JAN DE JONG Wie geeft het eerste BAL NATUURLIJK D. I. G. NIEUWS UIT KAATSHEUVEL OennEiisttbbfjn te koop. Inkoop van Lompen en Textielafvallen NIEUWJAARS-GRA TIF IC A TIE NUNHEM'S ZADEN Gramophoonpfaten. NET R.K. DAGMEISJE TE KOOP» KENNISGEVING. GEVESTIGD TE WAALWIJK: DONDERDAG 9 JANUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 3. Voor BRUINKOLEN CAPELLE C 197 - Telefoon No. 112 OP 15 JANUARI N. HESSELMANS- VAN TUYL. OVERGENOMEN. Waaiwijksche en Langstrd^ltsche Courant Verschijat Dinsdag en Donderdag Ht.IL EN ZEGEN. Onze Jongens in Indië. BELGIË EN NEDERLAND mocht de jubilaris bewijzen van medeleven ontvangen. In de avonduren bracht de mu- zickvereeniging „Kunst na Arbeid" waarvan dhr. Kraak reeds vele jaren bestuurslid is, een serenade. Wij twijfelen er niet aan of de dag van 2 Jan. j.l. is voor dhr. Kraak en de zijnen een dag ge worden, die bij hen in dankbare herinnering zal blijven voortleven. Bij doorgaand vriezend weer zal de Capelsche ijsclub, naar men ons mededeelt, haar ijsbaan aan de Nieuwevaart a.s. Dinsdag weer openstellen. Postduiven tentoonstelling. De Kaatslieuveische Concoursbond KCC hiUU Zonuag een grooe teil. in tie zaai van cafe ue bs-iiui in ile AUuikiïtïUUii waar meer dim 400 inzendingen van ei. gin iCuen ie ucwunUmcu waren. Ue genr. DeinlneeJln» uit .Roosendaal bioordei.u.n ue die.eil en s.uauiai vobr ctn zeer zware laak. De bes.e dieren van do teu.üunsieiiing waren ouau dol.exa: W .Vasenis, oude duiven, Gvd Linden, jonge doi. Ie.s. oan La.os .m jonge uuiven D J Mailiij sen. De loiale uiiSiag was: üuae uolicrs: le prijs W. Aus_ senisL ue ooudc eu rr Daiucii. 2e prijs A Zwuaus, A van liuijk en vv Ooiuis. Je iJ..gs Pr van uen Assem, Am V d Ven; Alb Laros, Cbr van lieeswijk en Pr van den Assem. 4e prijs ivi Lensveld, M v u Assem, A van Wunrooij en L Ver. vers. oe P.ijs A bcurauwirs, \v Ooinisi Pr van den Assem, G Rem meren en L Ververs. Ouue uuiven: ie Prijs G van der Linden en Ant Pijnenburg. 2e Prijs Ant Holman 2ni., Jan van Hees. wijk on M Mescli. Je Prijs Jos ScbrauvversM van der Velden; Ant v d Ven; Pr van den Assem" en G van der Linden. 4c Prijs G Vos, M van Wanrooij; Jos Laros, H Hessfiiniaus, Ant llolinan, C Morevai, L van llee; D Mmijsen en G Vos. Jonge doffers: le Prijs Jan Laros, Jan Opperman, S J Pijnenburg; A van lvuijk en v. Peer. 2c Pi ijs C de Bondt; S PijnenburgJos Da_ men, L v il Ven en Th Liglvoet. 3e Prijs A Scürauwers", W Man denmakers, Jac VloeniiUis; Leo d. Bondt en J van Biel. 4e Prijs \Y Sulsters; D J Matijsen, Th v d Ven .Ant Brouwers; 11 Hefners en Jos Damen. 5e Prijs Ant Brouwers, Th Ligtvoet, Cli S eenbergen; Andr van Esch en J Opperman. Jonge duiven: le Prijs D J Ma tijsen; A Zwaans, en. A de Bie. 2e Prijs Schaauwe.rs, Jac Vloemans, C de Bondt en C de Bondt. 3e Prijs Chr van Wanrooij, A v d Hoven 2 maal en Fr van den Assem. 4e Prijs Pr van den Assem; Jan van HecswijkNie v d .Velden L Mos selveld. II Hesselnians, Clir van Heeswijk 2 maal. Joh Couwenherg 2 maal; Ant Brouwers, L Morevai, M Treffers, Alb Laros; G Remme ren; Fr van der Linden, C de Bondt 2 maal en L van Boxtel. Onzs Kajottes. Vrijdagavond voerden onze Ka. Jotters voor hun inedc-vrienden 't prachtige tooncelsluk van den groo. ten priester doctor Ariëns op ;;Het Spel van den Kelk". De voorzitter o >ende den avond en sprak de hoop uit dat het be zoek aan de groepen even groot zou worden als aan dezo uitvoering. De Zaterdag was voor de ouders SPORT. JUNIOREN-COMPETITIE WAALWIJK EN OMSTREKEN. Officieelo «tandenlysten. Afdeeling A. WSC1 8 6 2 0 14 31—2 RWB1 8 6 2 0 14 22—1 Juliana 1 6 5 1 0 11 25—0 Uno Animo 1 9 4 3 2 11 30—10 DESK 2 8 3 1 4 7 12—15 RKC1 8 2 ci 3 7 11—19 Sprang 1 7 2 1 4 5 6—21 PEqK 1 8 0 3 5 3 6—25 RKC2 6 1 0 5 2 4—33 WSC 2 6 0 0 6 0 3—21 Afdeeling B. R.WB 2 8 8 0 0 16 58—5 DESK 3 9 7 0 2 14 57—6 Ju'iana 2 7 6 1 0 13 33—8 WSC 3 8 5 0 3 10 23—ir. RKC. 5 9 5 0 4 10 22—36 BKC 4 8 4 1 3 9 18—21 Uno Animo 2 9 4 0 5 8 35—25 DESK 4 8 3 1 4 7 19—21 Jrd'-ma 3 8 3 1 4 7 11—18 BKC b 8 Cl 0 5 6 16—27 RWB 3 9 2 1 6 5 10—45 WSC 4 7 2 0 5 4 8—30 RKC 3 9 2 0 7 4 21—34 SPrang 2 7 0 1 6 1 2—41 der Kajotters en andere genoodig. den. n,e»b.ij riclnte de vojrziuer zien meer speciaal 101 de ouuers, vooral vau die jongens, die nog mei waren aangesioicn. Laat lieii aluus spiaii hij ook lieipen het iueaai ie ve, wezeunjKeu vau Ciirisius Koning trouw; iaat heil ooK niedes.rjjuiii voor de KAJ .mede ue wiue blouse dragen niet net insignemeue helpen strijd-n tegen uie groepen van menscneu die trach.eii onze prmcipieeie o, ganisaues aan ie vaden; opstaan a.s leiieuaposielen in de fan.iek; waar uuon een ^riisler komt om ..yn invloed te doen gelden. De diocesane AainiOvZeiiier Rector Janssen sp.ak daarna op gloedvolle wijze de Kajotlers ioe. Dij wees al_ .iicciai up ue g.varen vvaaiaan de jeugd in deze na_oorlogseue jaren -jiou.ges.eid is; lioe de jeugd niet een b.ijde lach op kan;ooi' en i'u_ biiek aangevallen wordt op moreel ui zedeiijK gebied; op de gevaren van danszalenbioscopen en sport parken. Hiertegen hebben we de siuweiide kiacin van ue ouders noo_ dig. De aanvallen zijn gericht op de arbeiders; laat daa.oin uw zonen zich aanslui.en hij onze lvajoLers. beweging. Zij voert over de woelige zee; naar de veilige liaven. Ook Zonuag was de zaal weer druk bezet; zoodat we gerust mogen zeggen, dat meer dan 1U0Ü men. selien van hel' mooie spel genoten hebben. Voor de opening van het doek werd een korle inhoud van 't spel gegeven. Het behandelt het ooeiaai.uiterende leven van onzen grooien priester Dr. Alfons Ariëns; die leefde van 18(10 lot 1U28. De Kajotlers hebben weer eens nen zien dat' ze iets presteeren kunnen. WU jongeren. Op de bijeenkomst van ,Wij jon_ geren" op V..ijdag 10 Januari a.s., treedt Dr. Tennissen uit Den Bosch op met het onderwerp .Rusland". Herwonnen Levenskracht. De afdeeling Kaatsheuvel van Herwonnen Levenskracht houdt op Woensdag 8 Januari in den R.K. Gildenbond een groote propaganda- avondwaarop een uitgebreid film programma zal worden ver.oond. Speciaal de film Zonnebloemen, behandelt de TBC_hest rij ding in haar ui.gebreidsteu vorm. De film.avond is gratis voor de vrienden van H. L. toegankelijk, mits boven de 1(5 jaren. Agenda. Woensdag 8 Januari: 8 uur Eu. phonia repeti.ie Harmonie. 7.30 Uur R.K. Gildenbond; Film Herw. Levenskracht. 16 Jaar. Vrijdag 10 Januari: 7.30 uur zaal Join' SmitWij jongeren. Lezing Dr. Teunissen: Rusland. HET KAMPIOENSCHAP DAMMEN VOOR WAALWIJK. Om eiken damliefhebber in de ge-, leg-nheid te s'ellen om alsnog mee te dingen aan het kampioenschap dammen voor Waalwijk; is de ge legenheid tot inschrijving openge steld tot 20 Januari a.s. Daarom roepen wij alle thuis. dammers on om van deze gelegen heid gebruik te maken. Er zal worden cres^ecld in twee afdeelinsen. geoefende en begin ners- dus kan elke dammer in. schrijven volgens sterkte. Voor elic afdeeh'ug zijn prach tige prijzen beschf-hnnr ges'eld. Opgave kan geschieden aan ons clublokaal van den bee- J. Pnsrier, An^oniusstraat 5. I?.'j vnod^ur 's Maandacsnvonds en dagelijks aan ons secre^ariea'; d"n bee - Schil ders; Hoogeinde 10 Waalwijk. BRUTALE INBRAAK TE DONGEN. In den nacht van 1 op 2 Janu ari is op brutale wijze ingebroken in de looi-extract-fabriek Tanin te Dongen. De tot nog toe onbeken de dader wist een brandvrije kluis te forceeren en zich van een zeer aanzienlijk geldbedrag alsmede van eenige kantoorbenoodigdhe- den meester te maken. Het onder zoek is in vollen gang. STAKING IN SCHOEN FABRIEK IN OISTERWIJK. Bij de schoenfabrieken Paijmans en v. d. Heijden te Oisterwijk brak vorige week een wilde sta king uit onder het vrouwelijk per soneel. De reden van deze staking was, dat er geen Kerstgratificatie was ontvangen. Sinds Maandag hebben de werkneemsters van de overige plaatselijke schoenfabrie ken uit solidariteit het werk even eens neergelegd. Met uitzondering van de fabrieken der firma's Puts en Berkelmans wordt nu overal door de vrouwen gestaakt. De be trokken fabrikanten waren wel ge negen geweest een gratificatie te geven, doch de rijksbemiddelaar stond dit niet toe. Indien voor Maandag geen overeenstemming werd bereikt, zouden met ingang van dien dag de fabrieken hoogst waarschijnlijk worden gesloten, omdat het arbeidsproces te zeer afhankelijk is van het werk van het vrouwelijk personeel. TEXTIELFABRIKANTEN VERBALISEERD. Door den centralen dienst voor de economische controle is in de afgeloopen weken een onderzoek ingesteld bij verscheidene textiel fabrieken in Tilburg. Tegen elf fabrikanten is procesverbaal opge maakt in hoofdzaak wegens de af levering van textielgoederen zon der ücic ae vereisane aisciibude- Descnciueu tijaig werden ingele verd, nee aneveien aan niet vij t rijKsDureau voor texaei ïuyescnre- ven nanueiaren ot aan paiuouiie- 'rejn, het overtreden van bepaalde verwerKings vergunningen eu ue levering van lexaeigoederen aan nee eiyiui peisoneel boven t toe- geiacen Kwancum. GOUVERNEUR VAN LIMbuRvi ojiiiNCD i ALLJÏERD. Donderdagmiddag is de nieuwe Commissaris uer rv-oiiingin in nun- uurg, mr. dr. r. J. U. rrouoen, in t Uou vernemenisyeoouw ie ivraas- enent yeuisuuieerd noor den waar nemend commissaris, den beer jos rviaeneu, oud-nd van oed. beaten, uie o.a. de voile medewerking, van nee provinciaal bestuur toezegde. jJe beer Maenen wees op ue ver schillende nooden en voorzienin gen, welke voor een veilige toe- Koinst van Limburg noodig zijn. iNadat de gritiier der btaten, de heer J. Jaspar, de volle medewer king, ook van de provinciale amb tenaren die bij de ontvangst te genwoordig waren, had toegezegd, neeft de nieuwe Commissaris der Koningin enkele beschouwingen gegeven over de vervulling van zijn taak, welke hij zeer eervol, maar ook zwaar en verantwoorde lijk noemde. Hij benadrukte, dat een van zijn eerste en voornaam ste zorgen zal zijn, de leniging van de nooden in de geteisterde gebie den van Noord-Limburg. Onder God s zegen verklaarde dr. Houben hierna zijn taak te aanvaarden. GEEN EXTRA VLEESCH MEER. Met ingang van 5 Januari 1947 is zooals reeds is aangekondigd üe extra verstrekking van 1UU gram vleesch boven het rantsoen van 4UI) gram per peisoou per veertien da- yen voorloopig stopgezet. DE BURGEMEESTER VAN LUONOPZANÜ en MEVROUW MALLENS—LUYTEN zeggen hierbij hartelijk dank vuor üe vele bewijztn van belangstelling üoor hen bij de jaaiwisseling van de ingezetenen univai genen bieden wedeiketrig alle inwoneis der ge meente hun beste wensthen \oor '47 in id in staal zijnde alien per soonlijk te bedanken zeg ik op deze wijze allen dank, die mij op mijn veijaaidag eenig bewijs van belang stelling hebben gegeven. Kaatsheuvel, 3 Januaii 1947. J. A. F.vANS MALLENS. J. KROOT Schoenhandel Schoolstraat 2U KAATSHEUVEL wenscht zijn clientele vuenden en bekenden een Zalig Nieuwjaar. J. MtRKX A. v. SON J. v. d. WIEL Vertegenwoordigers van te ürunen, wenschen hun ge achte clientèle een ZALlG NltU WJAz- R en in 1 947 Et.N GOtDfc OOGST. KORTE BERICHTEN. Alle gebieden binnen een omtrek van 2 km. rond Me dan zijn thans gezuiverd, meldde een Ned. militair woordvoerder. Deze actie kostte den Nederlanders 2 doo- den en twee gwonden en den re publikeinen aanzienlijke verbeen. In Belgisch Congo zijn nieu we diamantvelden ontdekt met een uitgestrektheid van 16 H.A. In het Zuidpoolgebied is een Amerikaansch vliegtuig vermist met 9 personen aan boord. Nabij Tsinggtao (China) is een Chineesch toestel verongelukt. Alle 37 passagiers kwamen om het leven. De piloot was een Ameri kaan. Onder de verongelukten be vonden zich twee nonnetjes. Zondag in alle vroegte zijn de leden der Commissie-Generaal per K.L.M.-toestel naar Indië ver trokken. Generaal Spoor zou volgens berichten uit gezaghebbende bron voornemens zijn deze week in an derhalve dag in zijn eigen toestel naar ons land te vliegen voor een bespreking met dr, Beel. Wie helpt ons aan een gra- mophoonplaat van de „FLO- RENTINER-MARSCH", groot formaat. R.K Gymnastiekver.„O.W.S." Secretariaat: Stationsstr. 49. VOCR DIRECT GEVRAAGD: leeftijd 14 17 jaar, voor hulp in de huishouding. Adres: J. LAHEIJ. BadhuisstraatI, DRUNEN. Diegene, die in aanmeiking wen schen te komen, voor het rooien van prima dennenstobben, om deze voor eigen rekening als brandstof te gebruiken kunnen zich lederen Woensdag voorm. van de maand Januari 1947 vervoegen bij: J. A. VERBOVEN, Boschwachter, Landgoed „Huis ter Heide" LOON-OP-ZAND. Een paar nieuwe Heeren kunstschaatsen. IJzeren ledikant, spiegel, vulkacheltje en een geel koperen petroleum hanglamp. Adres te bevragen bur. v. d. blad. aan hoogste prijzen. Speciaal adres voor handela ren en schoenfabrieken, sor- teerderijen. Winterdijk b. d. Haven. J. BANNET Tel. na 6 uur 392 Hierbij betuigen wij onzen harte/ijken dank voor de welke wij van den Heer BO^RS mochten ontvangen. Namens het personeel Hotel „De Twee Kolommen." naar Bestel nog heden en U krijgt van nu af weer van de beste kwaliteit. n de geheel gerestaureerde Zaal KUSlS SACRUM Kaarten verkrijgbaar bij de leden. ONTVANGEN de beste soorten FRANSCHE RIETEN voor Klarinet en Saxefoon, GRAMOFOON-NAALDEN, Moderne en Klasiek PIANO EN ORGEL-MUZIEK, ALLE ONDERDEhLEN. PRACHTIGE INSTRUMENTEN ENZ. ENZ. Tevens ALLE SOORTEN REPARATIE'S zoowel voor Blaas- als voor Snaar-instrumenten. MUZIEKHANDEL „CRESCENDO" Stationsstraat 67 WAALWUK. Va-^af 6 Januari heb Ik mijn BROODBAKKERIJ OVER GEDRAGEN aan den Heer Voor het gedurende 20 jaar genoten vertrouwen zeg Ik mijn geachte cliëntèle hartelijk dank en beveel mijn opvolger ten zeerste in Uw gunst aan. WED. C. VAN SPAANDONK Hoofdstraat 108 KAATSHEUVEL, In aansluiting op bovenstaande deel ik het geechte publiek ven Kaatsheuvel mede, dat ik vanaf 6 Januari de BROODBAKKERIJ van Mej. WED. C. VAN SPAANDONK heb Hopende dat U mij hetzelfde vertrouwen zult schenken dat U steeds in bovengenoemde zaak stelde, beveel ik mij beleefd een en geef U de verzekering prima kwaliteit te leveren en voor een nette en prompte bediening zorg te dragen. N. HESSELMANS-VAN TUYL. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN T TELEN Aboonetnen fsprijs t 15 cent per week; 1.95 oer kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Aatoon Tielen. ÜITtfrtbiÜlfsG C. G. Toen er vorig jaar sprake van was den oud-minister-president prof. Schermerhorn naar Indië te sturen, hebben wij er op gewezen dit niet juist te achten. Hoe hoo- gen dunk we ook hebben van de kennis, de bekwaamheden en de persoon van prof. Schermerhorn, betwijfelden wij toch of hij over voldoende politieke en diploma tieke gaven beschikt, om op dit terrein op te treden, vooral in ïndië. Wij juichten het dan ook t;je, dat er een Commissie van drie leden werd< ingesteld, de te genwoordig zoo algemeen bekende Commissie-Generaal. Onbegrijpe lijk was het ons echter dat bij deze drie Commissie-leden geen enkel persoon was die op diplo matiek terrein zijn sporen had verdiend of tenminste meer nauw keurig op de hoogte was van het Indisch recht. Nu er blijkbaar sprake van is, dat de Regeering een wetswijzi ging zal voorstellen om te komen tot een uitbreiding van de. Com missie-Generaal tot vijf leden, wil den we deze kwestie nogmaals naar voren brengen. Naar de laatste berichten zou de Regeering de Commissie willen uitbreiden met een deskundige op financieel-economisch gebied en met een deskundige op cultureel- onderwijskundig terrein. Deskun digen van dezen aard kunnen na tuurlijk goed werk verrichten, maar wij vragen ons af of men niet te veel uit het oog verliest, dat er in Indië onderhan'deid moet worden. Men kan het standpunt- van prof. Romme innemen, dat men de Indonesiërs alles schenkt, ondanks onze groote militaire macht en paraatheid, maar het Ls sterk te betwijfelen of de leiders van de Indonesische Republiek er ook zoo over denken. Het dunkt ons meer voor de hand te liggen, indien men aanneemt dat zij het standpunt innemen van „hebben is hebben, en krijgen is de kunst." •Zij zullen alles toch wel als on derhandelingen beschouwen en niet als het aanvaarden van surprises van een goeden gever, waarbij men „een gegeven paard niet in den bek mag kijken". Er moet dus wel degelijk gepraat worden. Nu kan men er over twisten of deze onderhandelingen, en het geen bij deze onderhandelingen bereikt wordt, van staatsrechterlij ken of van volkenrechterlijken aard zijn, maar men zal er reke ning mee moeten houden, dat on derhandelingen gevoerd dienen te worden door menschen, die dit ge leerd hebben door het uitoefenen van hun beroep, d.z. dus de amb tenaren van onzen diplomatieken dienst. Wanneer men de Commissie- Generaal zou uitbreiden met een gezant of oud-gezant, zoo moge lijk met veel ervaring in kwesties van het Verre Oosten, zou dit naar onze meening ten zeerste zijn toe te juichen. Deskundigen op gebied van Het economische en cultureele leven moeten zeker aan bod komen, ech ter pas, wanneer definitief vast staat hoe de verhouding tusschen Nederland en Indië in de toe komst zal zijn. Linggadjati is nog te veel basis-accoord en voorloo pig aceoord om reeds nu te be ginnen met het uitwerken van cul tureele en economische kwesties. Op de eerste plaats zal er door onderhandelingen een definitief accoord tot stand moeten komen. Bij deze onderhandelingen diene men te bedenken dat men te doen heeft met vertegenwoordigers van Oostersche Volken, waarmee het voeren van onderhandelingen reeds eeuwen als zeer moeilijk bekend staat. Om al deze redenen bepleiten wij nogmaals de uitbreiding van de Commissie-Generaal met een uit stekend dinlnrnaat. want er staat èn voor /Nederland èn voor Indië te veel op het spel om ook maar iets te verwaarloozen. Nieuwjaarsdag is de gelegen heid bij uitstek om vriendelijke, goedbedoelde woorden te zeggen en van de dingen in verleden en toekomst liefst de gunstige kant te bekijken. In een huwelijk vooral moet er op zulk een dag geen plaats zijn voor bitterheid. Daarom moet het betreurd wor den, dat de Partij van den Arbeid gemeend heeft bij den overgang van oud naar nieuw haar weder helft in de regeeringscombinatie slechts enkele zure opmerkingen te moeten toevoegen. Jammer dat de doorbraak niet is gelukt, zoo ongeveer schreef de hoofdredacteur van het „Vrije Volk" in zijn Nieuwjaarsartikel. Dat was een groote teleurstelling. Noodgedwongen moest de PvdA nu met de KVP samengaan, en dat is geen ideale toestand vol gens den schrijver, want daardoor krijgt de reactie te veel kans. Het zal daarom pas ideaal worden in Nederland als bij nieuwe verkie zingen de Partij van den Arbeid de sterkste partij zal worden. Toch wel aardig, zulk een Nieuwjaarswensch! Veel heil en zegen voor jezelf en een stevige nederlaag voor je partner! We hebben dergelijke aardig heden overigens al eens eerder ge hoord. Het was Koos Vorrink, die ze lanceerde en op den eersten dag van het jaar heeft deze in een rede te Arnhem weer heelemaal in denzelfden trant .gesproken. De Katholieken kon hij natuur lijk niet de schuld geven, dat de doorbraak is mislukt. Maar de communisten des te meer. Vorrink schold ze voor verraders, ze heb ben namelijkBeel aan het bewind geholpen. Het had Scher merhorn moeten zijn, en dat die nu niet aan bod is kunnen komen, dat de PvdA slechts nummer twee is geworden, het is de schuld van die verraderlijke communisten. In elk huwelijk is het wel eens wat, maar zulk een taal en nog wel op den eersten dag van het nieuwe jaar Enfin, Vorrink vond toch, dat samenwerking beter was dan op positie. Nu was het tenminste mogelijk belangrijk werk te doen op sociaal gebied en „ook de be lasting- en finantieele politiek van prof. Lieftinck is een principieel- socialistische geweest". Lieftinck zelf ontkent dit laatste weliswaar, maar Vorrink zegt dat het wèl zoo is. En dan niet te vergeten het ac coord van Linggadjati. Dat is toch maar het werk van Schermerhorn. Wij voor ons dachten dat 't Ling gadjati (het werkelijke Linggadja ti! eigenlijk het werk is van Beel, Jonkman en Romme, maar goed, laat ten minste een van beiden in dezen prillen morgen van het nieuwe jaar de verstandigste zijn. Romme heeft eens gezegd, dat de KVP weliswaar met de PvdA samengaat, maar dat ze er niet aan is getrouwd. Er bestaat onzerzijds geen be hoefte, dat op Nieuwjaarsmorgen nog eens te herhalen, maar als mannen als Voskuil en Vorrink naar het verleden omzien, mogen ze toch ook daar wel eens aan denken. Want ook de KVP heeft haar bedenkingen en misschien worden die in den loop van het jaar nog grooter, maar zoolang zich niet de noodzaak voordoet daaruit conse quenties te trekken, moet men daarover niet loopen te zeuren. Het is ook allerminst fraai een politiek bestand met de Katholie ken aan te gaan en onderwijl de doorbraak-campagne, die niet het minst juist tegen de Katholieken is gericht, voort te zetten. Vorrink heeft bittere kwalifi caties gebruikt aan het adres van de communisten omdat ze Beel aan het ministerpresidentschap hebben „geholpen", maar hebben de Katholieken eigenlijk geen re den over vriend Koos precies het zelfde te denken? Ze doen dat niet. Liever niet. De Katholieken waardeeren het integendeel als winst, als nationa le winst, dat uit de oude SDAP een Partij van den Arbeid is ge groeid. Maar laat deze PvdA er dan mee ophouden zichzelf in de oogen van de Katholieken neer te halen. Er is voor haar beter, meer con structief werk te doen en ook het landsbelang zou daar wel bij va ren. (Brab. Nbld.). Nederlanders I l.Joiigena i jongens tc zijn er, de Kerstpakketten uit Holland!" Dit waren de- woorden, dio op den avond van den 24en December door alle kazernes, in elk wachtlokaal, door alle linies weerklonken en met gejuich werden de pakketten in omvangst genomen. Dit waren woorden; van vele verschillcndo gedachten vergezeld, woorden die kwamen uit duizenden dankbare harden. Harten, dank_ baarder nog vanwege dc herkomst van het pakket, het blyk van me deleven met ons; van het Nederlandscho volk. Dit heeft ons meer goed gedaan, dan woorden ooit zouden kunnen doen I Meer goed gedaan dan honderden hollen phrasen en ijdele bclofen! Dit was he?, blijk van medeleven van het Nederlandscho volk met hen, die vreesden vergeten te zijn door velen. Dit was het klopje op den schouder dat ons toonde, dat wij nog niet vergeten zijn; dat wij nooii verge.en zullen worden. En daarom zyn wij allen, dio hebben medegewerkt om ons dit blijk van medeleven to bereiden; van harte dankbaar. Dit was noo dig om ons in onze overtuiging te 6taven, dat het Ncderlandsche volk meeleeft met zyn zonen, dio ver weg van het vaderland, bereid zyn zoo noodig hun leven te geven in het belang van ons volk; tot het heil van onze geliefde Koningin en vaderland. Eén van dé velen. Geachte Redactie. Batavia 28_12_'46. Hierbij vervul lk mijn plicht om even een dankwoord te richten aan de Echo van het Zuiden. Met voldoening heb ik al ruim 5 weken Uw 'blad ontvangen en daarvoor mijn oprechten dank. Zoodra ik de courant' heb ontvangen, ontstaat er een groote belangstelling voor Uw blad. Natuurlijk ben ik blij en nieuwsgierig als ik Uw blad ontvang cn met voldoening lees lk het nieuws uit het vaderland. I)e Echo onderhoudt' met onze jongens hier een band van vriendschap. Al zitten wij ver van het moederland gescheiden; wanneer wij Uw blad ontvangen, voelen wij ons weer dichter bij huls getrokken. En hier voor zend ik dan ook dit stukje in om mijn hartelijken dank over te brengen namens alle jongens die Uw blad hier in Indië ontvangen. Ik spreek de hoop uit; dat het jaar 19-17 een succesvol jaar mag wezen voor De Echo van het Zuiden; het blad dat zich nu al uit strekt tot ver over de grenzen van Europa, tot In Indië en Amerika. Ik wensch dan namens alle jongens hier in Indië de Redactie een Zalig Nieuwjaar en wij hopen dat wij Uw graag .gelezen blad; ook In het komende jaar trouw mogen ontvangen. Sold. 1*. Grootswagers .4-111 10 R.I. Veldpostkantoor; Ratavia. De besprekingen tusschen den Nederlandschen minister van Bui_ tenlamlscho Zaken; baron van Boctzclacr van Oosterhout; hooge functionarissen van de Ncderland sche ministeries van Buitenland- sche Zaken cn Financiën en den Belgischen minister van Buiten- landsche Zaken; Paul Henri Spaak betreffen hoofdzakelijk economische en l'inancieelc betrekkingen tus schen België cn Nederland. Zooals wij reeds berichtten; zijn de Ncderlandsche credieten In Bel gische valuta uitgeput en alle be talingen zijn onlangs door Neder land opgeschort. Na afloop der fhiancieele bespre kingen; verklaarde prof. F. A. G. Keesing; dat een oplossing is ge vonden voor de moeilijkheden welke voor Nederland op dc Bel gische kapitaalmarkt bestonden. Zondagmorgen hebben de Ncder landsche en Belgische delegaties een accoord bekrachtigddat nog den_ zclfden dag aan de onderscheidene ministers van Financiën is voorge_ legd. Op grond van deze overeen komst zal de Belgische Nationale Bank; na goedkeuring; onmiddel lijk weer overgaan tot het ver strekken van credieten aan Neder land. Naar prof. Keesing mede deelde zou dit waarschijnlijk reeds Maandagmorgen het geval zijn. Deze nieuwe regeling zal duren tot 1 Juni 1947; waarna een geheel nieuw verdrag tot stand zal ko men. Wal de houding van België en Nederland betreft terzake de a.s. besprekingen over 't vredesverdrag met Duitschland: is volkomen overeenstemming bereikt en zal men geheel dezelfde gedragslijn vol gen UITBREIDING COMMIRSIH-GENERAAL. In de afge7oopon dagen heeft dc regeering; naar het ANP verneemt; besprekingen gevoerd teneinde te komen tot een uilbrciding van de commissie-generaal. Zijn wij wclgemformeerd; dan ligt' het in het voornemen der re_ gccring een wetswijziging voor tc stellenwelke bet aantal leden der commissie van drie op v.ijf zal brengen. Uiteraard zal de It. gou verneur-generaal ook In het uitge breide college zitting liebben. Te doorgaans wcllngelichter plaatse worden in dit' verband de namen genoemd van dr. A. D. A. de Kat Angelino; oud_directcur_ van het deoarlement van onderwijs en cere_ dienst te Batavia die speciaal voor besprik in eren met de regeering se dert enkele weken lift de Ver. Sta ten in Nederland is teruggekeerd eu van prof. S'. Posthuma: buiten gewoon hoogleeraar te Botterdam en directeur van dc Ncderlandsche Bank. PER VLIEGTUIG OVER DEN OCEAAN. 92 Lijntoestellen per week. Sinds de stoutmoedige vlucht van Lindbergh en de later volgende regelmatige lijndiensten tusschen Amerika en Europais het lucht verkeer over den Atlantlachen Oce_ aan gestadig toegenomen. De Amel rican Overseas Airlines hebben van dit transatlantische luchtverkeer het leeuwenaandeel genomen. Thans heeft de vice-president van deze maatschappij; Harris; bekend ge maakt dat het aantal A.O.A._vlieg_ tuigen; dat elke week de diensten van do verschillende Europeesche landen met de Vercenigde Staten onderhoudt; van 14 op lft is ver hoogd. Daarvan vliegen er weke lijks 8 heen en terug van New York naar Londen; 5 naar Frank furt; (waarvan 2 naar Berlijn); 1 naar Amsterdam en 2 naar Stock holm. Twee van dc 5 naar Duitsch land vliegende toestellen doen bo vendien Schiphol aan. Naast de 2 K.L.M.-vliegtuigen; die des Dins dags en Zaterdags op New York vliegen; vertrekken derhalve drie A.O.A—machines van Amsterdam naar New York. VERBETERINGEN VAN HET SPOORWEGVERKEER. Naar wordt vernomen zal dc spoorbrug In Hedel; indien bij het werk geen tegenslag wordt onder vonden; half Maart heropend wor den; waarmee de spoorwegverbin ding UtrechtDen Bosch weer in haar geheel hersteld zal 7>ijn. On getwijfeld beteeken t dit opnieuw een belangrijke mijlpaal in den snellen wederopbouw van 't Spoor wegbedrijf, waarmee vooral het Zuiden zeer gehaat zal zijn. Tege lijkertijd treedt dan een nieuwe dienstregeling in werking; die zal gelden tot 5 Mei; hef tijdstip; waar op men mei de hcr_elcctrfficntie van de lijn Botterdam's Graven hnge—Gouda—Utrecht gereed hoopt te zijn. DE VORST ZAL NOG TOENEMEN. Koude golf gaat over Europa. Do koude luchtstrooming; welke eenige dagen geleden over midden- Europa ontstond, nam de afgeloo pen 24 uur nog belangrijk in in tensiteit toe. Over Scandinavië daalde de luchtdruk slechts weinig; Icrwjjl over de Golf van Biscaye dc barometers tijdelijk sterk daalden; onder Invloed van het binnendrin gen van een Oceanndeprcssie. Over do Brltschc eilanden, het Kanaal en het Noordzeegebied ontstond tengevolge van deze ontwikkeling i Amerikaansche visie op de kwestie Snccnesië. Glen Babb, specialist van Asso ciated Press voor huilen la ndsch nieuws; heeft de verhouding Neder landIndonesië geanalyseerd. Dit artikel werd opgenomen in de z.g. Mackenzie-Column van Associated Press, waarop honderden Ameri kaansche bladen geabonneerd zijn. Geleidelijk aan komt Nederland; een gemeenschap van ongeveer 9 millioen Europeanen, er toe; in ge schreven vorm te eikenncn; dat 't niet langer de macht heeft 70 niil_ Hoen Indonesiërs in een slaat' van koloniale onafhankelijkheid te hou den. In een reeks van overeenkomsten belichaamt liet zijn hoop, dat on danks het eindigen van de politieke oveilieersching de economische ban den; die Voor den oorlog tusschen Indië en liet moederland bestonden; niet verbroken zullen worden. Want het empire; dat den Neder landers ontglipt was een van de rijkste; ooit in de macht van een Europeesche mogendheid en indien het volkomen zou worden verloren zou dit voor de economie van Ne derland een ramp beteekenen; waarvan de terugslag in geheel West-Europa zou worden gevoeld. Soekarno en zijn volgelingen ver wachten in de federale regeeriug van de nieuwe Ver. Si. van Indo nesië een overhecrschende positie te zullen behouden. Hun republiek, welker onafhankelijkheid de facto reeds is erkend, omvat ongeveer drie vierden der bevolking en een overeenkomstig deel van de rijkdom van de voorgestelde unie. Boven dien zal noodzakelijkerNvijze de be trekkelijke hecli'e; homogene ge meenschap van Java, die ongeveer 43 millioen zielen telt; een grootere politieke macht hebben dan de on samenhangende oostel.ijke groep; al bclióoren daartoe ook rijke eilanden als Celebes; Timor en Ambon met een totale bevolking van ongeveer 8 millioen zielen. Dit zijn de vooruitzichten van Nederlandwat betreft de mogelijk heid ook in de toekomst een be langrijk gedeelle van de rijkdom men van Indië ten bate van zijn eigen staathuishouding te kunnen doen komen. Afgewacht dient te worden of zul ke losse politieke banden met een groote roerige gemeenschap aan de andere zijde van de aardbol; een gemeenschap; welke bezield is door vnijheidsgedacliten; de resultaten kunnen hebbenwelke de Neder landers daarvan verhoopen. Overeenkomst voorziet in een ,blyvendo Unie". Hierbij valt op te merkendat de ontwerp-overeenkomst slechts voorziet in een blijvende unie" onder den koning of de koningin van Nederland, en niet onder de kroon of onder de Ilaagsche rcgee_ ring. Deze band is zooiets als die; welke tot voor een jaar IJsland aan Denemarken bond en wij hebben gezien hoe gemakkelijk die band werd verbroken. de luchtdrukverdeelingcn een Zuid oostelijke tot Oostelijken storm; waardoor de zeer koude lucht uit Duitschland in versterkte mate naar ons land werd aangevoerd. Zondag steeg de temperatuur in Groningen reeds niet verder dan 8 graden onder nul, ondanks de zon. Maandag vroor het In ons land ▼an 1010 graden. TRUMAN'S REDE. Ue president der Vercenigde Sta ten hield een belangrijke rede, waarin hij o.m. zeide: Een spoedig tot stand brengen van wetten, die stakingen; waarbij juridische geschillen op deze wijze worden beslist; onwettig worden verklaard en waarbij een arbitrage- Instantie wordt geschapen: die deze geschillen regelt; het bevorderen -van het sluiten van collectieve ar beidscontracten; het verbroeden der nationale sociale wetgeving cn ten slotte het benoemen van een com missie door het congres om een on derzoek in te stellen naar de ver houding tusschen werkgevers en werknemers; die niet later dan 15 Maart in werking zou treden. Met betrekking tot de Sovjet-Unie zei'le Truman.Wij moetrn ons beiden hef meest bezig houden met het' bevorderen van de collectieve veiligheid en niet met het bevor deren van onze indivlducelc veilig heid". De president zeide den steun der regeering toe hij den strijd tegen kleinzieligheid op het gebl"d van godsdienst en ras en hij beloofde het congres om verdere wetgeving te verzoeken om dezen strijd uit te kunnen breiden. 19-JARIGE JONGEN DOODT Z'N BROERTJE. In Almelo was fdjdcns afwezig heid van de ouders een 19_jarige jongen in de kamer bezig met het schoonmaken van een Duitsch ge weer; dat hij onbevoegd ifi zijn bezit had. Het geweer bevatte nog een kogel. Op een gegevpn o'ogen_ blik raakte do jongen den trekker

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1