NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING bijhouden van boeken voor klein bed.ijf. Gemeenteraad van Sprang-Capelle. LAND- EN TUINBOUW. FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. DE SCHOENINDUSTRIE EN Terry en Berry inDE BRIL VAN SULTAN ÖAR, BOEKHOUDER Belangrijke Nieuwjaarsrede van den Burgemeester, speciaal over de trouw lustigen en het woningvraagstuk. De vergadering werd geopend door burgemeester Smit; die de ▼eigende toespaak hield Mijne Heeren; Gaarne benut ik wederom deze eerste vergadering in het Nieuwe Jaar om een kort overzicht te ge- yen over het jaar 1946. Laat mij ecliler vooraf U weder- keerig Gods besten zegen in het Nieuwe Jaar toewenschen en deze gelegenheid te baat nemen om U hartelijk te danken voor de geluk- wenschen die ik bij den aanvang des jaars van U allen mocht ont vangen. In het afgeloopen jaar vermeer derde liet aantal inwoners der ge meente doori geboorte met 165 per sonen en door vestiging in de ge meente met 250 personen. Er overleden 55 personen; terwijl 259 personen vertrokken; zoodat 't inwoneraantal; dat per 1 Januari 1916 5491 bedroeg; thans is geklom men tot 5592. Voorts werden niet minder dan 79 huwelijken voltrokken, een zoo ongekend hoog aantal voor deze ge meente, dat in September j.l. het huweliijksregister moest worden aangevuld, iets wat sinds het ont staan van den Burgerlijken Stand in 1812 nog niet is voorgekomen. Sinds vorig jaar verminderde de schuldenlast der gemeente met 26896.81: aangezien de schuld «oor aflossing terugliep van 502719.19 tot 476222.68. wat bc_ tedkent dat de schuld per inwoner thans 85.18 bedraagt tegen 91.55 vorig jaar. Mocht ik het vorig jaar wijzen op het feit dat vele huizen konden hersteld en dat een 25_tal wonin gen". zij het dan ook noodwoningen; in dp nijpende behoefte aan woon ruimte eenige leniging brachten; thans moet ik helaas een veel pes simistischer geluid laten hooren. Het kleine aantal van zes per manente woningen; dat voor 1946 aan onze gemeente was toegewezen; is; zooals U bekend zal zijn,, nog steeds niet afgebouwd en, bloot gesteld aan wind en weer; wach ten deze huizen op toevoer van ma teriaal, dat nog steeds niet voor handen schijnt te zijn. Het woningtekort is dan ook ont stellend. Ongeveer een zestigtal aanvragen •m woonruimte wachten op afdoe ning. De U bekende woning_commissie is reeds maandenlang met grooten ijver bezig om de nog beschikba.e woonruimte benut te krijgen en heeft repds een groot aantal gezin nen onder weten te brengen. Een woord van dank voor deze ondankbare taak is hier zeker op eïjn plaats. Toch is deze oplossing van dit vraagstuk slechts een surroganf.op. lossing; die ten koste van veel on gerief en onvrpde voor de personen ▼an wie,, zoowel als voor de ner_ sonen voor wie wordt gevorderd; wordt verkregen. Men vraagt zich af, of; nu de oorlogsslachtoffers vrijwel allen zijn ondergebracht; moet worden voort gegaan om langs dezen weg van overheidsbemoeiing alle trouwlus tigen maar steeds opnieuw bij an dere gezinnen onder te brengen zoodnt de vrijheid in huis wel zéér wordt beperkt. De gang van zaken is thans; ronduit gezegd; zóó: men trouwt; men gaat drTc of vier weken bij een der ouders inwonen; men stapt naar den burgemeester of naar de Woning-commissie en vraagt woon gelegenheid. Aangenomen dat wordt voortge gaan met het vorderen van woon ruimte voor deze pas-gehuwde personen; komt het to<di hieron neer dat deze jonggehuwden die b.ij hun ouders inwoonden; het huis ▼an hun ouders verlaten en dat een vreemde zijn huis voor deze per sonen moet openstellen en zijn vrij heid in huis moet missen. Men moet dit vraagstuk van twee kanten bezien. Gaarne word toegegeven dat het onaangenaam is als men trouw plannen heeft en men kan geen woning vinden. Om echter tegen zijn wil gedwon gen te worden in zijn huis een wildvreemd gezin op te nemen is evenmin verre van aangenaam en liet is te begrijpen dat laatstbe doelde personen zeggen: ,;men trouwt maar raak, de ouders wil len ze niet in huis hebben en een ander wordt er mee opgeknapt'. Dit klemt temeer als men in aanmerking neemt dat inderdaad waar is. dat men zich bij drom men naar het Raadhuis begeeft om een liuwcliijk aan te gaan. Ik wees hierop reeds bij het noemen van het aantal voltrokken huwelijken. Over de laatste tien jaren werden gemiddeld 14 huwelijken voltrok ken. In 1946 was dit getal bijna liet dubbele. Nu is het toch voorwaar geen al te moeilijk rekenkundig vraagstuk dat; als men in aclit neemt dat nog geen zes woningen per jaar kunnen worden afgebauwder voor 79 nieuw gevormde gezinnen eenvou dig geen woonruimte is. Ik heb mij dan ook: mede na mens de Woning-commissie, tot de betrokken autoriteiten gewend met. ile vraag: of maar steeds moet wor den doorgegaan om voor deze nieuw te vormen en gevormde gezinnen woonruimte te vorderen. Zooals U bekend is, zullen; al thans dit is beloofd; in dit jaar 12 nieuwe woningen worden gebouwd die over de verschillende deelen der gemeente zullen worden verspreid; daar nog steeds geen uitbreidings plan voor de gemeente kon wor den vastgesteld. Reeds op 9 April 1942; dus bijna 5 jaar geleden; is aan den Planolo_ gisclien Dienst te 's_Hertogenboscli opdracht gegeven om een uitbrei dingsplan op te stellen en ofschoon de kosten daarvan bij vooruitbc. j taling in termijnen moesten wor den voldaan en de laatste termijn reeds in 1944 werd betaald (een bc. drag van niet minder dan J 2040—) j~\vcrd, ondanks herhaalde verzoe. ken; geen enkel plan ontvangen. I Sprak ik het vorig jaar den wensch uit dat er verbetering zou mogen komen in de communicatie middelen en dat de primitieve ver_ voersgelegcnheid met open vracht wagens, waarmede in het personen vervoer werd voorzien; zou worden verbeterd, thans kan ik constatee_ ren dat hierin verbetering is ge komen door de nieuwe spoor _bus_ sen; hoewel ook deze oplossing niet bevredigend is te noemen. Het woorddankbaar maar niet voldaan is hier op zijn plaats. Voor een industrieel centrum als de Langstraat is inlegging van pcr_ sonentrein'-n een gebiedende' eiscli en het lofwaardig streven van de. Kamer van Koophandel te Waal wijk om te trachten deze eisch te I verwezenlijken, wordt door ons Gc_ meentehesfuur steeds gesteund door adhaesicbetuigingen. Dankbaar wil ik nog gewagen, van den zeer belangrijken steun; welke honderdtallen ingezetenen ontvingen door de uit he' bevriende buitenland ontvangen textiel en an dere goederenwelke door bemid deling van het plaatselijk H.A.R.K.- comité werden verdeeld. Als voorzitter van dit comité ben ik in de gelegenheid U enkele cij fers te noemen van de in 1916 gra tis uitgereikte goederen. Aan tex'iel_warenzooals man tels, overjassen: costuums, broe ken; ondergoed japonnen e.d. wer den verstrekt 4264 stuks. Daarnaast werd'-n 21 babvpak- ketten; 422 paar schoenen, 90 paar klomnen188 dekens en 14 ledi kanten met 3_declige bedstellen en i kussens verstrekt. Voor het onnoemelijk vele werk dat geheel belangeloos door de leden van het H.A.R.K.-comité I hiervoor werd verricht; mag een woord van warmen dank niet ach. tcrwege blijven. Als ik hiermede; mijne hecren; meen te mogen volstaan en eindig mei den wensch dat' Gods zegen in 1947 in rijke mate op onze gemeen te moge rusten; dan bet-rek ik in dezen wensch zeer zeker onze jon gens, die thans in Nederlandsch- liidië hun militairen dienst' ver vullen en spreek de hoop uit dat zij mogen worden bewaard en ge spaard en spoedig behouden in het Vaderland mogen terugkeeren. En hiermede verklaar ik de eer_ j ste vergadering in dit jaar voor geopend. De lieer Ros sprak vervolgens een hartelijk dankwoord en bood den burgemeester wederzijds de beste wenschen voor 1947 aan en hoopte op God's onniisbaren zegen. Tevens zeide hijdat vele goede dingen die bereikt waren, tot dankbaarheid strekken. De heer Timmermans wilde gaar ne den gemiddelden leeftijd der huwelijken weten; doch de voor zitter kon hierop geen antwoord geven en zeide, dat er slechts en kele (4) oudere huwelijken bij wa ren. De notulen der vergadering van 13 en 30 December 1946 werden on veranderd goedgekeurd. Hej nieuwe raadslid; de heer C. H. van Caeni, werd vervolgens be_ eedigd; waarna de voorzitter hem i voor geïnstalleerd verklaarde, op de goede verstandhouding in den gemeenteraad wees en zeide niet te twijfelen aan de medewerking van het nieuwe raadslid. De heer v. Caem dankte voor deze woorden en zeide, dat het moeilijk zou zijn iemand te vervan gen; die meer dan 25 jaren lid van den raad was geweest; nochtans beloofde hij, zijn beste krachten te zullen inspannen. Dc jrcloofsbrievcn van het nieuw benoemde raadslid, den heer W. H. Spuijbroekwerden vervolgens onderzocht door de commissie, be staande uit de heeren de Rooij; Timmermans en Ros. De stukken werden in orde bevonden. Benoemiipr van een weihouder. Na stemming verkreeg de heer C. B. Timmermans 7 stemmen, de heer A. Ros 1 stem; de heer Genuït 1 stem; terwijl er 1 blanco stem was uitgebracht. De heer Timmer mans was hiermede dus gekozen tot wethouder. Deze zeide; dat het hem tot dank baarheid stemde, dat zoo'n groot gedeelte van den raad hem geko zen had. Toch was de heer Tim mermans^ zich er van bewust dat de taak moeilijk zou zijn en dat litj veel ten achter zou moeten staan bij zijn voorganger. Hij riep de hulp in van wethouder de Bas en den raad; om hem terzijde te staan bij de uitoefening van zijn moeilijke taak. Tevens zeide spreker zijn best te zullen doen om zijn taak zoo goed mogelijk te vervullen. De voorzitter had zich reeds lang afgevraagd wie er wethouder zou worden en daarbij gedacht aan den heer Timmermans en ook ge hoopt dat deze hel zou worden. Hij zeide; dat men den heer Tim mermans gaarne in hel college zou begroeien en feliciteerde hem met de verkiezing. Eervol ontslag aan W. van Beek als lc wegwerker in verband met het bereiken van den pensioenge rechtigden leeftijd, ingaande 1 Fe bruari 1947. Z.h.st'. accoord. Benoeming van een le wegwerker in vasten dienst (vacature W van Beek) met ingang van 1 Februari 1947. Het voorstel van B. en W. was om den heer Braspenning; weg werker, in deze functie te benoe men omdat deze hart voor de zaak bleek te hebben; iniliatief bezat en reeds goed voldaan had. Z.h.st. accoord. Benoeming havenmeester met in gang van 1 Januari 1947. Hier herdacht burgemeester Smit nog even den liper v. il. Linden; die altijd present was en altiid de functie uitstekend en plichtsge trouw vervuld had. Veldwachter Speelman had tot nu toe de functie waargenomen en als zoodanig go"d voldaan. Z.h.st. werd de heer Speelman benoemd. Voorloopigc vaststelling gemeen. terekening over 1944. Het' werkelijk nadeelige slos was 13880.—. Na voorlezing van het rapport van de commissie besloot men z. h.st. deze rekening voorloopig vast te stellen. Geacht werd; dat de wethouderse zich hadden onthou den van stemming. Toekenning van een tijdelijke toe lage ad. 10% aan het gemeente-per soneel met ingang van 1 October 1946 en vaststelling van de daaruit voortvloeiende begrootingswijziging dienst 1946. Z.h.st. accoord. Mededeelingen. Ontvangen was een afschrift van een schrijven van den Minister voor O.K.NV., waarin het besluit der ge meente Loonopzand tot opheffing van de Openbare Lagere School aan den Loonschen Dijk werd vernie tigd. Ontvangen was eveneens een schrijven van het Herdenkingsco. milé voor Brabantsclie gesneuvel den; waarin werd medegedeeld dat op een speciaal daarvoor opgericht gedenkteeken te Waalre. de namen van alle Brabantsclie gesneuvelden zouden worden vermeld. Men vroeg daarom opgaaf van alle gesneuvel den der B.S. en van het leger uit de gemeente Sprang-Capelle en ver zocht levens om per naam een be drag van 10.beschikbaar te stellen. Burgemeester Smit zeide; dat men in hier in Sprang-Capelle Jan de Rooij had en dus niet achter moest blijven. De heer v. Caem vroeg wat voor zin liet had, dat ergens in Waalre de naam van een Langstraatsche held stond. Indien Sprang-Capelle echter een uilzondering moest blij ven en dan den naam van Jan de Rooij als eenigst niet daar ver nield zou worden; dan kon hij er wel mee accoord gaan. Burgemeester Smit vond; dat een figuur als Jan de Rooij zeer zeker op een gedenkteeken vernield dien de te worden. Op een vraag van den heer Tim mermans deelde burgemeester Smit mede; dat hierachter een groote or ganisatie stond en dat liet hier ge heel Brabant betrof. Het gedenk teeken werd opgericht op een his torische plaats. Men ging vervolgens hiermede accoord. Aan den heer Oerlemans uit Lab_ begat werd vervolgens de helft van het huurbedrag van een perceel grond aan de haven voor een half jaar kwijtgescholden, omdat dit in gebruik was bij de Wegenbouw Mij. De heer Werllïer had zijn func tie bij liet Armbestuur niet geac cepteerd; daarvan was heden een schrijven binnengekomen. Met al_ gemeene stemmen werd in zijn plaats benoemd de heer J. W. Nieuwenhuizen. Enkele personen werd nog ont heffing verleend van straatbelas- ting. Na de rondvraag; waarvan wel haast geen gebruik werd gemaakt; werd de vergadering gesloten. Aanbieding cadeau. Ter gelegenheid van liet huwelijk van den secretaris werd dezen; na mens den gelieelen gemeenteraad een prachtige schilderij aangeboden. De heer Ros feliciteerde den se cretaris en enkele hartelijke be woordingen. De secretaris dankte voor het mooie geschenk; ook .namens zijn echtgenoote. Hierna bleef men in geheime vergadering bijeen. Het verduurzamen van hout. Reeds voor den oorlog kon men herhaaldelijk in de pers en in tijd schriften lezen, dat het van zoo'n groot belang was het hout, dat ongeverfd in de buitenlucht wordt toegepast, tegen bederf te laten bereiden alvorens het in gebruik 'te nemen. Toen was er, zooals men algemeen dacht, hout genoeg, om het te vernieuwen wanneer het verrot was^.En toch begrepen ve len toen reeds, dat men zeer veel geld kan besparen door het hout te laten bereiden tegen bederf. Tegenwoordig is er een ont stellende schaarschte aan hout. De bouwnijverheid die niets lie ver zou doen, dan al wat ver nield is in ons land, vlug weer op te bouwen, ligt bijna stil, want slechts voor de allernoodigste werken wordt hout beschikbaar gesteld. Wij zijn nu eenmaal te arm geworden om de groote hoe veelheden hout, die we noodig hebben uit het buitenland in te voeren. Het zal dan ook noodzakelijk zijn, dat de grootste zuinigheid wordt betracht bij het verwerken van nieuw hout. De laatste bouw verordeningen schrijven dan ook reeds voor, dat er in nieuwe woonhuizen slechts de helft van het hout verwerkt mag worden, dat er vóór den oorlog voor noo dig was. Iedereen weet, dat de mooie bouwstof hout aan vroegtijdig vergaan onderhevig is, vooral in dien ze ongeschilderd in de bui tenlucht wordt toegepast. Het hout j binnenshuis, vooral als het ge schilderd wordt, is vrij veilig, of schoon ook de balken onzer vloe ren en de binten onder het dak dikwijls rottingsverschijnselen ver- toonen. Zoo ook de vensters en kozijnen, als ze niet geregeld bij geschilderd worden. Het ergste is het echter gesteld met het hout van omrasteringspa- len, schuttingen, kippen- en var kenshokken, bruggetjes en schu ren, die ongeschilderd aan de in vloeden van het klimaat zijn blootgesteld. Dikwijls is net hout hiervan reeds vergaan, als het 5 of 6 jaren heeft dienst gedaan. Ofschoon ook de insecten het hout dikwijls aantasten, zijn het in ons klimaat voornamelijk de hout- zwammen, die zonder dat wij het in den beginne bemerken in het inwendige van het hout doordrin gen en de wanden der houtcellen verteren. Het hout verliest hier door zijn stevigheid en ten laatste kunnen we het met de vingers af brokkelen. Velen schijnen niet te weten, dat er afdoende middelen zijn om dit vroegtijdige rotten te voorko men. Hoogstens bestrijken ze het hout me wat carbolineum om dan na eenige jaren te bemerken, dat het zoo weinig geeft, indien dat bestrijken niet geregeld herhaald wordt. Wat zou het een besparing geven, indien men alle hout, dat verwerkt wordt, eerst in een hout- bereidingsfabriek behoorlijk liet creosoteeren, want goed gecreo- soteerd hout zal zeker 25 tot 30 jaren dienst kunnen doen zonder dat het nog een nabehandeling noodig heeft. Hierover hopen wij in een volgend artikel terug te ko- Tol advocaat-generaal bij het Ge rechtshof te 's_Hertogcnboschis benoemd mr. A. H. M. II. Receveur; thans sugst..officier van Justitie bij de Arrondissements_rechtbank te 's_IIertogenbosch. VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN Vertaald door Angelica van Hest. 33) Hij gedoelde zich op het oogen_ blik vrel heel eigenaardig. Mis schien was hij een beetje ja_ loersch? Of had hij spijt dat hij haar niet nog eenmaal had gesproken? Haar ernstig, verstandig gezicht stond hem voortdurend voor den geest. Dat was heel natuurlijk! Ten slotte was Beate Serenus toch nog •het laatste dat hem aan het Oos_ tenrijksche vaderland herinnerde. Wonderlijkzooals mcnschelijke hersencm op speciale oogenblikken functionneeren. Gisteren had hij haar gehaat en nu belachelijk gewoonNu dacht hijdaar boven vliegt mijn vrouw en nu heb ik haar voor altijd verloren. Egon haastte zich naar den zoo_ genaamden salon. Hier zat een ge zelschap veefokkers uit Paraguay; die allen roode mutsen; die aan Slaapmutsen deden denken; op hun verwarde grijze haren droegen en die een eindelooze partij skaat speelden. Hij liet zich papier; een pen en inkt brengen en begon aan Schliep- hacke te schrijven. Hij trachtte een samenhangend relaas te geven; doch werd steeds verwarder door bet zich opdringende geluksgevoel. ;-.Bestc, beste vriend, doe wat je kunt; ik heb die kleine; schat tige lues zoo lief". Wat was het een heerlijke nacht aan dek, terwijl de boot ergens aan een rots van den stcilen oever meerdeMannen met kleine elec_ trische zaklantaarns bewogen zich op den oever en zagen eruit als rooverlioofdliedenterwijl zij vrach. ren brandhout aan boord sleepten waarmee de scheepskctels verder gestookt moesten worden. Wat was Resistcncia; het kleine snertnest met zijn bontgekleurde huizentoch een prachtige; heer lijk-mooie stad; nu Egon het door /vijn geluksbril bezag! Wat was de postbeambte vriendelijk, die den nangeteekenden brief aan Gunter Schliephacke van hem in ontvangst nam en het telegram; dat hij in zijn ongeduld vooruit zond: Ilc heb alle papieren; ben gelukkig. Wat was de ijskoude limonade; die hij in de kleine lunchroom op de Plaza dronk, heerlijk verfris. schend! Voor de deur wachtte een Ford; een oer.oude kast, nog uit de dagen van de arlce Noaclis, op hem; om den senlior ingeniero naar dc farm Santa Elconora te bren gen. Dit landschap zag er weer heel anders uit! Groote vlakten; die slechts met lage boschjes begroeid waren; enkele hooge boomen. Daar omheen groote, groene uitgestrekt heden; bijna als in een Engclsch park; echter begroeid met een har_ de; taaie grassoort. Dan weer was het, alsof de slechte weg door een reusachtig kerkhof voerde; omdat overal op korte afstanden van el kaar termietenheuvels van wel een meter hoog, als grafsteencn op rezen. Deze heuvels waren zóó vast gevoegd; dat men ze soms fijn stampte en er uitstekende kunst steen uit vervaardigde. Dan reden ze weer langs groote katoenplantages; waarin troepen vlijtige arbeiders; ondanks den zon negloed, hun zwaar wert; verricht, ten; teneinde het witte goud ie be schermen tegen de duizende geva ren van het klimaatde ontelbare schadelijke insecten cn het woeke rend onkruid. Eindelijk lag Santa Elconora voor hen. Ook een ge bouw met een groote waranda, maar niet te vergelijken met Santa Theodora. Don Juan de Costa trad hem te gemoet; vriendelijk als alle Argen tijnen. Maar Egon zag onmiddellijk dat hier geen nijkdom heerschte, zooals bij zijn vriend en dat de farmer gewoon was zelf aan te pakken. Ook was hij hier wel de verwachte ingenieur; maar niet de vertrouwde vriend uit het vader land. Egon was blijtoen den volgen den dag door zware ossenspanncn de macliinedeelen werden gebracht' die hij moest opstellen; en hij ging aan den arbeid met een troep ver wilderd uit-ziendc werklieden. HOOFDSTUK XIV. In snelle vlucht steeg de glinste rende zilveren vogel omhoog. In de behagelijke cabine; waar de excellenza in den eenen hoek aijn slaapje deed; zat Beate Serenus aan het tegenovergestelde venster en keek met wijd geopende oogen naar beneden; terwijl de Oosten. rijksche piloot met vaste hand het toestel naar het Westen richtte. Tegen den avond daalde 't vlieg tuig en de excellenza werd wakker uit zijn gesoes. Hij had gedurende de gehecle reis nog niet gesproken. Wij zijn aan ons doel voor vandaag. Hoe bevalt u het vliegen? Uitstekend! Het was heerlijk! Voor het eerst sprak Beate weer op den ouden toon; vol blijden levensmoed, dien zij in deze weken volkomen had afgewend. Maar de excellenza nam niet zijn intrek in een hotel; doch in het regeeringsgebouw en ook voor de senhorita secretaresse, die welis waar met verbaasde gezichten werd bekeken; werd in het paleis een zeer geriefelijke kamer in orde gemaakt. Beate was blij dat men haar zei; dat zij op haar kamer het eten opgediend zou krijgen. Waar anders? Soms aan het feest diner dat' de gobernado ter ecre van de excellenza gaf? Een secretaris had men misschien nog beneden aan tafel mee laten eten; maar een senhorita? Beneden? Onmogelijk. Soms tusschen de heeren van de regcering en hun dames? Dubbel en dwars onmogelijk. Dat ging al niet om de dames, want bet was maar goed dat Beate niet wist dat velen van haar in stilte een zeer on eerbiedige meening hadden over de goede excellenza; die met een mooie senhorita over het land vloog. Zij wistt het niet en de excellenza zeker ook niet. (Wordt vervolgd). PRAATAVOND R.K.J.B. Door den R.K. Jongen Boeren stand werd Vrijdag i() Jan. een praatavond gehouden in Café van Heesbeen-Keetels, welke zeer goed bezocht was. De voorzitter opende de bijeen komst met den Chr. groet en heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder dhr. Spierings, dierenarts, alhier, die dezen avond een spreekbeurt zou houden over onvruchtbaar heid en n.ond- en klauwzeer. Ver volgens gaf hij 't woord aan dhr. Spierings. Deze begon zijn inleiding met een .uitvoerige beschouwing over de onvruchtbaarheid en de juiste werking der vrouwelijke en man nelijke geslachtsorganen, toege licht met lichtbeelden. Hierna wer den de aanwezigen in de gelegen heid gesteld tot het stellen, van vragen, waarvan een druk ge bruik werd gemaakt. Na een korte pauze werd overgegaan tot het behandelen van mond- en klauw zeer en de bestrijding hiervan. Spreker gaf door voorbeelden .liit de praktijk het groote belang voor den boer bij het in spuiten der dieren tegen deze ziekte, waardoor men volgens spreker deze ziekte bijna geheel onder de knie had. Daarna volg de weer een korte gedachtenwis- seling. Ook over dit onderwerp werden vele vragen gesteld, wel ke tot volle tevredenheid werden beantwoord. Tot slot werd door dhr. Spie rings nog eens den raad gegeven aan de paardenhouders wat be treft de z.g. Maanziekte. Ook raadde hij de boeren aan om de bestrijding van de runderhorzel ter hand te nemen en zag hierin een nuttige taak voor den Jongen Boe renstand om hieraan mede te wer ken. Hierna dankte de voorzitter v. d. R.K.J.B. dhr. Spierings voor zijn uitvoerige uiteenzettingen en nut tige raadgevingen. Tevens dankte hij de aanwezigen voor de goede opkomst en hoopte de volgende praatavond allen weer te zien en wekte op meerdere boeren aan te sporen deze praatavonden te be zoeken. Hierna sloot hij met den Chr. groet. BUURTVEREENIGING „DE PUTSTRAAT". Woensdagavond j.l. hield bo vengenoemde Buurtvereeniging n ontspanningsavond voor alle be woners boven de 16 jaar, in de zaal van den heer F. v. Helvoirt. Circa 8 uur opende dhr. Th. v. Balkom als voorzitter de bijeen komst en heette alle aanwezigen een hartelijk welkom en hoopte dat zij een genoeglijke avond zou den hebben en straks voldaan huiswaarts zouden gaan. Hij zeide dat door de tooneelvereeniging uit de buurt zou opgevoerd wor den het prachtige tooneelspel in 3 bedrijven en voorspel getiteld: ,,'t Lied van Moeder", waarmede direct een aanvang werd geno men. De aanwezigen (de zaal was propvol) hebben kunnen genieten van een zeer spannend en aan grijpend spel dat door de dillet- tantenclub werd ten beste gege ven. Zonder uitzondering hebben allen uitstekend gespeeld, hoewel er hier en daar nog wel eens wat aan haperde, werd dit weer ruim schoots vergoed door het schitte rend spel dat door de hoofdper sonen werd gegeven. We zullen daarom geen uitblinkers noemen, maar de hoop uitspreken, dat onder leiding van den ijverigen regisseur dhr. A. Dekkers, weer spoedig zulk een avond aan de bewoners der Putstraat wordt ge geven. Jammer dat door tè jeugdige personen soms hinderlijk werd ge stoord, hetgeen op spelers en aan wezigen geen prettige indruk maakte. Alles bij alles genomen was het een genotvolle avond. De grime was bij dea heer H. Muisenberg in goede handen en hij heeft daarmede veel bijgedra gen tot het succes van dezen avond. ONTSPANNINGSAVOND. Zaterdagavond werd in de zaal van ,,de Lindeboom" in de St. Antoniusstr. alhier, een ontspan ningsavond gegeven door de Ont spanningsvereniging O. V. De regisseur, de heer de Brou wer, heette allen hartelijk welkom, doch moest tot zijn spijt mede- deelen, dat men zeer gehandicapt was door plotselinge ziekte van een hoofdrolspeelster. Men maak te er toen mter een non-stop-pro gramma pu. De medewerkenden waren o.a. het duo Snijders-oe Brouwer, terwijl de heer de Brou wer de coiférence verzorgde. De Rigo band o.l.v. Jac. de Bruine zorgce voor de vrooiijke noot. De piano-begeleiding was in uitstekende handen bij mej. van Nispen. Zeer voldaan keerden allen huiswaarts, nadat nog mededee- ling was gedaan, dat men binnen 4 weken waarschijnlijk 1 Fe bruari wederom voor het voet licht zou komen met het nu helaas weggevallen stuk „Daantje". „DE KOOPMAN VAN VENETIË" van Rodrigo Giacometty. Veel lezen we den laatsten tijd over de cultureele armoede van Brabant, over den plicht van bi oscoop- en tooneelzaalexploitan- ten het volk iets goeds te bieden en hun zalen niet te misbruiken voor uitvoeringen die wel veel geld opbrengen, maar het volk niets meer geven dan een avond ontspanning, als men het zoo wil noemen. Het is dan ook slechts toe te juichen dat de heer Van Bracht nu eens een gezelschap gekozen heeft, dat èn met zijn spel èn met zijn op te voeren stuk ver uit steekt boven een gezelschap zoo als we dat laatst te bewonderen kregen. We willen niet beweren, dat er in dit gezelschap geen zwakke plekken te vinden zijn, maar daar alles zich concentreer de op de hoofdpersoon, Shylock, een meesterlijke vertolking van Willem Hart. deed dit het spel weinig afbreuk. Dit stuk trof ons des te meer, omdat het probleem er een is, dat reeds eeuwen bestaan heeft en non eeuwen zal bestaan* het pro bleem n.l. van het gemartelde, op gejaagde jodendom. Die het lijden van den Jood in de bezettingsjaren van nabij heeft meegemaakt, begrijpt wat Shylock in het eerste bedrijf geleden moet hebben, bgrijpt dat zij gebukt gaan onder de vervloekingen van men- schen die denzelfden God belijden en onder de beschimpingen die hij verduren moet omdat hij Jood is. Meesterlijk was het uitbeeldings vermogen van Hart, toen hij den vertrapten en verafschuwden jood verbeeldde, meesterlijker nog zijn spel van den vrekkigen, wreeden zoon van AbrahaiTi, door de mis- Ihandlingen en verguisingen van de adel een beest geworden, dat slechts nog zint op wraak. Als tegenspeler van Shylock vonden we Ridder Valenzo een te zwakke figuur. Maar het is al leszins begrijpelijk dat een verge- lijkinq met Shylock niet in zijn voordeel uitvalt. Uitblinkers trof fen we onder de overige spelers niet aan, hoewel zij allen gerouti neerd spel lieten zien, met als ge volg dat sommige spelers niet met cie overtuiging en dat gevoel speelden, die meestal het dillettan- tentocntel kenmerken. Ondanks enkele kleine onvol maaktheden, heeft hun spel het publiek weteif te boeien, hetgeen bleek uit de ademlooze stilte die slechts onderbroken werd door uitingen van afkeer, veroorzaakt door de meesterlijk uitgebeelde wreedheid van den Jood. Wij zijn den heer van Bracht dankbaar dat hij velen in de gele genheid heeft gesteld van dit talentvolle spel te genieten en wij hopen, dat een volgende keer zijn keuze even gelukkig zal zijn als nu! Wij zijn op den goeden weg! DIENSTJUBILEUM. De heer Bart van Dongen uit de Besoijenscliest'raatons allen be_ kend als mede de groote voor_ vechter der al_oude scliutters_gilde St'. Crispijn en St. Crispinianus; herdacht Maandag 1.1. den dag waarop hij voor 35 jaren in dienst trad als zwikkcr bij de Timtur- fabieken. Door directie cn bedrijfsleider werd hij in hartelijke bewoordingen gecomplimenteerd en gewezen op z'n voorbeeldige werkzaamheid plichtsbetrachting en trouw aan do Timtur, ook in dezen tijd en op aijn leeftijd. Hem werd een geschenk onder couvert aangeboden. Het personeel der zwiklccrij had een origineel idco voor z'n hulde gekozen. Toen hij z'n afdeeling be_ tradzag hij daar een schutsboom opgesteld; waartegen een nieuw ge_ weer (bet geschenk van de zwili_ kcrij_afdeeling)terwijl de man. nen rondom stonden geschaard; omhangen met kruisen en emblec_ men; alzoo echte gilde_broeders imiteerende; die zoo bun gelulc_ wensch brachten. Begrijpelijk liad dit veel succes en stelde Bart dit niet minder dan de hartelijke liul_ diging der directie op hoogen prijs; waarvan hij dan ook op duidelijke wijze uiting gaf. Ook wij bieden hem gaarne onze beste wenschen. FEDERATIE EN VAKGROEP BOEK_ EN DTEPDRUK DISTRICT DEN BOSCH. Het' district Den Bosch van de Federatie en Vakgroep Boek. en Diepdruk organiseert op 23 Januari a.s. een collegiale dag voor zijn leden: waarin ook onze gemeente is betrokken. Des morgens om 10 uur wordt Teulings' Grafisch bedrijf in Den Bosch bezocht; waarna lunch in holel Central aldaar. Daarna wordt per auto.bus van de firma Mul. ders.Sars naar Waalwijk gereden; waar een bezoek gebracht wordt aan de Ghvoomléderfabriek v./h. van Doorn.de Greeff en aan de Tim tur.schoen fabrieken. Tot besluit wordt gezamenlijk ge. dineerd in Hotel De Twee Kolom, men. O. O. G. Zaterdag 18 en Maandag 20 Jan. a.s. zal dc looneelvereeniging O.O.G. een twee.fal uitvoeringen geven van het geestige blijspplOver twaalf dagen... tegen middernacht. Op Dinsdag 21 Januari zal nog. maals een her.opvoering plaats vinden ten bate van Katholiek Thuisfront SI. Antonius Parochie. Verdere aanbeveling voor deze laatste uitvoering is; gezien het mooie en goede doel; wel overbodig. Het Jongenskoor de Zingende Knapen onder leiding van P. Mul. de rs en J. Schoon derm a ill zal hij alle drie dc uitvoeringen zijn medewerking vcrb-encn. Gezien de goede naam van O.O.G. in de dil. lettantenwereldtw.üfelen wij er niet aan of Thalia zal deze avonden tot dc uiterste hoeken gevuld zijn. DAMMEN. Deze week werd de wedstrijd ge. speelil en wel tegen V.D. Heusdcn voor de compeG'ie 1ste klas. Door de W.D.V._ers werden goe. de partijen gespeeld. De uitslagen waren als volgt: .T. Timmermans.Fr. v. Munster 0— H. KramerA. Schilders 02 Fr. Vu Vruehten.Fr. v. d. Gouw 11 W. van WijkA. Moonen 02 M. Kron—A. Hollemans 11 G. BaaijensW. Priissen 20 Joh. de GraagW. Niiliolt 02 W. van DriftJ. Dalleu 20 W. v. BeiijnenW. Doremans 62 P VerbeekJ. Hulst1 02 6—14 SPRANG. Voor het Indische kind. Door de leerlingen van de Chr. School te Sprang werd gedurende 1946 117.— voor het kind in Indië bijeen gebracht. A. R. Kiesvereeniging. De Anti-Revol. Kiesvereeniging alhier houdt a.s. Dinsdagavond half acht in de zaal van den Chr. Volksbond een algemeene leden vergadering. Onder meer komt aan de orde: Verkiezing afgev. Kieskring vergadering. Verkiezing van een voorzitter wegens het overlijden van dhr. v. Willigen- burg, terwijl tevens een bestuurs- vacature wegens vertrek van dhr. v. d. Ham zal worden aangevuld. Verder zal een bestuurslid voor den Chr. Volksbond worden ge kozen. AischeidsavoncL De afscheidsavond voor de bin nenkort naar Indië vertrekkende militairen zal Zaterdagavond om half acht in het Ned. Herv. Kerk gebouw alhier worden gehouden. Als sprekers zullen optreden de Weleerw. Heeren Ds. Wisgerhof, Ned. Herv. predikant te Capelle, Ds. Oostra, Gref. predikant te 's-Gravemoer, Ds. v. d. Peut, Ned. Herv. predikant te Besoijen en de Edelachtb. Heer Burgemees ter Smit. De Chr. Gem. Zang- vereeniging „Excelsior" zal haar medewerking verleenen. SPRANG-CAPELLE. A.s. Zondag 19 Januari hoopt voor de Gereformeerde gemeente aan de Hoogevaart alhier voor te gaan in den Dienst des Woords; de heer F. Mallan van Rotterdam en wel des morgens half tien en des namiddags 3 uur. VLIJMEN. Dc Witte Non. Het was de looncelgrocp Steen- bergen die Zondag j.l. het tooneel- stuk ,;De Witte Non' te Vlijmen ten tooneele bracht in de zaal De Toonkunst van den heer Rijnen, borg. De tooneelgroep Steenbergen is in de kleinere plaatsen in de provin. cie zeer gezien en men moet res. peet hebben voor deze groep; die ondanks de reismoeilijkheden toch de tooneelkunst in dc kleine plaat, sen brengt. Het publiek waardeert dit ten volle, hetgeen nu in Vlij. men weer bleek uit de stampvolle; uitverkochte zaal. De spelcapaciteitcn der verschil, lende spelers zijn zeer goed en ze verstaan de kunst om het publiek te boeien; ook als het stuk qua inhoud niet zoo goed zou zijn. Ook in De Witte Non gaven de Spelers zich ten volle en het publick volg. de den afloop der gebeurtenissen ademloos en met spanning. Het gaat ons er hier echter meer om den inhoud van het stuk eens te bezien en men behoeft heusch niet zoo erg nuchter te zijn om te constateeren dat het drama ,De Witte Non' heel goed onder dik stofuil' de oude doos te voor. schijn, gehaald kon zijn; ofschoon de verschillende personen in mo_ derne kleeding over het tooneel rondwandelen. Werkelijk, de too. neelgroep Steenbergen zou er goed aan doen eens in een andere rich, ding te zoeken. Dramatische spelen zijn zeer zeker noodzakelijk; maar in dit stuk wordt het toch wel al te bar. Het kan heel goéd eens voorkomen dat een Angela zooveel slagen in het leven moet ondervin. denmaar men kan ook te veel bij elkaar proppen; om toch maar zoo min mogelijk er van aan het publiek te onthouden. Hier ontbrak de fijn aangevoelde dramatiek. We willen nu niet meer terug, komen op de vertooning van de professie van juffrouw Angela; waarbij orgelklanken het tooneel overstroomen. Zeven maanden; een jaar zijn voorhij gegaan sinds haar verloofde Giovanni den dood vond in Afrika. Ze weet niet meer wat te doen; dus dan liet klooster maar; alsof een klooster de laatste toe. vlucht is voor menschen met een verloren liefde en iemand die eer. der in het stuk verklaarde; dat ze zoo aan dc wereld gehecht was. Een klooster is geen duiventil. De situatie bereikt haar hoogtepunt als Angela de Witte Non gepro. fest uit de kerk komt en aan de boezem van den verdekt opgestel. den en wanhopig door den Abt tegengehouden kapitein Giovanni (hij mag haar niet ontmoeten) een kreet ontsnapt. Angela roept dan met groot pathos ,te laat', waar. achter men zou kunnen denken: ;;lielaasanders waren we ge. trouwd geweest'. Hieruit blijkt dat dc Non haar heilige roeoing miste en we het wij felen ten zeerste of een Abdis zich eerst niet ten volle zal overtuigen of die heilige roeping aanwezig is. Het gaat alles zóó maar niet. In een onmogelijken tijd bin. nen een jaar werd de Eeuwige Gelofte afgelegd; over dc voorhe. reiding; het Postulaat; Noviciaat en de Kleine Gelofte wordt maar niet Gedurende enkele dagen hield Mr. de Meester, secretaris der Kamer van Koophandel voor Duitschland zitting ten kantore der K. v. K. te Waalwijk, met het doel de wenschen en moeilijk heden van het bedrijfsleven in deze streek te vernemen en door te geven aan de competente auto riteiten. Het tweede doel was, het bedrijfsleven in deze streek inzicht te geven in de huidige mogelijkheden en onmogelijkheden. Duitschland, In beginsel is met Duitschland nog slechts schriftelijk contact mogelijk. Het blijft zeer moeilijk om vergunning te krijgen voor een reis naar Duitschland. Het is echter het doel der regeering, dat het handelsverkeer Nederland— Duitschland binnen een zoo kort mogelijke tijd weer opleeft. Het betreft hier zoowel import als export, omdat wij vele arti kelen practisch slechts alleen in Duitschland kunnen afzetten. Verheugend is het, dat de in dustrie op het gebied der schoenmachines en fournitu ren in Duitschland weer be gint te werken. De mogelijkheden ter verkrij ging van deze producten zul len besproken worden op de conferentie tusschen de En- gelschen en Amerikanen eenerzijds en de Nederlanders anderzijds, die te den Haag gehouden wordt op 23 Janu ari a.s. Wat betreft de uitvoer uit Duitschland van deze machines en fournituren naar andere lan den, hebben wij niet zooveel con currentie te vreezen omdat Enge land en Amerika een eigen indus trie op dit gebied hebben. De beantwoording van de vraag of het lang zal duren voor de handel met Duitschland weer nor maal kan verloopen, hangt van verschillende factoren af. Het vredesverdrag met Duitsch land is een conditio sine qua non. Verder is het een eerste ver- eischte, dat de markt in Duitsch land gesaneerd is. Het is van groot belang voor Nederland, dat de handel met Duitschland weer eenigszins nor maal kan verloopen. Momenteel betreft de export naar Duitschland nog slechts groenten, groentezaden, poot- aardappelen, visch, produo ten uit Ne'derlandsch-lndië en enkele andere kleinigheden. De import betreft: kolen* mijnhout, zout, kali, draad glas en enkele kleinigheden. Door de overigens minder belangrijke handelsovereen komst met de Fransche zóne zullen we reeds enkele dingen voor de textiel- en schoenindustrie kunnen betrekken. Van meer beteekenis is echter dat we er in geslaagd zijn een handelsovereenkomst met een der zönes af te sluiten. Bijna alle industrieën van Ne derland hebben, evenals de schoenindustrie, Duitsche onder deden noodig. De verdere weder opbouw hangt ten nauwste samen met het betrekken van goederen uit Duitschland. Dit is ook het standpunt van Minister Huijs- mans. Wat betreft het invoeren van onderdeden voor machines der D.V.S.G. te Frankfurt, hierover is noa moeilijk iets te zeggen en er worden nog besprekingen ge voerd. Dit was het voornaamste wat Mr. de Meester ons in een onder houd kon mededeelen. eens gesproken. Nogmaals; we kon_ den het met de beste wil van de wereld niet eens zijn met den in_ lioud. Men vcrwiijte ons nu niet dat we een aangename avond voor velen gaan afbreken; het is immers goed om eens op de zwakheden in het tooneel er zijn toch zoo wei- nig stukken van goed gehalte te wijzen en zelfs de beste tooneel. groep kan wel eens een misgreep doen. We herhalen echter wat we eer_ der gezegd hebbenwe hopen dat de tooneelgroep Steenbergen in het vervolg een andere keus zal doen; want juist dc reizende gezelschap, pen hebben een groote taak te ver vullen, n.l. de ware kunst te bren gen in die plaatsen; waar die goe. dc kunst als een ernstig gemis ge voeld moet worden. Maar tenslotte hebben we de toeschouwers eens de beslommerin gen van het dagelijksche leven kun nen vergeten en een ontspannings avond gehad; hetgeen toch ook zeer voornaam is, terwijl ook de groep zelf; om de wijze waarop het stuk gegeven werdalle lof verdient. 29) Die avond; toen de maan een vreemd licht wierp op de oude minaret; sjokten drie mannen met liun armen vol geweren naar de oude toren. Zou het waar zijn; Ha- lef? zei één hunner wat bedrukt. Afwachten, zei de tweede. Toen hij bij de wenteltrap was gekomen; zei HalefIk kan pas tegen spoken op als ik ze zie! Op dat ogenblik kreeg hij z'n zin. Een wit monster daalde langzaam langs de wentel trap naar heneden en op dc man nen toe. Gelukkig, daar ziijn ze; zei Halef. Ik vind liet nog grieze liger als liet ergens bijna spookt; dan wanneer je ze ziet. Halef was n.l. een vreemd mannetje. Dat gaat scheef, zei z'n kameraad enigszins bibberend; ik wil terug. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, voorzien vandeH.H.Sa cramenlen der Sjervenden, onze innig geliefde en onvergetelijke echtgenoote, moeder, behuwd- en grootmoeder MARGARETHA MARIA BOSMANS echtgenoote van Fransiscus van Wees in den ouderdom van 67 jaar. Waalwijk F. van Wees J. van Wees J. van Wees-van Well en Kinderen. Wed. C. van Wees van Helvoirt en Kinderen R. Knepflé-van Wees G. Knepflé en Kinderen Socrabaya L. van Wees Waalwijk J. van Wees-Brands en Kinderen. Waalwijk, 1,4 Januari 1947. De plechtige uitvaart zal plaats hebber, op Vrijdag 17Januari a.s. om 10 uur in de Parochiekerk van St. Jan, waarna begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar. Geen bezoek, Met dank aan God geven wij U kennis van de voorspoedige ge boorte van ons dochtertje en zusje JOHANNA ADRIANA, J. van Oversteeg L. M. van Oversteeg- van Tilborgh Joke Adri. 's-Grev.-Capelle, 9 Jan. 1947. Heistraat D 146. Met groote vreugde en dank aan God geven wij kennis van de ge boorte van ons Zoontje en Broertje die bij het H. Doopsel de namen ontving van MARIO ENGELBERTO CATHARINA JOZEFHA. W. J. VAN SONT J. M. VAN SON-BAKKER JACOB WINNIE. Amsterdam, 7 Jan. '47. DE BUR GEMEESTER van Sprang:Capelle en MEVROUW SMfT zeggen hierbij dank voor de vele bewijzen van belangstelling en de gelukwenschen bij ds jaarwisse ling ontvangen. Zij wenschen wederkeerig Gods zegen toe voor 1 947. heelt nog enkele dagen beschikbaar voor het Op de hoogte met belasting zaken, rijksbureau enz. Brieven onder No. 1688 aan het Bureau van dit blad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2