PRIMA KRUIDENIERSBEDIENDE. jyiUSlS SACRUlvt enkele nette Meisjes De komende spaarcampagne BEGROOTINGEN EEN BEJAARDE VROUW Charlie Chan bij de Secret Service. FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. In onze Bioscopen DER BEDRIJVEN VAN DE GEMEENTE WAALWIJK VOOR HET DIENSTJAAR 1947. MIDDENSTANDSCH NIEUWS UIT WAALWIJK FABRIKANTENKRING LANGSTRAAT EEN HULP IN DE HUISHOUDING nette R.K. Dienstbode Gouden OORBELLETJE GEVRAAGD: om opgeleid ie worden in hei vak. ANTOON VERHULST CONFECTIE-A TEUER W AALWIJK FILIAAL ALBERT HEIJN - WAALWIJK TE HUUR: DROGE RUIMTE MET GOED DAGLICHT, S T R O O. 20 - 21 - 22 Januari Zooals onlangs in do Memorie van Antwoord van minister Lieftinck aan de Tweede Kanier werd mede gedeeld; zal de zoolang verwachte spaarcampagne binnenkort een aanvang nemen. Do wettelijke or ganen hiervoor worden thans op gesteld; terwijl inmiddels licht lijnen voor de te voeren actie met deskundigen worden besproken. Als we goed Ziijn ingelicht zal de spaar.actie gevoerd worden in sa menwerking met de spaarbanken teneinde concurrentie met deze in stellingen uit t'c schakelen. Gemiddelde rente 3 pet. Do voorwaarden; waarop gespaard kan worden zullen hierop neerko men, dat men een spaarbrief ont vangt met een looptijd van vijf ja ren. mot een rentevergoeding van 2 pet. in bet eerste jaar; 2'/2i pet. in het daarop volgende jaar en zoo vervolgens; totdat men in het vijfde jaar 1 pet. ontvangt. Het sparen zal geheel vrij kunnen geschieden. Niettemin wil men via allerlei acties er alles op zetten om den spaarzin van liet Ncder_ landscho volk aan te wakkeren. Tweeledig doel. Men wit hiermede twee doelein den bereiken, ccnerzijds een zoo groot mogelijk tocstroomen van middelen naar de kapitaalmarkt; teneinde aan de steeds toenemende vraag naar kapitaal ..te kunnen vol doen en anderzijds indirect aan de goederenzijde de vraag te doen af nemen waardoor de opwaartsche druk op het prijsniveau zou kun nen worden gemitigeerd* Wanneer n.l. in toenemende mate wordt gespaardontstaat er door de spreiding van de vraag een ten_ denz tot prijsverlaging. Immers de prijs wordt niet alleen bepaald door de kosteii-clcmentenmaar daarnaast in belangrijke mate dooi de intensiteit van de vraag. Voorts zal door het verhoogde toevloeien van nieuwe middelen naar de ka pitaalmarkt, de impasse; waarin deze te zijner tijd; als gevolg van de verhouding van vraag en aan bod van kapitaal zal komen te verkéeren; kunnen worden vermin derd. In dit verband zal men door middel'van het wetsontwerp of be_ heerscliing van de investeerings- activiteit de vraagzijde trachten Ie beïnvloeden. Op deze wijze hoopt men zonder direct ingrijpen en niet handhaving van een zoo groot mogelijke mate van vrijheid het in_ v( s!< erings-proces vlot te laten ver_ loopén. MINISTER BEEL ANTWOORDT DE EERSTE KAMER. Tn de Eerste Kamer verweet de communist Kocjemans minister president Beeldat de minister president' een debat van vijf uur ;maar'beantwoord had met een speech van een half uur. De reac tie van den lieer Beel was geestig. ..Iedere vogel zingt zooals liet ge bekt is'; zei hij. De minister-president benadrukte dat het kabinet de hooge waarden van het gezin erkent. De zorg van de regeering is hierop voortdurend gericht. De nationale productie moet opgevoerd wordener moet komen een rechtvaardige verdeeling van het nationale inkomen; opbouw van liet sociale leven; medezeggenschap der werknemers; een constructieve loonpolitiek. Alles bij elkaar is er; een democratische vooruitstrevende politiek. Wat de kwestie van uitbreiding der Commissie-Generaal betreft merkte hij op; dat daarvan geen deel zal uitmakenwie zich niet con amorc stelt op de basis der regeeringspolitiek. Ten aanzien van de niet_benoe_ ming van oud_minister Sieenberghe in de Commissie-Generaal deelde hij mede; dat met instemming van het kabinet' den lieer Seenberglic is gevraagd of hij zitting wilde ne men in de Commissie-Generaal. Een der bezwaren was zijn be denking tegen een der leden. Dit bezwaar heeft het kabinet niet ge deeld. Waarom hij niet met de commu nistische fractie contact had ge zocht bij de kabinetsformatie? Doodeenvoudig .omdat in.ij een sa menwerking met de CPN niet in het belang van het' land voor kwam MOTORRIJDERS UIT HET ZUIDEN GAAN STRAKS NAAR BAARN. Het bestuur van de Kon. Motor- wielrijders Vereeniging in het Zui den heeft liet initiatief genomen op den dag der blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin; een ,,Oranje_ sterrit' naar Baarn te organiseeren; waaraan door alle Zuidelijke motor rijders kan worden deelgenomen. Het doel van den rit is een liand_ teekening te plaatsen in de felicita_ tic_registers. De deelnemers zullen een herinnerihgsstcmpel in ont vangst nemen; terwijl Prins Bern- hard persoonlijk zal medewerken aan een herinnering aan dezen tocht. Nadere inlichtingen omtrent deel name enz. kan men desgewenscht bekomen bij hel secretariaat van Wanlwiiks Belang; Grooleslraat 205 Waalwijk. VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN Vertaald door Angelica van Hest. .ui Op zijn korte, maar beleefde manier had hij Beate gezegd dat zij 's avonds kon doen wat ze wilde: ze al' in haar kamer en ver heugde zich op liaar gezonde ma nier over het lekkere eten; den eersten goeden maaltijd; dien z.ij sinds Buenos Aires liad genoten. Toen ging ze nog wat wandelen. De straten zagen er niet veel an ders uit dan die van Corrientes, hoewel dc stad grooter scheenop het plein voor het regceringsgebouw speelde een kapelwaarschijnlijk ter cerc van de excellenza. Zij zag mensclicn die feestelijk uitgedost waren en deze pasten bij baar ei gen feeststemming. Tenslotte ging ze door een achterdeur weer het regeeringspalcis binnen; begaf zich naar haar kamer en stapte weldra in het' goede; lekkere bed, dat voor baar klaar stond. Het was haar; SCHOENEN VOOR A.S. MOEDERS. liet Ceniraal Distributiekantoor deelt' mede. dat in het vervolg de verstrekking van een sclioonenbon aan a.s. moeders als een extra ver strekking" zal gelden. Deze regeling zal worden toegepast met terug werkende kracht tot 1 April 1946. Alle vrouwelijke personen; van wie een attesi voor het verkrijgen van extra-rantsoenen als a.s. of jonge moeder 'bij den distributie, dienst in behandeling is en die se dert 1 Januari 1945 niet meer dan een schoenenbon hebben ontvan gen zullen bij de eerstvolgende ver strekking van een rantsoenenkaart- je voor extra levensmiddelen; als nog een schoenenbon ontvangen. DE TOEKOMST DER ZUIVEL FABRIEKEN. Op een gecombineerde bijeen komst van oude en jonge boeren uit den kring Tilburg; sprak Woensdag ir. P. Stall inga; secre taris van den Bond van Coöp. Zui velfabrieken in Friesland. Behandeld werd bet onderwerp ;Organisatie van de Zuivelfabrie ken in de toekomst'. Op de eerste plaats werd door spreker de samenvoeging van een aantal zuivelfabrieken in Brabant bepleit. In Zweden werden door samenvoeging reeds enorme resul taten bereikt. Eveneens werden de sociale nadcelen voor dc boerenge meenschap welke kunnen ontslaan na bet vormen van zeer grootc fa brieken; door spreker belicht. Door districtsvergaderingcn tracht men deze nadoelen in Zweden te ondervangen. Het contact der boe rengemeenschap in een bepaalde streek blijft zoodoende toch be waard. De secretaris van den Brabant- schcn Zuivclbond; de beer Jansen; memoreerde de talrijke pogingen door den Zuivelbond ondernomen; teneinde tot fusie van bepaalde zuivelfabrieken te geraken. In de practijk zijn er maar drie pogingen geslaagd. Er is slechts één groote combi natie ontstaan en wel in Oostcind Oosterhout. Enkele kleinere fabriekjes werden gedurende den oorlog opgeheven. Kort na de bevrijding werden voorloopige besprekingen gevoerd in Ilaaren 0113 lot een fusie tussclien de zuivelfabrieken van Haaren; Oistorwiijk en Hclvoirt te geraken. Ondanks dc voordeden besloot' Haaren echter later om toch maar de eigen fabriek te behouden. Ook enkele andere gevallen wer den door den lieer Jansen nog afin- gehaald. •d of alle lijden en alle zorgen van haar afgevallen waren. HOOFDSTUK XX. Met Ziijn ongeschoolde arbeiders koiyEgon slechts langzaam niet liet werk opschieten. Ook was liet' bier; zoo boog naar liet Noorden; dus dichter bij den acquator, ondra gelijk heet. Hij kon zelf veel min der prestceren en liad al lang een gewoonte gemaakt van bet drinken der eeuwige koele maté; daar dit liet cenige middel was om de krochten op peil te houden. Na acht dagen ontving hij een lieel dikken brief van Guntcr Scliliephacke uit Santa Theodora en toen bij hem met onwillekeurig bevende handen opende; schrok hij, want... liet document dat Beate hem liad gezonden; zal' in den brief gevouwen. Hij las: Beste vriend! Ik kan je helaas geen goede tijding geven. Naar mijn advocaat in Rosario mij mededeelt; is het on mogelijk je huwelijk te ontbinden en zelfs wanneer dit in een ande ren staat wel gebeurde; zou jc tocli in Argentinië nooit een tweede hu welijk kunnen aangaan; zonder je aan bigamie schuldig te maken. Hel- zou trouwens ook doelloos KORTE BERICHTEN. Van officieele zijde verneemt Trouw' dat ter gelegenheid van dc blijde gebeurtenis in liet prin selijk gezin, geen amnestie zal worden verleend. DE KNAC! ontving bericht; dat op de Moerdijkbrug de voorzienin gen zijn gereed gekomen om de Zuidelijke 700 m. in twee richtingen te kunnen bereiden. De verkeers. slop, waarover in één richting moei worden gereden; is dus te ruggebracht tol 300 m. In den loop van dit jaar zal aan de Statcn-Generaal een nieuw wetsontwerp; inzake de vestigings wet', worden aangeboden. Momentcel is dit wetsontwerp bij liet Departement van Economische Zaken in studie en een van dc voornaamste wijzigingen die wor den overwogen; is de inschakeling van liet behoefte-element. Tot nu toe immers was liet zoo; dat ieder; die aan bepaalde eisclien van vak bekwaamheid voldeed; zich kon vestigen in de branche zijner keu ze. Men overweegt nu of liet geen aanbeveling verdient; toestemming to| vestiging te weigeren; als in een plaats aan een bepaalde zaak feitelijk geen behoefte meer be staat. I)e commissie voor de uitwen dige restauratie der Kt\ Janskerk Ie 's-IIerlogenbos'ch beeft desge vraagd aan Ged. Staten van Noord Brabant medegedeeld; dat volgens schatting der deskundigen de res tauratie nog ongeveer vijf jaren in beslag zal nemen. Het bezoek van den Franschen premier Léon B'lum aan Londén; over welks doel men in liet on_ zekere verkeerde, heeft tot resul- laai geliacl dal' er een Franseh. Briische overeenkomst is gesloten; waarin bepaald wordt; dat er zoo spoedig mogelijk een verdrag van bondgenootschap tussclien Frank- rijk "—en- Engeland moet gesloten worden binnen bet kader van ar tikel 52 van liet Handvest der Ver_ ccnigde Naties met liet doel ver dere agressie van Duitschlnnd te voorkomen en vrede en veiligheid te bewaren. Do onderhandelingen zullen zoo spoedig mogelijk begin nen. Ongeveer 900 militairen van 't vierde tol' en met bet zesde esca_ dron pantserwagens; de achtste en negende batterij artillerie en de eerste en tweede sectie mechanische uitrustingen; zijn Woensdagmorgen met de ;;Ivota Agocng' uit Botter dam naar Indonesië vertrokken. Vincent Auriol (soc.) is ge kozen tot president der Fransclie republiek. Auriol behaalde 452 st.; dat is 10 stemmen meer dan de absolute meerderheid. Cliampetie de Ribes; do candidaat der MRP; kreeg 242 stemmen. De regeering v. Blum lieeft in overeenstemming met de grondwet aan den nieuwen Franschen presi dent. liaar ontslag aangeboden. Commissie van Overleg. De vergadering ging accoord met liet voorstel om liet hoofdbestuur der N.C.B. te verzoeken een com missie van overleg in te stellen uit het hoofdbestuur; den Brabant, schcn en den Zuid-Ncderl. Zuivel bond en .de respectievelijke zuivel fabrieken om de diverse toestan den onder oogen te zien en indien mogelijk te verbeteren. GAS VOORZIENING TEN PLATTELANDE. Blijkens bet antwoord van Ged. Staten van Noord-Brabant op het rapport der commissie van rap porteurs omtrent de provinciale be„ grooting; is aan ir. C. .T. Ooster_ bolt tc Eindhoven opdracht gege ven tot liet instellen van een on derzoek omtrent dc voorbereiding van de uitbreiding der gasvoor. zicnine; iii Noord-Brabant. Dit on derzoek betreft vooral de uitbrei ding der gasvoorziening op lie-; platteland. Luxor_Theater. Van 20 tot 22 Januari draait een apart voor sensatiefilm ;;Cyclone' in het Luxor_Theater. Het is een str.ijd tegen de misdaad; die ge voerd wordt voor de televisie-ca mera. Als het zoontje van een om roeper zwaar gewond wordt door toedoen van een misdadiger; he- shut deze omroeper overtuigend bewijsmateriaal per televisie uit te zenden; waardoor geheel Amerika overtuigd wordt van dc misdadige praktijken van een burgemeesters- candidaatdie eveneens gelegenheid ziet Amerika in paniekstemming te brengen met een uitzending over de vernietiging van New York. Al les loopt echter goed af en de mis dadiger moet bot onderspit delven. Als bij_film wordt vertoond de cowboy-filmDe Jagers van Texas; niet den zingenden cowboy Roy Rogers in den hoofdrol. Toégang 18 jaar. Musis Sacrum. ;;Charly Chan in dc secret ser vice' heet de film van het avon tuur dat deze Cliinecsche detective nu weer meemaakt. liet is een ingewikkelde zaak die bij dit keer tot oplossing weel te brengen en het ongeluk dat den uitvinder van een nieuw verdedi gingsmiddel overkomt; blijkt een moord te zijn. 'De papieren over de belangrijke uilvinding Ziijn verdwe nen. Maar dan kent men den Chi nees nietdie hardnekkig bet spoor blijft volgen. Ook een tweede slachtoffer volgt. Dit is genoeg en tenslotte wordt dc moordenaar ont maskerd. De vroolijke noot ont breekt niet en behalve het groote mysterie dat hij moet oplossen; beeft Charlie Chan ook nog enorm veel aan zijn hoofd met zijn doch ter en zoon. Ook dp schrikachtige huisknecht Birmingham zorgt voor variatie. Deze fihn draait van 20 t.m. 22 Januari. Toegang 14 Jaar. (De cijfers tussclien haakjes heb ben betrekking op dc begrootingen van 1946). Electriciteits-bedrijf. Deze begrooting sluit aan inkom sten en uitgaven met een totaal bedrag van 145.097.60 111.234.70) en een geraamde winstuitkeering aan de gemeente van 29.594.15 (22.573.88). Er is een afgifte ge raamd van 1075700 kWu (665000 kWu). Een ontwerp-besluit tot verlaging van de tarieven wordt tegelijk met de begrooting ter vaststelling aan geboden. In verhouding tot de ta rieven 1 Juli 1946 van kracht ge worden; geeft deze verlaging voor de afnemers een voordeel van 25.000.—. Op den kapitaaldienst wordt voor uitbreidingswerken een bedrag ge raamd van 43.000.4100. Behalve diverse voorzieningen be treft dit ook bet plaatsen van een nieuw onderstation in de St. An. toniusparochie. In liet' macliine_gebouw van dc waterleiding is door elcctrificatic biervoor ruimte vrijgekomen. Gasbedrijf. Aan inkomsten en uitgaven sluit deze begrooting met een totaal be drag van 219.810.28 (ƒ154.649.79) met een geraamde winst van 15.384.34 5.326.10) De gas_af_ gifte is geraamd op 1.300.000 M3 (890.000). Een tai'icfsverlaging op de tario_ ven van 1 Juli 1946 geeft liter dc a fnemers ccn voordeel van 8500. De langen tijd builen werking ge weest zijnde gas_straatverlichting zal in 1917 weer gedeeltelijk in or de worden gebracht. Enkele hoofdposten van de lxe_ gi-ooling wijken belangrijk hij haar voorgangster af; o.a. de opbrengst uil' gasjevering 119.090. 103.050.—). Opbrengst van cokes en gruis 45.140.28.556.Aankoop steenkolen 104.706.61.290. Voor uitbreidingswerken is op den kapitaaldienst een bedrag uit- getrokken van 48.000.4800. Naast de normale uitbreidingen die belangrijk in prijs zijn gestegen; is voor de Centrale Adminis'atie re_ kening gehouden met een nieuwe boekhoudmachine a 14000.en dc reeds vroeger goedgekeurde uit breiding der kantoren en verbou wing directeurswoning. Woningbedrijf. De eindcijfers voor inkomsten en uitgaven beloopen bij dit bedrijf 65.720.— 54.870.30) De post huren is geraamd op 32.999.20 29.094.- of 3744.meer in verband met de gebouwde 16 wo ningen aan de nieuwe stratenten Westen van dc Putstraat. Waterleidingbedrijf. Het totaal der baten en kosten van dit bedrijf- geeft een eindcijfer .van 59.534.70 56.930.—). Bij dit meest constante bedrijf geven de diverse posten geen gi-oote verschil- len met vorig jaai'. Als winsiuil- keering aan de gemeente is ge raamd 18.590.80 17.092.52) Het gci-aamdc bcdi-ag voor uil- brcidingswerken op den kapitaal dienst bedraagt 33.000.3000.-). Gerekend is op liet leggen van een leiding in lieSchoolstraatplan; het maken van nieuwe aansluitingen en aanschaffing van nieuwe meters; welke belangrijk in prijs zijn ge stegen. Eveneens is hierin begrepen een verbooging met 17.500.van liet in 1941 uitgetrokken crediet van 31.000.— voor de electrificalie van hel waterleidingbedrijf; wegens stijging der prijzen van materialen en arbcidsloonen. De aanschaffing van een dieselmotor en het bouwen van een ruimte voor een ondersta- tion voor liet electriciteitsbedrijf wordt eveneens hieruit gefinan cierd. Hypotheekbank. Dit gemeèntebednijf sluit met een eindcijfer van 1349.— (ƒ1468.60) aan baten en lasten. Door regel matige-; gewone_; maar meer nog buitengewone aflossingen zijn dc begrootingscij fors tie laatste jaren sterk omhoog geloopen. Openbaar Slachthuis. De slachthuisbegrooting sluit aan ontvangsten en uitgaven op een to taalbedrag van 17.891.11 16.085.41). De hoofdpost: slachlloonen loopt weer geleidelijk omhoog 13.400. 10.650.—) (1915 5878.50). Een deel der slacht-technisclie installatie moet vernieuwd worden; waarvoor op den kapitaaldienst een bedrag van 3500.is uitgetrok ken. Gemeente-werken. De dienst van gemeente_werkcn sluit in eindcijfers niet een totaal bedrag van 234.214.10 126.219.24) waaronder 144.045.— 60.700.—) voor werken op den kapitaaldienst uil' te voeren. Gemeenie_werken brengt de gemeente voor haar dien sten in rekening de directe kosten en de indirecte kosten van liet be drijf; welke laatste voor 1947 weer op 25%, zijn gesteldhet vooroor, logschc peil. Van dc pl.m. 50 pos. ten zullen wij die vermelden; wel ke betcekenend verschillen mol die zijn. Ines lieeft aan haar moeder bekend dat jc liaar gekust licht. Haar ouders zijn diep verontwaar digd. Zooals dc zaken nu staan; zal Don Georgio nooit in een huwelijk tussclien jou en Ines toestemmen. H.ij beeft mij integendeel ook mij zijn vriendschap opgezegd; omdat ik zijn kind niet beter beschermd heb. Hij lieeft Ines naar Buenos Aires gestuurd. Zij moet ook boete doen voor liaar onbedachtzaamheid en is bij een strenge dame een zus ter van liaar moeder; in pension gedaan; teneinde liaar studie voort te zetten. Jc onverantwoordelijke lichtzinnigheid heeft helaas ernsti ge gevolgen .geliad. Daar jc nu eenmaal getrouwd bent en niet kunt scheiden en jé mij verteld hebt dat de bewuste dame een eerbaar en flink meisje is; kan ik jc slechts aanraden; te probeeren met baar te leven cn jc ovenijdelde daad in zooverre goed te maken; dat je voor liaar zorgt. Verder heb ik je niets te zeggen en ik zie ook geen mogelijkheid je in de toekomst nog van dienst tc zijn. Ik wensch je bet beste. Gunter Scliliephacke". Egon liet zijn band met den brief er in; zakken. Dat had hij niet verwacht! Ines verloren; die kleine; lieve Ines en ook zijn vriend wilde niets meer van hem weten. Ilij sneed liet tafellaken tus sclien hen met één snee doormid den. HOOFDSTUK XXI. Van de groote kathedraal in San tiago de Chile; waarvan de oude; eerbiedwaardige muren met die van liet paleis van den aartsbisschop den eetirn kant van bet voornaam-" ste plein begrensden, klonk plech tig klokkengelui. De indrukwekkende doodendienst die de C.hilcensche regcerng in sa menwerking niet de vertegenwoor digers der buitenlandsche diplo matie bad doen houden; ter nage dachtenis van den plotseling in 't Argcntijnschc gezantscliapsliuis aan een beroerte overleden gevolmach tigde uit Buenos Aires Excellenza Valentino de la Front era; was ten einde. Nadat de ccre_gasten waren weg gereden; stroomde* ook langzaam een reeks nieuwsgierige toeschou wers uit de kathedraal; het aller laatst Beate Scrcnus. Misschien was z.ij wel de eenige onder al die mensclicn; wier liart vervuld was van werkelijke rouw. Zij liad in de drie maanden; die de groote inspectiereis over nage noeg geheel Argentinië had ge duurd, den ouden lieer loeren waar. deeren. Tiet was een mooie tijd ge weest. zorgeloozc; interessante maanden. Beate Serenus had volkomen voor haar genoegen geleefd; liad in haar vrije uren door de vreemde sleden gedwaald lïad met open oogen ondgekeken. Voortdurend bad de Excellenza tegen liaar gezegd: Als wc maar eerst weer in Bue nos Arcs zijn; dan zal ik, zorgen dat u een aanstelling krijgl bij de regeering. Misschien als vaste se cretaresse'. Toen was plotsseling weer de slag gevallen. Reeds in Mendoza had dc oude heer geklaagd dat lvj zich niet goed voeldemen had hem aangeraden eerst weer op krachten te komen en naar een hooggelegen plaats te gaan; maar liij stond er op naar Santiago door te reizen. In den zonnegloed van de hoofdstad; die liem onmiddel lijk beving, werd hij ziek. Des avonds trof hem een beroerte na enkele uren was Excellenza de la Frontera gestorven. (Wordt vervolgd). van 1946, de 25% opslag er bij tellend. Post 49 en 54: onderhoud en schoonhouden van raadhuis en po li tie_wachtgcl)ouw 5000 2500). In verband met het aanstellen van een jonge werkvrouw en wijziging van de werkindecling cn extra kosten aan ele polit'ie_afcleeling die in de bezettingsjaren veel geleden lieeft; is deze post belangrijk lioo_ ger geraamd. Post 57: brandweer 3437.50 1560.—) meerdere onderdeden zijn hooger. Een nieuwe installatie voor het drogen der slangen vraagt 400.Uniformen 300.De Prov. uniforme regeling voor ver goeding hij oefeningen en brand 400.liooger. Bij de onderhoudsposten van di verse soorten wegen; trottoirs; weg- beplantingenplantsoenen enz. vraagt wandelplaatsen en plantsoe nen 6875.— (2340.—). Meer zorg zal aan dc plantsoenen worden be steed, waarvoor een adviseur is aangesteld in den persoon van' den lieer B. de Ruijter; tuinarchitect tc Tilburg; terwijl getracht zal wor den een vasten tuinman in dienst te nemen. Post 76: Onderhoud van de eigen dommen der gemeente 6500. 1290.Aan alle panden zal getracht worden het achterstallig onderhoud in te halen. Post 83: Kosten vordering woon ruimte 5000.is een nieuwe post om onkosten >c bestrijden die vaak gemaakt moeten worden om gezin nen onder te kunnen brengen. De onkosten komen geheel van het rijk terug. Van de buitengewone werken vernielden we post 89 5500.voor liet Gymnastieklokaal; o.a. vernieu wing van den vloer; aanschaffing en verbetering van toestellen; ver nieuwing W.C.'sy kleedruimte enz. Post 93: 3960.betreft het leg gen van een riool aan de Oostzijde van de Burg.Smeelclaan met dich ting van de sloot. In verband met dc afwatering eischt de toestand al daar dringend verbetering. Post' 94: 22.000.is uitgetrok ken om zoo mogelijk alle asphalt- wegen te vernieuwen; waarvoor waarschijnlijk in 1947 materiaal be schikbaar zal worden gesteld. Voor verschillende andere belangrijke uitbreidingswerken zijn in 1946 reeds aparte raadsbesluiten geno men, waarvoor dc bedragen nu op deze begrooting prijken. Straten in liet uitbreidingsplan; bij de nood woningen in de 2e Zeine en aan de Floris V-laan; resp. 63.600.— 34.000.— cn 19.600.— Vleeschkeuringsdienst. Aan inkomsten en uitgaven sluit deze dienst met een totaal bedrag van 17.623.95 18.661.95) Het verliescijfer, door de gemeente te dekken bedraagt 6801.66 9011.66) waarvan door de gemeente Waal- w.ijk ƒ2429.16; Loonopzand ƒ2429.16; Sprang-Capelle 971.67 en Drunen 971.67. RECLAMEFONDS. Nagenoeg alle leden van de R.k. Middenstandsvereeniging afd. Waalwijk, die momenteel 163 le den telt, hebben zich gecontrac teerd inzake de actie betreffende het Diocesaan Reclamefonds. De suggestieve reclames en ad vertenties van coöperaties, groot bedrijven en dergelijke instellingen, waarvan de insiders mededeelen, dat de resultaten verre van ge ring zijn, hebben aanleiding tot denken gegeven en van de zijde van den R.K. Middenstand is men tot de slotsom gekomen, dat het stilzwijgen van die zijde moet worden verbroken. Men wijst er op, dat men zich zelf niet moet wijsmaken, dat de psychologische en practische re sultaten van een dergelijke cam pagne wel zullen meevallen. Hier mede strooit men zichzelf zand in de oogen. Op het oogenblik is de vor ming van een reclamefonds in dit diocees reeds in een vergevorderd stadium. Eenmaal per week zal, zoodra een jaarcontract met onderstaande bladen kan worden afgesloten, een advertentie, door deskundigen uitmuntend verzorgd, worden ge plaatst in: Nijmegen: de Gelderlander: Oss: Oost-Brabant: Den Bosch: Prov. Noord-Brab. Courant en Oost- Brabant; Tilburg: Tilburgsche Courant en Oost Brabant: Eind hoven: Eindhovensch Dagblad en Oost Brabant: Helmond: Helmond- sche Courant en Oost Brabant; Waalwijk: De Echo van het Zui den: Amsterdam: De Volkskrant. CONTANT BETALEN. De leden van den R.K. Midden stand afd. Waalwijk hebben be sloten tot samenwerking betref fende de te voeren actie voor contante betaling. Op hen rust nu de moreele verplichting zich aan de door de vereeniging gestelde regels te houden en a) indien het een nering (win kel) betreft, alle verkoopen tegen directe betaling te doen plaats ineen; b) indien het een ambacht be treft, de betalingsvoorwaarden in acht te nemen, zooals. die in de vakorganisatie zijn vastgesteld. Men besloot tot deze actie over te gaan, "omdat de noodzakelijk heid ervan werd ingezien en het publiek wordt daarom dringend verzocht het den Middenstand niet lastig te maken en ten volle mede te werken. WINTERPROGRAMMA. Op 28 Dec. 1946 zou het win- terprogramma van den R.K. Mid denstand geopend worden met den traditioneelen feestavond, die we gens onvoorziene omstandigheden is uitgesteld moeten worden tot 4 Febr. Omdat het voorbije seizoen over het geheel genomen niet ge slaagd mocht heeten, heeft het bestuur gemeend overeenkom stig den wensch van vele leden het karakter van de bijeenkom sten naar zijn uiterlijken vorm be langrijk te moeten wijzigen. Dit maal wordt het geheel niet over- heerscht door een groote sprekers- schare, maar is het zwaartepunt gelegd op de vergaderingen, die naast een korte huishoudelijke agenda in hoofdzaak zullen be staan in een gezellig entre-nous, gedragen door gedachtenwisselin- gen, spel en wat dies meer zij. Het bestuur hoopt, dat door dit win terprogramma, dat ongetwij feld de instemming der leden heeft, de werkingssfeer der ver eeniging zal uitgroeien tot een krachtige middenstandsorganisatie, waarin ieder lid zijn evenredig aandeel zal hebben geleverd. Men mag immers niet vergeten, dat de middenstand nog steeds staat voor de poort zijner toe komst, een toekomst waarin zijn bestaansrechten zullen worden be twist en het er om zal gaan of de middenstand zijn oude glorie zal kunnen terugwinnen of verder zal wegkwijnen in de door hemzelf gebaande bedding van kortzichtig heid en individualisme. Daarom zegt de R.K. Midden stand afd. Waalwijk voor hei- seizoen 1946—1947: Eenheid in veelheid met Nieuwen geest, Nieu we geestdrift, Nieuwe activiteit, Nieuwe daad. Het kan o.i. niet aan twijfel on derhevig zijn; dit winterprogram- ma moet slagen. Op 4 Februari a.s. zal een feestavond gegeven worden waar van de opbrengst zal zijn voor het Diocesaan Middenstandscentrum ,,De Witte Bergen" te Oirschot. Andere avonden zullen gehou den worden op 18 Februari, 17 Maart, 21 April en 12 Mei. De sluiting van dit wintersei zoen zal plaats hebben op 27 Mei waarbij een bekende spreker het woord zal voeren. Wij wenschen den R.K. Midden stand veel succes met de uitvoe ring van zijn plannen. De Fabrikanten 'Kring Langstraat houdt a.s. Donderdag 23 Januari a.s. om 8 uur wederom een belangrijke vergadering. Dan hoopt de Wel edelgestrenge lieer A. Vriens; In_ speeleur der Directe Belastingen tc 's_Hertogcnboschvoor de leden te spreken over de Vermogensaanwas_ belasting. Nu de aangiftebiljetten (of; wil men de aangifte-boekwerken) zijn of worden verzonden; is dit onderwerp pijnlijk actueel gewor den en is toelichting en voorlich ting door een zoo bij uitstek des kundig persoon als Inspeceur Vriens voor alle betrokkenen van groot be lang en men heeft volop gelegen heid tol het stellen van vragen. Tot de belangrijke punten der agenda beliooren o.m.: Spoorwegverbinding. De Minister van Verkeer en Energie lieeft' ge antwoord. Bcloonins" in natura. De Minister van Economische Zaken lieeft ge antwoord. Kolentocwijzing aan thuisstiksters. Ontslagbewijzen en aanstellings. vergunningren. Verzoek van den Di recteur van bet Arbeidsbureau. Ca.ntinc-toewij zingen. Het' proef ballonnetje is in zooverre nog niet opgegaan; dat' de aanvraag ten be hoeve van enkele Kaatsheuvelsclie bedrijven is afgewezen. Uit de nio_ tiveering van de afwiijzing (door 't C.D.K.) zijn we nu echter zooveel wijzer geworden; dat in overleg met den Dislributiedienst Waalwijk; een bevredigende regeling getroffen kon worden. Résumé van de causerie,; die de heer Vriens op 23 Januari 1947 zal houden voor den Fabrikantenkring Langstraatr DE VERMOGENSAANVVAS- BELASTING. Inleiding. Onrustbarende toename staatsschuld; gewone rijksmidde len zijn niet meer toereikend om rente en aflossingen op te brengen Daarom waren forschc maatrege len noodig; waarvan de Vermo. gensaanwasbelasting er één is. Onze volksgemeenschap werd n.l. door den vijand in den meest deplorabelen toestand achterge laten. De naam zegt reeds: bet aange wassen vermogen wordt belast; ontstaan in het belastingtijdvak, Ziijn de een periode begrensd door twee datums; 1 Mei 1910 31 December 1945. Uiteengezet wordt; hoe men aan bei bcginvermogen komt; cn hoe aan liet cindvermogén; toegelicht met vele practisch voorbeelden. Het verschil tussclien eindyermo. gen en bcginvermogen wordt bruto-vci-mogensaanwas genoemd. De bruto-vermogensaanwas woi'dt ter verkrijging van de netto-aan was; vermeerderd met b.v. schen dingen en veminderd met meer dere aftrekposten; waarvan dc ontvangen erfenissen de voor naamste zijn. Hoe in liet geval van het' gerecli- ligd zijn in een nalatenschap te bandelen; eischt uitvoerige; met voorbeelden toe tc lichten; uit eenzetting. De netf.o_aairwas wordt voor eiken belastingplichtige nog mei een bedrag verminderd; waarna de be lastbare som verkregen wordt; waarop de heffinsperccntages worden toegepast. Wat is zwarte aanwas? Wordt po pulair toegelicht. HcffinjrspercentajrcsZwarte aan_ aanwas 90% voor dc overige vermogensaaii- was: progressief (50; 60 of 70%). Tot slot een enkel woord over zgn. .opgepot loon' voor in hcf-bedrijf der ouders werkzame,inwonende kinderen en over gesloten huwe lijken in bet belastingtijdvak. Ruimschoots gelegenheid tot liet stellen van vragen. NED. STAATSLOTERIJ. Trekking van Maandag 13 Jan. '47. 5e klasse. No. 6360 1500. Nos. 1222, 2105; 7655. 15476 en 2151 1000. Trekking van Dinsdag 14 Jan. '47. No. 2881 ƒ1000. Trekking van Woensdag 15 Jan. '47. No. 1118 en 4324 1000. Trekking van Donderd. 16 Jan. '47. No. 6145 en '12915 1000. Terry en Berry in Dii BRIL VAJN öLUlTAN SAR. VROUW LEVERT HAAR MAN AAN DEN SICHERHEITS DIENST OVER. In 1943 verelde de 51_jarige huis vrouw Maria J. Chr. Pistoor aan het lioofd der Duitsche Sichcrheits- polizei te Breda Willy Stenfzand; dat haar echtgenoot Jacob v. Hech ten een jood was; bij haar mis handelde en dat hij zich schuldig maakte aan zwarte handel. Het gevolg van dit verraad was, dat men v. II. arresteerde en via Vuglif naar liet beruchte concen tratiekamp Auschwitz overbracht; alwaar hij is omgekomen. Donderdag j.l. had Maria J. Chr. Pistoor zicli voor deze daad voor 't Bijzonder Gerechtshof te 's Herto_ gcnboscli te verantwoorden. Zeer onder den indruk vertelde verd. dal zij van baar man afwilde; daar deze baar mishandelde en haar zelfs eenmaal dreigde te zullen vermoor den. Bang en geen uitweg wetende ging ze toen naar den S.D. alwaar ze alles vertelde. Willy Stenfzand; die als eerste getuige gehoord werd; bevestigde de tenlastelegging. De zoon van verd.; M. van H. vertelde, dat zijn moeder haar man altijd uit schold voor jood. Van mishande ling had hij nooit iets gezien. Wel riep de vrouw als dc man bij de buren naar de Engelsche zender zat te luisteren al lijd hardop: ..Ben je weer naar de Engelsclie zender aan liet luisteren'.* In een fel requisitoir uitte mr. Houbcn zijn minachting over het gedrag van verdachte. De feiten staan vast en uit alles blijkt dat verdachte geheel vrijwillig naar de S.D. ging. Omdat de echtscheidingsprocedu re niet vlug naar verdachte's zin ging; leverde ze liaar man aan den S.D. over. Dit walgelijke verraad had den dood van v. H. tot gevolg. Spreker achtte hier een zeer zware straf op zijn plaats en eischte 18 jaar gevangenisstraf en ontzegging van liet actief en passief kiesrecht voor den dpur van liet leven. De raadsman van verdachte; mr. van Liemptvroeg liet Hof om de uiterste clementie tc willen be trachten. Het Hof zal over veertien dagen uitspraak doen. Voor de hartelijke huldiging op mijn 35-jarig dienstjubileum op de Schoenfabriek TIMMERMANS VAN TURENHOUT, door directie, be drijfsleider en personeel der zwik- kerij, alsook aan allen, die er toe hebben bijgedragen deze dag voor mij tot een onvergetelijke te doen maken, zeg ik langs dezen weg mijn oprecht gemeende dank. BART VAN DONGEN. M E V R. D U IJ N E TE HEUSDEN VRAAGT voor dag of dag en nacht, meerdere hulp aanwezig. GEVRAAGD: om de zorg voor een gezin van vier personen op zich te nemen. J. G. TIMMERMANS-v. BENTEM Schoolstraat 5 DRUNEN GEVRAAGD in gezin van 3 personen. HOOG LOON. Nieuwe Bosscheweg 90. TILBURG. VERLOREN: gaande van Sprang 338 tot Volks bond. Tegen belooning terug te bezorgen bij J. DE JONG, SPRANG 338. 30) i'erry en de Sirdar; die dien avond voor spook speelden; kregen zo'n scliik in het werk, dat zij op de mannen toeliepen en toen deze- het hazenpad kozen; hen nog op de nek sprongen. Dat is teveel; riep Halefik hen van kind af met spoken opgegroeid, maar ze moeten me niet op m'n nek sprin gen! En hij rukte zich los; zodat de Sirdar zijn burnoes in de liand hield. De overige mannen; die ze ker uit streken kwamen waar men niet met spoken in contact kwam; waren al gillend weggehold. Het spookt in de minaret', riepen ze; Allah il Allah; en ze strooiden kwistig inet geweren op de trappen. Ziezo:, zei Terry, wapens hebben we tenminste. Voor actieve kracht, die vooruit wil in het leven hebben wij PRETTIGE WERKKRING en GOEDE SALARIEERING en bovendien goede vooruitzichten. PERSOONLIJK AANMELDEN. aan de Grootestr. voor magazijn ol werkplaats. Oppervl. 4 x 3,5; ol 7,5 x 2,70 M. Brieven onder No. 1675 aan het Bureau van dit blad' Koopers van stroo kunnen zich melden bij de Fe. BOEZER en VAN DONGEN aan de Hooiperserij te WASPIK, alwaar men het benoodigde kwantum kan opgeven. Het stroo (ook voer- stroo zal dan per schip worden aangevoerd, waarna het kan worden afgehaald. Eigenaar; J N B H. BOERS WAALWIJK TEL. 9 presenieeren wij U Toegang 14 jaar. Pjaatsbcspr.dagelijks II -1 uur

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2