NIEUWS UIT KAATSHEUVEL WASPIK cn. fezóttoo.C Iniocht en installatie van Burgemeester Couwenberg "voorzitster mejuffr. wed. Klerkx. Boom, gat' de spreekster een in_ teressante verhandeling over: vWaschbehandeling'. Na een lrac_ talie en een dankwoord van voor_ zit ster en geestelijk adviseur; werd deze prettige avond gesloten. SPRANG. Geref. Kerkkoor. Mevr. Verhoeven-van Gent uit Waalwijk zag zich wegens bijzon dere omstandigheden genood zaakt tijdelijk te bedanken als di ligente van het Geref. Kerkkoor alhier. 1 Tot directeur van het Kerkkoor is thans tijdelijk benoemd de heer P. Christ uit Capelle. Afscheidsavond militairen. Zaterdagavond werd in het Ned. Herv. Kerkgebouw alhier een afscheidsavond voor de bin nenkort naar Indië vertrekkende militairen gehouden, georganiseerd door het comité: ,,Van Eigen Haard". Als sprekers traden op de Weleerw. Heer Ds. Wisgerhof van Capelle, de Edelachtb. Heer Burgemeester Smit en de Wel eerw. Heer Ds. v. d. Peut van Besoijen. Namens de militairen werd een dankwoord gesproken door dhr. P. Dalmaijer. CAPELLE. Woensdagavond 1.1. werd de groo_ te landbouwersschuur, eigendom van en staande op het erf van mej. Wed. B. Timmermans aan de Nieu_ wevaartï door brand vernield. Doordat de brand eerst ontdekt' werd toen de oplaaiende vlammen; welke een goede voedingsbodem vonden in het in de schuur opge_ slagen hooi en stroo, reeds aan alle Ziijden naar buiten lekten, 'icon van het in de schuur gestalde vee met groote moeite slechts een tweetal veulens en enkele kalveren gered worden. 17 Stuks vee; vaarzen en kalveren, alsmede een stamboek, stier; welke dieren eigendom wa ren van den landbouwer G. Stam wiens boerderij in het najaar van 191-1 door bruut geweld van de Duitschers in vlammen opging; kwam jammerlijk in het vuur om. Het in de schuur geborgen land. bouwgereedschaphooi en stroo; benevens een partij pas afgedorscht graan werd een prooi der vlammen. Het mag een geluk worden ge. noemd dat de voor de brandende schuur staande woning met aan. gebouwde schuur van mej. Wed. Timmermans en het naastliggende pand van den wagenmaker Fr. van den Born niet aangewind waren en dat de wind in hevigheid was af. genomen; zoodat deze perceelen geen gevaar liepen. Voor de betreffendenhoewel ver. zekerd zijnde; is het vooral in dezen tijd een hcele schadepost. Omtrent de oorzaak van den brand tast men vol'icomen in het duister. Ds. A. Vroegindewcijpredi. kant der Ned. Herv. gemeente aan den Loonschendijk; ontving een be. roep naar de Ned. Herv. gemeente te Oud.Beierland. Op 57_jar!gen leefliijd overleed de heer P. Kruijf, in' leven ouder, ling der Ned. Herv. gemeente aan den Loonschendijk. Vrijdagmiddag j.l. werd het stoffelijk overschot om'er groo'e belangstelling op het kerkhof aldaar ter aarde besteld. E"n dezer dagen herdacht de heer Th. Haverhals het feit; dat hij gedurende een kwart.eeuw als orgeltrapper in dienst van de Ned. Herv. kerk aan den Loonschendijk is geweest. Gedurende de maand Decern, ber 1010 vestigden zich in de ge. meente Sprang.Ca^elle Hendrik A van Heijst van Waal. x«ijk Cornells J P Groenenberg van Woalwiik Govert Schermers van PijnadKev Cornells D. van Campen en erh'genoote van Rotter, dam Lambertus Pols en gezin van Waspik en Dora M Pruijssers van Waspik. Uit de gemeente vertrokken: Adrj-mn Bakkeren naar Waalwijk Ad'-iana E. Oerlpmans naar 's Gravemoer .TanUna Snoek naar Leerdam Sebrer.ht Pruiissers en gezin naar Waspik Pieter M Henrfpr naar Waalwijk Auke Spijkstra en echtgen^ote naar Ber gen op Zoom .Tochem W. B. Vos naar Wouirichnm Basti-ma C Wagemakers naar Borger Govert van der Sehans naar Wasm'rf. Gerdinns Khvjtenaar en gezin naar 's Gravenhage Hendrik A v Beek en pohfgenoo'e naar 's Gravenhage Clasina Kruijf naar Hcusden. Uitvoering. De Chr. Gemengde Zangvereeni. fcing .Hallelujah' zal on Zaterdag 25 Januari a.s. in de Ned. Herv. kerk te Capelle en on Zaterdag 1 Februari as. in de Ned. Herv. kerk te Loonsrhendijk: een uitvoering geven. Het kinderkoor zal hieraan medewerking verleenen. RAAMSOONK. Mej. R. de Beer herdacht het feit dat zii voor 25 jaren in dienst trad hij do Grossiersfirma Joh, J. de Jong alhier. Dinsdag 21 Januari n.s. des nam. te 7.20 uur spreekt voor het Centraal Comité ;,Rehoboth', ds. Klijn over ;;De open deur*. In de plaats van den heer M. de Rooy is als gemachtigde voor het Kiescollege der Ned. Herv. kerk de heer D. Meijer gekozen. GEERTRUIDENBERG. Geslaagd. Onze sladsgcnooie mej. R. Smol ders, slaagde voor het diploma Engelsche Handelscorrespondentie; afgenomen door de Nederlandsche Associatie voor praclijk.examens. Maandagavond werd in 't Pa rochiehuis alhier een vergadering gehouden, waarin de heer Bechtold uit Tilburg sprak over de Brabant. sclie beweging. De heer Bechtold heeft in deze vergadering met fijne en welgeko zen woorden een juist beeld ge geven van het wezendoel en streven van de Brabantsche bewe ging- Na deze uiteenzetting, waarvoor spreker een hartelijk applaus mocht ontvangenwerden eenige verzen op kunstzinnige wijze door den heer Jansen uit Tilburg gedeclameerd; die bijzonder in den smaak vielen. Tijdens deze bijeenkomst gaven zich reeds eenige jongens en meis jes-op om een kern in Gcertruiden. berg te vormen, om mede te wer ken aan het uitdragen en bevor deren der Brabantsche gedachten en gewoonten. De avond werd gesloten met hel zingen van het eerste couplet van hel Wilhelmus en den chrisielijken groet. Ridderkerk eert Geertruidenberg. Donderdagmiddag arriveerde de Edelachtbare heer Crezce, burge. meester der gemeente Ridderkerk en een deputatie van de IIARK dier gemeente te Gcertruidenbergten einde aan laatstgenoemde gemeente een bedrag ter hand te stellen; als zijnde een deel van het batige sal do van de HARK, die geliquideerd wordt. Het gezelschap werd ontvangen door den Edelachtb. heer burge meester Bianclii en Wethouders van Geertruidenberg, alsmede af gevaardigden van de Ned. Hulp. Brigade afd. Gcertruidenberg en den gemeente-secretaris. Na een hartelijke wederzijdsche begroeting sprak burgemeester Bi anclii een kort welkomstwoord; waarin hij mededeelde een min of meer officieel karakter aan deze ontvangst te hebben willen geven. Hierna werd het woord gevoerd door den burgemeester van Ridder, kerk, waarin hij uiting gaf van z'n spijt; dat h.ij destijds niet in staat was de gemeente Geertruidenberg te helpen met glas, daar Klundert juist voor geweest was en daar. door de gemeente op het gebied van glas was afgestroopt. Verder wees spreker op den nood die er indertijd heerschte in zijn gemeente. Onnoodig te zeggen met welke ontroering kennis genomen werd van het bericht; dat een schip met levensmiddelen van Geertrui denberg onderweg was naar Rid derkerk; hierdoor werd onmiddel lijk verlichting gebracht in den donkeren toestanddie daarna langzaam doch zeker opklaarde. Spreker gaf hierna de uitdruk, kelijke verzekering van zijn dank en van die zijner gemeente. Thans is echter de HARK in onze gemeen te in liquidatie en daar dit comité over een batig saldo beschikt; meenden wij; als een klein be. scheiden blijk van onze dankbaar heid een deel hiervann.l. 400. aan U ter hand te stellen; waar aan door U de besteding gegeven kan worden die U goeddunkt. Burgemeester Bianchi bracht hartelijk dank voor deze mooi geste. Het gemeentebestuur; aldus spr. zal zorgvuldig nagaan welke be steding het best aan dit bedrag gegeven kan worden. Wel zoo gi,ng spreker verder zijn wij een weinig verlegen omdat nooit de be doeling voorop gezeten heeft, eenige tegennrestalic te ontvangen. Hierna gaf spreker nog een overzicht van de bevrijdingsdagen en den tiijd daaraanvolgend. Wij zaten zelf in de misère; dorli dat werd vergeten door de berichten die ons van het Noorden bereikten. Het is ons een groote voldoening te merken de waardeering die wij ondervinden en ondervonden hebben. Tot slot wees burgemeester op de slotzin van 't schrijven van den burgemeester van Ridderkerk, waarin deze overwoog dat Geertruidenberg met een over wegend Roomsch Ka'holicke bevol king; de gemeente Ridderkerk met een overwegend Protestant sclie be volking zon mooi had geholpen en waarbij hij do hooi) uitsprak dat di" royale geste er mede toe mocht biidragen; om de vaak onnoodige scherpte die we tusschen Protes tanten en Roomsch Kaholieken he laas moesten constateeren; te doen verdwijnen. Dit heeft mij getroffen. De eenheid was zon grootsch. Wel zijn wij daarin wel wat teleurge. sleld: hiermede doel ik volstrekt niet en onze gemeente; dat zou ten onrechte zijn. Spreker had in deze meer het oog op wat rondom ge beurde en hoopte op bezinning als het eerste optimisme voorbij zal zijn; om toch sterk naar den ouden toestand terug te keeren. In den oorlogstijd hebben wij beseft dat w.ij één moesten zijn om te strijden tegen het nationaal-socialisme. Snreker cindiffdc met de verzeke ring te geven dat steeds aangename herinneringen aan deze mooie geste zulten blijven voortleven. Hierna gaf de heer Hartona nog een mooi en duidelijk overzicht van de werkzaamheden en werkwiize van de Ned. IIuln_Brigade. In het T.'izonder wees liii op de moeilijk heden welke ondervonden waren; om de verzamelde levensmiddelen op hun bestemming te krijgen. Deze waren zelfs van dien aard dat wij ondergronds zijn vertrokken en daardoor niet te laat met de hulp gekonten zijn. Spreker bracht nog een hartelijk woord van dank voor deze mooie daad en verzocht den dank aan de geincentenaren van Ridderkerk over te brengen. Onder het genol- van thee met cake bleef het gezelschap nog eeni. gen tijd gezellig bijeen; waarna de burgemeester en deputatie van een dankbare gemeente vertrokken. NEDERLANDSCHE MILITAIREN PLUNDERDEN BANKKLUIS TE ARNHEM. In den loop van 1946 werd in 's-Gravenhage een portefeuille cf_ l'cci'en aangebodenwelke afkom stig bleek uil dc kluis van de Arn_ hemschc ;,Vau Ransow's Bank, wenie kluis omstreeks bet tijdstip der bevrijding van Arnhem door springstof was opgeblazen. Dit was hev begin van knap recherchewerk, waarmee dc Uaagsche politie een raadselachtige allaire toi klaarheid heeft' gebracht. In het voorjaar van 19-15 hebben de Duitschers een safe opgeblazen in do bank. De safes, waarin eeni ge miliiocnen aan effecten lagen; bleven behouden. Nadat Arnhem in geallieerde han den was geraakt ging de directeur weer een kijkje nemen in Ziijn bank. Toen bleek, dat de safes; welke de effecten bevatten; waren vernield cn de inhoud verdwenen was. Toen hein daarna het bericht bereikte van de aanbieding van effecten te Den Ilaag, heeft hij zich er van kunnen vergewissendat deze el'_ i reten uit zijn bank afkomstig wa ren. Het spoor van- de llaagsche politie leidde naar een nolaris_kan. loor te Den Haag. Daar bleek, dat oen Nederlandsch militair een groo_ ie hoeveelheid Nederlandsche ef fecten had gedeponeerd. Hij was een onderofficier bij de geallieerde strijdkrachten en afkomstig uit Nij_ inegtn; \V. genaamd. Hij werd ge arresteerd in October 1946 en heeft de politie tal van verhaaltjes ver teld over den herkomst van de ef fecten. Toen ook zijn compagnon in ef fectenaffaire, de militair V. te Nij megen gearresteerd werd; kwam eindelijk de waarheid voor den dag. Zij hadden groote hoeveelheden ef fecten overgenomen voor partijen goud, zilver en edelsteenen. Tal rijke Arnhemsclic effecten zijn via den sluikhandel verkwanseld naar verschillende landen van Europa en zelfs naar Amerika. Daarin is ook gemengd een Ainsterdamsclie ma kelaar cn de antiquair S. te Nijme gen. Thans hoopt men de soldaten; die hun rol hebben gespeeld in de onmiddellijke nabijheid van het be wuste Ariiliemsche bankgebouw; spoedig achter slot cn grendel te zetten. Binnenkort' zullen W. en V. we gens heling voor den krijgsraad verschijnen. VERSCHEPINGEN NAAR DUITSCHE ZONES VIA ROTTERDAM EN ANTWERPEN. Naar het Vlaamsche Nieuwsblad .De Volksgazet' mededeelt, zullen de verschepingen naar de gealli eerde bezettingszones in Duitsch- land bij voorkeur via Antwerpen en Rotterdam; in plaats van over Bremen en Hamburg worden ver zonden. Dit zou liet resultaat zijn van besprekingen tusschen Belgi sche cn Nederlandsche vertegen woordigers eenerzijds en geallieerde autoriteiten anderzijds. Het eerste contingent van 100.000 ton transito goederen zal gelijkelijk worden ver deeld tusschen Antwerpen en Bot terdam. 16 DOODEN BIJ MUN1TIELONTPLOFFING. Vrdjdamiddag om 1 uur was een ploeg militairen van den bergings- dienst uit Leiden bezig met het lossen van eenige auto's met gra naten, die van de kust naar de kruitfabriek te Muiden waren ge bracht om daar gedemonteerd te worden. Dc militairen werden daar bij geholpen door eenige fabrieks arbeiders. Door liet laten vallen van een granaatexplodeerde deze. Dit had mede tot gevolg; dat een der drie met granaten geladen auto's de lucht in vloog en in de Muider- vaart terecht kwam ;_de tweede auto werd geheel vernieldterwijl de derde zwaar beschadigd werd. Een munitie-opslagplaats die zich op eenige tientallen nieters van de auto's bevond; vloog met een ge weldige explosie dc lucht in. De bij dc lading betrokken per sonen werden tot ver in den om trek de weilanden ingeslingerd. Verscheidene waren onherkenbaar verminkt, van anderen vond men de lichaamsdeelen verspreid liggen. Tallooze bewoners van Muiden werden min of meer gewond door rondvliegende glasscherven; stuk ken van granaten of andere rond vliegende voorwerpen. In het stadje Muiden bleef vrij wel geen huis gesoaard. Vele daken zijn t-otaal vernield, van andere huizen zijn de sponningen en de kozijnen uit de huizen gesprongen. Zoodoende bood het stadje den aan blik van gebombardeerd te Zpijn. Tot nu toe weet men nog niet precies hoe groot het aantal slacht offers is. Men meent; dat minstens 13 militairen en 3 arbeiders het leven hebben gelaten. De mogelijk heid is niet uitgesloten; dat ook nog personen de Muideryaart in geslingerd zijn. 715.000 GULDEN VOOR HERSTEL DER KERKEN. He feestgeschenk van kardinaal De Jong. Ter gelegenheid van zijn verhef fing tot Kardinaal is aan Z. Era, Johannes Kardnaal de Jong een be drag van 715.000 overhandigd; door collecten verkregen. Naar ,;Sancta Maria' meedeelt, heeft Kardinaal de Jong dit bedrag nu bestemd voor liet herstel en den opbouw der verwoeste kerken. Aan ieder der bisschoppen is een gelijk aandeel der opbrengst uitge keerd. SPORT. VOETBALUITSLAGEN. Eerste klasse. Afd. IV. NO ADLonga 43 BW—Hclmondia afg. VlissingenRKTVV 21 De Baronie DNLNAC 17 VW—Willem II 2—4 Eerste klasse. Afd. VI. MVVJuliana 7—° PSVBleijerheide 22 De SpechtenEindhoven 43 Sportclub EmmaMaurits 11 Silt. BoysBrabantia 5—1 Tweede klasse B. De ValkConcordia SVD 51 SehiindelZwaluw VFC. 40 DESK—Woensel 4—1 Geelbruin MuloRAC 02 -Kolnina SDW—Wilhelmina 1—1 TOP—Tivoli 4—2 Derde klasse C. OisterwijkWSC 37 Dongen—RWB 2—2 Sarlo—SCO 1—0 3e Klasa® D. RKC—Rood Wit 0 PCPRoei meer 21 Groen WitBredania 1—4 BSC—SET 2—0 Vierde klasse D. WaspikKorvel 2—1 RKC—ROOD-WIT 0—ft. Zondag had onder groote belang stelling bovengenoemde wedstrijd plant's. Rood_Wit; die als de groot ste concurrent om de bovenste plaats in deze ofdeeling genoemd mag worden, heeft' dit in deze ont moeting ook bewezen. Reide nloegen gaven elkaar geen duimbreed toe en de uitslag geeft dan ook dc ver houding goed weer. Alhoewel RKC in het' veld een meerderheid toonde was he' Rood_Wit dat voor de goal gevaarlijker was. Doelman Span komt in dezen wedstriid dan ook alle lof toe voor de sublieme wijze waarop liii znn heiligdom dezen mi"'lag verdedigde. RKC wint den toss en soe.elt met de zon in den rug. Als Rood_Wit heeft afgetrant; ontwikkelt zich direct een snel op_ en neergaand spel en meteen al moet Span han delend ontreden voor een snelle aanval van de gasten. Even later Is het RKC dat het h"ft in handen neemt en een mooi schot van Jan Duquesnoij weet de Rood_Wit_kee_ per nog juist corner te werken welke door Jan Dunuesnoilj wordt genomen; doch de bal gaat achter. Weer even later is liet Dollekcns die een doelpunt voorkomt; ten koste van een corner. Rood_W1t zit nu fanatiek op den hal en de RKC_ verdediging moet alle zeilen bij zetten om doelpunten te voorkomen. Leijtt-ns redt weer door den bal corner te werken en 5 minuten voor rust is hef Wim Duquesnoij die; terwijl Span reeds is gepasseerd; den bal nog juist uit het doel kan werken. Met blanco stand breekt de rust aan. Na de hervatting wordt de ach terhoede van Rood_Wit versterkt cn er is voor RKC geen doorkomen aan. Dc Rood_Wit_achterhocde zet daarbij herhaaldelijk het buiten spel-valletje openwaar de RKC_ voorhoede even zoo vaak intippelt ein daardoor vele mooie aanvallen werden onderbroken. O.i. had de scheidsrechter echter te veel aan dacht voor dit buitenspel-probleem en telkens wanneer door RKC was doorgebroken; ging als automatisch r.ijn sirene; of hij een overtreding zag of niet. Wanneer bii een scher mutseling voor het RKC_doel de gastheeren door het oog van een naald kruipen als dc keeper al is uitgeloooen en nog driemaal wordt ingeschoten maar even zooveel malen via een RKC_been wordt weggewerkt; is het' RKC dat en kele malen mooie kansen krijgt. .Tos Duquesnoij heeft ppch wanneer hij de achterhoede mooi is gepas seerd; maar de hal tegen den paal schiet. Vijf minuten voor het einde is het v. Delft die een prachtkans krijgt; doch de Rood_Wit_keeper staat' op ziin plaats. Aan spanning ontbreekt het in dezen wedstrijd niet; vooral in de laalst'e minuten geven beide ploegen zich geheel om dc overwinning te behalendoch seen van beiden kunnen het tot doplpuntcn brengen. Me+ RKC in den aanval fluit de scheidsrechter het einde; van dezen fairen en spo''+jevèn wedstrijd. RKC 2 sn»elde Zondag een derby tegen WSC 2 en slaande er in deze op eigen veld te verslaan. OISTERWIJK—WSC 3—7. Het zag er 5 minuten na de rust; toen Oisterwijk den stand 22 ne_ lijk maakte; niet naar uit dat WSC dezen lastigen uitwedstrijd met zulke sprekende cijfers zon winnen. Des te meer valt daarom de energie te bewonderen waarmede de spelers hebben doorgpzet en de kansen ge heel hebben doen keeren. Nadat de WSC_aanval in de eer ste helft tientallen malen in de b'iit'enspelval wns geloonen; heeft z.ij na de rust deze tactiek van de tegenpartij afgestraftdoor met veie verrassende doorbraken te profi- teeren van de te ver vooruitgescho ven posi'ie der verdediging en den Oisterwijk-keeper vele benauwde momenten bezorgd. Reeds snoedig na den aftrap wa ren de WSC-crs op dit kale; effpet- volle terrein thuis en demonstreer den in mooie indfvldueele staaltjes voetbal hun technische meerder. lu id. In den aanval vlotte 't echter slecht; omdat men herhaaldelijk m dc buitenspel_val liep. Na 12 mi*, opent Teurlings voor WSC de score cn 8 minuten later scoort dezelfde speler; via een arm van een Oin_ tcrwijk-spclervoor dc tweede maal. De scheidsrechter kende; o.i. tan onrechte; dit punt niet toe m gaf WSC wegens dit hands_geval een penalty y die door Brok keurig werd ingeschoten (02). Na 25 mi. nulen verkleint Oisterwijk kaar achterstand uit een scrimmage vooc het WSC_doel (12). Tot de rust moet WSC alle zeilen bijzetten om zich de verwoed aanvallende Ois_ terwiijkers van het lijf te houden. Toen 5 minuten na de rust Adel- berg een tam schot verkeerd be oordeelde cn de thuisclub op ge makkelijke wijze den stand gelijk maakte vreesde de WSC_aanhang 't ergste; doch dc spelers deden er toen een schepje op en 10 minute* later was liet door Duquesnoij em v. d. Bogaart reeds 24. Even la ter noleeren we 25; doch te vroeg, want de scheidsrechter beslist dat even te voren de WSC_keeper werd gepasseerd en er dus ten onrechte was doorgespeeld. De stand werd dus 31 Om aan alle onzekerheid een einde te maken gingen Jac. v. d. Ven Muskens cn Kools elk op hun beurt den Oisterwijk-keeper eens op de proef stellen en daar deze niet bepaald in goede vorm waswerden het evenveel doel punten (37). Het ging toen in de voorhoede zoo van een leien dakje dat Oisterwijk blij mocht z.ijn dat hel bij deze 7 doelpunten bleef. DONGEN—RWB 2—2. Deze tot het einde toe spannende wedstrijd is in een gelijk spel ge ëindigd een uitslag waarmee bei de elftallen tevreden kunnen zijn; want een eventueele overwinning zoowel van Dongen als van de on zen, zou zeer zeker geflatteerd zijn geweest. Overigens was het een wedstrijd die voor de rust op eem behoorlijk peil stond en mode door dc spanning het aanzien volkome* waard was. Na de rust echter was het vooral de spanning die deze. helft ken merkte. Bij RWB was 't vooral doelman Snels cn de beide achterspclers die dezen middag een prima partij ver tolkten; terwijl midlialf v. Zo* eveneens op een goeden wedstrijd kan terugzien. Over den wedstrijd liet volgende: De eerste aanvallen zijn voor de thuisclubwaarhij onze doelman al direct handelend moet optreden; wat hem echter goed afgaat. Na li minuten spelen komt RWB cr al lengs beter in en krijgen we enkele goede opgezette aanvallen te zien; welke echter niets opleveren. Na 20 minuten spelen weet I'. Mole_ graaf met een goed gerichten kop bal de score voor RWB te openen 01. Dongen valt hierna fanatiek aan en na ruim een half uur treft een goed gericht schot van haar linksbuiten doel; 1—1. Dongen heeft echter niet lang plezier van dit succes; want even later is het weer P. Molegraaf die het Dongen_net voor de tweede maal doet trillen; 12; met welke stand de rust iu_ gaat. Na dc -hervatting zien we een meest aanvallend Dongen tegen een sterk verdedigend RWB; waardoor nog al eens hachelijke momenten voor het doel van dc gasten ont staan: doch gelukkig houden in deze periode de doelman en backs het hoofd koel en wordt steeds er ger voorkomen, totdat 5 minuten voor het einde de scheidsrechter op de reactie van liet Dongen_nubliek achter ons dool hij een scrimmage; een doelpunt toekent, waarbij de bal minstens nog 10 c.m. voor de doellijn bleef; 2—2. Met deze* stand komt dan ook bet einde van dezen spannenden wedstrijd. DESK—WOENSEL 4—2. DES heeft dc beide puntjes in den wedstrijd tegen Woensel in Kaatsheuvel gehouden. Over het al gemeen is het een matigen wed stnijd geweest met voor de rust 't beste spel. In het begin zag het er niet naar uit dat Woensel zich zoo maar geronnen zou geven; want ze speelde een pittig partijtje; waar de verdediging van DES de handen aan vol had. De Eindhove- naren namen het eerst de leiding toen na 15 minuten de linksback van DES niet ingreep en de bal ineens werd ingeknald; 01. DES probeerde een tegenpunt te scoren; doch het lukte voorloopig niet. Eindelijk had v. Laarhoven succes door uit oen lioogen voorzet van rechts op ,ouderwetsclie' wijze in te koppen; 11. Even daarna kreeg v. Laarhoven weer den hal te pakken en plaatste no. 2 in de touwen; doch dit doelpunt werd we.vens buitenspel geannuleerd. Woensel deed nog enkele aanval len, doch zonder succes; zoodat de rust met gelijken stand 1—1 komt. Na de thee is Woensel weer het eerst aan bod en DES moet alle zeilen bijzetten. Langzaam komt er meer leven bii de DES_sers. Uit een vlugge aanval bewerkte de links back van Woensel den bal met de liand; waarvoor de scheidsrechter een penalty Iaat nemeny die door v. d. Ven in een doelpunt wordt omgezet; 21. De Eindhovenaren kunnen schijnbaar niet tegen ach terstand en laten de moed zakken. DES profiteert hiervan en v. Laar hoven, die dezen middag gevaar, lijk wns; verhoogde de score tot 31. Het spelpeil zakt zienderoogen. DES weet den stand in deze period* nog te verhoogen door C. SoeteT- boekdie bij een aanval snel in_ grijpt en er 41 van maakt. Woen sel doet dan een laatste poging om te doelnuntcn en vlak voor het einde heeft zij succes en wordt Groenende al gepasseerd; 42. Hiermede komt het einde. DES 2 won vcrclisnd v« Her» 2 mei 41. RKTVV 3DES 3 2 RKTVV ftDES 4 5—3 WSJ 3—DES 5 3—3 Nationale feestdag. Op initiatief van het bestuur der harmonie Apollo vergaderden Vrij dag de besturen van Apollo; Eu_ Shonia en Bel Canto, om in onder- nge bespreking te trachten lot een plaatselijke viering te komen van den nal'ionalen feestdag bij gelegen heid van de te verwachten blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin. Besloten werd niet de sportver. eenigingen en de jeugdstandsorga. nisatics op Maandagavond een ver gadering te houden; tot nadere vaststelling van een programma voor de te verwachten feestdag. De burgemeester is tevens op deze bij eenkomst uitgenoodigd, evenals de schoolbesturen; om de mogelijkheid 1 te bezien ook de jeugd in de feest viering te betrekken. Slatiedag Euphonin. De harmonie van het Kon. Mu ziekgezelschap Euplionia hield Za terdag j.l. ziijn traditioneelcn Sta tiedag. Het begon met een muzikale rondwandeling, welke vooral de belangstelling van de jeugd genoot. Na een goed diner in Huize Eu_ phonia kwamen ook de dames van de leden in een gezellige avond, reunic bijeen; dat opgevroolijkt werd door de leden van de in Eu phonic gehuisveste tooneelvereeni- hing Crescendo. Jubileum Missiebond. Ter gelegenheid van het 15_jarig bestaan van den Missiebond van de St. Bcrnardusschoolgaven de jon. jensin de zaal van de R.K. Gil denbond vorige weck vier Missie avonden; waarop telkens met veel succes het prachtige Missie_spel De Martelaren van Oeganda, werd •pgevoerd. De jongens speelden; zooals we dat van onze kleine ac teurs gewoon zijn. Avond on avond hadden zc veel succes. Dinsdag avond wordt een speciale avond jfegeven in het Missiehuis St. An_ tènius. Biljartsporfc N.B.B. 1ste klasse District Kaatsheuvel. Ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap, zoowel van het le als 2e vijftal; hield de vereeniging Ons Genoegen j.l. Zondag een re ceptie in haar vereenigingsJokaal bij den heer Vngts. In haar ruim; mooi versierde clublokaal hadden bestuur en leden op de daarvoor apeciaal ingerichte ruimte plaats genomen. Ook voor de genoodigden waren speciale plaatsen in orde ge bracht. Het was dan ook dubbel jammer dat van de ziijde van do zusterver- eenigingen; do belangstelling voor deze ondernemende vereeniging zoo gering was. Wij honen dan ook dat in de toe komst bij devueliikc gelegenheden grootere sportiviteit aan den dag zal worden gelegd, wat tevens ook de biljartsnort in ons district ten goede zal komen. Als bestuurslid van den districts- bond voerde de heer Kamp het woord. Tn welsekozen woorden aclietste de heer Kamp het biljart- •pel als zoodanig en memoreerde dit levens met enkele treffende voorvallen. Dc lieer v. d. Kaa: oud-trainer van Ons Genoesenbracht hulde aan de '■•-"•nnioensviif'nllen; eaf ankele richtlijnen voor de a.s. dis_ tricht-kamnioens-wedst rijden en spoorde allen aan tot intensieve training; wat hei volgend jaar hel' movenne ten go°do zal komen. Als afgevaardigde van de vereeni- vtnir Nooit Volleerd; sprak de lieer Terharen. Tot slot werd het woord gevoerd door den wedstrijdleider. Uitslagen van <l« on 18 Januari j.l. fesneplde wedst-êiden le klasse: KOT IITrouwe Onkomst 46 O-oene LakenDES 100 KOT alff. gem. 5.51 hoogste serie H. Snoeven 28. Ir. Opkomst als. gen. 6.32-. hotvrste serie Th. Netten 50. Groene Laken alg. gem. 3.94; hoogste serie P. v. Tioxtel 31. BES alg. gem. 3.30; hoogste, serie H. Soeterhoek 29. LOON-OP-ZAND. Burg-erliike Stand van 15 Dcc. 1946 tot 1 Jan. 1947. GeborenAdrianus L zv. L P L Jfcerens-Muskens Petronella G M dv. N G Verschurc-Brabers Anton ia IT M dv. J C Bergmans- van Wanrooij Hendrik zv. A Zwart-Laros - - Johanna W L dv. U J Bergmans_van de Wouw Antonius W P L zv. P M van Boxtel_van Eest Maria C J C dv. M J Coomans_Maas Josephus Cl F M zv. A TI C van Riel_I,aros Mnrinus G J zv. L T van Heu_ anen_Hoevenaar Jacobn J dv. L Koencn_van Tilborgli Jacobus A jbv. J F TIoevenaar-Aussems. Overleden: W J P Damon 5 j. M J II van Wanrooij 6 nmd. k C Steenhuijsen; eclitgenoote van k W Masseurs 61 j. - G van Bla_ del; echtgenoofc van F P Rakx 74 j. C J van Oost-rumechtge_ *oot van II J de Werd 28 j. J V van der Wee echt gemote van C M J Vekenians 64 j. Th Keeris weduwnaar van J C van Ekelen; voordien weduwnaar van A An. sems 82 j. J C van der Loo; wed. van J M Hessolmans 85 j. W Kom'jmanswed. van P van der Velden 83 J. Gehuwd: TI H van Delft 29 j. le Waalwiik cn J van Diik 26 j. te Loonopzand L F Kroo! 25 j. en M van Woensel 25 j. beiden le Loonopzand. Huw. aangiften: Geen. Vertrokken: G G Luijtcn naar 3tevenbergen F Leltz cn eclit genoote naar Waalwijk TI van der Veld-n naar Goirle M Seters nnar Slttard A J v d Sehans *anr Snrang_Capelle .T Koster naar Beverwijk - M W Rijken naar Sprang-Capelle C M E Laros naar Tilburg T J M van Rooy naar Sprang-Capelle H J de Werd naar Heerlen H J C van den Broek naar Arnhem H A de Niijs naar Amersfoort. IngekomenT J C Simons van Til burg C W M Korthout van Den Haag H IJpelaar van Waalwijk M J Pulles van Waalwijk J H van Abbeele van Tilburg C A Mosselveld van Rotterdam J J Klerkx van Waalwijk A v d Berg van Eindhoven A J Klerks van Drunen G M Horsten van Dongen J M Heijnen van Hoeven J Broeken en gezin van 's Gra venhage C M E Laros van Til burg M A J Hebing van Oir_ schot C J A W Matthijs van Heerlen C A van Esch van Am sterdam W A L Vugts van Zeist J E Bergmans van Waalwijk P Ligtvoct van Waspik AG Snoe ren van Tilburg. R.K. Middenstandsvereeniging. Woensdagavond hield bovenge noemde vereeniging een algemeene ledenvergadering bij mej. de Wed. Wiijtvliet. Na een openingswoord door den voorzitter; las de secretaris de no tulen der vorige vergadering, welke zonder op_ of aanmerkingen wer den aangenomen. Als spreker van dezen avond trad op Mr. v. d. Pol; die als onderwerp gekozen hadDe na_ooiiogsche problemen voor den middenstand. Spreker schetste in duidelijke trekken den toestand voor den middenstand van voor den oorlog; terwijl nu de lijd gekomen is voor alle middenstanders propa ganda te maken in hun eigen kring en in eigen omgeving; terwijl sa menwerking één der hoogste eischen moet zijn. Vooraleer echter deze propaganda naar «builen te maken; moet van binnen de zaak gezond zijn en alles behartigd worden met christelijke beginselen en katholie ken grondslag, aldus spreker. Hij had een zeer aandachtig gehoor; waarna enkele vragen gesteld wer den, welke op duidelijke wijze door Mr. v. d. Pol; of door het bestuur beantwoord werden. Zeer voldaan keerden allen huiswaarts. Ongeval. Woensdagmorgen j.l.; toen mej. Huibrechls door de kamer liep; kwam ze te vallen over een actc_ tasch welke van een stoel gevallen was en brak haar onderbeen. Mej. H. werd naar liet ziekenhuis te Tilburg overgebracht. LAND- EN TUINBOUW. Het verduurzamen van hout. Het meest bekende middel om hout tegen vroegtijdig bederf te bereiden is de crosootolie, die reeds meer dan 100 jaren overal ter wereld wordt toegepast. Alle spoorwgdwarsliggers in ons land zijn gecreosoteerd, daardoor is de veiligheid van de spoorbaan ver zekerd, want goed gecreosoteerd hout kan niet verrotten. De Wa terstaat laat het hout voor water bouwwerken creosoteeren, want de creosootolie zal door het wa ter niet worden uitgespoeld, vele Electriciteitsmaatschappijen laten hun palen creosoteeren en als ze een ander bereidingsproces kiezen, laten ze den voet van de palen toch nog met creosootolie berei den. Daar men weet, dat rotten van het hout veroorzaakt wordt door dat insecten en houtzwammen, en in ons klimaat vooral de laatste, zich voeden met de wanden der houtcellen, is het doel van de- houtbereiding het hout inwendig te drenken met een vloeistof, die gif tig is voor de houtvernielers. Het zal dus van groot belang zijn, dat deze vloeistof zoo diep mogelijk in het hout wordt gebracht en dit gebeurt in de creosoteerfabrie- ken. Daar wordt het hout, nadat het van schors en bast ontdaan is en op maat is gezaagd in een ijze ren ketel gereden, die daarna her metisch gesloten wordt. Dikwijls wordt deze ketel dan eerst lucht ledig gemaakt en daarna wordt hij met heete creosootolie gevuld. Vervolgens tracht men nog meer olie in den ketel te persen tot er een druk van 8 tot 10 atmosfee- ren bereikt is en deze druk wordt aangehouden tot er voldoende olie in het hout is gedrongen. Het is begrijpelijk, dat een der gelijke behandeling van het hout zooveel meer zekerheid geeft voor een langen levensduur dan een in dompelen in de bereidingsstof, zooals men dit dikwijls ziet toe passen. Het is waar, dat er kos ten zijn verbonden aan het ver zenden van het hout naar de fa briek, doch deze zullen toch meer dan goed worden gemaakt door den langeren levensduur. De creo- soteerinrichtingen kunnen trou wens het gecreosoteerde hout dik wijls in bepaalde afmetingen le veren, waardoor-die extra kosten van verzending komen te verval len. Bidweek. De internationale Bidweek, die ieder jaar van 18 tot en met 25 Januari gehouden wordt, is l.l. Zaterdag begonnen met de intentie „Terugkeer van alle dwalenden tot den éénen schaapstal van Petrus". Het bedoelt een indrukwekkende demonstratie, een eensgezind en eendrachtig bidden van de éène gedachte: „dat allen één zijn". Een grootsche gedachte vooral in deze tijden van communisme en heidendom. Wat zou het een besparing ge ven aan geld en deviezen, indien alle houtverbruikers hun hout goed lieten bereiden, alvorens het in toepassing te brengen, zoodat dit 25 tot 30 jaren dienst zou kunnen doen. Niet alleen zouden ze zichzelf hierdoor bevoordeelen, doch ook medewerken aan het al gemeen landsbelang. Het meeste hout toch, dat in ons land wordt gebruikt, moet uit het buitenland worden ingevoerd en het zal dus met het oog op deviezenbespa- ring van zoo'n groot belang zijn, dat ook de houtverbruikers zoo min mogelijk hun hout onbereid in gebruik nemen. In den oorlog was er niet veel creosootolie voor de houtbereiding ter beschikking, daar deze door de bezetters voor oorlogsdoeleinden werd gebruikt. De creosootolie is een Nederlandsch product, dat voornamelijk door de Staatsmijnen uit de steenkolenteer wordt gedis tilleerd en ze komt nu langzamer hand weer meer en meer ter be schikking voor de houtbereiding. Laten degenen, die de groote waarde van gecreosoteerd hout nog niet kennen, eens informeeren bij hen, die ondervinding op dit gebied hebben, want wij zijn er zeker van, dat het oordeel alles zins gunstig zijn zal. K. SPORT. SCHAKEN. In hel kader der róórwedstrijden om het Persoonlijk Kampioenschap Noord_B'rabanlwerd op Woensdag S Januari j.l. in De Twee Kolom_ j men een aanvang gemaakt' met de I wedstrijden om het Kringkampi. I ocnschap Waalwijk cn Omstreken, j Dertien deelnemers hadden zich aangemeld; welke in twee groepen werden verdeeld. De winnaars van beide groepen spelen een korte match om het kampioenschap. De indeeling der groepen luidt Groep A. M. Ros. A. Hooft van Iiuijsduiuen. F. van Ticnhoren. L. Smit. J. Pullens. M. C. Goudberg. C. Quirijns. Groep B. 1'. H. Kuiisten. N. J. C. Ros. Drs. A. S. Vader. Pruijssers. C. Slagmolcn. W. Horn. De uitslagen der lot op heden gesnoeide partijen luiden: Groep A. A. Hooft van IIu.ijsduinen M. Ros 1—0 M. C. GoudbergF. van Tienhoven afgebr. M. RosJ. Pullens 10 A. Hooft van Huijsduinen— L. Quirijns 01 M. C. GoudbergL. Smit 10 Groep R. P. II. Kuiisten—W. Horn 1—0 Drs. A. S. VaderPruijssers 10 I'. ir Kuijs'enN. J. C. Ros 1—0 C. Slagmolcn— Drs. A. S. Vader V2V21 KORTE BERICHTEN. De lichting 1946 zal voor wat I betreft de infanterie evP de artil- j lerie tusschen 1 en 15 April onder I de wapenen worden geroepen. Zaterdagmiddag te omstreeks 4 uur werd onder de gemeente Oss»»ndrecht het 7-jario dochter tje Tinv van den heer T. Kooien, wonende Wassenaarstr. 15 te Bergen op Zoom, toen zij naast haar vader in de auto zat door 'n schot van e»n grens-kommies doo- delijk getroffen. Een Grieksch passagiers schip is op een mijn aeloopen, waarbij 400 personen omkwamen. Een Engelsch tankschip liep bij Denemarken op een mijn. De schade bii de ontploffing te Muiden beloopt 3K ton,-'de re geering heeft aan die gemeente een voorschot gegeven van 100.000. De schade der burgers valt onder oorlogsschade. „Mijn uitgangs punt zal zijn Niet heerschen, maar dienen Vroolijk wapperden de vlaggen in Waspik in het vriendelijke winterzonnetje, dat zich voor deze gelegenheid van de beste zijde deed kennen. Er was eveneens een vroolijke bedrijvigheid aan de grens der gemeente bij de hooiper serij. Ruiters en deputaties van ver eenigingen stonden er opgesteld en de harmonie blies er lustig op los. Er stond dan ook iets bij zond ers te gebeuren, de nieuwe bur gemeester van Waspik, de Edelachtbare heer Couwenberg, werd ingehaald. Waspik kreeg weer een burge meester. Eindelijk arriveerde de magis traat met zijn gezin, hartelijk wel kom geheeten door de wethouders der gemeente en door den voor zitter der vereeniging „Nederland en Oranje", de heer N. Rijken, die in een Toespraak zeide, dat hij de burgemeester met zijn gezin namens „Nederland en Oranje" en namens de geheele burgerij hartelijk welkom heette. Men had lang in twijfel verkeerd omtrent de vraag wie er burge meester van Waspik zou worden, maar men had gehoopt, dat het iemand zou zijn, die voor allen i onbekend was. Spreker heette den Edelachtb. heer Couwenberg wel kom als vertegenwoordiger van H. M. de Koningin en omdat hij het aangedurfd had een zwaar ge troffen gemeente als Waspik weer tot nieuwe bloei te brengen. De heer v. Rijken had ook iemand uit Didam gesproken en daarvan de beste indrukken van den nieuwen burgemeester overge houden. Het was hem gebleken, dat deze de gemeente zou kunnen leiden en besturen zooals dat noo- dig was. De houding van burgemeester Couwenberg ook, gedurende de duitsche bezetting had getuigd van fierheid, moed en vastberadenheid. Spreker hoopte, dat het den bur gemeester gegeven mocht zijn, de vroegere werkkring en woonplaats te vergeten en hoopte, dat hij de gemeente op alle gebied weer tot nieuwe bloei kon brengen tot heil van het geheele volk en tot heil van het vaderland. Nadat de harmonie het Wilhel mus gespeeld had, werden door twee kinderen aan Mevrouw Cou wenberg bloemen aangeboden, onder het zeggen van een toepas selijk vers. Burgemeester Couwenberg dankte hierna voor deze ontvangst aan de grens .der gemeente, ciie hem ten zeerste getroffen had. Hij dankte ook namens zijn vrouw en kinderen in enkele hartelijke be woordingen en gaf de verzekering te zullen trachten een goed bur gemeester voor Waspik te zijn en hoopte veel voor deze gemeente te kunnen doen. In een feestelijke optocht begeleidde men den bur- cremeester nu naar het gemeente huis. IN DE RAADSZAAL. Loco-burgemeester van Dongea opende de plechtige raadszitting met een hartelijk welkomstwoord, waarna de secretaris, de heer van Beurden, de stukken van benoe ming en eedsaflegging voorlas. Vervolgens hield loco-burge meester van Dongen de volgende Installatierede. Edelachtb. Heer Couwenberg, Wanneer ik het voorrecht heb, als loco-burgemeester, de eerste te mogen zijn U in deze openbare vergadering ter gelegenheid van Uw installatie als burgemeester der gemeente Waspik, toe te spre ken, dan wil ik op de eerste plaats U, Uwe echtgenoote en Uwe kin deren welkom heeten in deze ge meente en van harte geluk wen- schen met het feit dat het Hare Majesteit de Koningin heeft be haagd, U mijnheer Couwenberg, te benoemen tot burgemeester dezer gemeente. Het is ons helaas niet mogelijk U voor direct verblijf en vestiging in deze gemeente een ambtswo ning aan te bieden, doch wij zul len hopen dat hierin spoedig een oplossing zal gevonden worden, opdat U zich ten volle zult kun nen wijden aan de zware taak die op Llwe schouders is gelegd. De wijze waarop de inwoners van Waspik U heden ontvangen moge voor U een bewijs zijn dat U hier vindt een bevolking die opziet tegen het gezag en in Uw persoon wil zien de vertegenwoor diger van Hare Majesteit de Ko ningin, alzoo de vertegenwoordi ger van het hoogste gezag. U zult hier ook vinden in gods dienstig opzicht een gemengde be volking, en wijl er steeds eene goede verstandhouding en samen werking is geweest tusschen we reldlijk en geestelijk gezag, hoop en vertrouw ik dat deze verstand houding voor de toekomst zal moqen bestendigd blijven. Het is niet miine bedoeling Edelachtbare Heer Couwenberg U als het ware een werkprogram voor te leggen, dit acht ik over bodig, want Uw jarenlange erva ring op het gebied van gemeente zaken, stellen U wel in staat zeer spoedig te weten te komon wat er in deze gemeente voor U te doe* is, doch het zij mij vergund voor eene zaak Uwe bijzondere aan-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 4