADEL-SORÉE Tailleur Grootestraat 323 wenscht vrienden en cliënten een Zalig Nieuwjaar. J. SCHUURMANS Hoogeinde 5 Handel in Zuivelproducten wenscht cliëntèle en bekenden Zalig Nieuwjaar. GEZ. OERLEMANS Dames-kapsters Tramlaan 234 - Kaatsheuvel wenschen cliëntèle en bekenden een Zalig Nieuwjaar. Sold. WIM v. d. VELDEN, wenscht familie, vrienden en ken nissen een Gelukkig en Zalig Nieuwjaar. Leger no. 251207114, III, 8 R.V.A. afd. Staf, 7 Dec. div. Veldpost, Batavia. Langs dezen weg wensch ik fa milie, vrienden en kennissen een Gelukkig 1947 uit de Verre Oost. Dpi. Korp. M. C. VAN DER GELT, 7 Dec. Divisie. MIEN KOLSTEREN Dames-kapster Kaatsheuvel wenscht alle cliënten een Zalig Nieuwjaar. Dienstplichtige A. VERHOEVEN No. 131220000 „O" Cov 2-14 R.I. B.N. Zeeland Padang, Sumatra wenscht familieleden, vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. Liedertafel „OEFENING EN VERMAAK" wenscht leden en begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar. EXPEDITEUR VERSTEEG Telefoon no. I Sprang wenscht clientèle, vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. JOSE VERSTYNEN R.A.F. Hospital Ely Cambs, Engeland wenscht Leeraars, schoolvrienden, vrienden en beken den een Gelukkig Nieuwjaar» der 1. Opening door den Voorzitter. 2. Notulen der vorige vergadering. 3. Balans over 1946. 4. Verkiezing van een schatter. Periodieke aftreding van W. van Nooij 5. Verkiezing van een nieuwen secretaris wegens aftreden vanj. van Loon i. Rondvraag en Sluiting. Aanmelden GROOTESTRAAT 2, VOOR FIJNE WIJ ONTVINGEN een keurige collectie V/aalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Op Zaterdag 11 Januari a.s. hopen mijn ge efde Ouders A. KERST en A. J. KERST-WOUDSTRA hun 25-jarige Echtvereeniglng te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dochter ALI en Verlooide. Gelegenheid tot feliciteeren Zater dag 11 Januari van 25 uur. 's Grevelduin-Capelle, Jan. 1947. DANKBETUIGING. Langs deze weg bedanken wij alle cliëntèle bij ons vertrek naar Dongen. A. VISSER—BASTIANEN Hoogenham 53 a DONGEN. M. H. C. KOLSTER Dr. H. G. LANGEMEIJER P. J- A. LENGLET Artsen te Waalwijk, betuigen hiermede hun harlelijken dank voor de vele goede wensen bij de jaarwisseling ontvangen. Wederkerig beste wensen. GEVRAAGD in Waalwijk of naaste omgeving met volled g pension. Brieven onder No 1671 aan het Bureau van dit blad. GEVRAAGD: Of voor dag of dag en nacht FLINK LOON. Café Restaurant PIET VAN DUN Markt 2 KAATSHEUVEL TWEE NETTE HEEREN zoeken langs dezen weg kenismaking met twee NETTE DAMES. Leeftijd 22 tot 27 jaar. Brieven met foto. die op eere woord geretourneerd worden onder No. 1672 Bureau van dit blad. TE KOOP een zoo goed als nieuwe merk „Refoorm" Te bevragen bij F 215 WASPIK BOVEN. TE KOOP 2 PRACHTIGE WITTE KEESHONDTEEFJES prima fokkers. A. EMMERS, Marktstraat 51 KAATSHEUVEL. TE KOOP: in goeden staat. Adres: A. v. d. VELDEN, West- eind, A 400, SPRANG. ATTENTIE! bij P. VAN SON, Veiling DRUNEN. zijn verwerkt in de BOORAPPARATEN voor slechthoorenden, welke wij zojuist uit Amerika ont vingen. Een wonder in het klein. Bijna onzichtbaar in het dragen. Aflevering in volgorde van bestelling. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan de Mgr. Völkerslraat KAATSHEUVEL voor de mooie KERSTGAVE die wij hebben ontvangen. HET PERSONEEL. en besluit in 1947 te koopen bij de op de Markt te KAATSHEUVEL. Als van ouds het goedkoopste en vertrouwdste adres. Wij kunnen U leveren ZIEKENVERPLEGING, PARFUMERIËN, TOILET ARTIKELEN, SCHOONMAAKARTIKELEN. ALLE KLANTEN EEN ZALIG NIEUWJAAR. Wendt U voor inlichtingen tot een der volgende adressen 1. N.V. Fabriek tot houtbereiding tegen bederf C. MIRANDOLLE Piekstraat 43-45 ROTTERDAM (Z.) 2. N,V. Mij. tot houtbereiding tegen bederf Gr, Wittenburgerstraat 110 AMSTERDAM (C 3. Creosoteerinrichting en Houthandel GEBR. HULSINGA, IJSSELMONDE 4. N.V. VAN SWAAY 8« Co.'s Houtbereiding en Hout handel. Veemarktkade 's HERTOGENBOSCH 5. N.V. GIP'S Houtbereiding Oranjestraut 9 s-GR A VENHAGE. DAT ER REEDS BUSSEN VERF van vooroorlogsche kwaliteit DAT ER WEER LAMPENGLAZEN DAT ER ZEMEN en vele andere HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN te vinden zijn bij i Een jeep zonder wielen Een kous zonder hielen Een fiets zonder banden Een tandarts zonder tand Een flesch zonder kurk Een cel zonder schurk Is lang niet zoo bar Als de huisvrouw zonder Spar. ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS Waalwijk. 6 Januari 1947 Mededeling van de Gemeente Licht- en Waterbedrijven Waalwijk Gas- en electriclteits- rantsoenerlng. Aan onze herhaalde verzoeken om te bezuinigen op het Gas- cn Electriciteitsverbruik is slechts voor een klein gedeelte gevolg gegeven. De beoogde beperking vau het ver bruik met 20 procent is niet bereikt. Het schijnt dat de ernst van de toestand nog steeds niet ten volle tot iedereen is doorgedrongen. Daarom doen wij nog eenmaal een beroep op onze verbruikers om niet meer dan 80 procent van de toegestane rantsoenen te verbruiken. Voor een hoger verbruik worden geen steenkolen door het Rijks- kolenbureau ter beschikking ge- s\eld Reeds verschillende gemeenten in ons land zijn daardoor gedwongen geworden om sper uren in te vieren met utle ongemakken daaraan voor de verbruikers verbonden. Wat de gasvoorziening betreft zai ook voor onze gemeente binnen enkele dagen de grens zijn bereikt. Onze kolenvoorruden zijn zodanig geslonken, dot wij tot drastische maatregelen 'onze toevlucht zullen moeten nemen, indien de verbrui kers zich de noadige beperkingen niet vrijwillig willen oplegden. Dun zal zonaer nadere aankondiging slechts gas worden verstrekt ge durende onderstaande uren 's morgens: 6— 9 uur 's middags: 11—13.30 uur 's avonds17—18.30 uur Wij hopen intussen nog steeds dat dit laatste dringenae beroep tot zodanig resultaat zul leiden, dut de öoven uungehondigde muut- regel achterwege zal kunnen blijven. De Directeur, P. G. VAN VLIET CONSUMENTEN-CREDIET WAALWIJK. Van het verloop der aanvragen van consumenten-credieten en de beslissingen daarop dpor den dis- trictsraad alhier, mochten wij een en ander vernemen. Na de installatie-vergadering heeft de districtsraad twee stevi ge vergaderingen aan haar taak gewijd, om tijdig gereed te kun nen zijn, met het oog op de afbe talingen die oorspronkelijk per 1 Jan. 1947 zouden moeten aanvan gen. (Later is die datum ver daagd tot 1 Febr.). In totaal waren 264 aanvragen binnen gekomen, waarop een be slissing moest worden genomen. Een groep van pl.m. 30 moest om bijzondere reden, met het advies van den districtsraad aan den Centralen Raad ter beslissing wor den voorgelegd: 186 credieten zijn definitief toegekend en de overige aanvragen vielen uit, óf omdat zij niet in aanmerking kwamen, óf omdat de aanvragers de terugbe talingsvoorwaarden niet konden accepteeren. De totaal toegekende credieten van 186 crediet-nemers bedragen 104.600.—: 90 aanvragers ko men voor geheel gratis verstrek king in aanmerking, terwijl de overige 96 samen 195.— per week moeten terugbetalen, of ge durende 2 jaar 19.500.—. Zooals met alle maatregelen, is de districtsraad bij haar werk schrijnende grensgevallen en ster ke tegenstellingen tegengekomen, maar in het algemeen illustreeren de hier vermelde gegevens zeer duidelijk de groote sociale betee- kenis van het consumenten-cre- diet. Het is dan ook eigenlijk onver klaarbaar, zooals men ons mee deelde, dat na den fatalen datum van aanvrage, noq formulieren binnen kwamen, zelfs waarop een crediet van 1000.— gratis ver strekt zou zijn kunnen worden. PAROCHIE-STATISTIEKEN OVER 'T JAAR 1946. St. Jan. 262 doopsels, 40 begr. (volw.), 16 begr. kinderen, 193000 commu nies, 37 huwelijken. Maria Onbevl. Ontv. 40 doopsels, 9 begrafenissen (volw.), 3 begr. kinderen, 40.000 communies, 10 huwelijken. St. Clemens. 79 doopsels, lb begr. (volw.), 6 begr. kinderen, 6yu00 commu nies, 33 huwelijken. St. Antonius. 96 doopsels, 14 begr. (volw.), 6 begr. Kinaeren, 9iuU0 commu nies, 2i huwelijken. R.K. GYMN. VER. „O. W. S." De jaarlijksche winteruitvoering van de K.ix. uymn.-Ver. Ü.YV.5. vindt plaats op 2ö en 29 Jan. a.s. in Musis bacrum. INTERESSANTE TEN TuuiNa I LLLIJNGEN. Zacerdag en /oonaag werden in onze gemeente twee oeianynjke tencoonsieninyen geliouaen, n.i. een georganiseerd voor ae gecom- bmeerue rooilijnen- en fiuimvee- veieeiugingen in t calé van den heer i-v. v. d. Fiuijm en een Posc- duiven-tentoonsceiimg door „de Poscauil in t caie van den heer van neesbeen-Ketels. Beide tencoonsteningen, waar van bet misschien jammer was dat ze op dezeitde dagen gehouden werden, waren zooais we zeiden, zeer interessant èn door t aantal èn de kwaiiceit der inzendingen en door de groote belangstelling waarin zij zich mochten verheu gen. Ze waren een groot succes voor de organiseerende vereeni- gingen en de deelnemers. Wij laten hieronder de gede- taileerde uitslagen volgen: Mooiste dier der tenteoonstelling Afd. Pluimvee: P. Kelder Mand_ jes, Legno.n Zwart. Mooisic liaan, groo.e rassen: A. v. u. KeurJ3uff Leghorn. Mooiste hen, groote rassen: W. IJpelaar, \V>aiiuoti.e Zilver. Mooiaie hen Krielen: W. IJpelaar Gouu pel Knel. iviooisie üier der tentoonstelling Afd. Konijnen: L. Mandjes, \Vee_ ner Wil, Ram jong. Mooiste Puin, grou.e_; 'üleine_ of kordia.ige rassen: L. Mandjes; Cas_ lor Rex, llam jolig. Mooisie Yoeds.er, groote-, kleine- of lioraiai ïge rassen: L. Mandjes, Voedster Jong, Kex_Wit. Mooisie Ram niidaen_rassenL. Mauajes, \Voener_vvit, Kain_jong. Mooiste Voedster midden.iassen C. Mayers; Gouwenaar, Voedster oud. Aid. Konijnen \V. en C. Mooiste Ram groote-, kleine, of kortharige rassen: L. Mandjes. ULsiagen afd. Piuimvee: P. Kel der Mandjes; Leghorn Zwart 1 Z.G. 11. Leijlen: Zwarte Minorca Hen 1 Z.G. J. van Sou, Barnevel der lien 1 Z.G. H. J. Stokwielder Wijandoite lien 1 Z.G. W. IJpelaar W'ijandotce Zilver Haan 1 Z.G. W. IJpUaar; Wijandotle Zilver Hen 2 zG. W'. IJpelaar, Wijandoae Zil ver 1 ZG. L. Mandjes; Leghorn - /.wart Hen 1 ZG. A. v. d. Leur, Bufl' Leghorn Haan 1 ZG. G. H. Jansen; Buff Leghorn Hen 1 ZG. J. van Ravenstein, Echeque Leg horn Haan 1 ZG. S. Wagemakers; Echeque Leghorn Hen 1 ZG. Uitslagen Afd. Konijnen: Marizack Franscne Hangoor, Ram oud 1ZG. C. Wnlox; Frausche Hangoor, Ram jong 1 ZG. A. v. d. Leur, Weener Wit; Voedster oud 1 ZG. L. Mandjes; Weener Wit, Rani_jong 1 ZG. A. v. d. Leur, Weener Wit; Voedster jong 2 ZG. L. Mandjes, Weener Wit; Voedser jong 1 ZG C. Witlox, Gouwenaar Ram oud 1 ZG. C. Maijers, Gouwenaar Voed ster oud 1 ZG. C. Maijers, Gouwe naar Voedster jong 1 ZG. C. Maij ers; Gouwenaar Voedster jong 2 ZG. L. Mandjes, Rex.Wit; Vo.dster jong 1 ZG. L. Mandjes; Castor-Rex; Ham jong 1 ZG. Verloting. Ie Prijs no. 726 2e pr. no. 288 3e pr. no. 617 4e pr. no. 651 5e pr. no. 94 6e pr. no. 912 7e pr. no. 811 8e pr. no. 752 9e pr. no. 841 10e pr. no. 917 lie pr. no. 575 12e pr. no. 938 13e pr. no. 114 l ie pr. no. 847 15e pr. no. 718 16e pr. no. 499 17e pr. no. 538. Deze eere_prijzen kunnen tegen inlevering van het lotnummer wor den afgehaald bij E. v. d. Pluim, café Haven. POSTDUIVEN- TENTOONSTELLING. Uitslag van de op 5 Januari ge_ houden onderlinge tentoonstelling der P.V. de Postduif Waalwijk. Oude doffers boven 500 K.M. Ie A Hensen; 2e Joh Verhagen; 3e A van Hilst, 4e G J Sars, ZEV P Adriaanse; EV L van Dongen. Oude duiven boven 500 K.M. le Jos van Bladel2e Th Duiven- kamp, 3e A Stokwielder; ZEV G J Sars, EV C Hamers. Oude doffers onder 500 K.M. lo A Schuwer; 2e A van Spijk; 3e A Timmermans; 4e H Pullens; 5e J van Bokhoven; 6e A Schuwer, ZEV II van der Pennen, EV Joh Verhagen. Oude duiven onder 500 K.M. le A van Eijck; 2e Th Duiven- kam, 3e C Schuwer; 4e A v Spijk, 5e Jos van Bladel; ZEV C Schu wer, EV H Knippels. Jonge doffers boven 150 K.M.: le G J Schocmans; 2e P Timmer_ mans, 3e Jos van Bladel; 4e J Mulder, 5e Th Duivenkamp; 6e A van Eijck; 7e A Stokwielder, 8e H v d Wiel, 9e P Adriaanse; 10e H Knippels; lie A van Hilst, 12e M -Verhulst, 13e A van Hilst; 14e A van Spijk; ZEV A Hensen, EV Hv d Wiel. Jonge duiven boven 150 K.M. le Jos van Bladel, 2e A Stokwiel der; 3e Th Duivenkamp, 4e A van Eijck; 5e P Timmermans, 6e G van Huiten; 7e P L Pullens, 8e II v d Wiel, 0e M Leijten; 10e A Timmermans; lie G J Sars, 12e C Verhulst. ZEV Fr Schoemans; EV H v d Wiel. Jonge doffers onder 150 K.M. le Th Duivenkamp, 2e L de Bruin; 3e A Stam, 4e Joh Verhagen; 5e G J Sars; 6e A SU.'kwielder7e J Mulder; 8e A Stokwielder, 9e C Schuwer; 10e A Schuwer, lie A Verhoeven, 12e G J Schoemans; ZEV Joh Verhagen; EV A v Eijck. Jonge duiven onder 150 K.M. le A Stam, 2e A Stokwielder; 3e G J van Hulton; 4e C Verhulst, 5e Th Duivenkamp; 6e G J v Huiten 7e G J Schoemans; 8e II van den Griendt, 9e M Leijten; 10e A Schu wer; He G van Hullen, 12e A van Hilst, ZEV J Mulder; EV H v d Griendt. STROOPERS IN DEN KERSTNACHT. De regisseur-directeur J. Bol- scher, kap., heeft zeer verstandig gehandeld door met de tooneel- spelers van de H. Familie, Afd. Baardwijk, een Kerstspel in te stu- deeren. Dit stuk is ongetwijfeld goed van gedachte, maar de uit werking van die gedachte, het dramatisch element is zeer zwak. Reeds in het eerste bedrijf valt ons dit op. Was het hier de schrijver of waren het de spelers die naar hun woorden zochten. Wij meenen dat het er in een Btabantsche strooperskroeg vlot ter naar toe gaat. Of was het misschien een gebrek aan rolvast heid, dat het spel zoo langzaam en traag maakte. Ook in de komische scène inet den bakker liet het tempo hier en daar te wenschen over. Niet dat de spelers individueel slecht wa ren, integedeel! Als ze slechts een beetje meer op elkander ingesteld waren, was dit het soel ongetwij feld ten goede gekomen. Als ech ter het stunterige, beverige Soe- perke, zeer verdienstelijk uitge beeld door E. de Vries, op het tooneel verschijnt, krijgen we con trasten, die het spel in waarde doen stijgen: het oude goeiige vredesengeltje tegenover ruwe, bonkige stroopers. Het verschij nen achtereenvolgens van den veldwachter en den veel bespro ken Rosien Schurk, brengen het spel od gang. Een gebrek aan dra matisch inzicht kenmerkte dan ook het grootste gedeelte van het 2e bedrijf, wanneer de handeling, de intrige op den achtergrond ge drongen wordt door de lange al leenspraak van het Soeperke in het bosch, die ook niet vrij was van een zekere gezochte en ge wilde naïviteit, en het verschijnen van Maria en Jozef en de stal waór we wat vreemd tegen aan kijken, maar welk verschijnsel ons later verklaard wordt. Ook het derde bedrijf was niet vrij van valsche en conventionee- le sentimenten, als Het stervend SoeDerke en het Pastoorke. welke rol wat te gevoelig oesoeeld werd door L. van Cromvoirt. den rooien Schurk, een door Jan Mol Drach tig gesoeelden rol. zün knieën en ziin sMionen nek doen buigen voor het Kerstkind. Op het soel hebben we overi gens weinig aanmerkingen. De meesten gaven onaetw'ifeld cioed en doorleefd sr>el te z'^n. zw>nls M. THiiss^n. T. Maas. Ko Klister, die als wwe strooners CK><>d vol deden. T. PiilJenc. in z!in vlotje rol van E. v. T.i^r. ais de vrnoluV» bakker. Er. de als veldwachter en A. v. Mi^rio als misdienaar snelden eveneens niet onv»-djpns«,e1"k. Het meest vM«*n echter od. zoo- als we reds zeiden. E. de Vri°s als Söeperke en J. Mol als „de Rooie Schurk", die voor het con trast zorgden en met hun talent vol spel niet weinig bijdroegen tot het succes van den avond. GAS- EN ELECTRICITEITS- GEBRUIK. Wij vestigen met nadruk de aandacht onzer lezers op de „Me- dedeelingen van het Gas- en Eiec- triciteitsbedrijf in dit nummer, waarin de directeur der lichtbe- drijven een ernstig beroep doet op de medewerking der ingezetenen, om te voorkomen, dat hij weer moet overgaan tot invoeren van gaslooze uren, wat voor de huis houding, maar niet minder voor de industrie, zooveel moeilijkhe den en nadeel meebrengt. Als allen meewerken, kan dit voorkomen worden. Laat ons nu toch trachten gezamenlijk vrijwil lig te bereiken, wat noodzakelijk is voor een normale functionee ring der gaslevering, opdat dwang- en strafmaatregelen wor den voorkomen; dat hebben we dus zelf in de hand. Er is geen tijd te verliezen, we moeten ten deze direct en eens gezind handelen, geheel in ons eigen belang. Ieder bezuinige dus zooveel mogelijk! KATHOLIEK THUISFRONT. De eerste bridge-drive is geheel volgeboekt. Er kan niemand meer worden aangenomen. De liefheb bers, die nog graag hadden mee gedaan, kunnen zich eenter weer opgeven voor de volgende drives, welke gehouden worden op 12 Februari en 9 April a.s. Er zijn een groot aantal fraaie prijzen beschikbaar. AFGESLOTEN. Door de meteropnemer der Ge meentebedrijven werd geconsta- terd dat bij een ingezetene de electriciteitsmeter was stilgezet. Procesverbaal werd opgemaakt en 8 dagen afsluiting volgde. 499ste STAATSLOTERIJ. Trekking 4e kl., 30 Dec. 1946. No. 19950 5000; no. 6155 1500, no. 3626 1000, no. 6073 1000, no. 20721 1000. Trekking 2 Jan. 1947. No. 19819 25000, no. 10629 2000, no. 17705 1500, no. 12374 1000, no. 18032 1000. DRUNEN. Rectificatie, Tot onze verwondering verne men wij dat aangaande de recensie over de uitvoeiing der Jongen Boerenstand alhier op 26 en 27 Dec. j.l. bij de Jonge Boeren in de omstreken de meening zou heb ben postgevat alsdat deze uitvoe ring voor de afdeeling Drunen geen succes zou zijn geweest of erger nog, dat wij het succes van deze afdeeling zouden hebben ge kleineerd. Integendeel, het spel dat hier werd geboden overtrof de verwachting, die wij er in hadden gesteld, maar de spelers zullen zich wel bewust zijn, dat het nog steeds beter kan. Wij twijfelen er ook niet aan, of de spelers zullen onder de bekwame leiding van den huidigen regisseur nog tot een hooger peil gebracht worden, iets wat dank zij de goede krachten die er in de vereeniging schuilen ze ker te bereiken zal zijn. De meening echter als zou deze uitvoering voor de afd. Drunen n fiasco zijn geworden, meenen wij verplicht te zijn te moeten weg nemen en met deze het tegendeel te moeten bewijzen. Wanneer in de dorpen in de omsreken een Jonge Boerenstand bestaat als in Drunen, met zulk een actief be stuur en leden, dan kan men er zich gelukkig prijzen. Uitvoering. Op Maandag en Dinsdag 6 en 7 Jan. zal de tooneelclub der meis jescongregatie een uitvoering ge ven in het gymnastieklokaal. Opgevoerd zal worden een tooneelspel in 3 bedrijven, geti teld: „Hildekes Droom" en een blijspel getiteld „De groote erfe nis". Maandag uitsluitend voor leden, Dinsdag voor het publiek. Een bezoek aan deze avonden zal zeker op zijn plaats zijn. Alg. vergadering Stierhouderij DrunenElshout. Donderdagmiddag hield de ver eeniging van Stierhouders voor Drunen en Elshout een algemccne vergadering, die op gebruikelijke wijze werd geopend. Uit het iaar- In den tragenmaar gestagen tred Her Wisse* Wentelende iijaeu 1-L.ei'tnaar wei_u.nscu*cven wet; Vv eerum een juar z*un uiseacueiUcn. Hei ging: wuiju, wuin wi« et' Lwaï belet Het onweerstaanbaar vou.waa.ts_ LseUiJjdou? Het komt en gaat en spec*, er mét da spot met s meusctien leed Lén ujden t De wereld staart een sombere Lioeno.nst In Opnieuw maar weer mei iiunke. Lrenu uupen; Bange zorg reeds In 't begin nou ol' uit jaar wét zal vurtoopen. noch bijdie mint uen waixu LLhrisi en/in; Vertrouwt, als lag de unionist Lopen; Dat God in Zijnen liefde.niin t Verwarde weexsel zal ontiiiiojpen. De tijden niogen""dan al"donker zijn ij willen eog en liane rienten Uit liet diep van druk m ptjn Naar 't licil der hooge bemelncnten. De Zon van uaur ue wereid dan Lbeseuijn* Zoodat de duisternis zal zwientea Alle kommer en ellende ook L verdwijn' Geen rampspoed d'aarde meer Loutwricbte I A. van Engelen; Haarsteeg. verslag van den secretaris bleek het volgende. Het bezit der ver- eeniginy bestaat uit Ö326.23 en 4 stieren; het aangesloten ledentil bedraagt 175 leden met 748 koeien. Het bestuur werd gevolmachtigd voor den aankoop van een vijfde stier, welke geplaatst zal worden bij de wed. v. d. Sanden op het Sempke. Besloten werd nieuwe le den aan te nemen tegen een inleg- geld van 10. Dekgeld werd vastgesteld op 4 per jaar. Jong vee 1.50 per dekking; voor niet- leden 10 per dekking. De aftredende bestuursleden werden met algemeene stemmen hrkozen. Tevens werd samengesteld een kascommissie waarin zitting heb ben J. Brok Wzn. uit Elshout en C. van Spijk en W, van Delft uit Drunen. ELSHOUT. Zaterdag en Zondag werd een belangrijke tentoonstelling van ko nijnen en pluimvee in onze plaats genouden, waarvan onze correa- pondent een uitvoerig verslag le verde, dat wij a.s. Donderdag plaatsen, SPRANG, Gemeenteraad. Nadat als opvolgers van de ge combineerde lxjst te Gapelie in de vacacure ontstaan door het ver- treic van den heer Versteeg, resp. benoemd werden de heeren J. na- verhals en J. Schiedon, die beiden bedankten, is thans tot lid van den raad van Sprang-Gapelle benoemd de heer W. Spuijbroek alhier. CAPELLE. Donderdag 2 Jan. 1.1. was hei een kwart-eeuw geleden, dat de heer J. ixraaK zijn werkzaamheden als agent bij de Levensverzeke- rings iviij. kotterdamscne Verze- ke.ingsocieteicen te dezer plaatse begon, in deze 25 jaren heerc dhr. Kraak met onvermoeiden ijver en coewijding en getrouwe plichts betrachting de aangelegenheden van de K.V.S. behartigd en in dien tijd het plaatselijk agentschap (2d jaar geleden teide de R.V.S. alhier één verzekerde) opge werkt tot een agentschap, dat in de rijen der R.V.S. agentschappen meetelt en daarin ook steeds met eere wordt vermeld. Gezien het schicterend resultaat dat de heer Kraak in deze kwart eeuw alhier voor de R.V.S. hééft weten te bereiken, was het van zelfsprekend, dat de directie dezer Maacschappij dezen jubileumdag niet onopgemerkt voorbij wilde laten gaan. Namens de directie werd de jubilaris gehuldigd door den heer Korink, directeur van het bijkantoor R.V.S. te Breda, die in vriendelijke woorden getuigde van de waardeering, die de di rectie gevoelde voor 't vele werk, dat de jubilaris in de verloopen 25 jaar in het belang van de Maatschappij had verricht en als tastbaar bewijs van deze waar deering bood spr. den jubilaris een gouden draagmedaille met inscriptie, alsmede een portefeuille met inhoud aan. Ook van den kant der contro leurs ec collega's en vele anderen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3