VERMOGENSAANWASBELASTING. (MCddenstand NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING De TIMTUR schoenfabriek WILLEM BARENDSZ LEGDE REEDS 7000 MIJL AF. BEATE WEET, WAT ZE WIL. f&m de.fr In onze Bioscopen .r prettige werkgelegenheid aan mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten: PRIMA SCHOENSTIKSTERS, Brieven onder No. 1686 Bureau van dit blad. ORTHOPAEDISCHE SCHOENFABRIEK LOUIS VAN DRUNEN TE DRUNEN VRAAGT: EEN OVERHALER, EEN GLADDER EEN OPHALER en ENKELE JONGENS den kring van Langstraatsche bur gemeesters. Vele belangen zullen slechts collectief opgelost kunnen worden. Van de uitnoodiging om de verga deringen van den kring bij te wo nen, zou burgemeester Couwen- berg dus gaarne gebruik maken, afgezien van de spiritualiën. Naar aanleiding van de toe spraak van burgemeester Smit merkte spreker op, dat een goede buur beter was dan een verre vriend. Hiermede hoopte hij, dat ze goede buren zouden zijn, ge kenmerkt ook door een goede samenwerking. Dank ook bracht de burgemees ter aan den heer van Beurden, verzekerend steeds op de bres te zullen staan voor aller belangen, rekenend daarbij op een prettige samenwerking. Wanneer dit het geval was kon dat slechts zijn in het belang der gemeente Waspik. Tenslotte dankte burgemeester Couwenberg den heer Aholt, bur gemeester de Leeuw uit Didam en de wethouders. Hij zeide bij vele moeilijke pro blemen de oogen dicht te zullen doen zich afvragend hoe zou bur gemeester de Leeuw dit doen. Bijzonder dankte hij dezen voor de goede leerschool die hij bij hem doorloopen had. Met eenige wee moed toch had hij afscheid geno men van Didam en stak de lof trompet over de burgerzin in deze plaats, die hij hoopte ook in Waspik te zullen aantreffen. Adjudant Brauns der politie te Zevenaar, kreeg hierna nog de gelegenheid een woord van felicitatie tot burge meester Couwenberg te richten, daarbij wijzend op de medewer king steeds van den toenmaligen secretaris Couwenberg ondervon den. Burgemeester Couwenberg stel de er prijs op dat het contact in de 25 afgeloopen jaren tot stand gekomen, gehandhaafd bleef en dankte hartelijk voor de tot hem gesproken woorden. OP HET BORDES. Zanghuldc. Op het bordes kreeg Waspik s nieuwe magistraat vervolgens een grootsche zanghulde van honder den schoolkinderen in ontvangst te nemen, waarbij de Waspiksche harmonie zich eveneens niet onbe tuigd liet. Bij deze gelegenheid hield ook het hoofd der school, de heer Maas, namens het onderwij zend personeel een Toespraak, waarin hij er op wees dat zeker critiek den nieuwen burgemeester niet onthouden zou worden. De heer Maas hoopte echter, dat die critiek steeds opbouwend zou zijn. opdat de burgemeester vruchtbaar werk zou mogen doen voor de groei en den bloei van WSpeciaal vroeg de heer Maas de blijvende belangstelling voor het onderwijs, omdat dit een ge meentebelang was van eers e grootte en sloot met zgn beste wenschen ook voor echtgenoote en familie van burgemeester Cou wenberg. hopende dat diens kin- deren in Waspik een zonnige jeugd mochten hebben. Antwoord. In zijn antwoord vroeg burge meester Couwenberg de vriend schap der schooljeugd voor zijn kinderen en zeide, overtuigd te zijn, dat de hulde, hem gebracht, aangeboden werd aan H. M. de Koningin, het Huis van Oranje en de overheid. Zich houdend aan dit gezag zouden de kinderen opgroeien tot flinke leden der Maatschappij. Hierbij wachtte ook het onderwij zend personeel een groote taak. Den heer Maas dankend voor diens woorden zeide de burge meester, dat het onderwijs steeds zijn groote belangstelling zou heb ben, omdat hij overtuigd was van het groote nut daarvan. Tevens bracht spreker dank voor de zanghulde en de muzikale hulde door de harmonie gebracht. Een driewerf hoera voor H. M. de Koningin en de gemeente Was pik besloot dit gedeelte van het programma, dat des avonds voort gezet werd in een GROOT DÉFILÉ, waaraan alle vereenigingen van Waspik deelnamen, voorafgegaan door de harmonie, die ook nu weer haar beste krachten inspan de. Het slot van dezen grooten feestdag werd gevormd door de toespraak van burgemeester Cou wenberg tot zijn inwoners. Tot de inwoners. Hierin zeide hij, dat hij zich bevoorrecht gevoeld had bij het vernemen van zijn benoeming tot burgemeester van Waspik, om dat het hem reeds spoedig duide lijk was, dat hij het getroffen had met Waspik. Hij hoopte spoedig te kunnen toonen meer te zijn dan een bur gemeester. Deze hulde ook zag burgemeester Couwenberg als een erkenning van het gezag en hij spoorde allen aan dit gezag trouw te blijven evenals aan het Huis van Oranje. Dank, ook namens zijn vrouw en kinderen, bracht spreker aan de organisatoren van dezen dag, aan de vereeniqing „Nederland en Oranje", tot slot allen een gepaste j en prettige feestavond wenschend. Nog driemaal klonk uit honder den kelen een enthousiast „Hoe ra" voor H. M. de Koningin en de gemeente Waspik, wam-mede een einde kwam aan de officieele feestelijkheden, terwijl de bewo ners en vreemdelingen nog langen tijd gezellig feest vierden, waar voor op tal van plaatsen voldoen de oelegenheid bestond. Met de installatie van burge meester Couwenberg was tevens in alle vacatures van Langstraat sche burgemeesters voorzien. NIEUWE K.L.M._PLANNEN. De heer Hans Martin; directeur van de KLM, heeft meegedeeld dat de KLM in Augustus van dit jaar Constellations hoopt te gebruiken voor den dienst tusschen Anister. dam en Batavia. De vlucht zal 4 maal per week geschieden en in 2/2 dag volbracht worden. Alleen te Karachi zal overnacht worden, waarvoor een hotel niet 60 twce_ persoons_kamcrs in aanbouw is. Prinsesjes in het Circus Tot groote verrassing van het tal_ rijke publifkkwamen Maandag, middag; juist voor den aanvang van het Circus Knie, door een zij. ingang de drie prinsesjes met H.M. de Koningin het Rai.gehouw bin. nen. I11 haar kleine bon jasjes na. men de drie prinsesjes plaats in de middelste loge; rechts van den hoofdingang, waar zij op vciligen afstand enihousiast het schouwspel in de piste gadesloegen. Gekleed in een bruin mantelpak zat de Ko_ ningin bij haar. Te oordtelen naar haar opgetogen gezichtjes en de kinderlijke onge. wondenheid van Prinses Margriet; die beweeglijk als steeds, uit pure verrukking enkele malen rechtop in haar stoel ging staan; viel het dansende paard van Freddy Knie bij de drie Prinsesjes het meest in den smaak. Met groote spanning volgden zêj ook de weergalooze hm. digliei-1 van den 19_jarigen jong. leur Eduardo Raspini. Bij het tijgernummer vond Mar. griet het veiliger om on (ten se'mot van baar gouvernante; Zuster Hui. dekoopcr: te 'druipen, haar beide zusjes keken echter g-snannen toe, I'-een'ic met de handen om de op. getrokken knieën geslapen. Beatrix: die rechts van de Ko_ ningin zat; deelde voortdurend haar bevindingen aan haar grootmoeder medeWie- aandacht zij telk-nmnle trok door aan haar arm te trekken. On haa- beurt vestigde de Koningin de aandacht van de prinsesjes op diverse biizonderliednn Om ongeveer half vijf was de voorstelling ten einde en we--d bet hoece g"zciSolvir> 11 it gel - id e gednan. Bii het verlaten van het circus viel het oog van Prinses Beatrix op de no'iv, die viif weken geleden; e'-en voo» de annkoms' van Circus Knie te Amsterdam: geboren werd. Snontaan riep liet Prinsesje nit .Owat een mooie r-nvdie is veel mooie- dan d° nvjne. Pi zou hem wel pi-na" willen ruilen'. De directeur vnn hef circus- de lieer Frans Mikkenie; reageerde even s-on^an on ni'-o"p met de woorden: - Wij zulten u de nonv gnnrn» aanbieden'. Vnnzelfsnrekend was Pen'rix opgetogen over dit aan. bod. De "onve-nan'e var>d 't echter verstandig het voorb-hond te ma. knndat d" Prjns en dn Prinses pers' tuin goedken-ing zonden geven alvorens d-ze pony aanvaard zal kunnen worden. OVEREENSTEMMING VOOR ZIEKENFONDSHONORARTA. Een nieuwe regeling voor de zie kenfondshonoraria heeft geleid tot overeenstemming met specialisten; artsen, apothekers enz. Behaald is nu; dat voor vnijwil'ige en verplich te verzekering d"zetfdc regeling geldt on wel als volgt: Niet.apotheekhoudende artsen ont. vangen f 4.25 ncr ziel per jaar; apotbeekhoudende artsen f fi.75 oer ziel per j«ar; sr>rcj.,ijsvn oen be drag nrr ziel. gp'iik aan l'A maal bel bedrag; hetwelk vroeger uit den specialis'enpot werd betaald; met een maximum van 3 per ziel per Jaar. Voor hulsartsen wordt voor 1947 he* honorarium verhoogd met een toeslag van 0.4.7, eeliter over ten hoi"s'p 3000 ve-z'kprden berd,tend. Rii be* bu'd'gp loon_ en n-ijsneil moet een premie van 0.50 per ver zekerde van 10 jaar en ouder per week iti bet algemeen het maxi. mum worden geacht. Voor kinde ren b-neden de 10 jan- mag gpen premie warden gevorderd. Voor de z.g. onvolledi^o gezinnen (man of vrouw me* kinderen beneden de 10 janrl mag ten hoogste 50 pet. boven bet normale rremiebedrag ner ver. zekerde van 10 jaar en ouder wor den gevorderd. OnzeV*»rVi©irl bij be'=»sH-qen. De Maasbode besluit een artikel over bovenstaand onderwerp met den volgenden slo'zin: Dez- onzekerheid verlamt veler activiteit; kweekt een menlali. telt van .straks gaat het toch weg aan belasting'; waardoor 1 minder gespaard wordt dan mogelijk zou De speciale verslaggever aan boord van de Willem Barcndsz seint ons Het is thans vrij constant weer; temperatuur even onder het vries. |.um. Wel zijn er af en toe sneeuw, buien en hangt er mist. Dit was juist liet geval, toen onze jagers allemaal in onze naJ«ijlieid waren en het leeftialsof wij een Neder. lundsch smaldeel waren in de ver laten Poolzee. Acht dansende jagers vóór; achter en naast het moeder. schip trekken met elkaar met volle kracht rechte voren in de zee. Het is een imponcerend gezicht. Het volk komt nu even op adem na de inspannende dagen die we aehler den rug hebben. Het dek krijgt een goede beurt, maar toen dat gebeurd was en de lange baar. den ook weer lol normale propor ties waren teruggebracht; kreeg 't verlang: 11 naar nieuwen buit de overhand. Dinsdagochtend vingen wij den eersten polvisch. Het dier niet zijn blauwgrijze kleur werd binnengesleept met den harpoen, die hem doodde; geheel in liet li chaam. De polvisch is kleiner ian de blauwe walviscli en de vinviscli. llij heeft een stompen platten kop. Ec dikke snuit maakt den indruk van een enorm zwaar blik, dat ver over de onderkaak uitsteekt. De onderkaak zelf niet de tanden valt daarbij geheel weg. I11 de boven kaak hebben deze potvisschcn hol ten; waarin de landen van de on derkaak passen. Uit den kop van liet dier wordt walschot gewonneneen heldere; olie.achtige vloeistof; die tot een wascliaclilige substantie stolt. De potvischtraan is van andere chemi sche samenstelling dan de baard. walvisclitraan en wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Potvis. sclientraan en walschot zijn bestemd voor technische doeleinden, o.a. voor dc bereiding van zalven. Zij zijn dus niet geschikt voor men. sclien zich van dc blauwe walviscli; doordat zij niet recht omhoog spui. zijn, als deze onzekerheid tot bet verleden behoorde. Door dit alles ontslaat een gevoel van gemis aan rechtszekerheid; dat na de bevrij ding helaas op meerdere terreinen aanwijsbaar was, maar dat thans zoo spoedig mogelijk dient te ver dwijnen. De herinneringen aan een nog grootere rechtsonzekerheid zTijn hiertoe een ernstige aansporing. BEPERKING VAN INVOER VAN ROOKARTIKELEN. In verband met liet feit dal de zwarte 'handel wordt gevoed door de voor particulieren bestaande mogelijkheid 0111 een bepaalde hoe. veelheid rookartikelen van elders in tevoeren en hierdoor voor ons land deviezen verloren gaan, o.a. aan z.g. geschenkzendingen; ziet dc overheid zich genoodzaakt dezen in voer ingrijpend te beperken, aldus deelt het ministerie van financiën mede. Terupkeerende reizigers (onder wie worden begrepen scheeps. en vlicgtuigb: niaiiningen) zullen met ingang van 1 Februari 1917 niet meer dan 200 sigaretten of 2.".0 gram gekorven tabak per maand hier te lande niog-n invoeren. Voor ge. sclirnkzendinpen geldt dezelfde be perking. Voor zendingen uil niet. Europeesclie landen treedt deze re. geling in werking met ingang van 1 Maart a.s. Evenwel zal in dc bestaande rege. ling voor uit Nederlnndsch.Indië afkomstige geropatricerden voor alsnog geen w.ijziging worden ge bracht. I11 het normale internatio nale reisverkeer zullen niet meer dm 10 sigaretten dan wel 50 gram tabak of 50 sigaren zijn vrijgesteld van de heffing van invoerrechten. AMSTERDAMMER REDDE TWEE KINDEREN UIT EEN WAK. Amsterdam's burgemeester inr. Am. J d'Aillyheeft ten stadhuize den 37_jarigen A. die op G Januari f EUILLfcTUN van DE ECHO VAN H-T ZLÜDS" Vertaald door Angelica van Hest. 35) En nu ging Beate; zelf bevangen door de liitte die de straten af straalden, met langzame; slepende passen naar het Oostenrijksche pension waarin zij 's morgens haar intrek bad genomen. Gisteravond had zij nog een kamer gehadniet ver van die van dc Exccllenza; in het paleis van het Argcntijnsche gezantschap. 's Morg: ns was zij op het kan. toor van den gezant geroepen. Ook deze was een oude heer, maar na tuurlijk kende hij haar niet. De Exccllenza is vannacht ge storven. Ik moet u helaas mede- doelen dal met den dood van de Exccllenza natuurlijk ook uw aan stelling vervallen is. Het spreekt vanzelf, dat uw volle salaris voor deze maand wordt uitbetaald. Wilt u zich alstublieft tegen kwitantie tweehonderd Argcntijnsche pesos laten uitbetalen en bevestigen dat u geen verdere aanspraken meer bezit? De Excellenza heeft mij be loofd dat ik in Buenos Aires een betrekking zou krijgen. De Excellenza heeft niets schriftelijk achtergelaten. Zou het niet mogelijk zijn dat ik liier P.ij ons worden alleen heeren aangesteld; zei de gezant. Mag ik tenminste een getuig schrift hebben. De Excellenza was altijd zeer over me tevreden. Een getuigschrift kan ik u niet gevenomdat ik niet kan oor dcelen over uw bekwaamheid. Ik zal u een bevestiging geven dat u drie maanden in dienst van den Excellenza bent geweest. Meer kan ik niet doen. Het spreekt vanzelf dat 11 vandaag nog dc beschikking hebt over de toegewezen kamer. Zwijgend; met gebogen hoofd; was Beate gegaan. Zij had zich hij het Oostenrijksche consulaat ver voegd 0111 hij den secretaris te in_ formeeren naar een goedkoop, doch behoorlijk Oosen rijk ach pension. Zij had nog juist tijd om te ver huizen; daarna had zij het haar plicht geoordeeld, ongezien den doodendienst in de kathedraal hij te wonen en den ouden heer, die zeker voor haar gezorgd zou hebben als de dood hem niet zoo spoedig verrast had; de laatste eer te be wijzen. Beate Serenus zat nu in de ka mer die zij gehuurd had. Deze was niet onzindelijk, niet verwaarloosd integendeelde Oostenr.ijkschc pensionhoudster maakte een vrien. dclijken indruk; maar Beate was weer verwend. De weken; waarin zij omgeven was door luxe en com fort hadden haar herinnerd aan de dagen van haar gelukkige jeugd; nu stond haar weer den bitteren strijd om het bestaan te wachten. Zij trachtte haar gedachten te verzamelen; telde haar geld. De zes honderd pesos die zij deze maan den verdiend had, waren inderdaad nog onaangeroerd. Zij rekende. Bij den lagen koers van den Chileen. sche munt bezat z.ijals zij er de driehonderd mark bij rekende die zij van haar eigen geld nog bezat; ongeveer 2500 Chileensche pesos. Bovendien had zij haar pension een week vooruit betaald. In ieder ge val stond zij er beter voor dan des tijds I11 Buenos Aires. Zij sleepte haar kleine bezit een paar dagen mee en voelde dat zij 's nachts niet sliep, bij ieder gc_ ruisch opschrikte en bang werd voor roovers en dieven. Niet voor haarzelf was zij hang; maar voor haar geld. De cersle week was verstreken. Het was vreeselijk warm en dc gloeihitte verlamde ook haar wils kracht. Toen drong op een avond plot seling een lichtstraal in Bcate's hersenen. Zij was gewoon; zooveel mogelijk tijd op slrnat door te brengen. Na tuurlijk slechts overdag. Nergens was liet druk of bedrijvig; alleen voor dc café's en vooral bij de ban ketbakkers was liet bepaald druk. Daar zat iedereen die in de stad was geblevendronk ijswater en at ijs. Beate had dat zelf ook een paar maal gedaan; maar zc was steeds geschrokken van den lioogen prijs. Op een avond stond zij aan liet achtervenster van haar kamer; 0111 iet-s frissche lucht binnen te krij gen en staarde in gedachten naai de binnenplaats. Haar aandacht werd vastgehouden door een voor werp dat daar misschien al jaren had gestaan; maar dat ze nu voor den eerv'en keer bewust zag. Een kleine; vierkante wagen; een soort kast op wielen en daarover een soort van scherm. I11 vroeger jaren was dit waarschijnlijk met doek bekleed geweest. Op d* kar ten; maar schuin naar voren. Het spuitgat is namelijk links voorin opzicht onderscheiden de potvis. scliclijke consumptie. Ook in ander den kop gelegen. Dc ;,ndcmzuil' is wel tien nieter of meer hoog en vnn ver af duidelijk t<; zien. I)e eerste polvisch dien we aan boord sleep ten, mat 53 voet; d.i. bijna 18 M. Hij had 52 tanden. Het dier voedt zich niet inktvissclien. Op zijn huid waren de inktvisclizuignappen dui delijk te zien. De lange; streeps- gewijze lidlee.kens wezen er op dat er onderlinge vechtpartijen hebben plan's gehad. De spekdikle bedroeg 20 c.M. Walschot blijkt een uitstekend waschmiddel te zijn. Als ik mijn hand op liet weefsel van den kop leg, spuit dc olie aan alle kanten op en zonder dat ik eenig water gebruik; wasch ik mijn handen hcclemaal schoon. Tijdens de ver werking loeit dc sirene weer, ten terken dat er liuit is. Het blijken blauwe' te zijn. In tusschen zien we met spanning uit naar de Nncclla, den tanlier; die uit Amsterdam onderweg is en ons de post uit het vaderland zal brengen; waarnaar we allen lieel erg verlangen. Wel geeft de radio af en toe af leiding. Het dagelijkscli contact met het vaderland en niet de jagers is er natuurlijk wel, maar op som mige avonden is het een wedloop met den lijd 0111 Sclieveningen .af te werken'. Eerst moeten de tele grammen worden verzonden en dan ontvangen. Met de feestdagen, dis achter ons liggen; zijn er honder den telegrammen uitgewisseld. Wij hadden toen 7000 mijl afgelegd sinds ons vertrek uit Amsterdam. Het is een merkwaardige tocht. De dag lieeft, nu we in de Poolzee zijn; begin nocli einde. Eenmaal per week komen de jagers langszij om te hunkerenwaa-hii doode walvissellen gebruikt worden als kurlizak tusschen moederschip en den jager langzij. j.l. twee kinderen met groot ge vaar voor eigen leven uit een wak onder de Zaagpoortbrug bij het Marntxplein te Amsterdam heeft gered, ontvangen en gehuldigd. Klasen; arbeider hij den gemeen- tereinigingsdienstvader van twee zoons van 11 en 15 jaar; was in de huurt aan het weili en kwam toe- looien op liet schreeuwen vnn de mensellen, die twee zevenjarige meisjes; Tony Mars en M. T. D. van den Berg, in liet wak hadden zien vallen; toen zij over het ijs van school naar huis liepen. R-eds ver schillende menschon hadden te vergeefs getrach- de kinderen te be reiken en moesten hun pogingen met een nat pak bekomen. Klasen, een goed zwemmer; wilde eerst door een der gn'en ontstaan door de pogingen van de andere redders onder liet .ijs duiken en trachten zoo de kin(te--rn te li rei- ken. De nfs'and was echter te groot. Toen zag hij de onder aan de brug uitstekende balken en ging er aan linng'-n. Zwaaiend aan zijn armen van bn'k lot balk bereikte hij het wall. De kinderen gingen aan zijn schoenen hangen en liet pene meisje kon op deze manier een touw grij_ pen, da' men innii-'d-N naar het wall gegooid had. Terwijl z.'j in vei ligheid geb'-acht werd Itet het an dere kind bevangen door de kou; Klasen's schoen los en schoot onder liet ijs. Zonder zteh een oogenblik te lvd nken liet Klns'-n zieh toen in liet ongeveer 2'/-> mete- diepe wa ter vallen; wist li»t kind snel te grijpen en met ban- in z'in arm we-d hij in vei'igheid gebracht. Pos to«n hij thuis kwam hoorde Klaspn dat het een naar van z.'jn buurmeisjes waren db- bii '1 teven lind gered. Gren vnn d-ieën be°ft van deze koude redding nadnelige gevolgen ondervonden. De norte- rronnaie met inhoud dte bii de redding is kwijtgp-ankt; is heni door de dankbare ouders ver goed. was nog duidelijk een opschrift te li zenwaaruit bleek, dat de een of andere straathandelaar ze ais vruchtenstallclje liad gebruikt. En toch wekte dit janinierlijlie karre tje in Beaie herinneringen en ge dachten op. Zij ging zelfs naar be neden naar de binnenplaatsom haar zeldzame vondst nauwkeuriger te bekijken. Zij knikte vergenoegd en inspec teerde ijverig het wrakke karretje. liet was geen gewoon vruchten- stalletje; het was; zooals zij van boven af reeds had gezieneen vierhoekig kastje op wielen. Er was een groote zinken ketel inge bouwd met een zeer gcdeulit dek sel; waaraan de knop ontbrak. De kostjufl'rouw had Beate ge zien; kwam naar builen en vroeg glimlachend Wat doet u daar hij die oude kar? Van wie is die? Van niemand I Dat wil zeggen; eigenlijk van ons, maar wat moe ten wij er mee doen? Een Oosten- rijlisclie landverhuizer, die totaal aan lager wal was gcraalit, heeft het ding hier eens al:l pand ach tergelaten en nu verrot :n vermolmt het langzaam. (Wort'it vervolgd). De vergadering der R.K. Middcn- gtandsvereeniginggehouden op Maandag 20 Jan. j.l. i" hotel De Twee Kolommen; werd door den voorzitter, den lieer Meijs; geopend niet een kort welkomstwoord waar in hij alle leden met hun gezinnen «en Zalig Nieuwjaa wenschte en tevens voorspoed in zaken. De heer Meijs sprak de lioop uit; dat de R,K. Middenstandsvereeniging in 't nieuwe jaar mocht groeien en bloeien. Dc notulen der vorige vergadering «ouden tot een volgende keer blij ven rusten, omdat de secretaris niet aanwezig kon zijn. Het was de bedoeling slechts kort te vergade ren; omdat in vorige vergaderin gen tot uitdrukking gekomen was; dat men er eens ieis anders van wilde maken; b.v. een praatavond. De voorzitter verzocht daarom na de Christelijke groet niet weg te loopen, doch nog even gezellig sa men te blijven. De vergadering had; na stem ming, geen bezwaar tegen liet aan nemen als lid van de heeren G. van Huilen-Pulles; W. v. d. Heijden; lu Burmanje; Italiaander en J. Verwiel-Aarts. Omtrent de feestavond deelde de voorzitter mede; dat men deze liad moeten uitstellen en omdat op 4 Februari de spreker van die avond; Pater Pijnappel; niet- kon liomen, bad men het 't beste geoordeeld te feestavond naar dezen datum te verschuiven. Namens dc feestcommissie werd een beroep gedaan op de indivi- dueele medewerking van de leden ®f op medewerking in groepsver band. Nader zou nog worden be kend gemaakt hoeveel huisgenooten ieder lid mocht meebrengen. Bijna alle leden, 130; hadden een contractje geteekend waarin zij zich verplicli.tcn elke wee'n een dubbel tje te betalen voor liet reclame- fonds. Dit reclame-fonds zal dan geregeld advertenties plaatsen .om het publiek le stimuleeren bij den Middenstand te lcoopen. Er zou nog besproken worden wie dc coiuribu.io zou ophalen. Inzake de actie tot contante be taling; deelde de voorzitter mede dat 108 kaarten uitgegeven waren 0111 in den winkel op te hangen. Alle leden hadden dus nog lang niel zoo'11 kaart, hoewel alle leden deze kaart zeker noodig hadden. Men zou er niet anders dan plezier van kunnen hebben. Leden; die nog niet in liet bezit zijn van een dcr_ gelijke kaart, liunnen er nog een bekomen hij den penningmeester. De voorzitter wees tenslotte op de nioreele verplichting die op de leden rustte; niet betrekking tot deze aangelegenheid. MEDEDEELINGEN. De voorzitter wees vervolgens op de slechte medewerking, ondervon den van de leden inzake de St. Ni_ colaas-actie. De lieer de Visser echter liad een pluim verdiend voor dc wijze waarop hij alles georgani- accrd en afgewerkt had. Het resul taat was in ieder geval toch ge weest dat er cll' prijswinnaars wa ren. De voorzitcr hoopte evenwel; dat in liet vervolg meer medewerking ondervonden zou worden als er weer eens iet-s op touw gezet werd. Het was toch immers in liet belang van de leden zelf. De heer v. Oss, de heer v. Oos_ trum en nog twee andere leden wa ren naar den Cultureelen dag in Utrecht geweest. Deze dag was zeer zeker geslaagd en belangstellenden konden het gelieele relaas vinden in .Stuwing', Ook was er gevormd een Kring Waalwijk, omvattende de afdeelin- gen Waalwijk; Kaatsheuvel; Loon_ opzand en Waspik. Elke afdeeling heeft twee leden in liet Kringbestuur. De afdeeling Waalwijk is vertegenwoordigd door de heeren Meijs en v. Oss. Men had graag gezien dat de lieer v. Oss voorzitter geworden was, omdat J men meende dat dit iemand uit Waalwijk moest zijn; maar ten slotte lieeft spreker liet geaccep teerd en is het dus toch iemand van onze afdeeling. De heer de Jong werd secretaris. Het Kringbestuur zal ook een adviseur krijgen. Naar aanleiding van een artikel in ,;De Echo' over de prijzen_com_ niissies werd medegedeeld; dat noch de R.K. Middenstandnoch het ge meentebestuur nalatig geweest wa ren. In Waalwijk konden nog geen prijzeii-couiniissics zijn; omdat deze plaats nog niet door den minister aangewezen was. In het kort zette de voorzitter uiteen wat het doel was van de piijzenconimsisies. Dc Ecrw. Adviseur Pastoor Ras voerde vervolgens liet woord over een brochure, getiteld ,;Dc Coöpe ratie en de Katholieke Priester'. Men schijnt de Coöperatie weer sterk naar voren te willen brengen cn naar het inzicht van pasoor Ras niet middelendie er niel mee door kunnen. Zoo ook met deze brochure, die op vele punten in strijd was met de werkelijkheid. Hierin werd o.a. de indruk gewekt dat men door lipt steunen van de Coöperatie zoo ongeveer den hemel kon verdienen en dat de nood in de wereld voornamelijk voortspruit uit de economische verhoudingen. Niets is minder waar dan dat, want cr zijn nog heel veel andere zaken die daarvan de oorzaak zijm Terwijl de Coöperatie een soort gelijkheid predikt, bestaat die in de Coöperatie zelve ook niet; want daar kent men evengoed chefs en ondergeschikten. Dc Coöperatie is bovendien in strijd niet de sociale rcclilvaardigneidomdat zij den middenstand kapoi maakt. Ten slotte werd een citaat van Paus Pius XII totaal verkeerd uitgelegd. Naar aanleiding van liet adver_' tceren in gelegenlieidsblaadjes werd medegedeeld; dat dit voor de leden verbóden was. Ook hier diende men eensgezind te zijn. Tot slot werd nog gewezen op de culturéele sectie der vereeniging. De voorzitter d-ed een beroep op allen hieraan; indien mogelijk; mede te werken. Hierna werd de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten en bleef men nog gezellig hij elkaar voor een onderlinge praatavond. in wezen niet zoo achterlijk en on beschaafd waren als men,, tegen woordig denkt. Allerwegen s elt men pogingen in liet werk de oude; poë tische folklore weer haar plaats te geven in liet prozaïsche huidige leven, waaruit zij langzaam maar zeker werd verdrongen. I Een feit als liet 75_jarig bestaan van de Handboogscliutterij ,Een_ dracht maakt Macht' te v.m. Baard wijk, heter bekend ais ,;l)en Doel' ir>ag dus niet voorbijgaan zonder dat wij enkele regels aan deze m..oic, oude sport en haar hcoefc- j naars wijden. Wanneer wij onze geschiedenis boeken naslaan of 011s verdiepen in de geschriften van zeer oude schrij vers, dan bevinden wij dat de handboog op een ver teruggaande stamboom kan hogen. Telkens wan neer wij ons op de banen achter ,'t Vosje bevondenwas liet dan ook of we zooveel jaren terug wa ren gegaan. E11 als dan de pijl niet een doffe plof trillend in de roos bleef steken en de pees nog na liteef trillen van liet meesterschot; dan besteften wc dal liet een niet te schatten verdienste was geweest van de oprichters; deze vereeniging op 21 September 1871 in het leven te roepen. Dat ,;Den Doel' reeds 75 jaren lieeft kunnen bestaan; bew.ijst wel dat deze vereeniging de noodige be oefenaars 011 liet noodige enthou siasme heef' gehad cn de groote kast niet prijzen, hie men in ,'t Vosje' kan bewonderen; getuigt met W'lli succes deze soort gedii'-ende 75 jaar te Baardwijk is heo-fend. Het is dc leden dan ook van liarte gegund dit jubileumdat wegens omstandigheden op 21 September 19-16 niet gevierd "kon worden; op 8 Februari a.s. feestelijk te herden ken. Naar wij vernemen b°staan er p'annen dc banen met hetgeen er hij hoort te vernieuwen, waa-voor cte beschermheer; de heer A Brok; belangeloos het noodige materiaal beschikbaar lvcft gesteld. Wii zou den echter willen vragen hieraan niet te veel te vernieuwenmaar zooveel mogelijk de oude: vertrouw de sfeer die er sinds 75 jaar lieersclite; te bewaren, omdat het juist de sfeer van dergelijke ver eenigingen is die ons dorpsleven nog iets van ziin pnëzte geeft; waaraan liet vroeger zoo rijk was. Wii honen dat het Den Doel' gegeven mag zijn nog vele jaren te mogen biidrageri aan liet doen her leven van de fo'klore, die onze dorpen voor een verdere ontsiering kan behoeden. HBS—MSS. Voor d" teerlingen van de R.K. I HBS en MMS wordt hedenmiddag (Donderdag) in de zaal van Musis 1 Sae-nm een tezing met lichtbeelden gebonden over Frteslnnd. Deze te- zing gaat uit van de F-teseh» Ver eeniging voor Vrecmdclingcnver- keer. R.K. GYMNARTTRRVEREENIGING ,0,W.S.' W.ij herinneren liet publtek nog eens aan de gvmnns'tek-iii'voerin- gen welke op Dinsdag 28 en Woens dag 29 .Tanua-i a.s. in Musis Sa crum gegeven worden. Zenwei de dames, als de heeren. afdeelingen komen met een keur van oefpnngen-voor d°n dag. waar van iedereen zal genieten. Wii noe. men «teclits de ryilimisch" Hansen der dames en de vriie oef«ningen van de ber. on- tP.-wü' noli de di verse adspirant.afdeelingen zeer aardige nummers vcdoonen. Al me» a' pen uitvoering; onze plan's waardig. Wij l.-imn-n dan ook tedcrepn ge rust aanraden ëën van de avomten bii te wanen. U zult cr geen spijt vnn h"bh°n. De '"udc ui'vooringen beginnen om 7.'in uur. Plnatsbes"»reken van af Vrijdn" a.s. van 11 tot 1 uur aan de zaal. VT.TF ARTISTEN OMGEKOMEN. Bij een noodlot:ig vliegongeval op Biali, een eilandje (en N'. van Nieuw Guinea in N'ed. Indië; zijn vijf Ne. derlandsehe art is ten van liet gezel schap Hans Snel 0111 het leven ge komen. Het zijn de conferencier Hans Snel, de teekenaar John Charley (Jan Horkwnter) de jongleur To_ nio Manti (Hendrik van Gulilt) en het danspaar Jossi en Jossino (Joos_ ten.Meyer) Deze artisten zijn 1 November j.l. per S'.iymaster naar Ned. Indië ver trokken, nada* zij door de 'NIWA (Ncd. Ind. Welfare Artisten) ge ëngageerd waren cm in het Verre Oosten wat afleiding aan de troe_ pen le brengen. Over de toedracht van het ongeval is nog niets naders bekend. ZONDAGSDIENST 26 Januari 1947. Doktoren: Dr. P. J. A. Lenglet; ApotheekGcers. K.O.B. BISDOM DEN BOSCH AFD. WAALWIJK—HEUSDEN. Jaarvergadering dezer afdeeling ®p Donderdag 23 Januari te 6.30 uur m.111. in de bovenzaal van liet KJV- buis. G-ootestraat 240 te Waalwijk. Agenda 1. O-' ning. 2. Lezing dopr den lieer L. de Wit over: Indonesië. 5. Notul n. 4. Ingikomen stukken (waaronder cijfers der voorgestelde salaris regeling). 6. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeesteresse. 7. Bestuursverkiezing. Periodiek af tredend voorzitter en W. van Baaien stellen zich herkiesbaar). C. Besnr king vicing 50_jarig be staan der afdeeling. 1. Rondvraag en sluiting. JUBILEUM. Maandag j.l. herdacht de heer A« van Soest; Besoijenschestraat 95; den dag waarop hij voor 25 jaren in dienst trad der Timtur_schoen_ fabrickcn; als zwikker. Door directie en h-drijfsleider werd hij hartelijk gefeliciteerd en licm een geschenk onder couvert aangeboden, terwijl liet personeel van zijn afdeeling een prachtige mand met fruit aanbood. De jubilaris was uiterst dank baar gestemd en bracht liet verdere van den dag feestelijk in liuiselij. ken kring door. H and boog schuit er ij Eendracht maakt Macht bestaat 75 jaar. Algemeen wordt getracht 't nuch tere, mechanische hedendaagsche leven op te fleuren door het in stand houden van gebruiken en ge woonten; die oude. en kleurrijke tijden ons als niet geriopg le waar. (1 eren erfdeel hebben nagelaten. Overal en niet het minst in Bra bant wordt er gr.ijverd de men- selien te doen inzien; dat al die achterlijke; oude tijden ook veel schoons hadden, dat de ruwe tijden MUSIS SACRUM. De film ,;Dc Zevende Sluier' geeft het dramatisch verhaal van een pianiste; die door een aantal zeer ongelukkige ervaringen zoo ernstig wordt geschokt, dat haar geestvermogen er onder lijdt. Zij probeert zelfmoord te plegen; doch wordt gered; Onder hypnose vertelt zij aan een psychiater haar levens loop. Ziij vertelt over haar moeilijk levenvan kind af aanvan het mocilijlie leven hij haar voogd Ni_ eolaas. Haar liefde voor een jongen Cnnadeesclien Band-leider waarmee zij wil trouwen cn haar liefde voor een kunstschilder worden door haar voogd vernietigd. Tenslotte vindt zij haar ware liefdeNieolaas. In deze film; één der beste En_ gclsclie producten, hoort men voor_ treffelijk piano_spel (Chopin; Beet hoven, Mozart; Grieg, Rachmani noff) met het Londensch Syniplio- nie Orkest. Deze film loopt van 21 tot en met 27 Januari. Toegang 14 jaar. LUXOR-THEATER. De spelbrekers (The Spoilers) is een nieuwe Amerikaansche film, die van 24 tot en met 2ü Januari in Luxor vertoond wordt. In een streek vuil gouddelvers wordt een nieuwe goudcommissaris aangesteld die er rare praetijken op na houdt en de gouddelvers op grove w.ijze benadeelt. Dan ver schijnt een zekere Roy Glennister (John Wayne) op het toonecl; die ook op onwettige wijze behandeld wordt en van een brandkast met goud beroofd. Nu zullen Roy en zijn compagnon niet liet oude be proefde wapen van de streek, de revolver; hun rechten gaan verde digen. Zij worden geholpen door de café-houdster Cherry (Mariene Die trich). Het hoogtepunt wordt be reikt door een overval op een bank; waarhij een politie_chef gedood wordt. Roy '«rijgt de schuld en wordt gearresteerd; maar weet, ge holpen door Cherry, toch te zege vieren en haar liefde te winnen. Toegang 18 jaar. HEDENAVOND ACHT UUR in Hotel „DE TWEE KOLOMMEN" spreekt de Heer A. V R I E N S, Inspecteur der Belastingen te 's Hartogenbosch over de Gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook belangstellenden uit kringen van handel en ambacht zijn welkom. BESTUUR FABRIKANTENKRING LANGSTRAAT. biedt in vrolijke, lichte en goed verwarmde abrieksruimten Goede sociale voorzieningen op elk gebied. Voor geschoolden en voor niet geschoolden, na gebleken geschiktheid, VASTE POSITIE. Wij hebben nog. PRETTIG, LOONEND WERK voor eenige hetzij fabrteks- of thuiswerksters! VOOR DE OPLEIDING. Terry en Berry in DE BRIL VAN SULTAN SAR. 31) De grootvizier zat alleen in de kamer van den verdwenen sultan en snuffelde in diens paperassen. Woedend kccli hij nog eens naar liet oude docum nl; dat over de bril vail den Sultan handelde: Wie deze aloude bril bezit en cr door kijkt, zal heerser zijn in liet land ▼an Sar. De bril zal overgaan van vader op zoon. Dc Sultan van Sar; die zjjn bril verliest, zal ook zijn rijk verliezen. Dc oude dwaas heeft zijn bril al verloren; lispelde dc grool vizier; het ellendige is helaas, (lat ik hem nog niet heb gevonden. Maar nu zal de gehele omtrek worden afgezocht tot de holen der wilde dieren toe. Ik zal dan heerser zijn over het rijk van Sar. Dc groolvizicr werd in zijn droomen gestoord door lla_ lef; die met een van angst ver wrongen gezicht binnenkwam. Heer grootvizier, het spookt in de minaret. Het is gruwelijk. Het zijn walgelijke spoken die ons op de rug sprongen. Er moet iets aan worden gedaan; lieer grootviziert riep Halef.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2