I GLASBRILLEN De Echo van het Zuiden Mann, of vr. kracht. MEISJES GEVRAAGD PRIMA WITTE OLIE voor de Stikmachines GROTE Ml VA-A VOND STIKSTERS en THUISSTIKSTERS PERSONEEL Nette Meisjes in het Stikatelier Textielsnijders of Textielstanzers. een \7ml "sCHOENM AKERSKNECHT Vrouwelijk Kantoorbediende Wie geeft op 15 Jan. het eerste BAL NATUURLIJK D. I. G. Stikwerk aan huis een Schrijfmachine AN T I E K NET MEISJE voor halve dagen. Inkoop van Lompen en Textielafvailen LIEFDADIGHEIDS-CONCERT H.H. FABRIKANTEN! Wij kunnen U leveren VAN MAAR EN *-"£££ ™BU%°GSC" op Dinsdag 14 Januari a.s. BLANK EN ZWART." NiEUVVS UIT WAALWIJK EN OMGEVING DRIE STIKSTERS NOG AF TE GEVEN: „MARTINO" SCHOENFABRIEKEN KAATSHEUVEL h vragen Verder VOOR ALLE AFDEELINGEN. kunnen geplaatst worden VOOR DE AFDEELING MANGEL. voor aankoop piano (of vleugel) voor den blinden musicus Piet Mulders. in het nieuwe jaar elk kwantum tegen lage prijs. RIJWIELMAG. „LINCO" KAATSHEUVEL. 'n Nieuw Jaar! 'n Nieuw geluid I BRILLEN ZONDER RAND) in de zaal „Musis Sacrum" te WaaM* 's avonds om 8 uur. de ZeerEerw. Pater Verhagen. „DE BRABANTSE SPELERS" Prijzen der plaatsen: ff 2.-, 11.50, 11.— No. 4 Dinsdag 14 Januari 1947 Met groote vreugde gevat vrij U kennis van de voorspoedige ge- l>oorte van ons zoontje en broertje GERRIT B. DE ROOIJ J. J. DE ROOIJ- DE HAAN AD JO DINUS Waalwijk, 9 Januari 1947. Kerkstraat 100. Met groote vreugde geven wij keneis ven de geboorte van ons dochtertje en zusje MARIA dat bij het H. Doopsel de namen ontving: Maria Petronella Lucia Gemma. A. Kamp C. Kamp-Pijnenburg Lucienne. Drunen, 8 Januari 1947. t Heden overleed na een lang durig, doch geduldig gedragen lijden in het R.K. Binnenzieken- huis te Eindhoven onze innig geliefde Echtgenoot en zorgzame Vader en Behuwd-Vader Michaël Matheus Antonius Schambergen Echtgenoot van Wilhelmina Maria v. d. Pennen voorzien van de laatste Heflige Sacramenten der Stervenden in den ouderdom van 69 jaar. Wed. W. M: Schambergen- v. d. Pennen Truus Jacobs- Schambergen Cor Jacobs. Eindhoven, 8-1 -'47. Mecklenburgstr. 20. Dankbetuiging, Hiermpde betuigen wij onzen har- telijken dank aan de H.H. Dokteren, Familie, kennissen en buurtbe woners voor de vele blijken van belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en bij 't overlijden van ons innig geliefd dochtertje GERDINA. P. KUIJPERS-KLEIJSEN en Kinderen. Heusden, 4 Januari 1947. Nieuwstraat N 109. (GEZUSTERS) bieden zich aan voor zoowel voorschoen- als lederwaren- industrie. - Jaren lange, ervaring Machines aanwezig. Brieven onder No. 1678 aan het Bureau van dit biad. TE KOOP: 650 stuks UTRECHTSCHE HOLPANNEN een in goede staat zijnde HOOGE KAR 1250,- bij WED. A. MUSKENS, Kapelstr. 16, ELSHOUT. TE KOOP AANGEBÖDEN. in prima staat. PRIJS F 350.- OROOTESTR. 20 BESOIJEN. Kabinetten, Ladekasten, Eiken kisten Friesche staart- en stoeltfes-klokken, Koper- en tinwerk, oude doorge werkte doeken, tegels, porcelein en aardewerk. te koop geyraagd. Zend s.v.p. briefkaart. JAC BARENDSE,ROTTERDAM Schiedamscheweg 1 22 Prima kippen, hennen en Eenden. Witte Legh, br '45 d d. rui f6 50 p. st., Rn. 1st. Reds, Barnev., Patrijs Legh. hxcheq. Legh., br. '45 d. d. rui f7.50 p. st Khaki Campbells, Spreeuwkoppen, Reekl Loopeenden 7 mnd oud f7p' st. Witte Legh. hennen t d leg f7.90 p. st. HOENDEhPUK „DE ONDER NEMING" VELNENDAAL. Bij de N. V. NEDERLANDSCHE SCHOENENUNIE BLOCH STIBBE - HOLLANDIA, WAALWIJK en SCHOENFABRIEK TE KAATSHEUVEL y raagt voor haar kantoor Zij die in het zijn van Mulo diploma of reeds administratieve werkzaamheden hebben verricht ge nieten de voorkeur. Brieven met nadere gegevens worden spoedig in gewacht onder No. 1679 Bureau van dit blad of drukkerij Excelsior" Kaatsheuvel. EERSTE WAALWIJKSCHE STOOMWASSCHERIJ Grootestraat 365 W A A L W IJ K. met alle voorkomende werkzaamheden op de hoogte* HOOG LOON. Brieven onder No. 1677 aan het. Bureau van dit blad. gevraagd op Schoenfabriek te Drunen, iiefst voor direct. Kennis van kantoorwerkzaamheden op schoenfabriek gewenst, doch niet noodzakelijk, BIJ GEBLEKEN GESCHIKTHEID GOED SALARIS. Brieven onder No. 1680 aan het Bureau van dit blad. GEVRAAGD:, P. DE HAAN Kloosterwerf 23 SCHILDERS WAALWIJK. KENNISGEVING! GEVESTIGD TE WAALWIJK: aan hoogste prijzen. Speciaal adres voor Handelaren en Schoenfabrieken. SGRTEERDERIJEN W I N T E R D IJ K Bij DE HAVEN J BAN NET. Tel. na 6 uur 392 OOK HET NIEUWE JAAR BRENGEN Wij WEER HET BETERE IN GOUD EN ZILVER. TROUWRINGEN RINGEN MET STEEN MONÖGRAMRINGEN COLLIERS ROZENKRANSEN HANGERS ARMBANDEN BROCHE'S SCHEPWERK ENZ. KL. CHAPULIER MEDAILLES ALLES ZONDER INLEVERING. TEVENS WENSEN WIJ U ALLEN EEN GELUKKIG 1947. C. VAN DE LEUR v/h. H. VAN BOMMEL Hoofdstr. 133 KAATSHEUVEL. Vv aalwijksche Kring voor Kunst en Wetenschap DINSDAG 21 JAN.*8 uur (kleine zaal Hotel „Twee Kolommen") DONDERDAG 23 JAN. 8 uur (In „Musis Sacrum") Uit te voeren door; LYDA VERHOEVEN-VAN GENT Piano JOH. VERHOEVENPiano ALDA VAN BOORT Alt PIET MULDERSTenor SJEF BOOMBas JOS SCHOONDERMARK Jongens-sopraan. DE ZINGENDE KNAPEN (Jongenskoor) Prijzen der plaatsen Dinsdag 21 Jan. minimum fl. 4.— en fl. 2.50 Donderdag 23 Jan. fl. 3. fl. 2.— en fl. 1 Voorverkoop en plaatsbespreken vanaf heden bij Assur. kantoor L. VAN OUDHEUSDEN, Grootestraat 241 WAALWIJK. Telefoon 197 m Kaarten verkrijgbaar bij de alom bekende leden. SPREKER: voeren op het speciaal Miva toneelspel 71 Door ED. TERLiNGEN. - RegieJOS DEN OTTER. Voorverkoop aan de zaal op den dag der uit voering tusschen 113 uur. MAANS_OPKOMST EN „ONDERGANG. 15 Jan.: op 2.14 u.; onder 12.32 u. 16 Jan.: op 3.25 u.; onder 12.49 u. ZONS.OPKOMST EN „ONDERGANG. 13 Jan.: op 8.42 u.; onder'16.57 u. 16 Jan.: op 8.42 u.; onder 16.58 u., DE TOESTAND IN INDIË. 't Gaat niet goed in Indië, want behalve de twee opvallende, I haast opruiende redevoeringen die Sjarifoedin en Soedirman in Djok- ja hebben afgestoken, heeft ook Hatta, vice-president der repu bliek een toespraak daar gehou den, die eveneens getuigt van een radicaal verkeerde instelling. Hij zei o.m. dat Kruis en Helf- rich in Nederland een beweging op touw hebben gezet om de eigen regeering te saboteeren. Bij onze regeering bestaat de wensch den weg van den vrede te bewandelen, zei Hatta verder, doch wanneer de Nederlanders agressief blijven, dan beginnen wij daarmee ook en wij beseffen onze kracht. Hatta wees er vervolgens op, dat als de Nederlanders werkelij ke vrede wenschen, zij Linggadja- ti moeten verwezenlijken en het Nederlandsche leger ten spoedig ste moet worden teruggetrokken. De Nederlandsche militairen en imperialisten dwingen de Indone siërs tot conflicten om hen te overdonderen". Ook nadere bijzonderheden over de conferentie in Den Passar ge ven een onbehagelijk gevoel. Er bleek dat men op voorbeeld der Republiek ook in de buitenbezit tingen steeds meer gaat eischen, heel wat anders dan in Malino. Daarenboven moesten 5 Neder landers in het voorloopig parle ment van Oost-Indonesië trouw zweren aan 't volk van Oost- Indonesië"!! »7 GERBRANDY BEANTWOORDT i EG BRINGS'-VK RKLAR ING Donderdagavond heeft professor Gerhrandy de ofi'icieele verklaring van de Regeering beantwoord. H.ij vond deze er geheel naast en con stateerde op de eerste plaats dat de Koninklijke rede een glashelder stuk is; waarop z.i. geen toelichting meer noodig was. Omdat hij zich echter geërgerd had aan de Kamer- i verslagen en aan 't niiébruik, van de Koninklijke rede gemaakt; was tiij nu met zijn toelichting gekomen. Vervolgens behandelde hij den aanval op zijn persoon, dat hij zelf dr. van Mook met ongekende macht bekleed had, terwijl hij hem nu becritiseerde. Uitvoerig ging Gerhrandy de fei. teil nabeginnende met 1941 toen jlir. Tjarda v. Starkenborch Stach. ouwer v. Mook aanbeval voor Ko loniën. Toen de oorlog met Japan uitbrak werd weer op verzoek van Jlir. Tjarda dr. van Mook benoemd tot luit-gouverneur-generaal. De gouverneur-generaal zond dr. van Mook met een aantal bekwa me figuren naar Londen en ver koos zelf het lot te deelen van de door hem bestuurde volken. Ook andere ambtenaren en functionaris sen hieven in Indië. In Londen werd dr. van Mook toen tijdelijk be noemd als minister van Koloniën; omdat hij later weer als lult—gou verneur-generaal zou tcrugkeeren. Toen Nederland bevrijd was, is dr. van Mook meegedeelddat de samenkoppeling van functies (min. van Koloniën en luit. G.G.) be ëindigd was. Dat vertelt de regeer!ngsverkla_ ring er niet hijzei Pof. Gerbran_ dy. Aan dr. van Mook is boven dien meegedeeld; dat zijn benoe ming lot l.g.g. slechts tijdelijk was; omdat er ,in bezet Nederland fi guren zijn die deze functie met eere kunnen vervullen'. Prof. Gerhrandy becritiseerde het dat men jlir. Tjarda liet gaan, om. ciat men v. Mook begeerde en vond liet verkeerd dat een overeenkomst uitgewerkt werd; terwijl er nog geen overeenkomst Is. PARTICULIERE WONING BOUW MET FINANCIEELE REGEERINGSHULP. Bii de regeering is in voorbe reiding 'n regeling, waarbij het onrendabele deel van de tegen woordige zeer hooge bouwkosten van den particulieren woning bouw zal worden opgevangen. Waarschijnlijk zal dit geschie den door een rentevergoeding, welke het rijk aan de betrokkenen zal verleenen, nadat deze gelden door de particuliere kapitaal markt aefourneerd zullen zijn. Er dreigt weer een protest, •taking der E.V.C. In de Rotter, dtuBiche haven. DE A.S. BLIJDE GEBEURTENIS. Eenige maanden geleden werd in het bestuur van de R.K.A.B. de idee naar voren gebracht, de mo gelijkheid te overwegen, bij gele genheid van de a.s. gboórte van een nieuwe oranjetelg, door alle bestaande muziek- en zangver- eenigingen in de gemeente een speciaal programma in te studee- ren, uit te voeren in het raam van de te organiseeren feesten. Na overleg met den voorzitter van het centraal oranje-comité, die zijn ingenomenheid met het idee direct uitsprak, zijn afgevaardig den van alle vereenigingen tot een samenspreking uitgenoodigd. Op twee na, die bericht van verhinde ring zonden en tevens bezwaren ontwikkelden, namen alle gezel schappen aan de bespreking deel. Het plan dat door den Voorzitter van de R.K.A.B. werd ontwikkeld, n.l. om voor dat doel de beide harmonieën samen te voegen en onder elk der directeuren eenige nummers uit te voeren: alle ge mengde zangvereenigingen samen te voegen, waarbij de leiding ook weer te deelen; de liedertafels samenvoegen voor gezamenlijke uitvoering van nummers onder lei ding van den heer Louis Sars en ten slotte 't vormen van één g'root mannenkoor, dat met begeleiding van koperen blaasinstrumenten onder leiding van den heer Duive- laar „Hollands Glorie" en „Do- miné Salvam fac Reginam Nos- tram" zal instudeeren, vond alge- meene instemming en besloten werd dat de voorzitter van de R.K.A.B. zich nader zou verstaan met den voorzitter van het Cen traal Oranje-comité, om alsnog de twee niet aanwezige vereenigingen voor medewerking in te schakelen. Hiervan kwam vorige week gun stig ben'cht binnen en 1.1. Zater dag heeft men gecombineerd ver gaderd, waar men het spoedig over het plan eens was, al vond men het jammer dat nog al eenige ko>tbare tijd verstreken was. Daar het seizoen buitenconcer ten onmogelijk maakt, oaf het be stuur van de. R.K.A.B. in haar spoedig vrij komend gebouw, gaarne belangeloos onderdak voor dit doel. Wij hopen dat alle leden spon taan aan het besluit van hunne besturen zullen medewerken en door eenige weken trouw repetitie- bezoek, een grootsch opgezet mu- ziekgebeuren ter gelegenheid van het a.s. nationale feit zullen mo- geliik maken. Een speciale .aan sporing van alle zangers buiten vereenigingsverband, om het man nenkoor te versterken, brengen wij op verzoek der besturen gaar ne door middel van ons blad over. GEZINSZORG. Naar wij vernemen is men op 't oogenblik druk doende om te komen tot eene goed georganiseer de gezinszorg in onze gemeeente, een onderwerp zeker van groot belang. LESSEN BEGONNEN. Gisteren zijn de lessen aan de RK HBS weer hervat. In overleg met de directie der LichtbMriivn zal echter voorloopig slechts drie dnt?en der week", n.l. Maandag, Donderdag en Vrijdag les gegeven worden. Het is te hopen dat deze voor 't onderwijs zoo nadeellgc situatie; als gevolg der gasverwarming; spoedig kan worden opgeheven. MIVA-AVOND. Hedenavond zal iii de zaal Musis Sacrum alhier een groote MIVA- avond gehouden worden. Allereerst zal als spreker optre den Pater" Verhagen, waarna ,;De Brabantsclie Spelers' zullen opvoe ren hel spéciale MIVA_tooneelspcl ..Blank en Zwart' door Ed. Ter_ lingen. De regie is in handen van Jos den Olter. DIE SCHöPFUNG. Reeds eerder hebben wij in ons blad aandacht gewijd aan het oratorium „Die Schöpfung" van Haydn, dat hedenavond door ons „Waalwijks Gemengd Koor" ten gehoore gebracht zal worden. Wij hebben daartoe reden ge had omdat dit koor begrip toont voor hetgeen Waalwijk behoeft op muzikaal gebied. Nog meer dan het initiatief moeten wij het doorzettingsvermogen van de me dewerkenden toejuichen, want de moeilijkheden, die overwonnen moeten worden zijn groot, grooter dan het publiek weet en kan be grijpen. De activiceit van het „Vvaalwijks Gemengd koor'' komt wel heel goed tot uiting in het feit, dat zoo kort na het oratorium Elias een nieuw oraorium inge studeerd werd. Maar van de zijde van 't publiek zal zeer zeker waar- deering getoond moeten worden, want allen kunnen nog zoo hun best doen, zonder waardeering zal zelfs het meest loflijke initiatief op niets uitloopen. Hedenavond dan zal de groote uitvoering plaats vinden en wij willen er gaarne de aandacht op vestigen dat nog een beperkt aan tal kaarten te krijgen is. Het loopt druk en men zal zich dus moeten haasten. Een bezoek aan „Die Schöp fung" loont waarlijk de moeite en de kerk is heerlijk verwarmd, zoo dat men van de kou niets te vree zen heeft. HANDEL MET Dui l SCriLAND. Gisteren en vauuaag meid Mr. Th. de Meester, secretaris dér ivamer van l\oopnaiiüel voor j-muschland te den naag, vroeger consul te Leipzig, in de K. v. i\.. te Waalwijk oespreicinyen met in- uuscneeieu, ook uit de scnoen- en lederindustrie, om de zakenrelaties mee L/unscniand weer aan te knoopen, daar heel de schoen- en ieuermuusirie heiang heerc-mj ueu hanuel met Duicschiand, hoofdza kelijk wat betreft aankoop van scnoenmacnixies en fournituren. ONGEVAL. Üven door de bocht van het HoeKeinde alhier had j.l. Vrijdag een aanrijding plaats tusschen een B.B./L.-hus en een luxe auto uit Kaamsdonk, bestuurd door M. C. U. De bestuurder der luxe auto remde en de auto slingerde ten gevolge van de gladheid dwars over den weg tegen de bus. Er was slechts materieele scha de. INGESLOTEN. In het huis van Bewaring te Den Bosch is ingesloten de hui denhandelaar A. 1'. uit Sprang- Capeiie. in zijn opslagplaats wer den pl.m. 13UU0 natte en droge huiden aangetroffen. Alles werd in beslag genomen. Door de belas ting is A. T. een zeer zware boe te opgelegd. Het onderzoek be rust bij de fiscaje recherche. SCHAKEN. O.S.V. (Oss)—Waalwijk, Zaterdag j.l. werd een competi tiewedstrijd gespeeld tegen de lei ders uit de atdeeling. Dat deze vereeniging over een goed spe lend team beschikt, hebben zij be wezen door ook Waalwijk aan haar zgekar te binden. De gedetailleerde uitslag van deze match luidt: O.S.V. (OssWaalwijk: 1 Dr. Prinsen-Geerlings- M. C. Goudberg 1-0 2 E, Timmermans-drs. A. S. Vader 1-0 3 Ir. N. Vielsma-P. H. Kuijsten Yi'Vi 4 A Wijnen-C. Slagmolen 0-1 5 Dr. D. A. v. Dorp- J. Pullens 1-0 6 P. v. d. Heuvel-F. A. v. Tienhoven 1-0 7 G. Verhoog-F. de Wind 0-1 8 Ir. B. Scheijgrond- A. 't Hooft v. Huijsduijnen 1-0 9 J. Grintjes-E. de Vries 1-0 10 L v. d. Valk-G. Smits 1-0 D. V. S. V. De R. K. Tooneelvereeniging D.V.S.V. heeft voor de Vasten- avonddagen in studie genomen een prachtig blijspel in 3 bedrijven, ril.: Wie kust d® mummie? van Lex Karsemeijer. Zij hoopt dit ten tooneele te brengen in haar eigen vereenigingslokaal van de R.K. Werklieden vereeniging. Omstreeks Paschen hoopt zij voor het voetlicht te komen met het prachtige tooneelspel in 3 bedrij ven, van Antoon Coolen: De Klok kengieter. KEIZERSVEER. De veerdienst aan 't Keizers- veer is hersteld, voorloopig alleen voor voetgangers en wielrijders. BIOSCOOP-PROGRAMMA. Luxor Theater". Maandag—Woensdag. „De Pelsjagers van het hooge Noorden", is een film over het harde leven van pelsjagers en goudzoekers en geeft ons een in zicht in de moeilijkheden waar mede deze pioniers te kampen had den in het koude Noorden. In het bijprogramma wordt de film „Het legioen der verloren pi loten" vertoond. Een titel, die voor zichzelf spreekt. Toegang 14 jaar. DRUNEN. Burjfcrljjke Stand over December. Geboren: Henricus P M zv. A A Kuippels-Floris Elisabeth W H M dy. C van Dal-Ivuininx Johan M Th zv. C A Verhoeven-Lomniers Engelinus M G zv. \V E Melis, vau Oosierwaal Adrianus P L zv. M v Leesi_v Huiten Maria G dv. J Klerks_van Helvoiri Adriana C M dv. C J H Schilders, van der Sanden Cornelia J M dv. VV Lambrechts-Verhoeven Johannes A M zv. M J A v. Sluis, veld-v. Sluisveld Adrianus P VV zv. B -van Leest-Jchoel Johannes A C zv. A J van Loon_de Gouw Anna M dv. J v d Meijden_Smits Paulus A J zv. G J Vissers. Elshout. Overleden: II v. d. Lee 81 j., weduwnaar van C VV van Buul Andries van Wezel 91 j.; weduw naar van F de Munnik Engelina van Delft 76 j., weduwe van I-I v. d. Stcrre. Gehuwd: A van Zoest; wonende te Lith en A Smits wonende te Drunèn. Uitvoering. Of) 6 en 7 Januari j.l. gaf de tooneelolub der meisjescongregatie een uitvoering in het Gymnastiek lokaal. De eerste avond was spe ciaal voor de leden van de congre gatie, wien; na van liet spel der tooncclclub genoten te hebben; nog een kleine tractavie te beurt viel; welke het aangename van dezen avond deed verlioogen. Op 7 Januari was de uitvoering speciaal voor het publiek. De zaal was; ondanks de koude, vrij druk bezet en tie bezoekers hebben er zeker geen spijt van gehad. Opge voerd werd een tooneelspel in drie bedrijven: Hildeke's droom. De spelers wisten het spel goed te vertolken en de regisseur heeft eer van zijn werk. Ook de grime was goed verzorgd. Tot slot van den avond werd nog een blijspel opgevoerd, 't welk de lachspieren danig in werking bracht. Het was voor de bezoekers een aangename- en voor de spelers een succesvolle avond en men oogst te dan ook een dankbaar en wel verdiend applaus. Kon. Erk. Harmonie De Volharding jubileert. De Kon. Erk. Harmonie De Vol harding zal a.s. Zaterdag 18 Jan. haar 45_jarig bestaansfeest vieren. Het past ons zeker om bij het ju_ bilé van deze populaire vereeniging even stil te staan. I-Iet bestaan van een harmonie is als het ware met het dorpsleven vereenzelvigd. Dat dit ook bij deze het geval is; blijkt wel uit de omstandigheden waar onder de vereeniging werd opge richt. Tijdens de kroningsfeesten van 189S deed het bestaan van een goed muziekgezelschap ter opluis. .ering van de feesten in Drunen veel opgeld. Het was dan ook onder deze omstandigheden dat ile Kon. Erk. Harmonie De Vol harding werd opgericht. De 45 jaren die de vereeniging achter zich heeft liggen; kent vele mijlpalen; doch om hierover ver- Ier uit le wijden, zou te uitge breid worden. Het muziekgezelschap is dikwijls naar buiten getreden en het is dan ook-logisch niet zonder belangstelling. Wie leeft er niet op onder wat vroolijkc muziek ,De harmonie komt deur de straol'; hoe dikwijls is dat niet gezegd en hoe dikwijls was dat bij feeslcl.ijkheden niet het h-ginpunl van het pro., gramma. Een dergelijk muzikaal wandelen had altijd iets aantrek kelijks en werd meestal met vreug de begroet en bracht velen op de been. Naast de herdenking van haar 45-jarig bestaan zullen on dezen lag ook nog een aantal jubilarissen worden gehuldigd, o.a. de lieer Jos van Delft, mede_oprichter; herdenkt zijn 45_jarig lidmaatschap en is de laatste jaren de ijverige penningmeester. De lieer Lamb, van Wezel viert :<iïjn 40_jarig jübilé en is tevens dc 'aalste jaren bestuurslid. De heer M. van Ilulten; de Jjve_ ■ige directeur, viert tevens zijn 40_ jarig jubilé. De heer J. Pelders; de huidige ▼oorzi'ter; is reeds 25 jaar be stuurslid. Het programma van dien dag is als volgt Do» morgans «en H. Mis voor de KORTE BERICHTEN. De stroomlevering en kolen-ex port- uit Duitschiand naar Neder land en België wordt stopgezet. De plaatselijke distributiedien sten zullen op nader vast le stellen dagen na 19 Januari a.s. aan kin deren, geboren in de nniand Janua ri van één der jaren 1932 t.m. 1946 een schouienbon uitreiken van de soort en maai; welke overeenkomt mét leeftijd en geslacht van de be trokken kinderen. 9 Januari is het precies 425 jaar geleden dat te Rome vanaf de nog niet geheel afgebouwde Sint Pieterskerk het bericht werd afge kondigd dat er een nieuwe Paus was gekozen, wiens naam ,;Hudria- nus' of Adriaan was. De gekozene was een Nederlan der, de eenige uit ons land die in bijna twintig eeuwen den Stoel van St. Petrus bestegen heelt. Karei Lotsy is bij candidaat- stelling herkozen als voorzitter van den Kon. Ned. Voetbal Boud. Het zinken geld zal spoedig verdwijnen. Dr. J. de Groot; geneesheer van II.K.H. Prinses Juliana; deelde in een vraaggesprek met een ANP_ verslaggever medeH.K.H. voelt zich bijzonder goed, zoodat ik U niets kan vertellen. Ik verwacht dat het nieuwe Oranje-telgje tegen half Februari geboren zal worden. De staking in de Antwerpsche haven is opgeheven. levende- en overleden leden der vereeniging. Des namiddags om 2 uur zal een muzikale wandeling- worden ge maakt-door hei dorp; waarbij de jubilarissen zullen, worden afge haald. Van 4.30 tot 5.30 uur Receptie. 6 Uur huldiging van de Jubila rissen met toespraak door den voorzitter. Hierna korte gelegenheid voor eventueele belangstellenden om een enkel woord te spreken. Het verdere gedeelte van den avond zal in besloten kring in ge zellig samenzijn worden gevierd. Wjj veirond rst-ellen dat het 't populaire muziekgezelschapdat oolc in de omliggende plaatsen een goede reputatie geniet; niet aan be langstelling zal ontbreken. Ook van onze z.ijde onze harte lijke gelukwenschen. ELSHOUT. Veiling. De aangevoerde groenten brachten op de gehouden I Veiling te Drunen van Donderdag 9 Jan. de volgende prijzen Spruiten 13; Savoije kool 1— 15, Boerenkool 318, Roode kool 10—2S, Geele kool 11—17; Sjalotten 10—18; Wortelen 10—12, Witlof 4482, Juin 523; Knolraap 111, Pfc-ei 22—29; Kroten 1—10, alles per K.G. Knolselderij 27—30 ct. per stuk. NIEUWKUIJK. Benoemd. De heer van den Broek; onder wijzer te Drunen met als stand plaats Heusden, is als zoodanig be noemd te Nieuwkuijk aan de Bijz. Jongensschool; met ingang van Fe bruari a.s. VLIJMEN. Tooneel. A.s. Zondag 19 Januari a.s. a*l de tooneelgrocp v. Lieshout in dr. zaal ,;De Toonkunst' van den lieer Pijnenborg te Vlijmen; voo" het voetlicht treden met de klucht in 3 bednijven .Willy's Trouwdag, door Otto Iikrting. Regie is in han den van den heer v. Lieshout. Duivensport. De postduivcnvereen. D« Zwaluw gevestigd in café ;den Braai' te Vlijmen; organiseerde Zaterdag en Zondag 11 en 12 Januari in de zaal van. café ,dcn Braai' een onder linge postdui vententoonstelling. 155 Van de pracli.igste dieren konden er bewonderd worden en de tentoonstelling trok dan ook zeer veel belangstelling. Beide dagen was het enorm druk, waaruit blijkt' da't de duivensport veel liefhebbers telt. Daar de postduif in den oorlog zulke groote verdiensten voor de geallieerden kon verrichten en ook verrichtte; waren de moffen er bij om liet houden van duiven te ver bieden waardoor ook de vereeni ging De Zwaluw voor schier on overwinnelijke moeilijkheden kwam te staan en tenslotte geen enkele duif meer over hield. Doch na de bevrijding werd flink aancepakt en begon men weer met fokken. Het resultaat daarvan kwam wel zeer goed tot uitdrukking in de gehou den tentoonstelling. Ilet was voor den keurmeester; den heer Felen uit Nijmegen, geen gemakkelijke taak om de beste duiven uit te zoe ken; maar tenslotte kwam men tot den volgenden uitslag: 600 K.M. 1 J I. Oosterwaal, 2 G Sluimers; 3 P Pulles; 4 B v d Ven, 5 H Oos_ terwaal. W. Roestenberg ZEV en A Klcijn EV. 300 K.M. Doffers oud. 1 J van Baardwijk, 2 W Roesten burg; 3 H Bcrkelmans, 4 A Kl-djn, 5 M Libregts, 6 L Meijs. W. Ber_ k"lmans ZEV en J L Oosterwaal EV. 300 K.M. Oude duiven. 1 II Oosterwaal, 2 L Heesbeen; 3 G Sluimers: 4 .T Akkermans. 5 G Sluimers. J L Oosterwaal ZBV en B v d Ven EV. 300 K.M. Jonge doffers. 1 H Berkelmsns; 2 W Strenger»;

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3