GLASBR1LLEN De Echo van het Zuiden NETTE MEISJES .„PERSONEEL THUISSTIKSTERS en ander PERSONEEL Personeel gevraagd. SLAAPKAMERS VULPENHOUDERS EEN GROOTWERKER BROEK en VESTENMAKER Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden. R.K, Middenstandsvereenigirg Afdeeling Waalwijk, V|SCH-DEMONSTRATIES NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING H. VAN BLADEL- PULLENS Verstelnaaister, prima Pension een Woning TE RUILEN Mahoniehout Salonameublement. De TIMTUR schoenfabriek prettige werkgelegenheid aan mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten: VAN MAAREN Vughterstr. 25 DEN BOSCH FIRMA A. EN J. DE KORT GEVRAAGD. VAST WERK. MATH. SCHAPENDONK BOEKHOUDER GEVRAAGD OF FLINKE ADMINISTRATIEVE KRACHT H. H. LANDBOUWERS EN TUINDER^!! BEGINT 1947 GOED GEVRAAGD zo spoedig mogelijk EEN NETTE KANTOORBEDIENDE N.V. Stoomlederfabriek „DE KROON" WAALWIJK. JAARLIJKSCHE ALGEMEENE LEDENVERGADERING PIET KLERKX Grootestraat 222 WAALWIJK. 'n Nieuw Jaar! 'n Nieuw geluid BRILLEN ZONDER RAND] VAN MAAREN No. 6 HAARSTEEG. GEVRAAGD: bij Hoogeinde 1 WAALWIJK Dames- en Heerenkleeding naar maat. GEVRAAGD: liefst aan huis. AdresVAN BAALEN. Burg. Smeelelaan 2, WAALWJjK. VOOR DIRECT GEZOCHT IN WAALWIJK: met gemeubileerde of onge meubileerde zitkamer annex slaapkamer. Brieven onder No. 1692 Bureau van dit blad. BIEDT ZICH AAN: Ervaren Vrachtwagen Chauffeur, onverschillig welke branche. Brieven onder No. 1693 Bureau van dit blad. JONGEMAN 26 jaar oud, maréchaussée geweest zijnde zoekt passende betrekking. Bezit rijbewijs A, Br. aan M, HOMMEL, Heistraat D 195, CAPELLE. WIE IS GENEGEN voor een in Loon-op-Zand tegen een in Waalwijk. Brieven onder No. 1694 Bureau van dit blad, Practische Autokennis voor ledereen. U leert hoe de auto en zijn on derdeden in elkaar zit. Geen droge motortheorie, maar een voor ieder begrijpelijke schriftelijke cursus, Verschaft U aangename winter avonden en geeft U zekerheid in technische situaties. Voor land bouwers speciale cursus Landbouwtractoren. Voor schippers en watersport liefhebbers speciale cursus Scheepsmotoren. Lesgeld f 1.25 per week. Vraagt gratis prospectus Bureau P. A. K., Jacob Marisstraat 83. Amsterdam-W. ook met GOUDEN PEN tevens ALLE REPARATIE'S hieraan. BURG. SMEELELAAN 15 WAALWIJK. SALON AMEUBLEMENT TE KOOP AANGEBODEN: z. g. a. n. Te bevragenH. KERST, D 202. 's CAPELLE. ANTIEK Kabinetten, Ladekasten. Eiken kisten Friesche staart- en stoeltjes-klokken, Koper- en tinwerk, oude doorge werkte doeken, tegels, porcelein en aardewerk te koop gevraagd. Zend s. v. p. briefkaart. JAC BARENDSE, ROTTERDAM Schiedamscheweg 122 TE KOOP Prima nieuwe lichtgrijze HEERENWINTERJAS. Zeer voordeelig, Adres bevragen Bureau v. d blad of drukkerij „Excelsior" K'heuvel. biedt in vrolijkelichte en goed verwarmde fabrieksruimten, Goede sociale voorzieningen op elk gebied. Voor geschoolden en voor niet geschoolden, na gebleken geschiktheid, VASTE POSITIE. en Markt 32 TILBURG HEDEN ONTVINGEN WIJ SCHAREN (in diverse maten) KAPPERSCHAREN NAGELSCHAARTJES NAGELTANGEN NAGELVIJLEN MANICURE IN ETUI S ZAKMESJES. vraagt VOOR DE STIKKERIJ VOOR DIVERSE AFDEELINGEN. Fa. WED. C. STEENBERGEN - KAATSHEUVEL. Lederwarenfabriek Grootestraat 38 c WAAL Vv IJK OP MIDDELMATIG BEDRIJF TE WAALWIJK die over kennis der LOON- en BELASTING ADMINISTRATIE beschikt. Ook oudere personen komen in aanmerking. Brieven met uitvoerige inlichtingen en verlangd salaris te richten onder No. 1691 aan het Bureau van dit blad. en vraagt onze prijscourant. EEN NIEUW JAAR EEN NIEUWE OOGST. DAAROM ZAAIT GOED ZAAD Wij leveren U uit voorraad alle soorten DE WAALWIJKSCHEZAADHANDEL H. IJ PEL AAR Burg. v. d. Klokken!. 9 W A A L W IJ K. MANNELIJK OF VROUWELIJK, eenigszins met kantoorwerkzaamheden op de hoogte. ORANJEVEREENIGING „ORANJEHUIS' WAALWIJK (Centrum) OP DONDERDAG 23 JANUARI 1947 te 8 uur n.m, in de kleine zaal van Hotel „DE TWEE KOLOMMEN.' AGENDA: Opening. Notulen. Jaarverslag Secretaris, Jaarverslag Penningmeester. Bestuursverkiezing (periodiek© aftreding van de H. H. de Hoop, Bossaerts, van Bracht en Hopstaken,) Feestelijkheden a.s. blijde Gebeurtenis. Rondvraag. Sluiting. De R.K. MIDDENSTANDSVEREENIGING Afdeeling Waalwijk HEEFT BESLOTEN ingaande heden een regeling voor CONTANTE BETALING in te voeren. Dientengevolge zijn hare leden verplicht ■i Indien het een nering (winkel) betreft, alle verkopen tegen directe betaling te doen plaats vinden. H Indien het een ambacht betreft, de betalingsvoorwaarden in acht te nemen, zoals die in de vakorganisatie zijn vastgesteld. Het publiek wordt dringend verzocht mede te werken de uit voering van bovenstaande morele verplichting voor de aangesloten leden te vergemakkelijken. Als kenteken hiervoor geldt een gele aanduidingskaart welke in de zaak of winkel is aangebracht. op Dinsdag 21 Januari a.s. om 14.30 en 19 uur in de R.K. Huishoud school te Waalwijk. Schoteltje en lepeltje meebrengen. Toegangsprijs f 0.25 per persoon. Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad, aldeeling Visch schoonmaken fileeren koken bakken Dinsdag 21 Januari 1947 PRINSES MARGRIET. Zondag vierde het jongste doch tertje van 't Prinselijk paar haar 4en verjaardag. Te dezer gelegenheid wapperde van de officieele gebouwen en verscheidene particuliere wonin- §en de nationale driekleur. VOOR ONZE MILITAIREN. A.s. Zondag zal in de Parochie kerk van St. Jan de plechtige Hoogmis worden opgedragen tot intentie van onze militairen, die klnoenkort naar Indië vertrekken. BENOEMING. Tot voorzitter der Woninp- kouwvereeniging te v.m. Besoijen werd benoemd de heer L. H. Both. MOORD •1» BURGEMHESTER MOONHN KK JOOP HOFFMANS. Twse S.S.-lieden nullen terechtstaan. •p i Februari a.s. zullen de beide M-lieden Tan Mcegen en Derksen; dia de noodlotiige schoten hebben gelost. waardoor de Waalwiijksche burgemeester E. Mooncn en Joop Mof f mans werden gedood en Vin_ «ent Hoffmans zwaar gevroud werd voor het Bijz. Gerechtshof te 'sHer_ lagenboech terechtstaan. ,V*il Dientjo' in cassatie. Dientje Leijtens, onlangs veroor deeld tot 15 jaar gevangenisstrafy feeeft cassatie aangeteekend. Haar aaak zal binnenkort door het Bijz. •«rechtshof te 's Hertogenbosch be handeld wordeD. PONT DRONGELEN GAAT 's NACHTS VAREN. Met ingang van Maandag 2® Jan. wordt de Veerdienst Droagelen ook naakts onderhouden. ROODE KRUIS. Op Maandag 13 Jan. j.l. werd «toer Dr. Tonino uit Berlicum exa men afgenomen van de aspiranten van de Transportcolonne afdeeling Waalwijk. waarbij 8 personen Maagden GOUDEN BRUILOFT. Op 17 Februari 1897 werden te Besoijen in den echt verbonden: Kicolaas van Heijsl en Johanna Blok. Dat wil dus zeggen dat het echt paar t. Heijst-Blolc in de Besoijen. fichestraat op 17 Febr. a.s. zijn gouden bruiloft hoopt te vieren. Het actieve buurtcomité zal er wel voor zorgen dat deze dag voor het gouden paar zoowel als voor dc geheele buurt*, door een waardige viering tot een onvergetelijke feestdag wordt gemaakt. EERSTE II. MIS. In Yerband met de a.s. priester wijding van den eerw. heer Vigee; die op 6 April a.s. (Eersten Paasch. dag) in de parochiekerk van St. Glemens z.ijn eerste II. Mis hoopt »p te dragen; is er door de bewo ners van het Laageinde een buurt. •omité gevormd om deze bijzondere gebeurtenis op waardige wijze te vieren. Dit comité bestaat uit de lieeren N Pullens; voorzifler; .1. van der Mee: secretaris, Ph. Verhofstad, penningmeester. J. Kleijberg; M. v. Werpt; M. Pullens en .T. v. Heesch. DE WAALWITKSCHE MARIA-KAPEL. De Waalwij ksche Mariakapel welke binnenkort zal verrijzen aan het einde van de Kloosterweg, Ier plaatse waar thans nog het witte magazijntje van „Noord-Bra- band" staat, belooft ook uit schoonheidsoogpunt een groote aanwinst voor onze gemeente te worden. Zooals men weet, werd tot den bouw van deze kapel besloten als een uiting van dankbaarheid, om dat onze plaats, die zooveel maan den in de frontlinie lag, betrekke lijk nog maar zoo weinig door het oorlogsgeweld geleden heeft en in het bijzonder omdat de dreigende doorbraak van Kerstmis 1944 geen werkelijkheid is geworden, daar zulks voor onze gemeente de to tale vernietiging zou hebben be- Seekend. Hoevelen onzer alsdan gevallen zouden zijn, daarnaar durven we zelfs niet eens raden. Het is vanzelfsprekend dat dit monument van onze dankbaarheid aan de Moeder Gods iets schoons moet worden, maar ondanks de totaal belangelooze medewerking van velen en de gulle giften wel ke reeds binnenkwamen, ontbreekt nog een groot bedrag. Het comité van actie van de „Stichting Ma- ria-kaoel" dat zich ten doel heeft gesteld het tekort aan te vullen, is daarom in zee gestoken met eea froole loterij ec we twijfelen er niet aan of velen zullen een of meerdere loten koopen als een be wijs van dankbaarheid, dat de dreigende totale vernietiging ook aan hen is voorbij gegaan. „MEDAL OF FREEDOM" VOOR LEDEN DER VERZETSGROEP ANDRÉ. Zaterdag werden in. de Stads schouwburg te Maastricht weder om een negental leden der ver zetsgroep André onderscheiden met de Amerikaansche „Medal of Freedom". Hun namen zijn Cor Hoekstra, Jan Mallens, Cor van Kuyl, Leo Lems, Hans Hoekstra, jan Landgraaf, P. de Koning, L. f'. Hasselt en de sluiswachter van de Hellesluis. In de zaal was een muziekcorps opgesteld, dat voor de uitreiking der onderscheidingen achtereen volgens het Amerikaansche, En- gelsche en Nederlandsche volks lied speelde. Allereerst voerde de Burge meester van Maastricht het wel komstwoord en sprak tot de En- gelsche, Amerikaansche en Ne derlandsche officieren. Daarna heette hij de mannen, di onder scheiden werden, van harte wel kom. Vervolgens was het woord aan den Amerikaanschen Gezant, die in enkele hartelijke woorden herin nerde aan den strijd, die hier on- dergrondsch gestreden werd. Hij legde het zwaartepunt op het feit dat men hier met risico voor eigen leven Amerikaansche piloten het leven redde. Hierna reikte de Amerikaansche Militaire Attaché, Colonel Frank M. S. Johnson, de onderscheidin gen uit. Vele hooge officieren van het Amerikaansche, Engelsche en Nederlandsche legr waren bij deze plechtigheid aanwezig, evenals de Lt. Generaal Kruis. Als bijzonderheid dient vermeld te worden dat een jongeman te Maastricht vier onderscheidingen in ontvangst kwam nemen voor vier van zijn broers, die geduren de de bezetting den heldendood gestorven waren en thmans post- huum onderscheiden werden. Deze plechtigheid werd weder om gesloten met het spelen der drie volksliederen. CONCERT LIEDERTAFEL „OEFENING EN VERMAAK". Was aanvankelijk het uitwissel- concert van „Oefening en Ver maak" in Oosterhout vastgesteld op Donderdag 23 Januari, door omstandigheden is dit uitgesteld en komt thans het Oosterhoutsche Aurora met gemengd koor van honderd leden op Woensdag 5 Februari tegast bij de liedertafel in Musis Sacrum. Een geheel nieuw programma zal ten gehoore gebracht worden, vóór de pauze door O. en V., na de pauze door Aurora. Wij ko men hierop nog nader terug. Het Oosterhoutsche koor, dat meermalen o.a. in Breda met suc ces optrad en ook bekend is door zijn diverse opera- en oratorium- opvoeringen brengt ook in Waal wijk een zeer gevarieerd opera- en oratoriumprogram met soli, duet ten enz. ten gehoore. Oefening en Vermaak zal uit voeren het groote toonwerk „De Koningszoon". Het geheel belooft een zeldzame avond te worden. „OVER TWAALF DAGEN TEGEN MIDDERNACHT...." Het doet den mensch goed, als hij eens voor één avond zijn zor gen kan vergeten en eens één avond onbekommerd en hartelijk kan lachen. De gelegenheden om eens hartelijk te .lachen zijn echter zeldzaam en als ze er zijn is er meestal een smaakje aan. Het is dan ook de groote verdienste van O.O.G. dat zij het publiek laten genieten van de fijne, gezonde humor, v/aaraan de laatste tijd zoo'n ontstellend gebrek is, al probeeren zekere cabaret- en bon- te-avond-gezelschappen hierin te voorzien. In dit stuk vinden we de meest komische verwikkelingen en ver houdingen, zooals die kunnen ont staan, wanneer men de zekerheid heeft dat over 12 dagen de we reld vrgaat. De pantoffelheld wordt een leeuw, de helleveeg zoo mak als een lam: knecht en meid staan tegen hun heer op en het kind verzet zich tegen het ouder lijk gezeg. En nog komischer wordt de situatie, wanneer alles een Aprilmop blijkt te zijn. Is het stuk op zichzelf uit hu moristisch oogpunt reèds voor treffelijk, het effect werd nog ver hoogd door de wijze waarop de leden van O.O.G. de rollen ver tolkten en de tegenstrijdige karak ters wisten uit te beelden en door de bekwame regie, die blijk gaf van een fijn aanvoelen van en een open oog voor de fijne trekjes die ons in een andere opvoering van hetzelfde stuk onopgemerkt zijn voorbij gegaan. Mede door het feit, dat zij de „dankbaarste" rollen hadden, oogstten vooral de vertolkers van Knetelman en mijnheer Schuit veel succes. Het lijkt ons echter niet noodig alle spelers, die blijk baar met zorg voor hun rollen gekozen waren, afzonderlijk te noemen, daar zij, sommigen door hun natuurlijk vlot spel, anderen door hun humoristische kwalitei ten, te samen een vlot en sluitend spel te zien gaven, waarin zij voor geen ander dilettantengezelschap onder behoefden te doen. Kortom, het was, mede door het optreden van „de Zingende Kna pen", een avond, die voor velen een ware ontspanning was en wij kunnen niet anders doen dan al len, die in de gelegenheid zijn aan te sporen de laatste uitvoering, die hedenavond, Dinsdag 21 Jan., ge geven wordt, te gaan zien. Het is werkelijk de moeite waard en voor een goed doel, n.l. voor het Kath. Thuisfront der St. Antonius-pa- rochie. WAALWIJKSCHE KRING VOOR KUNST EN WETENSCHAP. De Kring kondigt zijn leden weer een mooip avond aan op Donderdag 30 Jan. om 8 uur in Musis Sacrum; n.l. een piano.avond door Theo v. d. Pas. Over dezen pianist behoeft o.i. niets gezegd te wordenzijn naam zegt reeds genoeg. TOONEEL. Op 28 en 29 Januari zullen de Ka jotters in de zaal Thalia op_ voeren het Vlaamsche Wonder, kerstspel van J. L. Eggcrmont ..Peerken den Sukkeleer'. BONTE AVOND. Zondagavond boden de jeugd verenigingen der St. Clemens- parochie het hoofdcomité en de leden der diverse sub-comité's, die de grootsch opgezette fancy-fair zoo uitstekend deden slagen, een dankavond aan, die 't aanzien had van Josephs bont gekleurde rok. Vooral deze verscheidenheid en afwisseling, die iedere bonte avond aantrekkelijk maakt, deed ook deze avond slagen. Luim en ernst, vroolijkheid en ingetogen heid wisselden elkaar af. Vooral het komische gedeelte was goed verzorgd. Mede door het optre den van Jan v. d. Hoven, die ons als clown beter lijkt dan als de clamator, hadden de schetsen, dan sen, declamaties en zangnummers ieders volle aandacht: het meeste succes had echter Mr. Rinaldo, die met zijn mysterieuze, machti ge blik menigeen deed huiveren en in de macht van zijn sterken wil bevangen hield. Al is hij geen be- roepstelepaath en hypnotyseur, toch toonde hij menig staaltje van zijn kunst, dat slechts weinigen hem na zouden doen. Met een klein binnenkampvuur van verkenners en welpen werd deze avond, die de groote actie voor het jeugdwerk in deze pa rochie op waardige wijze afsloot, beëindigd en de vele aanwezigen waren ongetwijfeld, ondanks het feit dat het laat geworden was, te vreden met wat hun geboden was. BORNEO-FILM. Zaterdagavond werd in het Patronaatsgebouw te v.m. Baard wijk een film vertoond over Bor neo door Pater van Etten M.S.C. Voor een volle zaal gaf de Pa- .ei*-:*? ter, die de oorlog in Indië van nabij heeft meegemaakt, zijn toe lichtingen, 't geen alles zeer ver duidelijkte. Enkele kleine teeken filmpjes zorgen voor de afleiding. INBRAAKJE In uen nacht van Donderdag op Vrijdag werd door onbekenden in_ gebroken in liet sigarenmagazijn v. II. alhier. De daders(s) ont_ vreeindden wat sigaretten en ecnig wisselgeld. Ieder spoor ontbreekt. BOTSING. Twee luxe auto's, resp. bestuurd door A. R. uit Werkendam en L. ui| Elsliout; hotsten Donderdag aan het Laageinde tegen elkaar, door. dat dc chauffeur L. te sterk remde. Er was slechts "cenigc inatericcle schade. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren: Johanna C M dv. J M Danckaert. op den Brouw Antonia M dv. A Kivits.Brokken Gerardus JAM xv. G J Schocmans.Mutsacrs - Gerrit J zv. B de Rooij.de Haan Yvonne S dv. F A van Tienhoven. Looise Adrianus H M zv. A ,T Leijtens.Brok Maria A J dv. M M Leijtens.Mutsaerts Johanna M H dv. G Slevens.van der Sanden Petrus A Th zv. H J A Vercruvs se.van Steen. Huw. aangiften: Adrianus W Pulleus 17 j. en Pc tronella van Boxtel 18 j. belden te Waalw.ijk Antonius A Verwijnie. ren 24 j. te Geldermalsen en Adria na F C Schellekens 22 j. te Waal. wijk Picter A Snijders 22 j. te Sprnng.Capelle en Maria J van Heunien 23 j. ie Waalwijk Gerrit de Ilaas 34 j. te Sprang.Capelle en Wouterina C van Zeist 27 i. te Waalwijk. Gehuwd M A Wagcmakers 28 j. en F Flo. rian 29 j. heiden te Waalwijk F G J Wihnont 27 j. en A Dekkers 25 j. beiden te Waalwijk W P .T 1.emmers 33 j. te Wamel en M Dekkers 23 j. te Waalwijk A Verhoofstad 28 j. en M Th van Helden 21 j. beiden te Waalw.ijk •I J van Oersweduwnaar van A M Thijssen 43 j. en J C Franssen 4G j. beiden te Waalwijk. Overleden Margaretha M Bosmans 67 j.; echtgenoote van Simon F van Wees. Ingekomen H J H Rous van Riedl (Did.) W Versteeg en gezin van Tilburg Joh C Bergmans van Rosmalen Th A Papenhoven en gezin van Tilburg -—IP Wolfstein (echtg. Lcenaarts) van Alphen a/d Rijn L Leijtens van Maastricht W C van Burgeier en gezin van Ovezan. de A J M Domen van Dongen J G Slootmans en gezin van Rotterdam M Dresler van Den Haag B C van Oorschot van Dus. sen A van Baardwijk van An. gerlo. Vertrokken: M M Ambags naar Breda M Leijtens en echtgenoote naar Ede M M de Munnik naar Drunen A M van Drunpn naar Drunen J. Trots naar Hilversum J H A Ansems naar Eindhoven. BILJARTSPORT. KNA I; kampioen 2c klasse IJ. afdeeling Waalwijk van liet district Langstraat van den Ned. Biljart, bond. Onze gelukwenschen aan dc club van M. de Ruijter; gevestigd in het café van den heer G. Ouwer. kerk en veel succes in de komende beslissingswedstrijden. Hieronder volgen de standenLijs. ten der diverse klassen van de af. deeling Waalwijk. Hoofdklasse. KOT (Kaatsheuvel) i 28 WBC I 21 Ons Genoegen 5 21 Excelsior v 5 20 liet Bandspel I IG Nooit Volleerd 5 16 KOT (Waspik) 5 6 39 31 28 21 21 12 49 44 39 36 32 le Klasse libre. OOG 1 BVT 1 't Zwaantje 1 Soc. Ons Genoegen 1 WBC 2 ICendracht 2c Klasse B. KNA 1 Amusement 1 Ons Genoegen 2 BVT 2 OOG 2 »n Klasse A. TOP 2 Centraal 1 WBC 3 OOG 3 KNA 2 Amusement 2 OOG 3 3e Klasse B. 't Zwaantje 2 Eendracht 3 OOG 4 IIBS 3 WBC 4 Nooit Volleerd 8 Amusement 3 TOP 3 Hoofdklasse stevig aan den kop met 7 winstpunten meer als no. 2; de overigen verschillen niet veel in krachtalleen KOT uit Waspik dat stevig op dc onderste plaats slaat. Toe jongens van Montens; doe je best eens. In de le klasse schijnt OOG 1 heel wat van plan te zijn. Met 39 pun. ten uit 5 wedstrijden prijkt de club van Joh. Blom statig aan het lioöfd van haar afdeeling; hoewel zij met BVT 1 toch nog wel rekening zal moeten houden. In de Se klasse A zal hef al aar. dig moeten gaan wil TOP 2 geen kampioen worden. Met nog slechts één wedstrijd te spelen gaat ze met 11 SI 10 64 61 9 42 9 38 9 34 9 10 11 83 11 30 11 58 11 46 11 42 10 39 9 10 34 gaat in de ZONS.OP KOMST EN .ONDERGANG. 22 Jan.: op 8.36 u.onder 17.08 u. 23 Jan.: op 8.34 u.; onder 17.10 u. MAANS.OPKOMST EN .ONDERGANG. 22 Jan.: on 9.13 u.onder 16.59 u. 23 Jan.: op 9.42 u.onder 18.09 u. een flink puntenverschil op Cen traal 1 recht op haar doel af, of zal WBC 3 haar den voet nog dwari zet-len? 't Zwaantje 2 en Eendracht 3 in afdeeling 3e klasse B doen voor el kaar niet veel onder. Wie zal hel halen? Beiden moeten nog 3 wed strijden spelen en de kansen zijn ongeveer gelijk. Wij zien met be langstelling de komende wedstrijden tegemoet. LIEFDADIGHEIDSCONCERT PIET MULDERS. Wij vestigen met nadruk nog maals de aandacht op de uitvoe ringen die Dinsdag- en Donder dagavond gegeven worden in de Twee Kolommen, ten bate van een piano voor den blinden musicus Piet Mulders. Er zijn nog heel wat plaatsen te bekomen en 't zou schande zijn wanneer we in dit geval geen goed bezette zalen had- j den. DRUNEN. Ontwik kelingsavond HLK.A.B. Dinsdag 14 Januari j.l. hield d« llKAIï afd. Drunen haar derde ont. wikkelingsavond. Als spreker trad i dien avond op de heer Harry Poll I met als onderwerp: ;;Babantsche j humor'. Het was een druk bezochte avond; welke zeer leerzaam en ge. zellig was. Het geheel werd omlijst door zang van de pas opgerichte j zangvereeniging der RKAB. Spreker i toonde in aangename vertel trant de onvervalschte humor waarmee het Brabantsche leven doortrokken is en waar men ook op de meest critiekc momenten nog tijd hecfl voor humor. Spreker en zanger» werden met luid applaus bedankt. De voorzitter dankte allen die aan het slagen van deze avond hadden medegewerkt. Met het zingen van: Aan U o Koning der Eeuwen, werd deze leerzame en mooie avond be sloten. Verloting. De R.K. Jeugdbeweging in de Pa rochie van den fl. Lamberlus (gid. sen en verkenners) heeft dc minis, tericele goedkeuring ontvangen voor het houden van een verloting ten bate van genoemd jeugdwerk in deze parochie. Men hecfl een loterü georganiseerd met 3000 loten van 1.welke binnenkort zullen worden aangeboden. Men heeft prachtige hoofd, en tal van kleine re prijzen. Wij kunnen niet anders doen dan deze actie, welke geheel ten bate van het jeugdwerk komt; warm aanbevelen. Jeugdvrienden welke voor het jeugdwerk nog iets te missen heb ben kunnen dit onder dank bij den plaatsel.ijk directeur Kapelaan van Erp bezorgen. Vrijdag 1.1. hield de Langstraat, sclic Kruisboogbond DESV in café ;;dcn Br aai' te VLijmen haar jaar vergadering. De heer Jac. Timmermans uil Haarsteeg wenschte in. zijn opc ningswoord dc afgevaardigden der aangesloten v'ereenigingcn een Ge lukkig Nieuwjaar toe en sprak ook de beste wenschen uit voor den groei en bloei van den Rond. De Notulen van de vorige verga dering werden ongewijzigd goed. gekeurd. Bij liet verslag van den secretaris en penningmeester bleek er een batig saldo aanwezig te zijn. Dc voorzitter en penningmeester werden bij acclamatie herkozen. Besloten werd om ook dit jaar weer concoursen uit 1e schrijven; namelijk tusschen Vlijmen; Haar steeg en Herpt. Hierna werd de vergadering on der dankzegging aan secretaris en anderen door den voorzitter ge sloten. Vrijdagavond gaf de Zcercerw. heer Pastoor Serrarens een gods. dieristcursus in het parochiehuis; voor eenieder toegankelijk en op uitnoodiging van den Boerinnen, bond. Er was voor deze interessan te avond goede belangstelling. Kajottersvergadering. Donderdagavond j.l. hield de Ka. jottersvereeniging alhier in het Pa rochiehuis een belangrijke vergade. ring; waarbij de heer Pennings uit Berlicum als spreker optrad. De leider; de heer A. van Enge len; die bij ontstentenis van den voorzitter de vergadering leidde, sprak een woord van welkom en agf een overzicht van hetgeen al be. reikt is en van hetgeen nog op lu i program staat. Daarna kreeg de lieer Penning# het woord en vond een aandachtig gehoor voor zijn enthousiaste rede. die de aanwezigen het noodige in. zicht bijbracht over de vereischten die aan een goed Kajotter gesteld mogen worden. Hierna werd het verdere programma vlot afgewerkt- en werden de bij de rondvraag ge stelde vragen naar genoegen beant woord. De aalmoezenier wekte de jongens nogmaals op tot doelbe wuste beleving van het Kajulters. ideaal en hierna volgde sluiting met gebed. VLIJMEN. De R.K. Boerinnenbond ,St. r.unera' liicld Woensdagavond een bijeenkomst met als spreekster mej. v. d. Hoeven. Na een welkomstwoord van de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3