JieJt Jie>moxandum üt faaittoox HESJE N ET M E I SJE zoekt betrekking KALFVAARS EEN TOOM BIGGEN EEN BASCULE. "O. O. G." DINSDAGNAMIDDAG van 12 2 uur Plaatsbespreken Uitvoering „Ö.O.G.' ter» bate van KATHOLIEK THUISFRONT. Abonneert U op De Echo van het Zuiden' EEN NET DAGMEISJE ZIT-en SLAAPKAMER ZIT-SLAAPKAMER. CHAUFFEUR GEVRAAGD in expeditie-bedrijf. KINDERWAGEN HET ADRES Boonstaken Weide p a I e r Klaverruiters IS EN BLIJFT M. VAN HULTEN VOOR UW BABY MOEDERKAART LUIERBON. FIRMA CUNEN WAALWIJK. Verders prachtige GRAMOFOO v - P LATEN LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 7. Waalwijksche en Langstraatsche Courant v«mn Nogmaals WASPIK Intochi en installatie van Burgemeester Couwenberg dacht te vragen en wel voor de groote achterstand in de volks huisvesting in deze gemeente, het bouwen van woningen zal een punt van eerste .urgentie zijn, en daarmede onvermijdelijk gepaard gaande het uitbreidingsplan, het welk door Oud-Burgemeester Dekkers reeds in 1942 is aange vraagd aan den Planologischen Dienst te 's-Hertogenbosch, doch helaas tot op heden nog geen en kel plan is ontvangen, doch laten wij de hoop uitspreken dat onder ■we bekwame leiding B. en W. spoedig een voorstel aan den Raad zullen kunnen voorleggen. Ik kan U de verzekering geven dat U te allen tijde zult kunnen sekenen op den steun en mede werking van de wethouders en den gemeenteraad, die zullen steeds achter U staan wanneer het de be langen der inwoners van Waspik ke treft Moge God Uw werk zichtbaar aegenen tot welzijn van de Was- piksche bevolking en tot groei en bloei der Gemeente Waspik. Hierna hing spreker den nieu wen burgemeester de ambsketen cm en verklaarde hem voor geïn stalleerd, BURGEMEESTER COUWEN BERG SPREEKT. Burgemeester Couwenberg zei- de vervolgens in zijn toespraak dat hij, nu hij op het punt stond het ambt van burgemeester der gemeente Waspik te aanvaarden, vervuld werd met dankbaarheid •a voldoening; dankbaarheid je gens God en H. M. de Koningin m dankbaarheid jegens zijn raad gevers en voorsprekers. Het gaf hem voldoening na zijn vorige werkkring wederom op Brabantschen bodem te zijn terug gekeerd, het gewest waar hij ge boren en getogen was. Dank ook bracht hij aan wet houder van Dongen voor diens vriendelijke woorden, die hem de den gek oven, dat Waspik hem welwillend tegemoet trad. Men kon ervan verzekerd zijn, dat ieders 1 echten bij hem in goeue handen waren, maar hij hoopte ook, dat de raad niet zou tornen aan hetgeen door den wetgever in handen van den burgemeester en de wethouders gelegd was. Een vruchtbare samenwerking was daarenboven noodig en zijnerzijds kon men op volkomen objectivi teit rekenen. Uitdrukkelijk wensch te burgemeester Couwenberg te verklaren, dat hij geen onderscheid aou maken naar rang of stand, partij of religie. Zijn uitgangspunt zou zijn: „Niet heerschen, maar dienen". Spreker ontveinsde zich niet, dat «en verantwoordelijke en moeilijke teak wachtte vooral, nu hij een man kreeg op te volgen, die 40 jaren lang aan het hoofd der ge meente had gestaan, oud-burge meester Dekkers. Hij zou een man op moeten volgen, die geëerd is en bemind. Burgemeester Couwen berg dankte oud-burgemeester Dekkers hartelijk voor al hetgeen deze voor de bevolking 'had gedaan. Zijn naam zou aan Was pik verbonden blijven als een man van groot formaat en de beste uit de rij van burgemeesters. Ook bracht spreker dank aan aijn onmiddellijken voorganger, wnd. burgemeester van Zijl. De gemeente Geffen mocht zich ge lukkig prijzen een man als de heer van Zijl als burgemeester te krijgen. Van deze plaats wilde hij dezen nog eens uitdrukkelijk dank brengen. Nu ook, zou burgemeester Cou wenberg officieel het secretariaat der gemeente overnemen, dat ruim 2 jaren lang door den heer van Beurden op uitnemende wijze was waargenomen. Hiervoor wenschte hij den heer van Beurden nog eens hartelijk te danken en zeide ook, dat hij zeer zeker nog wel eens de voorlichting van den heer van Beurden noodig zou hebben in tal van zaken. Doch ook de hulp van de stille werkers achter de scher men zou voor hem onontbeerlijk xfn. Burgemeester Couwenberg ver klaarde de belangen der gemeente ■aar best vermogen te zullen be hartigen en in het bijzonder de belanaen der economisch zwakke ren. Tot slot sprak hij de hoop uit, dat eens van hem gezegd zou kunnen worden: „Hij was geen burgemeester, maar een burger vader." Nogmaals verzekerde SDreker hierna, al het beste voor Wasnik te zullen doen. Wethouder van Dongen. Wethouder van Dongen dankte vervolgens den heer van Beurden die ruim twee jaar het ambt van secretaris der gemeente had waar genomen op een wijze die alle eer en respect afdwong. Spreker hoop te dat het den heer van Beurden ook in de toekomst goed mocht gaan. Wethouder Kuijsters. Als wethouder en als voorzitter der R.K.A.B. heette de heer Kuijs ters den nieuwen burgemeester welkom, waarna hij hem van har te met zijn benoeming feliciteerde. Van deze gelegenheid wilde wet houder Kuijsters tevens gebruik maken om de bloemenmand, die reeds in het gebouw cjeplaatst was, namens de R.K.A.B. en de Kajotters aan te bieden. Spreker hoopte dat de heer Couwenberg nog lang als burge meester van Waspik werkzaam mocht zijn en hoopte dat de we- derzijdsche samenwerking vrucht baar mocht zijn. De burgemeester dankte voor deze woorden en hoopte eveneens in de toekomst prettig en vrucht baar met de R.K.A.B. te mogen samenwerken. De heer Brokx. Als nestor der raadsleden voel de de heer Brokx zich gedrongen enkele woorden te spreken. Hij was vaak in Didam ge weest en er getroffen door de Geldersche gemoedelijkheid. Hij hoopte dat het hier in Waspik zoo mocht zijn als in Didam. De heer Brokx wees vervolgens op de eminente wijze waarop door oud-burgemeester Dekkers de ge meente bestuurd was en op de moeilijke tijd toen Waspik in de frontlijn lag. Hij wilde van deze plaats dan ook niet nalaten een eeresaluut te brengen aan oud- burgemeester Dekkers voor alles wat deze voor Waspik had ge daan. Spreker wenschte burge meester Couwenberg. een aangena me, prettige en vruchtbare ambts periode toe en hoopte, dat het hem met zijn huisgezin in Waspik voorspoedig mocht gaan. Burgemeester Couwenberg on derschreef de woorden tot oud burgemeester Dekkers gericht en hoopte diens voetspoor te mogen volgen. De heer Verduijn. Namens de Nederlandsch Her vormde Kerk sprak tenslotte het raadslid de heer Verduijn enkele woorden van felicitatie. Deze zei- de, dat de taak die burgemeester Couwenberg wachtt niet gemak kelijk was, want groot waren de maatschappelijke en moreele moei lijkheden. I Met voldoening had spreker uit de rede van burgemeester Cou wenberg opgemaakt, dat voor de zen allen gelijk zouden zijn. Tot slot sprak hij den wensch •uit, dat God, die alle dingen leidt, hem mocht geven wijsheid en inzicht om Waspik te leiden naar een nieuwe toekomst. Burgemeester Couwenberg dank te ook dezen spreker voor de har telijke tot hem gesproken woor den en verklaarde nogmaals, dat i allen voor hem gelijk zouden zijn. Hierna sloot hij de officieele j vergadering van den gemeente- j raad met gebed. (Slot volgend nummer). SPORT. KEES DE RUIJTER. Deze weekvan Donderdag 23 Januari toi en met Zondag 20 Jan. worden in dc groole Stadsschouw. burgzaal te Apeldoorn de kam. pioenschappen van Nederland ge_ speeld; n.l. hoofdklasse groot bil_ jarl anker cadcr 45/2. Onze \Vaal_ wijkcr Kees de Ruijtcr behoort tot één van die prominente spelers die. hier aan mee doen. Wat zullen de resultaten van dezen jongsten dcel_ nemer z,ün. Als wij bel keurkorps van deelnemers onder de loupe nemendan moeten we op de ecr_ ste plaats zeggen dat de meeste spelers van nationale en internatio. nale vermaardhéid zijn: doorkneed in bet vak en ren schal van wed_ striidroutine hebben opgedaan in nationale_ en internationale landen. wedstrijden. Namen als een v. Vliet; van der Pol: de Lccnw, Sweering, Wevers.' Jacobs en Kobus; zeggen genoeg om verder hier op in te gaan. Wel weten we dat onze Waal. wijker het fijne: kleine spel tot in de finesses doorvoert en dat hij alles on alles waagt en niet afwijkt van zijn vastbesloten systeem. Ook weten we dat hij één van de fijn. st« masseerders en plkeerders is in he.el de biljart-wereld. We hebben hem deze week zien tainen op de groote tafel in zijn Vader's café. Serie's van 100y 200; zelfs van meer dan 300 rolden uit zijn qué; het was een wonder van techniek; van gevoeligheid; van concentratie; doch op wedstrijdgebied is h,ij altijd nog ten achter bij de craks die een schat van wedstrijd-routine hebben ongedaan in al die jaren op nationale, en internationale wedstrijden. We weten ook dat die spelers hun hart vasthouden als de jonge Waal wijker de ballen in po. sitie bij elkaar krijgt; want allou weten en denken danals het nu maar niet bet einde wordt. Veel hang van dit kampioenschap af; want zoo w.ij vernemen worden n.l. no. 1 en 2 afgevaardigd voor de te houden wereldkampioenschappen 4.1/2; die in Maart a.s. te Buenos Aires (Zuid.Amerika) gehouden worden. Met groote spanning wordt door geheel Nederland en vooral door de 20.000 leden leden.tellende biljar ters van Nederland; naar dezen titanen.wedstrijd uitgezien. Wij ho pen dat onze Waalwij'.cer met ecre uit deze wedstrijden te voorschijn mag komen en wenschen de ver_ eeniging Excelsior; waarvan Kees lid is; en hem xelf een goed resul taat toe. De uitslagen van do gespeelde wedstrijden zullen eiken dag per bulletin aan ons Bureau bekend ge maakt worden. De Heer en Mevrouw THEO VAN DELFT—WEIJERS geven met groote vreugde kennis van de geboorte hunner dochter die bij het H. Doopsel de namen ontving Isabella Vincentia Theodora Maria. Moergestel, 19 Januari 1947. Hierdoor betuig ik mijn hartelijken dank voor de blijken van belang stelling en de cadeaux, ontvangen bi] gelegenheid van mijn 75sten ver jaardag, op 10 Januari ji. H. DAM EN Julianastraat 41 KAATSHEUVEL. bij Dame of Heer alleen in Kaatsheuvel. Brieven onder No. 1677 Bureau van dit biati. TE KOOP; esn zwart bonte volbloed, en t. b. c. vrij. Aan het zelfde adres TE KOOP EEN PATENT-AS met wielen en krui>veren. A. ROMBOUTS, Hoofdstraat 33 KAATSHEUVEL. TE KOOP: en w. SMITS - Sempke - DRUNEN GEVRAAGD: tegen half Maart wegens huwelijk der tegenwoor dige A. DE KORT—KLIJBERG Mr. v. Coothstraat 49 WAALWIJK TE HUUR GEVRAAGD door dame alleen of Brieven met condities onder No. 1676 Bureau van dit blad. A. L. KUSTEN, Gasthuisstraat 92 KAATSHEUVEL. TE KOOP OF TE RUIL; een z. g. a. n, v. o. nieuw model. Ook TE RUIL tegen WANDELWAGENTJE i. g. st. Adres te bevr. bureau van dit blad of drukkeiij .Excelsior" K'heuvel. voor Veilingstr. 2 DRUNEN, mits U zich tijdig voorziet vai een welke wij U verstrekken b| inlevering van de KOFA-MAGAZIJNEN if ONTVANGEN Lessenaars voor muziekinstr Polsters voor sax. en klarinet. Alt. sax (hooge stamming) Fl. 150 - enz. (klassiek) zooals De Barbier van Sevtlla, Schuberts onvoltooide en andere. VERDERS ALLES OP MUZIEK GEBIED. MUZIEKHANDEL „CNESCENDO" Stationsslr. 67 WAALWIJK. DONnF.RT)AG 23 JANUARI 1947. De Echo van het Zuiden -UitgeverJAN TIELEN Abonnemen tsprijs t 15 cent per week; 1.95 kwartaal Drukken Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Heb memorandum; dat de Neder_ landsche Regeering richtte tot den Raad van plaatsvervangende Mi nister» van Builcnlandsche Zaken ba Londen, is wij betoogden het reeds in ons vorig artikel niet alleen van belang voor Nederland ea zelfs niet alleen voor de verhou ding tusschen Nederland en Vuitschland; maar het is van be lang voor de geheele wereld, om dat onze regeering er haar ziens- wajze in geeft over het totstand komen van de werkelijke vrede. Vanzelfsprekend beweegt het docu ment zich voornamelijk op econo misch gebied- We zeggen .van zelfsprekend'omdat bij liet vast stellen van het vredesverdrag met Duitschland economische bepalin gen een groote rol zullen moeten spelen; wil men ook op dit ter rein niet. na het winnen van den •orlog; den vrede verliezen. Duitschland is nu eenmaal een •oonomische factor van den eersten rang en economische factoren spe len een groote rol in liet verloop van de geschiedenis. Daarom alleen al zal het noodig zijn in het vredes verdrag de noodige maatregelen te ■emen ter voorkoming van econo mische agressie in de toekomst. De laatste wereldoorlog toch hebben we voor een gedeelte mede te dan ken aan economische agressie. In dit verband wijst onze regeering dan ook op de noodzaak om de be paling van Potsdam door te voe ren. In deze plaats werd immers afgesproken zoo spoedig mogelijk over te gaan tot een decentralisatie van de Duitsclie industrie en tot opheffing van de bestaande econo mische machtsconcentraties in den vorm van kartels, trusts en syndi caten. Hiernaast stelt zij echter voor over te gaan tot een corpora tieven ophouw van het sociale en •conomische leven in Duitschland. Afbreken; maar ook opbouwen! Naast het economische speelt ecli_ ter ook het staatkundige een be_ langi.ijke rol; vooral in Duitsch land. Wat wij ;Duitscliland' noe men; bestaat nog niet zoo heel lang als één land. Pas onder Hitler is Duitschland een eenheidsstaat ge worden en dat nog niet geheel. On der den eersten wereldoorlog ech ter was dit land een bondsstaat; men denke maar aan het onttronen van verschillende vorstelijke en koninklijke personen na afloop van dien oorloge Naast den keizer van Duitschland kende men toen nog een koning van Beieren bijvoor beeld. Onze regeering stelt nu voor van Duitschland niet 'opnieuw een eenheidsstaat te maken, maar een statenbond. Zij wil dit doen ter verzekering van de rust en veilig- keid op de wereld; er van uit gaande dat door een eenheidsstaat Duitschland een groote macht zou bezitten, wat; gezien de mentali teit van de bewoners van dat land; zeer gevaarlijk zou zijn. Zij wijst •r dan op dat een statenbond voor Duitschland niels nieuws zou zijn; daar de politieke organisatie van Duitschland onder den 2.g. Duit- «chen bond (van 1815—1806) ook •en statenbond was. Hier meenan we 't toch niet geheel met bet memorandum eens te kun_ ■en zijn. Het geschiedkundige ar gument van den vroegeren Duit_ «clicn bond slaan we niet erg hoog aan. Dergelijke bonden hebben in meerdere Landen bestaan; men be hoeft allccij soms maar wat verder- in de geschiedenis terug te gaan. Ook Nederland is er niet geheel vrij van. geweest! In alle statenbonden zien we eenter een groei naar meer eenheid; vooral wanneer de bevol king van de verschillende staten zich stamverwant gevoelen. Het 'ican langer of l^orter duren; maar bijna allen groeien op den duur naar een bondsstaat of een eenlieidsbond men zie slechts naar Zwitserland en de Vereenigde Staten. Zoo'n groei gaat echter gepaard met groote; spanningen. Nu Lijkt het'ons toch voor de toe komstige Nederlanders niet prettig een land naast zich te hebben waar het binnenlands rommelt. Laat men nu niet zeggen: de geallieerde contróle moet er juist op toezien dat de inwendige structuur van Duitschland die van een statenbond blijft; want dan geeft men zich over aan een illusie. In den staten bond Duitschland zal; vreezen wij, de staat met de grootste bevolking; die de grootste mond kan opzetten; in ons geval dus Pruisen, wel weer tamelijk spoedig de baas gaan spelen. Vooral zal dit het geval (Slot). ANDERE SPREKERS. Pastoor Huibers. Pastoor Huibers was' dankbaar uitgenoodigd te zijn om den nieu wen burgemeester namens de ge heele R.K. Geestelijkheid welkom te mogen komen heeten. Hij deed dit gaarne en durfde hopen, dat de edelachtbare heer Couwenberg in Waspik een gezegend bestuur mocht hebben temidden van zijn gezin. Altijd was er tusschen de geestelijkheid dezer gemeente en het gemeentebestuur een buiten gewone samenwerking geweest, waarvoor Pastoor Huibers oud burgemeester Dekkers hartelijk dank bracht, evenals aan wnd.- burgemeester van Zijl, dien hij niet zou vergeten. Spreker hoopte, dat deze goede verstandhouding ook in de toe komst zoo mocht zijn en blijven. Men kon in dezen tijd immers niet meer naast elkaar leven. Tot slot sprak Pastoor Huibers nogmaals de hoop uit dat de samenwerking tusschen het wereldlijk en geeste lijk bestuur in de toekomst goed mocht zijn. Ds. v. d. Smit. Ds. v. d. Smit wenschte burge meester Couwenberg van harte geluk met de mooie benoeming en feliciteerde ook diens vrouw en kinderen, daarna de hoop uitspre kend dat zij altijd met vreugde en voldoening terug mochten zien op dezen dag. Heden hadden de si renes geloeid, nu niet angstig, maar om- uiting te geven aan de vreugde op dezen dag. Met belangstelling had Ds. v. d. Smit naar de rede van den bur gemeester geluisterd en vernomen dat deze geen verschil zou maken tusschen de Roomsch Katholieken en de Protestanten. Hij was blij dat daarmede een traditie voort gezet werd. Namens het Protes- tantsche deel der bevolking dank te Ds. v. d. Smit oud-burgemees ter Dekkers voor alles wat deze voor dit deel der bevolking ge daan had, niet het minst in de laatste jaren van den oorlog. Oud-burgemeester Dekkers was altijd bereid geweest niet alleen de Roomsch Katholieke jongens uit de handen der tyrannie te hou den, maar ook de Protestantsche jongens. Hij zegde nu ook den nieuwen zijn; indien de verschillende stalen de rëpublikeinsche regeeringsvorm bezitten. Ecu statenbond Duitsch land zou misschien iets mee te bereiken zijn, wanneer de afzon derlijke stalen Monarchieën wer den; maar wij denken niet dat dit de bedoeling is In de gegeven omstandigheden zou men o.i. van Duitschland beter een z>ij het eenigszins verklein de eenheidsstaat kunnen maken. Bij de inrichting daarvan zouden dan de noodige maatregelen ge nomen moeten worden, dat de wer kelijke Duitschers Beieren; Rijn landen, Oost_Trieren etc. de Pruisen de baas kunnen blijven; want vooral de Pruis en zijn geest vormen het gevaar. Die maatrege len zullen echter meer effectief werken in één eenheidsstaatdan in de vier of vijf staten waaruit de statenbond bestaat. Ook in deze kwestie zal liet noodig ziijn zich vijfmaal te bezinnen; alvorens te beginnen. burgemeester alle medewerking toe, maar tevens iets hoogers, n.l. de voorbeden. Het Protestantsche deel der bevolking zou bidden voor burgemeester Couwenberg, opdat de zegen van God op zijn werk mocht rusten. Oud-Burgemeester Dekkers. Oud-Burgemeester Dekkers hield hierna de volgende toespraak: Geachte burgemeester Couwen berg, Als oud-burgemeester dezer ge meente is het mij een ware be hoefte U hier als den nieuwen op volger te kunnen begroeten. Met Uwe komst hier is voor Waspik een nieuwe periode in getreden. Met dankbaarheid kan ik ge tuigen van de uitstekende wijze, waarop de heer van Zijl hier ge- ruimen tijd het burgemeesterschap heeft waargenomen. Zijne benoe ming tot burgemeester van Geffen, waarmede ik hem van harte geluk wensch, is een waardige belooning voor zijn vele verdiensten. Thans is ook voor Waspik de finitief in de burgemeestersvacatu re voorzien. Uw ambtelijke loopbaan is ons een waarborg voor een deskundig bestuur. Gij waart 24 jaar gemeente secretaris van Didam. Vooral in de*n huidigen tijd wordt aan de administratief-tech- nische kennis van den gemeente bestuurder groote eischen gesteld. Wij zijn er van overtuigd, dat U daaraan ten volle zult voldoen. Uwe komst hier in Waspik be groeten wij met blijdschap. Waspik is een mooie gemeente en biedt aan den ijverigen be stuurder, hetgeen is wat wij van U verwachten, vele perspectieven. Ik had zelf het genoegen 40 ja ren den ambtsketen dezer gemeen te te mogen dragen. Het gewicht daarvan was me geen last, al heb ik ook in den bezettingstijd vaak moeilijke tijden gekend. Met dankbaarheid denk ik aan diegenen, die me in dien tijd tot steun ziin qeweest. Moeil;ikherien zullen ook U niet besnaard blijven. Er ziin nog vele problemen die in Waspik om een oplossing vra gen. Ik ben er van overtuigd, dat deze vraagstukken Uwe bijzonde- j re aandacht zullen hebben en dat ook U den steun niet onthouden zal worden, die U bij de uitoefe ning van Uw ambt noodig hebt. Het burgemeestersambt is mooi. Het besturen van eene gemeen te met hare vele problemen en verschillende groepen van men- schen, eischt vaardigheid en tact. U bent zelf een Brabander van geboorte. Daarom zult U het Brabantsche karakter en de mentaliteit van de. bevolking aanvoelen en dienover eenkomstig handelen. Ik wensch U van harte geluk met Uwe benoeming en spreek den wensch uit, dat God, die alle dingen leidt, ook Uw leidsman zal zijn bij de taak die U wacht, tot heil van de gemeente en hare bewoners en tot groote voldoening voor U zelf en Uw gezin. Ik heb gezegd. BURGEMEESTERS AAN HET WOORD. Burgemeester Mr. Lambooy van Waalwijk vond het prettig burgemeester Couwenberg, diens vrouw en kin deren welkom te mogen heeten. W^aspik behoorde niet alleen tot den distributiekring, maar de bur gemeester van Waspik behoorde ook tot den kring, de club, van Langstraatsche burgemeesters, die ten doel had gesprekken te voeren waarin spirit zat en... onder het juiste genot van enkele spiritu aliën. Hieruit sprak de collegiali teit en burgemeester Lambooy hoopte, dat dit zoo mocht blijven. Eveneens hoopte spreker, dat bur gemeester Couwenberg in een tijd van spanningen de kunst zou ver staan de gemeente te leiden zoo als hij dacht dat het voor de ge meente goed zou zijn. Tenslotte wenschte burgemees ter Lambooy zijn nieuwen collega met gezin een gelukkig leven in Waspik toe. Burgemeester Smit van Sprang-Capelle. Als collega heette burgemees ter Smit den Edelachtb. Heer Couwenberg welkom, waarna hij hem van harte geluk wenschte. Vervolgens haalde burgemees ter Smit de woorden aan van den voormahgen Staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken der Ver eenigde Staten van Amerika, Byr nes. Deze had gezegd, dat er slechts twee gelukkige dagen wa ren in het leven van een staats man, n.l. de dag waarop hij be noemd werd en de dag waarop hij aftrad. Op sommige dagen zou men in derdaad geneigd zijn die woorden te onderschrijven, doch burge meester Smit hoopte, dat de ambtsperiode van burgemeester Couwenberg zich zou kenmerken door vele gelukkige dagen. Men cenkt wel eens, dat een burgemeester met almacht is be kleed en uit het niet materiaal kan tooveren, b.v. Maar groot zijn de moeilijkheden en als men dit bedenkt zal er zeker van de zijde van het publiek waardeering zijn. Burgemeester Smit sprak tot slot de hoop uit dat God den nieuwen burgemeester van Was pik mocht steunen en zegenen. Burgemeester de Leeuw uit Didam. Deze spreker had burgemeester Couwenberg al eens gefeliciteerd met diens benoeming, doch wilde hem nu nogmaals in 't publiek geluk wenschen. Een installatie en het eerste contact is niet zoo maar een for maliteit, maar van zeer groote beteekenis. Deze joyeuse entree van vandaag hield de beste belofte in voor de toekomst. In deze ge- lukwenschen betrok spreker tevens het geheele gemeentebestuur, den gemeenteraad en de geheele bevol king. Het was voor hem een ge ruststellende gedachte, dat van te leurstelling hier nauwelijks sprake kon zijn, omdat er zekere garan ties aanwezig waren vanwege de Kwautcxcv.il van aen nieuwen bur gemeester. De heer Couwenberg, die voor hem en Didam steeds een recht schapen man en secretaris was, zal ook voor Waspik een recht schapen burgemeescer zijn. Het was de wensch van burge- mester Couwenberg geweest het stuurwiel eener gemeente zelf in handen te nemen en vanaf heden kon hij dit doen en kon hij zicb dienstbaar maken aan de aardige gemeente Waspik. Ook namens de wethouders dei- gemeente Didam bood spreke* zijn gelukwenschen aan en hoopte dat Gods rijke zegen mocht rus ten op zijn werk want zonder de zen z-:gen zou alle arbeid vruchte loos zijn. Tot slot sprak burgemeester de Leeuw de hoop uit, dat het Was- pik's burgemeester gegeven mocht zijn de grootst mogelijke voldoe ning in zijn werk te vinden nu en in de toekomst. Namens het secretarie-perso neel van Waspik feliciteerde de heer van Beurden den nieuwen burgemeester en heette hem van harte wlkom. Hij was er van ovrtuigd, dat de Edelachtbare Heer Couwenberg een goed burgemeester zou zijn, die onder de prettigste en aange naamste verhoudingen mocht sa menwerken met gemeentepersoneel en burgerij. In zijn felicitatie- en welkomst woord betrok de heer van Beur den ook de echtgenoote en fami lie van burgemeester Couwenberg. Een oude bekende. Het was een oude bekende van burgemeester Couwenberg, die vervolgens het woord voerde, n.l. de heer Aholt uit Oss, die op de vriendschap met den burgemeester wees, die zelfs na 25 jaar nog niet verbroken was. Hij bood ook zijn hartelijke ge lukwenschen aan Mevrouw Cou wenberg en familie aan, hopende dat het hen allen op alle gebied in Waspik goed mocht gaan. Dankwoord van burgemeester Couwenberg. In een hartelijk dankwoord voor alle toespraken sprak burgemees ter Couwenberg tevens de hoop uit, in antwoord op het gesproke ne van Pastoor Huijbers en Ds. v. d. Smit, dat er een harmoni sche samenwerking mocht zija tusschen het Geestelijk en Burger lijk gezag. Gaarne zegde hij alle medewer king toe, hopende dat er steeds een prettige verhouding zou mo gen blijven bestaan. In zijn dankwoord betrok spre ker oud-burgemeester Dekkers voor diens woorden tot hem ge sproken en hoopte, dat hij in diens voetspoor zou mogen treden en dezelfde plaats innemen in de harten der Waspiksche menschen. Op hoogen prijs stelde spreker het ook, naar aanleiding van de woorden van burgemeester Lam booy, te worden opgenomen in A bonne menten-lords. Herhaaldelijk ontvangen wij nieuwe adressen voor 't zenden van een gratis-abonnement van „de Echo" aan militairen in Indië, ook uit Kaatsheuvel, Sprang-Capelte, Waspik enz. uit ons Abonnementen-fonds. Wij moeten echter opmerken dat dit alleen kan geschieden als ons Abonnementen-fonds geregeld }vordt aangevuld. Op dit oogenhlik loopen de gratis-abonnementen (hivten die von 't R.K. Thuisfront) nog slechts tot Februari, zoodat wij gaarne nieuwe bijdragen voor dit fonds inwachten, moeien wij onze jongens die in Indië ziin of er weldra heengaan, niet teleurstellen en dat zou toch wel heel erg zijn. STEUNT DUS HET ABONNE MENTENFONDS EN ZENDT UW F PU DRAGEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1