- S N IJ D E R - NIEUWS UIT KAATSHEUVEL nieuw eiken Uittrektafel. Overleersnijders Bijtuigers Leerling snij'ders. PIANO-AVOND van Theo van der Pas EEN GROOTE VLAG KIN DERWAGEN. DROGE DENNEN MUSIEKD Bij Ruwe Handen Wij zoeken voor spoedige indiensttreding Fa. P. H. VLOEMANS Wie in den kortst mogelijken tij'cf OPGELEID WIL WORDEN TOT wende zich tot Schoenfabriek „MARTINO" Kaatsheuvel. DINSDAG 5-6.30 WOENSDAG 5-6 op DONDERDAG 8 uur in Musis Sacrum. DONDERDAG 30 JANUARI 1947. T OSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 9. Waalwijksche en Lanqstraatsche Courant vcr^ujn, D^das e. Do»d«d^ pjUn SeJ ffiaatKix VERJAART WETSONTWERP BELASTINGONTWERP 1946. INSTALLATIE Portretten van de Koningin in de dessa's. Onder de verongelukte passa giers bevond zich o.s. prins Gus- taaf Adolf van Zweden, oudste zoon van den Zweedschen kroon prins, die naar Zweden terugkeer de, na een bezoek van enkele dagen aan ons prinselijk paar op Soestdijk. Hij was 40 jaar oud, gehuwd en vader van 5 kinderen. In Zweden heerscht alom diepen rouw. Ook- de adjudant van prins Gustaaf Adolf behoort tot de slachtoffers. Vrijdagavond was hij met Prins Bernhard en den Zweedschen gezant de gast van H. M. de Koningin. Voorts kwamen bij deze ramp om het 'leven de bekende Ameri- kaansche filmster en opera-zange res Grace More en een Zweed- sche zangeres, terwijl zich één Ne derlanden onder de verongeluk.e passagiers bevond, n.I. de heer Engel, .houthandelaar uit Zaan dam. Gezagvoerder Geysendorfer was 53 jaar en de oudste piloot van de K.L.M., die door verschillende bijzondere vluchten naam gemaakt heeft naar Indië, de Melbourne- race enz. U-te- FELIX TIMMERMANS. De bekende en populaire Vlaam- sche schrijver Felix Timmermans, die óns zulke prachtige boeken en tooneelwerken schonk en die ook meermalen in onze gemeente voordracht-avonden vervulde, is op él-jarigen leeftijd in Luik over leden. De laatste jaren leefde hij erg teruggetrokken en had hij door z'n houding tegenover de Duit- schers veel sympathie ingeboet. PROBLEEM DER DER GRENSCORRECTIES. Zaterdag is aan de plaatsver vangende ministers van iiuiten- lanclsche Zaken van de groote vier te Londen een aanvullend memorandum van de Nederland- sche regeering overhandigd met betrekking tot de vaststelling van de toekomstige Nederlandsch— Üuitsche grens en aanverwante problemen. In haar memorandum van 5 November 1946 heeft de Neder- landsche regeering haar standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien van de toekomstige Nederlandsch— Duitsche grenslijn en aanverwan te problemen. Te dien tijde was nog geen beslissing getroffen met' betrekking tot de procedure, die gevolgd moest worden bij de be schouwing van het' Duitsche vraagstuk, derhalve was Hr. Ms. Regeering van oordeel, dat in die omstandigheden een beknopte uit eenzetting van haar standpunt voldoende zou zijn. De raad van ministers van Bui- tenlandsche Zaken echter heeft bij nota van 7 Januari 1947 Hr. Ms. Regeering uitgenoodigd aan de vertegenwoordigers voor Duitsch- land schriftelijk mededeeling te doen van hare zienswijze ten aan zien van de aspecten van 't Duit sche probleem, die voor Nederland van belang zijn. Hr. Ms. Regeering acht derhal ve het oogenblik gekomen nadere inlichtingen te verstrekken, voor namelijk van technischen aard, met betrekking tot de vraagstuk ken opgeworpen in haar boven vermeld memorandum van 5 No vember. Biljartjubileum. In. Maart a.s, zal het 20 jaar ?e_ leden zijn dat dc biljartvereniging Na Arbeid Sportgevestigd i'i het café- van den lieer L. van Berkcl; werd opgericht. Ongetwijfeld zal er feest zijn bij N.A.S, en men smeekt er reeds over om een groot biljart, tournoof te organiseeren en bij dc opening enkele grootmeesters' op het biljart uit te noodigen; wat voor Kaatsheuvel en omgeving een groote attractie zou zijn. Plnimvee.successen. Op de jubileumtentoonstelling van Avicultura in de Houtrusthal te Den Haag behaalde de heer Tuer_ lings met zijn Inzending W. W. kr. en Zw. Min. kr. 2 eerste, 4 tweede en 3 derde prijzen met 7 eereprij- zen. De heer F. Elshout met zijn Inzending 7w. Min. 1 derde en 1 zevende prijs. IJssport. D# jjspret op de banen der Kaats, heuvelsche ijsclub wordt weer vol. op genotpn. Zaterdagnamiddag was het gezellig druk met veel bezoekers uit den verren omtrek. Zelfs Zon. dag werd er; ondanks den ijzigen N.O. wind volop geschaatst, daar door de dichte boschomgeving de Invloed van den wind veel getem. werd wordt, Tooncel. De uitvoering van Radijs en Bot op Sterrevaart' ging Zondagavond door bijzondere omstandigheden niet door. BERKDIJK. •- R.K. Rijvereeniging Berkdijk. Heden Maandag 27 Januari wordt door bovengenoemde' vefeeniglng de jaarlijksche algemeene vergade. ring gehouden in de zaal van den heer H. van Dinteren. Des morgens wordt om 7.45 uur een H. Mis op. gedragen, waarna om 10 uur een fcestrit wordt gehouden; richting Dongen. Des avonds om f> uur vind! de vergadering plaats, waar. bij; na de zakelijke besprekingen, de .-.Brabantsche leut' hoogtij zal vieren. Ons Genoegen. Da gemengde tooneelvereenlging 4 OnsGenoegen komt weer op de planken. Dit maal wordt 't pracli. tigé toone.elsfuk ln 4. bedrijven van W1H .v. d. Berg .Zwarte Willem' opgevoerd. Het stuk speelt zich af in een mljnwerkersg^zln en is uit het volle levert. Ons Genoegen h™ft zieb geducht voorbereid en we lum. nen er van verzekerd zijndat liet publiek iets bijzonders wórdt ge. boden. In ons volgend nummer ver. tellen we hierover mev. Burgerlijke Stand 1 Januari 1947 tot 15 Januari 1947. Geboren: Adrfaiius Th W zv. W van Wan. roofj.van Mier Antonia M II E dv. .J van Vcnrooij.Lommers AdVfanus B A zv. A A de Graaff. Zeebregts Johannes zv. J A de Voogd.vnn Wnnrorvj Antonius J M zv. H J Poters.Mii'saerts Wil. helmus P C zv. J H J de Kort.Brok Hermanus J zv. J Damen.Bool Johannes L M C zv. P M Vrij. hoeven.Grootswagers Josinn N dv.. A J Bossers.van Mee'eren Johanna M dv. Th J Dankers.Fra. zer Johanna A dv. P Sterren., burgs.van Oversteeg Gerardus II M zv. G II Witlox.van der S-mden Petrus J zv. P J van Gulik. Kroot Wilhelmus G E zv. J T A X Sobaafstra.Oerlemans. Overleden: C van der Velden 91 j. A TT de Bruijn, eehtgenonte van H v d Sand en 69 j. J B M van Oir. schot; gescheiden echtgenoot van M G I.ïgthart 49 j. G A Verschuren, echigcnoole van J C van I.oosdrecht 57 j. II Kops; weduwe van II Bergmans 65 j. A P Nannes 14 j. N S'okkermans 84 j. L A van de Morteleehtgenoo'e van .1 W Verhoeven 54 j. II II van de Ven; echtgenoot van J C- Oomens 65 j. P K'-uijf, echtgenoot van G Ramsfeijn 57 j. M A J Duijx 75 .i. F. M dc Coclc 4'/2 rand. Gehuwd .T W Brands 39 j. cn A C van dc Wiel weduwe van J J Stevens 38 j. beiden te Lonnopzand. Huw. aangiften: M W Il-eshcen 32 j. te Waalwijk en C. A M Bannenberg 27 j. te Loon. opzand J Govers 25 j. en M M IJp- laar 26 j. beiden te I.oonopzand B Verduijn 21 j. te Waspik en J M Timmers 32 j. te Loonotv/nnd J .T IJpelanr 29 j. en C M van I.o.on 26 j. beiden te Loonopznnd .1 de .Tong 24 j. en M A v Huiten 33 j. beHen te Loonopznnd. Vertrokken J A W de NV is naar Schiedam C T'1 van de Ven naar Schijndel J T. A Wilkc naa-- Tilburg J C. At'eveld naar Acht'ienhovcn A J M Hagen naar Ei"rthovpn G J J M Moorspl naar Tilburg A L .T Knniiver naar 's TTerto'Jcnbosrh M II .T van Loosdr-eht naar Be-gen on Zoom A J Visser naar Don. g-n J M M van Kemenadc naar Tegelen J C Stokkermnns nnnr Bnosendgal II Merks naar Gel. drop. Ingekomen H van Beek van Annel'erft T. H M Hornm^n van Sch'indel M A C. Sehellekens van Borne C. Verrivsen van Snr-mg.Cap-l'e C G-rh-es van Enschede .T Groffen van Ondenboseh -T W Clans van Eindhoven J.PM van. de Wiel van OiSterwük W van 't Wes. tonde van Alphen en Riel .T J Hopsbeen van Dongen .T W J B-ands van Gemprt G van d°r Schaaf van 's Gravenhof?" J M L van Huijgevoort van Gilze c.a. WAALWTTK. BAARDWIJKS TOONEEL. De felle koude zal vcrmo"de1i?l< velen weerhouden hohh°n in het P:it-oTVia,s'Tebo"w de uitvoering van i'.Baardwfiks Tooneel' te gaan bij. wonen. De zaal.was tenminsle min. (V-r goed bezet dan w.'i n-> uitvoc. ringen van deze vereeniging ge wend 'zijn. Maar ook de bezetting van hel stuk vonden wii ''i'm-al minder goed dan pewonnliik. F.- wi'tn In bet kleine rnsnmb'e van 7 nersonen dat het dramatische toone"'s*>ol .Tnlcepr' onvoe"d« nn" enkele plekken aan te wijzen, 'er. W'M di( stuk jnis* bon"e eiseliep steldp om 't tf>n volle tot z.ijn recht te dnpn '«omen. Aan die riseh"n ken een talent. vo"e sneler a's II. Kols'er geheel voldo-n: al moet ook hii o- z'-li voor hoeden bet d-nmatische in 7,'in snel pipt te nve-driiven. Zu'k een bii"ondnre tooneplkraclit kan onee_ twofold nog meer variatie In zijn 8~"1 hrenron. Voo- mei. Nellv Mol een extra comnümen' i« w>nr liaar vlot ae_ tpprpn. o^k .1. D: ,den rtaf een vlolle ver'olking van zijn rol. Mei. Jo Rekker had zwakke mo menten in haar spel; maar als we ln aanmaiising nemen dat zij Jüet uezc iiooluioi haar ucbuut op liet .ooiicci inaaicie, hOi/oua we ai»e *\..a,u.ci imü cu kunnen wnj liaar nog veel succes in ue luoiio.iioC v Cioi'spciicll. .vi iou er ook op dc overige rol- icn nog wei ïe.s aan ie menton ,.ijn, \\ij uiogcn mei veige.cn mer ...ci di..cuau.cn ie noen ie licbuc-n uicmei goeden wn itczicidzicil ocij vcic'ii om uc noouige Vooneci. cu.ii.e te veil, r'u'gjui cn lnj elite uiiVociing luciiu vooi'uugatig ic /..cn geven. iiei gciiuzen stuk heeft als dra. .ua.i^c.i looinelspci ongc.wijicld z u gv/ttiC Udc 11 UC Utlili éii lui uiting KüAiiciiae iiuwei.ijKo. .uoiual, cue ouii niet de ,il£kucr' ..i liet lair.su- ncdnji nog niet ge. necl wo.ui 'ui.gewlacindoet o.is .ut siii'ii- voor jciibdigc bezoekers on.traden zr.s. /.omlag heeft de tweede op. voering plains cn wij kunnen Lei. .ic-nucis van luonccl een n^zoeK aan ,.n slvrk uraunuiseli s.uk len zcer. ,.u aanbevelen. DE LEEUW BILJART.KAMPIOEN VAN NEDERLAND. De Ruyler bezet dc zeer eervolle dctUo plaats. Te Apeldoorn weiden gedurende net ulccloopcu weekeinde dc wed. jl rij den om liet kampioenscnap van I .vedei'iand hooiUK.asse, cadre 4ó_2 0espêeid, waaraan eok door den i jeugdig, n \V aaiwijkselien biljarr. u moos Kees de Hu ij ter werd deel. genomen. Al neeft deze laatste het niet tol den hoogs ten titel kunnen brengen; mj heelt toch in dit milieu van .j.ijai 'i'-iiKuadurtTn een briiiame in druk achtergelaten en zien een der gcu.icii.sie st/cie.s geiooud. Om ou^ der dergelijk zware, concurrentie van craciis die over jarenlange wcdsti.ijdroutine beschikken ais .ie wan de 9 deelnemers te eindigen mag een buitengewone prestavie genoemd worden, waarmede dc jeugdige Wauiwijker wederom dc aandaciit van geheel biljanend Ne derland op zich gevestigil lieert. ln zijn Zaïerdagavuud tegen den gcduelr.cn v. Vliet gespeelde partij; labriccerde hij een serie van 2/1 caramboles en won niet een partij- gemiddelde van 50. in de taaiste ronde, die Zondag de beslissing zou brengen welke van de vier grootmeesters met het kampioenschap zou gaan strijken; moest de lluijtcr het onderspit del ven in ziijn partij tegen v. d. Pol. Zijn fraaie overwinning daarop in 7 beuren van Wevers braciit hein tenslotte op de zeer eervolle derde plaats. De laatste partijen gingen tus. sclien v. d. l'olvan Vliet en De L; euwJacobs. De Leeuw triompheerde in kam. pioensvorm legen .Jacobs door in 5 beurten 307 te scoreneen voor sprong van 235' nemende; waar se ries van 78—95 en 121 bij waren; daarmede den landstitel in de wacht sleepende. Iiij maakte de partij uit in tien beurten. Zijn hoogste serie was 121. /.'in gemiddelde 40. Jacobs bleef op 1G2 staan. v. d. l'ol 400 9 152 44.41 van Vliet 343 9 127 38.11 <1,- Leeuw 400 10 121 40.— Jacobs 162 10 51 16.20 De eindstand luidt als vojgt: WIE IS GEMEGEN •en R.K. MEISJE van 7 j als PLEEGKIND op te nemen. Bri.ven onder No. 1703 bureau v. d blad of drukkerij „Excelsior Kaatsheuvel. TE KOOP GEVRAAGD: met vlaggenstok. Brieven onder No. 1702 Bureau van dit blad. TE KOOP wegens overcompleet 1 witte Cuisinière. Te bevragen HOOh'DSTKAAT 47 KAATSrlhU VhL. TE KOOP AANGEBODEN in g. st. zijnde Ie bevragen A. GROtNhVtLU A lö9 bPKAiNG. NOG Tt KOOP bij L. P U L L li N S, Burg. Smeele- laan 113. Ruwe huid, Ruwe lippen PUROL 30 ct. ^wvo^On met meer crème-karakter, daarom geliefd door de vrouw. Doos 40 ct VERLOREN op Zaterdag 18 of Zondag 19. Januari in omgeving Markt doublé met parelmoeren MANCHETKNOOP met veerend kettinkje. Tegen belöonifig terug te bezofgert - GkUUTtSTKAaT 249 WAALWIJK VERLOREN doublé Armbandhorloge Voor eerlijke vinder houge be- looning. Te bezorgen: LAAGEINDE 60 WAALWIJK. 18 VEKlORI N tusschen Capelsche Veer en ixaatshcuvel een lederen METSTASCH met Miskleeren. Tegen bclooning terug te bezorgen bij Lliukkenj „excelsior", School straat 11, Aaalsücuvel. de Leeuw v. d. Pol de lluijtcr v. Vliet Jacobs Kubiis S weering Mctz NV evers 86 98 109 80 100 94 133 121 133 317 201 271 180 232 36.26 30.21 26.33 33.21 26.66 133 26.73 255 17.12 90 10.71 110 14.35 Het toumool.gcmidrteldc bedroeg 23.34 tegen het vorig jaar 19.78. I Hiermede vervullen wij den droeven plicht kennis te geven, dat heden 2 weken na haar gebooite in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg is over leden ons dochtertje en zusje YVONNE SOPHIA. P. A. VAN TIENHOVEN S.G. VAN T1ENHOVEN- LOOISE. PEL1X RICHARD. Waalwijk, 24 Jan. 1947. Besoijenschestr. 84. GETROUWD: Irene Wolfslein en Jack Leenaarts De Heer en Mevr. J. LEEN AAK I'SWOLFSTE1N zeggen dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden, Waalwijk, Januari 1947. St Antoinusslr. 19 F. BIJ MIJN VERTREK NAAR INDIË toep ik Familie, vrienden en bt kenden een laatste vaarwel toe en tot weers- ziens. JACORUS KOENEN Staf Regiment Hoofdstraat Kaatsheuvel TE KOOP Adres bevragen Bureau v. d. blad of Drukkerij „-Excelsior OFFICIEELE PUBLICATIE. Aanvragen bijzonderen arbeid. 25 Januari. De Directeur van den Di'stributiekring 251 Waal wijk maakt bekend: De naamlijsten van collectieve en indlvidueele aanvragen voor toeslag wegens bijzonderen arbeid voor de 3e en 4eperiodel947' (17 Februari-12 y\pril 1947) kunnen tot uiterlijk Zaterdag 4 Fe bruari a.s. bij den plaatselijken distributiedienst (zitdagen) worden ingeleverd. Voor nieuwe aanvragen kunnen eveneens tot boven- gti.-oemden datum formulieren worden afgehaald en ingeleverd. Bij inlevering van deze laatste formulieren moeten de discributie- stamkaarten van alle betrokken arbeiders worden overgelegd. In dien de werknemer, waarvoor wordt aangevraagd, reeds eerder toeslag genoten heeft, moet bij de aanvraag zijn bewijs van af schrijving worden ingeleverd. De werkgevers worden verzocht, de naamlijsten en nieuwe aan vragen vóór of op den gestelden datum in te leveren, daar het niet tijdig inleveren tot nadeel van de betrokken werknemers kan strekken. Extra rantsoenen voor tuinders, landbouwers, enz. Tuinders, landbouwers, enz., die gedurende de maanden Maart tot en met November zwaren arbeid verrichten, komen met ingang van de 3e periode (17 Febr. 1947) wederom in aanmerking vóór toeslag wegens het verrichten van bijzonderen arbeid. Zelfverzorgers voor rogge en/of tarwe komen in geen geval voor toeslag in aanmerking, terwijl anderen hoogstens zelfverzorger kun nen zijn voor één der artikelen' melk of vleesch, zoodat zelfverzor gers voor deze beide artikelen niet in aanmerking komen. Belanghebbenden kunnen in de week van 28 Januari—4 Februari a.s. een aanvraag hiertoe bij den plaatselijken distributiedienst (zit dagen) indienen, waarbij de distributiestamkaart moet worden over gelegd. Personen, die reeds eerder toeslag hebben genoten, moeten bij de aanvraag het formulier MD 252-02 (bewijs van afschrijving) in leveren, welk formulier hem in October j.l. werd toegezonden. Aan goede krachten garandeeren wij flink loon en event, vergoeding van reiskosten. Schoenfabriek, Peperstraat, KAATSHEUVEL Waalwijksche Kring voor Kunst en Wetenschap. plaatsbespreken in Musis Sacrum vóór de Muziek van Chopirr, Ravel, Dohnanye.- (Concertvleugel Bender-Breda). - w&mm De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever i JAN TIELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week: f 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Morgen, Vrijdag 31 Januari; zal ons oudste Prinsesje Beatrix; haar negende verjaardag vieren eu eens wellicht, als er geen Prinsje ge. boren wordt; zal zU voorbestemd zijn oni ons land te besturen. Wij willen baar op dezen dag onze beste wcnsclien doen geworden, hopende dat zij in de jaren die nog voor haar liggen; mag uit groeien tot een wijze, verstandige en goede Prinses; om eens als dat noodig Is ons land met wijs cn verstandig beleid te kunnen voeren naar een nieuw, glorieus tijdperk. Op dezen dag ook zal eenieder vol vreugde zijn en zal van alle daken blij de driekleur wapperen om van ons medeleven op dezen; voor ge. Iteel Nederland zoo bijzonderen verjaardag, te getuigen. Verbetering voor groote gezinnen. Verschenen is dc memorie van antwoord op liet voonoopig verslag inzake liet ontwerp wet belasting herziening 1946. bij de aan de me morie toegevoegde no.a van wijzi gingen zijn in bet oorspronkelijk omwerp van wet- verschillende wij zigingen aangebracht waarvan die op 'i gebied van de vennootschaps belasting, dc inkomstenbelasting en de omzetbelasting de voornaam, ste zijn. Een van de meest sprekende wij_ zigingén is voorgesteld in dc be las.ingi-n van ben; die aanspraak op kinderaftrek hebben. In bet bij zonder t* ii aanzien van dc groolc gezinnen houdt dit een belangrijke tegemoetkoming in. Uit bet onder- volgende oveizieht blijkt, dat dc grenzen waarbij de belasting voor de verschillende inkomens zwaar der wordt; vergeleken bij bet oude inrief gunstiger liggen. Volgens bet Volgens het oorspronkelijke gewijzigde Tariefgr. 1 2 3 (1 kind) 3 (2 kind.) 3 (3 kind.) 3 (4 kind.) 3 (5 kind.) 3 (6 kind.) 3 (7 kind.) 3 (8 kind.) 3 (9 kind.) 3 (10 kind.) ontwerp 6600 6720 6180 5760 5040 4410 4800 5160 5610 6600 7110 ontwerp J 9000 6600 7320 7920 8040 8520 9120 9720 10320 10920 12240 13320 Deze tegemoetkoming is bij nade re overweging noodzakelijk geble ken in verb ind met de reeds in 't oorspronkeiiijkc ontwerp van wet voorgestelde verhooging van de om. zetbrlasling. De in liet oorspronkelijke ontwerp opgenomen uitslul'ing van kinder. af'relc in geval een kind z-lf een zekere opbrengst van dienstbetrek king geniet, is in liet gewijzigd on werp niet gehandhaafd. Vergeleken niet bet oorspronke lijk voorgestelde on'werp is dc be lasting van ongeliuwden eenigszins verzwaard. Het tarief ten aanzien van gehuwden zonder kinderen is niet nader gewijzigd. Gedeeltelijke verlichting: omzetbelasting. Ook in ander onziebt is een be. langrijke verlichting van den be lastingdruk voorgesteld; n.I. t-cn aanzien van de omzetbelasting op een aantal noodzakelijke goederen. Deze kan worden bereikt, doordat de mogelijkheid is geopend om een aantal door dc Kroon aan te wijz<m goederen bij levering door een fabrikant aan een anderen onder nemer van omzetbelasting vrij te stellen. Voorts ziin bij de reeds in bet oorspronkelijke ontwerp opgenomen goederen; welke geheel zijn v.'jge steld van onize*belasting, gevoegd groen'en en fruit welke in bet onr_ sproVike'ijke ontwe-p alleen bij le. vering door een fab":,'-an' aan een ondernemer waren vijgesteld. Ook vlecscli is t--e£'evo""d "an de goederen, die gedeelteliik (tw. bij iri-cnn" door d°n f-bH1'"'"'' aan ondernemer waren vrijgesteld. De in de nota van wiiziglngen opgenomen voorst-ellen inzake de omzetbelasting zu'leii to* gevolg hebben; dat de oorspronkelijk ge raamde liooge'-e onb'-enrtst *o» 97 iP!"i"en daalt. Dez« 97. rnilllo-n gulden zal gelicel benoodigd zijn voor de voorgenomen noodvoorzie ning voor de ouden van da-">n. Verwacht nuig worden datafg". z'on va" de verhing!"" vnn>" 'dc hoogcre inkomens de inkomstenlie. las'i"g over 1948 onder liet nader gewijzigde nieuwe tarier nvenvel zal opbrengen nN over 1946 onder het oude tarief. Vennootschapsbelasting: 33 1/3 pcL In een bij dc nota van wijzigin gen behoorende tabel win de goe deren genoemd die in ieder geval door dh weeldebelasting zullen wor den getroffen. In het oorspronkelijke on'werp had de Kroon zich de bevoegdheid voorbehouden tot aanwijzing van de aan de weeldebelasting onder worpen goederen. Ook thans is ech ter de mogelijkheid voorbehouden de bij dc wet vastgestelde tabel van weeldegocderen bij Kon. besluit aan te vullen; met bcpalijig evenwel, dat ter zake van een zoodanige aan vulling onverwijld een weisvoorslvl moet worden ingediend. He; percen tage, dat als weeldebelasting van goederen zal worden geheven; is nader vastgesteld op 15. De be voegdheid vail de Kroon oyi bepaal de soorten van vertooningen en ver makelijkheden aan te Wiijzenwelke aan de weeldebelasting zullen zijn onderworpen; is in het gewijzigde ontwerp gehandhaafd. Als beffings. percentage is voor die gevallen voorgesteld 25. Als belastingpercentage voor de vennootscliapsbr lasting (in het oor spronkelijke ontwerp was voorge steld 25) is thans voorgesteld 33 1/5. Dit percentage zal in afwij king van hetgeen in bet oorspron kelijke onlwern was bepaald, gel den vcor de (boek)jarcnwelke na 31 December 1915 eindigen. VAN COMMISSIE VOOR BEDRIJFSSCHAPPEN. De minister van Econ. Zaken Dr. Huysmans heeft dc Commissie van Voorbereiding van een voorontwerp met toelichting van een wet op de publiikrechtelijke organisatie van het Bedrijfsleven geïnstalleerd. Deze commissie is samengesteld uit de Stichting van den Xrbeid en ver tegenwoordigers van de ministers van Economische Zaken; Landbouw Visscherij cn Voedselvoorziening en van Sociale zaken. Voorzitter van de Commissie is Prof. Dr. F. van der Ven en secretaris Prof. Mr. B. Slotemaker. Toelichting Min. Huysmans. Minister Huysmans zeide, dat de Commissie voor Bedrijfsschappcn voortgekomen was uit ,de Stich ting van den Arbeid' als represen tatief orgaan van samenwerking ln het bcdnijfsleven. De bedrijfschap pen behooren het redelijke, ge meenschappelijke bedrijfsbelang na te s'revcn. De nicuxye maatschap pelijke organen zullen niet slechts adviseerend optreden; maar, indien ditv. niet bel algemeen welzijn fn overeenstemming is te achten, zul len zij tevens uitvoerende en veror denende bevoegdheid verkrijgen. Aan dc overheid zal echter ln het door de Commissie op te stel len voorontwerp de mogelijkheid van een corrigeerend ing'vjnen moe ten worden gegeven; teneinde maat regelen te voorkomen, in strijd met bet algemeen welzijn. Aan bet voorontwerp met toelich ting van de Commissie zal noch de minister; noch zijn ambtgenootcn zich op voorband kunnen binden. Op verregaande wijze zal echter met het project van de Commissie rekening worden gehouden. Prof. v. d. Ven. De voorzitter van de Commissie, Prof. F. van der Ven, beantwoord de de installatierede van den Mi nister. Prof. van der Ven zag in de wij ze; waarop de Commissie was sa mengesteld een gelukkig beeld van de samenwerking tusschen Over heid cn maatschappelijk organisa. tielevcn; die juist in de toekom stige bedrijfsorganisatie zal moe ten heerschen. Dc Commissie zal de grootst mo gelijke objectiviteit betrachten. Deze objectiviteit eist-hl' echter vooral een orienteering van eigen inzichten op het zuiver omschreven doel van de bedrijfsorganisatie. Een juiste bepaling van dit doel is daarom zeer belangrijk. Ecncrzjjds dient men rekening te houden met de opvatting die le op timistisch is aangaande de vanzelf sprekende behartiging van liet &<-- meenscliappelijke bedrijfsbelang en het algemeen welzijn der bcdrijfs- genooten om voldoende ruimte le laten aan de Overheid om baar taak te kunnen vervuTlen. Maar nnderziijdscb bestaat ook de mogelijkheid dat de Staat tol' pa rasiet wordt van het economisch welzijn. Onderneminss raden. Do minister van Sociale Zaken heeft de Commissie geïnstalleerd; die tot opdracht beeft de bes;u_ decring van liet' vraagstuk eener wettelijke regeling van onderne mingsraden. Dc minister wees daar bij op dc omstandigheid, dat bij 't vraagstuk van de ondernemings raden de persoon van den arbeider meer betrokken is dan bij dat van de bedrijfsorganen; daar de arbei der in de onderneming dagelijks zijn werk verricht. De voorzitter van de Commissie Mr. Dr. A. van Rhijn beantwoordde de rede van den Minister. Van de zjjdc der inheemschc bevclkinjr in Indië wordt nog steeds, niettegenstaande de terreur der extremistische benden, groote belang stelling getoond voor het Koninklük. huis. Konden wij onlangs melde'n dat aan de bewoners van de dessa s rondom Kcdoeroes 2000 portret ten van H. M. de Koningin waren uitgereikt door den Regeeringsvoor- lichtingsdienst (.e Soerabaja, zulks op sterk aandringen van de in- hecmschcn zelf, thans wordt ons van bevoegde zijde medegedeeld, dat de afdecling Groote Oost van den R>geeringsvoorlichtingsdienst welke haar zetel in Makassar heeft, dezelfde ervaringen heeft opge daan wat betreft de gevo.lens van aanhankelijkheid der eenvoudige dcssabcvolking. Een voorraad var. honderdduizend portretten van H.M. de Koningin wis in korten tijd opgebruikt en nog steeds stroomden de aanvragen van ir.hecmschen; die zulk een portret wenschten, te bezittjenbinnen. Hoe het bezit van een portret op prijs werd gesteld; bleek uit de resultaten van een wedstrijd, die in het Bonthsinsche (Zuid Celebes) voor de schooljeugd werd uitgeschreven. Dc opdracht luidde het portret van de Koningin in te lijsten, zonder dat daar aan bijzondere kosten werden besteed. De zorg en het enthousiasme, waarmee deze opdracht werd uitgevoerd, was treffend. Ware kunst werken (o.a. de Koningin in de gouden koets) werden met van over al vergaard materiaal vervaardigd. Helaas kan wegens gebrek aan foto's nifct aan dc tallooze aanvra gen worden voldaan. Gcruimen tijd geleden werd nog de hand gelegd op een voorraad reproducties van het bekende schilderij van H. M. do Koningin.; dat door den kunstschilder Theo van. Delft te Waal wijk werd gemaakt. Maar ook deze voorraad is reeds lang uitgedeeld. Moeilijkheden bij het doen drukken van dc foto's in groote hoeveel heden schijnen voortzetting van dit bemoedigende werk te verhin deren. De aanhankelijkheid jegens Nederland uit zich ook op andere wij zen. Vóór den oorlog werd aan vele inlandsche hoofden een staf met een zilveren knop uitgereikt'. Op Japansch bevel moesten deze tee kenen van waardigheid tijdens dc bezetting worden ingeleverd; maar talrijke hoofden blijken aan dit bevel niet te hebben voldaan. In gebieden waar geen vrees voor extremisten bestaat; komen de sta ven in steeds grooter getale voor den dag. (Trouw). EEN RAMPWEEKEND VOOR DE LUCHTVAART. Het is niet alleen de KLM ge weest die baar tol aaii de lucht vaart moest betalen. Over heel de wereld It eft het afgeloopen week end rpnicuw vliegrampen gebracht waarbij in totaal buiten de slachtoffers van de KLM_ramp 24 menschcn het leven hebben ge laten. Op 't Londcnsche vliegveld Croy don stortte Zaterdag een passagiers toestel; even nadat het zich van den grond had verhaven, neer en kwra in zijn val terecht op een Under toestel; dat gelukkig zonder inzit tenden gemarkeerd stond. Twaalf van de 23 inzittenden kwamen om het leven. On d"nz"lf'len dn*!. Za terdag; verongelukte een Mosquito van de Roval Air Force in Yorks hire, waarbij twee personen den dood vonden. Bij Hongkong vloog een trans port'oestcl van de Philinn""che luchtvaart Mij. dat vijf millioen dollar aan goud vervoerde en op weg was van de Philippijnen naar Hongkong; tegen een heuvel. De vier leden van de bemanning wer den gedood. E°n vliegtuig van dc Chineesche Inchtvaartmaa'schapnijdat Za'er_ dag van Canton naar Tsjoengking is ve-+rokken: wordt vermist. Chi neesche vliegtuigen zijn ort zoek naar het vliegtuig, da': naar ver luidt; 6 passagiers aan boord heeft. V>if mannen di- van het vlie.g_ veld 1st res bij Marseille opgestegen waren zijn opgepikt door een red dingsboot nadat hun toestel rp zee had moe'en land°n Ier hoogte van het eiland Corsica. Zij haiden no" juist; voo-dat het toes'el in de golven verdween, tiid geh"d hun rnbb°rboot op te blazen. Zij wer den gered door een snclboot van de Fransche marine. Een Amerikaansch particulier toestel kwam tengevolge van een explosie bij Rnensselaer in Indiana omlaag. Dc piloot en vier passa giers kwamen om het leven. Tenslotte is een Amerikaansche Jegcrpiloot omgekomen; toen hij met 7/ijn verkenningsvliegtuig 100 'liilomeler ten Zuiden van Ham burg tegen een hoogspanningskabel vloog en neerstortte. BURGEMEESTERS OVER HERSTEL EN WEDEROPBOUW. De Vereeniging van Ned. gemeen ten hield Woensdag 29 Januari in de raadzaal te Nijmegen een ver gadering onder leiding van den voorzitter mr. P. J. Oud. Dpze ver gadering werd gelioud n in verband met het feit, dat het bestuur van de vereeniging herhaaldelijk is ge bleken een toenemende ongerustheid der gemeentebesturen omtrent den gang van zaken bij herstel en we deropbouw. Op de vergadering werden inlei dingen gehouden door den hurge_ mccs'er van Nijmegen; mr. C. M. J. H. Hustinx over ,:De positie der gemeen'en hij den wederopbouw'; door den burgemeester van Ven'o, mr B. M. Berger over ,De ver goeding der oologsschade'door den' burgemester van Aardenburg; den heer J. M. A. C. van Dongen, over ;;De materialentoewéjzing', door den burgemeester van Bergen op Zoom; ir. H. 15. J. Witte, over ;;De woningbouw' en door den burge meester van Hencelo (O.)mr. J. A. II. J. van der Dussen, over ;,Dc vestiging van bedrijven en 'Kanto_ r^i ln de getroffen gebieden'. HET R'.TK HEEFT EEN VOOR DEELTJE VAN 260 MILLIOEN. De bclastingramipeen werden verre "overschreden. In 1946 heeft de opbengst van de niet_kohier_belastingen (1328.5 mil lioen) de raming met 260.5 mil lioen overschreden; of met ruim 24 Nazi-pariij in Duiischland is zich rustig aan het reorganiseeren Dezer dagen is gepubliceerd het rapport van de internalionale com missie voor de bestudcering der Duiisclic kwesvie. In de commissie liehhcn zitting Groot-Britannië, Franknijk; België; Denemarken en Nederland. De commissie komt tol de con clusie. dat de Nazi_partij ia Duiischland zich rustig aan het reorganiseeren is voor een her_op_ neming van de macht door 't ver krijgen van de controle over de door de geallieerden ingestelde democra tische instituten. Voorts: dat liet totaal aan waar den, dat Duïlsche burgers cn na. tlonaal-socialistisclie organisaties in het buitenland hebben kunnen ach_ tct houden en verbergenvoldoende zou zijn om den aankoop te finan cieren van de voedingsmiddelen; welke de zones van West_Duitsch_ land gedurende de eerstkomende drie jan n noodig hebben. In het Rapport wordt o.m. ver klaard dat het Duitsche vo'.U; met ui.zondering van een kleine min derheid. op het oogenblik nog ln het geheel niet den weg der demo cratie is opgegaan. Er bestaat thans door geheel Duitschland een net werk van nazi_organisaties; wier macht hij de maand toeneemt. Die .organisaties staan onder leiding van voormalige belangrijke nazi leiders, leden van buitenlandsche „collaboreercnde' bewegingen e.a. Deze organisaties pogen de zuive ring te dwarsboomenspionnage uit te oefenen en wanorde te schep pen in door de bezettende mogend heden gecont -oleerde b -sturen en organisaties. Tot dit doeleinde zijn plaatselijke groepen; zoogenaamde .blocwachtcn' opgericht in de vier zones. In de Britsche zone ontnlooit deze organisatie een drievoudige actie: sabotage in de miijnen van 't Rulir- gehiedoverreding van de boeren om hun producten niet naar dc steden te zenden en het versprei den van de bewaring; dat de on dervoeding der Duitschers te wijten is aan zenden van het voedsel naar Engeland, waarbij valsche data en cijfers van zoogenaamde exporten worden voorgelegd. In de afgeloopen maanden hebben voormalige leden van de nazi_partlj en dc SS zich wederom in uniform ver'oond in de verschillende zones;' zoowel op besloten, als op open bare bijeenkomsten, In het bijzon der in Neder_Saksen en Beieren; wa-bij /<!j on-nlijk werden toege juicht door de bevolking. Voor's wordt in het rapport een overzicht gegeven van de n"zi_ hulnbronnen, welke zich onder scheidenlijk in Argentinië; Zuid- Afrika, Zweden en Zwitserland zouden bevinden. procent. Slechts drie middelen heb ben de raming niet gehaald; o.a. de accijnzen op suiker en wJjn. De grootste overschrijding boekte de dividend-belasting, welke 41.3 millio-n ónb'-acht bij een raming van t 8 mil'inen. De invoerrechten brachten f 50 mil'io"n cr» of het' dubbele van de raming. Dc loonbe lasting en de vereffeningsbelasting overschreden de raming resp. met 127.7 en 26.4 millioen. Padang 17-1-47 Zeer Geachte Heer Redacteur. Reeds geruimen tijd ontvang ik wekelids enkele malen „De Echo vnn het Zuiden". Niemand in Waalwijk zal zich kunnen Indenken welk een heerlijk bezit een „Echo" voor ons in indië is. Dit blad houdt ons op de hoogte van al wat er in Waalwijk en omgeving gebeurt. Tevens is het een duideluk bewijs dat Waal- wiik zijn soldalen niet vergeten is, Er ziin zelfs jongens uit groote steden die telkens vragen om de „Echo" ook eens te I unnen lezen. Ais Waalwijken ga ik daar trots op Mijn hnrtelijken donk aan U, en ann allen die dit mooie werk mogelijk maken. Joger le kt. A. LE1JTENS 230519001 4e Comp. 1 Reg. Jagers Veldpost Pu dong Sumatra. Wij willen er nogmaals op wijzen (int ons ABONNEMENTEN FONDS aanzienlijk aanvulling behoeft, willen onze jongens, huiten die genen die de „Echo" van 't R,K Thuisfront ontvangen, het blad. waar ze zoo intens blij mee zijn, na Januari gratis toegezonden kriigen. Wie vlug helpt, helpt dubbel

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1