Conversie Nederlandsche Staatsleeningen per 15 Februari a.s. Van de Willem Barendsz. NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING Waalwijk in 1946 en in de verdere toekomst "feuilleton BEATE WEET, WAT ZE WIL. Onder den titel: DOODENRIT MEDAN-BELAWAN KOPPER-MAANDAG BOERENLEENBANK BAARDWIJK. vertrouwde H I T W. TIMMERMANS ZONEN. W A A L W IJ K. Terry en Berry inDE BRIL VAN SULTAN SAR. aan; v aardoorttict schot afging. De 'kogel trof liet l5_jarig broertje van den jongen in den slaap, ■waardoor liet hind op slag werd gedood. De 19-jarige jongen rende ontdaan de deur uit en zakte op straat -in el kaar. INDIANEN DOODEN ELF MENSCHEN. Op Oudejaarsavond zijn elf per_ sonen vermoord; toen een Indianen stam een regeeringsdepot in liet ge bied van de Boven-Amazone in Brazilië aanviel. De post is daar gevestigd ter bescherming van In_ dianen. De aanvallers waren gewa_ pend met pijl en boog en knuppels. Onder de slachtoffers bevinden zich een vrouw en drie kinderen. Zeven gewonde overlevenden zijn vier da gen door de jungle getrokken om Manaos te bereiken. In de rubberfabriek Vrede. stein te Loosduinen sprong In de vulcaniseerafdeeling een stalen dek sel, die onder 3 atmosferen druk stond van den ketel af. Een 39- jarige en een 25_jarige arbeider werden daarbij op slag gedood en twee audee personen zwaar ge wond. KORTE BERICHTEN. Alle Londensche bladen verwach- tendat als gevolg van de be sprekingen in Londen met den lioogen commissaris voor Palestina, gen. Sir Alan Cunningham spoedig lot strenge maatregelen van Brit- sche zijde in Palestina zal worden overgegaan. De a.s. Jaarbeurs te Utrecht wordt gehouden van 11 tot en met 20 Maart; ze is meer dan volge_ boekt. Er zullen weer 2 export_ dagen gehouden worden. In Duitschland heerscht ijzige koude Int 27 graden. Alle fabrieken; winkel:: en bToscopen zijn gesloten om brandstoffen te besparen voor een beetje huisbrand; de toestand wordt catastrofaal genoemd. Prof. Gerbrandy zal de regee. ring in hel- openbaar antwoorden op haar reprimande aan zijn adres; op 10 Januari in den Dierentuin te 's Gravenliage. Dr. \V. K. Feuilletau de Bruijn heeft een feilen aanval gedaan op hei regeeringsbelcid in de Indische kwestie cn eenigc onthullingen ge daan over de geheime bindende notulen, speciaal over uitlatingen aan Scherinerhorn en Van Poll. Wij hebben in ons overzicht met Nieuwjaar reeds de voornaamste feiten aangetekend uit de gescliie_ denis onzer gemeente in 1946. Wij hebben echter een belangnijke ge beurtenis over het hoofd gezien; n.l. de opening der R.K. Middelbare Meisjesschool en welker gebeurte nis van 't grootste belang kan en zal zijn voor de cultureele ontwik, keling der vrouwelijke jeugd in Waalwijk en de geheele La matraat cn omgeving; waar liet zelfs niet onmogelijk geacht kan worden, dat in September niet alleen met de tweede; maar ook met de derde klas wordt begonnen. We mogen zeker meer dan vol daan zijn met hetgeen Waalwijk bet eekent op bet gebied van 't on derwijs en wij meenen niet te veel te zeggen met de bewering dat wei nig plaatsen van een opvang als de onze. haar op dit terrein zullen evenaren. Hier kunnen we dus meer dan tevreden zijn; maar is dit ook zoo on ander terrein? We gelooven het niet. Op de eerste plaats laboreeren wij; als overal elders; aan een groot woningtekort-en dat beeft z'n nadeelige Invloed op menigerlei terrein; zoowel op liet gebipd van het onderwijsals van de industrie. De huidige bewoners kunnen nog niet een fatsoenlijk onderdak vin den cn boe moet liet gaan met men schep ilie zich hier willen vestigen of hierheen verplaatst worden. Waar is de mogelijkheid om leera ren onder te brengen van H.B.S.; NijverheidsschoolHuishoudschool; van ambtenaren enz.; het aanne men van werkkrachten; van leiders in de industrie stuit veelal af op 't gebrek aan woongelegenheid terwvjl velen; hier werkzaam; ver trekken naar elders; waar hun een woning wordt aangeboden en zoo geraken wij in een geweldige im passe. We hebben een totaal gebrek aan !ndustrie_ruinité; zoowel als aan gereedliggend industrie-terrein. Hoe tal van malen wordt gevraagd in ons blad om bedrijfsruimte, om een gebouw voor vestiging; maar steeds tevergeefs omdat er ook wer_ Jseliik niets is. Welk een voorsprong hebben plaatsen als Oosterhout; Geertrui- denberg; Roosendaal 'e.n. die op dit punt gelukkiger zijn. Die trekken Philips, Lips; van Haren e.m.a. Het is wel dubbel jammer dat wc in deze tijden vele kansen moeten laten voorbijgaan en er zal 'ten' deze o.i. iels moeten gebeuren. We weten het, odii het personeels vraagstuk is moeilijk; bovenge. bovengenoemde e.m.a. plaatsen hebben daarmee blijkbaar niet iri zoo hooge mate te kampen; maar b.v. 't Land van Heusden en Altena e.a. kan tocli nog heel wat leveren en ook over dit vraagstuk zal men zlcli ernstig moeten bezinnen. VAN „DE ECHO VAN HETZUIDEN" "Vertaald door Angelica van Hest. 31) Hij bad dien brief achtergelaten dien aijn vriend hem had geschre ven. Goed; wat daarin stond zou gebeuren. Zij zou morgenochtend onmiddellijk naar een notaris gaan. Door de vele solicitatie-brieven die zij had verzonden, kende zij ieder adres in Corrientes. Daar zou ze alles laten opschrijven; zooals Gun. ter Schliephacke verlangde: dat zij Egon Domhuis in haar wanhoop er toe had overgehaald deze stap te doen; dat zij evenals hij ja, liet gaf haar een bijzondere genoeg doening; dit nog eens nadrukkelijk neer te schrijven vooruit al vast besloten was dit schijnhuwelijk on middellijk weer te ontbinden; dat dit liuweLijk niet anders was ge weest dan een middel en inder daad een middel dat tegen de goede zeden indruischte om aan land te komen. De eerste morgenuren besteedde Beate om uit alles op papier te Wij mogen nog wijzen op de groote vlucht die de Lederwaren- industrie in onze gemeente heeft genomen en hopen dat deze zich een blijvende aanwinst voor onze industrieele gemeente zal toonen. Ook de schoen- en leder industrie hadden over gebrek aan opdrachten niet te klagen; al zijn 7.ij door gebrek aan grondstoffen en personeel zeer gehandicapt; wat eveneens gezegd kan worden van de bloeiende meubelfabriek e.a. be drijven, die onze gemeente telt. Ook groot- en kleinhandel heb ben zich naast de Industrie dapner geweerdzooveel als de mogelijk heden dit toelieten. Op godsdienstig; sociaal en maat schappelijk terrein mag onze plaats met eere worden genoemd, den kend aan de schitterend geslaag de Missie; de Sociale Week, de Kajotters-landdag en meer andere krachtige uitingen, al zou de be langstelling in lal van noodzake lijke vereenigingen en interessante vergaderingen wel grooter mogen zijn. De cultureele vereenigingen heb ben weer veel en goed werk gedaan; maar tocli heeft onze gemepnte vooral op instrumentaal gebied nMwat men van een dergelijke plaats met zooveel aanleg en-liefde, voor de muziek; zou kunnen ver wachten. Gelukkig dat naast de zeer ac tieve hoogstaande vocale gezelschap, pen (we denken aan de opvoering van Elios) ons door-de Kunstkring veel variatie op 't terrein1 des cultu re!en levens wordt geboden en wel_ 'i<er kraclits-oiitnlooling nog wel zal toenemen; nu liii in het smaakvol gerestaureerde Musis (een belang rijk evenement) een waardig tehuis vindt voor bare leden; maar ook voor degenen die hij noodt om ons ot> verschillend gebied te amuseren te iéeren en geestelijk ie veerijken. Maar ook on liet gebied der vo cale en muzikale kunst, zoowel als on dat der sport; kiemt de vraag of we niet te veel verscheidenheid hebben en of een combinatie van verschillende gezelschappen nint zou strekken tot grooteren bloei cn roem tier kunst en sport op velschillend terrein. Tenslotte mogen we nog even wijzen op het nijpende tekort der gezondsheidszorg, waarmee w.'j be doelen liet gemis van een badhuis, we zouden baast zeggen; liet ec-st noodzakelijke vooral in dezen tiid. Voorts klemt nog eea lieele voor name aangelegenheid; de uitbrei ding of nieuwbouw van een zieken huis; waar het huidige ten cenen. male .onvoldoende is. Versneen wij vooral niet in onze activiteit voor onze spoorverbin ding, want busverbindingen; hoe goed ook geoutilleerd; biiiven steeds ten achter bij spoorverbindingen de laatste dagen zijn daar om dit zetten. Zoo mogelijk moest de no taris het maar liever niet eens lezen en slechs haar handteekening bekrachtigen. Toen y.ij 's morgens vroeg wilde uitgaan om Egon niet weer te moe ten terugzien; kreeg zij een brief. ;;Verwacht u morgen, Dinsdag, 's morgens om tien uur. De brief kwam van de bank cm de onderteekening was van den di recteur. Beate ging eerst naar den notaris. De man had het druk; zij nam dus liaar pas en de trouwacte; onder- teekende voor zijn oogen met krach tige handBeate Domhuis-Sercnus. De notaris gunde zich geen tijd om den inhoud van den brief na te gaan; hij bekrachtigde alleen de handteekening en zette er z>ijn amblszegei onder. Kort daarop trad zij het gebouw van de bank binnen en de directeur knikte haar vricndelij'ic toe. Ik moet u tot mijn spjjt zeg gen dat de vooruitzichten op een betrekking bij ons zeer gering zijn. Er is een plaats vrijgekomen, maai de Raad van Commissarissen in Buenos Aires liecft bezwaren tegen het aanstellen van een dame; het geen liier in Corrientes een nieuw tje zou ziijn. Dat was een sleclit begin en op te staven. Onze conclusie is: we mogen te vreden zijn; maar er blijft nog zeer veel te weiiselien cn vooral talrijke vraagstukken die zeer dringend zijn. We noemden b.v. nog niet den nieuwbouw van Nijverheid- school en HBS MSS. Er zal aangepakt moeten worden en er wordt aangepakt; dat weten we. Speciaal door 't ge meentebestuur. Het is thans bezig met een belangrijk uitbreidings plan; dat groote mogelijkheden gaat bieden voor een verre toe komst. Een groot sch havenplan is in wor ding; ook straat-aanleg; woning bouw, industrieterreinen; gemeen te-verfraaiing en nog zoo tal van zaken komen weldra aan de orde. Moge dit college en den raad; ge leid door een energiek krachtig burgemeester, veel voor onze ge meente in de toekomst kunnen tot stand brengen. Maar ook wij allen moeten ons opmakeii om steun en voorlichting te verleenen waar mo gelijk is; de aandacht op onze ge meente en haar mogelijkheden te vestigen waar dit pas geeft; ook op vereenigingen als Waalwiijks Belang e.d. rust vooral in dezen tijd een niet minder belangrijke taak. Werken we allen tesaamdan zal en moet onze gemeente onder Gods onmisbnren zegen vooruit I beschrijft de correspondent,van de Maasbode bij het Ned. Leger in Indië, den heer J. W. Hofwijk, een rit die de leger-chauffeurs eenige malen moeteji maken van de ha ven van Belawan naar Medan, voor den aanvoer van levensmid delen enz. Hij zegt dan o.m.: Een lange rij vrachtwagens vol voedsel voor Medan en stukgoed en een reusachtige houten krat met een nieuwe Ford erin, en am munitie en benzine en op alle vrachtwagens chauffeurs en sol daten: bruingebrande jongens met den gelen, soms groengelen weer schijn op hun gezicht van de sta- brine, die zij tegen de malaria slikken (eiken morgen een tablet, „maar" zei me iemand, „eiken morgen een „glaasje" zo.u beter zijn...") Stoffig bezweet, schijn baar onverschillig, te moe zelfs voor een ander soort branie dan een roode zakdoek om hun nek of „Keep smiling" op hun petjes: stoffig bezweet en misschien on der hun uiterlijke kalmte een tikje zenuwachtig. Daar tusschen door 3 pantser wagens, 2 gevechtswagens, een lichte carrier en een radiojeep voor de verbinding met de Mus tang-jagers,die het convooi van uit de lucht beschermen. Op de pantserwagens, die met de koepels opengeklapt reden, zaten de men- schen van het eerste escadron pantserwagens, over de zwarte baretten den beugel van de kop telefoons, microfoon vlak voor den mond, die steeds maar andere posten „de lucht in riep". Er waren chauffeurs bij van I. 1. R.Ï., die daarvóór in Soerabaja gezeten hadden, en soldaten van de A. A. T. (Aan- en afvoertroe- pen). Ik kwam terecht bi] den com mandant van het convooi den stoottroepvaandrig der 2e Comp. Wim Schreur uit Beek. Hij had zoon stoer pelopperpak (jungle overall) aan, maar droeg nog den zelfden Amerikaanschen helm, waaronder ik hem in Duitschland had ontmoet bij de Limburgsche stoottroepen. „Verwacht je vuur?" „Weet ik .niet; gekker dan 't geweest is, zal moeilijk kunnen... als je van de 24 K.M. constant 16 K.M. aan één stuk beschoten wordt en om den dood niet met windbuksen, maar met den heelen rommel dien ze hebbenen als ze je dan vier keer door de jeep schieten en verdas 't niet waar is, als ze je de koptelefoon van je ooren schietenO, jon ge, wat hébben wij al geboft..." Toen gaf hij 't sein en zonder veel „kapsonus" gaf elke chauf feur gas: Belawan—Medan maar 24 K.M. Maar 24 K.M Ik stond in de kuip van de ge pantserde carrier en kon net den zweetend bruinen nek van korpo raal Goemaat zien, die vroeger in Ooltgensplaat vast veel rustiger over den weg reed dan hier; hij zat volkomen in den gepantserden neus van onzen wagen, hapte door de kijksleuven veel te veel stof van de scoutcar voor ons uit. Toen we de Delibrug over waren, werd opnieuw halt gehouden, om dat de twee Mustangs nog niet gearriveerd waren: boven ons cir kelde alleen de artillerie-verken ner. „Als we laatst die Mustangs niet gehad hadden", begon Schreur weer, „hadden we wel naar huis kunnen gaan... Dan was er waarschijnlijk niemand levend afgekomen..." Na tien minuten kregen we be richt, dat de Mustangs niet kon den komenNou, dan zonder MustangsRijen maar!" En weer schakelden alle chauf feurs over en de lange collonne van 30 wagens kronkelde het schemergroen van een lange laan in, met aan weerszijden den wil den groei van varens en struikge was en hooge boomen in een moerassig landPrachtig land, ook voor snipers, die je nooit kon ontdekken. Ik voelde me niet prettig We passeerden een paar dor pen: De bevolking keek niet be paald vriendelijk. „We zijn allang over heel den weg gesignaleerd... Ze hebben overal spionnen". Laatst schoten ze zelfs van 'n dak af een van onze jongens door z'n nek twee keer raak: hij stopte z'n wagen, liep er .uit en viel dood... Nou, dan leg je hem achter in den bak of in onze Roode Kruis- auto en een nieuwe chauffeur gaat als een haas achter het stuur zit ten... en dan rijen maar! Zoolang we^qeen verliezen hebben, jakke ren we döor en schieten terug, maar we noemen ons rijdende schietschijven We jakkeren verder. Links ach ter me stond Johnnie Smit (Bin nenweg 134, Zeist). Negentien heele jaren oud... een tikje mager en bleek en met de eerste slordige nestharen onder zijn natbezweete kin. Van onder zijn helm keken zijn bruine oogen schichtig zoe kend van boom tot boom, in de kruinen, in het struikgewas... Aan den anderen kant stond „Jen" (leve Mokum!) Symons, .uit de Rigelstraat 8 in Amsterdam, met een stengunTerwijl we den „zwarte hoek" doorjakkeren, wachtte iedereen op het eerste schot. Er is niets zoo ellendig als te moeten wachten op iets, dat men niet zien kan, te denken: mis schien kom ik nou het volgend oogenblik -net op die denkbeeldige rechte vizierklep, vizierkorrel, doel... Dat doel ben jij... je voelt je naakt, je verwacht elk moment het eerste schot; het is dwaas, maar achter alle dingen zoek je dekking, je zult zelfs je dunne ka toenen blouse dichtknoopen, om dat het weer een „laag" is tus schen den kogel en jezelfje hebt den plas bloed onder den truck gezien, toen ze een van je kameraden neerschoten; hij hing dood over het stuur, sommigen moesten bijna braken van dit bloed; toen je uit Belawan ver trok, praatte hij nog met je en was vroolijk en levend en mis schien zei hij: „Mij krijgen ze toch niet Waarom ze hem wel kregen en jij nog steeds op het gaspedaal drukt, is iets wat je niet begrijpt; je rijdt en doet wat je opgedragen wordtSoms kankei^'je, soms SDOt je met het gevaarin je zelf weet je, dat de broze wand om je hart niets fjeteekent voor een dum dum-kogel.;Wanneer ze schieten kun j!i alleen maar harder gaan rijden, dertig, veertig mijltachtig kilometer, terwijl van overal de scheten vallen... En soms is hetenerveerender om in de stilte te üjden, met den weg dreigend vraten, om te moeten wachten "'i den afstand van vijf en twintig! (meter met je voorman te houdeifj te letten op de kuilen in den veg en daarbij te moeten wachten) Er viel geen eivkel schot: we hadden' onze lichtpatronen, één, twee, drie roode lichtpatronen, niet eens noodig, maar toen we den eersten post langs den weg in de verte zagen, stak Johnnie Smit een sigaret op en zette z'n geweer op veilig en niemand mis schien zal ooit van Johnnie Smit te hooren krijgen, wat ie telkens voelt als ie weer een sigaret kan opsteken en de poAten langs den wea binnen de beveiligde weg- strook hun duimpje op gebaar ma ken ter eere van a' deze jongens die het convooi rijc Drie, vier maal het convooi Belaw Maandag na Driekoningen; sedert eeuwen liet best bekend als Kopper- Maar,dag; maar ook wel Verloren of .Raesmaandag" geheeten, was in het verleden één dier feestdagen die te hardnekkiger gevierd wer_ den, naarmate er minder aanleiding toe was. De drukkers-gezellen hebben dien dag liet langst in eere gehouden. Het is moeilijk; zoo niet onmoge lijk den waren aard of den ei genlijken oorsprong van dezen feestdag te gissen. Wel is men het er over eens dat .Kopperen" be_ teekent: pret maken bij smulpartij en drinkgelag. Wellicht is hier ..Kop" afgeleid van beker. Brcdero gebruikte vaak het woord in deze beteekenis. Bij Schotel vinden we dan ook deze beschrijving: ,Op den Maendagh na dryco_ ninghendan swiert en snocst men suisebollcnde van dranck langs de huvsen om fooikens bedelende......" En dan was er op dien dag ,;geen handweikgesel bij zijn werek; maar liep te coper". Waardoor een ;;ver_ lorrn" Maandag ontstond. Deze be_ naming is ook wel in verband gc_ bracht met het feit; dat daags te voren in tiet Evangelie sprake is van bet ;;verloren" Kindeke Jezus. Blldcrdijk daarentegen is geneigd den oorsprong te zoeken in 't feit; ant liet oud'iijds in ons vaderland gebruikelijk was, om zich eens in het jaar te laten .coppen" of ader laten. Wij schreven hierboven dat de drukkersgezellen dezen dag bet langst in cere hebben gehouden en in de typografie ziet men weer een streven om dezen dag meer in de belangstelling der beoefe- naren van dit vak te betrekken. Ten deze nam liet district 'sHer. togenbosch van de R.K. Vereeniglng van Nederlandsclie Boekdrukkers een mooi initiatief, niet alleen lot meerdere luister van Kopper. Maandag", maar nog meer om in dezen t.ijd duidelijk te demonstree- ren de verhoudingen die er lieer, sclien in liet typografisch bedrijf tusschen werkgevers en werkne mers. Op zijn laatste algemeene vergadering, benoemde liet district een commissie; die een gezamen lijke feestelijke bijeenkomst zou organiseeren voor patroons en ar beiders in het typografisch be drijf; zelfs met hunne echtge- Bcate's gezicht vras de ontmoediging te lezen, Ik heb misschien ietB anders voor u Beate was een. cn al aandacht. Een hooger ambtenaar; een oudere heer; door en door serieus; is - op een inspectiereis. Hij maakt deze reis per vliegtuig; is nu in Corrientes en heeft het plan van daag naar Cliili verder te reizen; natuurlijk met een aantal tusschen- landingen in Argentijn sche steden. Deze heer werd begeleid door een secretaris; maar deze is ziek ge worden en moest in liet hospitaal achterblijven. De senhor lieeft mij gevraagd hem een anderen secre taris te bezorgen; maar dat is hier niet zoo eenvoudig. In Corrientes zijn over het algemeen slechts jon gelui die een vaste betrekking heb ben bovendien kan niet iedereen tegen een lange; vermoeiende reis in een vliegtuig. Toen daclit ik aan u. Ik heb er met den heer in kwes tie reeds over gesproken en als u lust hebt Ilc zou met heide handen toe grijpen. De directeur lachte; omdat ze zoo spoedig bereid was. Itij drukte op de hel. Is Excellenza don Valentino al hier? De Excellenza is juist gekomen. Het was een grijze heer met een verstandig gezicht en vriendelijke oogen. Welkom; Excellenza I Dit is senhorita Serenus en zij is gaarne bereid de reis met u mee te maken. Een vlugge; onderzoekende blik op Beate. Waar kan ik de senhorita Iets op proef dicteeren? Kijk u eens: daar is de type- kanier. Het was een lang .en moeilijk dic_ raat dat Beate moest opschrijven. Er werd opzettelijk snel gesproken niet veel nijen gcallen er tusschen cn veel moeilijke; vreemde woorden. Don Valentino was tevreden. Goedheel goedU bent dus niet bang; noch voor de vliegma chine, noch voor de reis niet een heer alleen? Neen; Excellenza. Zij zag hem vast in de oogen en was blij dat zijn gezicht volkomen zakelijk bleef. Die man zag ten minste alleen maar de kantoorbe diende in liaar. Wat voor salaris daclit u tc verdienen? Ik weet niet Laten we zeggen tweehonderd pesos, benevens vrije reis:. en ver blijfkosten. nooten; een onder voor alle werkers in De commissie is gereed gekomen Maandag 10 Febri Koppormaandag-dati omstandigheden niet gehouden) des avom dit feest plaats hebb 700 personen uit de bodnijvcn in liet dist bijeenkomen en wai rieerd programma gewerkt; waar onderwerp wordt b neel-uitvoering word ziek wordt gemaak worden aangeboden feestavond waar p; n ;er week rijdt Medan... ng feest dus het bedrijf, et liaar werk zoo zal op rl (de juiste kon door worden aan_ In 't Casino (n, waar pl.m. (boekdrukkers- iet Den Bosch bij een geva_ 1 worden af_ typografisch handeldtoo_ gegeven; mu_ consumpties kortom een roons en ar beiders met hun cihtgenooten ge zellig en feestelijk bijeen zijn. Zij zullen met bussen uit de verschil lende windstreken Aaar de hoofd stad worden gebracht. Een prachtig initiatiefwaar men liier de gelegenheid heeft elkaar ook eens huiten het bedrijf te iee ren kennen en waardeeren en dat zeker een gunstige invloed op het bedrijfsleven zal uitoefenen. e:,sli De speciale verslaggever aan boord van de yalvischvaarder .Willem Barendsz', die thans in Dank u wel; Excellenza! Ik,zou graag over een uur weg willen; om vanmiddag nog bijtijds in Santiago del Estero te zijn. Ik hen bereid. U kunt een gewonen koffer meenemen; méér natuurlijk niet. Ik heb hier ook maar één kof fer; de rest staat nog in" Buenos Aires. Waar woont u? Pension Vienna. Over een uur zal mijn auto u afhalen en u naar het vliegtuig brengen. Vlug typte Beate zelf een korte overeenkomst naar het dictaat vïtn haar werkgever; dan haastte zij zich naar liuis. Corrientes was voor haar nu een heel andere stad Dezen mogen'was ze nog wanhopig ge weest en nu zij kon haar geluk nauwelijks beseffenTweehonderd pesos in de maand; geen kosten en privéseerptaresse van een regee_ ringsambtcnaar Toen viel haar weer een steen op liet liart. Als hij eens wist dat Ziij eigenlijk de wei ontdoken had Zij kwam het pension binnen. Senhor Egon Domhuis is liicr geweest; hij komt over een uur te rug. Wordt vervolgd. dc Zuidelijke Poolzei geeft een besclirijv .fabriek" van liet en schrijft o.m. het Inlusschen gaat vermoeid en onond De grootste walvist nog toe gevangen 1 voet lang, dit is oi Ik heb met den den heer Brunik gemaakt door de f:i kookkelels in hedr er een vettige boel nauwelijks lierinnei trekkelijk schoone il< die kende toen Amsterdam voor dc nadat liet met recli vaarder genoemd betrad. Op den grond; i overal vet; vet, wordt gezweet cn gt woorden drukken i aan boord gepreste in; dag uit, naclit Juist als we de een aantal ketels 1 jop buit uit is; (ïg hoe er de schip uit ziet volgende 3e arbeid on tbroken voort. Edien we tot bbcn; was 93 ;eveer 31 M. .fabrieksclief" !cn wandeling iriek; waar 1(3 f zijn. Het is gewordendie aan de bc_ ïimten; zooals i liet scliip in eersten keer, een walviscli. loclit worden; in de hulzen; tEn liier jouwd. Andere et uit wat er rd wordt, dag n, nacht uit. onde maken is en begint het verwelkingsproces !mdcr 4 atmos feren druk. De trijjmmel van den horizontaal roteercïiden kookketel gaat draaien. De apparaten bes'&an uit een ho rizontaal roteerendcii kookketel en een separator. In den roteerenden ketel wordt het spek gekookt onder stoomdruk. De zaqlite massa komt vervolgens in den separator (af_ scheidingstaak). Als het proces hier afgcloopen is; worden de looze resten gespuid en wordt de olie naar de z.g. ,;sett_ lingtanks" gedreven,;, waar zich het eigenlijke hezinkingsproces afspeelt. Na tweemaal te sijn gefiltereerd wordt de olie geleld naar de oo_ vangingstanks ter afkoeling; om vandaar naar liet !;purifierhous^" (zuiveringshuis) te porden gepompt De laatste resten juli die er nog mochten zijn; worlen daar verwij derd. De olie is m klaar om in de schoone olietanks e worden opge slagen, die liaar weer overdoen aan de Jaadlanl I. We kunnen 10.000 ion fabriceer fn en zullen dan moéten overladen ,in den tanker dien we wachtend: zijn uit Am sterdam en die op weg naar ons toe is. Ik heb ook mijn licht eens opge stoken hij onzen we?enscliapp"liijken staf. De lieer Velh,nann neemt op zijn laboratorium proeven op kleur en zuurgraad. Hij stelt het op_ brenerst^ercentnge -ast; zoowel wat betreft het spek; tie beenderen als liet vleescli. en pas wanneer de best mogelijke kwaliteit is bereikt; gaat de traan geheel gezuiverd naar de laadanks. De hoeren ir. L. de Waal die o.a. belast is met de productie; en Brunik waren zeer tevreden over ;.de fabriek". Ook, de bui'enland- schc leden van de bemanning spra ken er liun tevredenheid over uit. LOOP DER BEVOLKING 1946. Bevolkingscijfer M V 1 Jan. '46 bevolkingscijfer 6341 6354 vermeerdering door geboorte 195 204 vestiging 294 314 6830 6872 Vermindering door overlijden 65 64 vertrek 6765 6808 311 388 Bevolkingscijfer 31 Dec. '46 6454 6420 31-12-46 12874 1-1-'46 12695 Vermeerdering 1946 179 K.J.M.V.-VERGADERING. Hedenavond vergadert de K. J. M. V. in het K.J.V.-lokaal, Groo testraat, alhier. Aanvang 8 uur. Jongelui, die belang stellen in deze vereeniging zullen gaarne tot deze bijeenkomst worden toegela ten en kunnen alle gewenschte in lichtingen ontvangen. De voorzitter, Lamb. v. Bladel, zal een inleidend woordje spreken en Harry Swinkels zal een spreek beurt vervullen over Anton Coo- len. DE KOOPMAN VAN VENETIË. Maandag 13 Jan. a.s. zal In de zaal „Thalia" een opvoering ge geven worden van het tooneel- stuk „De Koopman van Venetië door het welbekende tooneelge- zelschap Willem Hart. „De Koopman van Venetië" is een oud tooneelwerk van Rodrigo Giacometti dus niet te ver warren met het gelijknamige werk van Shakespeare en zal zeer zeker velen een genoegelijke avond bezorgen, temeer, daar de groote rol van Shylock in handen is van Willem Hart zelf en de bijrollen ook door uitstekende krachten vertolkt worden. Voor nadere bijzonderheden ver wijzen we naar de advertentie in dit nummer. NED. HERV. KERK WAALWIJK. A.s. Zondag hoopt in den dienst des Woords om half drie voor te gaan Ds. Wingerhof van Capelle. ONGEVAL Een vrachtauto van de Thor, die Dinsdagmiddag, uit de Groo testraat richting Haven ko mende, de Stationsstraat in wilde draaien, kon de bocht niet ineens nemen vanwege een tegenligger. De vrachtauto moest terugrijden en botste tegen een achteropko mende luxe- wagen van K. alhier. De radiator van d enluxe wagen werd ingedrukt. De vrachtauto liep geen noemenswaardige scha de op. BILJARTSPORT. Nu de eerste kampioen be kend is van den Ned. Biljartbond District „De Langstraat", afdee- ling Waalwijk, kunnen we niet nalaten dit hier te vermelden. Het is n.l. T.O.P. I in de 2e klasse A, de club van aanvoerder A. Timmermans, gevestigd in café J. Vrijhoeven. Wij wenschen hen proficiat en veel succes in de ko mende kampioenswedstrijden. Ook in de 2e klasse B is het pleit zoo goed als beslist. K.N.A. I is hier de gegadigde zooals uit onder staand standenlijstje blijkt. Theo retisch heeft Amusement I ook nog een klein kansje, maar K. N. A. I zal in den laatsten wedstrijd de noodige 2 punten wel weten te bemachtigen om zich als kampioen van haar afdeeling aan te melden. Hier volgen de standenlijsten der beide 2e klasse afdeelingen: 2e klasse A. Gesp. Aantal wedstr. punten. T.O.P. I 8 61 H.B.S. II 7 42 Excelsior II 7 29 Nooit Volleerd II 7 27 Eendracht II 7 21 2e klasse B. K.N.A. I 7 45 Amusement I 7 36 Ons Genoegen II 6 31 O.O.G. II 7 30 B.V.T. II 7 28 Volgende week standenlijsten en overzicht der Hoofd-r le klasse en 3 e klasse. BILJART. Zaterdagavond wist de biljart vereniging T.O.P. de overwin ning te behalen op „Eendracht", waarmede zij het kampioenschap in de 2e klasse libre behaalde. Door de beide voorzitters de heeren J. Vrijhoeven en L. van Bladel, werden enkele hartelijke woorden gewisseld. Een gezellig onderonsje besloot den avond. Uitslag: „T.O.P. „Eendracht" A. Timmermans-L. v. Bladel 100-76 Th. v. d. Zande-M. v. Mierlo 100-81 J. VrijhoevemH. Pulles 75-50 J. v. d. Griendt-L. v. Noort 75-75 A. v. Veldhoven-J. Kees 75-29 Hoogste serie TOP: J. Vrijhoe ven 18 en Th. v. d. Zande 18. Alg. gem. 3,51. Hoogste serie „Eendracht"' L. v. Noort 14, H. Pulles 14. Alg. gem. 2,57. WILDE STAKING SCHOEN INDUSTRIE OISTERWIJK OPGEHEVEN. De meisjes (stiksters) in een vijftal schoenfabrieken te Oister- wijk, die enkele dagen geleden in wilde staking waren gegaan, heb ben Dinsdagmorgen j.l. het werk hervat. Hieraan was voorafgegaan een vergadering van de Ned. R. K. Fabrieksarbeiders (sters) bond „St. Willibrordus" en de Ned. Ver. van Fabrieksarbeiders, welke door een groot aantal georganiseerde arbeiders (sters) uit de Oisterwijk- sche schoenindustrie was bezocht en waarin deze wilde staking on voorwaardelijk werd afgekeurd en veroordeeld. De wilde staking zal slechts ge ringe stagnatie in den arbeid van de mannelijke schoenfabrieksar beiders tengevolge hebben. Ook heeft deze wilde staking uiteraard geen enkel posi tief resultaat opgeleverd. HULP VOOR DUSSEN. Vrijdag arriveerden in de door den oorlog zwaar getroffen ge meente Dussen en Hank een per sonenauto, drie trucs en een am bulancewagen van het Roode Kruis. Zij brachten aan de bewo ners vele goederen, die door de medewerkers van het informatie bureau van het Roode Kruis vrij willig bijeen werden gebracht, om den nood in Dussen en Hank te helpen lenigen. Met steun van het hoofdbestuur van het Roode Kruis was het mogelijk gebleken drie trucs vol te laden met ijzeren ledi kanten, noodbedden, petroleum kachels, dekens, textiel, lepels, vorken, messen enz. Aan de grens van Dussen stond een fanfarecorps gereed om den stoet met muziek in te halen. De heer Hueting overhandigde na mens den directeur van het infor matiebureau de gaven aan den burgemeester, den heer Oderkerk. De inwoners waren zeer ver heugd met deze blijken van mede leven, in den grooten nood, welke in deze gebieden nog heerscht. Indien men de betreffende ge meente financieel wil steunen kan men dit doen door storting of overschrijving op giro no. 47135 (t.n. van den gemeente-ontvan ger) onder het motto: „Dussen de slagen. Wij helpen dragen". Hedetv overleed, zacht en kalm onze lieve Moeder, Be- huwd-moeder, Grootmoeder en Overgrootmoeder, Maria Elisabeth v. d. Hoek Weduwe van Bastiaan Adriaan Middelkoop, fn den ouderdom van 98 jaar„ Capelle (N.R R. Middelkoop L. Middelkoop-de Wit 's-Gravenhage E. van der Schrieck- Middelkoop F. N. F. van der Schrieck Kleinkinderen en Achterkleinkinderen Capelle (N.B.), 5 Januari 1947 TE KOOP: met tuig en Dresseerkar. Hit ook afzonderlijk. M. J. TREFFERS, Loonschendijk B 97, VRIJH.-CAPELLE. De Houders van een Spaar boekje worden verzocht hun boekje(s) bij den Kassier in te laveren voor het bijschrijven der rente. TE KOOP: 1 groote LINNENKAST 4 STOELEN 1 RONDE TAFEL en zoo voort. A. ROSENBRAND, Havendijk C 60 WASPIK. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door Kassiers en Commissionairs in Effecten i •7 SO Terry verborg zich snel onder een kleedje achter een stapel bal ken. Even daarna verscheen het. aalgladde gezicht van den groot vizier in de opening naar de toren. Hier moeten ze geborgen worden, Ali, zei de grootvizier; het verhaal gaat onder de bevolking dat het in deze minaret spookt. Niemand denkt er aan hier een voet te zetten. Het is dus een uitgezochte plaats om de geweren te verbergen. De spoken kunnen ze mooi bewaken, heer vi_ zier, sprak Ali en hij boog op krui_ perige wijze. Zorgt er voor dat het; nog vannacht gebeurt, Ali, zei de vizier nog. Als we het dorp gaan doorzoeken naar de bril, moeten dei mannen zich hier verzamelen. Ui kunt er op rekenen, grootmachtige,, zei Ali en hij boog nog maar eens.' Kort daarop schuifelde do groot.' vizier weg cn Ali volgde.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2