ZIIMI ODE SPAR HOTEL VERWIEL GYMN ASTIEK- UITVOERINGEN „O. W. S" DE STICHTSE" „DE STICHTSE" OVERGEPLAATST RESERVEER EEN AVOND EEN TIJDELIJK SCHRIJVER NET DAGMEISJE HUIS TE KOOP EEN GROOTWERKER BROEK en VESTENMAKER Dansclub JOCY POCr 2).v Kan Jlicuxk GROOTESTRAAT 202 (v.m. Gildenbond) STATIONSSTRAAT 84 (K. J. C.-gebouw) C ef (<e/np//eH" uba DNIüBOAlin 30 NVV D i)/N30 VOOR DINERS - RECEPTIE - FAMILIEPARTIJEN - JUBILEA DE GOEDE KEUKEN EN PRIMA CONSUMPTIES EN VERNIEUWDE GEZELLIGE ZALEN. GEVRAAGD: H. VAN BLADEL— PULLENS 2 Koks-pakken ZOEKT U GEZELLIGE ONTSPAhNING? DANSCLUB „HOCY POCY" HEEREN 10 75 DAMES i0 50 IIIIE kou of Griep OP DINSDAG 28 en WOENSDAG 29 JAN a.s. des avonds hal! acht in „Musis Sacrum" ENTREE F 125 en F 1 75 (BEL. INBEGR VOGEL LIEFHEBBERS DUIVEN LIEFHEBBERS. KIPPENHOUDERS. JAN VAN RIEL KAATSHEUVEL Ook WOLLEN DEKENS - VLOERKLEDEN GORDIJNEN ENZ. DEPOTHOUDERS en COLPORTEURS CHEM* WASSERIJ EN STOOMVERVERIJ WAALWIJK. N.V. „NOORD-BRABAND" vraagt mannelijk en vrouwelijk KANTOORPERSONEEL. N.V. ALB. JOH. WENNEKES SCHOENFABRIEKEN VRAAGT PRIMA VAKMENSCHEN PRIMA STIKSTERS EN THUISSTIKSTERS en MEISJES voor Stikkerij-voorbereiding. FLINKE MEISJES EN JONGENS C.V. CONTREFORTFABRIEK „V/. E. K." KAATSHEUVEL vraagt tegen 1 Februari NETTE KANTOORBEDIENDE (M.) In het bezit van diploma Mulo en typen strekt tot aanbeveling. Bij gebleken geschiktheid levenspositie ge garandeerd. SCHOENFABRIEK vraagt voor directe indiensttreding ROLFILMS en FOTOPAPIER enkele oude platencameras. DINSDAG 28 JANUARI 1947.- LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 8. Waalwifksche en lanqstraatsche Courant verschijnt Dinsdag Donderde UIT DE P O V I N CI E. De Prijzen Commissie. De H. Vader tot mer. Jourrklisten. Zware belastingen; Leenen en Sparen, Het Kringkantoor van den Distributiekring 251 Waalwijk is met ingang van MAANDAG 20 JANUARI 1947 van naar De openstelling van het kantoor blijft ongewijzigd. HEEFT WEER Aan de INSPECTIE VAN DE BELASTINGEN TE WAAL WIJK wordt gevraagd Sollicitaties in te zenden aan: Inspecteur der Belastingen te Waalwijk. GEVRAAGD s een Goede behandeling, 's Zondags vrij. Adres te bevragen Bureau van dit blad. te WAALWIJK Huuropbrengst per jaar ruim 400.—. Brieven onder no. 1682 Bureau van dit blad. en een bij Hoogeinde 1 WAALWIJK DAMES- EN HEERENK LEEDING NAAR MAAT, GEVRAAGD THUISSTIKSTER. Goed loon. Makkelijk werk (geen schoenen). Br. onder no. 169B bur. v. d. bl. of drukkerij „Excelsior", K'heuvel TE KOOP OF TE RUIL Na 6 uur. LEOSTRAAT 176, KAATSHEUVEL Dan a. s. Zaterdag naar de gevestigd in CAFÉ „DE LINDEBOOM." De entréeprijs is VERLAAGD en welj Nfeuwe leden kunnen zich op geven aan de zaal. Aanvang 6 30 10.30 KOMT DUS ALLFN! HET BESTUUR, lllll onder de leden, ol last van hoold- ol kiespijn? Ml JNH ARDT's POEDERS helpen U er al Doos 45 cl. VOOR DE VAN Plaatsbespreken vanaf Vrijdag a.s. van 11 tot 1 uur aan de zaal. die hun aantal vogels bij ons opgegeven hebben kunnen daarvoor hun zaad afhalen a f I 00 per Kg, Veider nog vete kleuren en modellen piachtige SIEkhOOIEN. De toewijzing is weer binnen. Ook alle genees- en conditie- middelen ontvangen van de beste tirma's Colombine, Gebr. Oomens en Bogena. Verder nog. Brocdschotels a 60 ct., Kalk steen en grit 25 ct. per Kg Lik steen, steenen bitjes, Trengels, Cadrance, rollen papier, Inktlappen. Diploma's in vele kleuren CELIWA WITSEL 95 ct. per pak. Een uitkomst, geen witte kleeren meer. Geeft niet at en is afwaschbaar. Ook voor uw hold en kat hebhen wij wai, alle conditie-en geneesmiddelen HONDEN- EN KATTENBROOD, zonder bon. Wij kunne i op uw toewijzing het besle gemengd Graan en Ochiendvoer leveren. Ook pestvieren, grit enz. enz. ONTVANGEN: ijzeren Ratte'klemnicn f 1.25. houten Ratten- klemmen 75 ct., muizenvallen 25 ets. Vergif voor ratten en muizen 60 ct p. pakje. Ook In- en Verkoop van ALLE SOORTEN VOGELS. GRAAN-, ZAAD EN VOGELHANDEL. 19 verzorgt al uw kleeding. Zoowel stomen als verven. MOMENTEEL VERVEN WIJ WEER ALLE KLEUREN. Wij vragen voor de Langstraat e. o. nog Maatschappij van Verzekering op het Leven W A A L W IJ K Schriftelijke sollicitatiën met veimeldirg van leeftijd, schoolopleiding en eventueel tegenwoordige en vroegeie betrekkingen. voor diverse afdeelingen. die het vak willen leeren. Administratieve kennis strekt tot aanbeveling. Brieven onder No. 1695 bureau van dit blad of drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel. AANGEBODEN tegen off. vastgestelde prijs. GEVRAAGD A. SCHUWERJ-., Burg. Smeelelaan 36, WAALWIJK Jv Een paard zonder hoeven Een schip zonder schroeven Een leeraar zonder school f Een maaltijd zonder kool Een park zonder bank Een piano zonder klank 1 Is lang niet zoo bar Als de huisvrouw zonder Spar. v ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS :xS-s: De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever i JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week: 1.95 per kwartaal Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon TieJen. Mijlpaal in de geschiedenis van Den Bosch. Groote uitbreidingsplannen geprojecteerd. B. en W. van 's Hertogenbosch hebben een drietal plannen ont_ worpen ten behoeve van de groot_ ste stadsuitbreiding, welke de stad ooit gehad beel't. De plannen Ziijn tezamen 350 ha. groot. Voor wo ningbouw komt ruimic beschikbaar voor 5000 woningen, Dit komt over_ een met' de geraamde behoefte van de eerste tien jaren. Een complex van 180 ha. is noodig voor aanleg van stralen en plantsoenen; waar. bij een groot park, zoowel in plan. Zuid als in plan.West; benevens sportvelden in plan.Oost ontworpen zijn. De gemeente hoopt dat zij de financieele medewerking van het Rijk zal verkrijgen. In de volgende bezielende woor. den zullen B. en W. van Den Bosch aan den gemeenteraad op 29 Jan. de voorloopige goedkeuring vragen voor deze onteigeningsplanncn. Den Bosch slaat voor een zeer belang, rijke mijlpaal in haar grootsche geschiedenis, die met name in de middeleeuwen zoo roemr.ijk was; toen deze stad met haar prachtige openbare en particuliere gehouwen haar goeden stadsbouw en haar bloeiende nijverheid een stad van groote schoonheid en beteekenis was. Door allerlei historische om. standigheden is 's Bosch in een late. re natuurlijke uitgroei niet alleen geremdmaar ook geweldig gehin_ derd geworden. Wegens achterstand in modern comfort; in de oude huizen, zijn niet alleen vele in. woners naar de aangrenzende ge. meenten; speciaal naar Vught, ver_ trokken, maar onze stad zag zich tevens vele bewoners ontgaan; die krachtens ambt of beroep eigenlijk in de gemeente thuis hoorden. Het gemeente-bestuur is er van over. tuigd de bezwaren op te heffen: eenerzijds door uitvoering van het uitvoerincsplan.Zuid; dat zondanig is geprojecteerd, dat het met hand. having van het fraaie uitzicht op de oude vesting toch alle aantrek, lteliikhoid van een stadsuitleg in Zuidelijke richting bezit en ander. 7.iids door uitvoering van hot plan. West; dat voor nieuwe industrie, vestiging een hui'engewoon voor. name. zoo niet beslissende sta*>; voor de toekomst van Den Rosch betrekont. De Ged. S4a'cn h"hb°n reeds hun goedkeuring gehecht aan dit uitbreidingsplanhetwe'k lie. staat uit een uitbreiding in Zuide. liike, Westeliike en Oostelijke richting. De financieele gevolgen van deze stadsuitbreiding worden geraamd op de vnl"ende cijfers: plan.Zuid 10.400.000. West 0.800.000 en plan Oost 1.500.000. TWEEDE M.T.S. IN BRABANT f Ecnigcn tijd geleden zijn er in Breda stemmen opgegaan om al. daar een M.T.S. te siicliten. Hier_ voor was zeer veel belangstelling. Er deden zich echter diverse moei. lijkheden voor, o.a. het ontbreken van een geschikt gebouw en lie® aanschaffen van materialenbeide zeer kosibare dingen. Thans hebben, deze plannen een gewijzigden vorm aangenomen. Men streeft er nu naar tezamen met Tilburg een ge. meenschappelijke M.T.S. te stich. ten; welke ten deele in Tilburg, ten deele in Breda gevestigd zal zijn. ZITTING PROVINCIALE STATEN VAN NOORD.BRABANT. De tweede gewone zitting der Pro. vinciale Stalen van Noord.Iïrabant is voortgezet. De grenswijziging tusschen Noord-Brabant en Gelder, land vond de instemming der Sta ten; maar er werd een motie aan genomen, waarin aan den minister verzocht werd voor het kerkdorp Alem een uitzondering te maken. Aan de PNEM werd een crcdiet verleend van 35 millioen. De sub sidie voor VVV werd voor 1946 van 10.000 op 5.000 teruggebracht. Alle subsidies zullen door Ged. Sta. ten in groepsverband worden be. studeerd en zoo noodig worden herzien. Speciaal voor de subsidies voor cultureele doeleinden dient een andere regeling te worden getrof fen; daar de tegenwoordige zeer willekeurig kan worden toegepast. Ged. Staten zullen alles doen watl mogcliijk is om de stichting van een tweede Technische Hoogcscliool te bevorderen. De watervrijmaking van de Bies. bosch zal aan de provincie 11 mil. lioen kosten. Aan het eind van de zitting werd de begrooting goedge keurd. Er werd besloten de zitting; in het vervolg te openen en te sluiten met gebed. De heer H. Mannaerts drong aan op zuinigheid met de provinciale financiën. CENTR. HENGSTENKEURING TE DEN ÈOSCH. Onder zeer groote belangstelling er waren naar schatting 3006 personen aanwezig is in dc Bos sche Vermarktlinllcn vanwege do vereeniging .Het Neder'andsclie Trekpaard' de centrale hengsten- keuring gehouden. In totaal wer den 05 stuks aangevoerd en wel 2; 3 en 4_jorige hengsten uit Noord brabant. Limburg en een gedeelte van Zeeland. De kwaliteiten waren echter van dien aarddat slechts weinig dieren in het stamboek kon den worden opgenomen. De functie van Luitenant-Gou verneur-Generaal van Neder- landsch Oost-lndië is, zeker op het oogenblik, niet erg begeerens- waardig. De verantwoordelijkheid, die bedoelde functionaris draagt, is zeer groot, zoowel tegenover Nederland als tegenover Indone sië. Men kan gerust zeggen, dat ze zóó groot is, dat de Neder- landsche Kegeering enkele maan den geleden inzag, dat ze door één persoon niet te dragen is en men naast en boven dr. van Mook, als Luitenant-Gouverneur- Generaal, de Commissie-Generaal plaatste. Er naast, want dr. van Mook maakt er ook deel van uit en er boven, want de Commissie is de directe chef van den Luite nant-Gouverneur-Generaal. De functie is niet alleen verant woordelijk, maar ze lijkt ons ook tamelijk troosteloos. De functio naris kan gerust verwachten het nooit geheel goed te doen: hij mag verwachten door een gedeelte van de twee partijen te worden ver guisd, het meest waarschijnlijk zelfs door een gedeelte van beide partijen. Alleen de geschiedenis kan hem prijzen, maar dat duurt s nog enkele tientallen jaren en be leeft men meestal zelf niet meer! Er gaan sterke geruchten dat dr. van Mook zal aftreden als Luitenant-G. G. De reden van dit eventueele aftreden worden niet genoemd. Reeds een keer meer, enkele maanden geleden, hebben dezelfde geruchten geloopen en één keer is dr. van Mook, toen hij op terugreis was naar Indië, ernstig ziek geworden onderweg. U denkt misschien, dat we een beetje eigenaardig aan het com bineeren zijn. Toch zit er, meenen we, veel overeenkomst in aftreden en ziekte, n.l. de reden er van. Dr. van Mook werd op de terug reis ziek: een vijftal dagen opont houd, plotselinge genezing, ver volg van de reis. Maar daags na het vertrek was in de Tweede Kamer aangenomen de motie van Poll tot uitzending van een par lementaire commissie naar Indië. Blijkbaar voelde dr. van Mook dit aan als een motie van wan trouwen en werd hij in Caïro ziek om eerst enkele inlichtingen uit Nederland te kunnen ontvangen. Heel begrijpelijk dus en we wij zen er alleen maar op om uit te laten komen, dat dr. van Mook blijkbaar zeer sterk zijn politieke verantwoordelijkheid voelt of eenigszins dictatoriaal is ingesteld. Voor het tweede pleiten de be richten over aftreden, toen het een feit was geworden, dat er een Commissie-Generaal naar Indië zou komen. Blijkbaar heeft dr. v. Mook zich echter bij deze Com missie kunnen neerleggen, toen de samenstelling er van hem bekend werd, want toen hielden de ge ruchten over aftreden op. Voor het eerste echter, dat dr. v. Mook zijn verantwoordelijkheid sterk j voelt en dat het tweede niet geheel behoeft uit te sluiten pleiten de tegenwoordige geruch ten over aftreden. Nu zijn deze geruchten immers oDgetreden, na- dat de Commissie-Generaal in In dië is teruggekeerd en dr. van Mook de gedetailleerde inlichtin- j gen, omtrent de behandeling van Linggadjati in de Tweede Kamer heeft ontvangen. Men zou veron derstellen dat hij zich bij ziens wijze van Regeerinq en Tweede Kamer niet kan neerleggen en dus de voorkeur geeft aan aftreden, wat zijn goed recht is. Slechts in siders kunnen beoordeelen, wat dr. van Mook voor Indië en Ne derland, vooral de laatste jaren, heeft gedaan en wij wachten ons dus wel daarover een oordeel uit te spreken. Als opvolger van dr. van Mook, indien deze zou aftreden, wordt genoemd den heer A. Lovink, on ze ambassadeur in Moskou en daarvóór in China. Degenen van onze lezers, die zich ons artikel over uitbreiding van de Commis sie-Generaal herinneren, een ar tikel, waarin we aandrongen op aanvulling van de Commissie met een diplomaat, die deskundig was in de Oostersche diplomatie, zui len begrijpen, dat wij ten zeerste zouden toejuichen dat deze benoe ming, bij aftreden van dr. van Mook, zou plaats hehben. De heer Ann ous verslag van de zitting van den tuchtrechter in onze gc_ meentc voor een dag of veer_ tien; hebben we een beschouwing toegevoegd omtrent de z.g. Plaat, selijke Prijzencommissies, die op veel plaatsen goed werk doen door hij eventueele overtredingen of ge schillen; de aangelegenheid in der minne regelen, zoodat de prijzen, contróle en de tuchtrechter er ver der buiten 'Kunnen blijven. Omtrent de Prijzen.commissies schijnt nogal misverstand te heer. schen. Sommigen meenen dat die alleen ingesteld kunnen worden in plaatsen van meer dan 20.000 zie len; anderen dat de plaats waar een dergelijke commissie kan wor den ingesteld, door den minister wordt aangewezen. Niets is minder waar; zooals de Prijsbeheersching ons verzekerde. De instelling moet juist komen van 't particulier initiatief of plaatse lijke autoriteit, b.v. door den Raad van Overleg van plaatselijke vak organisaties; door middenstands- vereenigingendoor den burgemees ter ter plaatse enz. Op lal van plaatsen grootcr en kleiner; is dat reeds geschied. Wc noemen b.v. 's Bosch en Tilburg; naast Hoogc_ en Lage.Zwaluwe; Bcllingwolde Zevenaar; Raamsdonk, Oosterhout e.m.a. en dikwijls met groot succes. Ook het verwijt dat men de juiste prijzen; die van bovenaf worden opgelegd niet kentmeende dc Prijsbeheersching als onjuist te moeien afwijzen; daar reeds drie folders met prijzen officieel door 't distributie-bureau zijn uitgegeven; terwijl toch verwacht mag worden dat de Vakgroepen; die gewoonlijk mede dc prijzen vaststellen, aan de aangeslotenen zeker die prij zen en prijsvoorschriften zullen doorgeven in hun orgaan; per cir culaire of i.d. Wij geven een en ander ter voor lichting onzer lezers ten deze. Z. H. Paus Pius XII heeft een groep van tien Amerikaansche jour nalisten in audiëntie ontvangen. De Paus begroette dc journalis ten in de bibliotheek van het Va_ ticaan en prees de Amerikaansche edelmoedigheidwelke werd be toond hij de hul^verleening aan de Europecsche oorlogsslachtoffers. Doch de Amerikanen; die de overlevenden van de verschrikke lijke slachting te hulp kwamen; waren e'- zich waarschijnlijk wei nig van bewust; dat voor het voed sel en de kleeding, welke zij in zoo groote hoeveelheden n°ar de be hoeftige streken van Europa ver scheepten; in bepaalde landën een bepaalde prijs betaald moest wor den, de prijs van liet lidmaatschap van een Ivnaalde partij. De meedoogenlooze inbreuk op 's m<;n«chen gewe,"nsvrijh°'d is nog niet afgenomen. Dit is ook niet te verwenderendoch 't is tragisch; vervolgde de Paus. Doch wij mogen niet ontmoedigd ziin. Er zullen nog goed" leiders zijn, er Zijn nog goede leiders. Er zijn mannen me' ren zuiver karak ter; die niet zichzelf zo°kendoch hun k'-achtcn onrecht wijden aan dc fysieke en sociale verbe'ering van alle klassen, en die in 'I licht van dc christelijke grondbeginse len; met bliidschan en me^ succes zullen erkennendat godsdienst en zedelijkheid de o'imlcb",e steun pilaren zijn van de politieke wel vaart. Lovink is iemand met diplomatie ke ervaring en bovendien met kennis van Oostersche kwesties. Wij willen dan ook_wel verklap pen, dat we juist de heer Lovink op het oog hadden, toen we van aanvulling der Commissie-Gene raal spraken. Zonder ons dus over een heengaan van dr. van Mook te verblijden, integendeel, de voor- en nadeelen daarvan kunnen we niet beoordeelen, zouden we den heer Lovink graag in de C. G. zien, zelfs al gaat dr. van Mook niet heen. NIEUWE BESPREKINGEN TE BATAVIA BEGONNEN. Dezer dagen zijn de Nederland- sche en Indonesische delegaties in het paleis Rijswijk te Batavia bij eengekomen. Een comuniqué zegt o.in.; dat bciuê delegaties voltallig aanwezig waren. Het communiqué gaat voort: ;Men heeft den toe stand besproken; zooals deze zich hier in de laatste twee maanden heeft ontwikkeld. Met betrekking tot de militaire situatie zullen bin_ nenkort verdere besprekingen tus schen dc beide delegaties plaats hebben, waarbij men zal trachten een oplossing voor de huidige moei lijkheden te vinden. De besprekin gen zullen worden voortgezet'. Dc vrouwenunie te Batavia; die in December j.l. begonnen is met het inzamelen van babykleertjes voor alle "Kinderen die op denzelf den dag geboren worden als de toe komstige prins of prinses, heeft reeds zooveel succes gehad; dat men mag aannemen, dat voor alle daar voor in aanmerking komende nieu we wereldburgers een volledig ba_ by.nakke* zal beschikbaar zijn. Bij besluit van 18 Januari wordt Lombok autonoom gebied. Het be stuurslichaam zal worden gevormd door den raad van Lombok; waar uit een dagelijksch bestuur met een voorzitter zal worden gekozen. Zware belastingen; leenen en sparen. Dat waren de niet prettige klinkende dingen, waarop minis ter Lieftinck in de Eerste Kame^ der Staten Generaal vooral den na druk legde, toen hij he' over onze armoede had en toen hij de ver schillende sprekers, die algemene financieele beschouwingen hadden gehouden over de rijksbegrooting 1947, antwoord gaf. De minister erkende dat de bud_ getalre toestand onbevredigend is. Als de facorenwelke daartoe hij- dragen; noemde hij den dienst der staatsschuld, de uitgaven voor het nationale herstel; de subsidiepoli tiek ten aanzien van tal van pro. duc'en die worden ingevoerd. De vijfde factor hangt samen met de expansie van het overheidsappa raat. Zware belastingdruk zal noodig blijvenin het systeem er van zul len correcties moe'en worden to"_ gepast. Er zal voorts een beleid moeten worden gevo°rddat het sparen niet onaantrekke'ijk maakt en daarom s'eun vc-leent. Intusschen is het niet onmogelijk dat de s'aat in de toekomst een beroen zal moeten doen op de ka_ pi'aalmark» langs den weg van lee_ ningen en met den stok achter de deur; hetgeen men dan zou kunnen betitelen als gedwongen snaren. Wat de b-'aling van oorlogs schade on basis van vprvsn"i"<rs. waarde betr"ft, zei de minister; dat hij op dit punt heel voorzich tig moet zijn. DE WERELDSCHEEPSBOUW. Volgens Lloyds bedraagt de om vang van de in aanbouw zii"de tonnage voor de geh"ole wreM; me: uitzondering van Duitschland JananPolen en Rusland en een nl"t volledig" ongnvo voor Frank- nukper einde 1946 3.078.000 brt. Hiervan was 52.7 net. (1.937.060 brt. het hoogste sedert 1922) in aanbouw on de Rritseli" eilanden; waarvan 478.000 brt. (25 pc'.) voor den uit voer, de in aanbniw zijnde ton nage buiten Engeland liedro"g 1 74t.ooo brt. 'tter'o" droegen NI: de V.S. met r*>7.nef) br*. 7,v-(inn 248.000 b-t., F-<nkrjjk 190.000 br'.; NedeHand 190.000 br4.v»e' Rritecbe Empire hni'en ''et mo"de-iend (met inh"crip van Canada) 108.000 brt.; I'n'lë 102.000 brt.; Denemarken 150.000 brt.. Snn"i" 108.000 b-'.; Releië 84.000 br*.: Non-wegen 77.000 brt., Portugal 12.000 brt.- TJmguay 2000 brt en Argen'inië 1000 br». Het wereldto'nal van 3.078.000 br4. omvat 1032 s'oomsebenen "u f'038 motorschepen-, waarvan 997 Eng"lsrhe s'oomsebenen en 931 En_ gelsr^e motnrseh"nep en resn. 035 en 1107 buiten'andsehe. De omvang van het aantal mo'orwhcncn in aanbouw on werven in het buiten, land overtreft cl ie in Engeland. De omvang van de in de wereld in aanb'mw ziinde tankschepen be draagt 596.000 ton (waarvan 496.000 ton aan motortankschcpcn) en om vatten Engeland 203.000Denemar ken 46.000; Frankr.ijk 11.000, Italië 39.000, Zweden 102.000; de V.S. 33.000 ton. TRACTATIES VOOR SCHOOLJEUGD BIJ BLIJDE GEBEURTENIS. Teneinde de viering van de a.s. blijde gebeurtenis in het prinselijk gezin op scholen voor gewoon la ger. en voorbereid nd onderwijs mogelijk te maken; heeft de di rectie van dc voedselvoorziening van het ministerie van Landbouw, Vis. scherij en Voedselvoorziening toe stemming verleend; dat via de plaatselijke distributiediensten toe_ wijzingen zullen worden verstrekt waardoor per kind een 'ractatie van één beker chocolademelk en 25 gr. versnaperingen zal kunnen worden gegeven. Nader zal nog worden meege deeld op welke wijze zijdie zich met het organiseeren en financieren van deze tractatic wi'len belasten, een verzoek om toewijzingen kun nen indienen. SCHOENENBONNEN BIJ VOORRANG. Voor wie nog geen bon ontving. Aan degenen, die na April 1946 geen bon voor gewone of beroeps. schoenen on'vangen hebhen; omdat zij b.v. reeds tusschen 1 Jan. 1915 en 1 April 1916 een bon gekregen hadden en thans zoo dringend schenen noodig hebh-n dat zij niet kunnen wachten tot zij volgens het laatste cijfer van hun s4amkaart aan de beurt zijn, noch in de ge legenheid zijn hun beurt met die van andere gezinsleden te ruilen; zal desg'wenscht bil voor-ang een sclioenenhon verstrekt worden. In Februari a.s. zullen uitslul'end aan bovenbedoelde ners"nenwier stamkaartnummcr eindigt on 3; 6 of 9 op nader door de distributie diensten b°kend te maken dagen bonnen worden uitgereikt. In Maart en Anril zullen d" ovcri"e 4ot «leze categorie behoorende per«on"n in de gel"genheid gesteld worden van deze voorrangsregeling gebruik te maken. Degenen; die volgens deze rege ling een bon ontvangenkomen niet opnieuw voor een bon in aan merking hij «le normale reeds be kend gemaakte schoendistrlhutie. De aandacht wordt er nog op gevestigd «laf de schoenenbonncn slechts een beperkten geldigheids duur zullen hebhen en niet omge_ ruild zullen kunnen worden: zoo. als in het afgeloopen jaar het gc_ val is geweest. PUNTEN WAARDEERING BABY. EN KLEUTERKLEEDING (0—4 JAAR). Op veelvuldig verzoek volgt hier nogmaals do pun ten waardeering voor baby. en kleutcrklccding (0—4 jaar) Aanknooppakje; badcape; bad- man'eltjo. badjasje, bedjasje, combination", doopjurk; «loopsnrei, hansopje, jurkje; kimono, kruin- pakje. manteltje, overjasje. 2_ d"clig p"kje, p"ienoirtjc, pvama. speel^akje; trapnelnakjetrannel- zn'rie. trainingspakje: 10 r>nn»"n. Overige babv. en kleutcrboven- kl"e«iing: 5 punten. Luiers: 4 punten. Alle baby. en klcutcr_ondcrklee_ dine: 3 punten. Konsjns en sn'rjcs: 2 punten. S4offen per M2.: 5 punten. Breigaren per 100 gram: 4 pnt. WERELDOMROEP IN UDEN. Op Zondag 2 Februari a.s. zal «'oor «len Wereld«imro"n van Ra«lio Nederland via d"n P.C..T..zender e"n kort L"f worden tiiieczonden dat gecelebreerd wordt in «le K-">el van «ie Kruisheeren in Uflen. Tij. «lens «llt Lof' dn' om 15.35 uur Ne. derinnd-ehe tijd begint, zal de be kende P.r,..T._snreker-, «le Ze-rc"rw. Heer W. La Have. O S.f>. uit Rus. sum; een kor'e predientie honden. Di' Lof. dat over de gelieelp wereld te hoo-en zal zijn; kan men in on* lantl het h°s4e nnvan^cn on «le 16 meter. Voor Tndië is dc beste golf lengte 16 of 19 meter. 100.000**" REZOFWER VAN CIRCUS KNIE. Er herrsche vorige week Maan dagavond voor het begin van de voorstelling van Circus Knie groote spanning. De 100.000ste bezoeker, werd verwacht. Alle bezoekers wer den binnengelaten via één contróle; waar drie man ijverig stonden te

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1