De Echo van het Zuiden DE DIEF VAN BAGDAD. ENKELE ARBEIDERS. HOOR A R BEIDER S NIEUWS UIT KAATSHEUVEL' y/a </#ew |S/|USIS SACRUM 31 "Jan. - 1 en 2 Febr. HET PERSONEEL' FIRMA KERST EN OERLEMANS De TIMTUR schoenfabriek prettige werkgelegenheid aan mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten: Steenfabriek STEVENS - Tilburg vraagt HOOG LOON. VAST WERK een lichtbruin glacé Dameshandschoen. COLPORTtUR GEVRMGO VULKACHEL. een v.o. Hssrencostuum een paar nieuv/e KUNSTSCHAATSEN Damesmantelpalcje GECREOSOTEERD HOUT garandeert den langsten levensduur. SEDERT 1889 VÓÓR ALLES, KWALITEIT!!! Besteed Uw bon voor de beste speciaiiteits-producten: HUISMOEDERS neemt voor gezond en ziek Karnemelkse pap van Drunens fabriek. De meest-vakkundig verzorgde Koffie's en Theeën!!! Vanaf heden verpakt in speciale aroma-behoudende cartonnages. Kunstschaatsen. DE NIEUWSTE HOORAPPARATEN VINDINGEN No. 9 Donderdag 30 Januari 1947^ vormt een kop pittige, geurige Douwe Egberts Koffie de behaag lijkste belooning van de dagtaak! Eigenaar: J N.BH BOERS WAALWIJK TEL 9 presenteeren wij U fiPPARATENHANDEL STRAATWEG 85 - R'DAM-H. Plaatsbcspr. dagelijks u-tuur DER betuigd langs dezen weg hun OPRECHTEN DANK aan hun Heeren patroons voor de alreeds en ook nu weer ontvangen gaven. biedt in vrolijkelichte en goed verwarmde (abrieksruimten, Goede sociale voorzieningen op elk gebied. Voor geschoolden en voor niet geschoolden, na gebleken geschiktheid, VASTE POSITIE. Vervoer per auto via Loon-op Zand, 'sGravemoer, Waspik en Sprang. Aanmelden te Tilburg, NIEUWE BOSSCHEWEG 21 Zaterdags tussclien 2 en 4 uur. J. M. DE HAAS Tandarts VRIJHOEVE CAPELLE, B 45 a houdt vanaf 27 Januari SPREEKUUR van I2 uur. AVONDSPREEKUUR: Donderdags van 6.30—7.30 uur. 's Zaterdags geen spreekuur. VERLOREN (in Kaatsheuvel) Tegen zéér goede belooning terug te bezorgen bij: JO DE GRAAF, Verl. Hoofdstr. 12 KAATSHEUVEL voor de berorging van dit blad in de roüte gedeeltelijk St. Antonius- parochie en Loonsch-Hoekje. PERSOONLIJKE AANMELDING. TE KOOP wegens overcompleet een in goede staat zijnde Adres: ST. ANTONJUSSTRAAT 20 WA xLWIIK. TE KOOP kleine maat. Ook genegen TE RUILEN tegen Divan ol Stofzuiger. Adres Bureau van dit blad, TE KOOP: met schoenen maat 42. Adres te bevragen Bureau v d blad TE KOOP; een nieuw zwart maat 44 Wendt U voor inlichtingen tot een der volgende adressen 1. N.V. Fabriek tot hou*bereiding tegen bederf C MIRANDOLLE Piekstraat 43-45 ROTTERDAM (Z.) 2. N,V. Mij. tot houtbereiding tegen bederf Gr, Wittenburgerstreat 1 10 AMSTERDAM (C.) 3. Creosoteerinrichting en Houthandel G:BR. HULSINGA, IJSSELMONDE 4. N.V. VAN SWAAY Co/s Houtbereidinq en Hout handel, Veemarktkade 's-HERTOGENBOSCH 5. N. y. GIP'S Houtbereiding Oranjestreut 9 's-GRAVENHAGE GEST. MELK 16 ets. per Liter KARNEMELK 10 ets. per Liter KARNEMELKSE PAP 16 ets. per fles a 1 Ltr. ROOMBOTER I 2.60 per Kg. Coöp. Eerste Langstraatsche Stocmzuivelfabr iele te Drunen. tevens een paar verstelbare vernikkelde Geldcredieten f800.- 5°/o Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRI|F ALLEN Br porto antw. Spaarcred. Inst Vtathen weg 110 R'dam-W Adres te bevragen Bureau van dit blad. zijn verwerkt in de voor slechthoorenden, welke wij zojuist uit Amerika ont vingen. Een wonder in het klein. Bijna onzichtbaar in het dragen. Aflevering in volgorde van bestelling. Toegang 14 jaar. 3 6 4.07 3 4 3.76 3 4 3.51 3 4 3.43 3 4 3.21 3 4 3.10 3t 2 4.17 3 2 2.83 3 3.27 3 2.24 DRIINEN. Kerkdienst. In de Ned. Herv. kerk te Drunen hoopt a.s. Zondag des namiddags om 2.30 uur voor te gaan in den Dienst des NVoords Ds. v. d. Peut nit Besoijen. Biljarten. Hier volgt de stand van het per_ soonV.ik kampioenschap biljarten: le Klasse. Th. v. d. Wiel 3 6 5.55 M. Klerks 3 6 4.54 C. v. d. Hoven 3 5 7.14 L. Kuijpers 3 4 5.01 J. Vissers 3 4 4.64 G-. Klerks 3 4 4.52 H. Ca les 3 3 4.33 H. Thaus 3 2 3.64 G. v. Velthoven 3 2 2.90 NV. Vissers 3 5.46 M. van Delft 3 4.00 G. Vissers 3 2.27 2e Klasse A. L. van Ravcnstijn C. van Riel A. Merks Fr. S"ierings P. Pulles W. v. d. Wiel Th. v. d. Resselaar H. Heijmans H. de Munnik W. .Vrijhoeven HEUSDEN. Woensdag 22 Jan. j.l. des avonds 7 uur had in Het Wapen van Am. sterdam een bespreking plaats over het uitbreidingsplan van Heusden. Hiertoe waren eenige inwoners der gemeente uilgenoodigd; nadat het des middags reeds aan den raad was voorgelegd. Aan de hand van de plannin, teekeningen en toelich. tingen; kon men zich dan een oor_ deel vormen over de toekomst van Heusden. Tevens werd men in de gelegenheid gesteld hierover vragen te stellen. De toelichting geschied, de door de heeren Ir. v. d. Laan Stedenbouwkundig architect en ont werper van het uitbreidingsplan; Ir. (Briskes, Hoofd van den Plano. logischen Dienst en Ir. Hansen; Woning, en welstandstoezicht. De plannen zooals zij werden voorgelegd zijn van dien aard, dat men 't Heusden van heden niet meer zal herkennen en getuigt van groote kunde van den heer v. d. Laan. De lieer Briikes zette de technische mogelijkheden van dit plan op vlotte en deskundige wijze uiteen en stelde de diverse vragen stellers op duidelijke en soms gees tige wijze tevreden. Ook de heer Hansen gaf een uit eenzetting over liet plan en de mo gelijkheid en wcnschelijkheid om hier meer kleine industrie geves tigd te krijgen en pleitte; toch voor al geen moeite le sparen om te zorgen dat door het bouwen van woningen en werkplaatsen deze in dustrie zich hier zou kunnen ves tigen. Allen keerden na afloop hoogst voldaan Huiswaarts; zich, voor_ nemende alles in het werk te stel len dit plan te verwezenlijken. De Eerw. Heer H. v. Hoften zal op 7 Februari naar zijn Missie gebied (Noord Rhodesia Afrika) vertrekken. Zondngmo'-gen nam liij in de Hoogmis afscheid van de pa rochianen en dankte allen nog maals voor het geschenkhem hij z'n priesterwijding aangeboden. Vervolgens vroeg liij allen hun gebeden met de zijne te vercenigen; om veel zegen van God over zijn arbeid als missionaris af te smee_ ken. Tijdens de H. Mis collecteerde h.ij persoonlijk. De Eerw. heer v. Hoften is Heus_ denaar en behoort lot de orde der Witte Paters. Ilij vertrekt op 7 Fe bruari vanuit Roosendaal per trein naar Marseille en scheept zich daar in voor de reis naar Kaapstad; om vandaar de moeilijke reis naar z'n Missiegebied meer Noo'-delijker gelegen te hervatten. We wen. schen hem een voorspoedige reis en een vruchtbaar arbeidsveld. VLIJMEN. Reus Slok.op cn de Dwergen. Reeds tweemaal werd deze week door het Jongenskoor ;,de Sjier. pers' van de Fraterschool te Vlij men de kinder.operette ,;Reus Slok_op en de Dwergen' van Th. Luystcrburg opgevoerd en we mn„ gen het gerust zeggendeze uit voeringen zijn ten volle geslaagd. Als eerste verelschto voor jeugd- tooneel geldt wel friscliheid van ge geven en frischheld van Inhoud. Deze kinder.operetle voldeed aan deze eischen en meer dan d^t. Het verhaal zelf, van den reus Slok_op die belust Is op de schatten van 't nijvere dwergvolkje; weet door de aardige verwikkelingen, de span nende avonturen "die de dwergen meemaken; iedereen; ook ouderen; te boeien. Hoe aardig waren niet de scones in het hol van den reus en hoe werden niet ten volle de mogelijk heden uitgebuit die liet binnen sluipen van den verkleinden reus in de geheime ve*"Tnde"ine van de dwergen, bood. En het slot; ^oe origineel was dit niet: het slot met de .onbetwiste zege van de dwe^i-n over den sclirokherig'm S1r>k_ op- die met al z.'m bruutheid het onderspit moest delven en niet op gewogen tegen de slimheid van de dwergen. Was deze operette qua inbond zeer gfed; ook wat de uitvoering er vanwietreft mogen de jongens en de Broeders die de leiding hadden, terugzien op welgeslaagde avonden. Men moet respect hebben op de eerste plaa'.s voor hen die niet stil gezeten hebben cn zich gem nTvite spaarden om de jongens niet alleen ui's'tkend te laten zing. ir maar ook vlot tooncclsncl bij te brengen. Het zou niet moeilijk zijn om toch nog enkele zwakheden als men het zoo noemen wil aan te wij zen. Zeker, het zou nipt moeilijk zijn; maar evenmin op zijn plaats. Het zrjn immers kleine dilettanten deze jongens en velen staan voor de eerste maal van aangezicht tot aangezicht tot een zeer talrijk pu bliek, waardoor soms even de 'ze nuwen hen de haas dreigden- te worden en een enkel valscli nootje probeerde door te dringen. Maar al spoedig ook werd dit onderdrukt en ontrolde zich het vlotte, bonte schouwtooneel weer cn werd met een waar élan doorgespeeld; dat tenslo'tê stérker was dan de eerste schuchterheid. ,De Sjierpers' heb ben uitvoeringen gegeven die er zijn mochten en allenzonder uitzon dering; moeten vreemd opgekeken hebben toen de laats'e scènes voor bij waren. ,:Nu alafgeloopen'? Ja zoo vlug ging liet alsuf de tijd stil stond. Het publiek liet zich mee voeren met het verhaal; de eigen; harde wereld van de werkelijkheid vergetend bij het zien van dit spookje naar verhaal en uitvoe ring, naar zang en looneelspel en naar de schitterende; sprookjes achtige decors. We kunnen en mogen niet anders zeggen als: dit was af, in één woord. Vlijmen's jeugd heeft iets lvjzonders gepresteerd. En als dan straks wederom een serie uitvoe ringen van ..Reus Slok.on en de Dwergen' gegeven word*, dan kan hel' niet anders of de Patronna's. zaal moet stampvol zitten omdat- niemand: de roep die van de öp°_ rette uitging gehoovd hebbend, deze nóg missen wil. F,r< deze he'anssteUing hebben de leiders en de spelertjes verdiend en ze zijn een succes: een overweldi gend succes voor honderd procent waard. Onnoodig is het daarom nog eens tot een bezoek aan dit sprookje aan spogen. De zaal zal opk zonde- cn aansporing onzer zijds ongetwijfeld uitverkocht zijn. CAPELLE. De schaakvereeniging ;;De Vrije Pion'; gevestigd in het Stations koffiehuis van den heer P. Pruijs- sersspeelde voor den Noord Bra_ bantschen Schaakhond haar vijfden competitiewedstrijd tegen S.C.L. uit Tilburg-, welke wedstrijd door 'de Capelsche schakers mef 51 werd gewonnen. De heeren J. BenschopW. A. Hoolhoom: C. Quirijns en L. Smits toonden zich de meerderen van lmn Tilburgsche tegenstanders, terwijl de heeren S. Y. Oerlemans en van Barneveld remise speelden. """xIn den loop van de eerste week van Februari zal in de ge meente Srvnng-C.npclle ten bate van het T.B.C._werk van de N"0'-d_ Rrabantsche vereeniging tot bestrij ding van de tuberculose; een huis_ aan_huis_collecte worden gehouden. Voor de derde maal in drzm winter is het scheepvaartverkeer zoowel in de I.ahbegatsehe haven als in die te d-zer plaatse ge stremd. De wckel.ijVsche b-Mir'dicnst op Ro'tcrdam, die juist binnen was: kon tengevolge van het vele ijs in de haven niet meer uitvaren. De IJsclub ;:De Ecndennest' heeft deze week Maandag haar ba nen aan dé Nieuwevaart voo>- het pnhIMh oncngesteld en ondanks "de strenge koude werd er door velen; zoowel uit onze geme- n*e als van elders; van deze gelegenheid tot schaatsenrijden cebrnik gemaakt. He* ligt In h°t voornemen van het b"«tuur d"r ijsbaan in d"n loop van deze week nog wedstrijden in hardrijden uit te schrijven. De Ned. Herv. .Tongelingsver_ eenlffing .Immnnuël' hoopt D.V. Maandag 3 Februari .as. om half aclil haar Ö2ste jaarvergadering te houden, onder leiding van haar eere_voorzitter Ds. A. Wisgerhof. RAAMSDONKSVEER. Bal_nvond. Zaterdag 25 Januari j.l. caf de dansclub .Huis ten Deijl' een groote hal "vond in de zaal van den heer Weterinas. Daar de club niet. uit genoegzaam leden beslaat; werd deze avond georganiseerd voor ler'ep ep hunne introduree's. De vloer w-»s wederom in uit slepende condiMe en als gevolg hiervan was de stemming niter_ rnete goed. De leider van dit dins. fesMjn de dansleeraar Leo Le.ij_ tens uit L"on onznnd opende om 7.90 uur den hal.nvond" waarna de vele paren over den vlo«r schoven onder de r'-thmlsche Planken van het welheVendc muzH'f gezelschap de Olndoniërs: die nummers van dv> nlle-h"stP dansmuziek ten ge_ hoore bcehten. De J.*>d" Crooner w"sF.reivn Sandv; die hna- zang af-r.-tcsel'1'» met nlnno_Tv,gel<,1dlng. Het geheej was in één woord af en c«r "nsllefhebber een ge noeglijke avond. De he°r T.g'itnns gaf ook nog en. kele. dan.s_n*'rnet'es «He '«m 7««-cte werden geapprecieerd: dat wel be wezen werd door het daverende applaus dat dit mede bracht. Binnenkort hoont den heer Leij_ tens nog een Lente_bal te geven. GEERTRUIDENBERG. Aanbesteding. Rij de te 's_Bosch gehouden aan besteding ten behoeve van de PNEM voor lret houwen van een garage met werkplaats aan de PNEM te Geert-ruidenberg', kwa men onderstaande firma's voor: Albouw; Breda f 69.800. Vriens, Breda 09.300. Nijssen 's Bosch 68.825. Naglé, G'berg 67.800. Mertens en Weterings Raamsdonksveer 67.500. Broekhoven; Tilburg 07.275. v. d. Bouwhuijzen. 's Bosch 65.525. De raming was 67.257. Openbore vergadering van den Raad der gemeente Geertruidenberg op Vrijdag 31 Januari a.s. des avonds 7.30 uur. Te behandelen zaken: 1. Aanvraag ex art. 72 der L.O._ wet door het bestuur der R.K. Meisjesschool. 2. Wijziging gemeentebegrooling dienst 1946 (No.18). 3. Wijziging gemeehtebegrooting dienst 1947 (No. 1). 4. Verklaring ex art. 25; Ce lid der Nijverheidsonderwijswet be treffende timinercursus Am bachtsschool. 5. Ingekomen stukken. Dooi- de Cuypers Kunstwerk plaatsen N.V. te Roermond z.ijn 2 keikklokken, die tijdens de bezet ting door de D*uitschers waren weg gesleept en die behoorden tot dc gemeente_toren der Ned. Herv. kerk alhier; opgespoord en reeds terug bezorgd. Hierdoor is het getal der reeds terug ontvangen klokken ge stegen tot vier en worden nog twee klokken vermist. De heer J. Nollen; hoofd dei- openbare lagere school alhier; is benoemd tot hoofd der openbare la gere school te Breda, welke gelegen is aan dc Vriane straat. Gemeenteraad. Openbare vergadering van den Raad der gemeente Loonopzand, te houden op Vrijdag 31 Jan. 1947; des namiddags om 7 uur ten gemeente huize. Agenda: 1. Vaststelling notulen der vorige vergadering, gehouden op 9 De cember 1946. 2. Ingekomen stukken. 3. Verzoek van I. J. M. Teunissen; directeur van het gemeente-gas bedrijf oip toekenning van een verhooging van zijn salaris. Prae_advies: Zooals onder punt 4 dezer agenda vermeldt, wordt voorgesteld de loonen en salarissen van het gc_ meeh*e_nersoheel; in navolging van een verbetering der regeling voor het rijkspersoneelte verlioogen met 10%. Daarnaast wordt een de finitieve herziening der gemeente- liike salarisverordeningen voorbe reid. Wij stellen U voor adressant te berichten dat in afwachting dezer herziening geen aanleiding bestaat om zijn salaris te verlioogen. 4. Voorstel tot toekenning van een tijdelijke toelage van 10% op de salarissen van het gemcentc_per_ soneel. Prae_ndvies: Voorgesteld wordt in afwachting der nieuwe receling over te gruvn tot een tijdelijke toelage van 10%. 5. Benoeming van een gemeente arbeider ter vervulling van de vaea^u'-e; onts'aan door 't aan D. Balvers verleend eervol ont_ s'ag. 6. Voorloonige vaststelling gemeen te-rekening 1944 met de daarbij hehoorende bedriifsrekeningen. Voor het onderzoek door de commissie cn het antwoord van burgemeester ep wethouders mo_ ge naar de desbetreffende rap_ poem worden vorwzen. 7. Behandeling der begi-ootincen van het gasbed'-ijf en de exploi tatie der dralnngeveldenals mede van de gemeente_l>efrroo_ ting voor het dienstjaar 1947. Dienaangaande moge naar het centraal rapport van de com missies tot onderzoclK dezer he_ groo'ing en naar het an'woord- rannort van burgemeester en wefhourles worden *'e'-wezen. 8. Vonrs'el tot vaststelling van het bedrag da* voor de openbare la gere scholen in de gemeente op de bec-ooting voor het di"nst_ jaar 1947 is disponibel gesteld. Frae_advics Wij stellen U voor deze uitkec- ring te stellen on: 11.53 voor ligt gewoon lager on_ derwiis 12.30 voor het voortgezet gewoon lager onderwijs. 9. Instandhouding of onheffing der onenbó-e l-i"ere school aan den Loonschendljk. Prae_advies: Het bepaa'de dat de gemeente raad moet besluiten tot opheffing eener openba-e school voor gewoon lager onderwijs; waarvan het aan tal leerlingen; berekend naar den maatstaf van artikel 28, minder bedraagt dan 50; is niet van toe passing indien ingevolge artikel 19 de instandhouding wo*-dt gevor derd. De gemeenteraad besluit vóór 1 Februari of dit geval zich voor. doet. Dit besluit is onderwonnen aan de goedkeuring van Gedepu teerde S*nten. Voordat de raad evenwel kan belopen tot fing. móeten Gedeputeerde Staten oordcelen of de instandhouding van de seliool al dan niet ingevolge ar tikel 19 wordt gevorderd. In d07.0. gemeente komt dc open_ Rnnp locore sehool aam den Lonn_ scbendiijk voor onheffing in aan_ rriavi.jng, Do/p sehool werd on de laatste teldatum door 30 leerlingen bezocht. De raad dezer gemocn*e h"eft in ?«n nmenbara vergadering van 28 Decemb"r 191" to* b" ijTo'or, pnnr dl* bocbii* bad de raad eobter een verkeerde procedure ge volgd: hetgeen ook gebleken is uit het Koninklijk Besjutt van 9 No vember 1946; Nr. 8 waarbij: 1. liet besluit van Gedeputeerde Stalen dezer provincie d.d. 9 April 1946 G. No. 462 houdende de verklaring dat de instand houding van de openbare lagere school aan den Loonschendljk le Kaatsheuvel ingevolge artikel 19 der lager onderwijswet 1920 wordt gevorderd, werd vernie tigd en 2. aan het besluit van den raad dezer gemeente van 28 December 1945 tot opheffing van gemelde school goedkeuring in beroep werd onthouden. Met verwijzing naar het bedoelde Koninklijke Besluit ware bij Ge deputeerde Staten een beslissing uit te lokken; dat naar hun oor deel de instandhouding van de openbare lagere school aan den Loonscliendij'iv te Kaatsheuvel niet ingevolge artikel 19 der lager on derwijswet wórdt gevorded. 10 Verzoek van P. Dekkers om als plaatswerker in vasten dienst bij het gasbedrijf te worden aangesteld. Prae_advies: Adressant is sedert 4 Maart 1946 op arbeidscontraot bij het gasbe_ dnijf in dienst. Door den directeur van het be drijf wordt hij zonder voorbehoud aanbevolen. Wij stellen U voor betrokkene per 1 Maart 1947 een vaste aan stelling als plaatswerker in vasten dienst bij het gasbedrijf te doen uitreiken, 11. Voorstel tot wijziging van de verordening tot heffing van be smettelijke ziektengelden en in_ entingsgelden. 12. Voorstel tot wijziging der ver ordening op de heffing eener hondenbelasting. Prae_advies: Van ministerieele zijde wordt aan gedrongen op verhooging van het tarief der hondenbelasting voor die gemeenten, welke op steun van 't rijk zijn aangewezen. Wij stellen U voor dit tarief met 50% te verlioogen en te brengen op 3.75 voor een waak. of bcdrijfs. hond en 7.50 voor een zgn. luxe hond. Nationale feestdag. Dinsdagavond 28 Januari j.l. werd opnieuw vergaderd om het programma vast te stellen voor den komenden Nationale» Feestdag. Het concept-programma, zooals we dat in ons nummer van vorige \ypek mededeelden, werd thans defini tief aanvaard met afwijKing" van de sportfeestendie door den be_ knopten tijd kamen te vervallen. Door de mogelijkheid uit de ge meente-kas een extra h'id ra ge van 30 ct. per schoolgaand kind te ont vangen en daarnaast de distributie van eenige versnaperingen; is een traetatie der schooljeugd na de au bade ingelascht. Bij een feestviering van een ge- heelen dag, zal de HoogEerwaarde Deken om 9.30 uur een plechtige dankmis opdragen. Om het kampioenschap. Ons Genoegen I; gevestigd in café Efteling van A. Vugts, werd kam pioen van de afd. Kaatsheuvel in de 2e klasse libre. T.O.P. I behaalde deze titel in Waalwij'K. Om liet kampioenschap van het District wordt Zondag a.s. in café Vugts gestreden. We kunnen ons voorstellen dat het er warm naar toe zal gaan cn dat er bij de vele biljartlicfhebbers; die Kaatsheuvel en omgeving telt, voor deze ont moeting veel belangstelling zal zijn. De wedstrijden vangen des namid dags om 4 uur aan. R.K. Kerkkoor. In de jaarvergadering door het R.K. Par. Kerkkoor; Dinsdag 28 Januari in Euphonia gehouden werd de overleden -eere-president de Weled. heer Jan van der Wee; zoowel door den vice-president.; de lieer Th. van dér Linden, als door den secretaris; den heer W. van WczcA.» jn zijn jaarverslag: als de man die alles was voor het kerk koor; met warme woorden her dacht. Als bestuursleden werden met aï_ gcmcene stemmen herkozen de 'hee ren W. van Wezelsecretaris en P. Schellekens; commissaris. Een zestal nieuwe zangers werden ais adspirantleden aangenomen. IJswcdstrijdeii. ;Mast en Duin' onze overbe kende Ijsbaan in de bosschen van 't Loonsch Hoekje; organiseert voor Zaterdagmiddag 1 Februari groote weds tiiij den voor heeren op de «orte en lange baanwaarna wed strijden in schoonrijden voor pa ren. Zooals op verschillende andere dagen is er natuurlijk ook Zater dag muziek op de banen; terwijl nog onderhandelingen loopen voor het engag( eren van den kampioen van de elf_mcèren_wedstrijd. Voor deelname aan dc wedstrij den kan men zich vanaf heden reeds melden. De affiches geven hieromtrent dc noodige aanwijzin gen. Zwarte Willem. Als een onzer plaatseMjke clubs op het tooneel verschijnt, kunnen we er van overtuigd zijn dat' het niet aan belangstelling zal ontbre ken. Zondag a.s. treedt de Gemeng de Tooneelvereeniging ,Ons Ge noegen'. gevestigd in de zaal van den heer Jan van Dun, op met: ".Zwarte Willem' een groot tooneel- werk in vier bedrijven van W. van den Berg. De nood in een mijnwerkersgezin brengt Willem; de zoon, door slechten omgang lot verkeerde da den. Er spelen zich aangrijpende scènes af tussclien de huisicnooten de vrienden cn verloofde met Willem' die op het verkeerde pad geraakt is. Het s'u'ic laat U beleven Aval' er met Willem gaat gebeuren. Biljarfsport. J.l. Maandagavond had in café .1. van Dun de ontmoeting plaats tussclien KOT I en Nooit Volleerd I uit v.m. Baardwijk, voor de hoofd klasse der competitie District Lang_ straat van den N.IÏ.B. Onniemv be wees KOT haar superioriteit; al moest C. Soeterboek dan ook de vlag stnijken voor Baardwijk's beste k'">eht v. Cromvoïrt. De uitslag was: Soeterboek 82 17 14 4.82 v. Cromvoirt 200 17 66 11.76 J. v. d. Kaa 200 20 31 10.00 Pullens 76 20 13 3.80 W. Kamp 150 21 40 7.14 Lombarls 64 21 12 3.04 Vloemans 150 22 26 6.81 v. Guliek 98 22 12 4.45 FOT 582 car. 80 brt. 7.03 gem. 6 m.p. Nooit Volleerd 438 car. 80 brt. 5.45 gem. 2 m.p. De zonde der ouders. De Haghespeiers, onder regie van den heer A. Janse; komen Zondag 2 Februari in Euphonia met het pakkende vol'xs'oon-el .De zo"'le der Ouders' van Dirk Jame. Wie van deze groep -..Biechtgeheim' en ;:Het Godsgericht' gezien en ge hoord heeft; zal ook Zondag dit prachtwerk van dcnzMfden auteur willen geni°*en. Jame speelt z«lf de rol van Vader, terwijl Rio Wie- land de rol van de dochter ver tolkt twee prima k'-achten die spel en tegenspel prestceren. Gevonden voorwerpen. Aan het bureau van de Rijkspo litie alhier zijn inlichtingen 'e be komen omtrent de navolgende ge vonden vóorwerpen een bankbiljet, een dames_arm_ bandhorloge, een politiepenning. Agenda. Donderdag 30 Januari 8 uur: Re petitie Dameskoor Bel Canto. 8.30 uur; Repe,itie Gemengd Koor Bel Canto. 9 uur: Vergadering Gem. Koor Rel Canto. Euphonie 7.30 uur: Alg. ledenver gadering Vereeniging van Huis eigenaren. Zaterdag 1 Febr. 2 uur: IJswed- strijden Mast- en Duin. Zondag 2 Febr. zaal J. van Dun 7.30 uur: Tooneel vereen. ,Ons Genoegen': Zwarte Willem. Zaal Euphonia 8 uur: De IIaghe_ spelers: De zonde der Ouders. Café A. Vugts 4 uur: Biljartkam- piqenscliap libre 2e klasse distr. Langstraat. Maandag T. Febr. zaal Joh. Smit 8 uur: Repetitie harm. Apollo. LOON-OP-ZAND. Vergadering Loonopzand's Belang. Vrijdagavond hield de yerccnl- ging Loononzands Belang met de verschillende besturen der wijkvereenigingen een aliremeene vergadering in café Wijt vliet. Reeds lang werd on Loonopzands gelang een beroep gedaan om te komen tot een betere buurt_indee_ ling in ons dorp, wat in onderling overleg moest worden opgelost. Het resultaat van de laatste vergade ring was; dat een betere regeling werd vastgesteldwaarmede de be sturen ook met graagte instemden. In totaal werd Loonopzand in 8 groepen verdeeld; waarvan in de toekomst 2 heeren van elke buurt schap zullen worden afgevaardigd naar de Oranje_vereenigingrun de belangen van hun wijken te b'har_ tigen. De buiirtsrhapprn werdén als volgt ingedeeld: 1 Kraanven-— Duiksche hoef. 2 Hoogens'eenweg— Gerlachusstraat. 3 Gasthuisstraat Schoolstraat GH. Kerkstraat. 4 Bergstraat Klokkcnlaan Ged. Kerkstraat. 5 Knsleellaan Ge0. Kerkstraat Tuinstraat. 6 Kloos terstraat Wet-erlngstr. 7 Land van Kleef Molenstraat. 8 Flnan_ tie. Kon. Harm. Sophia's verccniging. Naar w.ij vernemen heeft boven genoemde harmonie onder leiding van haar lnstmc'eur den heer H. van Abreien uit Tilburg; het voor nemen dit jaar wederom aan ttn

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3