GLASBRILLEN een mannelijkKantoorbediende De Echo van het Zuiden ENKELE ARBEIDERS. EEN FLINKE WERKSTER EEN R.K. DIENSTBODE, Schoenmakersmachine prima Ford-Sedan 1939 A R BEIDER S Posthumus Kantoormachinebedrijven OPENLIJK DANK ROUW KLEDING „DE STICHTSE" net R. K. Meisje WIE HELPT EEN LEEREN BAL KLEINE BALLETJES en FIGUURZAAGJES ADLER. FRIESCHE SCHAATSEN EEN KORTE LEDEREN JEKKER (grijs) Nètdrfs MIDDELKOOP verlcoopen: EEN GEDEELTELIJKEN INBOEDEL, een prachtige lap voor Heerencostuum ANTIEK te koop gevraagd. een witte emaille Fornuiskachel. PRIMA GROTE PARTIJ AUTOBANDEN. VU LCANISEREN AUTO-, RIJWIEL- EN MOTORBANDEN. LUCHT- EN PERSKUSSENS RUBBERLAARZEN EN OVERSCHOENEN ook ZOLEN EN HAKKEN ALLE REPARATIES ONDER GARANTIE. Vulcaniseerbedrijf A. WA ARTS Nieuwevaart D 31 1 CAPELLE (N.-Br.) BRILLEN ZONDER RAND] VAN MAAR EN ™CH De TIMTUR schoenfabriek prettige werkgelegenheid aan mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten: ORTHOPAEDISCHE SCHOENFABRIEK LOUISVAN DRUNEN TE DRUNEN VRAAG T: EEN OVERHALER, EEN GLADDER EEN OPHALER en ENKELE JONGENS VOOR DE OPLEIDING. VAN OLDENBEËK SMELT N.V. WAALWIJK vraagt goed kunnende typen. Steenfabriek STEVENS - Tilburg vraagt HOOG LOON. VAST WERK. ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIEKANTOOR M. J. F. JONKERGOUW HERSTALSCHESTRAAT 63 TILBURG. ALLE BELASTINGZAKEN Speciaal bureau voorden Middenstand en kleine Nijverheid LET WEL! Voor Uw Kantoormachine-reparatie naar ST. ANTONIUSSTRAAT 9 TEL. 362 Ho. 8 Dinsdag 28 Januari 1947 ONS MUZIEKLEVEN. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondig, geduldig gedragen lijden, in de Hope des Eeuwigen Levens onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JOHANNES FARO Weduwnaar van Johanna van Wijlsn in den gezegenden ouderdom van 82 jaren. FAMILIE FARO. Waalwijk, Januari 1947. Min. Loeffstraat 45. De teraardebestelling heeft plaars gehad op Maandag27Jan. Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank aan de Eerw. Zusters van het Wit-Gele Kruisen aan Dr. LENGLET voor de goede zorgen bij de ziekte en het overlijden van mijn dierbare moeder G. Kampen-v. d. Broek. G. v. d. LAAN-KAMPEN. Tilburg, Jan. 1947. Kapelstraat 35. aan de Zalige Montford en Henri Belletable voor 'n verkregen gunst A. L wordt bij ons binnen 24 uur diep zwart geverfd. Chem. WasseJij en Ververij WAALWIJK. GEVRAAGD in gezin van 5 personen voor d. of d. en n. niet ouder dan 18 jaar. Hoog loon, goede kost, huiselijk verkeer. Werkster aanw. ,s Zondags n.m. vrij. Brieven onder No, 1699 Bureau van dit blad, GEVRAAGD voor een ol twee dagen per week. Adres: P. A. DEKKERS Stationsstraat 31 ER BIEDT ZICH AAN zelfstandig kunnende werken en van goede getuigen voor zien. Liefst in klein gezin. Brieven onder No. 1698 Bureau van dit blad dejeugdvereeniging „DE VRIJE CLUB" van Drunen aan: Voorman A. DE HART Torenstraat 13 AANGEBODEN in prima staat verkerende Brieven onder No. 1700 Bureau van dit blad TE KOOP; als nieuw - 80% banden. Te bevr. MARKT 3, WAALWIJK. TE KOOP AANGEBODEN: 2 paar nieuwe f 1 O. per paar en 165 - Te bevragen GROOTESTR. 212 WAALWIJK. te Capelle, zal op Woensdag 29 Januari 1947 des voormiddags om TIEN UUR aan" het woonhuis van den HeérH. van HEIJST, gelegen aan de Hooge Zandschel tegsnover de Dreef, in het openbaar als kasten; stoelen enzoovoort TE KOOP: vooroorlogsche kwaliteit. Adres bevragen Bureau v. d. blad Kabinetten, Ladekasten. Eiken kisten Friesche staart- en stoeltjes-klokken, Koper- en tinwerk, oude doorger werkte doeken, tegels, porcelein en aardewerk Zend s. v. p. briefkaart. JAC BARENDSE. ROTTERDAM Schiedamscheweg 122 TE KOOP AANGEBODEN half kolen en half gasfornuis. Adres te bevragen aan het bureau van dit blad. HET BESTUUR VAN R.K. THUISFRONT St Ant. Parochie betuigt hiermede zijn hartelijken dank aan de TONEEL. VEREENIGING „O. O. G." voor de spontane medewerking en steun aan genoemde organisatie door haar uitvoering „Twaalf dagen tegen Middernacht" waarvan de baten werden afgestaan voor onze jongens in Indië. Wij wenschen „O. O. G." in de toekomst veel succes. 600 x 20 30 x 50 32 x 6 34 x 7 750 x 20 900 x 20 Giro No. 73928. Inlichtingen bijA. A. FARO, Rijwielhandel, Grootestr. 15 WAALWIJK. 'n Nieuw Jaar! 'n Nieuw geluid! biedt in vrolijke, lichte en goed verwarmde fabrieksruimten, Goede sociale voorzieningen op elk gebied. Voor geschoolden en voor niet geschoolden, na gebleken geschiktheid, VASTE POSITIE. Vervoer per auto via Loon-op Zand, 'sGravemoer, Waspik en Sprang, Aanmelden te Tilburg, NIEUWE BOSSCHEWEG 21 Zaterdags tusschen 2 en 4 uur. Bijhouden en controleeren van alle voorkomende Administraties. Opmaken van balansen. GEMEENTERAADS VERGADERING. Naar wij vernemen zal de eerst volgende vergadering van den Raad der gemeente Waalwijk gehouden worden op 6 Febr. a.s. GESLAAGD. De heer Lud Christ alhier slaagde te Utrecht voor het pro- paedeutisch examen in de medi cijnen. DE WAALWIJKSCHE MARIAKAPEL. Zondagmorgen werd in Hotel de Twee Kolommen een vergade ring gehouden, van afgevaardig den van de vier parochies, ter be spreking van den bouw van een Waalwijksche Mariakapel, welke zal verrijzen als een uiting van dankbaarheid omdat Waalwijk door het oorlogsgeweld betrekke lijk zoo weinig heeft geleden. Tijdens de besprekingen, die "kort' en zeer vruchtbaar waren, werd volledige overeenstemming bereikt. Uit elk der vier parochies zal een tweetal personen worden aan gezocht, die gezamenlijk een co mité zullen .vormen en aan wier oordeel de plannen en de uitvoe ring ervan zal onderworpen zijn. Waar dit comité zeer binnen kort vergadert, hopen wij spoe dig hei resultaat te kunnen mede- deelen. AFSCHEID VERTREKKENDE MILITAIREN. Zondag 2b Januari werd door t Katholiek Thuisrront. van Waal wijk aan de vertrekkende militai ren een officieel afscheid aange boden. Allereerst werd 's morgens om 10 uur een plechtige H. noogmis met drie heeren te hunner inten tie opgedragen onder welke H. Mis kastoor Ras van vertrek kende jongens officieel af scheid nam. castoor Kas was blij, dat het Nederlandsche leger geen vergeten leger was en prees de actie van Katholiek Thuisfront, die réeds vele prachtige resultaten had gehad. Hij wees er vervolgens op, dat men niet alleen als sol daat naar Indië ging, maar boven al als Katholiek soldaat. De aan dacht werd er door Pastoor Ras op gevestigd, dat ook de geeste lijke en moreele gevaren groot waren. Aan alle Katholieke militairen zouden eveneens een Kerkboek, Rozenkrans en Scapulier medaille uitgereikt worden. Dit toch waren de wapens bij uitstek voor den geestelijken strijd, die te wachten stond. De vrouwen en verloofden van onze vertrekkende soldaten wer den er op gewezen, dat men het contact voortdurend en veelvul dig moest onderhouden, terwijl de parochianen hun soldaten moesten steunen met gebed. f Des middags om half drie was er in hotel „de Twee Kolommen' een Thé Dansant, waarbij tevens aan alle aanwezigen diverse con sumpties verstrekt werden. De voorzitter van Katholiek Thuis front, de heer C. Witlox, heette alle aanwezigen in een sympa thieke toespraak van harte wel kom, terwijl voorts nog het woord gevoerd werd door den burge meester van Waalwijk, den Edel- achtb. Heer Mr. R. J. J. Lambooy, dié zijn reis naar Lisse, waar zijn broer als burgemeester geïnstal leerd werd, extra onderbroken had om afscheid te komen nemen van de- eerste Waalwijksche jongens, die, tijdens zijn bestuur, naar Indië zouden vertrekken. Burgemeester Lambooy wees op het groote belang van Indonesië voor Nederland en op de groote taak, die er over zee wachtte. Burqemeester Lambooy nam, evenals de Pastoors en Kapelaans, van iederen soldaat persoonlijk afscheid. De heer C. Witlox, die tevens als leider van dezen middag op trad, qaf in zijn toespraak de ver- zekerinq, dat Katholiek Thuis front, de jonqens die in dienst zijn niet zou vernemen. Het was hier niet Ruiten Troef: maar Harten Troef. Ook de heer Witlox legde nog eens de nadruk op den nood zaak om het onderling contact in stand te houden. Ook de geestelijk adviseur van Katholiek Thuisfront, Kapelaan van Hoeckel, voerde nog het woord. Deze spoorde aan om toch vooral het onderling contact te onderhouden, terwijl alle jongens er op aan konden, dat het Katho liek Thuisfront in alle moeilijkhe den voor de jongens zelf, maar ook in de moeilijkheden voor de achtergeblevenen tegemoet zou komen. Katholiek Thuisfront zou voor hen een steun zijn, niet al leen met materieele middelen maar ook met geestelijke middelen. Hirna werden de Kerkboeken, Rozenkransen en ScapuliermedaiL les uitgereikt. Tot besluit van dezen bijzonder ge slaagden afscheidsmiddag werden allen in de gelegenheid gesteld de prachtige film „De Zevende slui er" in Musis Sacrum" bij te wo nen. Het Katholiek Thuisfront heeft hiermede aan haar vertrekkende soldaten een waardig afscheid be reid. VOCAAL CONCERT LIEDERTAFEL „OEFENING EN VERMAAK". Wij zijn thans in de gelegen heid meer details te geven van het programma, dat op het a.s. concert van 5 Februari door de beide vereenigingen „Aurora" en „Oefening en Vermaak" zal wor den geboden. Behalve van het toonwerk „De Koningszoon" met tenor en bari ton soli, dat de geheele eerste helft zal vullen, zullen de aanwezigen na de pauze kunnen genieten van een keur koren en soli uit de Jahreszeiten, o.a. Jager- en Wijn koor. Verder fragmenten uit: „De Wapensmid" van Lortzing, „Na- bucco" van Verdi, „De Parelvis- schers" van Bizet en ten slotte „Thanhauser" van Wagner. Een en ander een avond van hoogstaande kunst, die ongetwij feld de tdlrijke opera-liefhebbers naar Musis-Sacrum zal trekken. GOUDEN BRUILOFT. Voor de tweede maal kwamen de bewoners van de le Zeine, Pastoor Kuijpersstraat en Burg. Smeelelaan bijeen voor bespreking van de viering van de gouden bruiloften op Zaterdag 10 Mei en 19 Aug. a.s. Het comité wordt met 10 per sonen uitgebreid. De buurtfeestelijkheden worden gehouden op de Maandagen resp. 12 Mei en 18 Aug., wanneer de bewoners een non-stop program ma zal worden aangeboden. Hoezeer deze feesten in het middelpunt van de belangstelling staan, ook buiten de buurt, blijkt uit de verschillende vrijwillige bij dragen die het comité reeds mocht ontvangen. T HET RIKCONCOURS. Op het oogenblik, dat we dit bericht schrijven is de uitslag van het Rik-concours ten bate van 't Katholiek Thuisfront, nog niet bekend. Twee ronden werden al ge speeld in de zaal Thalia en wel Zaterdagavond van 7—12 uur en Zondagmiddag van 11 Yi tot 2Yt uur. De spanning stijgt dan ook steeds en hedenavond (Maandag) zal de winnaar van dit concours bekend zijn. Het is begrijpelijk dat het enorm druk was op dit concours, want er is niet slechts één, winnaar, doch verschillende schitterende prijzen kunnen gewonnen worden, vanaf een coupon stof tot fles- schen met zeer geliefde alcoholi sche dranken. Vooral de winnaars van de prachtige wollen dekens kunnen zich bij deze kou gelukkig prij zen. We willen ons nu niet wagen aan een voorspelling omtrent de winnaars, omdat ^men wel kan voorsDellen, maar nooit iets met zekerheid zeggen.'Daarom wach ten ook wij met spanning op de officieele uitslag van dit onder enorme belangstelling gehouden rik-concours. De uitslag zullen wij in ons volgende nummer plaatsen. Optreden Theo v. d. Pas. In het cultureele overzicht van 194G konden wij gewagen van een rijk jaar wat betreft het werk van looiuelvereenigingen en zangver- eenigingen. Ons .zangleven'zoo wel van amateurs als beroepszan gers; stond op buitengewoon hoog peil. We den'nen aan de uilvoerin gen van de Oratoriunivereeniging het optreden van Jo Vincent voor de Kunstkring. Minder voldaan waren we over de instrumentale muziek. Een avond door Joh. Verhoeven en zijn leerlingen van goed gehalte en een avond van lietVTrio Knibbcler voor de Kunstkring wat een muzikaal genot was zooals we er in Waal. wêjk nog niet kenden; is ongeveer alles wat 194G bracht. Hebben zang_ en tooneelavonden steeds voldoende belangstelling ge- hokken, van de instrumentale mu ziekavonden kan dit niet worden gezegd. De werkelijk goede muziek avonden van de vorige week; waar bij nog een liefdadig doel was, werden door veel te weinig men. sclien bijgewoond. Wat kan de reden hiervan zijn? De entreeprijzen zijn hooger dan voor een flmavond omdat de kosten ook veel liooger liggen. Maar ver gelijken we de pnijzen met elders; 'dan zijn deze in Waalwijk laag. Trouwens, we gelooven niet dat dit de reden is. Elders heeft men ge tracht avonden van buitengewoon gehal'e le organiseeren voor den entreeprijs van 1.—. De eerste eerste avond (Jo Vincent) kon niet doorgaan wegens gebrek aan be_ langstelling; terwijl men een jaar geleden in de rij stond voor een plaats van 2.50 voor eenzelfde p"""d en nu de bioscoopen nog vol zitten. Ligt de oorzaak ntet errens an ders? Wij svjn de werkelijke mu ziek ontgroeid en doen de moeite niet ons in te- leven in de klassie ken. Wc zijn verleerd te luisteren naar muzi'k. Muziek noort er zoo bij. De radio beeft hieraan veel schuld. De gelicele dag klinkt er muziek in onze huiskamers terwijl we eten, lezen; kaarten en zelfs wanneer we ons middagdutje doen. Wordt de muziek le ernstig; dan vlug even de knop omgedraaider is altijd wel een station dat ,:mop_ pies' spuit en we praten rustig vérder. Men kan muziek ;:genieten' en tegelijk iets anders doen. Muziek wordt misbruikt. Hoe slclc is'dat niet het geval bij films. Te pas en te onpas worden w« overgoten met muziek; een geluidsfilm moet schijnbaar opk geluid li»bb"n van begin 'ot einde. Zon zijn we aan dat geluid gewend geraakt, dat we liet eigenlijk pas opmerken a's hel eens werkelijk slil is en het film beeld geluidloos vonrlse'mifl. Mu ziek is geworden lot'' bijzaak; tot steun van 't gesproken woord; van filmbneld en zang. De Insrumentale muziek nis zelf standige kunstuiting die geheel on ze aandacht vraagt, is in de ver drukking geraakt. We kennen niet meer de klankschoonheid van liet instrnm-W door goede musici he_ speeld. Wij willen vooral zien. Hoe is hef anders te verkin-en dat de opera_uiivoeringcn van Martha zoo veel succes hadden; uitverkochte zalen; ook toen de enteeenrtizen boog waren, terwijl .Dl" Sohöo- fung' niet eenmaal een volle kerk wist te trokken; ofschoon de p-v'js heel wat lager was en toch tevoren reeds vasts'ond dat er nmziknnl moer te genieten was. Omdat de opera een vlot stuk muziek en tno_ nool is. :Iculc' om te zien. Het opera_sucoes ligt dus voor oon groot gedeeUe in liet zien. Indien de honderden o~ern_li"fhebbprs wrkelijk muziekliefhebbers waren geweest; was hij .:Dio Schöpfung' de kerk te klein geweest. We moeten den lo°s'nnd cc'itcr niet als verloren beschouwen. Ver andering is moppiijk door vooral invloed uit te oefenen op de jeugd. De jeugd moe» geleerd wo-d-n mu ziek te beluisteren; evengoed als men moet gewezen worden op de schoonheid en schilderkunst en letterkunde. Hoe prachtig zou h.v. niet z.'jn het geven van muziekles op de scholen door bPvo"gde krach ten zooals dit nu gebeurt op de M.M.S. Ook de volwassene moet terug naar de muziekdie meer is dan hef gewone amusemen*sgenre. Door bewuste keuze van zijn rnd'onro- gramma en dat oolc te beluisteren. Beluistering van rad Io_nro*ira tu rn a's brengt ons al h""l snoedjg tol de ware muziek; omdat rin amuse ments- en dansmuziek bij werke. liP-e beluistering al gauw niet meer voldoet. Het ideaal is natuurlijk de weer gave. direct gebracht door den meester_musicns in een zaal 'waar men met gelijkgestemden zonder s'oring kan luisteren naar muziek. Daarom is voor Waalwijk het on treden van Theo van der Pas op Donderdag 30 Jan. van z"""»'1 *»"- lang; omdat hier de gelegenheid bestaat kennis te maken met mees terwerken uit de kin-sjafcp f.n mo derne pianomnz'ek. Theo v. d. Pos heef groote bekendheid verworven in binnen- en h'if'nnland zonw»l als solist nis begeleider. Als leeraar aan het Kon. Conservatorium te Den Vragen en meeningen onzer lezers. Belastingverlaging. „Belastingbetaler van Kaats heuvel" schrijft ons: Ik las in de Echo "van het Zui den dat in de gemeente Waalwijk de belasting wordt verlaagd en dat dit in verband staat met de voordeelen die de gemeente geniet doordat vele nieuwe bedrijven zijn opgericht en hiervoor de gemeen te een gedeelte krijgt van de on dernemersbelasting. Ik zou de vraag willen stellen hoe het komt dat Kaatsheuvel geen verlaging der belasting kan geven. Hier zijn zeker een 50-tal nieuwe bedrijven opgericht zoo dat deze toch ook ondernemersbe lasting moeten betalen en hiervan de voordeelen toch ook in de ge meentekas komen. Kan mij iemand hierop antwoor den? Het zal vele lezers interessee- Haag, heeft hij een groot aandeel in de opleiding van onze Neder landsche pianisten, tusschen welke drukke werkkring li.ij nog tijd weet te vinden om zelf overal in 't land op te treden; zoowel op groote con certen als middagen voor de jeugd. Theo van der Pas is de eerste groote pianist die na den oorlog Waalwijk b: zocht. Wij zijn werke lijk belangstellend voor deze avond en we hopen velen' met ons. SOCIALE VERZORGSTER. B. en W. van Waalwijk doen een oproeping voor een .Maatschap pelijke Werkster' met practische ervaring op het gebied van maat schappelijk werk, alsmede in het bezit van liet diploma van een der scholen van maatschappelijk werk te Sittard of Amsterdam. R.K. BOND VAN BOUWPATROONS Op de gehouden vergadering van 22 Januari j.l. in café 't Vosje, is de heer Cor Aarts firma Wed. Aarts Zn. benoemd to* voor zitter der afdeeling Waalw.ijk, in plaats van den heer M. Kleingeld; die vanaf 1941 deze functie met groolen ijver heeft vervuld; waar voor hem tijdens de vergadering hartelijk dank werd gebracht. De St. Jozef-feesten, te houden op 19 Maart; zullen dit jaar in de Parochie van St. Clemens plaats vinden. PROCES VERBAAL. Bij V. alhier werd een geslacht varken in beslag genomen dat, eveneens geslacht; geleverd was door v. d. S. uit Drunen. Proces verbaal werd opgemaakt. BEGIN VAN BRAND. Door flink .ingr.üpen van een brandweermanen door samenwer king met de politie, kon bij L. aan het Vooreinde een schoorsteen brand gesmoord worden. Verstopping van den schoorsteen is de vermoedelijke oo-zaak van het ontstaan van den brand. CAPELLE. De Chr. gemengde, zangvereeni- ging Halleluiah gaf j.l. Zaterdag-, avond lihlf acht; met medewerking van liet Kinderkoor Hallelujah in het Ned. Hcry. Knrkg-bonw alhier een in allo opzichten goed geslaag de ui*v-ering, die veel belangstel ling trok. I)s. A Wisgerhof; predikant der Ned. Heïïv. gemeente te dezer plaat se, opende deze uitvoering met het laten zingen van Psalm 103 vers 1 "n 2,en het voorlezen van Psalm 147. Nadat Zijn Eerwaarde was voor gegaan in gelied sprak hij een kort openingswoord", waarna onder lei ding van den h"er M. C. P.'jkcn een keurig verzorgd., afwisselend pro gramma: dat geopend werd met Psalm 110 van E. Weiss, gezongen door het gemengd koor; werd af gewerkt. Na dj4 eerste nummer bracht het Kinderkoor ..Het Angelus' van Cath. van Rennes en een Cicillaan_ sche Volksmelodie O Verblijden de' ten gehoore. Ter afwisseling zongen de dames v. Vuurcn en Ver hagen Goeden Nacht' van Cath. van Bennes; gevolgd door een 'wee tal koornummèrs van F. Kools Aan Zee' en Geestelijk Lied. Nadat de lieer de Jong een twee tal bas-so'o's .Gij badt on eenen berg alleen' en .lieer, mijn hert is boos en schuldig' van Cath. van Renncs had gezongen; voerde liet Dameskoor ;Kers«nacht' van F. II. Himmel en 't Mannenkoor .Avond lied' van Herman Dijkstra uit waarna tenslotte het Jeugdkoor .De Herdertjes' van F. Pii'man en Psalm 100 van J. B. W. Koelman ten gehoore bracht. Met het Lof lied naar Psalm 118 van E. Weiss door het Rem-nede koor. werd het programma besloten. Het accom pagnement door den organist II. Snierinrts was eveneens uitstcKond verzorgd. De verschillende nummers wer den op zeer verdienstelijke wijze uitgevoerd en gaven blijk van goede studie on'ler gedegen leiding. Ds. Wisgerhof sprak een slot woord: waarin liij de jeuffd aan spoorde de vereeniging door toe_ .,]s werkend lid te steunen, daarbü de medewerking van de ou_ dors inroepende. Tenslotte dankte hij de aanwezigen voor hun ^lang stelling; in het bijzonder den be schermheer der vereeniging, den ZONS'.OPKOMST EN -ONDERGANG. 29 Jan.: op 8.2ü u.; onder 17.21 u. cU Jan.: op ö.zo u.; onder liU2.il, MAANS_OPKOM£>T EN -ONDERGANG. 29 Jan.: op 11.25 u.onder 0.23 u. 30 Jan.: op li .43 u.; onder 1.43 u. Edelachlb. lieer Burgemeester A. Smit; waarna hij voorging in dank gebed. Met hei gemeeiiocliappelijk zingen van Psalm 138 ver» l Werd deze goedgeslaagde zangavond ge sloten. Donderdag 30 Januari a.s. hoopt D.V. voor de Geref. gemeente voor te gaan Ds. Lumain van Ilijs- sen. Des namiddags 2.3U uur (Huw. inz.egi.ning) en des avonds 7.3U uur afscheid wegens zijn vertrek naar Amerika. WASPIK. De R.K. Middenstandsvereeniging alhier hield een algemeenc verga dering in hotel van lei selonder voorzitterschap van den vice_voor. zitter den heer W. A. de Glas. Deze heette uilen van hane wel kom; in het bijzonder den spreker van deze avond, den heer H. v. d. Pol; die een spreekbeurt vervulde over het onderwerp ;Middenaiuu_ ders kent nu vooral Uw taak'. Tot nieuwe voorzitter werd ge"kO- zen de heer Gijskamp; wegens liet vertrek van voorzitter Baaten naar Lcidschendum. RAAMSDONK. Pry zencommissie. Alhier is opgericht een plaatse lijke pr.ijzencommissie; bestaande uit vier personen, een arbeider; een middenstander en 2 leden van de R.K. Vrouwenbeweging. Herstclraad. Onder voorzitterschap -van den heer G. C. de Boni is ter plaatse geïnstalleerd de Hefstelraadbe slaande uit 9 personen uit sociale.; cultureele- en standsorganisaties. onder overgroote belangstelling werd door het echtpaar v. Strlen- Snijders; wonende Sandoelhun 50-jarige echt vereeniging herdacht.. Des avonds werd door de harmonie De Eendracht een serenade ge bracht. Men wil alhier spoedig over gaan tot moderniseering van het cleclriciteitsnet. De 5000 v.o!t_trap zou dan verwijderd worden; ter wijl de spanning van 127—220 volt gebracht zou worden op 220—300 volt. Men wil eveneens het bovengronds- net vervangen door een ondergronds. Zoodra daarvoor de materialen aanwezig zijnzal men beginnen met de uitvoering van het wegen plan. Allereerst zullen de hoofd wegen verbeterd worden .De vrij komende materialen van deze we gen zullen gebruikt worden voor de secundaire wegen. RAAMSDONKSVEER. Naar wij vernemen zal men mei den bouw der urgentie_wonlngen voor 1947 spoedig een aanvang ma_ 'i<en, Tien van deze woningen zul len in Raamsdonksveer gebouwd worden en 4 i nRaamsdonk (dorp). Daar men; in verhouding met andere minder gelroffen genieen ten, de toewijzing van 14 woningen 'e laag acht; zal men alsnog trach ten h"' nuotum voor 1947 verhoogd te krijgen. De tooncelvereeniging Kunst na Arbeid gaf alhier een .uitvoering van het teoneelsluk ,;Bnas Best en St. Antonius'. De regie was In han den van den h°er J. van Strien. Ongeveer 1090 b-zo-kers h" liften van deze zeer geslaagde en sterk gespeelde uitvoering kunnen ge nieten. De regisseur had kennelijk geen moeite gespaard om de spe lers ten volle te ins'rueeren. Hier in is hij zeer zeker ten vollp ge slaagd: waarvoor hem en de spelers all" lof toekomt. Een gedeelte van den op'vengst wis bestemd voor Frater P. van Strien. GEERTRUTDENBERG. Onze stadgenoot Han Heiiman» heeft de vcrcercnde ul'noodtcing ontvangen om d-n n"genden be stuurszetel der Brabnnteche Bewe ging te boze*ten, w"'k» ultnoodiglng door hem fs geaccepteerd. Donderdagavond wed tn de geheel uitverkochte Bioscoopzaal door het N"dnrlnndsche Volks'hea- ter het tooneelstuk ,De Bozen- krans' voor liet voetlicht gebracht. Het sp-1 was af. doch wellicht zou het nog heter tot z'n recht ge komen zijn: als er re^ig werk van het decor was gemaakt. K. L. M -vlieaiuig verongelukt. Alle 22 inzittenden omgekomen. Een Dakoto-vliegtuig van de K.L.M., bestuurd door den beken den piloot Gevsendorfer, is Zon dag op het vliegveld van Kopen hagen, kort na den start teqen den grond neslagen. Er volnde een ontploffinq en het vliegtuig stond oogenblikkelijk geheel in brand. De brandweer van het vlienveld kon niets mee»- doen dan het vuur blussrhen. Alle 22 inzittenden, n.L de uit 6 'Men hesta^ode beman ning en 16 nassagiers kwamen om het leven. Zü moeten vrijwel op slag gedood zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3