HET U.K. 0AG81FIFJE. Teke gevraagd. naar STIKMEESTER. NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING COLPORTEUR GEVRAAGD - RECHTSZAKEN HET DRAMA VAN 4 SEPTEMBER 1944 TE WAALWIJK. FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. Terry en Berry inDE BRIL VAN SULTAN SAR. DAMES DEKKERS N.V. LIPS - DRUNEN. DAMES-SCHOENFABRIEK (betere genre) vraagt: tellen. En op de gezichten der be_ *oekers was duidelijk de spanning tè lezen; wie van lieu de gelukkige xou zijn. Totdat een jougemau het hekje passeerde aan wicii niets bij- bonders viel waar te nemen. Maar hij was hetEen beetje onthutst «tond de 23_jarige textiel-teclinicus EL Brans uit Tilburg, die pas sinds Mei in Amsterdam op kamers woont; temidden van de circus» officials (de heer Fr. Mikkenie was de eerste, die hem complimenteer» de) en de persmenschen. Hij was volkomen argeloos naar het circus gekomen en wist niets van een lOO.OOUsten bezoeker 1 En toen hem de viijfdaagsche trip voor 2 per» sonen naar Zwitserland werd aan» geboden, was hij nog meer uit het veld geslagen. Maar dat duurde «iet lang. Het volgende moment had de fortuinlijke jongeman een tele» foongesprek met zijn moeder in Tilburgdie nu met hem naar Zwitserland gaat. Vlak voor de pauze werd de 100.000ste bezoeker officieel door den heer Mikkenie in de piste ge» eomplimenteerdwaarna de geluk kige op een olifant een eere_rondje maakte. :;DE HOOP' GEZONKEN OP HET IJSSELMEER. Hachelijk avontuur van vastgreloopen schepen. De sleepboot .Zeemeeuw'die met een sleep van vier vrachtboo» ten van Enkhuizen onderweg was naar Amsterdam, is in een ijsveld nabij Ma ken vastgcloopen. De V,Zeemeeuw' verloor bij het door breken van het ijs haar schroef en kwam met de andere schepen muurvast te zitten. Een achterop komend beurtschip, de .Koop» snans', raakte eveneens vast. Toen het .ijs plotseling ging kruien werd een der schepen, de ruim 100 ton metende ,;de Hoop', verbrijzeld en zonk bijna onmiddellijk. De zes op varenden zagen nog kans het schip te ver'aten en bereikten veilig een der andere schepen. Noodgedwong. n moesten de sclie_ pen op het IJsselméer den nacht doorbrengen. Eén van hen; de Onderneming', heeft kans gezien "Rich uit het ijs los te werken en voer op eigen kracht naar Amster dam. Vanuit de hoofdstad voer de sleepboot .Inter Nos' dadelijk uit om assistentie te verleenen en keer» de terug met de Zeemeeuw'. Een andere sleepboot heeft een der vrachthooten opgehaald. De beicle andere zitten nog vast in het ijs. In verband met de kracht van liet kruiende ijs z-ijn zij niet geheel zonder gevaar. KORTE BERICHTEN. Naar in kringen van den Belgi schen handel verluidt; zou de Bel gische regcering in overweging ne_ men in verschillende sectoren, te beginnen met textiel en schoenen; een prijsverlaging van 10 procent tot stand te brengen. Het Amerikaanschc ministerie van oorlog heeft medegedeeld, dat de chef van den generaten staf; generaal Dwight D. Eisenhower, lijdende ls aan een spijsverterings stoornis en zich in een ziekenhuis ter observatie heeft laten opnemen. Het Ameriknanscjie militair ge_ rechtshof te Stuttgart heeft Sieg fried Kabus; onderofficier bij de S.S. ter dood veroordeeld wegens bomaanslagen op het hoofdbureau van politic en zuiveringshof te Stuttgart. Van de zijde van den Rijkswa terstaat werd medegedeeld, dat de pont hij Keizersveer weer in de vaart gebracht is. De dader van den gepleegden roofoverval op een 71-jarige!" we duwe te Rotlerdamis gegrepen; dank zij het speurderswerk van de recherche van liet bureau Bergsin_ gel. De jongen die hel misdrijf op zijn geweten heeft, bleek nauwe lijks 18 jaar te zijn en iemand die lijflens den oorlog bij de S.S. had gediend. Na verschillende kliopen om zeild te hebben; is de Fransche mi nister-president Paul Ramadier (so cialist) gereed gekomrn met de vor ming van het coalitiekabinet. In dit kabinet hebben zitting 5 MRP- ers (kalh.); 5 communisten, 8 socialist-en, 5 radicalen; 2 onafh. conservatieven. Opvallend is; dat defensie ge splitst is in: nationale defensie b'illoux; (comm.); Oorlog, Floret (MRP)Luchtvaart; MaroselLi (rad.) en Marine, Jacquinot; (on- al'h. conserv.). Tot deze splitsing is Ramadier gedwongen gewordenomdat de MRP en de Generale Staf de De fensie niet in handen van een com munist wilden zien. Generaal de Gaulle heeft ge weigerd de militaire medaille door de Fransche regeering, ook aan ChuchillStalin en Roosevelt aangeboden te aanvaarden. Ge slaagd te zijn in zijn doel noemde de Gaulle de eenige aanvaardbare belooning. Er zijn plannen in vergevor derden staat tot oprichting van een Nederlandsche landbouw werkt ui genfabriek. De plaats van vestiging zal liggen buiten hel industrieele westen. De eventueele fabriekster reinen zijn reeds gefixeerd. De fa briek zal zich in eersten aanleg bezig houden met- vervaardiging van z.g. wentel- en trckkerploegen die speciaal aan de eischen van den Ncderlandschen bodem vol doen en waarvan het gebruik aan merkelijke tijdsbesparing geeft. In het bedrijf zullen al dadelijk v.ijf» a zeshonderd ongeschoolde arbei ders werk vinden. De Haagsche correspondent van Ancta_New York verneemt, dat een groote mate van overeen stemming is bereikt b(j de onder handelingen tusschen de Neder landsche regeering en de Britsch» Amerikaanscho delegatie, inzake het zenden van Nederlandsche grondstoffen naar en voor bewer king in Duitschland. Ook zou men tot overeenstemming zijn gekomen over vereenvoudigde procedures voor den handel tusschen Neder land en de Britsch-Amerikaansche zone. Polen heeft op de conferentie van plaatsvervangende Ministers van Bui'enlandsche Zaken o.a. een nieuwe Duitschc grens geëischt; die len Westen van Schwinemünde aan de Oostzee, langs de Westelijke oevers van Oder en Neisse naar Tsjecho-Slowakije loopt. Zuid_Slavië eischt een behoor, lijke schadeloosstelling van Oosten rijk ter vereffening der oorlogs schade; die geraamd wordt op 11 milliard dollar. Mr. E. N. van Kleffens heeft vorige week Woensdagavond te New York over het vredesverdrag met Duitschland en het Nederlandsche memorandum hierover verklaard: ,;Dit is niet alleen een zaak van vredesverdragen. Ik geloof niet dat de vredesregeling volledig kan worden genoemd zonder een svs_ teem voor collectieve vermindering der bewapening en gewapende machten'. Spreker besloot: ,Wij zijn niet een zeer emo'ioneel volk. Het lijkt soms verbazingwekkend hoe objectief de Nederlanders kun nen prat,en over rechtvaardige en in het algemeen wenschelijke op lossingen inzake Duilscliland. Van deze geestesinstelling draagt het Nederlandsehe' memorandum de stempel. Wiij wenschen niet wraak, zuchtig; noch ook zacht te zijn. Et- is een groote chirurgische operatie noodzakelijk. Laten wij deze koel oordeelkundig en zonder vrees uit. voeren; niet alleen voor het wel. zijn van den patiënt, maar ook in het biïzonder voor het welzijn van ons allende gemeenschap der na. ties als een geheel'. De Moskousche radio.commen. tator Nikitin heeft belangwekkende beweringen geuit ten aanzien van de Brilsehe en Amerikaanschc Han_ ncn om enn bondsstaat Duitschland op te richten. Hij zcido, dat deze plannen rechtstreeksch verband houden met de po"ingen tot isola tie van de Sowjet.IJnie. In een audiëntie welke Z. II. de Paus verleende aan 400 vrouwe, lijke leden der St. Vincentiusver_ eeniging; die een beweging sticht, ten voor de herleving van het christendom hield de II. Vncter een lange redevoering waarin hij o.m. zeide; dat wij thans de grootste crisis op godsdienstig gebied door. maken; die de menschheid sedert het ontstaan van het christendom heeft gekend. Hoe meer de duistere machten hun hun druk uitoefenen en trachten Kerk en Godsdienst uit het leven te bannen; des te ineer dient de Kerk een krachtige houding aan te nemen ten einde alles op elk levensterrein aan de geboden van Christus te onderwerpen. Voor 't- gedwongen sparen een uitersten maatregel acht mi. nister Lieftinck den tijd nog niet gekomen. Een zware weeldebelas ting lijkt vooralsnog een beter mid del ook als stimulans voor de pro ductie van de meest noodige arti kelen. Niet onmogelijk blijft intus_ sclien een beroep op de kapitaal markt door een leening met stok achter de deur. Ja. Leijtens en Ha. Boxtacle voor Bijz. Raad van Cassatie. Johanna Leijtens uit Waalwijk was door liet bijzonder gerechts hof te 's Hertogenbosch veroor deeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens verraad, dat' den dood ten gevolge heeft gehad van burge meester Moonen en Joop Hoffmans. De echtgenoot van requirante; die landwacliter was, was door de on. dergrondsche gearresteerd; evenals de verloofde van Huiberdina van Boxtaele, die eveneens terecht stond. De twee vrouwen waren samen naar de Duitschers gegaan en had den gezegd; wat er gebeurd was. Hierbij spraken ze het vermoeden uil' hoewel ze zeker wisten dat dit niet zoo was dat twee jon gens van Hoffmans hiervan meer wisi'en. Dit had tot gevolg dat één van de jongelui, samen met den burgemeester van Waalwijk; mr. Moonen, door de Duitschers werd doodgeschoten. Hoewel ze voor het Hof verklaard had dat ze het huis van Hoffmans had aangewezen; ontkende ziij thans dit gedaan te hebben. De verdediger mr. de Groot; gaf een nauwkeurige beschrijving van de toedracht van deze zaak en be. schuldlgde de plaatselijke illegali teit er van; mede schuldig te zijn aan den dood van den burgemees ter en Joop Hoffmans. De Duitschers oischten van de illegaliteit dat zij de landwachters zou vrijlaten en zij hebben dit ook bekend gemaakt. Zou dit niet ge beuren, dan zouden de arrestanten worden doodgeschoten. Het gebeur de echter dat niemand van de ille galiteit; uitgezonderd één persoon; meer wist waar de arrestanten ge. bleven waren. Deze eene persoon weigerde om de landwachters in vrijheid te stellen, terw.'jl hij daar mede liet leven van de gijzelaars had kunnen redden. In zijn» conclusie zeide prof Lnn_ gemoi.jordat de plaatselijke ille galiteit inderdaad in deze zaak niet vrij uit ging. Vooral critiseerde de proc._fiscnal de houding van een ondergrond- schen stijder die de arrestatie ver richt had en in zJjn angst vluchtte; toen hij de gijzelaars misschien had kunnen redden. Prof. Langenieijer was echter niet van meening dat dit feit de straf van requirante zou kunnen ver togen. Zij immers is het geweest die de aanwijzing aan de Duit schers heeft gedaan. Daarenboven iieeft zij nog laatdunkende opmer kingen gemaakt tegen den burge meester; een feit, dat zij thans ont kende, doch dat door verschillende eo'uigen voor het Hof was beves tigd. Spreker concludeerde tot verwer ping van het beroep. Hierop stond de tweede requiran te Huiberdina van Boxtacle; even eens uit Waalw.ijk, terecht. Haar was hetzelfde ten laste ge legd als haar voorgangster in de verdachtenbank. Het Bijzonder Ge rechtshof te 's Hertogenbosch had haar 12 jaar gevangenisstraf op gelegd. Mr. dr, K. W. P; Kiaassen; die als raadsman optrad, bestreed in een juridisch pleidooi verschillende punten der ten laste legging. PI. was van oordeel dat zijn cliënte sleclito medeplichtig was en geen medc-dadcres. Haar aandeel in dit verraad heeft slechts bestaan uit het vertalen van een door mej. Leijtens gedane mededeeling.. Voorts achtte de verdediger bij zijn cliënte den opzet tot het blootstellen aan vervolging door den vijand'; niet bewezen. Spreker verzocht clemen tie; De proc.-fiscaal concludeerde tot 8 jaar gevangenisstraf. BIJZONDER GERECHTSHOF 'a HERTOGENBOSCH, Het Eiijzonder Gerechtshof te Den Bosch sprak verleden week J. J. van Engelen (20 jaar) uit Waalwijk vrij; terwijl de schilder J. Rijken (22 jaar) uit Sprang-Capelle ont slagen werd van alle rechtsvervol ging. COMMISSARIS BOERSMA VAN TILBURG STAAT TERECHT. Op 29 Januari a.s. zal voor het Bijzonder Gerechtshof te 's Herto genbosch moeten terecht staan de ex_commissaris van Politie te Til burg, H. Boersma. Bij het uitbreken van den oorlog in 1910 was H. Boersma als eerste luitenant in dienst bij het Neder landsche leger. In Juli 1910 meldde hij zich reeds voor de Waffen S.S. en volgde toen een opleiding aan de .Tunkerscliule te Braunschweig. In December 1940 keerde liij weer naar Nedeland terug; alwaar hij balast werd met de functie van verbindingsofficier tusschen dén Hoofdcommissaris van Politie te 's'Gravpnhage en de Duitsche au toriteiten. Ilij had een actief aandeel bij de vorming van de Nederlandsche S.S. In Maart 1912, na het ontslag van Commissaris Preusting tot korps chef van liet Tilburgsche politie corps werd benoemd. In deze func tie heeft hij tal van Joden en il legale werkers in Tilburg en om geving doen arresteeren en overge leverd aan de S.D. Hij werkte nauw samen met den berucliten S.D._spïon P. Gerrits. In September 1944 nam hij de vlucht en werd toen commissaris van de Ordepolitie te 's Gravenhage. MONUMENT BURGEMEESTER MOONEN EN ANDERE OORLOGS-SLACHTOFFERS. Naar wij vernemen is door het bestuur van ,;Waalwijks Belang' op advies der Sclioonheids_commis_ sie dezer vereeniging; welke laat ste zich op tal van plaatsen terzake heeft georiënteerd, opdracht ge geven aan den hekenden beeld houwer Redeleer te Amsterdam tot het maken van een ontwerp voor liet monument in onze gemeente. FEDERATIE-VAKGROEP BOEK. EN DIEPDRUKKERS. Het district Den Bosch van bo venstaande Federatie-Vakgroep; or ganiseerde 1.1. Donderdag; zooals wij bereids mededeelden; een z.g. collegiale dag voor hare leden. De daartoe benoemde commissie bestaande uit de heeren A. Nooijen; A. Aarts, Cordons; van Dijk uit De» Bosch en Anfr. Tielen uit Waalwijk had een dagprogramma opgesteld; dat begon met een be zoek aan Teulings Grafische be_ drijven te 's Bosch; één der groot ste en best geoutilleerde bedrijven op het gebied van boek_; perodie. ken_ en courantenwerk in den lan de, waar de heeren deelnemers een 30_tal door den directeur den heer A. Nooijen, werden ont vangen en rondgeleid. Te 12.30 uur werd een uitsteken de lunch aangeboden in .Centraal' te Den Bosch; waarna men te pl.m. 2 uur per auto_bus van Mulders- Sars naar Waalwijk vertrok voor een bezoek aan de cliroomlederfa- briek v./h. van Dooren_de Greeff. Hier werden de heeren ontvan gen door den directeur; den heer J. van Heesbeen, die liet lceken_ gezelschap eerst eenig inzicht gaf in de verschillende looiïngs_procc_ dé's en het daarna in dit omvang rijke en interessante bedrijf rond leidde, de bereiding van de talrijke technische ledersoorten duidelijk expliceerend. Het was voor allen een werkelijke openbaring. Niet minder genoten de drukkers van 't geen ze in de Tiintur_schocn_ fabrieken te zien kregen; daar zij ook van de ver doorgevoerde me chanische fabricage van 't schoe nen-product tot dusverre weinig be grip hadden. Dit interessant be drijf, waar zij door de lieeren Klij— berg en Treffers werden rondge leid bood hen dan ook 'n werkelijke verrijking van hun kennis van deze echt Waalw.ijksche industrie. Daarna kwamen de lieeren in De Twee Kolommen bijeen, waar de lieer Boers hen een in elk opzicht zeer verzorgd diner serveerde; waarover de roep der vreemdelin gen algemeen was en dat 'n waar dig slot vormde aan dezen waardi- gen en welgeslaagden collegiale» dag en het was heel laat toen de heeren hun respectievelijke woon plaatsen, 's Bosch; Oss, Boxtel enz. weer opzochten. Aan tafel werden o.m. door den lieer Nooijen en den heer Jos Cleer- din algem. voorzitter van de Fe. deralie der Drukkersbonden in Ne deland beliartenswaardige woor den over vak_ en organisatorische aangelegenheden besproken; o.m. werd gewezen op 'l groote nut van deze collegiale dagen; waardoor men vriendschap sluit en de be_ drijfsgenooten elkaar meer gaan beschouwen als- collega's; dan als concurrenten. Ook op het terrein van de sociale verhoudingen in de bedrijven is 't Bossche district zeer actief. Het zal wel een primeur zijn, dat een feest avond georganiseerd wordt voor patroons en werknemers te saam. Deze feestelijke contact-avond zal plaats hebben op 10 Februari a.s. te 's Bosch. Dan is door bovenge noemde commissie een feest geor ganiseerd in 't Casino; waar alle patroons en gezellen met beider eclitgenooten uit het geheele dis trict bijeen zullen zijn bij tooneel; muziek, dans en tractalie. Er zul len ongeveer duizend menschen komen en burgemeester en wethou ders van Den Bosch vinden deze eerste poging Z09 sympathiek; dat zij bericht hebben dezen avond met hunne dames tegenwoordig te zul len zijn. Ongetwijfeld een bijzondere en mooie avond en niet minder een interessant initiatief. VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN Vertaald door Angelica van Hest. «6) Wat moet het kosten? De haspita lachte hartelijk. Wilt u het soms koopen? Als het niet te duur is! Voor tien pesos mag u de kar hebben 1 Hier hebt u tien pesos! Nog iets: ik heb gezien dat u naast de keuken een leege kamer hebt. Wilt u mij die verhuren? De vrouw begreep er niets van. Maar wat wilt u dan toch? Beate scheen toaal veranderd te afijn. Iets beginnen mijn brood verdienen Wilt u fruit verkoopen? Neen; ik heb andere plannen Sn mijn hoofd. Wat kost de kamer? Ook daarover werden zij 't eens. Nog iets: kunt u ,mij een schilder aanbevelen die onmiddel lijk iets voor mij doet? Zeker! Er is hier pas een jon ge Oostennijker gekomen. Hij is zelfs kunstschilder; maar het gaat hem slecht. Ik begrijp alleen niet... Waar woorjt die man? Beate had zelfs vergeten dat de avond drukkend warm was. De schilder werd gehaald; de kar in de kamer gebracht en samen ver dwenen ze achter de kamerdeur. Na een half uur holde Beate naar haar kamer om zich aan te kleeden om uit te gaan en even later ver trokken ze samen. Binnen een half uur zijn wc terug; we moeten alleen een en an der koopen Beate was werkelijk anders ge worden sinds haar gedachten bezig waren met het nieuwe planwaar op het karretje haar gebracht had. Er was zoojuist iets in haar ont waakt; een erfdeel van haar vader, dat zij bezat zonder het te weten: koopmans-insinct en vol energie pakte ze aanalsof er geen secon de te verliezen viel. De schilder begon orde te stellen op de pas gekochte gereedschappen terwijl Beate den wagen eens duch tig schoonmaakte. Zelfs had zij een groote glazen deksel gekocht voor den ketel; die door een dienstbode van het pension duchtig moest' worden uitgcscliuurd. E11 terwijl de schilder met aijn werk begon, was Beate niet naald en draad bezig. Zij naaide van vroolijke, licht- en zon_ echte stof een eenigszins fantas tisch, doch smaakvol en kleurig nieuw tentdak voor het oude ijze ren geraamte. Het was laat; toen de schilder zijn haastigen arbeid had beëin digd. Beate drukte hem de bedon gen pesos in de hand. Ik verzoek u tot morgen over het werk te willen zwijgen I Al stublieft! Weer verbaasde zich de pension houdster; toen Beate den volgen den morgen heel vroeg wegging en zich naar het politiebureau begaf. Zij vond het gebouw spoedig ge noeg; trad binnen en vroeg naai den chef. Zij bezat nog de legiti matie van den Argentijnschen Ex_ cellenza en had zich extra zorg vuldig en kostbaarder gekleed dan gewoonlijk; vol eerbied trad de chef haar tegemoet. Het werd een tamelijk lang ge sprek en de commissaris; die eerst zonder belangstelling had toege hoord; werd steeds vriendelijker. Een goede gedachte; senliorita werkelijk een goede gedachte! Ik ben er van overtuigd dat u succes zul hebbenIk heb zooiets het vorige jaar in Oostenrijk ge zien; maar het moet grootscli aangepakt worden. Ileht u kapitaal? Ik denk dat het voldoende is. Daar het om iets nieuws gaat; moet u er aangifte van doen en toestemming vragen Ik heb alles reeds meegebracht! Ik denk dat u binnen viijf of zes weken wel een antwoord zult ontvangen. Maar ik wilde vandaag begin nen. Een concessie kost geld. Kan ik dat misschien hier de- poneeren? Als u vijfhonderd pesos... Die heli ik meegebracht. De commissaris laclitq. Ik geloof dat u; als ik de maan van u verlangde; die ook uit uw zak zoudt halen. Vertelt u mij eens wanneer kwam u op het idee? Gisteravond En wanneer wilt u beginnen? Vanmiddag! Groote goden; die Oostenrij kers Om ongeveer tien uur was Beate weer in haar pension terug. Dit maal werd ze begeleid door twee loopjongens, die flessclien en bak ken droegen. Juffrouw; om twaalf uur moet ik een jongen hebben I Een stevige jongen, die de kar duwen kan...... B'eate sloot zich in haar kamer op. Op de geleende tafel stonden de groote bakkendie zij had ge kocht. Beate was nu heel huis. vrouwelijk bezig; zij vermengde klein geklopte stukjes ijs met grof Kout en vulde blikken busschen met gekookt vruchtensap; vruchten en water. Om twaalf uur kerd er geklopt. De jongen is er. Ga maar met mij mee naar boven Het was werkelijk een aardige bengel en hij was zelfs behoorlijk gcwasschen; maar toen Beate een half uur later met hem beneden kwam; leek het of de jongen in een andere huid stak. Zij zelf droeg een keurig; vroolijk zomerjapon netje en had een bijpassende pa rasol in de hand; de jongen had een licht; eenigszins wijd matro zenpak aandat Beate 's morgens had gekocht. (Wordt vervolgd). VKRGADHRÏIK.O.&, AFD. WAALWLJhEUSDEN. Op 23 Januari lhleld de af- deeling Waalwijkigden van den Katholieken Onderv»rsbond haar jaarvergadering; i,ie bovenzaal van het K.J.V.-huii1 Waalwijk. In zijn openingsw'd wees er de voorzitter op; hier. geleid door de aanwezigheid varele religieuse genoodigden, dat deligieusen zich te afzijdig houden 1 het organi satie-leven en opple het denk beeld dat in fedtief verband veel te hereiken zozijn. Hierna verwelkom spreker den heer L. de Wit; gpatrieerd lee_ raar te Bataviac zou spreken over .Indonesië', lieen gloedvolle taal, prachtig vanyijl; wist spr. z'n toeschouwers to uur lang te boeien. Uit het verlp der geschie denis wist spr. die iten te belich ten die noodzakelii inoesten lei den tot het gebeuri jvan nu. Een langdurig apiiqs en een ex_ tra dankwoord vaiien voorziltcr was dan ook teiyolle op zijn plaats. Na voorlezing vt 1 de notulen werden deze onveriaerd goedge keurd. Onder de ingekomi stukken was een schrijven van et K.O.V._be_ stuur; waarin de ciérs der voor gestelde salaris-herzning en tevens een resumé van de quête over den noodtoestand in lieljnderwijs. Be sloten werd dit uitfwerkt aan de pers toe te zenden. De jaarverslagen ran secretaris en penningmeestereie gingen vlot onder den hamer der. Besprekingen 0111 tint de viering van het 50_jarig Istaan der af- deeling; werden ulljsteld vanwege het late uur. FABRIKANTWKRING LANGSTRAT. Nog niet beslok tot opheffing der spoorverbinmg in de Lang. straat. Donderdagavond verd in hotel De Twee Kolonunejleen vergade ring gehouden van e Fabrikanten kring Langstraat, p deze verga dering werd liet woord gevoerd doo den heer Vrins; Inspecteur der Directe Belastlgen te 's Her_ logenbosch, over ft nu zoo ac tueel geworden or.trwerp;,Vcr_ mogens.aanwasbelding'. Alvorens de heerVriens 't woord voerde werden enlle, minder tijd vergende, maar lel» belangrijke agendapunten afgejandeld. Men had een antvord ontvangen op een aan den m»ister van Ver keer en Energie geonden schrijven over de spoorwegveoinding door de Langstraat. Er w.i aldus dit schrijven niet/ besloten deze spoorverbinding op mogelijkheid hesto 1 dus nog wel degelijk, dat ze ge Eveneens had nit i antwoord ont_ uister van Eco_ letreffende be vangen van den 11 nomlsche Zaken looning in natura. Het is slechts ai 1 enkele bedrij ven toegestaan bc tura te verst rekke nog een liistorisc gen (van vroeger de aard van het er voor lecnen; b.1 Men kan echter a looningen in nat meen niet zijn toe '.c heffen en de iindhaafd bleef. joningen in na- Het moet dan karakter dra- da leeren). Ook drijf moet zich textielindustrie, memen dat be_ a in het alge_ estaan. to Op verzoek van dsn Directeur van het Arbeidsbureau had men op gave verstrekt vanihet totaal aan tal arbeidskrachten Cantino-toewüzinfen. Deze aangelegenheid was nog in behandeling. Men had een oplos sing gevonden met liet Distributie kantoor te Waalvijk; maar deze oplossing werd weer afgewezen door Den Haag. De toestand is nog steeds niet bevredigend. Hierna hield de heer Vrlens zijn zeer interessante uiteenzetting over de vermogens_aanwasbelasting; waardoor deze aangelegenheid voor allen veel duideLijkcr werd. Van deze uiteenzetting gaven wij in ons blad van Dinsdag 21 Jan. j.l. reeds een résumé, waarnaar wij belanghebbenden dan ook verwij zen. ORANJEHUIS. Slechts zeven menschen (het be stuur inbegrepen) waren Donder dagavond aanwezig in hotel De Twee Kolommen voor de jaarlijks te houden ledenvergadering van de Oranje-vereeniging .Oranjehuis'. De vereeniging; zoo zeide de voor zitter de heer de Hoop, werd 11a de bevrijding wederom direct her opgericht. Omdat de vereeniging vorig jaar pas een half jaar be stond; had men de reglementair voorgeschreven vergadering nog •niet gehouden en gemeend deze uit te moeten stellen. De voorzitter vond liet een ver wonderlijk verschijnsel dat de op komst zoo minimaal is, hoewel men practiscli huis aan huis lid is. Men had dus mogen verwachten dat thans de zaal zou uitpuilen. Het bestuur trekt hieruit echter zijn conclusie; 11.1. dat de leden zooveel vertrouwen in liet bestuur stellen dat men het niet noodig acht om te komen en aan liet bestuur de beslissingen over laat. Als de leden nu maar zorgen dat de contributie betaald wordt; dan zal het bestuur zorgen dat het programma der feestelijkheden klinkt als een klok. De feestelijkheden zullen attractief zijn en anders dan men gewend was. De voorzitter gaf vervolgens het woord aan den secretaris, den heer II. Hoffmans, die de notulen voor las. Deze werden accoord bevonden. De secretaris las vervolgens liet jaarverslag voor, loopende van Juli 1945 tot December 1940. Hieruit bleelc dat de vereeniging 800 leden bezal; een aantal, dat men nim mer gekend liad. Van deze plaats ook werd dank gebracht aan den heer Jud. Tim mermans voor hetgeen deze als voorzitter van 't Centraal Comité gedaan had. Voorts bleek dat men de or ganisatie van den Natïonalen feest dag afgestaan had aan ,;Waalwijks Belang'. De penningmeester; de lieer Tho massen, bracht eveneens verslag uit. I11 1945 had men aan contri butie geïnd 1770.35. De totaal ontvangsten bedroe^fn f 2'160.60; de totale uitgaven 1717.74. Batig sal do 742.80. 1946. Contributie 1030.50. To tale ui'gaven 1217.34. Batig saldo 737.02. De voorzitter meende te mogen concludeereneveneens weer door het wegblijven van de leden; dat de aftredende bestuursleden bij ac clamatie herkozenSvaren. Het regle ment voorzag niet in dit geval en na eenige bespreking was men het eens dat dit de eenigst juiste han delwijze was. Indton de leden an ders weiiscliten hadden ze maar ter vergadering moeten komen. Het 1 bestuur werd dus beschouwd als te zijn herkozen. Inzake het omstellen van een pro gramma der feestelijkhedenhad men gaarne suggesties gehad van de leden. N11 zou men zelf maar handelen zooals het gewenscht ge acht werd en een programma sa menstellen. Dit programma zal nog bekend gemaakt worden. De voorzitter sloot hierna de al_ gemcene vergadering. FRTESCHE MIDDAG. De leerlingen van de BK HBS en MMS hadden, j.l. Donderdag in Mu sis Sacrum een Frieschc middag; g^oi-rtiniseerd door de Friesche V.V.V. De meisjes van de MMS zingen ter opening het Frtosohp Volkslied en een ander aantrekkelijk lied in het dialect van dit gewest. D'-s. de Vries; de dtoeceur der MMS en HBS snrak daarna een kort woordwaarin hij uiteenzette dat men een land pas goed toerde kennen als men ook de taal er van helieerschtc en in ons land de pro vincies kende. Deze middag bood daartoe een buitengewone Hpstpti. held en uitgaande van de Friesehe VV.V.V. kon men dan deze middag houden; wanroD een lid van die vereeniging een lezing met licht beelden zou bouten. Hei lag even eens in de hedoeMng binnenkort een Lmliurgsche middag te organiseren. Vervolgons werd de lezing gehou den; die hijzonder aantrekkelijk gemaakt werd door de lichtbeelden; die allen als het ware meenamen op reis door het Friesche land en door de Friesche steden en plaats jes, getuigend ook van een onge kende schoonheid en oudheid. Deze middag heeft er inderdaad toe bijgedragen om de spreuk be waarheid te doen worden: ;;Ken Uw land en heb het lief'. DAMMEN. Op Maandag 20 Januari werd de competitie-wcdstriijd voortgezet voor de eerste klas. Nog steeds slaan de WDV.ers on geslagen aan den kop met 8 pnt. De uitslagen waren als volgt: P A v. SchijndelFr v. Munster 02 Leo Peters—A Schilders 0—2 A v. Geffen—Fr v. d. Gouw 2—0 J GroenA Moonen 02 P v. d. DungenA Hollemans 02 P van Geffen—W Pruissen 1—1 A MathijscnA Nijholt E Krijstek—W Dooremans P Dekkers—P Heuveling Dré van GeffenJ Hulst 2—0 0—2 1—1 2—0 Totaal 8—12 T.O.P. WERD BILJARTKAMPIOEN VAN WAALWIJK. Vorige week Dinsdag speelde de biljartverccniging TOP, gevestigd 111 café J. Vrijhoeven; de laatste 5 wedstrijden om 't Waalwijks Kam pioenschap 2e klasse lih-e. Het was een spannende strijd die door alle leden en belangstellenden eveneens met belangstelling en spanning ge volgd werd. Eindelijk kwamen de volgende punten uit de bus: A v Velthoven—A de Ruiter 75—09 J v d Griendt—G Spapens 75—28 J Vrijhoeven—Ouwerkerk 71—75 Th v d Sande—M Kuijs 100—09 A Tlmmermans.M de Ruiter 10074 Zooals men uit het standenl.ijstje ziet is liet een mooie overwinning voor TOP, die daarmede het kam pioenschap van Waalwijk onbetwist uit den strijd wist te sleepen. Alle andere parlijen werden evenzoovele overwinningen; behalve J. Vrijhoe ven, die deze avond op het nin_ pertje liet loodje moest leggen. Er werd dezen avond door alle spelers zonder uitzondering uitstekend ge speeld. Met deze overwinning wilde de voorzitter van KNA dan ook alle T.O.P._ers van harte feliciteeren waarbij hij hen tevens veel succes toewenschte bij het districtskam pioenschap. De lieer J. Vrijhoeven; voorzitter van TOP, dankte de In-er Ktoijsen voor zijn hartelijke woorden en wees op de sportiviteit die door h-ide parlijen in alle wedstrijden liong gehouden was. Thans staat TOP wederom voor een moeilijk beginhet districtskamniornschap. Er zal nu hard moeten worden ge werkt, want liet distrieteknmnioen- sehai is nog zwaarder dan het plaatselijke kamnio-nschap. We twiitelen f-r echter niet aan we hebh<-n TOP immers al zooveel nrnditto'- wedstrijden op zeer bril- ïnnte wijze zien spelen of ook hier zullen de resul'aten van deze populaire vereeniging niet gering zijn. TOP; zet 'm op en veel succes: BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren Lnmbert-us A W zv. A L van Cromvoirt_Janssen Alwine A C M rlv. P J O Ttordus_Tempelanrs Nicolasjna J M dv. G van d-r Kolk» Doremalen Adriana A M dv. G van der Kdk-Dorem-'en wn_ helmus P M zv. A W de Graaff. van der Snnden P<-teonclto W ,T dv. O E van den Hoven _v. Dongen Paulina J dv. Th A Dnyvekam. Rosters Johannes F II zv. P H C Momhers_van Roomen. Huw. aangiften: Johannes A van der Pennen 33 j. en Cathmina M Span 24 j. heiden te Waalwijk. Gehuwd Charle Ph Moonen 20 j. en L Odowenko 19 i. heiden te Waalwijk J A de Folter 26 j. en W P LTpelaar 23 j. heiden fe Wan'wiik J A Verlieijden 31 j. en E C Itoaij- magers 30 j. beiden te Waalw.ijk J M Ktorx 33 j. en A II Verharen 30 j. heiden te Waalwijk P Pul les 21 j. te Loononzand en J Coen_ raad 21 j. te Waalwijk. Overleden: Adriana Mimpen 83 j. weduwe van Cornelis van der Wiel Alida Gouda 47 j. Ingekomen: Geen. Vertrokken M H J Smit naar 's Bosch A J de Graauw naar 's Bosch F J Fleuren naar Vught. Vragen en meeningen van onze lezers. Een abonné in Den Haag meent dat; wanneer je zoo van Den Haag naar Waalwijk reist, je wel kan zien dat er veel menschen niet kun nen rijden en vervolgt: Het is soms maar een kleinigheid richting vergeten aan te geven, te hard rijden niét naar de verkeers borden kijken en niet naar de ge gevens van de politie luisteren. Op bruggen elkaar passeeren als er in den avond een auto met een slecht licht aankomt; Uw licht ver geten te dempenhet zijn allemaal kleinigheden; maar die toch wel te vermijden zijn. Maar zoo is het niet alleen met auto's; doch ook met fietsers die vergeten hun hand uit te steken en door een aankomende auto wor den aangereden. Ja menschen; het zijn maar kleinigheden, maar voor een veilig verkeer moet daarop ge let worden; want stelt U eens voor als er over eenigen tijd eens meer auto's komen en nog meer fietsen en er wordt niet op die kleinig heden gelet; wat zoii inen daarop antwoorden? Niets anders dan: er moet verandering in komen en vlug voordat het niet meer gaat. Ik hoop dat de voetgangers ook meer naar de sopseinen zullen kijken; ze zijn er voor U ook, want de meeste ongelukken gebeuren door de voetgangers. Dus men schen; denkt aan dit spreekwoord: Een gewaarschuwd man telt voor twee. NED. STAATSLOTERIJ. Trekking van Maandag 20 Jan. *47. No. 14152 25.000.— no. 19135 2000.— nos. 1338, 2163, 2141, 11739 en 19352 1000.—. Trekking van Dinsdag 21 Jan. '47. No. 5282 100.000; 110. 5671 50.000 nos. 7032, 11362 en 11795 1000. Trekking van Woensdag 22 Jan. '47. Nos. 8650, 11838; 15038, 15178 en 19302 1000. Trekking van Donderd. 23 Jan. '47. No. 10117 5000. nos. 1463, 14419 en 15275 1000. NIEUWKUIJK. Benoemd. De heer van den Broek; onder wijzer uit Drunen; werd tot diri gent van het parochiaal zangkoor alhier benoemd. De heer v. d. Broek komt met Maart a.s. hier ook als onderwijzer in functie. 32) De grootvizier ^as een goed mu zelman, die spoken niet licht op neemt. Hij hecht; echter ook niet veel waarde aan de verhalen van een dwaas. Ja; het is onguur in de minaret, grote lieer; zei de tweede helper van den vizier. Er moet iets gedaan worden; want het is te erg om het gewoon te vinden. On zin, zei de grootvizier; maar hij sloeg toch voor de zekerheid maar even het oude spokenbook open. Daarin stond raad voor ieder geval. Spoedig vond hij wat hij zocht: Spoken in minarets" stond daar en toen de raad: ,;Wanneer een minaret eenmaal door spoken is bezocht; zijn ze op geen enkele wijze meer te verjagen. Het enige middel is de minaret om te hak ken. Ziezo, zei de grootvizier; dat is duidelijke taal. Zaag de minaret om; beval hij, en snel! Onrust on der mijn mannen zou schadelijk voor me zijn; mompelde hij nog. VLIJMEN. Reus Slokop in Vlijmen. De jongens van de Fraterschool In Vlijmen gaan tooneelspelen. Al is er in Vlijmen deze winter maanden zeker geen tekort aan tooneelvoorstellingcn geweest er waren er zelfs eenige zeer goede onder toch heeft deze kinder- uitvoering voor Vlijmen alles van een nouvauté. Wc gclooven wel te mogen zeggen dal Vlijmen het niet gekend heeftdat haar jeugd voor het voetlicht trad in een kleurige; r.ijk_geënscencerde operette. Dit zal dus voor allen in het bijzonder voor de twijfelaars de verras sing worden van het seizoen. Er is echter meer. Wanneer dit optreden van de Vlijmensche jongens iets heeft van een noviteitmag liet zeker een gelukkige keuze geiio"md worden dat de leiding voor dit ui'zonder_ lijke tooneelgebeuren het oog heeft toten vallen op een onerct'e van Theo Luysterburg; de bekende medewerker aan de Nederlandsche Omronp niet alleen, doch van wien wij ook werk hoorden vla Brussel terwijl de B.B.C. zelfs vertaald tooneolwerk van zijn hand in haar programma's opnam. Luvstcburg is bij uitstek een kinderschrijver. We mochten hem meerdere malen ontmoeten en met hem spreken over wat ons het liefste is: het tooneelspelende kind. Telkens waren wc aangenaam vcr_ rast door zijn rustelooze»spran kelende geest: telkens hebben we zijn zuiver inzicht in deze materie moeten bewonderen. En hoe juist heeft hij zijn inzichten werkelijk heid doen worden in deze frissche; charmante operette: Rous Stokoo en de Dwergen. Schrijver's fantasie vertoont dezelfde dynamtok als die van het spontane; eindeloos_fanta_ seerenrte kind en wat een r.ijkc sorookjoswereld slaat zijn dirigee_ rende hand hier in deze operette ntot open. De scène Is gevuld met nrinsen en ministers; soldaatjes en bakkertjes; reuzen en dwergjes die spontaan zingen en dansen en zin gend en dansend U mee laten ge nieten van wat er leeft en groeit in de steeds bewe°gliike kindcr_ geest. Hei eigenaardige is: dat wij volwassenen, dto toeh ;:uit harder hout zijn gehakt' bij het zien van deze onnrette ervaren: da' wii al'on in zeker opzieht steeds kind hlü» ven. We hebben deze ooprctte avond op avond zien opvoeren voor overvolle zalen. Zelfs werd er om protor><*ntie gevraagd; die om pe dagogische redenen niet kon wor den gegeven. Dit snel nu gaat voor Wimen en omgeving gespeeld worden. Een ieder moet dit s4tik gaan zton. Wii ziin er van overtuigd dat allen dto een h"zoek aan de Pateonaatszanl in Vlijmen dezer dagen missen urpn missen van gezord; puur_ esthetisch genot. De opvoeringen zijn: Zondag 26 Jan.; Maandag 27 Jan.; Zondag 2 Februari en Maandag 8 Februari; telkens om 7 uur. VLIJMEN. Tooneoluitroerin*. De R.K. Tooneelvereeniging ;;Utile Dulci' gaf vorige week gedurende drie avonden een welgeslaagde uit voering van het tooneelspel in vier bedrijven ;,De Vreemdeling' van Antoon Coolen. De grooLe zaal van het Patronaat was elke avond goed bezet. De rolverdeeling was zeer goed en alle spelers, zonder uitzonde ring; wisten aannemelijke vertol kingen te geven van dit voor ama teurs nogal moeilijke werk. Aan de decors was bijzondere aandacht l>c~ steed. CAPELLE. Onze vroegere dorpsgenoot de heer Jac. van Beek Wzn. te Leerdam, i3 benoemd tot onderwijzer aan een Chr. Mulo-school te LekJceikerk en aan een te Ridderkerk. Ook voor het beroep naar de Ned. Herv. gemeente te Gameren (GId.) is door Ds. Vroegindewij predikant der Ned. Herv. gemeente aan den Loonschendijk; bedankt. Voor de Ned. Herv. Jeugdver- eenigingen op Geref. grondslag hoopt a.s. Woensdag des avonds 8 uur in de Ned. Herv. kerk alhier als spreker op te treden Ds. H. N. Heilsbergen uit Loenenn aan de Vecht, die zal spreken over: Wat is geloof? De Chr. gemengde zangvereeni» ging Hallelujah zal met medewer king van het Kinderkoor onder lei ding van den heer M. C. Rijken; Zaterdag 1 Februari a.s. in de Ned. Herv. kerk aan den Loonschendijk een uitvoering geven. Op Woensdag 5 Februari e.k. des avonds half acht; biedt de Rij vereeniging de Margrietruiters haar leden en donateurs met liuisgenoo- ten hoven 14 jaar een feestavond aan in de zaal van den lieer Ant. van Diik ann het Bruggetje te Vrij- ho"ve_Capelle. Het programma vermeldt een too_ nrelstuk in d-ie bedr.ijvcn; trac_ tatie en volksdansen. Woensdag 29 Jan. Chr. Geref. kerkdienst aan de Hoogevaart. Als spreker zal optreden Ds. van Ra_ venswaaij van Zaamslag. Aanvang 7.30 uur. OISTERWIJK. 25_Jarig ambtsjubileum van Burgemeester J. Vcrwiel te Oisterwyk. Zaterdag 25 Januari was het 25 jaar geleden dat de heer Johannes jacobus L. M. Verwiel tevo ren burgemeester der gemeente Be_ soijen als burgemeester van Ois_ terwijk werd benoemd. Des morgens werden in de heide parocliie_kerken plechtige H. Missen van dankbaarheid opgedragen. Om elf uur werd de jubilaris aan zijn woning door een deputa'ie van het algem-en huldigingscomité en afgevaardigden van het personeel der gemecn'e_secrotarie afgehaald; waarna in plechtige raadszitting de jubilaris werd gehuldigd. Daarna had de receptie plaats en tenslo'te een défilé door al de Ois_ terwijksehc vereenigingen. Des avonds van 6 tot 1 uur was het dansen In de diverse café's; gevolgd or> Zondag van des avonds 8 tol 1 uur. Talrijke geschenken door vereeni gingen e.d. w^rd^n aangeboden en tal van liuldigings_avonden geor ganiseerd. Op allei;lci wijze heeft men uiting gegeven aan de groote dnnkbaa'-lic'd voor al hetgeen bur_ gemeestcr Verwiel in deze kwart» eeuw voor Oisterwijk heeft gedaan op gemeentelijk; sociaal en cultu reel gebied. DE SIGARETTEN VOOR VOLKSHERSTEL. Een millioen pakjes. Zooals wij reeds eerder meld den, zullen de Volksherstel-im- portsigaretten tegen het einde van deze maand in den handel komen. Naar thans officieel is medege deeld, bedraagt het totale aantal een millioen pakjes, die dus res pectievelijk voor 4.20, 4.44 en 4.68 in den winkel te krijgen zullen zijn. Per pakje bedraagt de extra toeslag 3.—, zoodat drie millioen gulden, bij het welslagem der actie, aan liefdadige doelein den kan worden afgedragen. Zes ton hiervan zal besteed worde* voor individueele hulp (textiel voor de noodgebieden)over de rest wordt nog met de regeerinff onderhandeld. ANDERHALF MILLIOEN SIGARETTEN IN BESLAG GENOMEN. Woensdag troffen ambtenaren van de C.C.D., die te Wassenaar met een overvalwagen surveilleer den, een automobiel aan van een expeditiebedrijf te Den Haag. De ze auto, welke geheel geladen was met kisten, bleek 600.000 import sigaretten en een hoeveelheid va* 500 liter drank, bestaande uit cog nac en portwijn te vervoeren. De chauffeur en de mede-inzittende werden naar het bureau van poli tie te Wassenaar overgebracht en aan een langdurig verhoor onder worpen. De directeur van het ex peditiebedrijf werd tegen het mid dernachtelijk uur bij zijn thuis komst gearresteerd en eveneens onmiddellijk naar Wassenaar overgebracht. Uit de verhooren kon worden vastgesteld dat zich reeds ee* partij van 1.000.000 sigaretten te Wassenaar moest bevinden. Deze partij is dan ook in een particu liere woning aangetroffen. Vrijwel de geheele partij, welke enkele weken geleden tusschen Rotterdam en Dordrecht uit een zeeschip op een schuit van het expeditiebedrijf werd overgeladen, is thans achterhaald. KINDERVERLAMMING IN DE KAZERNE. Opnieuw is in het Bredasche garnizoen' besmettelijke ziekte ge constateerd; thans een geval van kinderverlamming bij een militair van de KMA. Voor de betrokken kazerne is tof en met 3 Februari de quarantainetoestand afgekon digd. UITSPRAAK TEGEN KAMPBEULEN. In het proces te Hamburg aan gaande het concentratiekamp Flas- senburg, werden 41 beklaagden schuldig bevonden; 15 werden ter dood veroordeeld, twee vrijge sproken. Tot hen, die de doodstraf krij gen, behoort de chef van de po litieke afdeeling, Blomberg, die vele gevangenen, o.a. een Russi- schen generaal, een a.s. moeder en kinderen van 5 tot 8 jaar zon der vorm van proces liet ophan gen. Twee beklaagden zagen tijdens het proces, dat 7 maanden duur de, kans te ontsnappen. De kampdokter Schmitz, die onnoodige maagoperaties deed en zieke gevangenen door injecties doodde, zal met drie andere be klaagden in een ander proces te rechtstaan. voor de berorgfng van dit blad' in de route gedeeltelijk St. Antonius- parochie en Loonsch-Hoekje. PERSOONLIJKE AANMFLD1NG. Gasthuisstraat 20, KAATSHEUVEL zoeken wegens huwelijk der tegen woordige zelfstandig kunnende werken en koken. WASCH BUITENSHUIS. GEHEIMHOUDING VERZEKERD. Brieven onder No. 1701 Bureau van dit blad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2