MEISJE OVERLEDERSNIJDER, ie mpim m mui. J£o.e,kjas eft (g.z&akjaó PULLES-HEESBEEN. De Echo van J LADY HAMILTON". A. VAN IERLANT een ertaren OmbMkster, VENDU-HUIS - DONGEN G. N. VAN ACHTERBERG wenscht een goed bij-agentuur jv/lÜSÏS SACRUM DIENSTBODE ;gevraagd, PUROL SCHEEPSWERVEN v/h. P. A, RUY-TENBERG T I M T U R vraagt VOOR OPLEIDING KANTOOR, Schriftelijke sollicitatie. GEVRAAGD: gemakkelijk en prettig werk. GEBRS. SLAATS - WAALWIJK. in HEERENSCHOENEN of PANTOFFELS, WERKMEESTER: wenst van betrekking te veranderen BOEKHOUDER wenst van betrekking te veranderen VROUWELIJKE WERKKRACHT OPENBARE SCHOOI WAALWIJK. vrouwelijke werkkracht gevraagd WILLEM HART SHYLOCK MAANDAG 13 JANUARI 8 UUR - IN ZAAL „THALIA" 10-11-12-13 Januari Wie stond altijd voor U klaar MET KWALITEITS-ARTIKELEN. voor Rijwielen en banden VERKRIJGBAAR No. 3 Donderdag 9 Januari 1947 In onze Bioscopen Gemeenteraad van Drunen. Hiermede betuig ik mijn har- telijkcn dank aan Burgemeester en Wethouders van Waalwijk, Di recteur en Personeel van den Ge meentereinigingsdienst, familie, buren en kennissen, voor de vele blijken van belangstelling bij mijn 25-jarig dienstjubileum ondervon den. F. OTTO. Waalwijk, Jan. 1947.- Crispijnstraat 2. Langs dezen weg betuig ik, mede namens mijn ouders, mijn oprechten dank, voor de belangstelling wtlke ik mocht ondervinden bij mijn ver trek naar Indië, Niet te vergeten het personeel en de directie van de Schoenfabriek w. VAN NIEUWSTAD ZN., waaraan ik in het bijzonder mijn dank ben verschuldigd. Tevens roep ik allen een hartelijk vaarwel toe en tot weerziens in Kaatsheuvel. Sold. HENK VAN DIJK Marktstraat 64 KAATSHEUVEL Wegens huwelijk der tegenwoor dige voor dag of dag en nacht. Mevr. VAN WELL, Mr. v.Cooth- straat 12, WAALWIJK. BIEDT ZICH AAN: voor thuiswerk. Te bevragen bureau v d. blad of drij. „Excelsior", Kaatsheuvel. heeft 'n extra aanbieding n.i. 1 LINNENKAST, KEUKENKAST, HANGKAST te samen voor *1. 142.50 Verder: schuiftafels, stoelen, spiegels schilderijen, theekastjes en thee meubels vanaf f7.50. Petr. Hang lampen, Electr Lampenkappen vanaf f4. Emaille koffie- en theepotten, eenige suikerpotten. Koperen, steenen en mahonie houten bloemirvzetbakkcn vanaf f3.- f23 5QSe en vaste waschtafe.s, vanaf Huiskamer ameublementen met V-O. pluche bekleed vanaf f9o compleet. Prima goed loopende hangklok met mooie slag voor slechts f50.Zuiltjes, bijzettafels vanaf f3.— Gegoten buis-, fornuis-en kamer kachels vanaf f30.— TEVENS TE KOOP wegens plaats gebrek Keuken lamecht compleet en 3-deelig konijnenhok lang l 75 mtr. mat een vette konijn voor spot prijs Motorrijwiel 93 c c. en I25c.c. inhoud, beide als nieuw. J. P. VAN WANROOIJ Tramstraat 31 (Ingang naast Café.) TE KOOP: nparlj rechte golfplaten Jeep-onderdeelen zware en lichte cricks Bumpercricks 1 2 volt richtingwijzer Chevrolet radiateur Wielsleutels Buitenbanden paarden- tractie. Tevens TE KOOP GEVRAAGD SLOOP-AUTO'S en aiie soorten onder- deeien. Wij werken dag en nacht met zware takelwagen. Autc-slooperij B 31 VRIJHOtVfc CAPELLE. Ruwe Handen Ruwe huid, Ruwe lippen Doos 30 ct. JPtVlO&AZ. met meer crème karakter, daarom gel iefd door de vrouw. Doos 40 ct. Hiermede beiuigen wij onzen oprechten dank aan de Directie der ie WASPIK voor de KERSTGRATIFICATIE welke wij mochten ontvangen en welke door ons zeer op prijs werd gesteld. HET PERSONEEL DER SCHEEPS WERVEN RUYTENBERG TE WASPIK. leeftijd 14 a 15 jaar. GOED INGEVOERD VERTEGENWOORDIGER op provisie, voor Z, en N.-Holland en Utrecht. Brieven onder No. 1675 Bureau van dit blad. uitstekend bekend met de onderwerkafdeling, schoenfabriek mits goede toekomst verzekerd is. Brieven onderste. 1673 bureau van dit bl. of drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel. en is momenteel werkzaam op schoenfabriek. Brieven onder No. 1674 bureau v. d. blad of drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel. Voor het schoonhouden van de Openbare School en het Gemeentelijk Gymnastieklokaal wordt een WerkurenMaandag. Dinsdag, Donderdag en Vrijdag per dag 2 ure11 Woensdag en Zaterdag per dag 6 uren. Totaal 20 uren f0.56 per uur. Aanmelding bij den Directeur van Gemeentewerken, kamer 19 Ge meente huis, IN ZIJN .GLANSROL ALS SLECHTS cÉN AVOND. - BESPREEK TIJDIG UW PLAATSEN DE ZAAL IS HEERLIJK VÈRV/ARMD, SCHITTERENDE COSTUMES. - EjGEN DECORS. BESPREKEN VAN 12-2 UUR. V Een kachel zonder koferi Een schoen zonder zolen Een smid zonder hamer Een huis zonder kamer Een land zonder goud Een ei zonder zout - Is lang niet zoo bar Als de huisvrouw zonder Spar. ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS presenteeren wij U /I Toegang 18 jaar. Pjaatsbespr.dagelijks ji -I uur voor den oorlog - tijdens den oorlog en ook nu na den oorlog wordt iedereen zoo goed moqelijk geholpen Daarom gaat iedereen met zijn bonnen naar GROOTESTRAAT 170 D R U N E N Smederij - Rijwielhandel - Ijzerwaren en Huish artikelen VOOR FIJNE Maandagavond had ten gemeen- tchuize een openbare vergadering plaa.s van den raad der gemeuue Diunen, onder voorzitterschap van burgemeester Mr. v. d. Heijden. Na de g. buikclijke opeTiiug sprak de voorzitter de leden op de vol gende wijze toe: Geaeht'e Heeren; In deze eers.e vergadering van dit jaar voel ik mij verplicht, al vorens tot- de agenda_pun\en over te gaan; U niet enkele woorden toe t'e spreken, Bij het begin van het nieuwe jaar mogen w.ij wel terug blikken op lie, oude. Veel zouden wij over liet afg. loopen jaar kun nen zeggen, doch liet is nu niet' de tijd hierover thans in details te treden. 1915 Bracht' ons den vrede en toen. pas zagen en voelden wij voor onze gemeente de groote na weeën van den oorlog; waarvan we nog lange jaren de sporen zul len kunnen nagaan. Een jaar ge leden lag 1946 voor ons als een tijd met veel verwaclv.ingcn, maar vooral ook als een tijd waarin nog veel te doen was. Wanneer wij nu bij het' verscheiden van 1916 balans opmaken; moeten wrj tot onz n spijt coneludcccendat' deze nog zeer ver overslaat naar de zijde van de nog onbevredigde verlan gens, alhoewel in het voorbijge gane jaar, dan'ic zij de onvermoei de werkkracht van velenj veel tot stand is gebracht. In het komende jaar zullen wij weer opnieuw met' veel goede be doelingen onder Gods, rijken zegen moeten werken aan den opbouw van onze gemeente. Ik twijfel er niet aan, of U zult allen eensge zind Uw krachten hiervoor geven. Gaarne wensch ik U bij deze voor het komende "jaar veel heil en zog<n; ik hoop dat liet- U allen wel mag gaan in Uw familiekring en in Uw zaken en gij onder Gods zegen een gelukkig in voorspoedig Jaar tegemoet moogt gaan. De notulen werden; behoudens een kleine wijziging, volgens het aangeboden concept z.li.st. goedge keurd. Punt 1 van de agenda hield in: liet' verzoek van de vereniging ...Ons Middelbaar Onderwijs in Noord Brabant" om de jnnrliikselie subsidie voor de onder haar beheer staande U.K. Lycea te 'sHer ogen- boscli te verhangen van 100 tot 150 per leerling. In aansluiting van het prac_ad_ vies. deelde de voorzit'er mede; dat hier slechts een lijdelijke ve-hoo_ ging bedoeld was. waarmee de ver_ ecniging baar achterstand van de laatste jaren hoont in Ie halen. Ge noemde vereeniglng zal vanaf Fe bruari 1940 ook voortaan een sub sidie van hel Viijlc ontvangen. B. en W. stellen voor de verhoog de subsidie toe te slaan; daar deze torli ni"t erg hoog is a's men gaal rekenen dat voor 't Middelbaar On derwijs in 's TTertogenbosch enn verplieliie subsidie word' gegeven van 300 en voor Waalwijk van f 150. Het besluit werd z.li.st. goedge keurd. Punt 2 van de agenda hield in de benoeming van een nieuwe Commissie van Toezicht op 't Nij verheidsonderwijs. In de laatste Jaren is van de b-noetning van een dergelijke commissie niet veel ge komen. B. en W. hebben ren 15_'al candidaten naar voren gebracht', van wie er door den raad 5 ge kozen moeten worden. Spreker verzocht den leden peen rekening te willen houden niet de volgorde zonals 7." op d" lii«t voork men. Alle candidaten hebben van B. en W. dezelfde warme aanbeveling. Gekozen werden: no. 1 T.. van Drunen; 2' C. van Biel 3 N. van Dmncn, 4 M. van Hullen; 5 H. Maas. Punt 3 van de agenda hield in de hcbenoeming van de leden van het Burgerlijk Armbestuur: welke candidaten ook aan den raad wer den voorgedragen. De heer v. <1. Wiel merk'o op; da? er van de zes c:indhlnton slechts één burger was; de andere zijn allen landbouwers. De voorzitter antwoordde dat dit een toeva'lig" samcn'oop is geweest. Spreker liad het zelf nog niet en- gemerkt. Hef ls volgens hem niet zoo erg gemak'gelijk voor de open gevallen vacature personen 'e vin don en bij zag niet in waarom een goede lnndliouwe'' ook geen goed armmpester kon zijn voor de bur gers of omgekeerd; doeli beloofde er de volgende keer rekening mede te zullen houden. De heer Ploegmakers merkte op dat de aftredende leden allen land- bo"wers waren. Tot leden van het Algem. Bur gerlijk Armbestuur werden geko zen: 1 A. v. d. Lokkant1, 2 A. Brok en 3 A. Mus'icens. Punt 4 van de agenda hield in het besluit tot de aankoop van een bouwterrein; gelegen ten Óns'en van de Slntlonss'raat. vanaf bet huis van Moas tot aan den over weg, welk be' eigendom is van den h-er Adr. Polders; voor de som van 3500. welke prijs door het prijzen bureau is goedgekeurd. Op dit bouwterrein zullennaar dc meening van den voorzit'e>-- 7 lot 8 wningen kunnen worden ge bouwd. Ook -'it besluit werd z.h.st. goed gekeurd. Punt 5 van de agenda hield m het beslui* lot den houw van e<n aantal arbeidswoningen, ter uit voering van liet urgcntie_orr.gram_ ma 1917. De totale inhoud, aldus de voor_ zilt'er, van de -.osgewez n wonin gen; 18 in getalmag 5130 M3 be dragen; zoodat' w.ij woningen kun nen zetten van 300 cn 265 M3, of allen van 285 M3. De heer v. Wezel vroeg hoe groot de nu gereedgekomen woningen waren. Luze bedragen, aldus de voorz.; ..285 M3. De woningen zullen gezet moeten worden binnen het kader vqn liet uitbreidingsplan. We hopen ér aelit te plaatsen, op he onder punt 4 genoemd bouwterrein. De woningen moeten arbeiders- of klein_middenstandswoningen zijn maar het rijk geeft ook aan par ticulieren wier huizen zijn ver woest; de gelegenheid tot nieuw bouw. Dit gaat dan van het toe gewezen 'uwantum af. De eisch, wordt' echter gesteld dat het ar_' bciderswoningen zijn en goeden bouw.. Er is, aldus de voorzit.er; reeds van de zijde van een werk gever een aanvraag binnengekomen voor don bouw van 4 arbeiders woningen. Sp eker kan; wanneer de zekerheid wordt gegeven dat 't goede woning'n zullen zijn,, dit wel goedkeuren. De heer Maas stelde voor de uit voering geheel aan de gemeente te laten, in verband met het feit dat er groote woningnood is. De betrok ken werkgever zal ze dan verhu ren aan wie hij 't graag verhuurt. Dc voorzitter zeide, dit zich maar al te goed bewust *o /vin; maar wanneer een particulier de exploi tatie welke voor het rijk en de ge meente zeer nadeelig is op zich neemt, is dat' ook waf waard. De heer Verhulst vroeg hoe hoog de huir prijs voor al de woningen zou komen. De voozitter antwoordde; dat deze riet boven de nonnen mag gaan die 5.is,, terwijl de eigenlijke prijs tussehen 10.— lot 15.— zou moeten liggen. De heer Maas zeide; dat dc be trokken werkgever er ook arbeiders van buiten in kan halen en dat dit zee>- in ons nadeel is. De voorzitter zeide, het hiermede 'eens t'e zijn. maar men moet het van heide zijden bezien. Wann er de werkgever er personen in kan zetten, voor zijn h-drijf zeer nood zakelijk, dan is dat voor z'n bedrijf van g'oote waarde, terwijl het dan indirect ook lot nut van dc ge meente komt. De lieer Verhuist z"ide; dat wc er op het einde van het jaar toeli eigenlijk 4 woningen op achteruit geeaan waren. De voorzi ter antwoordde; het ge heel met den heer Ve-hulst eens Ie zijn. Alvorens een verder besluit te nemen" zullen wij de zaak nog eens noderzoeken. De lieer de TTian vroeg of het ook niet mogelijk zou zijn om in Elshout een aantal woningen te bouwen. De voorzitter antwoordde; we hebben nu eenmaal een uitbrei dingsplan gemaakt en moe'en daar mede rekening honden. Het is nu eenmaal onmogelijk er nog een nonet te maken in een gemeente als de onze. De hecr___v. d. Wiel was echter ook van meening dn' het bonweni van weningen in Elshout: dnt ooljr veel schade lic-fti, zeer op ziiri "Inn's is. Sn rek er no-mde enkele gevallen, welke dna-mede dan lco"dcn worden opgelost. De voo'-zi'ter kon zich hiermede niet vercenigcn. De heer v. d. Wiel meent dat ln Elshout de woningnood ook groot is. Het terr-dn naast d° Haan is eigendom van de gemeente. Wanneer men, aldus de voo-z.-, eenmaal aan een dergelijk terrein gaat tornen; blijf* men aan den gang: we wa-en indertijd zoo blij dat we in Elshout een dergelijk terrein hadden. De heer Vermeer merkte op; dat door den houw van woningen in Drunen en niet in Elshout; m»n de parochie aldaa^ afbreuk doet'. W>n_ peer de nieuwe woningen worden b"*vokkenzullen al 19 kinderen Elshout verla'en. Wanner da' een paar m^nl gebeurd, krijgen we te veel onderwijzend personeel. Dlf zijn; aldus de voo'-zi'ter; van die aspecten waarmede men zoo direct geen rekening kan houden; maar ik geloof niet da' de gevol gen zo0 groot zullen zijn als spr. noemde. De h"er Ploegmakers was ook een voorstander van het bouwen van woningen in Elshout. Misschien, aldus de voo'-zM"er; zijn er onder U nn« die hebben meegemaakt lioo blij we waren toen we eindelijk in E'sbout een terrein hadden "voor kermis; fes tival en andere gelegenheden. De beer de Haan merkte op. dat er tegenwoordig toch niet vel on he' terrain s'nat en er dus wel een stukje af kan. De voor/, zeide; dnt dit ln de toekomst wel weer anders zou wor den. De heer v. d. Wiel z«ide; da* dit alle argurnen'en zijn die niet op gaan. In Elshout is er nlaats v-or woningen en er is woningnood. TT et geval van d«i hoofdonderwijzer zon zoo hiermede kunnen worden opgelost. De voorz. antwoordde; dat een hoofdoPdcwiHzer een woning noo_ dig heeft naast de school. De heer v. d. Wiel zeide; dat ook de school hoognoodig moet worden opg haald. Wij hopen, aldus de voorzi'ter; in de toekomst; als de b°voegde instanties daaraan medewerken; spoedig te beginnen. Om ecM" in «ui gemeente de scheidingslijn te stellen van Drunen en Elshout; loopt niet parallel met onze plan_° nen. Het besluit tot het bouwen van een aan a! -"swoningen, werd z.h.st. goedgekeurd, b.o, volgend nummer). WAALWIJK. ZONDAGSDIENST 12 Januari 1947. Doktoren: Dr. P. J. A. Lenglet, ApotheekGeers. DRUNEN. Kerkdienst. In de Ned. Herv. Kerk te Dru nen hoopt voor te gaan Ds. A. Vroegindewey van Loonschendijk. Spreekbeurt. In het kader der ontwikkelings avonden zal op Dinsdag 14 Jan. Harry Poll een spreekbeurt ver vullen. Onderwerp: Ons Room- sche Brabant. Het pas opgerichte mannenkoor der R.K.A.B. zal dien avond voor de eerste maal optre den. Het is een zeer hoogstaande avond met vele verwachting, wel ke niemand mag verzuimen. Bo ven 18 jaar vrij toegang. VLIJMEN. Postduivennieuws. Op Zaterdag 11 en Zondag 12 Januari a.s. houdt de P.V. ,,de Zwaluw" een onderlinqe tentoon stelling in café ,,den Braai", met als keurmeester dhr. Telen uit Nijmegen. Burgsrl. Stand over Dec. 1946. Geboren: Elisabeth A. dv J v d Sanden- v Bostel Cornelis J M zv H Verreijt-v Heivoort Franciscus A GMzvF PA M v Wagen- berg-Daeldorp Johannes A zv Ch Fitters-v d Ven Isidorus M zv J Kivits-deMan Hendrikus M W A H M zv M de Gouw- Meesters Petronella G dv H P Wolfs Henrica L M dv A v d Brandt-v Bokhoven Petrus Ch A M zv P J G Verheijen-Brekel- mans Elisabeth M Ch dv G H v Lamoen-v d Brand Hendri kus K zv A J v Ravestein-v d Wiel Adrianus zv A v d Dun- gen-v Dongen Joanna A H dv Th de Laat-Oosterwaal Johan zv H Beekmans-Vervoort Cor nelia L A M dv G J v d Heijden- Herman Hendrikus A dv J G A Hclewiju-v d Wiel Elisa beth A A dv A v d Wensch- Mocnen. Overleden: Franciscus J de Vaan 31 j Nicolaas M Kok echtg. v H J Mommersteeg 70 j Cornelia M H J v Uden 9 mnd dv F v Uden- Koks Anna E v Halder echtg v H J Koks 72 j. Huwelijk: Adrianus v Dungen 32 j en Ma- 'ria.J v Dongen 19 j. Huwelijksaangiften: Johannes J Broeders en Johan na Christina Broeders Michiel van der Linden en Antonetta M Heesbeen Lambertus v d Berk en Anna M v Opzeèland Ad- ri-"*"s M v Eggelen en Gertruda J Kuijs. Vetrokken naar: Schinnen H Th Henskens Heusden W D M van Beurden 's-Bosch M v d Wiel Drunen A Oosterwaal Den Haag J Meijer 's-Bosch W v Son Tilburg M v Engelen Drunen M A v Doorn Berlicum J v VIi,men 's-Bosch H Henskens - Berlicum E v Vlümen Qis- terwiik W v Overdijk Am sterdam P v d Pas Waalwijk M v Delft 's-Bosch J L v d Leur. Ingekomen van: 's Bosch N Cornelissen Waalwijk J de Rooij Heusden D W M van Beurden D-"nen A M-v Oers Heusden I Koo ien Heusden M J Fitters Rheden P Stupers Den Hang A T Ruügrok VuoV H M v Bokhoven O-im^n M T Pelders Budel C M H P Heuning. IN ONZE BIOSCOPEN. „MUSIS SACRUM" In de ochtend van den 16en September 1793 vaart een Britsch oorlogsschip de haven van Na pels binnen, waarna een ontmoe ting plaats vindt tussehen den kapitein van dit schip, Horatio Nelson, en Lady Hamilton, vrouw van den Britschen ambassadeur. Nelson maakt een onvergetelijken indruk op Lady Hamilton en als dan ook dertien jaren later het bericht komt, dat Nelson's vloot een toevlucht wil zoeken in de haven van Napels, ziet zij hals reikend uit naar den zeeheld. Nelson heeft in jaren van ver bitterden strijd een oog en een arm verloren, maar toch ontstaat tussehen beiden een innige gene genheid. De oorlog roept den zee man weer weg en hij vertrekt naar Egypte, Als de ambassadeur Vragen en nraeeningen van onze lezers. Een lezer beklaagt zich, dat hij misscnien sinds bijna een jaar mees meer .geboord neeft van bet mobumenc van Jan de Kooij, dat zou verrijzen te bprang, aan den weg Waalwijk—J.ïiburg. Wordt daaraan verder gewerKC, zijn de piannen geieed, is t monument opgedragen or hoe zit dat eigen lijk, zoo vraagt hij. ELSHOUT. Tentoonstelling. De Pluimvee- cn ivoaijnenfo'iiver_ cemgnig iMsbuuc en Uiiiuueicen organiseerde op Zaterdag 4 en Zondag 5 Januari j.i. 111 net pand van uen heer P. van liunen; Heus. densciicweg te E.snouv, een ien_ loons.eiiing voor konijnen. Een au_ral dieren werden inge_ zoiiuenwaaronder zich zeel* goeue excmpiaren betonden, begijnen we onderstaande Lijst', dan znn we dat d. i' ranscne hangoren en de kleine Zilver, jes liier een goed deiiaul maakten. You.al de dieren van den heer Godefr. Elsliout uit Drunen moch ten er zijn. van de 11 dienn die bij luid ingezondenbehaalde bij 9 goede prijzen, waai onder 2 ZG. en 7 G. Vve weuscbeu den heer mslioui van harte proficiat met 't door lieni behaalde succes. Ais keuruicesiei' fungeerde dc iictr Adr. dc Cock uit Tilburg; ge diplomeerd keurmeester van den Üaad van Beheer. i,e uitslag is als volgt: Godefr. Elsliout, Drunen Blauwe Bex, ruin lc pr. G. C. M. J. Ver hoeven; lleusden Fransche Hang oor, ram le pr. ZG. en le pr. G. - Ai. Verhoeven; E.shout Groote Chincliilaram le pr. G. W. van der Wiel; Haarsteeg Witte .M'iuei', ram G. Th. van Sou; Elshout Blat'n and Tan, ram le pr. li. M. van llultcu, Elshout 1 lol— mder; ram 2e pr. \«G. G-odefr. Elsliout, Drunen Klein Zilver, ram 2e pr. vG. cn le pr. G. G. van Keulen; Elshout Witte Bex, ram vG. M. Vos, Aalburg Fransche Hangoor; voedster ZG. M. v. d. Wiel, Haarsteeg Witte Wcencr; voedster G. P. van Gestel', Haar. steeg Wile Wcener, voedster G. Godefr. Elshout; Drunen Klein Zil ver, voeds.er le pr. G.2e pr. vG. n met Blauwe ilex; voedster le pr. G. Ant. van Logtcii, Elsliout v'iaamsche Heus; voedster le pr. G. - G. J. M. Verhoeven, Heusden Pranselic Hangoor; voedster le pr. G. en 2e pr. vG. Th. van Kon Elshout Black and Tan, voedster le ijs G. M. Verhoeven, Elsliout Hollander; voedster le pr. G. Godefr. Elshout, Drunen Klein Zil_ .-er G.vG.2e pr. ZG., le pr. ZG. in le pr. G. G. van Keulen; Elshout Witte Rex 2e pr. vG. De navolgende ocre_prijzon vielen 'en deel aan Godefr. Elsliout' te Drunen niet z'n Blauwe Rex. waar mede hij éen G. en 1e pr.ijs behaal de; 2 ecrc_pr. (ram); aan C. M. J. Verhoeven (Fransche Hangoor ram) le ZG. 2 ocrc-prijzenaan G. van Keulen, Elsliout (Witte Rex ram), 1 eere_prijs; aan M. Vos; Aalburg (Fransche Hangoor vonds'cr) ZG., 1 cere_prijs; aan W. van der Wiel; Hnasteeg (Witte Ween er voedster) G. 5 eere-prijz-naan C. J. M. Ver hoeven te Heusden (Fransche Hang oor voedster) 1 G. 1 ccre_p"ijs; aan M. Verhoeven te Elshout (Hollander voedster) 1 G. 1 cere_prijs; aan Godefr. Elshout te Drunen (Klein Zi'ver voedster) le ZG.5 eere_ prijzen. Vele van de dieren die niet voor een piaedicaat ln aanmerking kwa men, hadden een gorde beoordee ling, maar voldeden niet aan liet vcreiselito gewicht. Allen die een goede bekroning ontvingen wenschen wij van harte proficiat. Zeer zeker aan den nog jongen liefhebber; die voor liej 2e .iaa- met z'in elf inzendingen twee ZG's kon behalenmet nog ver schillende G's. Aan allen die een teleurstelling kregen; moed houden to' een volgende tentoonstelling. Verklaring der teekens: vG. is vrij roed. G. is goed. ZG. is zeer goed. T? A A *SOONK. On ZVerdng 4 Januari vnf de R.K. WerkMedenbond een tooneel_ avondin de zaal van den heer Nieuwenhuizen. sterft en Nelson uit Denemarken van een opdracht terugkomt gaan beiden leven in een huis op het land in Fngeland, ver van het gewoel der groote wereld. Doch als Napoleon weer aan het oor logvoeren slaat komt snel een einde aan deze idylle en Nelson vindt den dood in de beroemde slag van Trafalgar. Dit is de korte inhoud van de film „Lady Hamilton" die van 10 t.m. 13 Jan. in Musis Sacrum" vertoond wordt. Toegang 18 jaar. „LUXOR-THEATER' In „Luxor" wordt deze week van Vrijdag t.m. Zondag een En- gelsche verzetsfilm vertoond, ge heel samengesteld naar gegevens en met medewerking van de Fran sche verzetsorganisatie Maquis". De titel van deze film is „On zichtbare tegenstanders". Voor deze uitvoering was uitge. noodigd het welbekende Bussum. v sche tooiicelgezelschap. Opgevoerd werd bel' lie.s.spel in 6 tafereelen: ;,St. Thomas en de drie r..overs", hetwelk ons onwillekeurig terug. plaa.ste in de Kerstmissfeer. Deze opvoering; die aanvankelijk om 6.30 uur had moeten aanvan gen, begon pas om circa 8.15 uur; daar de spelers nog niet* waren gearriveerd wegens au'.O-pech. Na Ieder tafereel werd er een Kerstlied gezongen door he-. Jon genskoor van Raamsdouk, onder leiding van den heer J. Kuijsters, met harmonium-begeleiding van den lieer Jacq. Hommel. Als attrac tie ging de l.act'er: ,,De patatien van Felix". Het spel was reusachtig goed, terwijl ook de regie ln goede han den was. Bij ieder tafereel was het tooneel treffend; iets wat ook veel bijge dragen heeft aan het welslagen van dezen avond. ÜAAMSDONKSVEER. Bilj aten. Competitie van het district de Langsv.aat van de plaatsen Capelle; SVaspik cn Raamsdonksveer der N.E.b. Vijftallen 3e klasse Ubre. Gesp. Put. O.K.K. 1 13 90 Hoi \an Holland 13 89 De Vriendenkring 1 14 80 liet Kanne bpel 12 75 K.O.T. c' 10 62 Sieeus Hooger 11 48 De Vriendenkring 2 10 1» O.K.K. 2 10 1 CAPELLE. De oudste Inwoonster onzer gemeente Mevr. M. Middelkoop van den Hoek, is op ruim 98-ja- rigen leeftijd overleden. Thans is de oudste inwoonster mej. Verheyden alhier. Behalve het beroep naar de Ned. Herv. gem. te Eemnes-Bui- ten ontving Ds. A. Vroegindewey, predikant der Ned. Herv. ge meente aan den Loonschendijk ook een beroep naar Gameren (Gld.) Bij doorgaand vriezend weer organiseert de Capelsche IJsclub „Eendennest" op haar baan aan de Nieuwevaart a.s. Zaterdagna middag verschillende wedstrijden in hardrijden, n.l. voor jongens tot 17 jaar, heeren tot 30 jaar en voor oudere heeren, alsmede een wedstrijd in hardrijden voor da mes. Ook ligt het in hét voornemen in den loop dezer week nog wed strijden in schoonrijden te houden. LOON OP-ZAND. Actie voor de T.B.C. Door de plaatselijke commissie voor bestrijding der T.B.C. werd een actie op touw gezet in den vorm van speldjesverkoop, welke prachtig geslaagd is, en in totaal de som van 91.— opbracht. Een woord van dank aan de collec- trises. ParochieeJe statistiek. In onze parochie werden in het afgeloopen jaar 174.000 H. Com raünies uitgereikt, 90 kinderen werden er geboren, 29 overleden, waarvan 5 kinderen. Er werden in onze parochie 22 huwelijken vol trokken. Katholiek Thuisfront. Het was een mooie nedachte van de commissie van Katholiek Thuisfront om te komen tot een finantieele geldinzameling voor dit doel, om met Driekoningenavond voor elke wijk een 3-tal gekleed als Koning te laten collecteeren voor dit doel, wat natuurlijk eenig cachet aan de collecte gaf. Al was het een zeer koude avond, ver schillende jongens trokken er op uit, gekleed en met lamDion in de hand, om voor dit noede doel hun zorgen te wrden. Een weloem^end woord van dank voor deze stoere kanoën. Is dan ook zeker op de juiste plaats.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3