T H U IS ST IKSTERS en ander PERSONEEL NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING Oplossing Kerst- Kruiswoordpuzzle. FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. HAARSTEEG. Terry en Berry in DE BRIL VAN SULTAN SAR. Re chtszaken. TE KOOP: plm. 50 mud HOUTSKOOL WASCHMACHINE Rustig kantoor, GEVRAAGD. VAST WERK. Fa WED. C. STEENBERGEN - KAATSHEUVEL. ONS SCHRALE VLEESCHRANTSOENTJE. En dan nog: een verlies van 100 koeien! Met /.waren slagzij meerde aan de Borncokade te Amsterdam het 791 bruto ton metende Deensche stoom, schip ;;Mercur", dat met een la_ ding van 45? koeien -uit Denemar ken was vertrokkenwaarvan er tijdens de reis ruim 100 door het slechte weer zijn omgekomen en totaal ongeschikt voor de consump tie in ons land aankwamen. Deze koeien waren bestemd om ons vleesclirantsoen voor eenigen tijd te bestendigen. Voor de cargadoors betcckcnt dit een schadepost van naar schatting 40.000 tot 50.000 gulden. OOK DIT JAAR NOG GEEN ZOMERTIJD. Naar wordt vernomen zal dit jaar geen zomertijd worden inge voerd. Zoolang in ons land de Mid_ del_Europecsche tijd geldt; zal van invoering van den zomertijd geen sprake ziijn. IN HAMBURG 17 MENSCHEN DOODGEVROREN. Te Hamburg zijn reeds 17 men. schen doodgevroren; terwijl er 41 ernstige gevallen werden geconsta teerd; waarin licliaamsdeelen wa ren bevroren. PARLEMENTAIRE COMMISSIE NAAR DE WEST VERTROKKEN. De parlementaire commissie voor West.Indië is van Schiphol per Skymaster naar Rio de Janeiro ver trokken; daar vandaan zal zij naar Paramaribo doorreizen. REPUBLIKEINEN SCHONDEN 350 MAAL HET BESTAND VAN 14 OCTOBER. Dit kostte 60 Nederlanders het leven. Naar aanleiding van de rede voeringen; die door Sjarifocdin en Soedirman te Djokja zijn gehou den; seint liet A.F.P. dat generaal Soedirman aan het thema van zijn rede van 26 December j.l. heeft vastgehoudenzij het dan iri meer gematigde termen. Een communiqué van den Neder, landsclien legcrvoorlichtingsdienst; dat o.a. de beschuldiging van Sja rifocdin beantwoordt, dat 't voor al de Nederlanders zijn; die de voorwaarden van het bestand van 10 Oct. '16 schenden; deelt mede; dat tusschen 1 Nov. en 30 Dec. '46 de republikeinen zich 350 maal schuldig hebben gemaakt aan schending van het bestand; waarbij 60 Nederlanders zijn gedood en vele honderden gewond. Het communi qué voegt er aan toe, dat generaal Soedirman nooit de order tot het staken van het vuren heeft gegeven zooals op 14 October werd beslist. HERDENKING ONZER BEVRIJDING. Zooals reeds eenigen tijd geleden is medegedeeldheeft de regeering bepaald; dat de viering van. den nationalen feestdag, den bevrij dingsdag; op Maandag 5 Mei zal plaats hebben. In aansluiting daar op kan worden gemeld, dat de kerkelijke herdenking op Zondag 4 Mei zal geschieden. De plechtige herdenking van de slachtoffers vindt plaats op Zaterdagavond 3 Mei. ABONNEMENTENFONDS DE ECHO. Vorig bedrag 161.08 J. A.; Waspik 5.— Totaal 166.08 BAARDWIJKS' TOONEEL. Baardwijks' Tooneel heeft op het ©ogenblik in studie het dramatisch tooneefspel in 3 bedr.ijvcn ;;Inkeer" van A. Bromët; voor gemengde be zetting. Het stuk zal op de Zon dagen 26 Jan. en 2 Febr. worden opgevoerd. BUURTFEEST. De buurtvereeniging .Putstraat" bood Woensdag haar leden een too. neelavond aan. De voorzitter van de vereeniging; de heer v. Balkom; opende deze goed bezochte bijeenkomst in café v. Helvoirt met een hartelijk wel komstwoord, waarna'eigen krach ten het tooneelstuk ,Het lied van Moeder" opvoerden. Voor enkele medewerkers was 't de eerste maal dat zij zich aan een onderneming als tooneelspelen waagdenmaar dit in aanmerking genomen hebben allen het er goed afgebracht. Mej. Kroot speelde de haar toe bedeelde rol van Moeder heel goed cn de vnlsclie Wallings werd uit stekend gespeeld door den heer Schilders. Als huisknecht was het do heer A. Verwiel die door zijn spel opviel. De avond werd wederom door den voorzitter gesloten; die een be roep deed op aller financicelen steun. Tevreden keerden de Putstraatbe woners huiswaarts. GROEP ANDRé. Naar wij vernemen zullen op 18 dezer twee leden der verzetsgroep André te Waalwijk e.a. te Maas tricht onderscheiden worden met de verzetsmedaille. O.M.O. IN NOORD-BRABANT. De Edelachtb. heer Mr. R. Lam. booy; burgemeester van Waalwijk, is benoemd tot lid van liet Cen traal Bestuur van ;;Ons Middel baar Onderwijs" in Noord-Brabant te Tilburg. MARIA-KAPEL. Door B. cn W. is de verloting goedgekeurd die gehouden wordt ten bate der stichting van een Ma_ ria.kapel aan het einde van de Kloosterstraat. Door de parochianen van St. An. tonius is reeds een groot bedrag bijeengebracht; maar dit behoeft nog een flinke aanvulling om de I Maria.kapel een waardig aanschijn i te gevenwaarvoor door den heer A. van Huiten de plannen zijn ont_ worpen. EEN MOOI INITIATIEF. De Waalwijksche Kring voor Kunst en Wetenschap organiseert een Liefdadigheidsconcert voor den aankoop van een piano of vleugel voor onzen blinden musicus Piet Mulders. Wij behoeven niet te zeggen dat wij dit initiatief ten zeerste toe juichen; daar Wiij weten wat dit instrument beteekent voor onzen blinden musicus; de groote lief hebberij van Piet Mulders; die zich voor zijn Jongenskoor en tal van andere goede dingen zooveel moeite getroost. Wij hopen dat deze concerten; die op Dinsdag 21 en Donderdag 23 Ja nuari gegeven' worden; zeer druk bezocht zullen worden en dat er ruim voldoende overschot zal zijn voor een mooie vleugel. Medewerkers zijnLvda Verhoe_ ven.v. Gen!: Joh. Verhoeven: Alda v. Boor!; Pief Mulders; Sjef Boonj, Jos. Sclioondcrmark en 't Knapen koor. R.K. H.B.S. De heer A. Claassen te B'ladel is benoemd tot leeraar Wiskunde aan de R.K. H.B.S. A en B te Waal wijk. - De heer Th. Sedce te 's.Boscli geeft Plant, en Dierkunde aan klasse 5 B van deze school. WAALWIJK HELPT INDIë. De onlangs gehouden collecte voor de stichting ..Nederland helpt In_ dië" heeft de som van 2827.63 opgebracht. Het plaatselijk comité mocht daarvoor den dank ontvan gen van liet Hoofdcomité in Den Haag. Het verzoekt liet Waalwijk- sclie comité zijn dank over te bren gen aan alle Waalwijiksche inge zetenen voor dit mooie resultaat. Waalwijk heeft hierdoor getoond warm mede te leven met de nooden onzer getroffen, land cn rijksge. nooten. Horizontaal: 2 Op; 4 Ons; 6 Uit; 8 Dier; 9 GB; 10 Presto; 13 A.P.; 14 Speech; 16 Werst; 19 Istrië; 22 Petrus; 24 Gooi; 25 Poort; 27 Agenda; 29 Stresa; 31 Rigi; 33 O.T.; 34 Mossel; 36 Koffie; 38 U.N.O.; 40 Janus; 42 Oregon; 45 Bezoek; 47 Douane; 49 Dundee; 51 Race; 52 Gaarne; 55 Rossig; 57 Gaatje; 59 Niveau; 61 Huisje; 63 G.G. 64 Sonnet; 65 Plaid. Verticaal: 1 Honduras; 3 P.S.; 5 Pui; 7 Ta- gore; 8 Dapper; 11 Ekster; 12 Le- har; 15 Edison; 17 Empire; 18 U.N.O.; 20 Topaas; 21 Eer; 23 Twaalf; 24 Gasten; 26 Oorlog; 28 Ermelo; 30 Riksja; 32 Gounod; 35.Stoker; 37 Fabels; 39 Orkest; 41 Andere; 43 Elders 44 P.R.A.; 46 Zeggen: 48 Ulrum; 50 Negen; 51 Ring: 53 Acht; 54 Demi; 56 S.O.S.; 58 Aap; 60 V.m. 62 ld. Ondanks het groote aantal goede oplossingen van onze Kerst- Kruiswoordpuzzle konden er toch m^ar 5 gelukkige prijswinnaars zijn. 5 Personen waren voorbestemd om een van onze uitgeloofde prij zen te winnen en deze prijzen kunnen vanaf heden aan ons bu- rèau worden afgehaald. Indien wij in de toekomst nog maals over zouden gaan tot het plaatsen van een puzzle, dan zijn wij overtuigd dat nog meer lezers van ons blad hun oplossingen zullen inzenden want eenieder heeft een kans. De namen der prijswinnaars zijn: 1. Th. v. d. Linden, Hoofdstr. 153, Kaatsheuvel. 2. W. H. van Dommelen, B 64, Vlijmen. 3. J. v. Oudheusden, Grootestr. 371, Waalwijk 4. A. Brokx-Smits, den Hoek, Waspik. 5. Wed. J. A. de Bie-Vos, Nieuwstraat A 303, Sprang. KATHOLIEKE JONGE MIDDENSTANDSVEREENIGING. 15_Jarig bestaan. Lambert van Bladëlde voorzit ter; opende deze vergadering met een korte toespraak, waarin hij al len hartelijk welkom heette cn te rugblikte op het afgeloopen jaar; waarin de KJMV weer mooie ini tiatieven genomen heeft en gewerkt heeft om weer te komen tot een actieve vereeniging zooals in vroe ger jaren. Spreker dacht aan de K.R.O— avond; de avond over Neurenberg; de Sinterklaasactie; de Kerstactie en alle andere acties die er geweest waren in de vereeniging zelf. Ze ker; al deze gebeurtenissen moch ten er zijn, maar 1947 zou nog beter moeten worden. Tevens bracht de voorzitter on der de aandacht van de leden; dat het medio 1947 vijftien jaar ge leden zal zijn dat de KJMV werd opgericht. Het was vervolgens de beurt van I-Iarry Swinkels om een spreek beurt te vervullen. Hijdie onzen Brabantschen schnijver Anton Coo_ len zoo goed en zoo van nabij heeft leerén kennen; kon dan ook niet beter doen dan ons over dezen schrijver te vertellen. Het was een zeer interessante lezing, die beslo ten werd met het voorlezen van een hoofdstuk uit Anton Coolen's boek .Kinderen van ons volk". De geestelijk adviseur van de vereeniging; kapelaan v. Hoeckel: legde; naar aanleiding van een be richt uit de krant; de ontoelaat- baarheid van het toepassen van euthanasie uit; bezien van het Ka tholieke standpunt. Deze zeer leerzame cn interessan te uiteenzetting werd met de groot ste aandacht gevolgd. Mededeeling werd tenslotte ge daan; dat op 21 Januari a.s. de lieer Drs. de Vries; directeur der RKIIBS alhier; een lezing zou ko men houden over ;De Langstraat". Op dezo bijeenkomst kunnen wederom jonge mannen die belang, stelling hebben voor de KJMV wor den toegelaten. In de KJMV is plaats voor eiken katholieken jon gen middenstander. Do KJMV is een vereeniging van en voor de jongeren, die werken voor een ideaal. Daarom; komt op 21 Jan. naar de bijeenkomst; alwaar na- nadere inlichtingen gegeven zullen worden. Gebleken was dat de offerblok bij den Kerststal de somma van ruim j 100.bevat-te. De voorzitter sloot vervolgens met gebed de vergadering. PAARD ENVERZEKERING^ De paardcnverzelcering voor Waal wijk en Omstreken hield vorige week Woensdagavond haar alge. meene vergadering in café v. Hees. been_Kctels alhier. De notulen van de vorige verga dering werden onveranderd goed gekeurd. Uit liet verslag van den penning meester bleek; dat het jaar afge sloten was met een batig saldo van 46054.tërwdjl voorts nog bleek dat in het afgeloopen jaar waren opgeruimd in totaal zeven paarden waarvoor werd uitgekeerd een to taal bedrag van 3625. Tot schatter werd gekozen de heer J. van Huiten met 29 van de 51 stemmen. De heer v. Loon; die bedankt had als secretaris; werd opgevolgd door den lieer II. van Heesbecti; die met 30 stemmen gekozen werd. Besloten werd dat slambockpaar. den boven 3 jaar 20% liooger ge schat zullen worden dan de beste land hou wpaarden. De voorzitter der vereeniging be sloot deze vergadering met een kort woordje en dankte allen voor de opkomst. DERDE ONTWIKKELINGSAVOND DER R.K.A.B. Na 't openingsgebed verwelkomde de voorzitter de getrouwen; die in zoo kleine getale aan den dringen den oproep van den secretaris ge hoor hebben gegeven en wenschte hun cn liun gezinnen en in hen de geheele arbeidersbeweging een Za lig Nieuwjaar en hij hoopte dat in 1947 het enthousiasme losgeslagen zou worden; het enthousiasme dat de beweging noodig had voor een grootcre bloei en waarvan in het afgeloopen jaar zoo weinig was ge bleken. De voorzitter deelde verder nog mede dat het vereenigings_ge_ bouw 18 Jan. vrij zou komen en liij hoopte de leden met Vastenavond in de oude zaal een tooneelavond te bieden. De bondssecretaris P. Vriend.? opende zijn causerie over ,Ons Verzet" met er op te wijzen; dat het nuttig was onze arbeiders nog eens onder de oogen te brengen wat het verzet van de RKWV heeft be_ teekend; het verzet dat gevoerd werd van 10 Mei 1940 tot de liqui datie van het Werkliedenverbond. Toen men onraad vermoedde; overwoog men of het niet dienstig zou zijn een gedeelte van het bezit veilig le stellen en men besloot een som van 1.290.300 naar Ame. rika over te brengen en ze in dol lars om te zetten; mede om de te verwachten devaluatie van de gul den. Dit was de eerste vorm van verzet nog voor de Duitschers ons land waren binnengevallen. Na de onzekerheid van de eerste oorlogs dagen had men den bezetter spoe dig door en concentreerden de bo nafide stnndsorganisaties zich tegen de politiek van den vijand in het machtige bolwerk van het Centraal Orgaan van Overleg; dat veel pro blemen heeft, opgelost. Tegenover dit orgaan 'nwam de ;;Dienststelle Helwieh"die niets begreep van de hier bestaande verhoudingen en probeerde onze arbeiders in Duitschland te werk lè stellen; waartegen het Centraal Orgaan zich resoluut verzette, evenals tegen alle maatregelen van het burgerl. be stuur; de standsorganisaties te nazificeeren. Spoedig volgden de Juli-inaatregelenwaarhij de NSB_ er Woudenberg met dictatoriale macht het bestuur van het N.V.V. in handen kreeg. Het RKWV kreeg een commissa ris in den persoon van Kouten; die overigens niet ongeschikt was. Van nu af werd het verzet steeds feller; daar ook de pressie zwaarder werd. Men nam vooraanstaande figuren uit de beweging als gijzelaars ge vangen; waaronder de B'ruijn; wiens vrijlating niet het verwachtte succes had. Tegen het te werk stellen in Duitschland stelde het bestuur de ontslagverordening op riep men den cult, technischen dienst in het leven. Ze moesten de arbeiders immuun maken voor de Duitsclie propaganda; ze moesten zich verzetten tegen het lidmaat schap van de NSB; welk verzet openlijk gevoerd werd in ;;Herstcl' en ;;de Volkskrant? welke laatste juist hierom een van de meest ge lezen kranten in ons land. Ook de studiereis naar Duitsch land had niet het verwachtte re sultaat, hetgeen bleek uit de Bruijn's rede. bij de opening van het huis van (len arbeid te Utrecht. Hier lag ook het begin van de in_ t'erconfessioneele samenwerking van de benadering tusschen liberale en katholieke werkgevers. Toen Kern; de opvolger van Kouten; werd vervangen door mijnheer ^Schorriemorrie', was het pleit spoedig beslqcht. De gijzeling nam toe en alles wat van het RKWV kwam; werd tegengewerkt; totdat op 25 Juli de beweging kwam te staan onder den NSB_er Wouden berg; het bestuur kreeg of nam zijn ontslag en 96% van de leden zegde het lidmaatschap op; de ove rigen werden spoedig bij het NVV ingedeeld. Na een interessant ooggetuigen verslag van het verzet en de sabo tage in den Diocesanen Kring Den Bosch; eindigde de heer Vriends zijn lezing met de hoop uit te spre ken; dat in de naaste toekomst de RIvAB een groote bloei tegemoet zou gaan. Na een dankwoord van den voor zitter en een aansporing voor de leden om den volgenden keer min stens één makker mee te brengen; werd de bijeenkomst gesloten. BRIDGE-DRIVE TEN BATE VAN KATHOLIEK THUISFRONT. De eerste bridgc_drive van Ka tholiek Thuisfront was een succes. Er heersclitc in de zaal van hotel De Twee Kolommen den geliëelen avond een gezellige wedstrijdstem ming. De pnijzen werden behaald door de volgende paren: le pr. Gvd GriendM v d Ven 's Bosch 8690 p. 2e pr. L HofmeesterH v d Heuvel; Vught 8350 p. 3e pr. G CraamerG Schippers 's Bosch 6300 p. 4e pr. A v "d BrelcelA Völker Waalwijk 5790 p. 5e pr. H LousR Braun 's Bosch 4760 p. 6e pr. R VerheijdenH Hooger- woord; 's Bosch 4650 p. 7e pr. Dames M. en S. Mooren 's Bosch 4210 p. 8e pr. Mevr. Wevers/m. partner Vught 3680 p. 9e pr. M v d VenM Verhagen Vught 3090 p. 10e pr. A v d CoeveringA Minkels Michielsgestel 2570 p. De slempremies werden behaald door de volgende paren: L LagerbergLagerberg; Vught. A LagerbergSiegers; Vught.' I, LagerbergLagerberg; Vught. A v BeekhovenCh v d Linden; St. Michiels Gestel. Gvd GriendM van der Ven; 's Bosch. De avond bracht een mooie duit in hel zakje van Katholiek Thuis front. Ook de deelnemers waren zeër tevreden; hetgeen wel hieruit bleek dat de meesten zich direct weer opgaven voor de volgende drive op 12 Februari a.s. Uit an dere plaatsen zijn thans reeds aan vragen daarvoor binnengekomen. VAN .DE ECHO VAN HET ZUIDEN" Vertaald door Angelica van Hest. 32) Vlug een paar regels geschreven enydic met het document van den notaris in de enveloppe gedaan! Als senhor Domhuis terug komt; geeft' u hem dan alstublieft dezen brief! Terwijl zij haastig haar koffer pakte; vertelde zij aan haar hospita dat zij een betrekking had gevonden als secretaresse; maar buiten Corrientcs. Expres zei ze niet bij wien cn ook niet waar ze heen ging. Voor de eerste maal was de hos pita van Pension Vienna trotsch op haar huurster. De auto van de regeering hield voor de deur stil en de gegiïlonneerde bediende vroeg: ;;Senhorita Serenus"? Beate stapte in en de hospita keek haar na. Zij was werkelijk blij; want sjnds Beate bij haar in huis was; werd haar woning met wan trouwende oogen aangegluurd en •nu kon ze tenminste de buurvrou wendie uit het venster hingen; toeknikken Senhorita Serenus is in dienst gekomen van de regeering; zij werd zoojuist gehaald Egon Domhuis kwam met snelle schreden de straat in. Hij had haastde boot had reeds 's mor gens om acht uur moeten vertrek ken; daar het echter nu al bijna middag was; kon men er op reke nen dat ze met inladen wel spoe dig klaar zouden z.ijn. Hij zag dé" auto van de regeering voorbij rijden; waarin een dame zat, maar hij lette natuurlijk niet op haar. Is senliorita Serenus nu thuis? Senliorita Serenus. heeft -Cor rientcs verlaten; maar zij heeft dezen brief voor senhor Domhuis hij mij achtergelaten. Egon meende; dat hij haar niet goed begreep. Heeft senhorita Serenus Cor rientcs verlaten? Juist. Zij heeft buiten de stad 1 een betrekking gekregen; een heel goede betrekking bij de regeering en ze is met een vliegtuig weg gegaan. Hoe is dat mogelijk? Onwillekeurig werd hij heel bang dat haar wal overkomen zou. Gis teren had zij hem zelf bekend; dat alles haar mislukt was. Was dat een voorwendsel om te verdwijnen; om in alle stilte voor altijd te ver dwijnen? Was het soms zijn schuld; zou ze de een of andere dwaasheid begaan? De senhorita zei mij toch nog gisteren Het is heel plotseling opgeko men. Hebt u die auto van de regee ring niet gezien? Daarmee is de senhorita afgehaald, om naar het vliegtuig gebracht te worden. Egon" kon de hospita onmogelijk verder uitvragen; zonder haar nieuwsgierig te maken. Hij pakte den brief aanging er haastig mee naar een stil straatje en scheurde hem open; nadat bij zich er van overtuigd had, dat .hij van het pension uit niet meer gezien kon worden. Even later hield hij Jiet document met het notariszegel in handen. Een overweldigende vreugde steeg in hem op; maar in de haven Loot de sirene van de boot. Hij had nu geen tijd om alles te lezen; hij haastte zich aan boord en dadelijk daarop zette de boot zich in be weging. Egon zocht zijn hut op. Ilij ging op een klapstoeltje zitten en las Beate's brief. Eerst liet door den notaris onderteekende document; dat precies zoo was gesteld als hij had gehoopt. Beate nam alle schuld op zich; schreef; dat hij 't- slechts had gedaan omdat zij met zelf moord dreigde en dat het hun beider vaste wil was geweest on middellijk weer te scheiden. Miijn_ heer Jousten werd als getuige ge noemd. Verder nog een kort schrij ven ter begeleiding: ;;Zeer geachte Heer Domhuis l Ingesloten het gewensclite do cument. Ik geloof beslist; dat dit u de zoo zeer verlangde vrijheid zal teruggeven. De Voorzienig heid; waarop ik vertrouw; heeft me niet in den steek gelaten. Van morgen werd ik; door toe doen van een heer; die het goed met mij meent; aan een betrek king geholpen als privé_secreta_ resse hij een hoogen regeerings_ ambtenaar. Ik verlaat Argentinië; liet zal u geen belang inboezemen waar ik heenga. Mocht in dat land een scheiding mogelijk zijn dan zal ik er dadel.ijk voor. zor gen; dat zulks geschiedt. Te dien einde heb ik ook den brief van senhor Schliophacke behouden. Gelukt de scheiding; dan zal ik het desbetreffende document pos_ t'e restane naar Rosario zenden. Laat u daar uw adres achter. Er rest mij nog; u nogmaals voor uw hulp destijds te bedanken en u om vergiffenis te vragen; om dat ik u verdriet heb veroor zaakt. Ilc neem aan; dat wij el kaar in dit leven niet zullen te rugzien en wensch u het beste. Beate Serenus". Egon stak de papieren in zijn zak en ging op den omloop voor de hutten staan. Op de kleine boot was alles in beweging; de men. schen stonden luid pratend in groe pen hijeen en keken in de lucht. Onwillekeurig hief ook Egon het hoofd op. Een kleiu vliegtuig; dat in de zonneschijn als zilver glansde; cir kelde in sierlijke' hogen boven de stad en verdween dan naar het Westen. Naast Egon stond een dik ke farmer. Dat is do excellènza uit Bue nos Aires; die hier b.ij de regcc_ ring inspectie heeft gehouden. Het gaat vlug; zoo'u machientje; maar mij zouden ze met geen tien paar den Egon knikte; zonder verder te luisteren. Daarboven in het vliegtuig zat' Beate; zij vras de secretaresse van den Excellenza; dat klopte met het geen zij geschreven had. Wordt vervolgd, burgerlijke! stand wAalwija. Geboren: Johanna C M dv. J G van Mceu_ wen.van de Wiel Cornells A zv. G G de Jong_van Tuijl Anna M dv. W J Hovers-Weissmann Jo_ seplius M H zv. II G Pullcns_van der Linden Josephus G zv. J Schapendonk-van der Pennen Hendrikus P zv. J van den Heuvel- de Jongli Johannes A zv. J van den IIeuvel_dè Jongh Antonius L F zv. A L Hendriks_v d Heuvel Antonius G G M zv. P W Rom. boni's-Koning Jacobus M J zv. J A van Loon_Sclirauwers Jo_ scphina C E dv. J 2>P Leijten_van IIool' Antonius G G zv. A H van de Sande_Mulders. Huw. aangiften: C P Moonen 20 j. en L Odowenko 19 j. beiden te Waalwijk. Gehuwd: J L van Hilst 48 j. en H A van Berkom 33 j. beiden te Waalw.ijk M Beerens 31 j. en P J Pullens 23 j. beiden te Waalwijk A J Roomer 34 j. en N Borodawka 26 j. beiden te Waalwijk. Overleden A P Maijers 73 j.; echtgen. van Ingekomen: E 't Hooft. J Sznaider van Piekary Slaskie (Polen) B Guzinski van Derego_ wice (Polen) J M Pawlikowski van Torrin (Polen) R Godula van Horzow (Polen) A II van Liempt en gezin van Breda J G M van Heesbeen van Bussum J J van Engelen van Heel cn Pan heel J Bannct van Den Haag D H M Verspaandonlc van 's Gra_ venhage J N van den Houdt van Amsterdam G L van Engelen van Heel en Panheel B van der Meijden van Vuren J H Treffers van Rotterdam JA de Waal van Rotterdam FA Leltz en echlgenoote van Loonopzand J G IIiebrink van Amsterdam C H Verbunt van Dusscn W M Kolsteren van buitenland. Vertrokken J Kruijf naar Bunnik U. J M M Dekkers naar Rijsw.ijk Z.H. C A van Steen en gezin naar Rotter dam W D M A Kimmèl naar Breda H C M van der Aa naar Oisterwijk HA II Bardie naar 's Hcrlogenbosch J L M Bouter naar Maarssen. ;;IN NAAM DER MENSCHHEID*. ;In naam der Menschhcid', het hoek over het proces te Neuren berg; geschreven door den corres pondent van het A.N.P—Aneta; on zen oucl_medcwerker den heer G. Knepflé; is verschenen. Dit boek; dal werd uitgegeven door de fa. Buijten en Schippcrlieijn te Am- Amsterdam; is voorzien van een groot aantal folo's en Yormt een document van historische waarde over den tweede wereldoorlog. Wij komen hierop nader terug. JUBILEUM MAR. OGIER. 't Jubileum van dhr. Mar Ogier 's Bosch; die zijn zilveren jubileum als muziekleeraar en ziijn koperen als directeur-leeraar van de Bos sche muziekschool herdacht; is on der groote belangstelling gevierd. Na een II. Mis in de St. Jandie te zijner eer werd gelezen; begon de stroom van gelukwenschen waarvan de felicitatie vaq Z. II. Exc. mgr. W. Mutsacrts de eerste was. De (lag werd besloten met een serenade; aangeboden door 'sHer_ logcnboscli' muziekcorps onder lei ding van den heer Pos. ;,OOSTERHOUTSCHE NACHTE GALEN' IN PARIJS. Succesvolle tournéo. De tournée naar Frankrijk van de Oostcrhoutsche Nachtegalen; het knapenkoor; dat in korten tijd reeds veel van zich deed spreken; is een groot succes geworden. In Parijs was de Salie Gaveau tot de laatste plaats bezet. Het koor des pel'its chanteurs begroette de Hol_ landsclie vrienden met liet Wil helmus, dat door de Nachtegalen werd beantwoord met de Marseil laise. De Nederlandsche ambassa deur; die het beschermheerschap over liet concert op zich genomen had en verschillende leden van de ambassade waren aanwezig. Na mens (len ambassadeur word den directeur een prachtige bouquet overhandigd door een der pct'its 'chanteurs. Het enthousiasme van 't publiek kende geen grenzen. Meer dere nummers moesten gebisseerd worden en bovendien werden nog verschillende toegiften gevraagd. Naderhand werden de jongens op een receptie door Zijne Eminentie den kardinaal-aartsbisschop van Parijs ontvangen, die den directeur een fraai portret met eigenhandig geschreven opdracht overhandigde. De aangekondigde radio_uitzen_ (ling op Oudejaarsavond kon niet doorgaan; wel werden gramophooii- opnamen gemaakt. De Fransclie programma-dienst verklaarde aan het Nederlandsche koor: Wij zullen uw Marseillaise voor onze uitzen dingen bewaren. Het is de beste vertolking die we ooit hebben op genomen. BEGIN VA" BRAND. Voorbijgangers constateerden in don levensmiddeleii_v/inkel van J. van Engelen aan het Iïoekeinde, een begin van braijd. Men wist het vuur spoedig te busschen; zoodat de gealarmeerde brandweer geen dienst behoefde tc doen. KOLENDAMPVERGIFTIGING. Vermoedelijk door een gebrek aan den sclioorsleeViwaardoor zich kolendamp in de pas betrokken fabriek van de Handel Mij. .Waal- wijlt'; hoek Bcïoijenscliest'raat verspreidde, werdui eenigen van liet personeel onwel. Zij werden huiten of bij omwincnden binnen gebrachtwaar zij weer spoedig opknapten en huiswaarts konden gaan; zonder verdirc nadeelige ge volgen. GELUK. Zonder geluk vaart niemand wel; dat ondervond ook de lieer W. Pul lens alhier; die met een vracht wagen met zeven paarden en en kele passagiers Donderdagmorgen j.l. op weg was naar de Paarden markt te Oss. Even voorhij Nuland; juist in den bocht van den weg hij de Kerk van Maliskamp (in dezen bocht strandden reeds verschillende wa gens dien dag) raakte de vracht auto tengevolge van de gladheid aan den kant van den weg en sloeg om. De passagiers en de paarden brachten het er goed af en toen men na hekomen le zijn van de schrik de schade eens ging op nemen; viel ook dit nogal mee.». Een enkel schrammetje; terwijl slechts het spiegeltje van den wa gen. en een richtingwijzer vernield werden. Je moet maar geluk heb ben. ELSHOUT. Uitvoering. De kerkelijke fanfare is; naar wij uit goede bron vernemen; voor nemens een uitvoering te geven voor haar leden; eere_leden; dona teurs en begunstigers. Wij twijfelen er niet aan; of dito zal zeer zeker gewaardeerd worden. St. Johannes Evangelist. Naar wij van bevoegde zijde ver nemen heeft de tooneelvereeniging St. Johannes Evangelist alhier in studie genomen het tooneelstuk ,Het Gouden Recht'. Hierna zal worden opgevoerd een hl lispel: Brengt 1? geluk of ongeluk'. Gezien dc prestaties van deze tooneelclub; zal men weer een paar avonden kunnen genieten. Met Vas tenavond hoopt men hiermede voor het voetlicht te komen. Zilveren Priesterfeest. Op 10 Juni hoopt de Zeerecrw. heer Rector Rooiijaclcers zijn 25- jarig Priesterfeest' te vieren. Er be staan plannen om hem déze dag tot een onvergetelijke te doen zijn. Groot succes. In aansluiting op het verslag Ko nijnententoonstelling van l cn 5 Januari alhier; liet' volgende: Op genoemde tentoonstelling ex poseerde ook de heer Godcfridus Eishout-Pulles uit Drunen; met z'n konijnen. Deze ras-liefhebber van de konijnensport; die pas voor 't tweede jaar met zijn ;KIcin Zil ver' exposeerde; bracht het tot een ongekend succes. Hij heeft n.l. van de 12 inzendingen behaald: 2 ZG; 7 G cn 2 vG; plus 7 eere_prijzen. Dit is het resultaat van de door hem toegepaste verzorging cn dan te weten; dat dit door denzelfden keurmeester is geschied; die op de tentoonstelling te Helmond 14 da gen geleden nog moest constateercn dat dezelfde dieren te zwaar wa ren voor een bekroning. Gaarne sluiten z'n vrienden zich aan hij de woorden van den keur meester; den heer de Cork' en spreken (le hoop uit dat hij nog vele malen met z'n dieren een sie raad moge zijn voor onze tentoon stelling. VLIJMEN. Kaj otters. De Kajöttcrs uit Vlijmen hielden Maandagavond 6 Januari j.l. hun jaarlijkSohe feestvergadering. Nadat de gebruikelijke, zaken wa ren afgehandeld; zooals het ope ningswoord van den voorzitter en het uitstekende jaarverslag van den secretaris; werd door eigen leden een tooneelspel ongevoerd; n.l. .Barbara en de. Brugwachter'. Dc verschillende spelers hadden zich goed in hun rollen ingeleefd en deden hun uiterste best; waardoor zij er in slaagden een prachtige voorstelling te geven. Een hnrl'c'iijk anplaus viel allen die hieraan hadden medegewerkt ten deel. De koffietafel; die hierna volcrde; werd alle eer aangedaan. Het vérdere van (len avond werd daarna gezellig doorgebracht met muziek: (van liet eigen Knlotters- orkestje) zang en declamatie. Debatingclub. De tweede cn derde avond van de onlangs opgerichte Debatingclub werd besteed aan een uitwisseling van gedachten over het onderweri) Letterkunde en Kunst. Na een zeer gedegen inleiding door den voor zitter; den Zeereerw. heer Pastoor Serrarcns, hield het lid A. van En gelen een causerie over bedoeld onderwerp en lichtte het gespro kene toe met voorlezing uit .eigen werk. Een leerzame gedachtenwis- seling en een slotbeschouwing dooi den voorzitter; besloten deze twee avonden; die de volle belangstel ling der aanwezigen hadden. Godsdienstcursus. Door den Zeereerw. Heer Pastoor- wordt' in het Parochiehuis een cur sus gegeven in Godsdienstleer en Kerkelijk leven. De belangstelling voor de lessen; waarvan de eerste reeds is gegeven, is goed te noe men. Ook aan leden van den Boe- rinnenbond zal een dergelijke cur sus worden gegeven. Dammen. Uitslag van een dam.avond in den ouderlingen competitiestrijd II v d BrandtA v Helvoirt' 02 W ZeeuwenP v d Loo 02 J MeestersJ v d Bosch 11 A v EngelenE Legierse 2 II v d Brandt—J v d Heijden 2—0 Fr v d BrandtJ v Beijnen 20 W Zeeuwen—J v d Heijden 20 H v d Heijden—J v d Brandt 20 A v EngelenA v Helvoirt 11 HEUSDEN. Vrijdag en Zaterdag 3 en 4 Ja nuari gaf de Heusdensche Too neelvereeniging ,,Heusden" eene uitvoering in de zaal van dhr. P. Verheij. Het stuk, een blijspel in 3 bedrijven onder de titel „Als Ma aan de touwtjes trekt", viel bijzonder in den smaak van 't tal rijke publiek. De rollen waren zeer goed verdeeld en werden na tuurgetrouw weergegeven. Heus- dëns Tooneel heeft bewezen dat men voor een goede opvoering met eigen krachten goede resul taten kan behalen. De .uitslag van de op Maan dag gespeelden Damwedstrijd tusschen V. D. 2 Heusden en VV.D.V. Waalwijk, welke ge speeld werd in Hotel „Centraal" alhier, had het volgende resul taat. V. D. 2-W.D.V. J. Timmermans-Fr. v.Munster 0-2 .H. Kramer^J. Schilders 0-2 Fr. te Vruchte^Fr. de Gouw 1-1 W. v. Wijk—A. Moonen 0-2 M. Krop—A. Hollemans 1-1 C. Baaijens—W. Pruijsen 2-0 Joh. de Graag—U. Nijholt 0-2 W. v. Driel—J. Dallieu n.o. 2-Q W. v. Beijnen-W. Doremans 0-27 P. Verbeek—J. Hulst 0-2 Tótaal 6-14 SPRANG-GABELLE. Vergadering van den Raad der gemeente Sprang-Capellegehouden op Maandag 13 Januari 1947; des avonds 7 uur. De agenda-punten waren: 1. Opening. 2. Vaststelling van de nolulen der vergaderingen van 13 en 30 December 1946. 3. Beëediging raadslid C. II. van Caem. 4. Onderzoek geloofsbrief van het nieuw benoemd raadslid W. II. Spuiij broek. 5. Benoeming van ,een wethouder. 6. Eervol ontslag aan W. v. Beek len werkgever in verband niet hel' bereiken van den pensioen gerechtigden leeftijd; ingaande 1 Februari 1947. 7. Benoeming van een len werk gever in vasten dienst (vaca ture W. van Beek) met in gang van 1 Februari 1947. 8. Benoeming havenmeester met ingang van 1 Januari 1947. 9. Voorloopige vaststelling ge meente-rekening over 1944. 10. Toekenning van een lijdelijke toelage ad 10% aan liet ge meen te_porsoneel mei' ingang van 1 October 1916 en vast stelling van de daaruit voort vloeiende hegrootingswijziging dienst 1946. 11. Mededeelingen. 12. Rondvraag en sluiting. (Verslag volgt). WASPIK. Rectificatie. M. uit Waspik, die door den Tuchtrechter voor de prijzen een boete van 150.werd opgelegd; kreeg deze boete o.a. voor liet koopen van kammen voor een tc hoogen prijs. Burjrcrlijkc Stand over Dec. 1946. Geboren: Hubertus zv. A. de Graauw_vaii Strien Antonia dv. II Verscliureii-Verheijden Johan nes zv. P Donks-Kluitmans Cor nelia dv. A Kuijte_v. Tilborgh Martinus zv. A van de Ven_de Wit -Adriana (lv. A Roovers-Kuiijte Christiaan zv. 1 Langermans_Scha_ pers. Overleden: Willielmina Staal 43 j. Christina van Es 1 d. Adri_ aan Pruijssers 1 m. Antonic Roosenbrand 83 j.; wed. van B. Boer Antónia Verhoeven 8i j.; wed. van J. Verheijden Anna van Herwaarden 81 j.; wed. van P van der Weerden. Gehuwd» H van der Werken 42 j. en D Pruijssers 30 j. Nederland cn Oranje. Dinsdagavond 7 Januari 1947 hield de vereeniging Nederland en Oranje een aTgemeene jaarverga dering in hotel van Iersel alhier. De voorzitter; de heer N. v. d. Rijken, opende deze vergadering en heette allen hartelijk welkom. Het speet hem dat niet alle leden aan wezig waren; maar er waren er toch ruimschoots genoeg om de be langrijke agenda af tc werken; al dus spreker. Punt 1 van de agenda vermeldde de ingekomen stukken cn mede deelingen. Ingekomen was een schrijven van den heer Fr. van Beurden; waarin deze bedankte als secr._penningm. der vereeniging; wegens drukke werkzaamheden. Den voorzitter speet het dat de heer v. Beurden zijn belangrijke functie neerlegde en sprak de lioop uit dat hij toch een trouw lid van'de vereeniging zou blijven. Hierna sprak de secr— penningm. nog een kort dankwoord. Ook de heer G. Baaten; vice_ voorzitter; zegde met ingang van 1 Jan. 1947 zijn lidmaatschap op; wegens zijn verblijf in Leidschen_ dam. De voorz. memoreerde 't vele goede werk; dat de scheidende vicc_ voorzitter voor dc vereeniging had gedaan. Het verzoek om subsidie aan de .gemeente was in eerste instantie afgewezen. Na een onderhoud van den voorz. met den burgemeester en later met het college van B. en W.; bleek dat genoemd college niet voldoende op de hoogte was met het reglement der vereeniging. Het college stelde daarom voor nog maals subsidie aan te vragenmaar dan moet tevens de gelegenheid opengesteld worden om donateurs op te nemen. De vergadering ging hiermede met algemeene stemmen accoord. Op de vraag van liet lid A. Gijs_ man of ook nieuwe leden aange nomen kunnen worden; zeide de voorz. dat deze mogelijkheid van het ontstaan der vereeniging be staat en nog bestaat; aldus het reglement. Tenslotte deelde dc voorz. nog mede' dat koninklijke goedkeuring was verkregen. Punt 2. de notulen werden vastge steld cn met algemeene stemmen goedgekeurd. Punt 3. decharge penningmeester.^ De heeren Jan de Hond; C. d«' Groot en C. Bcrkelmans werden met de controle der boeken be last. Punt 4. met algemeene stemmen werd besloten om dit jaar de volgende feesten ie organiseeren a. alleen hij geboorte van een prins. Er zal dan zoo spoedig mogelijk na de geboorte van een kroonprins een algemeene ver gadering belegd worden. b. Koninginnedag op 31 Augus tus of vanwege de kermis een dag later. c. bevrijdingsfeesten alleen; in dien hier van hoogerhand op aan gedrongen \frordt. Punt' 5 en 6. Voor de aftredende bestuursleden werden gekozen de heeren Theo de Graauw Az. en C. J. Bcrkelmans; waarvan laatst genoemde de functie van secr._ penningmeester der vereeniging zal waarnemen. Punt 7. Nn cenige discussie werd de janrlijksche contributie op 5.en de donateursffelden op 1.50 per persoon gesteld. Punt 8. On voorstel van het ge in een tehestuur is het volgende nrog'-amma sanrmgeseld voor de installatie van den nieuwen bur gemeester 2 uur: aankomst' van den nieu wen burgemeester hij de Hooi- pers; waar liij verwelkomd wordt door de wethouders en de ver_ eeniging Nederland en Oranje. Vervolgens zullen (1c heer en me vrouw Couwenberg met de heë_ ren wethouders in een rijtuig overstappen cn zich; vo(yaf ge gaan door Garde d'honneur, vcr_ kenners; harmonie en gevolg; door garde d'homi"ur „rij tuigen met genoodigden Nederland en Oranja garde d'honneur naar het gemeentehuis hegevenwaar om 9 uur de officieele installatie zal plaats vinden. Deze plechtige ver_ gadering zal naar buiten uitge zonden worden. PI.m. 3.301 uur: receptie; ver zorgd door Nederland en Oranje; waarna zanghulde der school jeugd en de gem. Christelijke Zangvereeniging; begeleid door de harmonie. 6.30 uur: défilé van alle verccni- gingen; waarna toespraak van den Edelachtb. Heer Burgemeester Couwenberg tot z.ijn inwoners. Punt 9. Van de rondvraag maakten enkele heeren gebruik en werden geen bijzondere punten behan deld. Punt 10. Sluiting door den voor zitter. RAAMSDONKSVEER. Personalia. Naar wij vernemen is het van daag (Maandag 13 Jan.) 25 jaar geleden dat onze dorpsgenoote mej. Rika de Beer; in dienst trad op het kantoor van de grossiersfirma Joh. J. de Jong alhier. Ongetwijfeld zal het' deze plichts getrouwe jubilaresse, die gedurende al deze jaren de boekhouding steeds nauwgezet beheerde; niet aan de noodige belangstelling ontbreken. GEEKTKU ADEN BERG. Naar wij vernemen zal in de eerstvolgende weken waarschijnlijk een aantal van de krijgsgevangenen; die momenteel werkzaam zijn hij liet mijnenruimen; ontslagen wor den. De mijnruimingsploeg in Geer_ truiiicnberg heeft niet veel meer in onze directe omgeving te zuiveren en is nog werkzaam in Zeeland. In de nabijheid van Alphen worden nog geregeld hoeveelheden munitie en wapens opgeblazen. EEN TILBURGSCHE GANGSTER. Het verhaal van een dreigbrief. Een groep Tilburgers, die in de smokkelwereld nogal eenige be kendheid geniet, ontving een paar dagen voor Nieuwjaar, een dreig brief, geschreven door een per soon, die zich uitgaf als ambte naar van de C.C.D. In dezen brief verklaarde de ambtenaar met de practijken van deze heeren zeer goed op de hoogte te zijn, maar hij wilde hen alles vergeven, als....^ zij den briefschrijver 1200.*zouden betalen. Deze som gelds moest op Oudejaarsavond door een van de aangeschreven personen, dien wij meneer X noemen, gebracht wor den naar den Bredascheweg bij het Jodenkerkhof. Meneer X vond het de moeite waard, dit alles aan de politie te vertellen. Op Oudejaarsavond reed me neer X met achter in zijn auto een politieman naar het Joden kerkhof aan, den Bredaschenweg. Er kwam echter niemand opda gen. Het verhaal was echter hier mee niet uit. Zaterdagmiddag j.l. kwam er een tweede dreigbrief. Meneer X werd hierin aange zegd nog dienzelfden avond het bedrag van 1200.— bij het Jo denkerkhof aan den Bredaschen weg af te geven. Wederom girig meneer X naar de afgesproken plaats in een be stelwagen, waarin 2 rechercheurs zaten verborgen. Nu was er inderdaad een man aanwezig bij het kerkhof. Hij droeg een zwarten bril. De chauf feur van den bestelwagen, meneer X, overhandigde de enveloppe met geld doch pakte meteen den pols van den onbekende man vast, ter wijl hij tegelijkertijd met de an dere hand op de'claxon van de auto drukte, op welk teeken de twee verborgen rechercheurs te voorschijn kwamen. Ondertusschen had de zwartge- bnilde man zich echter weten los te maken uit den greep van me- nefer X en smeerde 'm. Nu werd een achtervolging ingezet. De po litie sommeerde te stoppen, doch de onbekende gaf hieraan geen gehoor. Een rechercheur schoot een paai maal ir de lucht, maar ook nu leverde dit geen resultaat op. De politie moest nu wel het zekere voor het onzekere ïjemen en schoot op den wegvluchtenden man, die getroffen werd in zijn rechter dij en in het rechter ge deelte van zijn zitvlak. De man viel neer en werd gearresteerd. Het bleek te zijn de 43-jarige J. de R. wonende aan het Pieter Breughelplein, de R., die arbeider is en geen ambtenaar van de C. C. D., werd ter beschikking ge steld van.de Justitie, nadat hij een volledige bekentenis had afgeleqd. O. Br. 28) Nauwelijks waren de grootvizier en zijn vazal Ali vertrokken; of Terry tcwam uit zijn schuilplaats le voorschijn en holde de trappen op naar de anderen. Iets gehoord; vreemdeling? vroeg de Sirdar nieuwsgierig. Ze willen hier van. nacht wapens komen brengen. Ze hebben deze minaret uitgekozen; omdat men zegfr dat het er spookt; vertelde Terry. En toen kreeg bij een geweldige inval. Wanneer wij hier vannacht voor spook spelen; zei hij half tol zichzelf, half tot de anderen; dan brengen ze hun wapenen hier en.durven niet meer terug te komen. Dat was een plan. De vier vrienden dachten na dat het kraakte en spoedig was men het eens over de wijze, waarop 't zou worden uitgevoerd. BIJZ. GERECHTSHOF DEN BOSCH. Eischen. Het Bijz. Gerechtshof in Deo Bosch eischte Dinsdag j.l. de vol gende straffen tegen de navolgende personen Vijftien jaar tegen den 47_jarige« Dirk Appel uit De Werken cn Sleeuwijk. Als landwacliter spoor de hij personen op, die in Zeeland werden te werk gesteld. Twee en een half jaar gevange nisstraf met aftrek tegen M. L. v. Bergen; 18 jaar, landbouwer uit Dussen, die lid was van 't' NSKK. Een jaar en zes maanden gevan genisstraf tegen J. J. W. van En gelen; 21 jaar, landbouwer uit Waalwijkdie dienst deed bij de Waffcn S.S. en den Germaanscheu Landdienst. DE POLITIE_RECHTER VONNISTE. Woensdag j.l. stonden te Breda enkele personëu voor den 'Politie rechter terecht. Een zekere E. R. had aan het ziekenhuis te Raamsdonk onder- melk in plaats van volte melk ge leverd. Dc verantwoording voor de melk na aflevering van de fabriek was voor rekening van den slijter en verdachte kreeg tenslotte een boete van 40. Een boete van -ƒ 3.kreeg de 18_jarige W. v. S. uit Raamsdonk; omdat zij zonder toestemming van het Arbeidsbureau van de fabriek was weggegaan' om ais dienstmeis je bij een boer te gaan werken. Deze verandering van betrekking vond men nogal sympathiek; waar door de boete zoo laag we/d. De 19_jarige F. L. uit Loonop zand kreeg voor bet veranderen van werkkring zonder toestemming een boete van 25.en een maand voorwaardelijk. Deze verdachte had echter; om haar woorden kracht bij tc zetten; gedreigd baar pa troon een liamer naar de ,kop' te smijten. De 18_jarige jongeman A. S. uit Geertruidenberg; die eveneens voor eenzelfde l'eit voor het lickje moest komen, kreeg als straf een week brommen achter 'de tralies. AVONTURIERSTER. Een Fransche avonturierster, mevr. d'Andurain, is aangehou den. Zij smokkelde goud en pare len en wordt beschuldigd van 29 moorden. S.S.-ERS ONTSNAPT. Van een convooi van 42 S.S.- er^ die van de Limburgsche mij nen per vrachtauto vervoerd wer den naar den Helder, zijn er on derweg 12 ontsnapt. Zij waren voor het werk in de mijnen afge keurd of mochten om redenen daarin niet meer werken. In Ede zagen er 2 kans uit den wagen te ontsnappen, doordat de bewa kers 'n biertje gingen dringen, in Amsterdam weer 8 en op den weg; tusschen Amsterdam en den Hel der nogmaals 2. Twee gaven zich uit eigen be weging aan, en drie werden' ge snapt. Zeven zijn nog voortvluch tig. Een prachtige bewaking zou den wij zoo zeggen. DE BURGEMEESTER en MEVROUW LAMBOOYSMEETS danken vriendelijk voor de gelukwenschen ter gelegenheid van Nieuwjaar ontvangen en wenschen ieder een gelukkig 1947 toe. (bakkers) ongezeefd. Wear zegt de Uitgever. TE KOOP 0 een prima nieuws met nieuwe motor. Te bevragen bij P. VAN DER HOEVEN. Hooge- vaart C 25, VRIJH. CAPELLE. TE HUUR: in stille zeer nette om geving. Brieven onder No. 1681 aan het Bureau van dit blad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2