in onza Bioscopen NIEUWS UIT KAATSHEUVEL „3ie JiC&oftgaH#" NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING BERKDIJK. 163.000,- f 23.000.- Verschilpunten met de begroo ting van het vorig jaar. gunstige ongunstige Hoofdstuk I, Vroegere diensten. Dit hoofdstuk leverde vorig jaar een nadeelig slot op van 73.053.95, ter wijl het thans een voordeelig saldo geeft van 90.228,58. Gunstig ver schil ongeveer Hoofdstuk O, Algemeen beheer. De uitkeering uit het gemeentefonds is dit jaar hooger uitgetrokken kunnen worden tot een bedrag van rond t 23.000,- Daarentegen moesten enkele uitgaaf posten worden verhoogd, n.l. die ypor assurantiekosten, onderhoud raadhuis, diverse salarissen, schrijf- en bureaubehoeften, samen 10.000,- Hoofdstuk III, Openbare veiligheid. Hier is in ontvangst geraamd een bedrag aan uitkeering van het rijk ïn de kosten van de politie ad ruim 71.000,— (over een 3-tal jaren), terwijl deswege vorig jaar nog niets geraamd kon worden 71,000, Daarentegen moesten enkele uitgaaf posten worden verhoogd en wel die voor: de brandweer, afschrijving op kapitaalsuitgaven, salarissen en uit keering voor noodzakelijk levenson derhoud aan geschorst politie-perso- aeel, te zamen tot een bedrag van 10.000,- Hoofdstuk IV, Volksgezondheid. De kosten van maatregelen ter be strijding van besmettelijke ziekten en dergelijke zijn in totaal hooger ge raamd 1,000,- 1-000,- Hoofdstuk VI, Openbare werken. De afschrijving op kapitaalsuitgaven vraagt dit jaar meer 14.000,— en de kosten voor plantsoen 4600,- Daarentegen is de opbrengst van de keriftisstaanplaatsen hooger geraamd, evenals de straatbelasting en de marktgelden (samen 3800,-), ter wijl de uitgaafposten „rente van geldleeningen" en „Kosten van den reinigingsdienst", alsmede enkele kleinere posten te zamen ongeveer 220,— lager zijn. Voordeel is totaal 6.000,— Hoofdstuk VII, Eigendommen, niet voor den publieken dienst bestemd. Het onderhoud der eigendommen vraagt meer 2200,—, terwijl de as surantiekosten 1100,— hooger zijn geraamd Hoofdstuk VIIÏ, 7, Bijzonder gewoon lager onderwijs. Door een hoogere uitkeering per leerling (van 9 op 11 gebracht) zijn de kosten hooger ongeveer Hoofdstuk VIII, 9, Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Door de hoogere opbrengst van het schoolgeld is het resultaat van dit hoofdstuk voordeeliger'dan vorig jaar 3.000,— Hoofdstuk VIIÏ, 13, Middelbaar Onderwijs. De kosten van het middelbaar onder wijs zijn hooger De kosten zullen in den loop van het jaar waarschijnlijk verlaagd worden door aanspraak op verhoogd subsi die van het rijk. Hoofdstuk VIII, 15, Nijverheids onderwijs. De Nijverheidsschool vraagt een hooger subsidie tot een bedrag van 9.000.-. De Huishoudschool een lager tot een bedrag van ƒ1000,—. Daarbij zijn de buitengemeenten hooger geraamd kunnen worden tot een bedran van 2000,—. Voordeel aldus 3000.— Blijft een nadeel van Hoofdstuk VIII, 16, Onderwijs Kunsten en Wetenschappen. Afschrijving op kapitaalsuitgaven, alsmede enkele nieuwe en verhoogde subsidies vragen in totaal een hoo gere uitgaaf van Hoofdstuk IX. 1. Ondersteuning aan behoeftigen. De kosten van krankzinnigen beloo- pen meer Hoofdstuk XII, Belastingen. Hoofdzakelijk door de hoogere op brengst der ondernemingsbelasting is het voordeelig saldo hoooer 39,000,— Hoofdstuk XIII, Bedrijven. De openbare nutbedrijven leveren meer op wegens winst en wegens uitkeering uit de belastingreserve (vennootschaps- en ondernemingsbe lasting): Elec. bedrr. 7000.— 23.000,— Gasbedr. 10000.— 6.000,— Waterbedr. 1500- 13.500 Totaal 18500 42.500.- 61,000.- Gemeentewerken. Het aandeel in de salarieering van den Directeur Gemeentewerken en ander personeel, voor zoover dat niet over speciale werken omgesla gen kan worden, is dit jaar lager dan in 1946 1.300,— Vleeschkeuringsdienst. Het nadeelig saldo is lager dan vorig jaar 900,— 18.600,- 3,300,- 3,000,- 6.500.- 6.000,- 3.000,- 2.000,- Hoofdstuk XV, Overige inkomsten en uitgaven. Dit Hoofdstuk leverde vorig jaar een batig saldo op van 160.000,— thans een nadeelig saldo van 138.000,—, nadeelig verschil 298.000,-. Dit vindt zijn oorzaak in: le. het vervallen van de bijdrage van Hoofdstuk XV Kapitaaldienst ad 172.000,- 2e. het uittrekken thans van een bij drage aan Hoofdstuk XV Kapitaal- dienst voor storting in de „alge- meene reserve" ad 126.000,— Hoofdstuk XVI, Onvoorziene uitgaven. Hierop is voor 1947 .uitgetrokken een bedrag van 30.000,— en voor 1946 25.000,- Totaal 368.200.- 298.000.- 5.000.- 366,400,- Op den Kapitaaldienst zijn voor 1947 enkele noodzakelijke werken geraamd, namelijk aanleg van be stratingen, rioleeringen, enz., noo- dig in verband met den bouw van permanente en noodwoningen, uit getrokken op 117.200,—Voorts een rioleering van de Burgemees ter Smeelelaan, geraamd op 3.960.—, welk werk zeer urgent is te achten en een bedrag van 22.000,— wegens uitgesteld on derhoud van keislagwegen. Dit bedrag wordt in 5 jaren afge schreven. Voorts zijn op verschillende hoofdstukken weder bedragen uit getrokken wegens voortgezet her stel van oorlogsschade aan gebou wen, terwijl tenslotte op Hoofd stuk VIII, 16 een post ad 5.500,— is geplaatst voor ge deeltelijke vernieuwing en uitbrei ding van het gemeentelijk gym nastieklokaal, dat dringend noodig is. Aangezien omtrent vergoeding van oorlogsschade aan publiek- rechtlijke lichamen nog niets de finitiefs is bepaald, is voorloopig als dekkingsmiddel „geldleening" geraamd, terwijl op voorschrift van Gedeputeerd^ Staten op de kosten tot herstel dezer schade voorloopig niet wordt afgeschre- „Musis Sacrum". 17 t.m. 19 Jan. „Het recht op geluk". Inhoud van de film: Joan Randall, de graag geziene dochter van dr. Randall is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer met liefdadige in stellingen ten bate van de solda ten, ziekenhuiskinderen en de ar men. Dr. Randall interesseert zich in hooge mate voor een nieuwe spierzenuwbehandeling, welke toe gepast wordt bij de kinderverlam- w ming en experimenteert samen met Tex, een majoor in het leger. Tex is een huisvriend van- de Randalls, evenals tante Mary en oom Charles. Sinds hun jeugd zijn Joan en Ricky al vrienden; zij zijn van plan te gaan trouwen. Ricky echter begint Joan's groeiende in teresse voor Tex te bemerken. Als Ricky en Joan op een avond dansen voor de soldaten, zakt Joan op de dansvloer ineen en wordt thuis naar bed gebracht. Aanvankelijk tast men in het duis ter omtrent de oorzaak van haar ziekte, maar Tex ontdekt, dat zij besmet is door kinderverlamming. Tex is een kleine jongen aan het voorbereiden voor een proef- operatie, maar nu Joan door de zelfde ziekte getroffen is, gaat hij naar de medische faculteit, om daar de toestemming te verkrijgen zijn behandeling op haar toe te passen. Deze wordt geweigerd, doch als Joan zich haar toestand goed bewust wordt, geeft zij zelf haar toestemming tot het experi ment. De operatie wordt 'n groot succes en als Tex zich reisvaar dig maakt, om de Randalls voor een nieuwe opdracht te verlaten, vindt hij Joan in ziin wagen zit ten Zij gaat met hem mee. Toegang 14 jaar. Luxor Theater. Vrijdag t.m. Zondag „Fasta op de farm". Inhoud: Roy Rogers arriveert in een klein stadje in het Wilde Westen, vergezeld van zijn vriend Teddy Bear. Als de sheriff hen in de ge vangenis dreigt op te bergen, ver dacht van landlooperij, worden zij geholpen door Kim, de dochter vanden paardenfokker Jeff Adams Zij heeft Roy hooren zingen en omdat zijn stem indruk op haar maakte, stelt ze de cowboys na hun bevrijding te werk op de boer derij van haar vader. Jeff Adams staat onder de in vloed van den sluwen Broek Dan- vers, die niet alleen een oogje op de farm heeft, maar tevens veel belang in Kim stelt. Terwijl hij plannen beraamt om zijn doelstel lingen te verwezenlijken, komt het toeval hem te hulp als oude Jeff door een nog niet geheel getemd paard wordt gedood. Danvers ge last het dier neer te schieten, daar hiermede een kans van Adams' farm voor de komende paarden rennen verloren zal gaan, maar Roy weet dit voornemen te ver hinderen en hij neemt het paard onder zijn bescherming. De door de zoo plotselinge dood van haar vader zwaar geschokte Kim is een gemakkelijke prooi voor Danvers' praktijken, die haar vraagt met hem te trouwen en hem het beheer van de farm over te doen. Roy komt ook hier tusschen- beide en er ontstaat een gespan nen toestand. Roy wint de ren nen en Danvers krijgt een dub bele nederlaag te incasseeren. Toegang alle leeftijden. Willem Hart in den Gildenbond. Zaterdagavond was Willem Hart met zijn ensemble voor de tweede maal in cle U.K. Gildenbond, om opnieuw .De Jood van Venetië' tpn tooneele te brengen. Was voor een zestal welcen Sbylock' een mis lukking wat betreft de opkomst van het pub'iek; nu echter kreeg Hart een volle zaal; dank de re clame die van de weinige bezoekers van de ecrsJe onvoering was uit gegaan. En de vélen die nu present waren, werden niet teleurgesteld. Hart' spelde een snol, zoo aan grijpend mooi; da' in adembnne. mende spanning het machtige werk gevolgd werd van bet begin tot 't einde. Ook de overige acteurs en ae+rices t'aven beroensspel te genie ten, zoodat de avond één. groot succes was voor het Rotterdamsche Tooneel. ;De Hel'. Zaterdagavond was de R.K. Gil denbond één groote gezellige boe_ ren-bijpen'Komst. De tooneelclub van de RK.TH zou het Russische spel ;,Dc Hel' voor bet voetlicht bren gen. Aan belangstelling en stem ming ontbrak het nietofschoon 't snel niet in alle opzichen was wat men er van had verwacht. Voor d"!"'tantend>« zoo weinig op de planken verschijnen is een grondige s'udie en training onder goede re gie vereischt om een werk als ;;De len; te veel om op te aoemen. Dat de kosten van het een en ander niet gering zijn; valt te becijferen. De bussen in de diverse fabrieken om steun geplaatst', krijgen op vele plaatsen een goede onl-vangstwaar over we volgende weck mogeliijk meer gegevens kunnen verstrekken. Een jubileam. De St. Bernardusschool gaat een jubileum vieren. 15 Januari bestaat de Missiebond .Petrus Donders' 15 jaar. Wat de bond in die 15 jaar gepresteerd beeft kunnen u de jon gens die deze actie verzorgden en de Missiën die daarvan profiteer den vertellen. Dat dit jubileum niet ongemerkt zal voorbijgaan is be grijpelijk voor wie onze Missievrien den kennen. Met 'n prachtig tooneel- werk: De Martelaren van Oeganda wordt bet feit herdacht. Reeds werd met veel succes voor de jongens van de St. Jansschool gespeeld. In het Missiebuis Si. Antonius v. <1. Paters van de I-I. Familie wordt de offici- eele uitvoering gegeven terwijl het tevens in de bedoeling ligt de oü_ ders der jongens vamhun spel te la ten profiteeren. Biljartcomp. NBB 1ste klasse. District Kaatsheuvel. Voorspelden wc de vorige maal reeds dat de kopstukken juist bij de onderste vcrccnigingcn de grootste kans van struikelen hadden. Thans is dit reeds in feite bewaarheid. Hf'-' leidend;1 NAS ondervond dit nu reeds 2 maal in successie. Eerst ge lukte bet DES thuis een 64 over winning te behalen ook thans lukte bet KOT £'8 onder groote belang stelling en geweldige spanning met de laatste partij een 64 overwin ning op het sterke NAS te behalen; zoodat haar mooie kans voor een groot ged-elte is verkeken. KOT II behaalde in eigen huis de kleinst moge'iijke overwinning op DES. Groene Laken herstelde zich thuis goed en verloor nu op het kantje af van KOT II. G Januari. KOT IIGroene laken 100 NAS—KOT 3S 7—3 11 Januari. DES—NAS 6—4 Groene laken—KOT II 1—6 13 Januari Trouwe Oplc.Groene Laken n.b. KOT IT—HES 6—4 KOT 38—NAS C—4 S'andénlijst le klasse libre. NAS KOT 2 Trouwe Opk. KOT '38 G'"oenc Laken DES 8 4 0 3 5 3 5 4 7 1 5 1 42 4.17 33 5.04 32 4.39 29 3.49 23 3.49 21 3.54 Hel' met eenig succes te kunnen I presenteeren. Er waren goede mo menten in bet snel; vooral geboden door de heeren Sprangers, doch een paar goede krachten moeten ook dragelijk tegenspel ontmoeten om een dergelijk zwaar werk tot een goed einde te brengen. Thuisfront Kaatsheuvel. Dat ook Kaatsheuvel een heel ac tief en met succes wekend Thuis front heft; is mogelijk allen be kend. Minder bekend mogen we veronderstellen of men weet wat het beteekent als geregeld contact moet onderhouden worden met alle Knatsheuvelsche adressen over In_ dië verspreid. Alleen nimmer ver_ poozende activiteit kan dit berei ken. En dat' die activiteit hier on baatzuchtig en opofferend wek. ram is. moge blijken uit bet feit dat vanaf 17 October tot 31 Dec. j.l. verzonden werden naar onze jongens in Indië: 868 nummers van ;:C.on'act'een gesvrlostileerd j btaadie. dat het verkorte nieuws I van Kaatsheuvel en vele wetens- I waa'-digbeden uit onze plaats ver_ meldt. 682 DES.krantjes; waarnaar onze Knatsheuvelsche jongens steeds verlangend uitzien62 Tverststnlle_ tjes en liedjes; 124 Kajotters_Kerst_ nummers, 23 rozenkransen: vele filmpjes; voor ieder een abonne ment op de Katli. Illustratie, De Linie; 't Amusantje of een ander blad; plus nog vele andere artlke. LOON-OP-ZAND. Duiververeen. De Luchtbode. Door bovengenoemde vereeniging werd Zaterdagavond de jaarver gadering gehouden in de zaal Con cordia. In zijn openingswoord heet te de voorzitter allen een hartelijk welkom en wenschte allen nog een voorspoedig 19-17. Hierna werden door secretaris-penningmeester en ring_administrateur. de jaarversla gen ui;gebracht en zonder, opmer king aangenomen. Hierna werd overgegaan tot de besiuursverkiezing; waarvoor zich allen herkiesbaar stelden, terw.ijl voor ring-administrateur gekozen werd de beer M. v. d. Nieuwen» huizen. In het dagèlijksch bestuur kwam geen verandering; daar al len herkozen werden. Voorts wer den nog mededeelingen gedaan over de a.s. tentoonstelling op IS en 19 Januari in de zaal Concordia; waarvoor als keurmeester zal op treden de heer Dekkers uit Ett-en. Verder werd besloten om op 8 Fe bruari den jaarlijksclien sïafledag te houden; terwijl op 15 Februari een amuscmenisavond gegeven zal worden voor leden en donateurs. Als wijkbode werd benoemd de heer W. van Riel. Van de rondvraag werd een druk gebruik gemaakt, waarna deze vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten werd. Groot e tooneel uitvoering. Zondagavond werd in de zaal Concordia een groote tooneelavond gegeven door de R.K. Tooncclvcr. eeniging St. .Jozef; voor leden van de Kath. Arbeidersbeweging en do nateurs van St. Jozef. Opgevoerd werd het groote oor. logsdrama in 3 bedrijven van J. Grosveld,Dc Groote Waanzin'. De groote zaal was geheel bezet en over het spel kunnen w.ijzooals wij reeds voor den oorlog voor deze tooneelvereeniging konden zijn; niets dan lol' hebben. De groote rollen waren bij uitstek in goede handen, terwijl het geheel alle ver wachtingen overtrof. De groote schare bezoekers kon dan ook zeer voldaan huiswaarts kecren. De collecte voor de T.B.C. bracht 38.50 op. 50-Jarig bestaan van de Parochi* van de H.H. Martelaren Gorcum. Zondag werd in de achterzaal van het Parochiehuis een vergadering gehouden om tot oprichting te ko men van een feestcomité. De taak van dit comité zal zijn de feestelijkheden voor te bereiden die in Augustus bij het 50_jarig be_ s'aan van de parochie van de H.H. Martelaren van Gorcum zullen plaat-s vinden. Na een uiteenzetting van den Zeereerw. Heer Pastoor, werd door deze als voorzitter aangewezen ka pelaan Vogels. Gekozen werden de heeren P. Joosen; secretaris; J. Klis, pen ningmeester. W. v. Kuijk; C. Nou_ wens; W. Sins. J. v. d. Veekpn, J. Meermans en C. Remmeren leden. Het uitvoerend comité zal zoo spoedig mogeliijk plannen beramen om te komen tot een zoo plechtig mogelijke viering van dit feest. On den milden steun van de pa rochianen van Berkdijk; die nooit tevergeefs gevraagd is; hoopt het comité bij voorbaat te mogen re kenen. Cvan JOSEPH HAYDN. -Een waardige vertolking door Waalwijksch Gemengd Koor met een keur van solisten. Terwijl de jubel van het mach tige slotkoor nog in ons naklinkt en we ons vervuld voelen van «ïakbaarheid voor het ons gebo den muzikale kunstgenot, vragen >5Vij ons met bevreemding af hoe het mogelijk is dat een dergelijk Vocaal evennement in onze plaats geen overstelpende belangstelling trekt. Zeker, er waren heel wat belangstellenden; minstens 'n 400 enthousiaste bezoekers, die bij dergelijke gelegenheden nooit man keren, vulden het fraaie, gerestau reerde kerkgebouw der Ned. Herv. Gem. aan de Haven. Maar dit stijlvolle interieur, dat zich voor oratoria als de onderhavige zoo bij uitstek leent, had aanmerke lijk meer bezoekers kunnen en moeten bevatten. Men heeft de heroprichting van een gemengd koor in Waalwijk met vreugde begroet, men bewon derde de voortvarendheid der energieke dirigentc Mevr. Lyda Verhoeven-van Gent en de toe wijding van haar zangeressen en zangers, die zich zooveel opoffe ringen getroostten om Waalwijk weer zijn oratorium-uitvoeringen fe bieden. Maar wat hebben zij aan die waardeering als deze zich aiet uit in een massale belangstel ling en financieelen steun? Moeten wij daaruit concludee- ren dat het met den cultureelen smaak van ons publiek in dalende richting gaat, speciaal wat de waardeering voor de vocale kunst betreft? Neen; daarvoor zijn er te veel voorbeelden aan te wijzen die het tegendeel bevestigen: Wat trok ken bijvoorbeeld de opvoeringen van de opera „Martha" avond aan avond niet een volle zaal, en ont lokte elke bijzondere vocale pres tatie van een der solisten of van het koor niet telkens een spontaan applaus bij het publiek! Dc conclusie ligt o.i. voor de fcr.rd dat de waardeéring voor de vocale kunst veel grooter is en men het genoegen er van blijk baar veel intenser vindt als de zang, aangevuld met spel, décor en instrumentale begeleiding, als een licht verteerbare muzikale cpktail, aan het publiek wordt opgediend. Met dat al valt het te betreu ren dat zulk een zeldzame avond, waarop voor zangliefhebbers zoo veel schoons te genieten was, niet die algemeene belangstelling trok die hii verdiende. Went wat Waalwijks Gemengd Koor en de qeenqaqeerde krachten ons ge boden hebben, heeft ieders ver wachtingen overtroffen. Al heeft Haydn in zijn „Schöp- funq" aan de solisten het leeu wenaandeel toebedacht, het mag Éoch een buitengewone prestatie Worden genoemd dat Waalwijks Gemengd Koor ruim Yi jaar na ZONDAGSDIENST 19 Januari 1947. BoktorenDr. TI. G. Langemeijer. ApotheekNijmnn. MIVA-AVOND. Dinsdagavond werd in Musis Sa_ «ruin een MIVA_avond gehouden ter gelegenheid waarvan Pater Ver langen een toespraak hield. Hij zei_ 3e o.m. dat het een opmerkelijk verschijnsel was den laatsten tijd; flat de MIVA_avonden hoe langer laoe minder bezocht werdenon danks dc groote belangen die op faet spel stonden. In het kort zette hij daarna het -loei van dc MIVA (Missie Ver_ (keersmiddclenactie) uiteen; n.l. het Borgen er voor dat de missionaris» aen de beschikking krijgen over gpede, moderne verkeersmiddelen. Hot is de schuld van de missie» Maadjes dat men 't normaal vindt dat een missionaris zich nog met primitieve verkeersmiddelen moet -behelpen. Wij moeten echter zorgen dat deze raolssionarissen veel goed priester- werk kunnen doen en den missio naris op de eerste plaats steunen fn de eerste oratorium-uitvoering de koren van dit tweede werk zoo perfect onder de knie had. Het vormt een-prachtig geheel, waar in zich de bassen en tenoren, hoe wel tegenover de damespartijen slechts bescheiden, in aantal, krachtig weren en door prachtig stemmenmateriaal ten volle com- penseeren, wat zij in kwantiteit te kort komen. Met de solisten is men ditmaal al bijzonder gelukkig geweest. Mej. Dick Jansen, sopraan, wier optreden in het oratorium „Elias" reeds een groot succes was, hoe wel zij daarin een meer bescheiden rol vervulde, zag zich ditmaal de belangrijke rollen van Gabriel en Eva toegewezen en bracht allen in verrukking met haar mooie, krachtige en melodieuse sopraan- stem. Niet minder gold ieders bewon dering den bas Peter de Vos. Het gemak waarmede deze prachtige, sonore bas zijn recitativen en aria's voordroeg verried een su blieme scholing. Geen wonder dat deze zanger tot de meest vooraan staande Nederlandsche solisten wordt gerekend die men ook meer malen voor de radio beluisteren kan. Gedachtig het spreekwoord: „goeden wijn behoeft geen krans" behoeven wij van den bekenden tenor Marcus Plooyer slechts te melden dat deze gevoelvolle en geroutineerde zanger nog niets van zijn vitaliteit heeft ingeboet en behalve een mooie stem, een onberispelijke uitspraak en voordracht heeft. Piet v. d. Kerkhof had aan het orgel weer ruimschoots gelegen heid ons van zijn groote talenten als organist te doen genieten. Jam mer dat door de afstand tusschen orgel en podium, voor het publiek dat meer achter in de kerk zijn plaats had, het orgel soms de be geleiding van het Tilburgsch Strqkorkest moest overstemmen. De muzikale illustratie neemt bij dit imponeerende werk een bij zondere plaats in en het is de groote verdienste van genoemden organist en van het orkest (met aan het hoofd concertmeester Ca- rel v. d. Bijll dat zij de schilder achtige muzikale trekjes, waaraan deze compositie zoo rijk is, zoo prachig tot uitdrukking wisten te brengen. De bloemenhulde en het applaus aan het slot van de uitvoering aan de dirigente, Mevrouw Lyda Verhoeven-van Gent en aan de solisten gebracht was ten volle verdiend en speciaal aan genoem de dirigente en haar kranig koor willen .wij hier in het bijzonder hulde brengen voor de vele ooof- feringen die zij zich getroost heb ben om ons zoo'n schoone avond van hoogstaand muzikaal kunst genot te verschaffen, daarbij de hoop uitsprekend dat zij niet zul len versacien en ons nog vele mooie avonden zullen bieden. den strijd tegen afstand en tijd. Doordat de afstanden zoo groot zijn; vergt liet' te veel tijd en door mo derne verkeersmiddelen kunnen de afstanden overbrugd worden. Het sjouwen en trekken maakt den missionaris oud voor zijn l'ijd. De MIVA echter zal; met onze hulp; hulp bieden waar die noodig is. In een alleraardigst stuk Blank en Bruin'; op zeer verdienstelijke wijze gespeeld door de '.Brabant» sclie Spelers'; werd het doel van de MIVA nog eens benadrukt en op de belangen gewezen. Oo>ic kon men uit- dit stuk begrijpen dat kweze larij niet bedoeld wordt; maar met oprecht gebed de Missie gesteund kan wordenwant ook gebed en opofferingen zijn noodig. LIEFDADIGHEÏDSUITVOERINGEN P. MULDERS. Wij wijzen belangstellenden er op dat de aangekondigde liefdadig heidsuitvoeringen op Dinsdag 21 Januari en Donderdag 23 Januari a.s. in Musis Sacrum' vopr ieder een toegankeliijk zijn. Zie advertentie in dit blad. RI K_CONCOURS. Het zal waarschijnlijk enorm druk. worden op liet Rik_concours dat op 25, 26 en 27 Januari a.s. gehouden wordt in de zaal Thalia; ten bate van het R.K. Thuisfront. Er litomen inschrijvingen binnen van aïle kanten en er kunnen zich nog slechts een beperkt aantal personen opgeven bij de bekende adressen. Een beetje haast is dus wel ge» wenscht. RK GYMNASTIEKVER. r.-O.W.S.' Zooals gemeld geeft bovenstaan de vereeniging op Dinsdag 28 en Woensdag 29 Januari as. haar jaarlijksche gymnastickuitvoering. Gezien het aantal leden dat de vereeniging momenteel telt; komt zij niet alleen met een uitgebreid en zeer gevarieëerd program voor den dag; maar ook de kwaliteit van de nummers zal veler ver wachtingen te boven gaan. Onder de bekwame en energieke leiding van den lieer W. van Hest is er cle laatste maanden geducht geoefend; alle nummers zitten er goed in; zoodat een vlotte afwer king gewaarborgd is. Had onze laatste uitvoering op de Markt bij gelegenheid van de Koninginnefeesten or> 31 Aug. j.l. reeds een goede pers; zij zal niet in den schaduw 'Kunnen staan van hetgeen nu geboden zal worden; vooral de dames.afdeclingen met hun rytlimische dansen zullen aller bewondering wekken. Wij kunnen dan ook iedereen aanbevelen deze uitvoering bij te wonen. Zij zal een waardige pro paganda zijn voor de gymnastiek» sport: waarvan belaas nog velen de waarde niet inzien. ER KOMEN VISCHDEMONSTRATIES. Vele vrouwen ondervinden moei lijkheden bij de visclibereiding. Hóe moet ik schoonmaken; lióe stoven; lióe bakken? Een antwoord hierop geeft de Afcl. Visch van het Voori liclitingsbureau van den Voedings raad. Deze Afdeeling organiseert namelijk vischdemonstralies in tal van gemeenten. Er wordt visch schoongemaakt; gefileerd en een •demonstratie laat zien hoe men de visch het beste kan 'Klaarmaken. De demonstraties trekken overal veel belangstelling. In onze ge meente zullen zij gehouden worden op Dinsdag 21 Januari a.s. om 2.30 en 7 uur n.m.in de R.K. Huis houdschool te Waalwijk. NIEUWE LOONREGELING IN De LEDERWARENINDUSTRIE. Voor de lederwaren industrie is per 7 Januari 1947 een nieuwe bin_ dend vastgestelde regeling van loo_ nen en andere arbeidsvoorwaarden van kracht geworden. De gemeenten in deze streek val len onder IVc gemeenteklasse. KERKELIJK NIEUWS. Z. H. Exc. Mqr. Mutsaerts, bisschop van den Bosch, heeft 1.1. Zondag de volgende afkondigin gen doen geschieden: Biddag voor de landen, waar kerkvervolging heerscht. Het einde van de oorlogshande lingen, B.G., heeft niet gebracht datgene, wat allen hadden ge hoopt en waarvoor zoo velen hun leven hebben gegeven, n.l. de z.g. grondrechten van de menschelijke persoonlijkheid zooals vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienst. Integendeel, in tal van landen, met name in Oost-Europa, wordt met deze rechten geen rekening gehouden, op vele plaatsen, in geheele landstreken wordt de vrije uitoefening van den godsdienst op onrechtvaardige wijze belemmerd of zelfs onmogelijk gemgakt.In vele gevallen heerscht openlijke of be dekte kerkvervolging, waarvan de Katholieke Kerk en haar gezags dragers allereerst het slachtoffer rijn, al leest men er weinig over ir de wereldpers, en al wordt in de vergaderingen der volkeren angstvallig vermeden dit onrecht te brandmerken. Wij, B.G., kunnen in de gege ven omstandigheden niets anders en niets beters doen, dan ons te wenden tot God, om door een vurig en aanhoudend gebed zijn hulp af te smeeken voor de slachtoffers van onderdrukking en vervolging, dat Hij hen sterke in de beproeving en spoedig uit komst geve. Daarom, B.G., vragen Wij U dringend, om op Zondag 19 Ja nuari a.s. zeer bijzonder te bidden voor de landen, waar kerkvervol ging heerscht. Moge ons gezamen lijk gebed gehoor vinden bij den almachtigen God, „die de vorsten zal vermorzelen op den dag van zijn toorn" (Ps. 109, 5). Meisjes naar het buitenland. Wij waarschuwen alle meisjes alsmede haar ouders en voogden, dat het zeer gevaarlijk is voor lichaam en ziel, om zonder voor afgaande informaties voor een dienstbetrekking naar het buiten land te gaan. De ouders moeten aan hun dochters beneden 18 jaar geen toestemming verleenen 'tot het vertrek naar het buitenland. De informaties voor het buiten land kunnen worden aangevraagd aan het Centraal Bureau der R.K. meisjesbescherming Koninginne weg 8bis, Haarlem en aan het Maatschappelijk Advies en In lichtingen Bureau, Hal Centraal station te Amsterdam. Heeren Correspondenten. Wij verzoeken onze COR RESPONDENTEN met het in zenden hunner berichten niet te wachten tot Maandag- en Woensdag-ochtend, doch deze zoo spoedig mogelijk in te zenden. OFFICIEELE PUBLICATIE. Spreekdagen Chefs Handel en Periodieke uitreiking. 14 Januari. De Directeur van den Distributiekring 251 Waal wijk maakt bekend: Met ingang van Maandag 20 Januari 1947 zullen de chefs van de Afdeelingen Handel en Periodieke Uitreikingen (waaronder zelf- verzorging) zoowel mondeling als letefonisch uitsluitend voor het publiek te spreken zijn op Dinsdag en Vrij dag voormiddag van 8,30 tot 12 uur. Buiten de bovengenoemde dagen kan er geen gelegenheid worden gegeven de betrokken chefs over distributieaangelegenhden te raad plegen. Fransche en Tsjechische rijwielen. Bedrijven met minder dan 50 arbeiders, die voor bedrijfsdoelein den in aanmerking wenschen te komen voor een Fransch of Tsje chisch rijwiel, kunnen in het tijdvak van 20 tot 25 Januari 1947 op het plaatselijk distributiekantoor een daartoe strekkende aan vrage indienen. Aan de bovenzijde van het aanvraagformulier dient de aanduiding „speciaal" te worden gesteld ten teeken. dat het hier een aanvrage om een Fransch/Tsjechisch rijwiel betreft. De gelegenheid tot aanvragen is uitsluitend gedurende bovenge noemd tijdvak opengesteld; aanvragen, welke na dit tijdvak bin nenkomen, kunnen derhalve niet meer in behandeling worden ge nomen. Distributie van schoenen. In het tijdvak van 20 t.m. 25 Januari 1947 zal in de gemeenten van den Distributiekring Waalwijk op de gebruikelijke plaatsen volgens onderstaand schema de uitreiking plaats vinden van schoe nenbonnen aan personen, wier TD-nummer als laatste cijfer 5 draagt, mits deze personen den leeftijd van 10 maanden hebben bereikt en in Januari 1945 of later geen bon voor gewone schoenen, Amerikaansche schoenen en beroepsschoenen hebben ontvangen. Kinderen, geboren na 31 Mei 1944, die den leeftijd van 10 maan den hebben bereikt, komen eveneens voor een schoenenbon in aan merking, mits zij nog geen bon hebben ontvangen, ook al is het laatste cijfer van bun TD niet aangewezen. Degenen, wier TD-nummer eindigt op één der cijfers 0 t.m. 4 of 6 t.m. 9 en die nog niet in de gelegenheid zijn geweest hierop een schoenenbon te ontvangen, kunnen gedurende deze uitreiking alsnog in het bezit van den door hen gewenschten bon worden gesteld, mits zij voldoen aan de hierboven gestelde bepalingen. Bij de afhaling dient de Tweedè Distributiestamkaart met het bij- behoorende inlegvel te worden overgelegd. Van het inlegvel zal bon 614 worden ingenomen. Uitreikingsschema. NIEUWKUIK Maandag 20 Jan. van 9.00-10.00 uur voor alle letters. HAARSTEEG Maandag 20 Jan. van 10.30-11.30 uur voor alle letters. VLITMEN Maandag 20 Jan. van 13.00—16.00 uur voor alle letters. DRTTNEN: Dinsdag 21 Jan. van 9.00-12.30 uur voor alle letters. HEIJDEN: Dinsdag 21 Jan. van 13.30-15.30 uur voor alle letters. WASPIK Woonsdan 27 Tnn. van 9.00-12.00 uur voor alle letters. SPRANG-CAPFLLE a) Gebouw Christelijke Belangen voor de huisnummers A, B, C 1 t.m. 35 en D 1 t.m. 115: Drmdordna 73 Tan. van 9 00'12.00 uur. b) Café P. Primssers voor de overirm huisnummers: Woprisdaq 22/fan. van 13.30—15.30 uur. KAATSHEUVEL Donderdag 23 Tan. van 13 00—16 00 uur de letters A t.m. K; Vrii^n ?4 Tnn. van 9.00—12.30 uur de letters L t.m. Z. ST. TOACHIMSMOF.R 94 Jan. Van 14.00—15.30 uur voor alle letters. LOON-OP-ZAND Za^erdaq 25 Jan. van 9.00—11.00 uur voor alle letters. WAALWIJK Donderdag 23 Jan. van 8.3012 00 uur de letters A t.m. J; Vrijdag 24 Jan. van 8.30—12 00 uur de letters K t.m. T; Zaterdag 25 Jan. van 8.30— 1 l.OOuur de letters U t.m. Z. De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd, dat met bo venstaande uitreiking de verstrekking van schoenenbonnen op de tot dusver aangewezen cijferreeks 1 t.m. 9 wordt gesloten. Na-uit reiking kan onder geen enkele voorwaarde meer plaats vinden. Nieuwe regeling kinderschoenen. Gelijktijdig met de bovengenoemde uitreiking van schoenenbon nen op eindcijfer 5 zal aan kinderen, die geboren zijn in de maand Januari van een der jaren 1932 tot en met 1946 en een inlegvel GC, GD of GE bezitten, een schoenenbon worden uitgereikt, welke wat de soort betreft afhankelijk is gesteld van den leefijd van be trokkene, dus geen keuzebon. Bij deze verstrekking wordt er geen rekening mede gehouden, of op de distributiestamkaart van betrokkene na 1 Januari 1945 reeds een bon voor gewone schoenen of Amerikaansche schoenen is ver strekt. Aan kinderen daarentegen, die orthopaedisch schoeisel dra gen. zal deze bon uiteraard niet worden uitgereikt. Deze regeling, welke inhoudt dat de kinderen, behalve voor de verstrekking van een schoenenbon naar keuze bii ciiferaanwijzing, in de maand waarin zij jarig ziin voor een tweede bon in aanmer- kino komen, zal voor de volgende maanden van 1947 worden be stendigd. Voor elke maand zal hierover een aparte publicatie ver schijnen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 4