NIEUWS UIT KAATSHEUVEL Elzenhout op struik. ONS KIESSTELSEL. Nieuws uit Indië AANVULLING BONNENLUST Firma G. v. d. VEN ZONEN Schoenfabriek - KAATSHEUVEL Bekwaam VAKMAN voor de Onderwerk- afdeeling, tevens HOUTENH AKZETTER. bekwame STIKSTER en BIJTUIGER snijderij. NET MEISJE NtTlE WERKSTER gevraagd HOUTEN HAKKEN OMKLEDEN VOOR FABRIEK. EEN BEKWAAM BAKKERSBEDIENDE EEN JONGEN POLSHORLOGE. EEN HAARD EEN VULKACHEL. BRUINE LAARSJES m.38 WOLLEN VEST gr. maat. DAMESSCHAATSEN tegen Tafellakens WEGWERKER. DINSDAG 14 JANUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 4. Gemeenteraad van Drunen. INBRAAK TE DONGEN. In den nacht van 1 op 2 Jan. is in de gemeente Dongen, zooals wij mededeelden, door middel van braak een brandvrije kluis open gebroken en zijn daaruit twee ijze ren geldkistjes ontvreemd. Het eene kistje bevatte dubbeltjes en kwartjes en het andere bankpa pier, tezamen voor een bedrag van ca. 60.000. Bovendien wer den 2 koffer-schrijfmachines en een gouden heeren armband-hor loge meegenomen. Van de daders van dezen inbraak in de fabriek ,,Tanin" geen spoor. K. J. M. V. Op 7 Januari üieid de K.J.M.V. haar jaa.njivscne ixerst- en j-rie- konwgeu-viering. rnervoor was eeu speciale commissie benoemd. Ue avond siaague scmuerend. Er was goeu gezuxya voor aeu in- wenaigen mexisch, o.a. worsce- broou met koine, drank etc. Eeai- ge muziKaie leden zorguen Voor de gezemgneid. Ur was een com plexe banu, terwijl P. p rederiks en bi. Prins voor stemmige muziek zorgden. Ue Moderator las het Kerst evangelie en deed ook nog een pracnagè Kerstver celling van Her man de Man, terwijl Ververs een practuig zellgemaakt Kerst verhaal voorlas. R. Heijs en Klerks verkoch ten op bvmerikaansche wijze twee flesschen "drank en 'n piachtige taart. De opbrengst was ruim OÜ gulden. Kortom, het programma was af. Tot slot spoorde de Moderator alle leden aan om in dezelfde ge tale altijd de vergaderingen te be zoeken. De opkomst was dan ook zeer groot. Het welslagen van dezen avond getuigde van de her nieuwde geestkracht, die de K. J. M. V. weer bezielt. Wij Jongeren. Men verzoekt ons te melden dat de aangekondigde bijeenkomst van „Wij Jongeren" op Vrijdag 10 Januari niet doorgaat. Deze is uit gesteld tot Vrijdag 24 Januari. BILJARTEN. Competitie le klasse libre. District Kaatsheuvel. Momenteel is c.a. de helft van de compet'i.ic.wedstiijdeii in deze alas gespeeld tn gezien onderstaande standen lijst en tevens nog de te spekn wedstrijden in aanmerking genomen, zal het kampioenscnap ui.gesii'cden worden tusschen NAS, KOI'2 en Ti ouwe Opkomst. Dit be_ looft een scannende eindstrijd le worden, te meer nog daar KOI''38, Groene laken., DES en HKS voo.- een waardige plaats zullen strijden en het juist deze vereenigingen zijn waarover de kopstukken de groo:- ste kans van struikelen hebben. Standcnljjst le klasse libre tot en met 4 Jan. NAS 6 37 4.09 Trouwe Opkomst 5 32 4.48 KOI'2 5 27 4.01 Groene Laken 6 29 3.20 KOT '38 4 2 2 3.45 DES 4 17 3.42 HKS 6 10 3.27 Agenda. Apollo.Theater: Zondag 12 Jan. om 5 en 8 uur en Maandag 13 Jan. om 8 uur: Het eerste deel van de 2_weekselie serle_film ,De Ratel_ slang". Toegang 14 jaar. Maandag 13 Jan. Euphonia: 8 uur lepe.itie harmonie Euphonia. Apollo-TheaverWo.nsdag 15 Jan. 8 uur: /.Tumult in Chicago". Als ex.', a; de geheimzinnige griezel film: ,',Het Spook achter de cou lissen. Toegang 18 jaar. Statiedag Apollo. De harmonie Apollo viert Zater dag n.s. weer zijn Statiedag. Van ouds is de Apollo_teerdag een dag van grooie gezelligheid in kame raadschap. In den namiddag maakt de harmonie de gebruikelijke rond_ wandeling; waarhij het natuurlijk niet aan belangs.elling ontbreekt. Met biljarten, kaarten en een goed glaasje wordt de verdere dag ge sleten om met een goede maaltijd te besluiten. Noodlottige aanrijding. Dinsdagnamiddag oinstri eks half vier had een zeer droevig ongeluk plan 's op den Provincialen weg ter hoogte van de M. A. St. Mevrouw Nannes wandelde met haar 15_jarige zoon André; leer ling van de le klas HBS te Waal. wijk, vanuit de richting Loon op Zand naar Kaatsheuvel; toen de jongen plotseling werd aangereden door een vrachtauto uit Tilburg. Reeds op 15 meier stopte d" auto. Mevrouw N. zat toen geknield bij haar op den weg liggenden zoon, die tengevolge van de aanrijding bijna oogcnhlikkeliijk overleed. Hoe de zaak zich juist heeft toegedra gen weet niemand te vertellen', daar er geen getuigen van het on geval waren, dan alleen de moe der; die in zeer overspannen toe stand raakte doóf het vreeselijke ongeval. De ïijkspolitie was spoedig ter pïaa'.ae. Het stoffelijk overschot van den jongen is naar het klooster Bethlehem alhier overgebracht. De MAANS-OPKOMST EN .ONUfiKGAiNG. 10 Jan.: op zr.iO u.; onder 11.19 u. 11 Jan.: oxj 2Z.31 u.; onder 11.32 u. lz jan.: op 23.48 u.; onuer lx.-ió u. 13 Jan.: onder 12.03 u. vrachtauto is na onderzoek vrij gegeven. De Hel. De tooneelvereeniging van de RK Ji>a hcel't het aangedurfu om een .'ounce!werk onder kannen ie nemen ua; aoogc eischen stelt aan een Unie .van riu-ci-ub. uet groove Rus. siscue werk ,<;De iicl /.ai zonuug a.s. in Ue zaal van den li.Ji. Un_ u.uuuaa ven .oon.ore gcvoeiU wor_ utn. Waai- ;,oe Hei" een zeer groot siUic is, wordv reeds oiii half Ze veil aaiige t angeii. ünuer de leueil uer ciuij sciiuiieii z^cr ui.svekende kiacli.'eu, zoooai we weer reis goeds mogen verwachen. Benoemd. Tot onderwijzer aan de St. Jans_ school armer i», ru ue vacaure 1-. ju. Bisaciuik, Uie wegens lier be_ r^iKeU van ueii pensioeiisgeieeric.g. ueu leeftijd Ucn dreUar met 1 Jan. Aciiiec, nenomul de heer Audr. v. d. lioom aihrer ouderw.ijzer der lx.K'. J ongensscnool ve Heusden. voor aan lucluitcnitr. Donderdagmiddag hield de Tuchtrechter voor de prijzen in net Kaadnuis te Waalwijk zirting en werden de navolgende zaken oehandeid. Ais eerste stond terecht de heer V. uit Waalwijk, wegens on juiste calculacie. Er werd met ver zachtende omstandigheden reke ning gehouden, waarna de rechter een boete van 5o00.— oplegde, cevens als winstafrooming bedoeld. De zaak tegen den heer v. d. H. schilder uit Waalwijk, werd we- j gens gebrek aan bewijs afgedaan j beschouwd, omdat de rechter ver- klaarde niet zeker te zijn omtrent verschillende gegevens. Mej. S. en dhr. S. stonden te recht voor het te duur verkoopen van puntgebak omstreeks einde Juli '46. Allereerst ontstond een klein verschil van meening om trent het gewicht van het gebak, maar vast kwam te staan, dat verschillende ingrediënen tegen zwarte prijs gekocht waren. De vechter wilde daarom niet eens meer terug komen op het gewicht van het puntgebak en legde den heer S. een boete op van 750.— terwijl de zaak twee maanden ge sloten moest worden en het von nis gepubliceerd zou worden. Mej. S. werd veroordeeld tot een boete van 75.—. P. M., kapper te Waspik, had zijkammen te duur verkocht en andere kammen uitgestald zonder dat deze van een prijsaanduiding voorzien waren. Hij werd veroor deeld tot een boete van 150.—, verbeurdverklaring van het inbe- slaggenomene en publicatie van het vonnis. J. B. en H. B. uit Waalwijk hadden rogge gekocht tegen een te hoogen prijs van L. B. te Was pik. Beiden kregen resp. een boe te van 75.— en 50.—. De boer kreeg een boete van 100.-. P. v. d. M. uit Waalwijk had een schaar verkocht tegen een te hoogen prijs en hoorde hier voor een boete van 40.— eischen. v. d. W., tuinder te Drunen, had qroenten niet geprijsd; 50.— boete. Mei. v. d. S. te Sprang had schoenen te duur verkocht; 20.- boete. M°i. de W. te Drunen kreeg f 100.— boete met verbeurd ver klaring van in beslag genomen goederen, omdat z?i verschillende goede-en te d"ur verkocht had. J. H. uit Waahv-ik had haring niet geprijsd en kreeg daarvoor een boete "nn 50 met publi- caf;e van het vonnis. T. B. uit Wasnik kreen f 70.— boete voor het niet ccn-üsd uit stallen van voodinnsmiddelen. Naar aanleiding van de hoeten, die de rechter dezep. middag op dende voor priteopdrtoingen. hadden wij na pfloop der zit- CORRESPONDFNTIE DE ECHO IN INDIË. Wij ontvingen, nog brieven met dankbetuigingen van korporaal T. v. d. Geld, soldaat J. L. Maas e.m.a. Wij zeggen hen allen gaarne dank en hopen in staat te zijn „de Echo" te kunnen sturen, zoolang hun dienst hen in Indië roept en wenschen allen wederkeerig 't beste. Redactie. ting een onderhoud met den regi onalen vooriicnaiigsamDcenaar van het iviiniscene eu nee u. o. van de PnjZen, over de z.g. pnjzen- conuuissies. Tiet moest toch niet voor kun nen komen, dat zoovelen beboet worden voor prijsopdrijvingen, zoo zeide hij. IJe reyee- ring stèic de prijzen vast, die reuelijk genoemd Kunnen worden en voert een strijd om den zwar ten handel uit te bannen. Het pu bliek echter moet medewerken, anders kunnen nooit goede resul taten bereiKt worden. Tiiercoe zyn ook ue z.g. prijzen- comnnssies m net ïeveu geroepen, b.eSLdauue uit een miuüenscauuer, een Huisvrouw, twee vertegen woordigers uit de vaKorgunioaues en een wniekeurig te oeuoeinen persoon, i^eze Cunmiissies Zv/i'ym er voor, aat uoor oiiiaeumy over leg ue prijZen niet opyecneven woiden. naar staan vme paeua- gogisme nnudeieii ter beucniK- Kiiig veei meer aan ue wec- tenjKe overneiu, uie me is anders kan doen uau rToces verbaal op- uidKeii om ue prijzen omlaag tc. bouden. ue commissie maaKt in het geneei geen Trot.es Veioaal op en ais een overtreuing wordt geconstateerd bestaat auijd de mogelijkheid, dac de overtreder van Zijn verkeerde handelswijze overtuigd wordt en dat het even tueel teveel betaalde worut terug gegeven. Blijft een overtieder nuruneKKig in zijn fouten, dan kan afnjd nog de wectefijKe overheid ingrijpen. Ue commissie is er o.a. ter voorlichting van den consument inzake doeisteiling der Prijspolitiek en inzaKe de werkwijze van de met de doorvoering hiervan belas te organen. Tweedens is zij er ter behandeling van klachten betref fende veronderstelde prijsovertre- ding t.a.v. de consumenten. Het publiek zeif moet de klach ten aan de commissie kenbaar ma ken. We willen hiermede dus nog eens wijzen op de belangrijkheid van een door het publiek zelf uit te voeren prijscontrole. Het--gaat hier niet om verklikkerij, maar om bescherming van de grondslagen van onze maatschappij. Eveneens willen we deze aangelegenheid nogmaals onder de aandacht bren gen van de instanties, die met het in leven roepen van deze commissies belast zijn. Boven de rivieren en in andere provincies is men in vele gemeenten reeds tot benoeming ervan overgegaan, doch in Brabant en Limburg wil men er nog niet best aan en ook Waalwijk is in deze ten achter. Laat men toch goed doordrongen zijn van de belangen, die hier op het spel staan. ONDERTROUWD JEANNE DEKKERS en FRANS WILMONT hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de inzegening zal plaats vinden op Dinsdag 28 Januari a.s. om 9.30 uur in de parochiekerk van St. Clemens te Waalwijk. Waalwijk, Baardwijkschestr. 17 Stationsstraat 112 Toek. adres: Laageinde 65 B. Gel. tot felicitceren: van 13-14 u. voor de tweede helft van de Iste periode 1947 (5 t.m. 18 Jan.) Bonkaarten KA, KB, KC 70/ (strook No. 2) 55—4 Algemeen 100 giam bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid.) 55—5 Algemeen 1 kg. appelen of peren. 55—6 Algemeen 50 gram cacao 55—7 Algemeen 125 gram kuflie 55—8 Algemeen 50 giam thee 55—9 Algemeen pl.m. 225 gram huishoudzeep of 90 gram toiletzeep Bonkaarten KD, KE 702 (strook No. 2) 56—5 Algemeen 1 kg. appelen of peren 56—6 .Algemeen 50 gram cacao 56—2D Reserve pLm. 225 gram huishoudzeep of 90 gram t-uWtzeep 56—2E, Reserve pl.m. 450 gram huishoudzeep of 180 gram toiletzeep 56—3D Reserve 100 gram bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid.) Tabakskaarten. T 66 2 rantsoenen tabaksartikelen. Op bovenstaande bonnen kan met ingang van Vrijdag 10 Januari a.s. worden gekocht. De bonnen voor appels en peren blijven geldig t. m. 1 Februari a.s. vraagt; BIEDT ZiCH AAN (leeftijd 19 jaar) zoekt betrekking als DAGMEISJE. Brieven onder No, 1676 bureau van .Hl Dlad of drukkerij „txselsiur" Kaatsheuvel. voor enkele dagen per week. G. J SARS-RAAYMAKERS Stationsstraat 40 WAALWIJK. THUISWERK gevraagd voor de avonduien. Adres te bevragen bureau v. d. bl. of drij. „Excelsior" Kadisheuvel. GEVRAAGD voor gemengd bedrijf voornamelijk banket. Intern. G. J. SARS-RAAYMAKERS Stationsstraat 40 Telefoon 315 WAALWIJK. GEVRAAGD VOOR MAGAZIJN. Leeftijd 16 tot 18 Jaar. J. WILDEMAN Co. - WAALWIJK VERLOREN MET LEDEREN BANDJE. Gaande van Postkantoor naar Schoolstraat, Kaatsheuvel. Tegen belooi 1 'g terug te bezorgen bij A. P. MvRCELIS, Wilhelmina- plein 6, Kaatsheuvel. Geldcredieten 1800.- 5°/o Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRl|F ALLEN. Bi porto antw. Spaarcred. inst Mathen.weg 110 R'dam-W. TE KOOP een partij Te bevragen bij C. VAN TILBURG, Nieuwevaart D 250 Capelle. TE KOOP en Adres te bevragen buieau v.d. bl. of drij. „txcelsiur" Kaatsheuvel. TE KOOP AANGEBODEN: en Adres Bureau van dit blad. TE RUIL Een paar prima Adres te bevragen Bureau van dit blad. Burgemeester en Wethouders van SPkAfsü-CAPtLLE roepen sollicitanten op voor de betrekking van voorloopig op arbeidscontract, bij gebleken geschiktheid in vasten- dienst. Jaaiwedde plm f1670— te ver- meeideien met kindertoelage voor de eeiste twee kinderen 190.— per kina, voor elk kind meer f 150.— per kind. Sollii itaties aan den Burgemeester vóór 19 Januari 1947. Spiang-Capelle, 4 Januari 1947. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, SMIT.j De Secreteris, J. VAN DEN BOS. De Echo van het Zuiden Waalwijksche en Langstraatsche Courant v„Schii„< ni„sdaU i)„nderda0 Hoofdredacteur-Uitgever» JAN TIELEN Abonnementsprijs» 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker» Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielec. Reeds meerdere malen hebben we or op gewezen dat' onze grondwet noodig herzien zal moeten worden. We hebben trouwens pas een kleine grondwetsherziening achter den rug en eerstdaags beleven we de plechtige afkondiging van de ver anderingen. Deze herziening is ech ter van zeer beperkten omvang en bepeikt zich tot het alleruiterste. Het geheel zal echter ook op stapel moeten en men spreekt in sommige kringen al liever van een grond- wets_vernieuwing dan van een her ziening; om maar goed te laten uitkomen dat) er zeer veel gewij zigd moet worden. Men denke al leen maar aan onze verhouding tot Indië; om to begrijpen dat de ko mende verandering werkelijk veel •p hernieuwing zal geliijken. Eén van de onderwerpen,; dat zeker wel hekeken zal worden of het voor verandering en wijziging in aanmerking komt; is het kies recht. Natuurlijk hangt dit weer ten nauwste samen met de samen stelling van onze vertegenwoordi gende lichamen en deze is weer gedeeltelijk afhankelijk van den opbouw van onze maatschappij. Af gezien echter van eventuecle ver anderingen; b.v. doordat de Eerste Kamer een sociaal-economische Ka mer wordt en dus de top gaat vor_ Bien van onze sociaal-economische organisatie; afgezien daarvan,; ge_ looven wij dat ons kiesrecht wel degelijk bekeken mag worden. Niet wat betreft het aantal personen dat voor dit recht in aanmerking komt; dit aantal wordt nu al uit gebreid met' een groep jeugdige personen; terwijl de strijd om het algemeen mannen- en vrouwen kiesrecht absoluut is* uitgestreden; ofschoon in sommige kringen po gingen worden gedaan om ook deze kwestie weer aan de orde to stel len. Wijziging en verbetering kan echter wel gebracht worden in ons kics_st<#sel. Vanaf 19171919 ken nen we het stelsel van evenredige vertegenwoordiging; dat in die periode in de plaats kwam van 't districten-stelsel Nu is het stelsel van evenredige vertegenwoordiging veel rechtvaardiger wat de bereke ning en vaststelling van den uit slag betreft van het districten stelsel. Dit is dus één van de grootc voordeden van dit\ stelsel on ook de reden waarom liet indertijd bij •ns is ingevoerd. Daar staat echter een groot nadeel tegenover en wel de groote onpersoonlijkheid er van. De kiezers brengen hun stem uit ©p een geheele candidatenlijst; die ze meestal zelf niet mede hebben samengesteld. Daarbij vervalt hij de Tweede Kamerverkiezingen één der dingen die b.v. de gemeente- raads-verkiezingen meestal meer interessant maken: het uitkiezen van een bepaald persoon en het uitbrengen van z.ijn stem op dien persoon. Bovendien vervalt daar door de band die er moet bestaan tusschen den gekozene en zijn kie zers; den afgevaardigde en de be woners van de streek; die hem af vaardigden. Deze band is werkelijk na het invoeren van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in ©ns land veel te zwak geworden en waarschijnlijk is dit wel weer één van de redenen waarom zooveel gekankerd werd op onze Vertegen woordigende Lichamen. Deze in stellingen zijn veel te ver af komen staan van hun kiezers en ze zijn voor deze laatsten een soort amb telijke instituten geworden. Dit z.ijn ze echter niet en mogen ze ook Biet zijn. Ambtelijke instituten hebben meestal de eigenschap dood te zijn; wil ons democratisch stel sel echter leven; dan zullen de in stellingen die er op gebaseerd zijn,; volop levende organen moeten zijn. Het zal dan ook; naar onze mee. ■ing; één der taken van een ko_ ■lende commissie voor grondwets herziening moeten zijn een kies stelsel te vinden; dat de voordeelen van het oude districten-stelsel be vat mèt de voordeelen van het stel sel der evenredige vertegenwoor diging. Nu bestaan zulke stelsels wel en ze zijn hier en daar oolc in gebruik; b.v. in Australië. Men noemt ze meestal de stelsels van persoonlijke evenredige vertegen woordiging. Deze stelsels hebben echter allen de groote nadeelen dat ze nogal ingewikkeld zijn voor den cenvoudigen kiezer en dat de uitslag pas is vast te stellen na ingewikkelde en langdurige bereke ningen. Eén dezer stelsels b.v. ge_ Punt G van de agenda hield in het verbeteren van enkele wegen in het komende jaar;.o.a. de Vei_ lingst'raat.,. de Schoolstraat en de Achterompad; de Schoolstraat van af het kerkhof tot aan de Stations straat. De voorzitter lichtte dit voor stel toe. De heer v. d. Wiel hoopte dat men spoedig met de Veilingstraat zou beginnen; want dit is hard noodig. De heer Knippels vroeg of het niet mogelijk zou zijn om den weg naar de bosschcn vanaf de. Hèistraat op te halen. De voorz. zegde toe,; dit zoo mo gelijk - m'et oud materiaal te her stellen. De lieer Ploegmakers wees op de straat voorhij het kapelletje in Els. hout, welke zeer slecht is. De voorz. hoopte dit liet volgend jaar aan den raad voor te leggen. Ei- moet een nieuwen weg komen over den dijk naar den Overlaat; doch de kosten zouden nu te hoog worden. De heer v. d. Wiel wees op de slechte gesteldheid van den weg van de Wolfshoelc naar de bos_ schen. De voorz. zegde toe. te probecren dit 1 zoo spoedig mogelijk te ver beteren cn niet te wachten op puin- al'val van andere straten. De heer Verhulst drong er op aan de Schoolstraat; welke zeer slecht is en zeer druk bezocht wordt, op te halen. De voorzitter beloofde al het mo gelijke te doen. Wanneer deze straat wordt doorgetrokkenzal zij ge heel vernieuwd moeten worden; doch dit is ook voor de komende jaren. Het plan tot vernieuwing en verbetering van enkele wegen werd z.li.st. goedgekeurd. Punt 7 van de agenda hield in het plnn lot houwen van een brand, weerlolcaal. Het huidige brandweer- materiaal is: aldus de voorz.; zeer slecht; zoodat wij ingeval van brand; naast onze. eigen mic(delen ook aangewezen Ziijn op de nabu rige plaatsen. Wij zijn reeds in ge sprek over den aankoop van een nieuwe spuit met trekking. Men heeft ons echter al geadviseerd hier voor een nieuw brandwecrlokaal te houwen, 't Onderbrengen op andere nlaatsen is niet zoo goed. We heb ben den architect van het gemeen tehuis dan ook ondracht gegeven een ontwerp te makenhetwelk in middels is geschied. Het plan be staat om hel hrandweerhuis te bou wen achteraan op het kermister rein. De kosten zijn geraamd op f 4000. De lieer Maas merkte op dat we langzamerhand nie*s meer van ons kermisterrein overhouden. De voorz. anlwoordde; dat dit geen bezwaar was gezien de pers. pectieve.n in verhand met' genoemd terrein. Het is niet de weg zich hierover uit te spreken in een openbare vergadering. De heer de Haan wees op de ver zorging van de brandkranen hij vorst. De voorz. zou hieraan aandacht besteden. De lieer v. d. Wiel vroeg of het hrandweerhuis ook niet kon wor den gebruikt in combinatie met den vuilnisdienst. De voorz. deelde mede,; dat door B. en W. reeds een primitieve vuil. nis_ophaaldienst is ontworpen: dank zü de vuilniswagen welke wij V" ""er-ent,. Hoorn ten ge schenke kregen. Het besluit voor liet houwen van een hrandweerhuis werd z.h.st. goedgekeurd. Punt 8 van de agenda hield in het besluit tót het aangaan van een geldleening tot dekking van in punt 4; 0 en 7 genoemde uitgaven. Dit werd z.li.st. go"dge!je„>-,i. Punt 9 van de agenda liield in liet besluit tof. opricb'inr; van een woningbedrijf. De in 19»R ongerich te onderlinge bouwvereeniging ver loor in Februari 1946 haar rechts persoonlijkheid. Daar het' bestuur geen nieuwe aanvraag heeft inge diend bevindt zij zich thans in liquide»ie. De statuten der verecni- ging houden in de bepaling; dat bij liquidatie de bezittingen aan de Lijkt veel op de methode die meer dan eens gebruikt is bij de candi- daatstelling in de R.K. Staatspartij liet geven van een nummeraan ieder der candidaten; al naar ge lang de voorkeur die men voor die candidaten heeft Eenieder die de werkzaamheden; hiervoor noodig; wel eens van dichtbij heeft mee gemaakt; weet echter; dat dit stelsel niet eenvoudig is. Tocli zal het noodig zijn ons kies stelsel tc bekijken en de voor_ en nadeelen van ieder stelsel nauw keurig tegen elkaar af te wegen. Het democratisch bestel van ons land is er ten zeerste bij betrok ken. gemeente vervallenals gevolg waarvan B. en W. thans komen met het voorstel om een woning bedrijf op te richten. De noodwoningen,, de woningen die thans bijna voltooid zijn; de 18 te houwen woningen en 32 wonin gen van de onderlinge bouwvereeni ging, zullen in dit bouwbedrijf kunnen worden ondergebracht. Spr. was een voorstander van een der gelijk bouwbedrijf, daar eventueele tekorten toch door de gemeente moeten worden gedragen cn had een waardeerend woord voor liet bestuur der voormalige bouwver eeniging. Een en ander zal later nog aan den raad worden voorge legd; terwijl t.z.t. een commissie van toezicht zal worden benoemd. De heer Maas verzocht er reke ning mede te houden dat in deze commissie alle rangen vertegen woordigd zullen zijn. Deze commissie; aldus de voorz.; wordt door den raad gekozen. Het besluit lot oprichting van een woningbedrijf; werd z.li.sl. goed gekeurd. Punt 10 van de agenda hield in liet besluit tot het treffen van een voorloopige maatregel in verband met de bezoldiging van liet perso neel in dienst' der gemeente, over eenkomstig de bepalingen van hot Kon. Besluit van 14 December 1946 Stsbld. G-362; inhoudende een ver hooging van 10 procent. Dit punt werd z;.li.st. goedge keurd, alsmede liet besluit van de Ged. Staten; om dezen maatregel ook toe te passen op gemeente secretaris en -ontvanger, welke hierin niet opgenomen waren. Punt 11 behelsde de aanbieding van de gemeente_rekcning 1945. In de commissie van onderzoek wer den gekozen de heeren H. Maas; Pijnenborg en Knippels. Wethouder v. Drunen zeide hier na liet volgende: Mijnheer de Voorzitter; Ik geloof dat ik de tolk ben van den geheelen raad; wanneer ik op deze eerste vergadering van dit jaar U namens alle leden een gelukkig en voorspoedig 1947 toewensch. Op deze eerste vergadering heeft de raad ala belangrijke beslissingen moeten nemen, waarbij de eens gezindheid van den raad op on dubbelzinnige wijze tot uiting is gekomen. Vriendjespolitiek; of hoe men het noemen wil, zijn blijkbaar verre van hier. Al bracht 1946 nog niet dat wat wij er van verwacht ten;'wij hebben weer goede hoop op 1947. We liopen dat er in dit jaar vele belangrijke beslissingen kunnen worden genomen. Mijnheer de Voorzitter. Er moet dit jaar nog veel gebeuren en nog veel worden opgebouwd. Ik wil hierover niet in details treden; docli één ding wil ik hier aanroe ren; n.l. de schoolkwestie. Het is hemelschreiend dat er na 2 jaar bevrijding nog kinderen zijn die maar twee uur naar school kunnen bij gebrek aan lokaliteit. De tijd; aldus spreker; is niet ver meer dat de kinderen ons zullen verwijten dat wij hierin tekort zijn gescho ten. Ik zou zeggenlaten de par tijen dié den verderen opbouw in den weg staan tot elkander komen; opdat alles in goeden zin zal wor den opgelost. Onder de ingekomen stukken be vond zich liet proces verbaal van de kas_opnamewelk ter kennis geving werd aangenomen. Tevens bevond zich hieronder een schrijven van de leden v. d. Wiel; Verineer en de Haan,;i aan gaande de straatverlichting in Els_ hout., die op verschillende punten; ondanks herhaaldelijk aandringen van de leden; nog steeds niet ver beterd was. De. voorz. deelde mede; dat hij dien middag nog een onderhoud had gehad met de PNEM en deze had toegezegd het geval te zullen komen nazien. De heer v. d. Wiel zeide; dat hij wl >'ons weren wilde waar nu ei genlijk de fout zat. Het gemeente bestuur schuift het op dc PNEM en de andere instantie andersom. Maar dc mensclien zitten in liet donker. Nu de voorz. de rondvraag heeft afgeschaft weet niemand wat er besproken wordt en terecht vra gen de meiischen ons of er nu nooit over zooiels wordt gesproken. De voorzitter antwoordde, dat; wat liet eerste betreft zou men een onpartijdige- commissie moeten be noemen; die deze zaak zou kunnen onderzoeken en de schuld vaststel len. Wat liet tweede betreft', wees de voorz. er op de rondvraag niet te hebben afgeschaft; maar volgens het reglement van orde te hebben vastgesteld. Na een vrij uitgebreide discussie aangaande de straatverlichting; be loofde de voorz. dat er binnen ai'_ zienbaren tijd veranderingen zullen komen. Hierna sloot de vergadering en ging over in geheime zitting. 20.000 INDONESIËRS BIJ MEDAN OP DE VLUCHT. Een zuiveringsactie in de om geving van Medan; welke is be gonnen heeft tot gevolg gehad dat de nationalisten uit liet noordelijk gedeelte van Medan werden ver dreven. Dit was liet begin van een vlucht van duizenden geregelde en ongeregelde nationalistische solda ten; die zich gedurende vele maan den rondom Medan hadden gecon centreerd. Blijkens een bericht van den Ne_ dcrlandschen Voorlichtingsdienst is liet totaal aantal der in wanorde in het' binnenland vluchtende troepen op niet minder dan 2Ü.000 tc stel len. Als gevolg van deze zuiverings actie keeren orde cn rust terug; hetgeen tot uitdrukking komt in den terugkeer van vele Indonesi sche arbeiders naar hun werk. x In grooten getale hervat-ten de arbeiders liet werk hij de in de nabijheid van Medan gelegen olie raffinaderij van de Socony Vacuum Company te New York en de Plad_ joe_ral'finaderij van de Shell. INDONESISCH VAARTUIG TOT ZINKEN GEBRACHT. De Nederlandsclic torpedoboot- jager ,Kortenaer" heeft' op 5 dezer een Indonesisch marinevaartuig hij Chcribon tot zinken gebracht waar hij twee Indonesiërs zijn gedood en 22 gevangen genomen. De Neder- landsche Marine_Voorliclitings_ dienst heeft een communiqué uit gegeven; waarin verklaard wordt; dat het gebruik van republikein- sclie zeestijdkraclitcn in str.ijd met den status quo van 1946 en der halve eveneens in strijd met de ontwerp-overeenkoinst is. Toen een heden van de Indonesische marine (Alri) trachtten een kustvaartuig van Cherihon af te convooieeren,, sommeerde de ;,Kortenaer" het convooi halt te houden. Toen aan de sommatie geen gevolg werd ge geven, openden de Nederlanders 't vuur en brachten liet Indonesisch vaartuig tot zinken. De overige eenheden namen over zandbanken de vlucht naar Cherihon. Een aan tal wapens werd buil gemaakt. De militaire toestand. Een militaire woordvoerder te Ba tavia liceft liet volgende overzicht gegeven van den militairen toe stond Te Padang werden 3 Nederlan ders gedood en 2 gewond bij de be schieting van een convooi op weg van de Enimaliavcn naar het vlieg veld. Nederlandsclic troepen; gesteund, door artillerie, begonnen een'zui veringsactie binnen de demarcatie lijn. De republikeinen versterkten hun posities rond de stadbinnen de demarcatielijn. Tc Medan lagen de Nederlandsche stellingen in den Zuid-Oostelijken sector onder mortiervuur. De Ne derlanders leden geen verliezen. TABAKSDISTRIBUTIE VOOR 1947. Nederland is er in geslaagd de tabaksdistributie voor 1947 veilig te stellen. Er zójn voldoende hoe veelheden tabak aangekocht om 't huidige rantsoen te blijven hand haven en liet rantsoen in den loop van dit jaar geleidelijk aan te ver_ hoogen. Reeds zijn gedeelten van de aan gekochte partijen in ons land aan gekomen en onder de fabrikanten verdeeld. In hoofdzaak betreft dit sigaretten.; shag- cn rooktabak en tabak voor sigaren-binnenwerk. Dek_ en omblad voor de sigaren- industrie is zeer schaarsch. De voornaamste leverancier hiervan is Ned.-Indië, dat zijn leveranties nog niet heeft hervat. De kwaliteit van de aangevoerde tabakken is zeer goed. De daaruit te vervaardigen sigaretten en shagtnbak zullen dan ook van vóoroorlogsclie kwaliteit zijn. Dit kan nog niet worden ge zegd van de rooktabak. De hier voor benoodigde Java.tobak ont breekt nog. Bij de productie zal rekening worden gehouden met de voorkeur; die in het algemeen voor de sigaret bestaat. In verhou ding tol de overige tabaksproduc ten zullen er meer sigaretten wor. KORTE BERICHTEN. Uit Lake Scuccess wordt gemeld dat de 51_jarige Amerikaansche architect Wallace K. Harrison is uitgekozen om de leiding op zicli te nemen hij liet ontwerpen van de plannen voor den houw van den nieuwen permanenten hoofdzetel der Vereenigde Naties te New York. Harrison ontwierp ook liet New Yorksclie Rockefeller Centre". (Reuter). De manier waarop Jan Langen, dijk vorige week op de IJsclub Kralingen te Rotterdam het Neder. landsch kampioenschap hardrijden op de schaats heel't gewonnen; is uniek in onze nationale schaatsge. scliiedenis. Het was nog niet voor gekomen dat een rijder op alle af standen winnaar werd. Langendijk echter heeft het bestaan deze top prestatie te verrichten. Te Bussum is Woensdag op 80_jarigen leeftijd overleden de beeldhouwer L. Zijl. Decoraties van zijn hand verschenen o.m. aan de beurs van Berlage, liet gebouw aan de Nederlandsclic Handelmaat schappij en het raadhuis te Waal wijk. De binnenarchitectuur had mede zijn groote belangstelling. Bij beschikking van den mi nister van Sociale Zaken is met ingang van 16 Jan. 1947 prof. mr. E. G. J. Gimbrère; tc Tilburg, be noemd lot lid van liet College van Rijksbeniiddelaars. Op bon ;;Tcxticl I. M" der tcxtielkaart VA 605 voor mannen; wordt een rantsoen van (50 gr.) scheerzeep beschikbaar gescld. Men moei' dezen bon hij een detaillist in scheerzeep inleveren. De detaillis ten zullen de zeep afleveren; zoo. dra zij bevoorraad zijn. Naar U. P. uit Vaticaanstad meldt; heeft Z. II. de Paus, in ver hand met de buitengewone koude die in Rome heerschtaan de Pau selijke hulp_conimissie opdracht gegeven; nog 30.000 pakketten klee ding en voedsel onder de arme kin deren van Rome te verdcelen. den gefabriceerd dan tot nu toe is geschied. Geleidelijk aan wordt thans de productie in de fabrieken opge voerd. Eerst wanneer een voldoende voor raad zal zijn verkregen, zal men er toe overgaan bonnen voor extra rantsoenen tabaksarlikelen aan te wijzen. Het lag in de bedoeling reeds in Januari hiermede een aan vang tc maken. Er zal deze maand ccliter nog geen voldoende produc tie kunnen worden verkregen; zoo_ dat het wel Februari zal worden eer een extra bon zal worden he kend gemaakt. PRINS BERNHARD IN ZWITSERLAND. Prins Bernliard is vergezeld van zijn broer Aschwin in een eigen vliegtuig op liet vliegveld Cointrin bij Gcnève aangekomen. Onmiddellijk na aankomst zijn. de Prins 'Mi zijn broer naar Zermatt vertrokken; waar zij eenige ntijd zullen verblijven ter beoefening van de wintersport. ALS STRAKS EEN PRINS (ES) WORDT GEBOREN.... De raad van ministers heeft; na overleg met het Nationaal Instituut t.a.v. dc aanstaande viering van de geboorte van een prins of prinses het volgende bepaald: Indien de geboorte plaats heeft tusschen 0 en 12 uur; zal deze dag verder als nationale feestdag wor den beschouwd en zal aan 't Over heidspersoneel voor zoover de dienst dat toelaat; en aan de .schooljeugd, onmiddellijk na de be kendmaking van de geboorte; vrij worden gegeven. Indien de geboorte plaats heeft tusschen 12 cn 24 uur zal eveneens vrij worden gegevendoch de vol gende dag als nationale feestdag worden beschouwd. Indien de nationale feestdag als gevolg van het tijdstip der geboorte op een Zondag zou vallen; zal deze bepaald worden op den Maandag daaropvolgend. KOLENVOORZïENTNG LOOPT GEEN GEVAAR. Ondanks de aanhoudende vorst- zijn er nog geen mo-iliikheden in het transport der gedolven kolen on t ste an er is nog voldoende wa_ genaanvoer en évens voldoende voorraad van wagons. Per schip is liet vervoer totaal gestremd. Als de vorst verder aan houdt; zal er een wagentekort ont staan. Op oogenblik is alles echter normaal. De productie stijgt w<;er geleidelijk. Er is een behoorlijk overschot op de miijnen en de vooruitzichten wekken geen zorg.' Ondanks sneeuwval doen zich nog geen bijzondere moeilijkheden voor. Er gaan nog geen extra_kot"n_ trcinen naar de groote steden. Voorloopig kunnen de spoorwegen hot vervoer nog verzorgen met langere kolentreinen. i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1