yAüJM E LLE ROODMERK NETTE MEISJES FRANS WILM0NT DE STICHTSE" DE STICHTSE" JONGSTE BEDIENDE T H UIS ST IKSTERS enige THUISWERKERS. VOOR DE STIKKERIJ. UIT DE PROVINCIE NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING LAND- EN TUINBOUW FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. sprang-capeLle. RAAMSnoTW. ROUW KLEDING „DE STICHTSE" SCHOENFABRIEK „FAVORITE" GROOTESTRAAT 154 DRUNEN vraagt voor direct VOOR FIJNE maakt bekend, dat door hem op VRIJDAG 31 JANUARI 1947, GEEN spreekuur DINSDAG 4 FEBR. a.s. den geheelén dag GESLOTEN ZIJN. net R, K. Meisje EEN BROOD- EN BANKETBAKKER BAKKERSLEERLING. PRIJSOPGAVE. 1G0 M3 WEG6RIND. BLIJFT HET ADRES ONGEWIJZIGD STATIONSSTR. 112 WAALWIJK. ONGEMEUBILEERDE ZIT- EN SLAAPKAMER NET MEISJE Ook WOLLEN DEKENS - VLOERKLEDEN GORDIJNEN ENZ. CHEM* WASSERIJ EN STOOMVERVERlJ W A A L W IJ K. GEVRAAGD» i N.V. LIPS - DRUNEN. TER OVERNAME GEVRAAGD: KLEIN BEDRIJF SCHOENFABRIEK ook zeer kleine komt in aanmerking. Machines al of niet aanwezig geen bezwaar. Ook vergunning hiervoor komt in aanmerking. KINDERSCHOENFABRIEK v r aag t Zeer ervaren vakkundige kracht, R. K. algemeen ontwikkeld als ZELFSTANDIG TECHNISCH BEDRIJFSLEIDER bij voorkeur met diploma's Rijksvakschool. GEVRAAGD voor direct. Fa. ANT. BERGMANS, Grootestraet 153 WAALWIJK. VOOR DE NIEUWE KOFFIEBON Terry en Berry inDE BRIL VAN SULTAN SAR. Fa. Castelijn Beerens Lederwarenfabriek Grootestraat 21 A WAALWIJK VRAAGT GEVRAAGD: 2 GROOTWERKERS EN EEN HALFWAS OF LEERLING. M. HEIJNEN-VERHOEVEN, Grootestraat 224. Kleermakerij. PROVINCIAAL GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. De 109de jaarvergadering van 't Provinciaal Genootschap van Kun. •ten en Wetenschappen in Noord_ Brabant die Zaterdag te 's Herto_ gcnbosch werd gehouden, werd bij-, gewoond door minister Gielen cn den Commissaris der Koningin; Prof. de Quay, die tijdeus de ver gadering als cere-voorzittcr werd geïnstalleerddoor den wnd. voor zitter Mr. E. Baron Speyart van Woelden. De nieuwe eere-voorzitter beschouwde deze benoeming; die voortvloeit uil zijn functie van Commissaris der Koningin; als een groote eer. llij beloofde zijn steun voor; het,\yerk van het Genootschap, maar wees ook op dc herziening van de subsidies; die te verwachten is. ..Het zal mij gémakkeMjk zijn bet belang van liet Genootschap te verdedigen, naar mate hel Genoot schap meer leef; in liet heden en in de toekomst. Niet alleen moet de traditie en het groote verleden voor oogen staanmaar opk de polsslag van liet lieden moet worden aan gevoeld'. Sir. hoopte dan ook dat dit in stituut niet bestemd zou blijven voor een kleinen kring van voor- aanslaande niensclien, maar dat 't een plaats zou krijgen midden in het Brabantsciie volk. Herdenking Vincent Cleerdin. Dr. H. van Velthoven sprak een herdenkingsrede uit ter nagedach tenis van Vincent Cleerdin, in leven voorzitter van het Genootschap. De- gang van zijn leven werd grootendéels door anderen bepaald; het wezen van zijn geschriften door heipzelf. aldus spr. Dr. van Vell_ hoven wijdde dan ook liet grootste deel van zijn rede aan de werken van den overledene; die h.ij schil derde als emancipator van Bra bant en als den Christel ijken hu manist, in zijn liefde tot het Bra bantsciie volk, verwant aan Vin cent van Gogli. Minister Gielen. Als geboren Brabander; maar ook als' Nederlander; zal ik er voor waken, dat de belangen van de rnndgewestcn niet verwaarloosd worden b"gon dc minister zijn kor te toespraak. Er kan nog vopI ge beuren voor Brabant. Spr. noemde de ^concretiseering van het plan voor ren Brnbantsch orkest en de uitwerking vnii liet nkan tot indu strialisatie van Het Zuiden, wvir. ovei- dé commissie van Prof. Holst binnenkort een rapport zal uitbrcn_ gen. De belangstelling van de re geering voor culturcele zaken zal meer zijn dan een platonische. Anton v. Duinkerken. De wederzij dsclie beïnvloeding van de Brabantsciie en Noord_Ne_ derlandsche literatuur; had Anton van Duinkerken tot onderwerp van zijn voordracht gekozen. Op mees terlijke wiijze, niet een ontzagwek kende stofbeheerscliing behandelde hij deze invloeden van den Bour_ gondis.chcn b'oeitjjd tot het verval- tijdperk oml reeks 1700. Door dc uitzwerming van Brabanders over het Noorden; in den 80_jnrigen oorlog en ,:de maritieme vergissing van 1572' begint in Hollanddat gene op te komen, wat in Brabant gaat kwijnen. Als een vertegen woordiger van deze Brabanders noemde spr. Hyronymus van der Voort, ren krijgsman uit bet leger 'van Willem van Oranje aan wien misschien den tekst van liet Wil_ i'cliiius kan worden toegeschreven. Ook Vond«l was een van die Bra banders. Behalve in de rederijkerij kwam de Zuidelijke beïnvloeding nn.T- hel Noo"d~n door de humn_ nisttsche tendenz van Leuven; die naar Leiden werd overgenlant. Hol_ 'and. dat door dcz." invloeden aan de spits der Nedeilandscbe li!e,-a_ tuur gekomen was: gaat dan zijn «vloed Op bet Zuiden uitoefen n. Willem van der Els' en Pater PMr_ p..<5 werden aangehaald als duide lijke navolgers van Cats. Vondel bleef lang onbekend in liet Zuiden. In de 18de eeuw liad geen bcïn_ vlo-ding plaats. Pas na de vrij wording van Brabant .in de 19de eeuw. ondegaan bride dcelen weer den invloed van elkaar. BURGEMEESTER VERWIEL ONDERSCHEIDEN. Bij de huldiging on Za'rrdag van den heer J. .T. L. M. Vr-wielbur_ gpmees'fr van Oisterwijk, ter ge legenheid van zijn zilveren ambts jubileum; heeft de Commissaris Her Koningin in de provincie Nrd. Brabant prof. De Quav, den jubi laris meegedeeld; dat H. M. de Ko ningin hem bevorderd liad to* of ficier in de orde van Oranje Nas sau. P. VRIENS VOORZITTER VAN DÈ BOSSCHE K.A.B. De Bossche Diocesane K.A.B. liield te Boxtel baar centrale raadsver gadering. Het ledental loont naar de 50000. Als opvolge van Antoon van P.'jen werd de lieer P. Vri?ns uit Tilburg tot voorzitter gekozen. ZIEKENKAS R.K. ARBEIDERSBEWEGING. Bovengenoemde instelling hield Maandagavond j.l. een algemeene vergad-ring die zeer slecht bezocht was; Het koude, weer zal hieraan ook wel debet zijn geweest. De voorzitter-. - dc lieer A. Kerk- bolt, opende de vergadering met den Chr. groet; betreurde de mi nieme opkomst en gaf daarna het woord aan den secr._penningmees_ ter' den lieer .T.. van Loon, om de notulen van de vorige vergadering voor te lezen. Deze werden onver anderd goedgekeurd. Vervolgens werd bet "financieel verslag uitge bracht over 1910: daaruit bleek dat de inkomsten bedroegen 2149.41 dp uitgaven f 1537.20 Saldo per 1 Jan. 1947 612.21 Ocfc dit verslag werd zonder'be merkingen' goedgekeurd. De controle-commissie dankte bij monde van den hecj- G. de Jong den penningmeester voor zijn ac curaat behoor; wat tot in de fines- sefs verzorgd was. De heer de Peffcr vroeg of er geen maatregelen te nemen waren tegen die leden; welke veel te laag verzekerd zijn. De voorzitter antwoordde daarop dal de leden niet verplicht kond-m worden zich hoogcr te verzekeren ze moeten zelf van te lage verze_ kering de nadeelige gevolgen dra gen. Den wijkboden is inlusschen reeds opgedragen die leden op lihn verzuim te wijzen; wat ook reeds resultaat heeft gehad. liet bestuursvoorstel om met de .uitkeering door te, gaan zooals op heden gebeurtwerd met algemee ne stemmen aangenomen. Op een desbetreffende vraag deel de de voorzitter mede; dat militai ren, die bij hun in dienst treden lid waren van dc Ziekenkas; bij thuiskomst direct in volle rechten treden', mi's rij zich ook dii'ect aanmelden bij de Kas. Over een vraag betreffende uil- keering bij langdurige ziekte; zal de secr._penningm. zich in verbin ding stellen met andere instanties. Na de rondvraag, waarbij nog enkele kleine aangelegenheden wer den besproken; werd de vergade ring met de christelijke groet ge sloten. STILLE OMGANG. Zondagmiddag om 12 uur hield het gezelschap van den Stillen Omaang' te Waalwijk een verga dering In het K.J.V.-liuIs. Na opening door den voorzitter den Zeereerw. Iïeer A. J. Verhagen, Pastoor der St. Antonius-parocliie alhier; kwam in behandeling de ontslagaanvrage van den secretaris en den penningmeester. Tot secre taris werd benoemd de" heer J. Trim bacilGroolestraat 347 en tol penningmeester de heer H. v. Oud_ heusden; Stationsstraat. Aan de af tredende functionarissen werd dooi den voorzitter dank gebracht voor hun werk in het belang van den .StilPn Omgang'. Besloten werd dii jaar wederom aan den .S'illen Omgang' te Am. sterdam deel te nemen op een der Zondagen, 16 of 23 Maart e.k. Drie leden werden afgevaardigd naa<- de te Amsterdam op Zondag 9 Februari e.k. te houden huishou delijke en algemeene vergadering van liet Gezelschap te Amsterdam. Verder werd aangedrongen om de kwitanties voor liri lidmaatschap z"o snonrTTg mn»pl'ik uit te schrij ven en aan te bieden bij de leden; 'erw.:il ni"uwe leden zich kunnen aangeven liïi een der onders'aande Broedermeesters van 't G»zelschan: Voor de parochie St. Jan: J. Am. mersdo-fer Jr., Groenstceg 21; Waalwijk. Voor de parochie SE An'onins: V. van T-Iooff; Crispijnstraat 92. Waalwijk. Voor 'h'. naredde O.L. Vr. Onh. Ont-v.: Th. Hamers; Groolestraat 78 Waalwijk. Voor de parochie St. Clemens: A. P"''"s_Burmanje; Hoogeinde; Waalwijk. De contrihn'ie we-d voor dit i-mr vastgesteld op f fl.fifl per lid. Ten. slot'e werd door den nennincm. rekening en verantwoording' gedaan over het gevoerd" brii-er en onder dankzegging gedechargeerd. HET A.S. ORANJE_FEEST. 7ooals wii reeds hebben bericht; zullen op '"i'i-'iof v«-i )"•-• -a" d" R.K.A.B.; alle plaatselijke m"zPk_ en zangvereenigingen sa menwerken. om boven"e-oemd feest zoo schitterend mogelijk te ''oen «laTen. De beid- bernionfën St. Cri«nijn en St. Jan h°bh"n reeds verschillende £ro"'>p rene'j'ies ge_ '"'d en ook de heide mannenkoren Oefenintr en Vermaak en To' Bloei der Toonkunst, ziin Vriidn" j.l. on der leiding van den beer Savs van wal gestoken. Jammer genoeg was de onl'omst nie* bevredi«"*nd. De eerstvolgende rCDetitie wordt gehou den Vrijdag a.s. om 8 uur in de zaal van d°n hoe'- v. Cromvoir» tp v m. Baardwijk. Wij linnen op een flink bezoek, terwijl wij er dé nno, daelit op vesficen dal zangers; die buiten verpenigin«s_varb"id staan natuurlijk van har'è welkom zijn. .Ta wii rekenen zelfs op lien. De ccste viWi'ie van ,:Hriln"ds Glori' en .Domine Salvam fac Re_ ginam nosfram' met b-geleiding van 1-one*-"" b'aasinstriimen,*.en galon der leiding van den heer Druive laar; worden gehouden Maandag a.s. om 8.30 uur in hri café via dc n.b\ Werklieden vereen, te Waal- wiik. Hoe staat het met dc gemengde za n gvere en i éi n gen RIK-CONCOURS. Het Rik-concours ten bate van 't Katholiek Thuisfront, is een waar succes geworden. Schreven wij in ons vorig nummer reeds dat de spanning ten top steeg; Maandag avond werd de climax bereikt en laat in den avond werden voor het laatst de kaarten neergelegd en wachtten de meer dan OUOdeel nemers op den uits'ag van dit zoo hijzonder en in elk opzicht ge slaagd concours. De wedstrijden kenmerkten zich door een ware sportiviteit en een fair spel. De uitslag is als volgt: 1. 3(5 P. Körtliout. 2. 33 Kneepkens. 3. 31 v. Ee;hcn. 4. 31 Strijk. 5. 31 v. Elshout. 6. 27 A. v. d. Water. 7. 27 Mevr. van Dongen. 8. 27 v. d. Wiel. 9. 26 Verdonk. lft. 2(5 J. Mulders. Groeistof tegen spraitvorming bjj aardappelen. Het is thans van groot belang dat wij in ons land alles doen; waar door het rendement ten bate van onze voedselvoorziening kan wor den verhoogd. ieder jaar treden nog zeer groote verliezen opwelke met ecnige moeite en met toepassing van de resultaten van wetenschappelijk on derzoek op dit gebied veel geringer kunnen worden gemaakt. Dat liet b.v. de moeite loont ten aanzien van opslag en verzending van land- en tuinbouwproducten nieuwe wegen te volgen om bederf te voorkomen, kan blijken uit de volgende gegevens: Zoo is gebleken dat het -verïïes aan consumptie-aardappelen ten „evulge van rotting en door spruit- vorming alleen voor ons land reeds is te schatten op 90 millioen kg. per jaar. Uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan; dat deze spruitvorming is te beïnvloeden met zoogenaamde groeistoffen. De naam groeistoffen' is wel wat misleidend indien men denkt aan een stof die groei bevordert; want men kan er ook remmingen mede te weeg brengen. Het zijn stoffen die in zeer ge ringe h; eveelheden in de plant een regulèerende werking uitoefenen. In samenwerking met de chemi sche industrie en de consulenten is nagegaan ot' met behulp van plan_ tengroeistofl'en de bewaring van consumptie-aardappelen in betere banen kan worden geleid. Inder daad werd er een practischezeer bruikbare wijze gevonden waar door groole verliezen dóór spuit- vorming kunnen worden voorko men. Wanneer men deze toepassing al gemeen zou geb-uiken; kan gezegd worden dat er minstens 40 50 mil lioen kg. aardappelen minder be derven door bewaring. Het hoeft geen be.oog wat dit voor ons land zou beteekenen wanneer dergelijke hoeveelheden van dit kostbare voedsel bespaard kunnen worden. En dit is; met weinig moeite en kosten gemakke lijk te bereiken. Iedereen kent bel verschijnsel van liet uitloopen van aardappelen bij Iangdurigcn op slag. De aardappel krijgt lange spruiten, word' hierdoor zacht en schrompelt in. De kwaliteit gaal in het algemeen sterk achteruit. Het is daarom een verheugend feit; dat thans in samenweiking met de Landbouwlioogeschool te Wagenin- gen, lie middel Rhizopon C voor de praktfjk is getoetst. Laat iedereen nu bedenken dat 't gebruik van genoemd middel nog een groote besparing aan de nog aanwezige consumptie-aardappelen kan geven. WENKEN VOOR PLUIMVEEHOUDERS. Kuilvoer een goed bijvoer. Tegenwoordig neemt het kuilvoer op de boerderij een zeer belangrijke plaats in. Behalve echter als voed sel voor het vee; kan het ook als bijvoer voor onze kippen waarde volle diensten bewijzenwant in de eerste plaats kan het dienen als vervangingsmiddel voor het in de wintermaanden zoo moeilijk te veikrijgen groenvoer cn verder heeft' bet ook nog een niet onbelangrijke voedingswaarde; waardoor wij, door kuilvoer hij te voeren; andere duurdere en wellicht moeilijker te krijgen voedingsmiddelen als graan enz.; kunnen uitsparen. Dit laatste vooral is van veel be lang, daar velen nog niet 'l voeder probleem sukkelen. Nu zal liet menigeen misschien een beetje vreemd in dc ooren klin ken;- dat hel kuilvoer nog zoo'n betrekkelijk groole voedingswaarde heeft. Dit temeer, waar dit met 't groenvoer niet liet geval is; ten minste wat onze kippen betreft. De reden van dit laatste is, dat het darmkanaal van ons pluimvee niet in staat is de groote hoeveelheid water; welke in verscli groenvoer aanwezig is, te verwerken. Dit in tegenstelling met andee diersoorten; b.v. paarden; koeien en ganzen. Bij het kuilvoer echter is eeii deel van het water uitgetreden en door het lioogere droge-stofgehalte is 't daarom voor onze kippen veel beter bruikbaar. Hier komt nog bij; dat het, mits met versland gevoerd; geen schadelijke invloed heeft op de smaak van de eieren. Het verdient daarom alle aanbe veling om in de komende maanden speciale aandacht aan het kuilvoer als bijvoer voor ons pluimvee te besteden. P. W- B. Nadruk verboden. Speciale damesprijs: Mevr. v. Dongén_v. Ilecscb. Dagprijzen ZaterdagP. Korthout. Zondag: v. Eetlien. Maandag: Kneepkens. Verloting: le prijs 2 c prijS 3c prijs 4e prijs 5e prijs (ie prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 174 290 377 381 afg. 145 307 139 .afg. 160 SPOORLIJN 's-BOSCH—LAGE ZWALUWE. Naar wij vernemen; zou er mo menteel goede kans beslaan dat de spoorlijn 's.BoschLage Zwaluwe binnen niet al te langen tijd We derom in bedrijf zou worden ge steld. Men meent dat dit vermoedelijk verband! houdt met een directe spoorverbinding Oss 's Bosch Waalwijk Lage Zwaluwe Rot terdam.- KORTE BERICHTEN. Volgens het Roinehischc blad .Mömentoser'a' zijn de Joegoslavi sche consul te Napels, Vicko G!oe_ nis en de consulair attaché VincO- eik Engel; lójdens een bezoek aan een kamp bij Napels door ;aiiti_. Tito gezinde Joegoslavische solda ten' doodgeranseld. De consul bracht een bezoek aan het kamp; om de bewoners ervan toe te spre ken, aldus het blad. Van 15 Mei15 October 1916 zijn in Limburg 500.000 pensionda_ gen geboek-i van toeristen. Geschat wordt dat het toerisme in het af_ geloopen jaar in Limburg 10 mil lioen gulden opbracht. Ten aanzien van het ealeudee_ ren der kostprijzen op basis van vervangingswaarde kan worden medegedeeld, dal binnenkort alge meen zal worden-toegestaan dc ver vangingswaarde voor wat binnen- landsche grondstoffen betreft; toe te passen. Ten aanzien' van de bui_ tenlandsclie produclen en grond stoffen kan dit nog niet worden toegestaan i.v.m. de onzekerheid, die op dat gebied nog t.a.v. de prijzen heersclit. Overwogen wordt in hoeverre liet mogelijk is, de ver vangingswaarde gelicel of gedeelte lijk bij de afschrijvingen op duur zame productie_middelen toe te passen. Voor het consumentencredlet ir; al 9'/2 millioen uitgereikt; pl.m. Vt der inwoners profiteeren er van. DRUNEN. Zaterdag 25 Januari 1. hield de Ilandboogschutterij ,;di Wetszonen' haar jaarlijkschcn fees ;vond. Omsireeks 7 uur opei e de voor zitter deze feestelijke bijeenkomst cn zcide dat hel hem g ed deed na een onderbreking van vier jaar; weer eens een echc, c iderwetsche feestavond te kunnen -ganiseeren. bpreuer memoreerde lie verlies van hun hospita; Jaan dc KVil, welke altijd voor de vereen ing op de bres stond. Na den inwendigen ensch ver sterkt le hebben; blcv allen nog gezellig bij elkaar. Loterü Buurtver. lfshoek. Ten overstaan van N t. Schreurs te Drunen, had Zater Iigavond 25 Jan. j.l. in het Veiliijigcbouw de met zooveel spanning X'gemoet ge ziene trekking van ie door de buurtvcreeniging uitgeihreven lo terij plaats. Dc burgemeester w;aanwezig en had met Notaris Sclreurs en de Korpscöramandant der Rijkspolitie den heer Dekkers; bij liet bestuur der Buurtvereeniging «laats geno men. J Om 7 uur nam de vee_voorziltor dc lieer P. Klerks Int woord en beetle allen in bet 1 jzonder den odelaclitb. heer burg meester en Notaris Schreurs va harte wel kom. Vervolgens brac t bij dank aan allen die deze li erij hadden mogelijk gemaakt of e op eeniger- lei wijze aan hadden neegéwerkt. Hierna gal" hij een va edig verslag van den lotenverkoop. (Ook werden de namen genoemd m hen die de meeste loten liadc n verkocht. De 2500 loten zijn d pr 60 leden geplaatst. Vervolgens maakte een aanvang met de l gon met een openings' in hij zijn warme tuigde voor de buurt\ verklaarde de trcklrin te verrichten. Voor dc gon verzocht hij den het orkest het buurl inzetten', wat uit vol meegezongen. De uitslag was als le Prijs no. 910, 2. 4. 1004; 5. 1825; 6. 8. 1030, 9. 1291; 10. 12. 567; 13. 266; 14. 16. 652, 17. 497; 18. 20. 314; 21. 1400; 22. 24. 2219'; 25. 356; 26. 28. 286; 29. 685; 30. 32. 541. 33. 1669: 34. 36. 1829, 37. 809; 1548. 40. 2386: 41. 43. 2214'; 44. 1621; 4.% 810; 46. 315; 47. 24248. 1803; 49. 657; 50. 2013; RAAMSDONKSVEER. Vergadering buurtvereeniging. Op 22 Jan. j.l. kwam de buurt vereeniging Pr. Hendrikstraat in vergadering bijeen in café v. Don gen; teneinde besprekingen te voe ren omtrent de a.s. blijde gebeur tenis in bet Prinselijk gezin. Om 8.30 uur ogende de voorzitter de lieer v. d. Werf, deze bijeen komst; die weliswaar drukker be_ zr.chl liad kui.nc-n zijn. De versie ring van vorig jaar kon meer dan geslaagd mogen heeten. doch deze keer doen we het een beetje minder. Immers; veel materiaal is door on deskundig demonteeren cn andere oorzaken in ongc-reede geraakt en is moeilijk of met veel geldelijke offers te vervangen. Niettemin zal alle moeite worden aangewend. In_ tusschen wordt er reeds voor sler_ goeii en dennenboompjes pezoygd; terwiijl ook de dames zich verdien stelijk gaan maken met rozen te vervaardigen. Om een en ander mogelijk te maken zal cr geldelijke steun voor noodig zijn en kunnci) we dan ook binnen enkele dagen dc collectan ten verwachten. Nadat cr over enkele pun en ge. discusseerd was; werd de bijeen komst gesloten. ot. Schreurs erij. Hij be_ oordwaar. npatliic be_ reeniging en er gaarne trekking br_ ce-voorzitter ed te laten borst werd n! gt 261; 3. 2349; 274; 7. 953, 597; 11. 420; 12; 15. 2280, 130; 19. 291; 422; 23. 254; 06; 27. 1110; 19; 31. 2036, 03; 35. 1702; 8. 2110: 39. IJl: 42. 1430; VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN Vertaald door Angelica van Hest. 36) Zoo; nu kan 't beginnen. De kostjuffrouw zette groote oógen op. De wagen was wit gelakt en vlug gedroogd in den heeten nöcht. Op het witte lakwerk ston den aardige tcekeningen; die de handige schilder er met z.ijn pen seel op gelooverd had: een ijsbeer; die een klein schoteltje ijs uittikt, een eskimo die ijs eet! Hoog boven het opnieuw over trokken zonnedak prijkte een plak kaat; natuurlijk in het Spaanscli: ;;Het fijnste ijs! Vier soorten vruchtenijs met vruchten er in I -f Slechts een halve pesos per por tie!' De' jongen; die de eerste gevulde ijswafel had gekregenschoof den eigenaardigen wagen op straat en Beate liep er onder het zonne scherm naast. IJs. Heerlijk ■vruchtenijs l Een halve pesos per portie De heldere wagen met de aar dige schilderingen en het jonge; blonde Oostenrijksche meisje in haar nette zomerjurk dat met vroo_ lijk lachende oogen naast het karre tje liep, waren in een oogenblik omringd door een nieuwsgierige menigte. Voorloopig waren het ech ter slechts kijkers. Eindelijk vatte een jongmensch moed en trad naar voren. Ananas? Kersen? Abrikozen? Vanille? Van alles wat; senliorita I Beate streek met een spatel het •ijs op de wafel; het jbngmenscli proefde aarzelend. Bucno! Heerlijk heerlijk! Hij likte letterlijk alle tien zijn vingers af. Er kwam een oploopje. Beate had de handen vol. Jongelui; school meisjes, spoedig oudere heeren de kleine wagen werd belegerd; de jongen hoefde niet meer te roepen. Ook dezen nacht vond Beate bij na geen rust. Zij rekende nazij was feitelijk tamelijk duur uit ge weest een kwart pesos moest de ijswafel hoogstens kostenmisschien minder; het was natuurlijk geen gekoot, tachtig had zij ontvangen. Als zij nu rekende dat er tien over bleven; dan was dat meer dan ze als secretaresse liad verdiend. Waarom liad zij niet inplaats van tweeduizend vijfhonderd het tien voudige aan bedrijfskapitaal? Waarom kon zij slechts één wagen bedienen? Terwijl zij nog rekende; klopte de kostjuffrouw op de deur. On willekeurig was deze belang gaan stellen in de zaak. Senliorita; 11 staat al in de krant Ach onzin I Zij had in haar ijver den foto graaf- niet gezien. De ijsfeé! Een Oostenrijk sche beeft een geniaal ideeEen nieuw beeld in ons straatleven Den volgenden morgen vroeg kwam de gezondheidsinspectie. Er waren klachten binnengekomen de banketbakkers stelden zich tc- jWeer. Het ijs werd geproefd; onder zocht, cr was nicls op aan tc inex'- ken; in groote ketels had Beate 't water dat ze gebruikte; bacterie- vrij gemaakt-. Echt 't werk van een Oosten rijksche Het regende aanvragen bij de -po llet spijl' mij, maar de senho_ ra heeft de concessie l Toen de kleine wagen 's middags liet huis verliet; werd li.ij direct omringd. Er was zelfs politic die er voor zorgde dat Beate niet on der den voet geloopen werd cn dat er geen verkeersopstopping kwant in de straten. HOOFDSTUK XXII. Egon Domhuis zat op de waran da van. liet kleine hotel in Jlesis- tcncia én zag met sombere blikkeji naar de stofwolken;, die door /de uitgedroogde straat sloven. Plotse ling zag hij dat een vreemde; 'een zeer energiek jongmensch het hotel was binnengekomen en bij hoorde vadcrlandsclie klanken. B'ciit u een Oostenrijker? De vreemdeling nam hem nauw keurig op. Vlieger Germcrsbach. Ook Egon stelde zich voor. Iloe. komt u in dit vervloekte nest verzeild? Een interessante proefneming. In dezen tijd gebeurt liet dikwijls dat er zwermen sprinkhanen uit 't Noorden komen, die soms in een uur al het werlc van een farmer vernietigen. Ik heb hier min of 51. 2128'; 52. 260; 53. 55.. 1077, 56. I860; 57. 50.' 1680; 60. 2336; 61 63. 65564. 233; 65. 67. 979: 68. 818; 60. 71. 2133, 72.. 20'; 73. 75. 654V 76. 1601; 77. 70. 680, 80. 1006; 81. 83. 182: 84. 1071: 85. 87. 110, 88. -130; 80 01, OU 02. 2004; 03 65. J458, 06. 2136: 07j 00. 1565, 100. 2322: 245103. 578; 104. 106. 1831; 107. 54. Na afloop van de de biÏTcrcmeestcr1 ecnige geestige oprri spreker terug naar voor déze verlo'ing gezet. Het doel streepte spreker; streven is om de b met baar bewoners 'e verheffen. De W dus spreker ha' '•oorbeeld gegeven; 1 biij liooote door zou worden opgovo •net de hoon uit te buurtvereeniging op weg zou voortgaan doel zou blijven her Dc vice_voorzittei onn burgemeester voor diens waardn aan liet adres van ging gericht en zeid zekering te geven d '•cniging alles in be Ion om de vereenigi '■•p te werkentot h en haar bewoners, uitkomen dat de 50954. 1045 1114; 58. 125; 377; 62. 146, 271; 66. 945; !64: 70. 2175, 118'; 74 970; 198: 78. 1762; 1174; 82. 86?.'; 789: 86. 1279, 237: 90. 12; 426; 94. 1H, 830: 98. 633; 01. 749-, 102. I 105. 2022; trekking nam t woord. Na •kingen greep et doel waar op touw was arvan onder aar dit een urtvereeniging )n elk terrein fsho-k a1_ liiermede een twcllc naar geheel Drunen d. Hij bnsloot nrokon dat de den ingeslagen aan haar twoorden. bracht dank n der Heijden •onde woorden buur t vereen i_ 1 evens de ver_ t de buurt ver werk zal stel- steeds booger i van de buurt Tij liet vooral anmhoorigheid Op 4 Februari a.s. hopen onze geliefde Ouders A. SPIEflINGS en J. SPlERINGS-v. d. BRUGGEN den dag te herdenken dat ze voor 4ü jaren in het huwelijk traden Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van hunne dankbare kinderen en kleinkinderen. Waalwijk Herman Kolster Diny Kolster-Spierings Eindhoven lo Spierines Jetty Spicrings-van Dongen Adje en Marjoke Oss: Jac. Spierings Lenny Spienngs-Mertens Waalwijk Henk Spierings Corry Spierings. Waalwijk, Januari 1947. Min. Loeffstraat 37. In plaats van knarten. Op 17 Februari as. D.V. hopen onze geliefde Ouders N. VAN HEUST en J. VAN HUJST-BLOK den dag te herdenken, waarop zij voor 50 jaren in den echt verbonden werden. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Waalwijk, Januari 1947. Besoijenschestraat 5. Receptie van 35 uur. DANKBETUIGING. gas; dat wel doodelijk is voor in secten, doch geen schade aanricht in de katoenplantages en de kud den niet aantast omdat liet gas te 1m.1t is; 0111 tot op de aarde te zinken. Kunt 11 geen liulp gebruiken? Ik ben niet alleen ingenieur; doch ik heb als volontair bij de Rum. plerwerkc in Oostenrijk ook mijn vliegbrevet gehaald;-zei hij op be scheiden toon; terwijl bij den an der openhartig aanzag. Ilel bleek; dat zij gemeenschap pelijke kennissen hadden. Als- u wilt meevliegen; bent u natuurlijk welkom; maar ik heb niet over salaris te beschikken. 's Morgens in de vroegte steeg het vliegtuig in spiralen omhoog. De zon stond als een purperen bal in hel Oosten boven de verre wouden; het was volkomen helder; ïnaar overal op liet veld waren de far mers al bezig. Ook dezen .hadden 't waarschuwingssignaal reeds ont- ontvangen. Groote lioulmijten wer den opgericht; vermengd met alle mogelijke dingen die veel rook ver spreidden"; in troepen stonden de mannen gereedgewapend met dorschvlegels; knuppels en wat hun maar voor de hand kwam en zagen aimstia 00 naar den nog blauwen lit alles liad mogellk gemaakt en "00de no'-snectievenf voor de toe komst .inhield. ELSHOUT. Een goede vangst. De lieer M. v. d. Aa had het ge luk een snoek aan den baak te krijgen die 92 c.M. lang en 12 pond zwaar 'was. Vergadering van 'den Raad-der gemeente Sprang-C: pelle op Maan dag 3 Februari a.s jdes namiddags 7.30 uur. Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling van Hiermede betuig ik mijn harte- lijken dank aan de Directie, bedrijfs leider en afdeelings-peisoneel der „TI.WTUR" Fabrieken voor de vele blijken van belang-telling bij mijn 25-jarig jubileum ondervonden. A. VAN SOEST, Besoijenschestr, 95 WAALWIJK, 3. de notulen der vergadering van Ij? Januari 1917. Beëediging raadsid \V. H. SpuJj. 2en wegwerker. van B. en W. sterhout; 2. M. II. Genet, en W. tot wij. reglement van naderingen van broek. 4. Benoeming De aanbeveling luidt: No. 1. J. van 0( T. Kr 11 ij fc. 5. Voorstel van B. ziglng van het orde voor de vr den Raad. 6. Mededeelingen. 7. Rondvraag en sluiting. Prijzencom missio. Ook hier ter plaattfè is een prij. zencommissie in 't tteven geroepen bestaande uit 4 personen; vertegen woordigende 3 verschillende cïitel goriën t.w een ar'pider, een mid. denstander en twjfc dames uit de wordt bij ons binnen 24 uur diep zwart geverfd. Chem. WasseJij en Ververij WAALWIJK. JCoekj&t eft Q.&&akjaó PULLES-HEESBEEN. DE BURGEMEESTER VAN WAALWIJK ten gemeentehuize zal worden gehouden. De Burgemeester voornoemd Mr. R. J. J. LAMBOOY. Wegens familieomstandig heden zullen onze DAMES-EN HEERENSALON H. KOLSTER-SPIERINGS Baardwijkschestr. 2. GEVRAAGD in gezin van 5 personen voor d. of d. en n. niet onder de 18 jaar. Hoog loon, goede kost, huiselijk verkeer. Werkster aanw. ,s Zondags n.m. vrij. A. VAN BOXTEL-AUSSEMS Hoofdstr. 134 KAATSHEUVEL. GEVRAAGD en een A. BROEKMANS A 13 WASPIK. DE BURGEMEESTER VAN V L IJ M E N verzoekt prijsopgave voor de levering van franco werk, weg Haarsteeg naar Bokhoven. Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op Bureau Gemeente wer ken, eiken weikdag van 1112 uur voormiddag De Burgemeester voornoemd J. VAN HOUT. Piano- en Theorie-onderwijs. Voor LESSEN en AAN GIFTE van LEERLINGEN DAME ALlEEN (goeden stand) zoekt in Waalwijk, met of zonder penston, wenscht goeden prijs tc betalen. Brieven onder No 1705 aan het Bureau van dit blad. Mevr. OERLEMANS-v. d. HEUVEL V RAAGT voor spoedige indiensttreding voor dag en nacht. Aanmelden: HOOGEVAART C 28 CAPELLE. 91 als verven verzorgt al uw kleading, Zoowel stomen MOMENTEEL VERVEN WIJ WEER ALLE KLEUREN. Wij vragen voor de Lingstraat e. o. nog DEPOTHOUDERS en COLPORTEURS. 91 Brieven onder No. 1704 Bureau van dit blad. Zij, die voor een goede positie geïnteresseerd zijn, en ten volle aan de gestelde eischen kunnen voldoen, gelieven te solliciteeren met uitvoerige inlichtingen, opgeve van referenties en verlangd salaris, onder No. 1682 Bureau van dit blad. U PROEFT EN Z E GT: 33) Een minaret omzagen is gemak kelijker gezegd dan gedaan. De bc_ iTwdfTiboiiw is gewoonlijk van steen en dat zaagt zwaar. De helpers van den grootvizier deden evenwel bun best; want' z.ij hadden een afkeer van spoken. Als ze maar niet naar beneden komen, zei er een. Dan gaan wij naar boven; zei Halef. Maar de spoken kwamen niet be neden. Zij hadden juist de wapens waarvan zij zich door list' hadden meester gemaaktin liet bovenste puntje van de minaret verborgen. Nu beraadslaagden zij; wat hun te doen stond. De derwisj maakte een dansje om beter te kunnen denken. De Sultan is ontvoerdzei de Sir dar; wij moeten hem zien te vin den. Die grootvizier weet- er meer van, veronderstelde Terry; die man deugt niet. Op dat ogenblik hoor den de vrienden een vreemd ge luid. De minaret trilde. Berry keek voorzichtig uit het raam en zag de zagers. Er is iets gaande, zei Ber ry. Laten wij voorzichtig naar be neden lopen óm te zien wat wij moeten doen; raadde Terry. t Zich te vervoegen bij bovenstaand adres.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2