Ncderlandsch veelzeggend Memorandum. Geen optimistisch geluid DUMPWAGEN HET RECHT OP GELUK Jizt ffl,e.tnoAatt,dufn Nieuws uit Indië BROEK en VESTEKMAKER Meisje gevraagd R. K. DIENSTBODE gevraagd: EEN GROOTWERKER MANGEL. De Graafl Co. L. ZIJLMANS grootestraat 177. Hollandsctie RIJWIELEN OFFICIEELE BONNENLIJST VOOR DIRECT GEVRAAGD: ENKELE NETTE MEISJES voor onze stikkerij en NETTE JONGENS om in de stikkerij te worden opgeleid. SCHOENFABRIEK „LYDIA". GEBR. DE MUNNIK, DRUNEN S N IJ D E R S, STIKSTERS .n THUISSTIKSTERS. ANDRE VAN HILST N.V. vraagt voor haar filiaal te sprang ENIGE FLINKE VERKOOPSTERS, SACRUM 17-18-19 Januari BALANSOPRUIMING winterpantoffels voor half geld. ZONDER BON. amerik. heeren- en kinderschoenen. M£T BON. Bergmans' Schoenenmagazijn maatwerk. reparatie. 9 PRIMA LUIERS. UITGEBREID BABYPAKKET, BERGMANS-SMITS markt 1 tel. 378 waalwijk DINSDAG 21 JANUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 6. Waalwijksche en Langstraatsche Courant v^chijn. D^agDonderdag Minister Huysmans verstrekt gegevens DE ONDERWIJZERS SALARISSEN. Voor de buitengewone bewijzen ran belangstelling ontvangen ter gelegenheid van de aan mij ver leende onderscheiding met de Eere-medaille in zilver in de orde van Oranje Nassau betuig ik hiermede aan allen mijn welgemeende dank in het bijzonder aan Directie en personeel van de N.V. Waalwijksche Chroomleder- fabriek v. h. VAN DOOREN—DE GREEFF, te Waalwijk. M. A. NAIJEN. Waalwijk, 13 Januari 1947. DANKBETUIGING. Langs dezen weg betuigen wij onzen welgemeenden dank voorde vele blijken van belangstelling on dervonden bij het zoo plotseling afsterven en bij zijn begrafenis van onzen Broeder, Behuwd-broeder en Oom den Heer G J. VAN WILLIGENBURG, ondervonden. Namens de Familie L. VAN WILLIGENBURG Sprang, Januari 1947. voor dag - of dag en nacht. MEVR. DIRKS—WINDHORST Mr. v. Coolhstraat 32 WAALWIJK BIEDT ZICH AAN goed kunnende werken en van goede getuigschriften voorzien. Brieven onder No. 1689 Bureau van dit blad. en een bij H. VAN BLADEL-PULLENS Hoogeinde 1 WAALWIJK Dames- en Heerenkleeding naar maat. ERVAREN VERKOOPSTER wenst van betrekking te veranderen, ook als V e r ko o p ster of ander passend werk. Brieven onder No. 1690 Bureau van dit blad. TE KOOP een in goeden staat verkeerende Plantsoen 7 GEERTRUIDENBERG geschikt voor vracht en Besteldiensten. Centraal Autobedrijf WAALWIJK. Tel. 194 Levert U direct uit voorraad DE ALLER BESTE o. a.gruno germaan empo srokvis in prijzen vanaf f 1 24.90 Speciale Reparatie-inrichting Geldcredieten f800.- 5°/o Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRI|F ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inst Mathen.weg HO R'dam-W. voor het tijdvak van 19 Januari t.m. 1 Februari 1947 Elk der volgende bonnen geven recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 701 (Strook no. 3) 57-1 brood 57-2 brood 57 1 boter 800 gram brood 400 gram brood 125 gram boter 125 gram marg. of 100 gram vet. 250 gram marg. of 200 gram vet. u/-i mem 4 liter melk 57 2 57-3 melk 3 liter melk 57-1 vleesch 100 gram vleesch 300 gram vleesch 200 gram kaas 375 gram suiker, boterh. strooisel enz. of 750 gram jam, stroop enz. 1600 gram brood vi-iv. ictöc.vc 800 gram brood 57 2B, 57-2C res. 1 blik of pot appel moes (voorinlever.) 57-3B reserve 200 gram kaas 57-2 boter 57-3 boter 57-1 melk 57-2 vleesch 57-1 algemeen 57-2 algemeen 57-1B reserve 57-1C reserve Bonkaarten KD, KE, 701 (Strook no. 3) 58-1 brood 58-1 boter 58-2 boter 58-1 melk 58-1 vleesch, 58 2 vleesch 800 gram brood 250 gram boter 125 gram marg. of 100 gram vet 12 liter melk 100 gram vleesch 58-1 algemeen 100 gram kaas 58-2 algemeen 375 gram suiker, boterh. strooisel enz. of 750 gram jam, stroop enz. 800 gram brood 500 gram rijst of kindermeel (uit rijst bereid) of kinderhiscuits. 1 blik of pot appel moe* (voorinlever.) 2 blikken of potten appelmoes (voorinlever.) 58-1D reserve 58-IE reserve 58-2D reserve 58-2E reserve Tab akskaar ten, enz. T 71 2 rantsoenen tabaksart. V 71 100 gram chocolade en|of suikerw X 71 1 rantsoen tabaksart. Bonkaarten MA, MB, MC, MD 701 (Strook No. 3j 57-4 Rrood 57-4 Boter 57-4 Margarine 57-4 Melk 57-4 Vleesch 57-5 Vleesch 57-4 Kaas 800 gram brood 250 gram boter 250 gr. margarine of 200 gram vet 5 liter melk 300 gram vleesch 100 gram vleesch 200 gram kaas Op 23 Januari zullen nog bonnen worden aangewezen voor suiker, versnaperingen en tabak. üe bonnen 57 2B, 57-2C reserve en 58-2D en 58-2E reserve moeien uiterlijk op Zaterdag 25 Januari bij een detaillist, die appelmoes pleegt te verkoopen wurden ingeleverd. De blikken en potten hebben een inhoud van één liter. t Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 17 Januari a s. wor den gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waaiop eerst met ingang van Maandag 20 Januari a s. mag worden gekocht. De niet aangewezen bonnen van strook no. 2 kunnen woiden vernietigd Een nieuw systeem van aanwijzing der bonnen. Voortaan alle bonnen twee weken geldig. Het systeem van bon'aanwijzing, dat tot dusver werd gevolgd en waarbij een aamal bonnen twee en de rest één week geldig was, had het bezwaar, dat daardoor vaak misverstanden ontstonden over den geldigheidsduur van de bonnen. T eneii de dit bezwaar weg te nemen, heeft 't Centiaal Distributiekantoor bepaald, dat met ingarg van de op 16 Januari te pu- bliceeren bunnenlijst alle bonnen twee weken ge'd'g zullen zijn, waarbij geiekend dient te worden met twee kalendeiweken, ingaande op den Zondag na den dag van publicatie. Oin levens een vereenvuud gii g te bereiken voor de distributiediensten zullen voortaan voor elke periode van vier weken de bonnen zoodanig worden verdeeld, dat de bonnenomzet per week ongeveer gelijk is. Daar door vervalt dus de 7,g. „aanvullingslijst". Volgens het nieuwe systeem zullen op 16 Januari bonnen bekend ge maakt worden voor brood, rijst, melk, kaas, boter, margarine en vleesch. Op 23 Januari voor suiker, versnaperingen, eventueel cacao (nl. éénmaal in de 8 weken), eventueel eieren (n.l. indien beschikbaar), eventueel zuidvruchten (n.l. indien beschikbaar), eventueel zeep (n.l. indien beschikbaar) en tabak. Op 30 Januari vo<>r brood, bloem, koffie, thee. melk, kaas, boter, margarine en vleesch. Op 6 Februari voer: suiker, versnaperingen, eventueei eieren, even tueel zeep en tabak. Volgens deze nieuwe regeling zullen dan de tabaksbonnen nfet meer wekelijks, doch eenmaal per twee weken worden aangswezen. In plaats van elke week één bon voor twee rantsoenen worden van 23 Januaii af dus om de andere week twee bonnen voor elk twee rantsoenen bekend gemaakt. Aangezien deze verardering met zich zou brengen, dat voor de week van 19 tot 26 Januari géén bonnen voor suiker, tabak en versnaperingen zouden worden aangewezen, zullen voor deze aitikelen op 16 Januari voor éénmaal weekrantsoenen btkend gemaakt worden, n.l. op de alge- meene kaart 375 gram suiker, op de versnaperingenkaart 100 gram ver snaperingen, op de tabakskaait twee rantsoenen tabaksaitikelen en op de gecombineerde kaart één rantsoen tabaksaitikelen. Op 23 lanuari zal vervolgens op de gecombineerde kaart éénmaal 150 gram inplaats van 100 gram versnaperingen beschikbaar wordm gesteld, zoodat ook op drze kaart een weekrantsoen mrer wordt verstrekt. Op den suikerbon der toeslagkaarten voor zeer zwaren arbeid en voor aanstaande en jonge moeders wordt om dezelfde reden voor het tijdvak van 29 Januari tot 8 Februari 375 gram in plaats van 250 gram suiker verstrekt. Bij de EMZA Schoenfabriek is plaats voor: Aanmelden aan de fabriek, HOOFDSTRAAT 91, KAATSHEUVEL. Een kip zonder veeren Een kast zonder kleeren Een patient zonder bed Een agent zonder pet Een bril zonder glazen Een net zonder mazen Is lang niet zoo bar Als de huisvrouw zonder Spar. 0R.GAN1SATIE VAN ZELFSlANOIGE KRUIDENIERS Uitvoerige sollicitaties te richten aan ANDRE VAN HILST N.V. HOOFDKANTOOR WAALWIJK. presenteeren wij U Toegang 14 jaar. Pl'aatsbéspr dagelijks li t uur Kindermaten vanaf F 1,30 Damesmaten a F 1,50 Eveneens Stevige Kindersandalen a F 5,75 Steeds voorradig een uitgebreide sorteering in alle maten en snitten van eigen fabrikaat en andere bekende merken. Groote.tr«at 153 Tel. 231 WAALWIJK. LUIERBON. BABYPAKKET. VANAF HEDEN LEVEREN WIJ OP UW LUIERBON BOVENDIEN STELl EN WIJ DAN VOOR U SAMEN EEN w. o. babywol, breikatoen, truitjes, lakentje en sloopje, lingerieka'oen voor lakentjes, veiligheids spelden, enz., enz. AFLEVERING GESCHIEDT BINNEN 8 DAGEN. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever: JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Ons vorig artikel over „Tegen stellingen voelen", waarin we eenige opmerkingen maakten over het door Engelschen en Amerika nen toegepaste opvoedingssysteem in Duitschland, was nog maar pas uit de pen, toen we kennis konden nemen van het memorandum, dat door de Nederl. regeering over de Duitsche kwestie aan de „Groote Vier" overhandigd is. Het viel ons bij het lezen daarvan op, dat we met onze meening in het vo rige artikel in goed gezelschap waren, want ook onze Regeering merkt in genoemd memorandum op, dat het herstel van de vrij heid van meeningsuiting in Duitschland tijdens de bezetting niet alleen gewenscht is, doch ook noodzakelijk. Daarnaast zullen den bewoners echter zekere reser ves tegenover de geallieerden moe ten worden opgelegd, bij uitingen in hun pers of anderszins in het openbaar. Zij zullen moeten lee- ren het belang der geallieerden te respecteeren. Het memorandum bevat echter heel wat meer, dat ook belangrij- ,ker is. Het is een staatsstuk, dat er zijn mag en dat handelt over een kwestie der Nederlandsche politiek, die het belangrijkst is na de Indische kwestie. Deze laatste immers toch behandelt de opbouw van onze eigen Nederlandsche Staat: de Duitsche kwestie slaat op de opbouw van onzen voor- naamsten nabuurstaat, waarmede we in het verleden nauwe betrek kingen onderhielden en waarmee het noodig zal zijn voor het ge- heele Nederlandsche Volk ook in de toekomst nauwe betrekkingen, op alle mogelijk gebied, te gaan onderhouden. De algemeene opmerkingen, die het begin van het memorandum vormen en tegelijk als uitgangs punt kunnen worden beschouwd, zijn dan ook zeer belangrijk. Vooral op het eerste punt hier van, dat het hoofddoel aangeeft, dat Nederland ten aanzien van het Duitsche vraagstuk nastreeft, zou den we vandaag even de nadruk willen vestigen en er iets meer over zeggen. Als hoofddoel geeft de Neder landsche regeering aan: het schep pen van afdoende waarborgen ter verzekering van vrede en veilig heid. Op welke manier ze deze waarborgen denkt te verkrijgen, hoe ze b.v. de Duitsche Staat po litiek zou willen formeeren, hoe ze deze economisch en sociaal zou willen zien opgebouwd, dat alles voor de verzekering van vrede en veiligheid in de toe komst, wordt in het verdere deel van het memorandum behandeld. De regeering zegt het niet met zooveel woorden, maar het is toch uit het memorandum tusschen de regels door te lezen, dat wij, dat is 't geheele Nederlandsche Volk, er op zullen moeten rekenen, dat in de toekomst ons volk met het Duitsche niet alleen in vrede, maar, het is een hoog woord, daar zijn we van overtuigd, ook in vriendschap zal moeten leven. Wij kunnen ons dat nu nog niet in denken wij leven nog te veel in het verleden van de gruwelijke bezetting maar wij zullen ons binnen enkele jaren moeten gaan realiseeren, dat we niet buiten vriendschap met dezen nabuur kunnen. Daarom, meenen wij, wijst de regeering in het memoran dum er wel enkele keeren op, dat wij, Nederlanders, zoo'n belang rijke rol kunnen spelen bij de heropbouw maatschappelijk, economisch, materieel, sociaal en cultureel van Duitschland. Niet voor niets wordt op het einde van het document opgemerkt, dat daardoor een belangrijke bijdrage qeleverd kan worden voor het herstel van de persoonlijke con tacten, waaraan een wereld, die naar vrede snakt, dringend be hoefte heeft. Naast waarborgen ter verzeke ring van vrede en veiligheid, geeft onze regeering echter nog een an der doel aan ten aanzien van het Duitsche vraagstuk en dat is: het scheppen van de noodzakelijke waarborgen voor het herstel van het economisch leven van Neder land en het herstel van de wel vaart van Duitschland, voor zoo ver die voor de algemeene wel vaart van Europa en de wereld vereischt is. Ook ter bereiking van dit doel worden de paden gewe zen, die bewandeld zullen moeten worden. Er wordt gewezen op het voorkomen van economische agressie in de toekomst, op het vraagstuk van de Rijnvaart, op de oplossing van de Ruhr- en Saarkwestie, op de herstelbetalin gen en vele dingen meer. Maar ook bij al deze vraagstukken wijst het memorandum op de desku i- c'igen, die ons land bezit en wor den deze deskundigen reeds bij voorbaat aan de „Groote Vier aanbevolen. Ook hier gaat onze regeering er van uit, dat ons land een van de landen is, dat het grootste belang heeft bij een goe de oplossing van het gehele Duit sche vraagstuk. Al bij al is dit memorandum een knap stuk werk, dat de aan dacht en meer dan dat verdient van al degenen, die straks te ma ken zullen krijgen met het stich ten van den vrede met Duitsch land. De wereld zal er wel bij varen, indien de „Groote Vier" bij dit memorandum ten rade gaan. Vrede en Veiligheid Grenscorrecties Denazificatie Aan «Ie plaatsvervangende ministers van Buitenlandsclie Zaken der ..Groote Vier' te Londen is overhandigd liet memorandum van de Nederlandsche regeering over het beleid door de geallieerde inogend_ lieden ten aanzien van Duitschland te voeren. Het hoofddoel dat Nederland ten aanzien van het Duitsche vraagstuk nastreeft is: het scheppen van af_ doende waarborgen ter verzekering van vrede en veiligheid eenerzijds en liet scheppen van de noodzake lijke waarborgen voor het herstel van het economische leven van Nederland en het herstel van de welvaart van, Duitschland; voor zoover die voor de algemeene wel vaart van Europa en van de wereld vereischt is; anderzijds. Van «root belang aclit de Neder landsche regecring het,, dat nauw keurig wordt toegezien op dc dena zificatie van Duitschland. Er zal voor gezorgd moeten worden dat de denazificatie geen eeuwigduren de twistappel onder de Duitschers wordt. In politiek opzicht zal gewaakt moeten worden tegen een herleving van het Pruisiscli-Duitsche natio nalisme en van de Duitsche zuclil naar wereld-verovering. Volgens de Nederlandsche regec ring zal het daarom het beste zjjn; dat Duitschland op federalen grond slag zal worden opgebouwd. Alvorens tot oprichting van cen trale Duitsche regeoringsorganen wordt besloten; zal liet noodzake lijk zijn de organisatie der landen te vol looien en in die landen door grondwettelijke bepalingen te ver ankeren. De Nederlandsche regeering ver klaart dat zij in beginsel geen be zwaar heeft tegen socialisatie van bepaalde productie_takken. Er zal terdege voor dienen te worden ge waakt:. dat socialisatie in Duitsch land niet op nationalisatie zal neer komen. Tevens moet worden ge streefd naar decentralisatie van de politieke structuur en deconcentra tie der economisch macht. RIJNLAND. ROERGEBIED, SAARGEBIED. Gezien de bijzondere betrekkin gen die bestaan tusschen Nederland en Rijnland en Roergebied, acht de Nederlandsche regeering 't lgoiscli; 'dat in de internationale instantie: die toezicht zou moeten uitoefenen op deze gebieden; Nederland ver tegenwoordigd behoort te zijn. Er wordt op gewezen dat de Ne ck rlandsehe regeering in beginsel volledig begrip heeft voor de Fran, sche desiderata len opzichte van 't Snargebiod. ECONOMISCHE CONCESSIES EN GRENSCORRECTIES. De Nederlandsche regeering wijst er met nadruk op; dat het herstel van schade door herstelbetalingen dient Ie geschieden. Waar Nederland zich thans tot grenscorrecties wenscht te beper ken; dienen de economische con cessies; welke Nederland in het memorandum van November 1946 stelde; als essentieel te worden be schouwd. De bezel tingskosten zullen zoo veel mogelijk beperkt moeten wor den. De kosten van den Wederop bouw zullen door het Duitsche volk moeten worden gedragen en repa ratie-betalingen in^den vorm van ontmanteling met voorzichtigheid gehanteerd. Een duurzame ont wapening van Duitschland is nood zakelijk. Men zal alleen fiscale tarieven van invoerrechten voor dc Duitsche industrie mogen toelaten. De Nederlandsche regeering ves tigt er daarnaast de aandacht op, dat een politiek gevoerd moet wor den; waardoor dc Duitsche nabuur landen; waaronder Nederland, hun landbouwproducten op de Duitsche markt moeten kunnen brengen. Voorts wordt er met nadruk op gewezen; dat de Duitsche bosch. bouw meer dan lot nu toe moet worden ingeschakeld in de Euro. pcesclie hout voorziening. FINANCIëN. De saneering van hel Duitsche financie_wezen wordt door de Ne derlandsche regeering op korten termijn gewenscht geacht. Er zal in Duitschland een nieuwe circulatie bank moeten worden gesticht mei gelijktijdige invoering van een nieu we munteenheid. DEMI LIT AR IS A TIE. Mel groote voldoening gewaagt de Nederlandsche regeering in 'I me morandum van den opzet' der ge allieerden tol demilitarisalie en on'wapening van Duischland. Zij geeft er zich volledig reken schap van: dat een veiligheidsstel sel voor Europa slechts aan zijn doel kan beantwoorden; indien de vier daarbij betrokken groote mo gendheden eensgezind optreden. ARTSEN AANVAARDEN' NIEUWE REGELING. In een Utrecht gehouden ver gadering hebben de huisartsen be sloten hel voorstel van de zieken fondsen; om de uilkeering van zie kenfondspatiënten; welke thans f -t.— lot 3.25 bedraagt: met circa 50'4 te verlioogente aanvaarden. De nieuwe regeling zal voorloopig gelden voor den tijd van een jaar; daai- ~binnen afzienbaren lijd een algeheele reorganisatie van het zie kenfondswezen word i verwacht. Men zal zich herinneren dat de e.ude contracten door de artsen per t Januari j.l. waren opgezegd. Dc onderhandelingen over een nieuw contract hebben bijna een jaar ge duurd. De artsen wenschcn verhoo_ ging van de tarieven met 100',/ ge zien de sterk gestegen lasten van de dokterspraktij1'!. Men liceft zich thans met een lagere vergoeding tevreden gesteld; omdat men in het belang van de volksgezondheid het conflict niet op de spits wilde drij ven. Tabakspositie is het gunstigst Minister Iluijsmans verstrekte op een persconferentie enkele pes simistische gegevens. STEENKOLEN VOORZIENING. De 3 nog restcerende eenheden zullen in Februari worden bekend gemaakt. Voorloopig zal ook de industrie nog zuinig aan moeten doen. In de gasvoorziening zijn enkele beperkingen Lc verwachten; aange zien hel stikstofbindingsbednijf te l.ulterade prioriteit liceft. Wat betreft de export van kolen zeide de minister, dat alleen co kes daarvoor in aanmerking kwam. Ook de hout_; ijzer- en staal- voorziening baarde den minister zorgen. TEXTIEL. Een minimum-niveau kon voor dit jaar nog niet' gegarandeerd worden. Voor een zeker textiel- minimum zijn 01 milliocn vierkan te meter stoffen noodig. De gezamenlijke productie-capa citeit der Nederlandsche textiel- fabrieken is slechts 24 milliocn M2. Voor de gezamenlijke wolweefsel- productie wordt 5% uitgevoerd en voor katoen en kunstzijde zijn deze cijfers resp. 8 en 10%. PAPIER. Hoewel de vooruitzichten dit jaar niet gunstig ziijn; zal al het moge lijke worden gedaan een behoor lijke papiervoorziening te hand haven. vooral wat betreft kranten papier. TABAK. De situatie zal wel midden 1947 van dien aard zijn, dat de rant soenen voor tabak; sigaren en si garetten worden verdubbeld. Dit geldt echter uitsluitend voor de tabakskaarten voor mannen. Van nu af aan tot Juli a.s. zullen over. gangsrantsoenen worden verstrekt. Tot zijn spijt kon de minister geen toezeggingen doen ten aanzien van de versnaperïngskaarten. KOLENPRODUCTIE STIJGT. De gemiddelde dagproductie van dc Limburgsche mijnen over 1946 steeg van ruim 21.000 ton in Jan. tot ruim 31.000 ton in December. De totale productie bedroeg rond 8.314.000 ton. De verzending van de Nederlandsche mijnen af beliep over 1916 ruim 0.700.000 ton. Hiervan werd bijna 6.300.000 ton verzonden voor binnenlandsche be hoefte; zoodat ongeveer 400.000 ton bestemd was voor export. Gedu rende 1916 werden rond 1.481.000 ton steenkolen geïmporteerd uit Amerika; bijna 1.431.000 ton uit Duitschland22.000 ton uit Enge land en 250 ton uit België. IN FEBRUARI ROOKEN WE VAN VOLKSHERSTEL En bealen we f 3.toeslag. Ofschoon zulks nog niet met hon derd procent zekerheid is té zeg gen; staat nu toch wel met groote waarschijnlijkheid a-ast; dat de toe slag op de Volksherstcl-sigaretten 3f— zal bedragen; zoodat deze A'oor prijzenvariecrend van 2.40 tot 4.68 in den handel zullen ko men. Het staat ook nog niet vast of de toeslag van 3 geheel naar Volksherstel zal gaan; maar in ie der geval komt dit bedrag geheel aan de oorlogsgetroffenen ten goe de. Naar het ;Vrije Volk' verneemt en van bevoegde zijde vverd zulks beA-estigdis binnen enkele dagen liet' Kon. Besluit te a-erAvachten lot a'erhooging der onderwijzerssala- rissen. Door dit besluitdat zal neer komen op een bekrachtiging van de door dc commissie_Wesseling gedane a-oorstellenzal de volgen de regeling worden getroffen; avc1_ ke terugwerkende kracht zal heb ben en ingaan op 1 Juli 1916. Voor onderwijzers zonder hoofd akte zal het beginsalaris 2273 bedragen en het maximumsalaris dal iia 20 jaar bereikt aa-ordt 3628. Per 1 Jan. 1917 komt daar dan bij de algemeene ninbtenaarsver- hooging van 10 pet.; zoodat deze bedragen resp. 2501 en 3981 worden. Onderwijzers Avier salaris onder de i 3000 ligt; zullen een over. hruggingstoelage van 210 ont vangen. Het salaris der leerkrach t-en onder 21 jaar wordt vermin derd met den gebruikclijken jeugd, aftrek. Voor ongelniAvden wordt een kor ting van 5 pet', toegepast; welke geldt tot het 46ste jaar. Voor onderwijzers met hoofdakte z,:jn de snlarisgrenzen 2591 en f 2854 en 1648. Hoofden van scho len: Avaaraan zes of minder leer krachten a'orbonden zijn; ontvan gen een toeslag van 500 per jaar: wanneer dat aantal hooger is wordt de toeslag 600. Deze nieuwe salarissen gelden a-oor eerste_klas gemeenten. De aftrek a-oor de tweede-klas gemeen ten is 1 pet.; a-oor de derdc_klas 8 pet. De onderwijzers bij het U.L.O. ontvangen hoA-cn liet basis_salaris a-oor het bezit van hoofdakte en een andere akte 400 per jaar ex tra; voor twee akten 600; a-oor elke lagere akte daarboven 100 en voor elke middelbare akte 200. ZELFBESTUUR VOOR BORNEO? Nederland is naar Associated Press meldt voornemens een nieuwe belangrijke stap te doen in de richting van liet scheppen A-an dc Vereenigde Staten van Indonesië door in Februari Ncderlandsch- Borneo tot een zelfstandige staat' te maken. liet Aveinig bekende gebied a-an Ncderlanscli-Bofneo omvat A-an hel eiland Borneo en is even groot als Frankrijk. Het Avordt bewoond door 2.200.000 Maleiers; Chineezen en primitieve Dajakkcrs en is één Aan de economisch meest belang- r.ijke dcelen ^A-an Oost_Indië door zijn rubberplantages en dc ontzag lijk rijke olievelden a-an Tarakan en Balikpapan. Afgevaardigden uil alle deelen a-an Nederlandscli-B'orneoa-oor 't grootste deel mannen; die de bloe dige zuivcringsmaatregelendooi de Japanners tijdens den oorlog toegepast op dc inhecmsclie intel lect ueelcn van Borneo; hebben over leefd zullen in een in Februari te Pontianak; de aan zee gelegen hoofdstad van liet sultanaat West- Borneo; te houden conferentie hel schema \-oor een eigen regeering van dc oude Nederlandsche bezit tingen ontwerpen. SJAHRIR ZAL OVEREENKOMST ONDERTEEKENEN. Zooals gemeld is het republikein, sche kabinet bijeen gcAvcest' ten huize a-an president Soekarno te Djokjakarta. Besloten Averd dat de delegatie yan de republiek Indone sia gemachtigd blijft de overeen komst' van I.inggadjati te onder teekenen uitsluitend zooals deze- is gebaseerd op de artikelen; in November geparafeerdmet inbe grip a-an de notulen; de toelichtin gen en dc officieele corresponden tie met de Nederlandsche. delegatie en niet gebonden aan ccnigcrlei be spreking builen het officieele con tact aan heide delegaties. Er zijn A-ooral hezAvarcn tegen de verklaring van minister Jonkman A-ooral Avat de positie a-an de Kroon betreft en de uitzonderingstoestand van Nieuw Guinea. Over de nieuwe besprekingen tus schen dc beide delegaties is men aan NcderTandsche zijde tamelijk optimistisch gestemd. ROEKAWATI KOMT NAAR NEDERLAND. Dc heer Tjokordc Gde Rake Soe. kaAvali: president van den staat Oost Indonesië; is in Makas sar aangekomen: als begin van zijn reis door hel gebied van den nieu wen staat. On 24 Januari zal hij naar Ne derland a-ertrekkenwaar hij door II.M. de Koningin in audiëntie zal worden ontvangen. Prof. 'Bomme is in Batavia aan gekomen en lieefi daar de beëedi. ging van bet eerste kabinet van den staat Oost-Indonesië meegemaakt. l>n Reecherafi .vliegtuig a-an de Rijksluchtvaartschool is op liet vliegveld ;;Twenllie' verongelukt. Twee leden der bemanning zijn daarbij levend verbrand. Een derde wist zich op liet laatste moment door een sprong uit liet vliegtuig te redden. Hij liep daarbij geen ernstige verwondingen op.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1