aankomende Snijder. r ANDRE VAN HIL5T De Echo van het Zuiden NETTE MEISJES PERSONEEL THUISSTIKSTERS en ander PERSONEEL 85.. 19.. EEN JONGEN PERSONEEL Vrouwelijk Kantoorbediende CIJFERS DIE SPREKEN S T R O O. wenst' van betrekking Htbt U neg glasschade? Zondig 19 Januari a.s. „THE RHYTME BOYS". HOOR VISCHDEMONSTRA TIE MAGAZIJNMEESTER te veranderen. NET DIENSTMEISJE. WERKSTER 2 v. o. TURN- of TENNISBROEKEN WINTERJAS EEN KAMERKACHEL W. VAN DER HEIJDEN ZN. ieder soort GLAS GLAS IN LOOD, DE NIEUWSTE VINDINGEN HOORAPPARATEN ATTENTIE! LEDEN D E R K. A. V. FIRMA A. EN J. DE KORT GEVRAAGD voor direct GEVRAAGD. VAST WERK. Fa. F. J. OOSTERWAAL NET MEISJE voor halve dagen. DE STRIJD TEGEN DE DUURTEI! verse ROOMBOTER No. 5 Donderdag 16 Januari 1947 SPERCIEBONEN RODE BESSENSAP (NIFUWE SOEPGROENTEN H.H. LANDBOUWERS! Coöp. Aan- en Verkoopvereeniging G. A. JCo.akj&6 eft Q.eAokje.6 PULLES-HEESBEEN. GECREOSOTEERD HOUT garandeert den langsten levensduur. LIEFDADIGHEIDS-CONCERT geertruidenberg. Burgemeester en Wethouders van W a a I w ij k bieden den gemeenteraad eene onverwacht gunstige begrooting voor 1947 aan Tevens bekend met Goodyear binnenzool groeven en administra tief onderlegd, Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD: Loon 110.— per week. Gróote wasch buitenshuis. Brieven onder no 1686 bureau van dit blad of drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel. GEVRAAGD voor een of meerdere dagen per week. MEVR. LEENAERTS Raadhuisplein 6 WAALWIJK. TE KOOP tevens een i. g. s. v. o. middelmaat. Brieven onder No. 1687 bureau van dit blad. TE KOOP: I 25.— Adres Bureau van dtt blad. VENDUHolS DONGEN heeft ontvangen VULKACHELS groote maten ge schikt voor café's en schoen fabrieken fl. 30. EXPEDITIE WAGEN nieuw, lang 1.20 Mtr. op kogellagers, zeer geschikt voor H.H. Leerlooiers of Schoenfabrikanten. HANGKLOKKEN, goed loopende met slag, ook met nieuwe kast om heen gebouwd vanaf fl. 50.- LINNEN KASTEN en veel ander meubilair, w. o. 2 persoons Le dikanten. Verder: gegoten buis-, fornuis, en kamerkaihels enz. enz. J P. VAN WANROOM Tramstraat 31 naast Café .DE POSTDUIF" schrijft dan direct aan: Stationsstraat 150158 W A A L W IJ K HET ADRES VOOR: en ook reparaties. Orders worden op volgorde van binnenkomst afgeleverd. DANSEN! DANSEN! in de zaal van L. VAN BERKEL Horst KAATSHEUVEL. AANVANG 6.30 UUR. Muziek van het bekende band zijn verwerkt in de voor slechthoorenden, welke wij zojuist uit Amerika ont vingen. Een wonder in het klein. Bijna onzichtbaar in het dragen. Aflevering in volgorde van bestelling. APPARATENHANDEL STRAATWEG 85 R'DAM-N. De leden die zich opgegeven hebben voor de kunnen deze bijwonen as. MAANDAGAVOND 20 JANUARI om 7 uur in de R.K. Huishoudschool, Zij is voor ieder lid toegankelijk tegen entrée- prijs van 10 cent. HET BESTUUR. vraagt VOOR DE STIKKERIJ EN VOOR DIVERSE AFDEELINGEN. benevens VOOR DE UITPOETSERU VOOR ALLE AFDELINGEN. H. J. VAN BLADEL Schoenfabriek „Princess" WAALWIJK. Fa. WED. C. STEENBERGEN - KAATSHEUVEL. GEVRAAGD: Schoenfabriek Kruisstraat 29 KAATSHEUVEL. TH. A. SCHAPENDONK, WAALW IJ K ST. ANTONIUSSTRAAT 122 GEVRAAGD: AANKOMENDE JONGENS, PLAKSTERS, OVERLEERSNIJDERS, BIJTUIGERS en ervaren SCHIFTER of SCHIFTSTER. gevraagd op Schoenfabriek te Drunen, iiefst voor direct. Kennis van kantoorwerkzaamheden op schoenfabriek gewenst, doch niet noodzakelijk, BIJ GEBLEKEN GESCHIKTHEID GOED SALARIS. Brieven onder No. 1 680 aan het Bureau van dit blad. GEVRAAGD P. DE HAAN-SCHILDERS Klcosterwerf 23 W A A L W IJ K. (PRIJSKLASSE I) i PER '/2 K.G. VAN 1 30 VOOR B A ct. OOGST) i4Q fOOR 1 ct PER LITER BLIK VAN 95 VOOR PER FLESCH VAN 750 cl. VAN 165 VOOR PER >/8 BLIKJE VAN 23 VOOR GELDIG VAN 16 TOT 25 JAN. VERGELIJK DE PRIJZEN EN U ZULT BESLUITEN IN AVEHA WINKELS TE KOOPENI FILIALEN: WAALWIJK, ANTONIUSSTRAAT 90. GROOTE STRAAT 122. GROOTESTR. 220, HOEKEINDE 14 KAATSHEUVEL, VERLENGDE HOOFDSTRAAT 1. SPRANG, NIEUWSTRAAT, VANAF HEDEN WORDEN BESTELLINGEN AANGENOMEN van alle soorten Kleine kwantums direct uit voorraad leverbaar. Stationsstraat - KAATSHEUVEL VOOR FIJNE Wendt U voor inlichtingen tot een der volgende adressen 1. N.V. Fabriek tot houtbereiding tegen bederf C. MIRANDOLLE Piekstraat 43-45 ROTTERDAM (Z.) 2. N,V. Mij. tet houtbereiding tegen bederf Gr, Wittenburgerstraat 110 AMSTERDAM (C 3. Creosoteerinrichting en Houthandel GEBR. HULSINGA, IJSSELMONDE 4. N.V. VAN SWAAY Co.'s Houtbereiding en Hout handel, Veemarktkade 's-HERTOGENIOSCH 5. N.V. GIP'S Houtbereiding Oranjestraut 9 s-GRAVENHAGE. Waalwijksche Kring voor Kunst en Wetenschap voor aankoop piano (of vleugel) voor den blinden musicus Piet Mulders. DINSDAG 21 JAN. 8 uur (kleine zaal Hotel ,.Twee Kolommen") DONDERDAG 23 JAN. 8 uur (in „Musis Sacrum") Uit te voeren door; LYDA VERHOEVEN-VAN GENT Piano JOH. VERHOEVENPiano ALDA VAN BOORT Alt PIET MULDERSTenor SJEF BOOMBas JOS SCHOONDERMARK Jongens-sopraan DE ZINGENDE KNAPEN (Jongenskoor) Prijzen der plaatsen Dinsdag 21 Jan. minimum fl. 4'— en fl. 2*50 Donderdag 23 Jan. fl. 3. fl. 2.— en fl. 1 Voorverkoop en plaatsbespreken vanaf heden bij Assur. kantoor L. VAN OUDHEUSDEN, Grootestraat 241 WAALWIJK. Telefoon 197. DRUNEN. Jaarvergadering R.K.J.B. De RKJB afd. Druilen; liicld Maandagavond haar algemeene jaarvergadering. Na de gebruike. Lijke opening wcnschte de voorzit, ter de leden een gelukkig 1947. Na het voorlezen van de notulen bracht de secretaris het algemeen jaarverslag uit. Bij het begin van het jaar telde de vereeniging 105 leden; 5 leden verlieten de vereeni. ging wegens 't bereiken van den leeftijdsgrens; 5 nieuwe leden ga_ ven zich op; 5 leden werken er momenteel in den N.O..polder cn 10 leden zijn in militairen dienst; waarvan verschillende in Indië. Rector Smolders kwam dit jaar een lezing houden over den N.O.. polder. De sociale dagen in Waal. wijk werden door de jonge boeren in verppnigmesve-band bezocht", alsmede de jubileum.feeslen v. d. Boerenstand in Tilburg door enke. Ie leden. Tevens werd een bezoek gebracht aan de Jaarbeurs in Utrecht. Er werden proefvelden gehouden van gewone bieten. Ver. schillende leden deden mee aan de fokvee.dag voor Druilen en Els. hout. Er werd een Fruit, en land. bouwcursus georganiseerd, welke gegeven werd door de heeren Vin. kenvleugel en Vrolijk. Tevens werd gegeven e°n sociale cursus. Aan de R.K. Bocren.leergangen; welke voir -I- Tl— U-i'! n i'uen werd door enkele leden deelgeno. men. Tevens werd een gewassen, wedstrijd georganiseerd. Gymnas. tick, en tooneelclub behaalde dit jaar prachtige successen. De technisch adviseur; de heer Kamp, is benoemd tot technisch adviseur voor den geheelen kring. Het financieel verslag werd in orde bevonden. De voorzitter dankte den secre. taris voor zijn keurig verslag. De nrri'idi"V ".ftved '""'e lipi'ii iis. leden; de heeren v. Wezel en Vrij. h<): v ns;e ..e.i zich herkiesbaar. Gekozen werden de heeren Vrij.» hoeven met 58 stemmen en J. Je. hoel met 44 stemmen. De technisch adviseur; de heer Kamp, gaf hierna een uitvoerige uiteenzetting over de mogelijkheden van het verbouwen van suikerbic. ten in onze streken. Spr. belichtte uitvoerig de voor. en nadoelen aan deze verbonden; maar concludeerde tenslotte dat de voordeelen het grootst waren cn dat de verbou. wing van suikerbiel en groote pers. pectievcn biedt. De groote voedings. Avaarde suikerbieten voor men sell en dier valt zeer in 't oog. Suikerbieten hebben een gehalte van l"r/ suiker en een kwantum van 30.000 K.G. bieten welke hier ongeveer verbouwd kunnen worden; hebben een opbrengst van 5000 kilogram suiker. Maar daarnaast heeft men dan ook nog liet suiker, bieten.blad welke een ui'stekeride voéderwaarde beeft; terwijl men van de fabriek de pulp terug ont. -vangt, een voedingsmiddel welke »-ni" o'ie dieren. Een groot voordeel wordt dus; dat men geiii apnrie grond beschikbaar be hoeft te stellen voor veevoeder. Uitvoerig belichtte spr. ook de feiten waarom de boeren welke in. diH'ul verbonwden hiervan hebben afgezien: doch spr. dacht wel dat <le moeilijkheden welke er vroeger waren; voor 'n groot deel konden worden pgolos'. Spreker belichtte ook de finnncieele zijde; welke zeer ten voordeele was. De fabriek is over liet' algemeen een zeer stabiele afnemer. Nog verschillende technische vra gen over deze aangelegenheid wer den door snr. beantwoord. Besloten werd hij het Centraal Kringbestuur ren verzoek te doen voor het aanleggen van een proef veld voor suikerbieten. De tech nisch adviseii" srnf een zeer duide lijke uiteenzetting cn ho' onder werp bad veel b'langstelling. De assis'ent landbouw.consulent; de heer v. d. Ven, zal in de toe komst op last van den Regnerings_ voorlichtingsdienst een proef nemen ®p voederbieten met fosforzuur; met 0, met 1 en met 2 eenheden. Voer "-'--f gaven zich een drietal leden op. Voor de punten op den Sportdag te. Herpt werden prijzen uitgereikt aan de leden J. v. Spijk; C. van Spijk, B. Pulles 2 maal; W. van Delft en B. van Drunen. Voor den gewassen.wedstrijd werden priizen uitgereikt aan de leden \Y. Klerks; W. van Delft; H. van NoortA. Brok en B. van Loon. Tevens werden nog prijzen ont vangen van den Sportdag te Ilerpt voor de gefteele nfdeeling: voor pv_ ramidejjouw en voor de gcheele afdeeling a'gem. klassement. Tot besluit werden nog enkele mededeetingen gedaan. De gewas. sen.wdstnijd /al dit jaar weer worden gebonden en wel met knol. groen op rijen, welke dan tegelij kertijd een proef zal zijn. Aan de Sportdagen welke ge bonden worden te Hnars'eeg en Liemnde; zal worden deelgenomen. De Jonge Roerpndag zal worden gebonden t'» Vur1" en n|<u Dm. lienzooals eerder gezegd was. Voor dft iiiblleinn_feesten van de BoerenbondenJonge Roerenstan. den en Roerinnenbonden van Dru nenElsbout zijn fecst_commissies l»er<T'" 't e reeds plannen ont worpen hebben. Na 'e - - ring" waarvan ''-"k gebruik werd gemaaktwerd de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten. ELSHOUT. Vergadering R.K.A.B. Op Maandag 13 Jan. vergaderde de RKAB afd. Elsbout in de Jon. gens.congregatie alhier. De voorzitter opende deze bijeen komst en de secretaris las de no. tuldb der vorige vergadering; die onveranderd, werden goedgekeurd Aan de orde was bet Kanunnik v. Schaijkfonds. Dit fonds stelt al bums beschikbaar. Hiervan worden de onkosten bestreden voor begaaf de priester.candidaten uit den ar beidersstand. Gezien bet nutiige doel van deze instelling, gaven ver. schillende leden zich op. Daar voor de Centrale Reiskas weinig animo bestond", was dit punt spoedig afgehandeld. De feestavond werd vastgesteld op 1 Februari. Aanstelling bode werd door inschrijving gegund aan den heer G. van Keulen. Verder werd besloten een schrij ven te richten aan den gemeente raad te Drunen, mei het verzoek om den zeer slechten toestand van de straatverlichting in Elshout on der oogen te zien. Uitvoering. Elshout's Zangverceniging ^Uit spanning door Inspanning' zal bij den beer M. van Huiten een uit voering geven en wel voor baar eerc.leden op Zaterdag 8 Februari a.s. (feestavond met uitvoering) en op Zondag 9 Februari voor baar donateurs en begunstigers een uit voering. Deze avonden zullen worden ver zorgd door eigen krachten. (Jantje IJselstein wordt zeker niet verge ten?) Gaarne maken wij van deze ge legenheid gebruik deze sympathie ke vereeniging in Uw aller steun aan te bevelen. Ledenvergadering. A.s. Zondag 20 Januari houdt de Fabrieksarbeidersbond een algem. ledenvergadering (jaarvergadering) na de Hoogmis in de Jongens.con. gregatie. Trouwe opkomst der leden wordt door het bestuur verwacht. Toont door Uw opkomst een goed lid te - HFJTSDEN. Vrijdag 10 Januari was hel 25 jaar geleden dat de beer J. de Vaan in dienst trad van de firma Van Wagenberg-Feston. Dit jubilé werd op bijzonder luisterrijke wijze ge vierd. Het goheelo personeel heeft van dit feest mogen genieten', daar de beer de Vaan de functie van bedr.üfsfpider bekleedt. Vrijdag en Zaterdag bad bet per soneel vrij.nf. Om 8- uur reeds kwam men te saam in :;'t Wapen van Amsterdam'; vanwaar geza menlijk naar bet huis van den ju bilaris werd getogen. Om 9 uur was er een plechtige II. Mis uit dankbaarheid. Om 10 uur bad een koffietafel plants in .'t Wapen van Amsterdam'; waarbij de di verse geschenken aan den jubilaris weden aangeboden. Des avonds om 7 uur had een gezellige en genoeglijke b'ieen. komst plaats; waarhij zoowel de i"h;ia-is, directie; personeel als familie present waren. Uit he+ per soneel had zich een revno_ffe/el_ schan gevormd; dat de koddicste nummers ten tooncele bracht. Ver snaperingen en verfrisschinffou werden aangeboden en zoo w«rd deze avond tot een onvergetelijke gemaakt. De Heusdensclie fanfare bracht dien avond ook nog een serenade. Met flambouwen trok men door bet stadje en heel Ilensden was 'er bpen en toonde zoo ziin medeleven met- de svmna'bieke figuur van den jubilaris. Nadat de avond met re. vue_sehetsen was gevuldbegon rond bet middernaebteliik uur bet bal: met mn-'ikale begeleiding van de ;-.Dutch Boys'. M°n was nog lang", lieel lang in de beste stemming bijeen. Al met al was het een feest dat in ieder opz'ebt geslaagd is. Een woord van hulde aan den heer T-. van Wagenberg; die moei te". noch kosten spaarde om dit feest te doen slagen; is bier zeer zeker op zijn plaats. SPRANG. Ongeval. Van Z. alhier had j.l. Zondag avond het onoeluk aan de Bier- steen alhier uit een ri'dende bus te vallen, doordat het achterportier niet aoed qesloten was. Hü kwam met ziin hoofd met kracht oo den wen terecht, waar door hü een ernstioe hersenschud- dinct bekwam. De hulo van Dr. Winkelman werd ingeroepen die snoerün ter plaatse was. In be- wustelgözen toestand werd v. Z. naar ziin woning vervoerd. rADXJTTP. In vchond met de beschadiging van T»»t kerkgebouw der N"d. Hcv. (ri-mopnip fc de/er plande door onrioTTv^ld waarin door nood_ ber=*el!ir.<r voorloop'voorwin ie na de bevty"'"ng door TT—Wnctim— nan Cnndc gnc'5nbf tn' «'«reheele restauratie van dit ge. bo"w. yn* nV«*,rnn"ctpn van voor d" ''o"! gebonden ex*ra collecten tijdens eenige kerkdiensten en door vrij willige bijdragen; is dit fonds in haar bestaansperiode reeds aange groeid tot ruim 11000. Een bewijs van groot medeleven en offervaar digheid der gemeenteleden. Burgerlijke Stand van de ge meente Sprang-Capelle over de maand December 1946. GeborenJohanna M G dv. C J van Broekhoven_v. Corstanje Adriana dv. A Verhagen_Lankhaar Jan II zv. D de Rooij-Hoefnagel Willielmina H dv. C J Schapen. donk_van Tilborgh Johannes L zv. P C van der Linde.Quirijns Adrianus zv. C Faro_Lankhaar Johan C zv. A Ros_Sanner. Gehuwd: Z J Molegraaf 26 j. en A Kruijf 27 j. G A de Jong 26 j. en J E Oerlemans 25 j. M van Baardwijk 32 j. en E J Verduijn 34 j. AA Bax 31 j. en C Kruijf 27 j. C Snijders 52 j. en J Spran. gers 55 j. Overleden: J L van der Linde 71 j. cclitg. van A in 't Velt C van Tilborgh 83 j. wedn. van J de Bruijn G .T van Willigenburg 60 j. S M Hoefnagel 76 j. echtg. van Chr Quirijns. RAAMSDONKSVEER. Ongcwenscht bezoek. In den nacht van Zondag op Maandag hebben ongenoode gasten een bezoek gebracht bij den land bouwer C. van D. alhier. De onge. wenschle bezoekers ontfermden zich over de gezinswasch van 10 perso nen; die reeds gekookt was in een fornuis dat buiten stond. 50_Jarig huwelijksfeest. Op Dinsdag 21 Januari a.s. ho pen Cornells van Strien en Cornelia Snijders; Ileepelsteeg K115; bun 50_jarige echtvëreeniging Ie her. den'gen. De harmonie De Eendracht zal bel gouden paar des avonds een serenade brengen. Solisten-concours. De heeren C. Bouwens en P. Ver. schuuren van de Kon. Erk. Harmo nie De Eend-acht", zullen deelnemen aan bet solistcn_concours te Prin. cenhage; resp. voor piston en kla rinet in de afdeeling Uitmuntend heid. Uitvoering. Op 19; 20 en 21 Januari a.s. geeft de fooneelvereeniging Kunst na Ar beid een uitvoering in het St. Hen. ricusgebouw. Opgevoerd zal wor den Baas B'est en St. Antonius. Harmonic Apollo 100 jaar. Het muziekconcours dat de har monie Apollo te Geeriruid«nbcrg ter herdenking van haar 100-jarig bestaan organiseert", zal naar alle waarschijnlijkheid plaats hebben op 31 Mei en 1 Juni7 en 8 Juni. Tevens zal bij deze gelegenheid een tentoonstelling worden gehouden van de plaatselijke industrieën. De middenstand is verzocht mede te werken dit feest de noodige luister bij te zetten. De Ned. Knth. Arbeiders beweging afd. Geertruidenberg; hield in een goed verwarmde zaal van het Parochiehuis een algemee. ne ledenvergadering. De opkomst was bevredigend. Besloten werd om op 13 Februari a.s. de algemeene jaarvergadering te houden, tijdens welke vergadering; overeenkomstig de s'atuten van het verbond, een nieuw bestuur gekozen zal worden. Tot 13 Februari a.s. kunnen bij den secretaris der afdeeling can. didaten worden voorgedragen. Heftig protest werd aangMoekend tegen de nieuwe voorwaarden", welke door de vereeniging van huiseigenaren te Geertruidenberg ten opzich'e van de huurders wor den gesteld, zooals deze zijn op genomen op de Huurkaart 1947. Naar bet oordeel van velen komt bet neer op een onwettige poging tot verkapte buurverhooging. Het bestuur adviseerde wel de huur te betalen; doch deze voor. loonig niet op de. huurkaart 1947 te laten afrekenen en/of de nieu we voorwaarden te teekenen. OISTERWIJK. Zondag werd te Oisterwijk in tegenwoordigheid van burgemeester J. Verwiel; d"n heer Th. Briedé; commissaris (~t N.V.den archi tect J. van Escli; den aannemer J. L. Brekelmans e.a. de eerste steen gelegd van den nieuwbouw der Pavmans' schoenfabrieken N.V. Pastoor v. d. Weerden verrichtte de plechtige inzegening. De burge meester feliciteerde de directie inet bet initiatief. JOODSCHE SPTONNE VERRIED 58 JODEN. De Joodsclic spionne CaroTfne Fransman; huisvrouw van J. F'-es. co' die in de oorlogsjaren ook als ;Jopie' bekend stond, werd door bet Rijz. Gerechtshof te Den Haag tot 12 jaar gevangenisstraf veroor. flTiri- rnn* aftrek der p*-ev. hech tenis. Voorts werd zij voor 't leven ontzet uit de beide kiesrech'en. Recht van cassatie wnH to"ge_ staan. Zij werkte als spionne van den S.D. en bad in den bez"ttings_ t.ijd niet minde- dan 58 T.eidsche en Hangsche Joden verraden; w.o. eigen familieleden. De eisch was 20 jaar geweest. Voorgesteld wordt 1e. Verlaging van het vermenigvuldigings- cijfer voor het schoolgeld. 2e. Verlaging van het aantal opcenten op de Personeele belasting. 3e. Het weder formeeren van een alge meen reserve' op de begrooting. 4e. Een belangrijke verlaging van de electriciteits- en gastarieven. der zwaar worden belast dan de hoogere. Dit beteekent een vrij beduidende verlaging, namelijk van zooals reeds medegedeeld gemiddeld 38 opcenten. Wij heb ben gemeend geen verder gaande voorstellen te moeten doen, zulks in het belang van een stabiele be lastingheffing. In verband met c'e onzekerheid, welke bestaat inzake de uitkeeringen van het rijk in ae toekomst op verschillend gebied, achten wij zulks niet gewenscht. In dit verband moge er op wor den gewezen, dat de noodlijdend heid onzer gemeente op het tijd stip van vaststelling der bgrooting 1946 voortvloeide uit de omstan digheid, dat de thans bestaande maatregelen van de Regeering in zake uickeeringen aan de gemeen ten toen nog niet waren vastge steld. Toen die maatregelen eeni- gen tijd later verschenen, kon de begrooting 1946 aanstonds slui tend worden gemaakt. Aangezien evenwel nog geen algeheele B. en W. van Waalwijk heb ben een begrooting aangeboden met vooral voor deze tijden zeer gunstige perspectieven. Wij laten hierbij de nota in z'n geheel volgen, die bij de begroo- ting is gevoegd en een duidelijk beeld geeft van de voorstellen, vergelijkingen ten opzichte van 't vorig jaar e.d. van de ingediende begrooting 1947, „Wij hebben de eer Uwen Raad hierbij vergezeld van de noodige toelichting ter vaststelling aan te bieden ae gemeente- en de be- drijfsbegrootingen voor het dienst jaar 1947. De gewone dienst van de be- 'grooting 1947 sluit met een totaal bedrag aan ontvangsten en uitga ven van 1.040.645,39; de gewo ne dienst der begrooting 1946 sloot met een bedrag van 1.391.965.08. Vorig jaar werd de begrooting sluitend gemaakt door middel van een bijdrage van Hoofdstuk XV van den kapitaaldienst tot een bedrag van 172.160,76, waarvan 77.175.— uit de algemeene re serve en 94985,76 van een „bij drage vaii volgende dienstjaren tot dekking van het tekort van den gewonen dienst". Deze laatste „bijdrage" bestempelde de gemeen te toen tot „financieel van het rijk afhankelijk". Was onze toen de begrooting begeleidende nota in mineur ge steld, thans kunnen wij een meer opgewekte uiteenzetting van de finantiën der gemeente, belichaamd in de hierbij gaande begrootingen, aan U voorleggen. Voor het doen sluiten dezer begrooting behoefden wij nu geen beroep te doen op aanwezige re serve en op bijdragen van de in het verschiet liggende dienstjaren. Wij kunnen U zonder dat thans niet alleen een sluitende begrooting aanbieden, maar U tevens voor stellen doen tot: le. verlaging van het verme- nigvuldigingscijfer voor 't school geld voor het gewoon lager onder wijs van 2 tot 1, zoodat dit tarief wordt gehalveerd; 2e. verlaging van het aantal opcenten op de personeele belas ting met gemiddeld 38; 3e. het weder formeeren van een „algemeene reserve" op de begrooting, niet alleen tot het daaruit voor de begrooting 1946 geputte bedrag van 77.175.— doch daarvoor een bedrag te re serveeren van 126.000.—; 4e. een belangrijke verlaging van de electriciteits- en gastarie ven. In het voorstel, dat U met betrekking tot dit punt in de eerst volgende vergadering zal worden aangeboden, zult U zien dat de verlaging dezer tarieven per jaar vergt een bedraq van rond 33.500,-, n.l. 25.000.— voor de electriciteits- en 8500.— voor gastarieven. Het schoolgeld voor het ge woon lager onderwijs moest het vo' iq jaar vanwege den noodtoe stand wel tot het dubbele van het thans voorgestelde tarief ver hoogd worden. Wegens dezelfde omstandigheden moest toen het aantal opcenten op de Personeele belasting tot het maximum (150) voor alle klassen worden opgevoerd. Thans doen wij U bij post 395 het voorstel wederom een progressieve schaal in te voeren, loonende van 80 tot 130 opcenten. Ook vroeger zijn hier deze opcenten steeds geheven volgens cn progressief tarief, waardoor de lagere aanslagen min- stabiliteit is in de regelingen in zake de financieele verhoudng tusschen rijk en gemeenten, is het o.i. niet geheel verantwoord te bouwen op de momenteel bestaan de regelingen als zouden die voor de toekomst verzekerd zijn. Op de begrooting van het ge meentelijk woningbedrijf is reeds rekening gehouden met het ten laste van de gemeente blijvende tekort op de exploitatie van de 16 nieuwe permanente woningen, welke eerstdaags gereed zullen zijn. Ter aanvulling van het ontstel lend woningtekort zullen in 1947 voorts 36 noodwoningen worden gebouwd. De fundeeringswerk- zaamheden daarvoor zijn bijna be ëindigd. Met de bijdrage in het tekort op de exploitatie daarvan, voor zoover die ten laste van de gemeente komt, is rekening ge houden op den post voor onvoor ziene uitgaven der gemeente-be grooting, welke tot een bedrag van 30.093,19 is uitgetrokken. Onderhandelingen worden ver der gevoerd betreffende den bouw van 44 permanente woningen in 1947. Behalve uit het zeer groote aan tal dubbele bewoningen, waarvan er vele als „moreel ontoelaatbaar" moeten worden bestempeld, moge het woningtekort o.m. blijken uit de omstandigheid, dat hier dage lijks ongeveer 1250 personen uit andere gemeenten arbeid komen verrichten. Gewerkt wordt momenteel aan een nieuw uitbreidingsplan voor de gemeente (de eerste besprekin gen met de technische ontwerpers zijn reeds gevoerd), waarbij spe ciale aandacht wordt geschonken aan het woningvraagstuk en ver der ook aan de aanwijzing van meer en beter gelegen industrie terreinen, want aan goede indus trieterreinen is hier eveneens een nijpend gebrek. Wij geven U hierna nog een overzicht van de voornaamste ver schillen van de begrooting 1947 met de oorspronkelijke begrooting voor 1946. (Vervolg pag. 2). ZONS-OPKOMST EN .ONDERGANG. 17 Jau.: op 18 Jan.: op 19 Jan.: op 28 Jan.: op 21 Jan.: op 8.41 n.; onder 17.88 u. 8.40 u.; onder 17.02 n. 8.39 u.; onder 17.03 t». 8.38 u.: onder 17.05 u. 8.37 u.; onder 17.06 u. MAANS OPKOMST EN .ONDERGANG. 17 Jan.: op 18 Jan.: op 19 Jan.: op 20 Jan.: op 21 Jan.: op 4.35 u.onder 13.11 u. 5.44 u.; onder 13.38 u. 6.49 u.; onder 14.13 n. 7.47 u.; onder 14.58 n. 8.35 u.; onder 15.54 u.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3