Abonneert U op „De Echo van het Zuiden" NIEUWS UiT WAALWIJK EN OMGEVING De vliegramp bij Kopenhagen. HANDELSVERKEER MEI DUITSCHLAND 2 WINTERJASSEN OFFICIEELE BONNENLIJST FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. groot concours deel te nemen in de federatie van harmonie-corpsen zal zij uitkomen in de superieure afdeeling van het vaandelconcours. De strijd om don Nederlandscllen Wisselbeker werd reeds tot drie maal gewonnen onder de bekwame leiding van wijlen den lieer P. van Abeelen. Gouden bruiloft. Op 21 Mei a.s. heen de echte_ lieden Hamers-Snoerenwonende in do Bergstraat alhier; hun gou den huwelijksfi est Ie herdenken. Het buur!_coinité heeft reeds de voorbereidende werkzaamheden ter hand genomen 0111 flit feest tot een gootsche dag te maken. Kon. Erk. Harmonie Concordia. Zaterdag vierde bovengenoemde ZONDAGSDIENST 2 Februari 1947. Doktoren: Dr. M. C. H. Kolster. Apotheek: Nijnian. DE NATIONALE FEESTDAG. Het Bestuur van de Fabrikanten, kring Langstraat heeft de leden ge_ adviseerd om ten aanzien van liet vrijaf geven Ier gelegenheid van de a.s. blijde gebeurtenis in het Prin selijk gezin de richtlijnen te volgen die de Stichting van den A>-beid heeft aangegeven. Indien de geboor. te plaats vindt des nachts of vóór twaalf uur 's middags dan worde dus liet reslcerende gedeelte van den dag vrijaf gegeven; wordt de geboorte echter na twaalf uur 's middags bekend dan werke men dien namiddag gewoon door. maar geve de daaraan volgenden dag ge heel vrijaf; in beide gevallen met belicud van loon. Hel is niet de l>e_ doeling dezen Nationalen Feestdag als snipperdag te beschouwen. DE KONINGSZOON. Deze cbmposi'ie, welke 5 Febr. a.s. door de Liedertafel ten ge_ hoore zal wo'-den gebracht; is een der meesterwerken van den toon. dichter W. de Haan. Teneinde den inhoud van dit toon. weyk voor lie1 publiek meer Jie_ grijpelijlc te mnlcnlaten wij hier den ve '-or'en inhoud volgen. Het geheel is cn sate. E°n om de koning met drie zonen verdeelt zijn 1-ind onder de twee oudsten; de derde verlangt niets dan den Koningskroon en d'-ie schepen; wnannede lv' wil uitvaren naar onbekende landen. Deze scène is samengevat in een bariton. <-n feno -olo (deze laatste is de koningszoon). Daarna vaart de konincrszoon uit met gunstig weer en kalme z-e; hetgeen gezouten wordt door liet koor. waaronder tenorsolo. Het weer verandert evenwel en er komt een storm onzot'en met gevolg, dat de srl^nan niet man cn muis vergaan (koor). Vf'vo'eans krijgen we een tweede bnritonsolode visscher aan het strand die deii ramp bezingt; doch plotseling iemand nna- be* strand ziet zwemmen; getooid met een gon'ien kroon. Dit bliilo- d" koningszoon te zijn-, die in eon visio-n een b""oht ziet van oncfel'-ende pracht. ITii vnnwt een toomloos rennend ran"d en rent c' moe j,e' land in. H"t volk dringt om liem heen en ziet in hem den lin"''"" waarnaar zij zoo ver langd hebben. In de vo'gende scène verhaalt ons een bariton da» in doe l<"ninss_ burcht oen draak huist die eerst overwonnen moe worden. De ko_ nïngsroon mo-t den dronk bevech ten en hem d"i"ni"n1 kussen w»n~r_ na dp hooslipid uit hem vlucht en <je otr-ofc voranderf hi een kooinsrs_ doch'er; Hi" reeds lang op bevrij ding wachtte. Dit gebeur' en do koningszoon neemt Tv\nr nis z'in brnfd. Daarna bezing* het koor don koning en de koningin in luin 'Kasteelda' van oud" hnnwvai is nmep'oovprd in eon lus'hof; terwijl liet gouden licht tom rin z"n hen en de hoofd. stoet bestraalt. o De laa's'e «"ène brengt ons w"der eon ouden blinden zanger (bnri'on) die niet ziin harnsnoi t<ezingt lio" thans alles is geschï-dwo» k«'1 reeds long had voorzion. Onder 't jnhel"pzanc van liet volk b°zingt? hij vnnr de ïoa's'e maal in zijn leven de kee-iiii<heid en luister van bet koningsfeest. CPOOTR, WINTFTHTTTVOERING O. W. S. Alvorens men een aanvang maakte met de groote winteruit- voering, heette de voorzitter van O.W.S., de heer v. Oosterum, alle aanwezigen van harte wel kom, in het bijzonder de burge meester en mevrouw Lambooy en de heeren geestelijken. Hierna gaf de heer v. Oosterum een kort overzicht van de geschie denis van de gymnastiek in Waal wijk, waarin hij ook wees op de moeilijkheden gedurende de Duit- sche bezetting. Oók zette de heer van Oosterum uiteen hoe O.W.S. ontstaan was en zeide daarbij, dat in O.W.S. de dochters van den burgemeester, de kinderen van industrieelen, middenstand en ar beiders, naast elkander de sport beoefenden, waarbij steeds een uitstekende geest heerscht. Vervolgens werd burgemeester Lambooy als beschermheer der vereeniging geïnstalleerd en werd den burgemeester door het jong- liarmonic haar jaarlijkschen statie- dag. Deze werd ingezet met een H. Mis voor de overleden leden en werd des middags om 3 uur voort gezet in de zaal, alwaar dc feeste. lijklieden een aanvang namen. Om 5 uur werd een muzikale rondwandeling gemaakt door liet dorp. In aansluiting op dezen feestdag werd Zondagavond een groote uit voering gegeven voor leden cn do. naleurs; waaraan medewerking werd verleend door liet b( kende Ken. Erk. Tilburgsch gemengd koor Concordia, onderleiding van den heer Mvces van Eijk. De verwach tingen werden verre overtoffen. Een geheel vaicerend programma werd ten beste gegeven; zoowel zang als toonecl en gilles liad een even groot succes. ste lid der vereeniging een oor konde overhandigd. Mevrouw Lambooy kreeg daarbij een bou quet bloemen in ontvangst te ne men. Een woord van dank richtte de voorzitter hierna tot alle mede werkenden en speciaal tot mevr. van Hest, die haar man als in structeur zooveel avonden moest missen en tot den Inspecteur van politie, den heer Hoeben, die hem de gelegenheid gaf de lessen te geven. De uitvoering, die door O.W.S. gegeven werd mocht er zijn. De meest uitgebreide oefeningen wer den gedemonstreerd en op zeer correcte wijze uitgevoerd. Vooral de rythmische dansen oogstten veel applaus. Ook mogen zeer zeker het moeilijke frrugwerk niet vergeten worden en de gevaar lijke oefeningen aan den rekstok, die allen met de grootste span ning gadesloegen. De uitvoering, die O.W.S. gaf kon niet anders dan allerbewon- dering afdwingen, vooral omdat men wist, dat de vereeniging zelf pas een jaar bestond. Natuurlijk zijn ook hier enkele fouten ge maakt, zooals de afwerking, die soms wel iets te wenschen over liet, maar men mag toch met het geheel meer dan tevreden zijn. Tusschen enkele oefeningen door hield burgemeester Lambooy een toespraak, waarin hij zeide, het beschermheerschap met wer kelijk groot genoegen aanvaard te hebben. De nadruk legde spreker er op, dat een gezonde geest in een gezond lichaam hoorde. Maar iemand, o die een gezond lichaam heeft, beschikt veelal ook over een gezonde geest. Burgemeester Lambooy gaf zijn instemming te kennen met het streven der vereeniging: de jeugd een gezonde lichamelijke opvoe ding te geven en feliciteerde de vereeniging met het groote aantal leden. Jammer vond hij het evenwel, dat zoo weinig fabrieksarbeiders lid waren van O.W.S. en hoopte, dat dit niet lag aan de mentaliteit der Waalwijksche fabrieksarbei dersjongens. Spr. sprak de hoop uit, dat het den voorzitter van O.W.S. mocht gelukken ook in deze kringen belangstelling voor de gymnastiek te wekken, opdat men, wat men overdag in de fa briek tekort komt, 's avonds kan inhalen bij de gymnastiek. Aan het gebrek aan goede gymnastieklokalen zou van de zij de van burgemeester Lambooy zeker de aandacht geschonken worden. Spr. dankte vervolgens voor het hem aangeboden be schermheerschap maar merkte op, dat hij op de eerste plaats burge meester was en op de tweede plaats beschermheer van O.W.S. Dank ook brgcht burgemeester Lambooy aan den heer v. Hest, die geen moeite teveel achtte om de vereeniging te maken zooals ze nu was, voor de zorg aan de jeugd besteed. Aan het einde van deze prach tige uitvoering werd nog een kort dankwoord gesproken door den voorzitter, dhr. v. Oosterum, die ook nog eens dank bracht aan den heer v. Hest voor alles wat hij voor de vereeniging gedaan had. Den heer v. Hest werd uit naam van de geheele vereeniging een schittrende fruitmand aangeboden, die hij in ontvangst mocht nemen onder een hartelijk applaus van aHe aanwezigen, die daarmede te kennen gaven, eveneens waardee ring te hebben voor het werk en het streven van O.W.S. en niet het minst voor de zoo buitenge woon geslaagde uitvoering. ZONS.OPKOMST EN .ONDERGANG. 31 Jan.: op 8.23 u.; onder 17.24 u. 1 Febr.op 8.22 u.onder 17.26 u. 2 Febr.: op 8.20 u.; onder 17.28 u. 3 Febr.op 8.1!) u.; onder 17.30 u. 4 Febr.: op 8.17 u.; onder 17.32 u. MAANS-OPKOMST EN .ONDERGANG. 31 Jan.: op 12.07 u.; onder 3.06 u. 1 Febr.: op I2.;s9 u.; onder 4.32 u 2 Febr.: op 13.24 u.; onder 5.54 u 3 Febr.: op 14.25 u.onder 7.06 tl 4 Febr; op 15.43 u.onder 8.02 u FEESTVERGADERING R.K.J.B. Dinsdag j.l. waren de R.K. Jon ge Boeren in de zaal van v. Hees been-Keetels in feestvergadering bijeen, v. elke bijeenkomst door den voorzitter den heer W. v. Hees- beeen, met een kort welkomst woord geopend werd. De notulen werden accoord be vonden, waarna de secretaris de heer H. v. Heesbeen, het jaarver slag voorlas. Hieruit bleek, dat in het afge- loopen jaar 6 algemeene vergade ringen gehouden waren, 8 be stuursvergaderingen en 3 praat avonden. Op deze-praatavonden werd 't woord gevoerd door den heer v. d. Ven over aardappelsellectie, door den heer A. Christ over de geldsaneering en door dhr. Kamp 4 over organisatieleven. In het afgeloopen jaar ook heb ben de Katholieke Jonge Boeren een proefveld aangelegd met me dewerking van alle leden. Op dit proefveld "worden aardapplen ver bouwd. Twee excursies waren er ge maakt naar Wageningen, n.l. naar het Instituut voor Plantenverede ling; de Grebbeberg, Dierenpark Rhenen en de Jaarbeurs te Utrecht waarbij op de thuisreis nog even de Bossche Kermis werd aange daan. Op 26 Augustus van het vorig jaar vierde de N.C.B. haar gou den feest. In samenwerking met de plaatselijke afdeeling van den N.C.B. en de Rij.vereeniging Prin ses Irene hebben de Jonge Boeren toen een feestavond georganiseerd. Op 1 Januari 1947 bedroeg het aantal leden der vereeniging 37. In militairen dienst zijn 5 leden. De ontvangsten over het jaar 1946 waren in totaal 845.19, zoo bleek uit het jaarverslag van den penningmeester, dhr. W. v. Well, de uitgaven bedroegen in totaal 566,68. Batig saldo 278,51. Op 14 Februari wordt in Vught een Jonge Boerendag gehoudèn. Besloten werd ook de vergade ring boetplichtig te maken. De contributie bleef gehandhaafd op 3,50. Een H. Hoogmis zal worden opgedragen voor het overleden lid C. Brok uit Baardwijk. De Jonge Boerenstand zal de bestrijding van de runderhorzel op zich nemen, waarvoor verschil lende leden zich reeds opgaven. De heeren W. v. Heesbeen en H. van Heesbeen wrden met resp. 23 en 16 stmmen als bestuurslid herkozen. Tenslotte werd door een afge vaardigde van de N.C.B., de heer J. van rieesbeen, aan de R.K.J.B. een woord van dank gebracht voor den goeden geest, die steeds in de vereenigingj geheerscht had en voor de bereikte resultaten in het afgeloopen jaar. Tevens werd dank gebracht aan den Geestelijk 'adviseur en den Technisch adviseur, gemeentebe stuur en landbouwondrwijzers voor de genoten medewerking. De technisch adviseur, de heer H. de Valk, sprak nog een op wekkend woord, waarin hij aan spoorde trouw aan het bestuur te blijven en de vergaderingen en praatavonden steeds trouw te be zoeken. Opgemerkt kan nog worden, dat de R.K.J.B. een lofwaardig initia tief heeft genomen. Iedere maand wordt door een der bestuursleden aan alle militaire leden persoon lijk een brief gezonden om het contact niet verloren te laten gaan, ja zelfs te verstevigen. Nadat de voorzitter de verga dering gesloten had, werd ^ver- gegaan tot de eigenlijke feest avond waar het er al heel gezellig naar toe ging. De jonge boeren toonden nog iets anders te kun nen, dan alleen maar zorgen voor ons dagelijksch brood; ze wisten zich ook op passende en hoogst amusante wijze te ontspannen en waarbij de leden zelf toonden geen last van plankenkoorts te hebben, ze droegen tenminste me nig leuk stukje voor. Al met al mag deze feestelijke jaarvergade ring der Jonge Boeren zeer zeker geslaagd heeten, evenals hun afge loopen vereenigingsjaar. „PEERKEN, A DE SUKKELfER". Zoodra we dit stuk zien, kun nen we er niet aan ontkomen een vergelijking te trekken tusschen „Peerken de Sukkeleer", dat de Kajotters van de Str'Ant.-parochie brachten en „Stroopers in den Kerstnacht" dat 1.1. in v.m. Baard wijk werd opgevoerd. Er zijn dan ook veel punten van overeen komst, zooals het milieu, dat in beide stukken uit smokkelaars be staat, de plaats, in een kroeg en in,een bosch, zelfs de intrige komt op hetzelfde neer. Maar wat de uitwerkinn van het gegeven be treft, zijn er veel verschilpunten aan te wijzen. Het spel in „Peer ken, de Sukkelaar" verloopt veel vlotter, de kroegscènesof de stammeneescènes in dit geval, zijn veel beter van opvatting en .uit werking en getuigen meer dan in het eerste stuk van de ruwe hu mor en de onverschillige geaard heid van l*t gegeven milieu. Ook de wonderen in dit spel vloeien veel natuurlijker uit het geheel voort en we nemen dit dan ook gemakkelijker dan in het an dere stuk. De spelers der K.A.J. hebben zich goed van hun taak gekweten en een spel vertoont dat over het algemeen den toe^s der critiek kan doo.rstaan. Het stuk werd be houdens enkele hiaten, die ver oorzaakt .werden door een gebrek aan rclkennis, vlot gespeeld en vooral W. Rombouts, in de rol van „De Zwarte" en ook A. Bruistens als Sjarrelewie de Wit, droegen hiertoe veel bij. Ook de overige spelers voldeden dèeen meer de ander minder, zeer goed. Onder hen viel vooral op H. Sleenhoff, die het beverige, goe dige Peerken, de Sukkeleer, met ziin simpel neloof en blij vertrou wen op lofwaardige wijze wist uit te beelden. Het decor echter was heel gebrekkin. vooral in het 2e en 4e bedrijf. Zeker, wii mo gen niet vèrwachten, dat alles in de finesses verzorgd is, en het décor mag gerust sober en_ een voudig, zelfs primitief zijn, maar het mag het spel door ziin hin- de-i:;kheid geen afbreuk doen. Toch heeft deze avond, die door Aalmoezenier Ras werd ge opend, de velen die aanweziq wa ren kennis doen maken met het ruwe, ediike Vlaanderen, waar over „Ons Lieve Vrouwken" steeds zal blijven waken. ï,AT»TO<3TTl A AT«CHE SCHA ATSK A.MPIOENSCHAPPEN. On initin'iff van liet iiverp nctie_ comité -..Juliana' worden Zr>"dng a.s. aanvang 1 uur, op de scliitte_ rende linnen van tiet Afwa*erings_ kanaal bovenstaande wedstrijden georganiseerd; met als inzet liet Langstrnnfscbe kampioenschap» zanwl voor dames als heeren. Het p-ortrnmma; oorcnronl.-eliik vas'ge_ steld voor 2"n Kers'd.ag j.l. en dat toen door de ingetreden dooi niet l<on worden uitgeroerd- vrm"'dt voor b"ide eitego-iën 500 M.; 1500 meter een 2500 M. De banen zijn zoo nan^e'egd dat iedereen de races van li"* begin tot het eind goed kan volgen. Diverse goede rijders en rijdsters selirevri r"eds in. Riven-H"" vindt aan. het slot van bet festijn een erbto ijsho"kev_w'"dst—,'jd plaats tussebeu een Baar'twijks_ en een Waalwülcs taem. Voor dit novum on snortTfOvpri znl ongetwijfeld veel b-l^ngstelllng bestaan. Het moedig initia'ief en bet streven om onze nlaats mei alle takken vni snort vertrouwd te maken; verdient ie_ <dp"s medewerking. De kol^nsehaarseb'e ten «mii' lin_ pen we toeli dat Koning ThiMf de organisatoren gunstig gezind zal ziin. tv inschrijving sluit nnber. roepeliik Zaterdag. Voor verdere bij_ znM'ierheden leze men de program, ma's. VEREFNTGTNG VAN HEEMKUNDE. Dinsdag hield Drs. de Vries voor de Vereeniging voor Heemkunde voor de Langstraat en 't Land van Hensden en Altenq te Waalwijk in ITo'cl De Twee Kolommen zijn zeer b"langwekken'le en leerzame lez'ng over ;;de T,angstraat' die nog in_ tere«santer was omdat de lezing re_ houden werd voor een heemkundig geneo'sehnn; die zich ook op dit terrein b"7lg houdt. Dm. de V-jes betrof in ziin lezing dia'ec'en als industrie_ves_ figing; waterstaat en grondsoorten: waardoor allen meer inzicht gevend in eigen 'plaats en s(feek. BTOSCOOPPROGRAMMA. MUSIS SACRUM. Van Vrijdag t/m Maandag draait in Musis de film ;.,De dief van Bagdad'; een meer dan fantastische kleurenfilm; waarin de onmogelijk, ste geschiedenissen voorkomen dio men zich maar kan denken. Er werd ruim gebruik gemakat van werd ruim gebruik gemaakt van Toegang 14 jaar. LUXOR.THEATER. In deze bioscoop kan men va» Vrijdag lol Zondag nog een Neder, landsche film gaan zien. ;De Big van liet Regiment' gaat over eea klein Belgisch vluchtclingeljc dat zich populair weet te maken bij on. ze soldaten in den eersten wereld, oorlog en een spionnage.geval tot klaarheid helpt brengen. Toegang alle leeftijden. DE VIERING DER BLIJDE GEBEURTENIS TE WAALWIJK. In onze gemeente zal de blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin officieel bekend gemaakt worden met saluutschoten en het loeien van sirenes. Hierna zullen ruiters van de rijvereeniging door middel van een officieele oorkonde den inwoners kond doen van de blijde gebeurtenis. Vanaf de drie uit wegen der gemeente zullen de ruiters naar het centrum optrek ken. Na deze officieele aankondi ging zullen de kinderen van alle lagere- en bewaarscholen getrak teerd worden en wordt voor de - rest van den dag vrij-af gegeven. Is de geboorte bekend voor des middags 12 uur dan wordt de zelfde dag gevierd als Nationale Feestdag. Is de geboorte eerst later bekend, dan wordt als Na tionale Feestdag gevierd de dag na de geboorte. Op den Nationalen Feestdag zullen de beide plaatselijke har monieën een muzikale rondwan deling door de gemeente maken. Verder zal op den Nationalen Feestdag des avonds in de groote zaal van de R.K. Werkliedenver- eenining een uitvoerinq gegeven worden, welke voor iedereen vrij toegankelijk is. Aan deze uitvoe ring zullen alle plaatselijke mu-.. ziek- en zangverenigingen hun medewerking verleenen. Op cW.e uitvoering komen wij in ons b^ad nog nader terua. Het Centraal Oranje Comité verzoekt ons vanaf deze nlaats de inwoners aan te sDoren onmiddel- liik na de geböorte-^ankondiging de vlaggen uit te steken. SCHAAKCLUB WAALWIJK. RnvpncnoetrHe vproenifl'in'x speel_ de Zn'prHni 1.1. liaar vijfden com. r>-'i'iewedcfriid voo-- de 1e 'Klasse KN^R 'eien li"t derd" Men'-d van Eindhoven nn won gemakkelijk met O1'» tegen 3'A. De. gedetailleerde uitslag luidt: EindhovenWaalwijk Ir. v. Do"s'enM. C. Goudbfrg ft1 V. v d V^nfivs. A. S. Vader ft—1 J. Hnn-nP. H. Kniisten 0—1 A. Rol jetC. S'o«molcn 0—1 N. Roezen.T. Pnl'"ns 0—1 R. .TnncenF. v. T!""6oven -'/* F. RnvlcersF. dc Wi"d ft—1 R. M"üerP. v. d. Hoven 1—t T.. R"t*in£terE. d" Vries 1—0 W. KorverG. Smits 1— Totaal 3'Zi -ft'/2 Waalwiik sn"°lde aan de o""vea horden met wit. Za'erdan 1 F°br. a.s. moet gespeeld worden te<»«n II"lni""d 1; een minstens gelijk wanrdigen tegenstander. KAATSHEUVEL. Asrendw. AnoUo.ThPit-r K^a'sheuTel 7oterdig 1 Febr. 8 uur; Zondai 2 Feb". 4—6 en 8.10 unr: P" Zns'pr van z'in Huisknecht. (His buttl""s' sister). Tooffons; al'" leef'öden. Wbcnsdatr 4 ei DonderHo- 5 F°br. 8 uur: Het Boek '1nr \Vild""nis. Toegang 14 jaar. VERKEER^RTREMMTNG HEDEL EN CAPELLE. De veewerbinding bij Capell© over de Bergsche Maas is wederom gestremd. Voetgangers en wielriji ders worden nos overgezet oer roei. boot. De sc-hinbrug Ivi ffedel is? zooals gemeld. weffgenomnn. Het auto.verkeer Den BoschZnltbom. mei zal worden geleid via de in aanbouw ziinde bruggen bii Heus. den; die weed erom 'voor het ver. keer zijn opengesteld. RETRAITEHUIS CENAKEL TILBURG. 14 Febr. Retraite ter inleiding tot liet volle leven. 811 Febr. Meisjes. 11—14 Febr. Verloofde meisjes. 1518 Febr. Meisjes. 19—22 Febr. Jonge moeders. 22—25' Fóbr. Meisjes. De Deensche commissie van on derzoek, die de oorzaak van het ongeluk nabij Kopenhagen tracht op te sporen, deelde voigens „A.- P." Maandagavond meue, dat zij een -oncdeKKing gedaan heert, welke de moyeiijkneid openlaat, dat de ramp le wijLen is aan een noodlottige fout, die door employé begaan is ivlen heeft n.l. op korten afstand van de resten van het vliegtuig een stalen pen gevonden van het model, dat regelmatig gebruikt wordt om de stuurinrichting van een zich op den éjrond bevindend vliegtuig vast te zetten. Deze pin is van Nederlandsch -fabrikaat en de onderzoekers den- kea „dat het mogelijk is, dat deze 'pin het ongeluk veroorzaakt heeft". Deze mededeeling is afkomstig van M. P. Eskildsen, den Deen- schen regeeringsinspecteur voor de luchtvaart, die chef is van de enquête-commissie. Hij zei: Als de stalen wig er -niet vóór den start uitgehaald is -en-de stuurinrichting dus niet vrij functioneeren kon, kan dit de oorzaak van het neerstorten ge weest zijn. Eskildsen verklaarde echter na drukkelijk: Het onderzoek is bij lange na niet afgeloopen. De com missie wenscht echter specviaal de -aandacht op dit punt te vestigen. Prins Gustaaf Adolf. Voordat het stoffelijk overschot van Prins Gustaaf Adolf van Zweden _aan boord van het Zweedsche oorlogschip „Oscar II" zal worden gebracht, zal in de Zweedsche kerk te Kopenhagen een rouwdienst worden gehouden. Van de kerk zal de baar, begeleid door een koninklijke wacht, door de straten van Kopenhagen naar het oorlogsschip worden gebracht. Op de Zweedsche legatie te Kopenhagen werd gisteren be kend gemaakt, dat de Kroonprins wegens een zware verkoudheid niet vóór Dinsdagavond te Kopen hagen zou kunnen arriveeren. De Deensche luchtvaartautori teiten hebben .gisteren het gebruik van de Deensche vliegvelden ver boden voor Dakota's wlker totaal géwicht bij de landing de 11,080 kg. overschrijdt, terwijl het ge wicht bij den start niet grooter mag ziin dan 11,450 kg. De piloat Viruly, die kort na den ramp te Kopenhagen land- r Van 20 tot 26 Januari werden in Den Haag besprekingen ge voerd tusschen een Nederlandsche en een gecombineerde Engelsch— Amerikaansche handelsdelegatie. Beide delegaties verklaarden eenr stemmig dat de herleving van den handel tusschen Nederland (in clusief de overzeesche gebieds- deelen en Duitschland onontbeer lijk is voor beide partijen en voorts van fundamenteele betee- kenis voor den wederopbouw van Europa. Door de delegaties, die dit probleem en de hiermede sa menhangende kwesties bespraken, werden subcommissies bestaande uit experts ingesteld. Er werd een betalingsovereenkomst afgesloten, welke voorziet in de verrekening van weaerzijdsche goederenleve ranties door middel van een gul denrekening. Lijsten van aange boden en gevraagde goederen werden uitgewisseld en besproken. Tijdens de onderhandelingen werden met betrekking tot de goe deren, welke Nederland uit Duitschland zal importeeren, con tracten afgesloten voor een bedrag van 875.000 dollar. Deze contrac ten voorzien in de levering van kleurstoffen en andere artikelen, waaraan in Nederland een drin gende behoefte bestaat. In principe werd overeengekomen, dat Neder land voor eigen rekening het ver- edelingsverker met de gecombi neerde zones mag hervatten en wel in die bedrijfstakken, waar bij gebleken is of blijken zal, dat dit veredelingsverkeer voor beide partijen van het grootste belang is.. Inmiddels, is men overeengeko men dat Nederlandsche en Duit- sche zakenlieden direct contact de, meende ook als de enquête commissie dat de niet verwijder de roerklem de oorzaak van den ramp geweest zou zijn. RIJBEWIJZEN. Naar het Centraal Bureau voor de Afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid ons mededeelt, wordt met ingang van 1 Februari 1947 het examengeld voor het af leggen van een rijproef verhoogd tot 4.50. Een vliegend fort is in Mexico gevallen met 11 inzitten den, die gedood werden. Er zijn in Portugal en Duitschland talrijke menschen doodgevroren. Een Nederlandsche vlieg- boot is in Indië verongelukt; één lid der bemanning verloor 't le ven, 3 werden gewond. Soekawati, de president van den nieuwen staat Oost-Indonesië is gisteravond op Schiphol gearri veerd. contact met elkaar zullen onder houden ten einde alle vooroorlog- sche kwesties, die met dit voor genomen veredelingsverkeer sa menhangen, te bespreken. Het be lang van den doorvoerhandel en van den driehoekshandel voor 3e Nederlandsche economie werd er kend. Binnen de grenzen, gesteld in de BritschJAmerikaansche fu sie-overeenkomst, ligt het in de bedoeling, dat door middel.van de normale handelskanalen de gele genheid tot deelname aan dezen handel zal worden geopend. De Britsche en Amerikaansche verte genwoordigers wezen op het feit, dat in verband met het lage peil van de Duitsche economie een drastisch verlaagde levensstand aard import van goederen als kof fie, thee, chocolade en tabak, die voor den oorlog een belangrijke rol speelden in het doorvoerver- keer, welhaast niet zal plaatsvin den. In het bijzonder werd de be- teëkenis erkend van het recht- streeksche contact tusschen Ne derlandsche en Duitsche zakenlie den. Vastgesteld werd, dat de Engelsche en Amerikaansche au toriteiten in Duitschland bereid waren een grooter aantal toe komstige koopers van Duitsche artikelen toe te laten, zoodra de noodige voorbereidingen hiervoor zijn getroffen. T.z.t. zal de trust mij. nadere inlichtingen hierover verstrekken. De mogelijkheid van export van Nederlandsche agrari sche producten naar de Britsch- Amerikaansche zone werd doffr de betrokken experts besproken en zal door beide partüen nader wor den bestudeerd. Experts op het gebied van transport hebben een gedetailleerd onderzoek ingesteld ten einde te bepalen onder welke voorwaarden een grooter gebruik van den Rün en van de daarme de samenhangende havenfacilitei ten mogelijk zou ziin. Het kern punt van dit probleem is gelegen in het feit, dat een grooter ge bruik van den Riin een eVra-uit- gave van deviezen, welke Duitsch land niet "bezit. nW zich mede- brennt. Tn verband hiermede heeft de Nederlandsche delenatie voor stellen gedaan r^elke non bestu deerd warden. Ten slotte hebben beide del^qaties een werkwiize vastgesteld, waardoor het mone- l?'k is het waardevolle werk waarmede op deze conferentie een aanvang is gemaakt, voort te zet ten. TE RUIL v.o. voor jongens van 17—18.jaar tegen JAS voor jongen van 1 3-1 4 j W. J. KOPPEN, Kerkstraat 107 WAALWIIK Elk voor het tijdvak van 2 t.m. 15 Februari 1947 der volgende bonnen geven recht op het koopen van; Bonkaarten KA, KB, KC 701 7,* (Strook no. 4), 59-1 brood 8U0 gram brood'™" 59-2 brood 400 gram brood 59-1 boter. 59-2 boter 125 gram marg. of 1U0 grain vet. 59-3 boter 25U gram marg. of 2UU gram vet. 59-1 melk 4 liier melk i9 2 59-3 melk 3 liter melk 59-1 vieesch 100 gram vleesch' 59-2 vleesch 400 grain vleesch 59-2 algemeen 2u0 gram kaas 59-3 algemeen 125 grain kulfle 59-4 algemeen 5U gram mee 59-5 algemeen 1(10 giam bloem 59-IH reserve 1600 gram brood 59-1C reserve 8U0 grain brood Bonkaarten KD, KE, 701 (Strook no. 4) 60-1 brood 800 gram brood 60 1 boter 250 gram boter 6U-2 boter 125 gram marg. of 60-1D reserve 60-1E reserve 60-2D reserve 60-1 melk E 12 liter melk 60 1,60-2 vleesch 100 gram vleesch 60-2 algemeen lt;0 gram kaas 800 gram brood 500 giam bloem of kindèimeel (niet uit rijst bereid). 160 gram bloem of kindermeel (nietuit rijst bereid). Tabakskaarten, enz. T 68 2 rantsoenen tabaksart. (geldig t.m. 8 Februari). Bonkaarten MA, MB, MCtrMD 7o/ (Strook No. 4) - 59 4 Brood 800 gram brood 59-4 Boter 250 gram boter 59-4 Margarine 250 gr. margarine of 200 gram vet 59-4 Melk 5 liter melk 59-4 Vleesch 300 gram vleesch 59-5 Vleesch 1U0 gram vleesch 59-4 Kaas 200 gram kaas 100 gram vet Op 6 Februari zullen nog bonnen worden aangewezen voor suike.' versnapeiiiigen en taoak. bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 31 Januari as, worden gebiuikt, met uitzondering van de bonnen voor meik, waaiop lerst met ingang van Maandag 3 Feoruaii a.s. mag woiden gekocht. De Djn.ien 1 63 voor lauaK zijn slecms geldig t,m. 8 Feuruait a.s. De niet aangewezen bonnen van stioos. Mo. 3 kunnen woiden ver nietigd. OFFICIEELE PUBLICATIE. Gebruik Bereid verklaringen. 28 Januari. De Directeur van den Distributiekring 251 Waal-, wijk, maakt bekend: Met blijkt den laatsten tijd herhaaldelijk voor te komen, dat voor de distributie van textiel nog bereidverklaringen van het oude mo del worden gebezigd,, niettegenstaande het gebruik daarvan reeds vanaf 1 Januari j.l. verboden is. Er zij daarom hierbij nogmaals op gewezen, dat in den vervolge op bereidverklaringen van het oude model geen uitreiking van pun ten en/of vergunningen meer zal volgen. Handelaren worden ver zocht hiermede rekening te houden en 'uitsluitend bereidverklarin gen van het nieuwe model aan hun afnemers te verstrekken. Einde dezer week één kolenbon. Zooals per radio gisteravond bekend werd gemaakt, zullen einde dezer week 3 kolenbonnen worden aangewezen. Voorloopig zal men echter fhaar op bon kolen kunnen koopen. Meer Vleesch. Op de bonnenlijst welke heden wordt bekend gemaakt, zal weer een extra bon voor 100 gram vleesch voorkomen voor diegenen, die een A-, B- of G-kaart hebben. Eenigen tijd geleden moest deze extra bon vervallen, omdat in de wintermaanden daarvoor niet voldoende vleesch beschikbaar was. Thans is het o.a. tengevolge van een ruimer aanbod van slacht- varkens mogelijk dezen bon voorloopig weer aan te wijzen. Van 2 t.m. 15 Februari a.s. Margarine in plaats van boter. In de periode van 2 tot en met van 5 jaar en ouder uitsluitend baar worden gesteld. Deze maatregel is noodig om botervoorraad over het geheele nen verdeelen. In de voorafgaand het totale vetrantsoen meer boter bieden aan de moeilijkheden ip margarineindustrie. Vermoedelijk de A, B en C groep gebruikelijk terrantsoen niet behoeven te wor 15 Februari zal voor personen margarine en geen boter beschik- den voor den winter beschikbaren seizoen zoo goed mogelijk te kun- e maanden is er eenige malen in gegeven om het hoofd te kunnen de grondstoffenvoorziening van de zal deze vervanging van het voor geworden veertien-daagsche bo den herhaald. VAN ,,OE ECHO VAN HETZUIPEN" Vertaald door Angelica van Jrfest. 38) Het lawaai van dgn propeller belette ieder gesprek maar de piloot wees met de liand: Zij ko men De vlieger klom hooger; stond boven den zwerm. Nu droegen Egon en hij gasmaskers voor het gezicht. De blazen met gaa werden geopend. Het was; alsof het vliegtuig iri een compacte massa drong. In een oogenblik waren dc vleugels en de pakken van de twee vliegers be zaaid met sprinkhanenmaar het gas werictehet vliegen werd vallen. Het was nu alsof een zware -donkere regen uit den hemel viel. Duizenden cn duizenden insecten vielen neer; toen moest de piloot het hoogteroer gebruiken. Overal zaten de sprinkhanen op de stangen; verdoofd; dood of le vend, naarmate zij door het gas ge troffen waren. De vliegers rukten de gasmaskers afeen akelige lucht verspreidde zich om hen heen. In de verte verdween het jammer ge noeg nog steeds belangrijk over schot van den zwerm; het vlicg_ tuig was verlamd de motor ge hoorzaamde niet meer; de propel lers boorden de stukgeslagen sprink hanen in den motor; toen hield deze geheel op met werken. In een snelle glijvlucht trachtte Germers- bacil den grond te bereiken; op 't laatste oogenblik sloeg de reuzen vogel opzij; raakte met een vleugel den grond, hoorde er zich met den neus in en in een groolen boog werden de twee inzittenden eruit geslingerd; lot hun gelu'it in een moerassig weiland. De Iwee mannen keken om zich heen. Gelukkig was het vliegtuig niet in brand geraakt. Zij pakten hun kleine koffers op en strom pelden over den moerassigen weg voorwaarts. Een muildierwagen haalde hen in: Waar aijn wc? Dc farmer had het vliegtuig zien vallen. Twee uur Ioopen van Avla Te- rai. HOOFDSTUK XXQI. Twee maanden waren verstreken sinds den dag, waarop Egon Dom huis van Gunter Schliephacke het bericht had ontvangen; dat zijn hoop vergeefs was. Hij zat nu op het terras van het Grand-Hotel in Mendoza. Wat had hij in de laatste weken doorgemaakt, sinds het neergestort vliegtuig hem aan de grens van den Gran Cliaco had gebracht t Een paar dagen van rust na een plotseling opgekomen koortstoen sloot hij zich aan hij een militaire expeditie die naar de binnenlanden trok; om een oproerige Indianen stam te onderwerpen. Tevergeefs; want dé roodhuiden waren al lang in de wildernis verdwenen. Veertien dagen lang was hij vee drijver op een estancia; toen kwam er ruzie met de andere gaucho's; ruwe kerels; die voeldeil dat de eslaneicro, die medelijden met Egon had; dezen anders behandel de dan hen en hem 's avonds bij zich in huis vroeg. Toen was.hij weer veertien dagen lang chauffeur bij een landmeter; tot de auto hij een wolkbreuk van den weg afraakte en verzonk in een moeras. Tenslotte leidde hij met vier gau cho's liet transport van een kudde slachtvee; dat naar Mendoza moest en nu was hij héerl Het was lichtzinnig, zoo om te springen met de tachtig pesos die hiij met moeite had bijeengespaard; maar hij wilde nog weer eens mensch zijn; weer eens fatsoenlijk wonen en eten 1 Egon Domhuis zat op het hotel terras; had een kop koffie voor zich en bladerde in de verschillende tijdschriften; die de kellner hem gebracht had. Hij hield het geïllustreerde bij blad van de ;,Prensa' in zijn hand cn zijn oogen staarden wijd open van schrik. Hij zag twee gezichten: een lachend jong_meisjes_gezicht en daarnaast een jongen, ietwat ge_ blaseerdcn; maar mooien Argenti nië!'. Egon Domhuis las: .Huwelijk in de wereld der groote estancieros. In het Placa Ho tel vond gisteren in tegenwoordig heid van honderdviijftig gasten uit de Argentijnsclie aristocratie het huwelijk plaats van Donja Incs; de eenige dochter van den bezitter van de farm Santa Margareta in den Staat Santa Fé, met Don Guilelmo Herera de Velasquez; den jongen bezitter van dc beroemde model- boederij Hermania in den Staat Bu enos Aires. Het gelukkige paar, dat in de kathedraal San Martin ge trouwd werd; zal met het stoom schip Sierra Nevada' een huwe lijksreis van zes maanden naar Eu ropa maken.' Een bitter glimlachje speelde om Egon's mond. Maar, vreemd; tege lijk voelde hij iets als opluchting. Hij hoefde zich tenminste niet te verwiijtcn Ines ongelukkig te heb ben gemaakt. Toch kwam er een weermoedige stemming over hem. Als Beate Se_ renus er niet was geweest... Dan stond nu misschien zijii por tret naast dat van de kleine Ines zoo mooi omlijst in de ;;Prensa'. Zijn oog viel op een groote ad vertentie. .Oostenrijksche, in het bezit van de eenige concessie tot het verkoo_ pen van consumptie_Us in de stra ten van Santiago; zoekt eea solidea; betrouwbaren compagnon met min stens veertigduizend Chileenscho pesos kapitaal, teneinde het bedrijf te mechanisceren en belangrijk uit te breiden. Slechts offerten van le klas firma's of heeren met prima referenties worden verzocht Pen sion Gcrinania; Calle Ahumada 14-1'. Egon schudde liet hoofd. Jam mer dat hij geen eerste klas firma was en dat hij ook geen geld be zat. Als het in Santiago even heet was als hier in den Cliaco; dan. moest de verkoop van consumptie- ijs een voordeelig zaakje zijn. Hij bladerde verder, zag. in een wat ouder blad artikelen en ver scheidene foto's. ;;Ecn sensatie in de straten van Santiago! Dc geniale gedachte van een jonge Oostenrijksche Het waren de artikelen die in de bladen waren verschenen na Bea_ te's eerste optreden. De foto s wa ren afbeeldingen van het wagentje? door ontelbare menschen omringd en van een jong meisje; wier ge zicht niet tc „onderscheiden viel en die ijverig aan het veikoopen wa*. Plotseling kreeg h.ij een idee. Zou zij den compagnon nog niet gevonden hebben? Zij had ijsma chines noodig? Natuurlijk I Ijsma chines. Hij haastte zich naar het hotel terug.' (Wordt vervolgd}.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 4