EUWS UIT KAATSHEUVEL vraagt Thuiswerk. JCo&kjzt en. (g.z&akjzs PULLES-HEESBEEN. GEERTRUIDENBERG. „Vrije" verkiezingen in Polen. WIM te Kaatsheuvel, voor de goede Kerstgave die wij hebben ontvangen. ROUW KLEDING „DE STICHTSE" EIEREN VERZAMELEN. STIKSTER TE TILBURG J. M. DE HAAS Tandarts VRIJHOEVE CAPELLE, B 45 a houdt vanaf 27 Januari SPREEKUUR van 1—2 uur. AVONDSPREEKUUR: Donderdags van 6.307.30 uur. 's Zaterdags geen spreekuur. BEKENDMAKING. HET HUWELIJK OFFICIEELE BONNÉNLIJST VOOR FIJNE EEN BEKWAAM BANKWERKER GEVRAAGD. CHROOMLEDER FABRIEK „DE AMSTEL" vh. L. S. GOMPEN - WAALWIJK. prelude en nocturne van Chopin, die hij voor ons speelde, waren daar om dit te bewijzen, hoewel er natuurlijk ook veel goeds in viel aan te wijzen. Zeer in den smaak vielen de piano-voordrachten van Mevr. L. Verhoeven-van Gent en van Joh. Verhoeven. Bevestigde de eerste nogmaals haar reputa tie van prima pianiste, de laatste verwekte een stormachtig applaus met zijn „Impromptu" v. Schubert en zijn „Scherzo" van Chopin, waaruit bleek dat hij over een technische vaardigheid en een schitterende aanslag en voordracht beschikte. Ook het vocale gedeelte was na het jongenskoor bij Sjef Boom, Alda v. Boort, P. Mulders en J. Schoondermark in goede handen. Vooral de eerste twee gaven in hun kwaliteit van geschoolde zan gers, prachtige staaltjes van hun kunnen, de een met een sonore, diepe bas, de ander met een volle, klankrijke alt. Vooral de ballades van Löwe en Widor waren 't aan- hooren dubbel waard. P. Mulders beschikt over een lyrische, vooral in de lageje toonen iet wat zwak ke tenorstem. Ook J. Schoonder mark zong niet onverdienstelijk, al klonk zijn stem vaak geforceerd. Zijn voordracht en techniek van zingen waren ongetwijfeld goed. Alles bij elkaar was het een concert waar veel moois te ge nieten viel en wij kunnen de woorden van den heer v. Eijl niet anders dan onderstreepen, toen hij verzocht zooveel menschen als mogelijk was naar het concert van a.s. Donderdag heen te wijzen. Het is een muzikaal genot en een charitatief werk. BILJARTSPORT. Door beide kampioenen van afd. A en B 2e klasse, afdeeling Waalwijk van den Ned. Biljart bond, district „De Langstraat", werd een onderlinge competitie gespeeld voor den kampioenstitel van de geheele 2é klas. T.O.P. I behaalde den titel en zal zich dus nog moeien meten met de kampi oenen van de afdeeling Kaatsheu vel en Raamsdonksveer om uit te maken wie de kampioen van dis trict „De Langstraat" zal worden. Wij wenschen onzen Waalwijk- schen kampioen veel succes in de ze voo- hén zeker moeilijke wed strijden. De uitslag van de wedstrijden tegen K.N.A. I, kampioen 2e kl. B is als volgt: gesp. pnt. gem. T.O.P. I 2 16 3.59 K.N.A. I 2 4 2.74 VISCH. Het rooit er dezer dagen heerlijk naar gebakken visch in do R.K. Huishoud, en Industrieschool; zelfs voor iemand die nog niet van visch houdt. Er werden n.l. visclidemonstxaties gegeven, beter gezegd; demonstra ties in het bereiden er van. Het is zeker wel eens goed dat er dergelijke demonstraties gegeven worden; want hoewel de Nederland, eche huisvrouw tevens een goede kookster isworden er toch telkens nieuwe methoden gevonden ter be reiding der diverse vischsoorten. Men denke maar eens aan, het wal_ vischvleesch dat binnenkort in En geland in de restaurants te ver krijgen zal zijn en dat; naar men beweert naar... biefs'uk smaakt; met een traansmaakje? Velen zullen wellicht ook daarom de f;Willem Barendsz' met een beetje ongerustheid huiswaarts zien kee_ ren. Maar als dit wal vischvleesch zoo bereid wordt als in de Huis- houd- en Industrieschool; de ge wone visch; dan zal ook dit wel dra graag gegeten kost zijn, waar mede we man>- willen zeggen; dat de demonstraties die door vele huismoeders gevolgd werden; zeer leerzaam waren en waardoor men leerde een heerl.ijk ,vischhanie' te bereiden. Visch is daarenboven voedzaam en gezond en vele be zoeksters zullen op de demonstra ties veel nuttigs hebben opgesto ken. De verschillende hapjes om te keuren liet men zich goed sma ken en vooral over de gebakken haai was men opgetogen. SPRANG. A.R. Kiesvereeniging. Dinsdagavond hield de A. R. Kiesvereeniging alhier een alge- meene vergadering in de zaal van den Chr. Volksbond, onder leiding van den heer C. van Caem. In verband met het overlijden van den vroegeren voorzitter, wij len den heer G. J. van Willigen- burg, wijdde de heer v. Caem in een warme herdenkingsrede woor den van nagedachtenis aan den heer v. Willigenburq, die geduren de zoovele jaren de vereeniging had gediend op een wijze die wel zeer moeilijk te vervangen is. Hij dankte God voor wat Hij de ver eeniging in den overledene had geschonken en wekte krachtig op in het voetspoor van den overle dene voort te arbeiden aan de bestudeering en verbreiding der A. R. beginselen. De gedachtenisrede van dhr. v. Caem werd door de vergadering staande aangehoord. Tot afgevaardigden naar een op 4 Febr. te Heusden te houden vergadering van den Kieskring werden benoemd de heeren C. B. Timmermans en W. M. Dalmaijer. Tot voorzitter werd gekozen de heer C. v. Caem en tot bestuurs leden de heeren C. B. Timmer mans en W. Braspenning. Tot bestuursleden naar de ver eeniging Chr. Volksbond werden afgevaardigd de heeren C. B. Tim mermans en C. van Caem. De voorzitter deelde mede dat binnenkort voor de vreeniging als spreker hoopt op te treden de Weleerw. heer Ds. J. Fokkema .uit Delft, lid der Twede Kamer. Afscheidsavond militairen. Bij het bericht omtrent de j.l. Zaterdagavond gehouden af scheidsavond voor de militairen, verzuimden wij te vermelden dat hierbij de Chr. Gem. Zangver- eeniging Excelsior hare belange- looze medewerking verleende en op verdienstelijke wijze bij afwis- ling verschillende nummers ten gchoore bracht. Wij herstellen dit verzuim hiermede. CAPELLE. Voor het echtpaar II. Werther en S. Spierineswonende aan de Wil lem van Gentsvaart, welke echte lieden j.l. Za'e-dng 1S dezer hun 40-jarig huwelijksfeest vierden; is deze dag door de groote belang stelling en de vele bewijzen van medeleven in onderscli'iden vo-m en aard er één gewordenwelke bij hen en hun familie in dank bare herinnering zal blijven voort leven. Ds. A. Vroegindeweijpredi kant der Ned. H°rv. gemeente aan den Loonscliendijkheeft het be roep naar de Ned. Herv. gemeente te Eemnes-Buitcn niet aangenomen. De voetbalvoreen. Wi+_Zwart speelde voor de KNVB 4e klasse te T.oonopzand tegen Uno Animo; welke wedstr.ijd met een 30 ach terstand voor Wit-Zwart ongeveer 20 minuten voor het einde werd gestaakt. De gemengde zang vereen :;'t Rozeknopje' geeft Woensdag 29 Jan. a.s. voor haar honoraire leden en donateurs en Donderdag 30 Jan. d.a.v. voor niet_leden in het Sta_ Gonskoffiehuis van den heer P. Pruijssers haar winteruitvnering-. waa,-op door de vereeniging zal worden ongevoerd ;.De doch'er van den Molenaar'; operette in drie bedrijven door D. van der Sluis. De Chr. gemengde zangvo-een. Hallelujah organiseert a.s. Zater dag 25 Januari des avonds 7.30 uur onder leiding van den heer M. C. Riikenin de Ned. Herv. kerk te dezer plaatse een zangavond. WASPTK. Op Donderdag 1G Januari j.l. te 's üravenliage geslaagd voor het diploma V. 1). als scheepswerktuig- kundige; onze dorpsgenoot de heer I'. van Ooijen; na zijn opleiding genoten te hebben op de niachinis- tenschool te Dordrecht. Wij wenschen hem als machinist ter koopvaardij een voorspoedige loopbaan toe. 100_Jarig bestaan van de Geertruidenbcr«;&che harmonie Apollo. In 1940 bestond de Geertruiden- bergsehe haunonie Apono luu jaar. Door de oorlogsomstandigheden was her echter mei mogelijk uien merk_ waardigen dag naar beiiooren te herdenken. Die herdenking werd ungesieid tot den lijd, waarin die vrij en frank zou kunnen worden gevierd. Thans is die verbeidde tijd gekomen. Het bestuur dier harmo nie heeft de dagen bepaald en wel de officieele opening op 31 Mei a.s.; terwijl op 1: 7 en 8 Juni een mu_ ziek_concours wordt gehoudenon der auspiciën van de Nederland- sche federatie van harmonica en fanfare-gezelschappen. Ook de niet hij de federatie aangesloten gezel schappen kunnen aan dit concours deelnemen. Het concours wordt gehouden op het R.K. Sportterrein, terwijl tevens op het Marktplein eenige inrich tingen van 'iiermis-vermakelijK- heden zullen komen slaan. Voor 't omvangrijke organisatorische werk dat hieraan voorafgaatis een werk-comité in het leven geroepen dat is samengesteld uithet vol ledig bestuur der jubileerende ver eeniging, 3 afgevaardigden van de plaaiselijke VVV; t.w. de heeren W. Mulders; A. Ronniers en T. Ne_ derlog en 3 leden van de plaatse lijke middenstandsvereeniging t.w. de heeren H. Stallen, A. van der Pluijm en L. Rutges; terwijl de heer P. Vermeer algemeen con_ cours_secretaris is. Door de VVV wordt tijdens de feestweek een plaatselijke industrie tentoonstelling georganiseerd die gezien de veelzijdige industrie ter plaatse; zeer interessant belooft ie zullen worden. Ook de mid denstandsvereeniging zet haar beste beentje voor cn zal door keurig verzorgde etalages het vreemdclin. gcii-bezoek bevorderen, terwijl tevens door haar voor de noodige attracties zal Vorden zorg gedra gen. Verder ligt het. in de bedoeling van liet werk_comité om de feeste lijkheden te openen en te sluiten door een concert te geven door een tweetal zeer vooraanstaande mu ziekcorpsen. Als de voorteekenen niet bedrie gen zal deze feestweek een feest worden; zooals Gcertruidenberg en omstreken er nog geen gekend heb ben. Zondagmiddag j.l. vond alhier op liet sportterrein de ontmoeting plaats tusschcn Right.Öh 1 en NAC 4 uit Breda. De gesteldheid van liet terrein was maar matig. Ondanks dat de scheidsrechter; de heer v. Ginneken naar onze meening nogal NAO_ge_ zind was en ondanks de telkens appeleerende NAC_spelcrs, waaraan de scheidsrechter te veel gehoor gaf; moest deze ploeg genoegen nemen met een nederlaag van 15. Dc Right_Oh_boys waren weer in top_vorm en onderscheidden zich door een snel, breed en fair spel. Dit laatste kan jammerlijk genoeg niet van menig NAC.speler gezegd worden. Door de verdediging van Riglit_Oh was haast niet been te komen; terwijl dc voorhoede on_ c.phoudeLijk door de NAC_verdcdi_ ging beenbrak en tot 5 maal toe haar keeper liet nakijken gaf. De doelverdedigcr deed niet veel moeite en vond wellicht bet veld te vies en z'n broek daarvoor te net. Als de Right_01i_boys onder bun captain Smi's in de tot nu *oe ge toonde conditie blijven zullen zij niet van de bovenste plan's in deze competitie worden verdreven en voorzien we een verdiende promo tie. HAARSTEEG. HaarsteegSCB 01. Nadat Haarsteeg de toss gewon nen Heeft trapt ï>CB af en neemt direct het imiiaiicl' in handen cn weer reeds spoedig enkeie corners te forceeren; maar de achterhoede van Haarsteeg weet stand ie hou den. Een kwartier spelen gaat voor bij, als door te ver uitloopen van keeper Acinen, Kees ue \*ur een doelpunt weet te scoren, 0— Dezelfde speler weet zijn club wederom een doelpunt te bezorgen door een tweede lout in Haarstecg's achterhoede. De gasten spelen het beste, doch Haarsteeg blijl't vol houden. Met den stand 02 gaat de rust in, waarna men niet kan ont komen aan den indruk dat beide partijen weinig aan liun spel heb ben veranderd. SCB krijgt oen vei_ i ïige voorsprong; om dat in dc eer ste 20 minuten door den midvoor' reeds tweemaal gedoelpunt wordt. Ondanks het zwqegcn van beide partijen ziet niemand nog kans een doelpunt te maken en komt met den stand 04 liet einde en kan Bata de kostbare punten mee naar buis nemen. De wedstrijd werd uitstekend ge leid door scheidsrechter Sanders. Dammen. De damclub ,Ons Genoegen' dat Heusden in eigen home te bekampen had, kreeg daar leelijk bet deksel op den neus. Met een 317 neder laag moest de terugreis worden aanvaard. Volgende keer beter! NIEUWKUIJK. Jubileum. De heer A. Schuurmans alhier zal op 6 Januari den dag herdenken dat hiij voor 40 jaren in dienst trad bij de fa. Ketels en Zn. alhier. Winteruitvoering. In café W. van Baardwijk zal de Gemengde Zangvereeniging '.Oefe ning Baart Kunsf op 8; 9 en 10 Februari a.s. haar jaarijjksche win_ teruitvocring geven. Tevens zal bet tooneelstuk .Zwarte Willem' wor den opgevoerd. Dezelfde vereeniging beeft 't plan opgevat om op 14 en 15 Juni van dezen zomer een groot festival te organiseeren. De plannen zijn reeds in een vergevorderd stadium. Het ligt eveneens in de bedoeling een uilvoering te laten geven door een bekende en vooraanstaande har monie en zangvereeniging. Een ge schikt terrein werd reeds gevonden in de boschrijke omgeving van het kasteel der graven d'Oultremont. Uitvoering:. Zaterdag en Zondag j.l. gaf de harmonie Dc Eendracht in café v. Baardwijk telkens voor een volle zaal; voor hare begunstigers een in alle opzichten geslaagde uitvoe ring. De muzieknummers werden onder leiding van haren directeur zeer verdienstelijk ten gchoore ge bracht en oogstten telkens luiden bijval. Als bijzondere attractie werd na afloop van de uitvoeringen een bal gegeven, waarvan begrijpelijk een druk gebruik werd gemaakt. HEUSDEN. Op de Scheepswerf alhier zijn deze week twee ongevallen voorge komen die, gezien de omstandig heden; goed zijn afgeloopen. De ar beider M. van Kuijk kreeg een stukje ijzer in het oog, waardoor lnij naar het ziekenhuis in Den Bosch vervoerd inoest' worden. De arbeider A. van der Velden had het ongeluk in het ruim van een in aanbouw zijnde kustvaarder te vallen. Met een hersenschudding en eenige verwondingen aan het hoofd werd hij naar zijn woning vcr_ voerd. Hij maakt het naar omstan digheden goed. In het Ziekenhuis te 's Her togenbosch overleed de heer J. van Goor; gepensionneerd Luit—Kolonel van het N.I.L.in den ouderdom van 80 jaag. De heer v. Goor was gedurende den oorlog in Heusden woonachtig en zeer gezien bij de Heusdensche bevolking; door zijn nicde-leven met het wel cn wee dezer gemeente. Op Maandag 20 Jan. j.l. werd zijn stoffeLijk over schot te Voorthuizen ter aarde be steld. Door de Meisjcsvereen. ;;Jong Leven' en de Jeugdclub ;,De Zon nebloem' werd op Maandag 13 Jan. j.l. afscheid genomen van baai- leidster mevr. Vogel. Dit in ver band met het vertrek van Ds. Vo gel naar Maassluis. Door mej. M. Baaijens werd namens heide clubs een souvenir aangeboden in den vorm van een schemerlamp, waar op afbeeldingen van liet' Stadhuis. Dammen. Het tweede 10_tal der Heusden sche Damvereeniging V.D.; speelde in hotel Centraal op Maandag 13 Januari j.l. haar 4e competiticwed- slrijd tegen O. G. uit Haarsteeg en won met niet minder dan 173. De gedetailleerde uitslag is als volgt: V. D. II—O.G-. J TimmermansP v d Loo 1 H KramerF v d Brandt 11 Fr te VruchteA v Engelen 20 W v WijkJ v d Brandt 2—0 M KropH v d Hr.ijden 20 C BaaijensH v d Brandt 2—0 Joh de GraagH Seheij 20 W v Driel.T v Beijnen 20 A FittersA Treuren 20 P VerheekA v Helvoirl 11 Totaal 17—3 ELSHOUT. Vergadering: R.,K. Fabrieks_ arbeidersbond. Jaarvergadering van den R.K. Fa_ brieksarbeidersbondgehouden op Zondag 19 Jan. j.l. in liet Jongens, patronaat. Na opening; voorlezing en goed keuring van de notulen, volgt het jaarverslag; waarin de voornaam ste feiten van het afgeloopen jaar gememoreerd worden. Hierna komt het jaarverslag van den penningmeester aan de orde. Zeer duidelijk en in volgorde wordt post voor post gememoreerd. Dc penningmeester gaf vervolgens den voorzitter een begeleidend schrijven, welk schrijven volgens den heer M. v. d. Wiel lid van de kasccmmissie door hem, maar niet door den penningmeester moest worden voorgelezen. Bedoeld lid had n.l. bij liet onderzoek van de kasboeken van den penning meester geconstateerd; dat er een kasverschil was van de kapitale som van 0.22. Dit abuis schuilde hierin, dat een bedrag van 10.53 hij een nadere bijschrijving "er toeval was genoteerd voor 10.35; dus een verschil van 18 Nederland, sche centen. Dan was er nog een telfout van 4 centen over het ge heele jaar. Dit is dan samen het bewuste getal van 0.22. De pen ningmeester wilde deze centen aan zuiveren, maar de lieer v. d. Wiel aohtte het zijn plicht om hiervan èn in het kasboek èn in een hij- lage, daarvan kennis te geven aan de. vergadering. Daar dc penning meester van een zeker klein postje geen kwitantie had; werd hem ook daarop gewezen en de heer v. d. Wiel kon niet nalaten den pen ningmeester op ziijn liart te drukken om te zorgen steeds kwitanties van wie, of lioe klein of groot het be drag dan ook is; te vragen. Nadat alle bescheiden, betrek king hebbende op finantieel gebied waren voorgelezen; werd gevraagd of iemand opmerkingen had. De heer v. d. Wiel vroeg naar hoven- genoemde kwitantie. Het lid Schapendonk vroeg of de vrouw van v. de Wiel als ze naar de winkel gaat, ook steeds om een kwitantie vraagt. De heer v. d. Wiel antwoordde dat' dit een heel andere zaak is die in liet gezin thuishoort. Juis; antwoordde de heer Scha pendonk, U bekijkt het goed. Maar beschouwt de organisatie als één groot gezin; waarin wij ook in ge zinsverhand leven, niet tegenover elkaar; maar als vrienden naast elkaar. Laten we niet zoeken en wringen waar het niet verloren is. De penningmeester verlangde zelf ook nog enkele woorden te spreken. Een heel jaar aldus spreker heb ik me uitgesloofd om alles voor elkaar te krijgen en in orde te hebben. Veïe malen wat is te conslateeren lieb ik de porto uit eigen zak betaald, de helft van mijn toegewezen salaris laten val len om de kas te bevoordcclen en dan nu een heeleboel heibel te moeten hooren over een kasverschil dat cigenliijli nog geen kasverschil is; waarover verschillende kascom. missies zullen kunnen oordeclcn; dat zit me boven in de keel. Ge achte vrienden, hierover vraag ik Uwe meenihg. Gaarne zou ik Uw zienswijze hooren over dit' punt. Ik weet echter van waar de wind waait; anders zou ik dat zoo niet langs me laten gaan. Hel zijn ech ter zaken welke de organisatie ra ken; dus kan ik wat meer dragen en zalindien de vergadering mij hel vertrouwen schenkt; wederom mijn functie behouden. De critiek die het lid d. Wiel hierna te hooren kreeg was niet malsch. Van dit onderwerp afstappend komen we aan de bestuursverkie zing; een vacature; ontstaan door het in Drunen gaan wonen van den lieer W. Lambrechts. In diens plaats wérd gekozen den heer A. van Logten; Kerkstraat 53 Elshout; die tevens de functie van secreta ris kreeg toegewezen. Van de rondvraag maakte de lieer v. d. Wiel gebruik om te bedanken Uit 1600 candidaten konden Maan dag twaalf milliocn kiezers hun keuze doen ter aanwijzing van 444 vertegenwoordigers. Het ging er met deze stemming echter niet zui ver aan toe. Een leger van Regee. ringspropagandisten ging huis aan huis, terwijl ook van dc geheime' verkiezingen maar weinig terecht kwam. Wilde een kiezer zijn biljet dicht doen, dan werd hij door een verkiezingsambtenaar tegen gehou den. De leider der boerenpartij Stanis. law Mikolajczyk wilde echter nic. tig_verklaring der verkiezingen. Toen bij zelf kwam stemmen riep men: ;,Weg met Mikolajczyk'. Hij moest twee en een half uur in de rij staan voor hij zijn stem kon uitbrengen; terwijl andere leden van de regeering met eenige nlech- tigheid het gebouw werden binnen gehaald. Dc uitslag zal pas op 31 Januari hekend zijn; maar men verwacht nu al een geweldige overwinning van liet regeeringsblok en een ne derlaag der Boerenpartij. De ver kiezingen werden in sommige stre ken door de Boerenpartij geboycot. Mikolajczyk heeft nog verklaard dat hij de verkiezingen niet vrij achtte in den zin der overeenkomst van Jalta. Hij voegde er aan toe; dal bij den ambassadeurs van Groot-Britannië; de Sowjet_Unie en de V.Si. nota's liad doen toekomen inzake zijn beschuldigingen. Volgens een oTiciecl bericht uit Warschau zijn tiidens de verkiezin gen ten minste 23 personen; onder wie 14 ongeregelde strijders en 7 soldaten, gedood; bijna allen in de onrustige streken van Zuid-Oost- Polen. Mikolajczyk heeft in een verkla ring aan de p"rs aangekondigd, hij liet Hooger Gerechtshof protest te zullen aanteekenen tegen den gang der verkiezingenzoodra de offi_- cieele uitslagen hekend zijn. Engeland en Amerika zouden 't zelfde doen. Van de 444 te verdoelen parle mentszetels zou de onder bescher ming van Moskou staande partij 383 zetels hebban behaald, tegen de lioerennartii van Mikolajczyk (de opposite) 27 zetels. De katholieke arbeiderspartij zou er 17 hebben; de dissiderit-p boerenpartij 13, de onafhankelijke kath. 3 en de an dere partijen 1 zetel. als lid van de kascommissiewaar liii volgens de bewering in de ver gadering niet voor bekwaam is. Het overtuigend bewijs is geleverd aldus een stem uit de vergade ring dat U voor die taak niet deugt. Na nog wat liepn en weer gepraat te hebbensloot de voorzitter de vergadering. Biiurt^-reeniging Wolfshoek. Naar wii van bevo"ffdo z.'ide ver nemen znl a.s. Zaterdag 25 Jan. in het Veilinggebouw te Tinmen de zoo lang verwachte trekking plaats behh-n. D°ze trekking staat onder 'oezielit van No'n»-is Sclvcnrs te Drunen. A'le belanghebbenden heb ben vriie toegang in lief Veilingge bouw. De ui'slagen zulkn in de dagbledon: zooals 't Huisgezin; Oost. Brabant; De StemDe Echo en De Sirene worden bekend ge maakt. DRUNEN. Katholiek Thuisfront. Katholiek Thuisfront hield Zon dag een aigemeene vergadering ter bespreking van verschillende ac ties welke men in de toekomst hoopt te doen. De mededeeling werd gedaan dat het Niwin hoofd bestuur besloten heeft in Brabant en Limburg geen Niwin-comité's op te richten, daar de belangen hier door het Thuisfront goed worden behartigd. Besloten werd een briefactie te voeren, waarme de een nauwer contact zal wor den gelegd tusschen de soldaten overzee en het Thuisfront. Elke soldaat overzee zal elke week een brief ontvangen van een der leden van het Thuisfront. Aan de jongens zal tevens een verjaar dagspakket worden gezonden en de tijdschriften en dagbladen wel ke thans reeds worden gezonden zullen blijven gehandhaafd. Om de drie maanden zal een huis aan huis collecte worden gehouden, waarvan een zeker bedrag zal worden afgedragen aan het hoofd bestuur, welke de verzorging van de soldaten in zijn geheel behar tigd. Voor het overige zal men de jongens uit onze eigen plaats adopteeren. Verschillende acties welke in de toekomst zullen wor den gehouden worden uitvoerig besproken Naschrift. Naast de vele andere instellin gen die reeds collecteeren, zal het Kath. Thuisfront een beroep ko men doen op de beurs van Drtt- nens inwoners. Het plaatselijk be stuur heeft de bezwaren hieraan verbonden wel overwogen, doch. meent deze vrijheid te mogen ne men, daar het hier gaat om de verzorging van onze eigen jon gens die ver van huis onder moei lijke omstandigheden hun plicht doen. Wij twijfelen er niet aan MAANSOPKOP0T EN -ONDERGANG. 24 Jan.: op 10.06 u.;onder 19.22 u. 25 Jan.: op 10.24 u.;onder 20.30 u. 26' Jan.: op 10.40 u.;onder 21.51 u. 27 Jan.: op 10.54 u.ouder 23.06 u. 28 Jan.: op 11.09 u.; ZONS-OPKO&BT EN .ONDERGANG. 24 Jan.: op 8.33 u.;onder 17.12 u. 25 Jan.: op 8.32 u.;onder 17.14 u. 26 Jan.: op 8.30 u.;onder 17.15 u. 27 Jan.: op 8.29 u.;onder 17.17 u. 28 Jan.: op 8.28 u.;onder 17.19 u. of eenieder zal voor dit mooie en goede doel nog wel iets te missen hebben. Jubileumfeesten. De Kon. Harm. „Volharding" vierde Zaterdag j.l. haar 45-jarig bestaan, alsmede het jubilé van een 4-tal leden. De dag werd begonnen met een H Mis voor de overleden en le vende leden der vereeniging. Des namiddags werd een muzikale wandeling gemaakt >n werden de verschillende jubihrissen afge haald. Het eerste gold het den huidigen voorzitter den heer J. Pelders, die 25 jair in het be stuur zitting had. Dt heer P. Els- hout sprak in een kerte speech de hoop uit dat de hee- Pelders, die jarenlang de stuwkracht der ver eeniging is geweest, mede met het oog op zijn popiiariteit in de harmonie nog lang roor deze be houden zal blijven. De heer J. Peldes Jr. dankte namens zijn vader \Dor de hulde. Als no. 2 gold den heer L. v. Wezel, die zijn 4)-jarig jubilé vierde. De jubileererde voorzitter sprak dezen met hartlijke woorden toe en hoopte dat <hr. v. Wezel nog lange jaren alspistonist zijn plaats in de harmorie zou bezet ten. No. 3 was de rede-oprichter en ijverige penninjmeester dhr. J. van Delft, die 45jaar zijn bes te krachten aan de larmonie heeft gegeven; wederzijd; werden hier hartelijke woorden 'esproken. En ten slotte als no. 4 gold het den huidigen directeur dn heer M. v. Huiten, die zijn 0-jarig jubilé herdacht. De vooritter wees in zijn speech op de nu we verbon denheid van de faalie v. Huiten met de Harmonie. Na den terugkeerin 't vereni gingslokaal werdeni-de verschil lende gelukwensche. door zuster verenigingen uit ie omliggende plaatsen aangebodei. voorgelezen. Op de druk bezichte receptie merkten wij op de beren Kap. v. Erp, Burgemeester d. Heijden, Notaris Schreurs, vethouder van Drunen, deputaties van verschil lende verenigingen en vele ande ren. Na de ontvangst Ier dames ge- noodigden en een agemeene Bra- bantsche koffietafelwerden de ju bilarissen onder toepasselijke woorden gehuldigd en fraaie ca- deaux aangeboden. Tijdens deze huldiging werd eenfoto van wij len den heer H. va: Delft, mede oprichter, tentoon ezet. De voorzitter dhr Pelders wees op de groote verdiasten van den overledene voor de 'ereeniging en diens nauwe verborienheid daar mee. Spr. was de meening toe gedaan den overleene het best te kunnen eeren dor deze fraaie foto een eereplaats te geven in het vereenigingslokal. Dit voor stel werd met instenining begroet. De heer de Bont tit Waalwijk vereeuwigde dien dg het jubilee- rende muziekgezelsctap. De avond werd in besloten kring in gezellig amenzijn ge- viert. Een revue >nder leiding van dhr. Harry Geet en muzikale leiding van dhr. W. v. d. Steelï oogstte dien avond zeel bijval Onder toepasselijk bewoordin gen werd aan den Cté-houder Th. Elshout en zijn farilie, voor de goede zorgen jarenlang aan de vereeniging besteed een bloem stuk aangeboden. Het was een gslaagde dag voor het muziekgezlschap, waar het hen aan belangstelling noch gezelligheid heeft orbroken. Ledenvergadering er Harmonie de Volharling. De Harmonie d:j Volharding hield Zondag een tlgemeene le denvergadering. De notulen der laatste vergadering werden goed gekeurd. Benoemd verd een com missie voor kascontöle bestaande uit drie personen. Di periodiek af tredende bestuursleien de heeren J. Pelders en C. v. Delft werden beiden herkozen. Insloten wordt de leden-contributie té verltoogen met 0.10 tot 0.50 per maand. De donateurs gelden voor de rus tende leden werden vastgesteld op 3 en 5. Na de rondvraag werd deze ver gadering gesloten. In de Ned. Herv. Kerk te Drunen hoopt a.s. Zondag voor te gaan in den Dienst des Woords Ds. de Bruijn uit Sprang, des na middags om half drie. K.R.O.-avond, Op 12 Febr. krijgt ook Kaats heuvel zijn KRO-avond. De K. J. M. V. nam hiervoor het initiatief en is met 'de voorbereidende werkzaamheden zoo goed als klaar. Allerwaarschijnlijkst zal de bekende redenaar Fater Borro- meus de Greve een spreekbeurt vervullen wat alleen reeds een gang naar de patronaatszaal waad is. De avond zal verlucht worden met muziek, door een klein orkest en het optreden van de Zangvereeniging Bel Canto met zijn diverse koren. Postduivensport. Zaterdag a.s. houdt de postdui venvereniging K.C.C. in café de Bondt in de Marktstraat haar maandvergadering, die ditmaal van bijzonder belang is, daar bij deze gelegenheid de prijzen zullen worden uitgereikt op de goed ge slaagde show der vereeniging ge wonnen. Tooneel. Kaatsheuvel herinnert zich nog de pracht jongenstooneelen Rades- ke en Radijs, door de jongens van onze broedersscholen met zooveel succes, zoowel in als buiten Kaatsheuvel opgevoerd. Deze wer ken van Ant. v. d. Velden, een Vlaamsch tooneelschrijver hebben een vervolg gekregen in „Radijs en Bot op Sterrenvaart". Een tooneelgroep van de scholen der Eerw. Broeders van Liefde van de Ringbaan West te Tilburg komen Zondag a.s. in de zaal van Eu- phonia dit kostelijk werk presen teeren. Wie Radeske en Radijs zag, gaat ook Radijs en Bot zien. Viering Nationale Feestdag. Maandagavond werd in Eupho- nia een vervolg-vergadering ge houden om te komen tot de vie ring van den Nationalen Feest dag bij gelegenheid van de te verwachten blijde gebeurtenis in het prinselijk gezin. Naast de af gevaardigden van de Harmonieën en de zangvereeniging Bel Canto waren de schoolbesturen en de jeugdstandsorganisatie, de sport verenigingen Desk, K.G.V., Hoc key club, Ruitervereeniging, Man- dqlineclub en Verkenners uitge- noodigd. Na ampele bespreking werd een voorloopig programma vastgesteld, dat met medewerking van de betreffende autoriteiten en de vereeniginegen, er ongeveer als volgt uit zal zien. Zoo een heele dag beschikbaar is, wat het geval is, als de gebeurtenis in den namiddag of 's nachts plaats vindt: 's morgens een H. Mis, met mogelijk een Te Deum tot dank baarheid. Op den voormiddag een aubade door de schooljeugd. In den namidag een défilé, sportfees- ten.m ogelijk een zangconcert, een fakkeloptocht, met als slot verdere feestviering in de zalen. Zoo al leen den namiddag beschikbaar is, wordt de aubade direct na den middag gebracht. Dinsdag a.s. wordt het programma nader vast gesteld. „Wij Jongeren". Voor een paar weken kondig den we een lezing aan door Dr. Theunissen uit 's-Bosch voor de contactgroep „Wij Jongeren" over „Rusland" te houden. Door om standigheden kon deze lezing op den vastgestelden datum niet doorgaan. Thans is deze avond bepaald op Vrijdag 14 Februari a.s. om 7.30 uur in de zaal van den heer Joh. Smit. Ongetwijfeld wordt het een interessante avond. Middenstandsvereeniging. De R.K. Middenstandsvereeni ging heild Dinsdagavond een zeer druk bezochte vergadering. De belangstelling ging speciaal uit naar het ondrwerp, dat de Weled. gestr. heer A. Vriens, Inspecteur der Directe Belastingen te 's-Her- togenbosch behandelde n.l. de Vermogensaanwasbelasting. In het nummer van 21 Januari van dit blad vonden wij een keurig re sumé van de causerie door den heer Vriens over dit onderwerp gehouden. Wij kunnen voor een verslag niet beter doen, dan ver wijzen naar deze samenvatting van het gesprokene. Na de uiteenzetting van den heer Vriens was de vergadering fn gelegenheid vragen te stellen, die op duidelijke wijze werden be antwoord. Daarna wrd de ver dere agenda afgewerkt. Uit de mededeeling van den voorzitter bleek dat de heer A, Braat als penningmeester had bedankt. Van de rondvraag werd druk gebruik gemaakt. Plannen werden naar voren gebracht om de Kaatsheu- velsche Middenstand tot grooter bloei te brengen. Tot slot willen we vermelden dat de Mandolineclub onder lei ding van den heer van Iersel de zen avond opluisterde met mooie muziek en de vergadering gezien de belangrijkheid van het onder werp maar matig bzocht was. Agenda. Woensdag 22 Jan. 7.30 uur repe_ titie Dameskoor Bel Canto. 7.30 Uur repetitie harmonie Eu_ plionia. Donderdag 23 Jan. 7 uur repetitie Dubb. Mannenkw. Bel Canto. 8 Uur repetitie Mannenkoor Bel Canto. Vrijdag 24 Jan. 8 uur Apollo_ Theater: Mijn liart klopt voor Be. lida. Zaterdag 25 Jan. 7 uur en 9 uur Apollo_Theater: Mijn hart klopt Voor Belida. Alle leeftijden. 7.30 Uur vergadering en prijsuit reiking Postduivcnvereeniging KCC in café de Bondt. Zondag 20 Jan. 7.30 uur Tooneel Ringbaan West in Euplionia: Ra dijs cn Bot op sterren vaart. Maandag 27 Jan. 8 uur repetitie harmonie Apollo. Dinsdag 28 Jan. 8.30 uur verga dering café J. van DunOrganisa tie viering Nationale feestdag. Woensdag 29 Jan. 8 uur Apollo. Theater; Follow the Boys. Donderdag 20 Jan. 8 uur; Apollo. Theater; Follow the Boys. Toegang 14 jaar. LOON-OP-ZAND. Kon. Harmonie Sophia's Vereen. Zondagavond gaf de Kon. Harm. Sophia's Vereeniging een muzikaal concert in het Parochiehuis, onder leiding van haar instructeur den heer H. van Abeelen. De groote zaal was geheel bezet en na een wel komstwoord door den voorzitter; werden de mooie muzieknummers op sublieme wijze ten gelioore ge bracht. Na het concert werd de avond voortgezet met een haiavond in de zaal van mej. de Wed. Wijlvliet, waaraan zoowel leden als dona teurs met hunne dames aan deel namen. Het was een gezellige avond. Op 8 Februari zal voor de ver eeniging de jaarlijksche statiedag worden gehouden; waarna op Zon dag 9 Februari haar groote jaar lijksche uitvoering zal worden ge houden. Du iv ententoonstelling:. Zaterdag en Zondag werd in de groote zaal van Concordia een groo te duiventcntoonstelling gehouden, welke als bijzonder geslaagd mag lieeten. Ongeveer 250 duiven wer den hier tentoongesteld en aan een keuring onderworpen door den heer Dekkers uit Etten. Vele duivenliefhehbers hebbnn de kwaliteiten van de dieren van hun collega's eens van zeer nabij kunnen zien en hiervan is ook gretig gebruik gemaakt. ST. JOACHTMSMOF.R. Ru iter wedstrijd. Zondag werd door de rijvereeni- gingen van T.oonopzandKaatsheu vel; Berkdiik en St'. .Toachimmoer een wedstrijd georganiseerd; ;,de vossenjacht' trelieeten; waaraan 42 personen deelnamen. Eén der jongste 'deelnemers; n.l. Petrus Hazenberg; trad met den Jen prijs uit hei striidn">-l<wat voorzeker een ware prestatie be_ toeken* voor dezen jongeman. De 2e; 3e en 4e priis werden resp. toegekend aan H. Mulde-s St. Jonehimmoer; .T. Pijnenburg Loon_ onzand en P. Brabers St. Joachim- moer. KORTE BERICHTEN. Slechts een vijfde deel van de in 1924 geboren jongemannen; die thans gekeurd worden voor den mi litairen dienstplicht, zal worden bestemd tot gewoon dienstplichtige en omstreeks midden 1947 worden ingelijfd voor het volbrengen van de eerste oefening. De overigen zul_ len woixlen beslcmd tot buitenge woon dienstplichtige en zullen dus voorloopig niet worden opgeroepen. Tot geneesheer-directeur van het psychiatrisch geslicht ^Voor burg' te Vuglit is benoemd dr. L. Woltring; thans assistent aldaar. De bekende S.D.-spion A. Harre_ bomce, ex_chef van politie te Vel_ sen; is Maandagmorgen door het Piijzondor Gerechtshof ter dood ver oordeeld. Het aantal stuks vee dat per maand frauduleus over de Neder- landschc grens naar België wordt gesmokkeldwordt op ten minste duizend geschat. Deze smokkel vindt vooral plaats in de grens strook ten Zuiden van Breda. De politie heeft kortgeleden negen vee smokkelaars achter slot en gren del gezet, Met groote vreugde en dank baarheid jegens God, geven wij kennis van de geboorte van ons derde zoontje dat bij het H. Doopsel de namen ontving WILHELMUS PETRUS MARIA. A. DE GRAAFF P. DE GRAAFF- v. d. SANDEN. ADRI LOUWKE. Waalwijk, 18 Januari 1947. St. Antoniusstraat 32. De Heer en Mevrouw P, H. MOMBERS—VAN ROOMEN geven met vreugde kennis van de geboorte van hun zoontje FREDDY, dat bij het H. Doopsel de namen ontving van JOHANNES FREDERIK HENR1CUS. Waalwijk, 22 Januari '47. Grootesiraat 128 Tijdelijk: St. Nicolaas-Ziekenhuis SJAAN KLIJSEN en JAN BREKELMANS hebben de eer U kennis te geven van hun voorge nomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Dinsdag 11 Februari a.s. te 9.30 uur in de parochiekerk van St. Jozeph te Kaatsneuvel.J Kaatsheuvel. Januari 1947. Horst 20 Leostraat 131 Toekomstig adres: Van Aphenstraat 8, Tilburg, Bij mijn vertrek naar Indië r-ep ik al mijn familie, vrienden en kennissen EEN LAATSTE VAAR WEL en een spoedig WEERZIENS TOE. Dpi. Sid. HUUB ZACHT, Kaatsheuvel. Hierdoor betuigen wij onzen hartelijken dank aan de Firma M. ZWAANS Het Meisjespersoneel. wordt bij ons binnen 24 uur diep zwart geverfd. Chem. Wasseiij en Ververij WAALWIJK. Elke 14 dagen, te beginnen a.S. Vrijdag 24 Januari: ST. JOACHIMSMOER: van 10 tot *12 uur; te KAATSHEUVEL: van 2 tot 3 uur. De verzamelaar, G. C. KUIJPERS. Brieven onder No. 1697 aan het Bureau van dit blad. BURGEMEESTER EN WET HOUDERS VAN WAALWIJK maken bekend, dat op Dinsdag 28 Januari a.s. des namiddags van 2*—3 uur in de Openbare School, Stations straat 24, gelegenheid wordt ge geven tot KOSTELOOZE IN ENTING EN HERINENTING tegen pokken. Trouwboekjes moeten worden medegebracht. Volgens artikel 1 der Inentings- wet is hij, die de ouderlijke macht of voogdij over een kind uitoefent, •verplicht, voordat het den leeftijd van één jaar heeft bereikt, het bewijs te leveren, dat het tegen pokken is ingeënt of een door hem onderteekende verklaring over te leggen, houdende de reden, waar om de inenting achterwege wordt gelaten. Niet nakoming van deze ver plichting is strafbaar. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk, Mr. R. J. J. LAMBOQY. De Secretaris, J. VAN MIERLO. De BURGEMEES I ER van WASPIK MAAKT BEKEND, dat met ingang van Maandag 27 Januari 1947, 1, door hem spreekuur zal worden gehouden op DINSDAG en VRIJDAG des voormiddags van 9'/2 te»t 12 uur j 2. de gemeente secretaiie dagelijks voor het publiek zal zijn ge opend ALLEEN tusschen 9 en 12 uur. De Burgemeester voornoemd, COUWENBERG. VERLOREN in Café HEESBEEN—KETELS vorige week Donderdagavond een paar zwarte Dames Glacé Handschoenen. Gelieve deze tegen belooning terug te bezorgen aan onderstaand adros. M. DE HAAN, Grootestraat 333 WAALWIJK. cn gelukkiger. BUREAU ,,DISCRE- TIA" helpt ook U Nic. Witscnkade 31, A'dam-C. Spreekuur: 9.30-12 u. voorm. Vraagt direct kosteloos Inlichtingen in blanco enveloppe. Geldcredieten 300.- 5°/o Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJF ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inst. Mathen.weg 110 R'dam-W. voor het tijdvak van 26 Januari t.m. 8 FeDruaii 1947. Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van Bonkaarten KA, KB, KC 701 (strook No. 3) 57—3 Algemeen 375 gram zachte zeep 57—4 Algemeen 2 eieren 57—5 Algemeen 500 gram sinaasappelen 57—6 Algemeen 5d0 giain suiker, boterhamstrooisel of 1000 gram jam, stioop. enz. Bonkaarten KD, KE 701 (strook No. 3) 58—3 Algemeen 375 gram zachte zeep 58—3E, Reserve 375 gram zachte zeep 58—4 Algemeen 2 eieren 58—5 Algemeen 10UO gram sinaasappelen 58—6 58—7 Algemeen 250gram suiker, Doierhamstrooisel of 5u0 grain jam, stroop, enz. Bonkaart MA, MD 701 (strook no. 3) 57—4 suiker 375 gram suiker, boterhamstrooisel of 750 grain jam, stroop, enz. Tab akskaar ten. T 67 2 rantsoenen tabaksartikelen. V 68 200 gram chocolade en|of suikerwerk X 67 2 rantsoenen ub.iksartikelen. X 68 150 gram chocolade enlof suikerwerk Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 24 Januari wó7- den getuuikt. Eieren. Wanneer op de voor 2 eieren aangewezen bonnen 574 en 58—4 Algemeen niet onmiddellijk kan w irdeu afgeleverd, dient het publiek deze bonnen bij zijn handelaar vóór in te leveren, waarna aflevering zoo spoedig injgelijk zal plaats heoben. Sinaasappelen. De bonnen 57—5 en 58—5 Algemeen voor sinaas appelen moeten uiterujk 29 Januari as. door het publiek bij een handelaar in groenten enlof fruit worden ingeleverd, waarna aflevering z ii geschieden naar mate de aanvoer p.auts heelt. Tabak. Van de tabakskaart is thans nag 1 bon voor 2 rantsoenen aangewezen. Op 30 januari a.s. zal nogmaals een bon voor 2 rant soenen worden bekend gemaakt^ Suiker en versnaperingen. De volgende bonaanwijzing voor suiker en versnaperingen zal op Donderdag 6 Pcbiuari plaats vinden, OFFICIEELE Verplaatsing 21 Januari. De Directeur van wijk maakt bekend: Onder verwijzing naar de in dit wordt de aandacht van het pub kantoor van den Distributiekring Maandag 20 Januari 1947 ts over (v.m. Gildenbond) naar Stations Zoowel de tot dusver bestaan werkwijzen zullen in het nieuwe vinden, met uitzondering van de waarvoor een nog nader bekend troffen. Verkoop op Vanaf Maandag 27 Januari a.s. slechts eenmaal per week gelegen pen van opplakvellen en wel op aan het loket „Handel". In den verkoop in de bij gemeen PUBLICATIE. Kringkantoor, den Distributiekring 251 Waal blad voorkomende advertentie liek er op gevestigd, dat het kring- 241 Waalwijk met ingang van yeplaats'. van Grcc testraat 2ü7. .vraat 84 (K.J.C.-gcbouw) de kantooruren als de gevo-gde kantoor onveranderd voortgang periodieke uitreiking bonkaarten, te maken regelng zal worden ge- plakvellen. zal er op het kringkantoor nog heid worden gegeven tot het koo- Maandag tusschen 8J^ en 12 uur ten komt geen wijziging.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 4