Jmds 1940 3-e &@.g,e.ftó£e££ing.eii K&eêen. MARATHON WAALWIJK NIEUWS UIT KAATSHEUVEL NET MEISJE SCHRIJFTAFELS eenvoudige schrijfbureaux D GMEISJE of WERKSTER Nette Werkster Geschoold en ongeschoold personeel 10 jongens voor opleiding. 10 prima Snijders, en Halfwas Snijders ZELFSTANDIG TECHNISCH BEDRIJFSLEIDER VOETBALSCHOENVETERS SPORTHANDEL „FIDES" AANMAAK WONDERTURF Type- sn Vermenip'dipriehtiiig W.S.um De geheime notulen van Linggadjati. Wat zegt oud-minister Albarda. Soekarno als vechtjas. EEN KINDERWAGEN EEN PRIMA RADIO. KINDERSCHOENFABRIEK vraagt: Zeer ervaren vakkundige kracht, R. K. algemeen ontwikkeld als ONTVANGEN. GROVE RUWE BRUINKOOL DONDERDAG 16 JANUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 5. Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderdag Onder tusschen wordt er gevocht en. Belangrijke uitlatingen van Minister Gielen Het monument van Jan de Rooij 3 A Elshout; 4 M Libregts; 5 P Beekmans, J L Oosterwaal", 7 W Stringers; 8 G van Esdonk, 9 A Elsliout. J Verharen ZEV en J L Oosterwaal EV. 300 K.M. Jonge duiven. IJL ifosterwaal, 2 P Pulles", 3 A Elsliout; 4 J L Oosterwaal, 5 W Strengers, 6 W Strengers; 7 J L Oosterwaal. P Pulles ZEV en M Libregts EV. 100 K.M. Jonge doffers. 1 M Libregts, 2 P Pulles; 3 J L Oosterwaal, 4 P Beekmans. A Pel. der ZEV en NV Roestenburg EV. 100 K.M. Jonge duiven. 1 H Oosterwaal, 2 L Meijs", 3 P Pulles; 4 J L Oosterwaal, 5 J Kie. vlts, 6 M Libregts; 7 A van den Heuvel; 8 H Pelders, 9 J Kievits, 10 N v d Esdonk. P van Ooijen ZEV en J Sluiniers EV. Late jonge doffers. 1 H Oosterwaal, 2 H Oosterwaal", 3 J Strengers; 4 J Akkermans, 5 G van Esdonk. M Libregts ZEV en Tli van Bokhoven EV. Jonge duiven. 1 H v d Heuvel, 2 P Pulles; 3 F van Bokhoven; 4 G Beekmans, 5 G van Esdonk. L. Alosery ZEV en J Verharen EV. Beste oude doffer J L Ooser. waal. Beste oude duif H Ooster. waal. Beste jonge doffer M Libregts en beste jonge duif H Oosterwaal. De Witte Non. Uitvoerig verslag van bovenge noemde tooneeluitvoering in ons volgend nummer. SPRANG. Winter lezing. Voor het Comité voor Winter- lezingen uit de Jeugdvereenigingen der Ned. Herv. Kerk alhier hoopt a.s. Donderdagavond half acht in de Ned. Herv. Kerk als spreker op te treden Ds. Harkema uit Wijk. Afscheidsavond. A.s. Zaterdagavond zal alhier vanwege het Comité voor de ver zorging der militairen, een af scheidsavond worden georgani seerd voor de militairen die bin nenkort naar Indië zullen vertrek ken. CAPELLE. Op haar baan aan de Nieuwe. vaart hield de Capelsche IJsclub ;;Eendennest' j.l. Woensdagnamid. dag ijswedstrijden; waarvoor flinke belangstelling bestond. In de ver. schillende afdeclingen werden prij. zen behaald door: Schoonrijden voor paren (dame en heer): le pr. Nellie Konings Kaatsheuvel en M van Pelt Capelle; 2e pr. Wilhelmina Boser Waspik en J. Boeser Waspik; 3e pr. Rika Mes.Spuijbroek Capelle en P. Smits Waspik; 4e pr. Jo van Peer Ca pelle en G. Kerst Capelle. Schoonrijden dames: le pr. Nellie Konings Kaatsheuvel; 2e pr. Aria Wagemakers Capelle, 3e pr. Wil helmina Boeser Waspik en 4e pr. Alie Kerst Capelle. Schoonrijden heeren: le pr. P. Smits Waspik; 2e pr. B. Spiering Capelle, 3e pr. G. Kerst Capelle en 4e pr. M Spierings Capelle. Hardrijden voor paren (dame en heer) le pr. mej. J. de Jong Ca pelle en Ad. van Oversteeg I-Izn. Zaltbommel*. 2e pr. Corrie v. Dijk Vrijhoeve.Capelle en H. van Over steeg Vriilioeve.Capelle3e pr. An nie van Os Kaatsheuvel en Jac. Ro_ senbrand Kaatsheuvel en 4e pr. Rie Wervers Capelle en Ad. van Over steeg Vrijhoeve-Capelle. Zaterdag 18 dezer honen de echtelieden H. Werther en S. Spie rings, wonende aan de Willem van Gentsvaart; den dag te herdenken waaron zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Donderdag lfi Jan. Geref. kerkdienst, lokaal Hoogevaart. Spreker D.V. Ds. van Ravenswaaij van Zaamslag. Aanvang 7.S0 uur. WASPIK. Men verwacht; dat het Ingeni eursbureau Bongaerts nog deze maana met het nieuwe havenplan voor onze gemeente gereed zal zijn. RAAMSDONK. Gouden bruiloft. Op 21 Januari a.s. honen Cornells van Strièn en Cornelia Snijders; Hoe^els'eeg K 115. hun 50_jarige echtvereeniging te herdenken. RAAMSDONKSVEER. Biljarten. De competitie van he* District De Langstraat van den NBB; omvat tende de plaatsen Capelle; Waspik en Roamsdonksveer; is bijna ge ëindigd maar toch reeds zoover af gespeeld dat de kamoioen b"kend is; ofschoon de beslissing in de laatste partijen is gevallen; daar de onderlinge krachtsverhoudingen der clubs; welke nog voor 'Kam pioen in aanmerking konden Tcomcn zeer gering was. Hieronder volgt de standenlijst". voor zoover de lijsten in ons b"zit zijn. Vijftallen. Hof van Holland 14 99 kampiopn. He1 Kalme spel 14 95 OKK I 13 90 KOT III. 11 62 Steeds Hooger 13 56 De Vriendenkring II 12 29 OKK II 14 9 Zooals uit bovenstaande standen bliiktzijn de verenigingen De Vriendenkring IT en OKK II te zwak om met een viiftal in deze wed- strilden uit te komen. Volgende week de gehcele compe titie met gedetailleerde uitslagen van bet geheels kampioenschap. Verschillende berichten en advertenties moeten overstaan tot 't volgend nummer. Herwonnen Levenskracht. Woensdagavond hield de afdee- ling Kaatsheuvel van H. L. een goed geslaagde propaganda-avond in de zaal van dén R.K. Gilden bond. Onder de vele aanwezigen was de ZeerEerw. heer Pastoor de Klijn en eenige Kapelaans en tevens de Edelachtb. heer Burge meester Mallens. De heer Roestenberg opende de bijeenkomst met een welkom, waarna de technische dienst van H. L. een aanvang maakte met de filmvertooning, waarvan de T. B. C. film Zonnebloemen vooral zeer interessant was. In de pauze sprak de Kring propagandist voor Brabant en Limburg, de Weled. heer Wely, een woord tot de aanwezigen, waarin hij de T.B.C. met hare be strijding de revue liet passeeren. Hij ging de onderkenning der ziek te na, vanaf den tijd der Romei nen tot heden en knoopte de be strijding van de witte pest daar aan vast. Hij wees op de oprich ting van het groote Sanatorium „Berg en Bosch" van het R.K. Werkliedenverbond en de kosten daaraan verbonden, die de voort durende donateursactie noodzake lijk maakt. Met een enkel woord benadrukte hij ook de gevaren van de T.B.C.-besmetting, als ge volg van de groote woningnood, het gebrek aan hygiëne in huis vesting en kleeding, de nood van goede voeding en dekking. Hij rien de steun in van de aangeslo ten arbeiders en wekte op tot ac tie voor dit bij uitstek goede doel. Na het tweede gedeelte van het filmprogramma dankte de heer Roestenberg den spreker, en de aanwezigen voor hunne belang stelling. Jubileum. Op 9 Januari was de heer G. Koevoèts 25 jaar als straatmaker in gemeentedienst. In den loop van den voormiddag werd de ju bilaris ten zijnen huize door het Gemeentebestuur en de Gem. ar chitect gefeliciteerd. Hierbij sprak de Burgemeester zeer waardee- rende woorden voor de door hem in gemeentedienst verrichte werk zaamheden gedurende deze kwart eeuw. Den jubilaris werd een ge schenk in couvert overhandigd. Benoemd. De heer M. Roestenberg, werk zaam ter gemeente-secretarie al hier, is benoemd tot ambtenaar der gemeente-secretaris te Aalsmeer. SPORT. Luisterwedstrijd. Hedenavond van 21.30—22.15 uur zal in het contact-programma over Hilversum II een heruitzen ding van de radio-luisterwedstrijd „Welke tak van sport zag het Kerstmannetje", gegeven worden. De oplossingen worden per briefkaart, waarop bijgeplakt ten minste 40 cent aan postzegels bo ven de frankeerwaarde, naar het Fonds Noodgebieden, Paleisstraat I, Den Haag, gezonden. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan 't Fonds Nood gebieden, waarom op een ieder een beroep op medewerking en inzending der oplossing wordt ge daan. Er kunnen schitterende prijzen, waaronder dames- en heerenrijwie len, gewonnen worden. TOUR DE FRANCE. Het etappenplan van de dit jaar te houden Tour de France werd in Parijs als volgt gepubli ceerd: Parijs-Roubaix, Roubaix- Reims, Reims-Luxemburg, Luxem burg-Straatsburg, Straatsburg-Be- sangon, Besangon-Genève, Genè- ve-Grenoble, Grenoble-Briangon, Briangon-Digne Digne—Monte Carlo, Monte Carlo—Marseille, Marseille-Beziers, Beziers-Carcas- sonne, Carcassonne—Toulouse, Toulouse—Pau, Pau—Bordeaux, Bordeaux-la Rochelle, la Rochel- le-Vannes, Vannes-St. Brieuc, St. Brieuc-le Mans, le Mans-Parijs. FELIX en RICHARD kregen heden een zusje. Wij gaven het de namen YVONNE SOPHIA. F. A. van Tienhoven S. G. van Ti'enhoven-Looise Waalwijk, 10 Januari '47 St. Nicolaas-Ziekenhuis, Daar het mij niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, be tuig ik langs dezen weg mijn har- telijken dank, in* het bijzonder de Directie en personeel van de R. V. S. en A. Z. G. O. alsmede het Muziek gezelschap „KUNST NA ARBEID' en verder allen welke 2Januari voor ons tot'n onvergetelijke dag hebben gemaakt. Mede namens mijn Echtgenoote en Kinderen J. KRAAK. Capelle, Januari 1947. GEVRAAGD voor dag, of dag en nacht, in gezin met 6 kinderen, waarvan 4 schoolgaand, om .net de vrouw des huizes alle voorkomende werk zaamheden te verrichten. Adres: GASTHUISSTRAAT 3 loonopzand GEVRAAGD: of voor kantoorgebruile. Aanbiedingen onder No. 1683 aan het Bureau van dit blad. GEVRAAGD Aan hetzelfde adres TE KOOP: een prima zwarl Colbert costuuir. m fantasie broek zoo goed als nieuw. Brieven onder No. 1685 Bureau van ait blad. heeft nog 2 dagen disponibel. (Vrijdag en Zaterdag) Loon f5.- per dag. Brieven onder No. 1684 Bureau van dit blad. TE KOOP v.o. in prima staat, of TE RUIL tegen een TWEELINGWAGEN en MIN. LOEFFSTRAAT 37 c BAARDWIJK. TE KOOP: 1 spiegel half fond met zwarte lijst 1 mantelkacheltje inet pijpen 1 koperen hanglamp, electr. 1 eenpoots ovaal mah. tafel Te bevragen: G. VAN KEULEN Mariendonkstr. 14 ELSHOUT. TE KOOP: 6 stoelen, 2 kistjes, 1 spiegel, 1 lampe- kap, twee groote stoelen, 1 ligstoel, 1 tafeltje, 9 schilde rijen, 1 trap en 1 waschmacbine. Te bevragen C. BROK, Badhuis straat 27, DRUNEN. VERLOREN: Zaterdagavond tusschen Sprangsche kerk en Nieuwevaait een Mil. koppelriem. Tegen belooning ter ig te bezorgen bij den wachtmeester der Maré- chaussée VAN BALEN te Sprang. VOORSCHOT DETAILLISTEN IN TABAK. 11 Januari. De Directeur vau den Distrihuiiekring 251 Waalwijk maakt bekend In de week van 1318 Januari a.s. zal aan detaillisten in tabak zonder inlevering van consumentenbonnen een voorschot worden ver_ strekt; gelijk aan liet aantal rantooenen van liet .NIEUWE VOOR SCHOT', dat in de week van 814 December 1946 is berekend. De uitreiking in den kring geschiedt als volgt: In Druilen op Donderdag 16 Januari van 912 uur; In lleusden op Donderdag 16 Januari van 912 uur; In Kaatsheuvel op Vrijdag 17 Januari van 912 uur; In Loonopzand op Woensdag 15 Januari van 912 uur; In Sprang-Capelle op Vrijdag 17 Januari van 912 uur; In Vlijmen op Vrijdag 17 Januari van 912 uur; In Waalwijk op Woensdag 15 Januari van 912 uur; In Waspik op Donderdag 16 Januari van 912 uur; AANVRAGEN TRANSPORTBANDEN. In het tijdvak van 15 Januari tot 15 Februari 1947 zal voor degenen die een beroep of bedrijf uitoefenen; waarin noodzakelijkerwijs van een transport rij wiel of carrier geb.uik moet worden gemaakt; de ge legenheid worden opengesteld tot het aanvragen van bonnen vobr transportbanden. Deze regeling moet worden beschouwd als een speciale enquete; waarbij de totale behoefte aan transportbanden in den kring tot uiting moet komen. Eenieder dus", die voor zijn beroep of bedrijf transportbanden noodig lieeft ook degenen die reeds een aanvrage hebben loopen wordt aangeraden van deze" gelegenheid gebruik te maken. Voor carriers; welke zijn voorzien van houten zijwielen mogen voor 'deze wielen vooralsnog geen aanvragen om banden worden ingediend. Voor dergelijke carriers mogen uitsluitend rijwielbanden voor de ach_ terwielrn, welke uiteraard vervangen mogen worden; worden aan. gevaagd. Aanvragen; welke buiten bovengenoemd tijdvak worden ingediend; vallen niet onder deze speciale regeling en zullen bij een eventueele speciale toewijzing ook niet in aanmerking kunnen komen. Voor Afd. SPORTWEDSTRIJDSCHOENEN kunnen geplaatst worden Voor Aid. HANDSCHOENEN: die in zeer korten tijd door specialen cursus opgeleid zijn tot eerste klasser. Aanmelden dagelijks: NIEUWE FABRIEK, Burg. v. d. Klokkenlaan 67a bij voorkeur met diploma's Rijksvakschool. Zij, die voor een goede positie geïnteresseerd zijn, en ten volle aan de gestelde 6ischen kunnen voldoen, gelieven te solliciteeren met uitvoerige inlichtingen, opgave van referenties en verlangd salaris, onder No. 1682 Bureau van dit blad. St Antonïusstraat 34 a WAALWIJK. ZONDER BON. 3.75 p. doos. Prijs vastgesteld door de prijzenbeheersching. wederom voorradig. WAALW. STEENKOLENHANDEL ED. VAN TILBURG Grootestraat 1 67 Teleph. 268. maakte W.S.um al Uw ver. menigvuldigwerk, ook Uw Feestliedjes. Zij dcet dit thans nog Laageinde 83 te Waalwijk, Telefoon 211, Giro 24589 De Echo van het Zuidè Hoofdredacteur-Uitgever: JAjN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 Per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. Als we op een of andere ma nier eens wat meer berichten en inlichtingen ontvangen over den tegenwoordigen toestand in Duitschland, wordt het ons wél duidelijk, dat vooral in de En- gelsche en Amerikaansche zóne het Duitsche volk wel heel an ders wordt aangepakt dan wij dat van de heeren bezetters gewoon waren, toen zij hier den baas speelden. Als we dan lezen van protestvergaderingen en idem op tochten, waarbij Engelsche en Amerikaansche officieren worden uitgejouwd, van stakingen, van massa-overvallen op steenkool- treinen en dgl. meer, dan bekruipt ons wel eens het gevoel, dat die Engelschen en Amerikanen er toch eigenlijk niets van maken. Als wij dan op ons gevoel af gingen „zou den wij hopen in de volgende be richten eens te' lezen, dat door de legerautoriteiten hardhandige maatregelen waren getroffen op de manier, waarop de Duitsche bezetter dat zelf deed. Als we dan op ons gevoel afgingen," zouden we wenschën een divisie of wat Nederlandsche soldaten naaf Duitschland te kunnen sturen, om die luitjes daar op dezelfde „Duitsch-grondige" manier, als zij het ons hebben bijgebracht, te gaan leeren wat het beteekent te leven in een bezet land. Als we dan op ons gevoel afgingen, maar is het wel goed in deze kwestie alleen op ons gevoel af te gaan? Men mag bij .geheel deze ge schiedenis niet vergeten, dat de allergrootste meerderheid van dit tuchtelooze weer in goede banen te leiden eri te laten voelen, dat het op die manier niet gaat. Nu hebben we. de indruk uit de- verschillèndé gegevens .gekregen, dat de genoemde legerautoriteiten. ook deze taak verstaan en perso nen die al te ver uit den hand springen op een hardhandige ma nier, den juisten weg weer te wij- zen, al kan die manier, ..vpjtgens ons gevoel, niet hardhandig ge noeg zijn. Neen, als we bij ons verstand te rade gaan, moeten we toch zeg gen, dat de manier van opvoeding van het Duitsche volk in de Ame rikaansche en Engelsche bezet tingszone gelukkiger en beter is dan de manier, die in b.v. de Rus sische zóne gevolgd wordt. Over de Fransche zóne zijn de berich ten zoo schaarsch, dat we daar over niet durven te oordeelen. Wel is de manier die de eersten volgen veel en veel moeilijker dah die-van'deTaatsten. En juist, om dat. de moeilijkere manier gevolgd, wordt, maakt men natuurlijk' ge makkelijker fouten en komt de critlëk gauwer los. Alles bij £l&aar ,'gelooyen .wij tóch, dat we een beetje op moeten passen met die critiek, al* zijn er dan >-verschiIlen- de dingen die wij anders'.zouden willen zien en ons ook altijd an ders gedacht hadden. Laten we echter niet vergeten, dat Engel schen en Amerikanen voor een zware, misschien wel hopelooze, taak staan.. DE GEHEIME' NOTULEN VAN LINGGADJATI ZLJN NIET LANGER GEHEIM, vólk ep spreker bedoelt hier_ mede niet het gewone vólk en niet dé intëllectueelen' duidelijk te maken, Moir dient zich goed be_ ,;Elscviers Weekblad'.publiceerde wnst te zijn da t hieronder dyna_ vorige week 'n ;blóémlcziiï"g' uit de v ini'et schuilt. geheime notulen van Linggadjati'; Belangwekkend is ook wat wordt in liet bijzonder waar deze hande_ medegedeeld over het dusgenaamde len over de positie der Kroon'. We laten enkele belangwekkende pas_ sages hier volgen. Men zal zich op bepaalde punten de oogen uitwrij ven. ,Dr. Leimena stelt de vraag of het; indien van Indonesische ziijde de figuur van de Kroon als sym bool zou worden aanvaard; niet mogelijk zou zijn; dat in de toe_ komst ook het hoofd van de Ver_ eenigde Staten van Indonesia als Hoofd van de Unie zou optreden. Prof. Schermerliorn acht deze natuurvolk geheel opnieuw moet vraag hijzonder illustratief. De worden opgevoed, dat het dege- I President van de Republiek is steeds en overal een aan den tijd gebonden figuur. Wanneer Neder land ook een republiek zou zijn; zou de zaak misschien anders lig gen; thans is liet een vergelijking van ongelijkwaardige grootheden. De lieer De Boer meent, dat als Wiij geen Koningin meer zouden hebben; de zaak opnieuw bekeken zou kunnen worden. De president van de Vereenigde Staten van Indonesië zal ook een min of meer representatieve figuur z.ijn en weinig zeggenschap hebben; zal worden geregeerd door den mi nister-president en zijn Kabinet. Prof. Schermerliorn wil hierbij verklarendat bij niet slechts ver trouwen heeft in de zaakdoch ook in de heeren persoonlijk. Anders zou; hetgeen de Commissie-Gene raal zich thans voorstelt; misdadig zijn Het is in de politiek de kunst om op het juiste moment zijn winst te durven nemen. Door den gang der wereldhistorie verkeert u; al dus spreker; in een dergelijke po sitie. Het advies van spreker aan de Indonesiërs zou zijn: Neem die winst op tijd. 0 De heer De Boer wil hier dan in het kort aan toevoegen; dat het vertrouwen in de heeren niet slechts hen persoonlijk betreft, doch ook de kracht van hun organisaties; waarvan spreker de overtuiging heeft, dat zij in staat zijn het zon der groote ongelukken tot een goed einde te brengen. Op de vraag van den heer Sjari_ foedin hoe het b.v. staat met het verklaren van oorlog en vrede en of dit door de Kroon als Hoofd der Unie zal geschieden.", antwoordt Dr. van Mock; dat hij dit bepaaldelijk niet aan de Unie zou willen over laten. Die Unie is er slechts voor de behartiging van gemeenschap pelijke belangen. Daarnaast staan de eigen belangen van elk der doe len; welke door die doelen zelf be handeld worden; voor het toezicht dat de belangen van dien ander niet worden geschaad; moet over en weer de Hoogé Commissaris die nen. De heer Van Poll is er van ovor_ tnigd; dat het mogelijk moet zijn den Indonesiërs duidelijk te maken dat de Koning ten aanzien van hun zelfstandigheid geen kwaad kan. In Nederland zal het heel wat moei lijker zijn dezen vorm te aanvaar den; daar dit voor ons wel degelijk orn essentieele verandering betee kent. Mr. Sjarifoedin zou de vragen; waarvoor wiij hier staan; zuiver rationeel willen zien. Het gaat om de omschrijving van de taak des konings. De lieer De Boer merkt op dat het bijzonder moeilijk zal zijn om deze zaak voor liet Nederlandsche lijk bedorven is. Tientallen jaren lang heeft men er bij hen ingeha- merd, dat macht ook recht is en jaren lang hebben zij geleefd on der de zegeningen van een poli tiestaat. Nu moeten zij leeren dat recht iets anders is dan macht en moeten zij worden opgevoed tot burgers van juist het tegengestel de van een politiestaat, n.l. van een rechtsstaat. Als we dat alles met het ver stand gaan overwegen, beginnen we ons tegelijk af te vragen of die Engelschen en Amerikanen toch niet de meest gewenschte manier volgen. Dan begint het tot ons door te dringen, dat ook in de opvoeding van een geheel volk de zinspreuk waar blijft, die men de grondslag zou kunnen noemen van alle opvoeding: Woorden wekken, maar voorbeelden trekken! Het Duitsche volk zal moeten voelen wat een groot verschil er be staat tusschen een dictatoriaal ge regeerde staat en een democratie, ongeveer zooals een onopgevoed kind het op de eerste plaats dui delijk zal moeten worden, welk een vreugde er gelegen is in het leven naar de wetten van God en de menschen. Dat volk zal de te genstellingen moeten voelen. Daarom is het, naar onze mee ning ook goed gezien, dat men het politieke leven zooveel mogelijk opwekt en vrij laat en dat men zoo spoedig, als mogelijk was, is overgegaan tot vrije verkiezingen, om daarna een groot deel van het landsbestuur over te laten aan het eigen vrij gekozen bestuur. Natuurlijk komen bij deze wijze van opvoeding conflicten voor. men mag een onopgevoede niet direct geheel vrij laten, want dan springt zoo iemand geheel uit den band. Zelfs zal dit zoo nu en dan voorkomen, indien hij een beperk te vrijheid ontvangt. Hij zal ook aan die beperkte vrijheid moeten wennen. Het is dan de moeilijke taak van den opvoeder, in ons geval dus van het Engelsche en Amerikaansche leger, om de bestand De heer De Boer wijst op de oud_ B.S._ers en K.P._ers (binnenland- sche strijdkrachten en knokploegen) welke zich thans in het leger be vinden en die onder de Duitsche bezetting op eigen gelegenheid het onrecht hebben bevochten zonder de autorisatie van hoogerhand te vragen. Deze menschen tolereeren eenvoudig niet; wat er den laatstcn tijd gebeurt bij het- leeghalen van kampongs en andere incidenten even over de grens van de peri_ meiers. Dr. van Mook wijst op het feit; dat ér honderden; ja duizenden binnenvluchten in onze perimeters om er bescherming te zoeken. Dit' maakt het voor ons uitermate móci_ kijk de militairen in bedwang te houdendié eenvoudig recht- wen. sclien te doen geschieden en on recht willen uitroeien. OUD_MlNISTER ALBARDA ÓVER INDISCHE KWESTIE. De oud_minister van Waterstaat; ir. J. W. Albarda die te Lon den deel uitmaakte van het eerste Kabinet Gerbrandy heeft een radio_rede gehouden over de Indi sche kwestie. Daarin zeidé hij o.m. dat het ver band met Indonesië niet is te ver krijgen op de wijze, die men zich aan Nederlandsche zijde in 1942 het liefst heeft voorgesteld. Dit te er kennen is geen defaitisme; zooals wel gezegd wordt, maar werkelijk heidszin. Defaitisme zou het ziijn; als men bij dezen stand van zaken zijn strevenom tusschen Neder land en Indonesië een hechte ver binding te verzekeren; wilde op geven als men den mord verloor op een bevredigend resultaat. Dan zou men de voornaamste gedachte van de regeeringsverklaring van 7 December 1942, haar essentie; heb ben prijs gegeven. Dit is in geenen deele het geval. Met takt en volharding heeft zoo wel de luitcnant_gouverneur_gene_ raai van Mook als de Commissie- Generaal gestreefd naar een goede oplossing; waarbij de nauwe ver bindingen tusschen Nederland en Indonesië behouden zouden blijven; zij het ook in een nieuwe gedaante. Evenveel takt en volharding heb ben zij ontmoet bij Sjalirir en an deren die met hen naar overeen komst zochten. En zoo is dan een nieuwe en eenigszins vreemde fi guur ontstaan; die van de Neder_ landsch-Indonesisehe Unie; waar van het Koninkrijk der Nederlan den en de te vormen Vereeniede Staten van Indonesië deel zullen maken en aan liet hoofd van welke Unie zal staan de Koning der Ne derlanden. Hot is waar; dat van die figuur in onze Grondwet nog geen beeld is te vinden. Wien zou het niet hebben verheugd; als het mogelijk ware geweest een grondwetsherzie ning te doen voorafgaan aan een overeenkomst tusschen Nederland en Indonesië? Maar ook op dit punt laat de geschiedenis zich geen wet en geen tempo voorschrijven; ook niei door de Nederlandsche Grond wet. Als zijdie het Nederlandsche volk oproepen tot aanhoudende ac'ie tegen de oplossing van Ling gadjati zonder dat z.tj een betere oplossing kunnen aanbieden; bij ons volk grooten weerklank vinden zou de overeenstemming met Indo nesië gevaar kunnen loopen. Heigeen nu bereikt kan worden en wat het wezenlijke is; dat in de regeeringsverklaring van 1942 werd beoogd, n.l. hechte samen werking tusschen Nederland en In donesië tot beider heil; zal dan kunnen mislukken. Indonesië, dan vervuld van wantrouwen jegens Nederlandzal zich afwéndeu van ons om zijn eigen weg te zoeken. NIEUWS UIT INDIë. SOEKARNO AAN HET WOORD. Overal strijd. In Indonesië; zoo meldt A.P.is inmiddels het contact tusschen de Commissie-Generaal én de Republi keinen weer' opgenomen. Professor Scherinerhorn heeft een niet aan. ge kondigde conferentie van 2 uur gehad met Sjalirir; Dt-ze 'laatste zou, naar Djokjakar ta vertrekken óm' verslag uit te brengen .aan het Republikeinsch 'kabinet óver Schérmerhorö's uit eenzetting van de tegenwoordige Nederlandsche politiek. Verwacht wordt;'"- dat dit rapport van zeer groote invloed zal zijn op he» door de Republikeinen te nemen besluit, óf de overeenkomst van Cheribon onmiddellijk geratificeerd zal wor den óf dat een beslissing dienaan gaande zal worden uitgesteld; han gende een opheldering over de Ne_. derlandsche houding betreffende de onlangs geleverde gevechten en den exporthandcl van de Republiek. Óp een. te" Soerakarta gehouden jeugdcongres 'heeft Soekarno een van zijn merkwaardige redevoerin gen afgestoken. Hij zei o.a.: Het einddoel van den strijd van de In donesische republiek is de eenheid van Indonesië dat wil zeggen van alle 'gebieden van bet voormalige Nederlandsch-Indië. Wij zullen een sterk leger; een sterke luchtmacht en een sterke marine opbouwen. Wij zullen dit kruispunt van wegen bewaken opdat niemand; wie het ook z.ij kan passéeren. Dat beteekent; dat wij onzen strijd zuTlen voortzetten. Het Nederlandsche leger deelt in zijn communiqué van Zaterdag mede; dat Nederlandsche infanterie gesteund door pantserwagens en ar tillerie op hevigen tegenstand van Indonesische strijdkrachten is ge_ stooten ten noorden van Semarang. Dit had plaats Donderdag j.l. tij dens een actie om de Indonesiërs te verdrijven. Deze laatstvn leden zware, verliezen. Twee Nederlan ders werden gedood en vier ge wond. Antara bericht dat Indonesisch luchtafweergeschut een Neder_ landsch vliegtuig- bij Padang ver nietigd heeft. iiuumiuui. «PunnruwfliwuwtinowM Minister .Tos. Gielen heeft op een jongerenappèlgeorganiseerd dooi de kringen Amsterdam en Haarlem van dc KVP; een rede gehouden; waarin hij verklaarde dat de toe komstige school een eenvoudiger programma zal krijgen. Wij zullen trachten vollediger menschen van de school af te leve ren dan dit tot nu toe het geval was. Voor staatspaedagogie zullen w,ij ons echter hoeden; zoo ver klaarde de minister. Over de kunst zeidc hij; dat er een voorloopige raad voor de kunst komt. Spr. wees er óp: dat alhoe wel Amsterdam ongetwijfeld de stad van de kunst is; dit niet wil zeg gen dat Amsterdam Nederland is. Wat zouden wij er aan hebben wanneer slechts de lioogere regio nen zouden bloeien en de lagere verdorren? De wetenschap zal voor meer kin deren van ons volk toegankelijk moeten worden; zoo ging de mi nister voort. Het aantal beurzen op de hegrooting 1947 is verviervou digd. Tenslotte waasehuwde Z. E. te gen liet nationaal socialisme. Wie denkt dat hot dood is en het ge vaar geweken; vergist zich erdege; zoo eindigde hij. TWEE PRIMEURS. In Amerika; waar veel concur rentie heerscht onder de dagbladen wat betreft het veroveren van pri meurs zoo schrijft ,Het ParooP bevatte zekere krant dezer da gen het volgende bericht: ;;Wij waren verleden week de eersten; die onze lezers den grooten brand in het fabriekscomplex B. konden berichten. Thans zijn wij weer de eersten om te melden dat dit bericht onjuist was'. VERNIELDE STATIONS WORDEN HERBOUWD. Nog dit jaar zullen de stations Hengelo; Enschede en Roosendaal worden opgebouwd en; zoo de ma terialen aanwezig zijnook de sta tions Den Bosch en Nijmegen. In verhand met financieele overwe gingen zal de herhouw van de sta tions Eindhoven; Roermond; Weert en Sittard tot minstens 1948 moe- en wachten. Naar aanleiding van een vraag' in ons blad, hoe 't slaat met het monument' van Jan de Rooij; ont vingen wij hieromtrent van den lieer J. van Herpen, voox-ziiter van liet bekende comité le Sprang-Ca pelle, een nummer vau Eigen Haard', waarin een uiteenzetting wordt gegeven van den gaug van zalcen ten opzichte van dit monu_ -inent, llij geeft ons toestemming om daaraan een en ander t-e ont kenen; waarvan we gaarne, ouder dank, gebruik maken. i- Het was geen gemakkelijke op gave om een monument op te rich ten; dat' aan hel gestelde doei zai beantwoorden. Ook voor kunste naars is het niet licht, het illegale wérk uit te beelden en waar zou men iemand vinden die inspiratie zou hebben om een goed gedenk- teeken te scheppen? Verschillende reizen maakte men hiervoor, meest al zoiider bevredigend resultaat. Ook andere comité's stuitten op dezelfde moeilijkheid. Te Renesso (Zeeland) wilde men een tentoon stelling organiseeren van ontwer pen; door bekwame kunstenaars ge leverd. De datum moest tot twee maal toe worden verschoven we gens gebrek aan voldoende inzen dingen. Tenslotte kon de tentoon, stelling plaats vinden te Amster dam. Ook door vertegenwoordiger» van eerstgenoemd comité werd do expositie bezichtigd. Er waren zelfs werken bij van buitenlandsche beeldhouwers, maar toch bleek 't niet mogelijk te zJjn een bepaakl stuk aan te wijzen; dat speciaal voor het in «ns dorp te stichten monument geschikt zou zijn. Een vlotte toestemming van de provinciale autoriteiten tot plaat sing aan het kruispunt te Sprang; was evenmin licht te verkrijgen. Het was zóó: de provincie wilde; alvorens haar goedkeuring te geven een schets zien van het op te rich, ten gedenkteeken. Echter, een beeldhouwer wenscht eerst te weten; in welke omgeving 't werk zal komen te staan en gaat er niet' toe over een ontwerp te maken, als alles slechts op losse schroeven staat. En om in deze omstandig heden nu tol een accoord te komen! Gelukkig is men (hans zoo ver gevordeixl dat men een kunstenaar van naam bereid heeft gevonden een gedenkteeken te ontwerpen (zijn naam mag nog niet worden gepubliceerd); terwijl er in de eerste helft dezer maand overleg gepleegd zal worden tusschen hem en den hoofd_opzichter der pro vincie. Wij hopendat men tot een vergelijk zal kunnen komen en spoedige afwikkeling het gevolg zal zijn. Hierop is alle kans; daar in principe de toestemming reeds ver leend is. Is men eenmaal zoo ver; ©ók dan zijn er nog verschillende moeilijk heden die om een oplossing vra gen. Het ontwerp moet n.l. goed gekeurd worden door het alge_ meene; landelijke comité voor op richting van monumenten. Daarna komt de kwestie welk materiaal voor de uitvoering gebruikt zal moeten %vorden. Indien dit uit het buitenland moet komen, zullen de b"fnamde deviezen noodzakelijk zijn. Overigens mag aangenomen wor den dat over voldoende gelden be schikt wordt. Na aftrek van de go- maakte onkosten; o.a. voor aan koop van het grafoverbrenging van het stoffelijk overschot van Bloemendaal naar Sprang: 15M.— voor de Stichting 1910'45. begra feniskosten: drukwerk en andere van den herdenkingsdienst (,:Die Haghe Sanghers') e.d.: bVift een batig saldo over van f 19.625.69 plus een bedrag van 345.be schikbaar gesteld door enkele leden van de verzetsgroep ;André'. De gelden zullen tevens besteed worden voor een gedenkteeken op hef graf. Speciaal is men hiervoor naar Leeuwarden geweest ©m ont werpen te bezichtigen. In ;:De Zwerver' heeft een afbeelding ge staan van een zeer eenvoudig mo nument: een zuil van 60 h 70 cm. hoogte: waaron een hand me' een brandende fnkkM. Een treffend symboolMen overweegt don ook tot plaatsing hiervan ove<- te gaan. Over het algemeen streeft men in ons land er naar; de monumen'en voor oud_illegale werkers in een zekere stijl te honden: opdat men steeds direct zal kunnen zien: hier betreft het een gedenkteeken voor bet ondergrondsehe verzet. Op initiatief van pastoor "W. .T. Binck te Alfen (N. Br.) zal op 9 Februari te Tilburg een oprich tingsvergadering nlaats vindenvan ;:Brahantseh Heem', een bond van verschillende heemkundige kringen die reeds in Brabant brstnan. Op 1 Januari j.l. bedroeg h V aantal aangegeven radio_toesfelTen in Nederland 697.279. Het annfttf i aansluitingen op de Riiksradlodis- I tribntfe bedroeg op 1 December jl. 466.243.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1