PIET KLERKX HUISKAMERS Prima Stikker Kolenbonnen geldig? HEERENHUIS WINKELPAND A. COPPENS' Gaat onze textiel in de Zwarte Handel* gevraagd. JONGENSj ter opleiding PRIMA THUISSTIKSTERS. Grote Schaatswedstrijden Brandstoffen handel EEN COMMISSIE. enkele neüe acrikcmende Jongens. i P ORTEFEUILLE met belangrijke inhoud In Elshout* BIJ MIJN VERTREK BIJ MIJN VERTREK N.l. MILITAIR ZOEKT MET NET MEISJE een net Meisje, Een Diiitsche Herder Aan komen loopen Wolfsgrauwel Duitsche Herder. Te ruil Kunstschaatsen. BEKENDMAKING. Dankbetuiging ECZEEM. J. HAR WIG, A-605, EIBERGEN (Gld.) A. VOS-FESKENS, TE KOOP AANGEBODEN: GROOTESTRAAT 345 LAAGEINDE 69 Te bevragen bij: HOGE HAM 69 DONGEN. heeft voor U GOTHISCHE Grooieshaai 222 W A A L W IJ K Gevraagd ANDRÉ VAN HILST N.V. Alleen prima kracht komt in aanmerking. Aanmelden Lederwarenfabriek J. H. Kipping Grootestraat. 225 Waalwijk. L. H. C. Snijders (J. Vesters Jr.) Waalwijk ^Grootestraat 59 a Luxe Lederwaren! v r a a g t VOOR DIRECTE INDIENSTTREDING en Zaterdagmiddag 1 Febr., aanvang 2 uur KORTE BAAN (1 ronde) voor Heeren LANGE BAAN (5 ronder) "7 SCHOONRIJDEN VCOR PAREN. MBP E~zijn prachtige prijzen beschikbaar gestsld. DUS Grootestraat 189 a - WAALWIJK Te lef. 28 2 DINSDAG 4 FEBRUARI 1947.LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No, 10 Waalwijksche en Langstraatsche Courant versd#* tad,gDomkrf*, Wederopbouw werd te licht bevonden. lfJaM zegt „Het Vrije Volle" „Neen" zeggen de Tilburgschefabrikanten. Grooter productie, toch zuinigheid in 1947! Vragen en meeningen onzer lezers. Ter Verduidelijking. Het ln ons blad geplaatst verslag ▼nn den R.K. Fabrieksarbeiders, bond in ons nummer van 23 Jan. j.l.; geeft aanleiding tot ccn mis. verstand. In deze afderling Ziijn n.l. twee leden met cjenzelfden naam; althans wat de beginletters betreft. De een is Marlnus v. (1. Wiel; de ander Mart. v. d. Wiel. Nu wordt de opmerking gemaakt alsdat ook Mart. v. d. Wiel voor genoemd ge_ val aangezien kan worden, doordat de naam staat geschreven als M. v. d. Wiel. Niets is echter minder waar. Niemand anders als Marinus van der Wiel is hier bedoeld', die namens de kascommjssie het woord voerde; Gaarne bied ik aan den heer Mart. v. d. Wiel mijn verontschul. diging aan; indien men hem daar. voor zou aanzien of aanspreken. Een teleurstelling echter voor de vrienden van Marinus v. d. Wiel als zij hem achter den naam van Mart. V4 d. Wiel zouden willen ver. schuilen. Met opzet heb ik den naam van den penningmees'cr verzwegen. Gaarne voldoe ik echter aan het verzoek van velen om dep naam van den totaal onschuldigefï' pen. ningmeester te vermelden. Dit is de heer C. J. Siegers: Kapelstraat 68 te Elshout: die momenteel ie. ders achting geniet. Hiermede hoop ik dat de op. merkers tevreden zullen zfin. Corr. Elshoute Aardappelen als .pluimveevoedsel Daar een groot gedeelte van het ^raan wat wij onze kippen voeren uit het buitenland gelmpor. teerd wordt; zal het met de voed selvoorziening van onze hoenders hoe langer hoe meer spaak gaan loopen. Natuurlijk kan men door opruimen van niet voldoende pro ductieve en oude dieren wel veel ten goede verrichten, maar zeer waarschijnlijk zal het van den winter met ons voedergraan toch lcelijk krap gaan loopen. Nu kunnen we echter 'n gedeelte van de graangift vervangen door ander voedsel hetwelk voor de die ren naar onderzoekingen geleerd hebben bestaat uit aardappelen, versch of ingekuild en gestoomd. Er is altijd nog 'aardappel-afval genoeg dat hiervoor uitstekende diensten kan bewijzen. Het is gebleken dal men zonder eenlg bezwaar 50 gram gekookte versche aardappelen per dag en per dier kan voeren; zonder dat deze er eenige hinder van ondervinden. Ove het algemeen kan men zeggen dat 4 Kg. aardappelen gelijk staat wat voedingswaarde betreft met 1 Kg. gemengd graan. Wan neer men dieren nu ongeveer 70 gram per dag geeft; een gift welke over het algemeen goed verdragen wordt, kan men op die manier on geveer 20 gram graan per dag uit sparen. Nu kunnen de aardappelen alleen dienst doen als vervangers van het zetmeel uit liet graan; eiwitten be vatten 7>ij nagenoeg niet. Men zal dus de dieren hun gewone rantsoen legmeel moeten blijven bijvoeren. P. W. B. Nadruk verboden. r Op 2 Februaii (Maria Lichtmis) hoopt onze geliefde dochter en Zuster Zr. MA. ANICETA (Wilhélmina van Beers) haar Eeuwige geloften te |doen, in de kapel van het Moedeihuis der Dochters van O. L. Vr. van het H. Hart te Tilburg. Fa. VAN BEERS— ZIJLMANS. Berkdijk, Januari 1947. Dongenscheweg 84 VERLOREN: Terug te bezorgen of inlichtingen hij de Politie te Drunen, of Bureau van dit blad TEGEN RUIME BELOONING. naar Indië roep ik ai mijn familie, vrienden en kennissen EEN LAATSTE VAARWEL en een spoedig weerzien toe. Sld. H. BOUMAN, Leost'aat 182, Kaatsheuvel. naar 'Indië roep ik al mijn familie, vrienden en kennissen EEN LAATSTE VAARWEL en een spoedig weerziens toe Dpi. Sld. TEUNIS DINGEMAN DE ROON, Capelle Hoogevaart," 30 Januari 1947. serieuze or respondent ie van ongeveer 2527 Jaar. Brieven liefst met foto aan CHR. LAMMERS, Kp'. 93386 Groep De Roode Olifant 2 de-Coy XI B.N.-.Y" Brtg. Veldpost," K Palembang - Sumatra N.O.I. Mevrouw VAN ItRSLL, Parallel weg 13 a, Waalwijk vraagt, liefst voor direct voor dag of dag en nacht. Niet onder de 18-jaar. Hulp van weikster aanwezig. TE KOOP: 1 jaar oud (teef); Te bevragen bij: J. BOOM, Torenstraat 69, Drunen Tegen kostvergoeding terug te bekomen. J. G. SARS, Grootestraat 329, Waalwijk. een paar nieuwe verchroomde Te bevragen: P KERKE1ND C 81, CAPELLE. Wpderom zal een rn'tdeeling van H.A.R.K. goederen plaats vinden, Ontvangen zijnl A. een klein aantal damesmantels, enkele hecrenoveijassen en Colberts, een klein aantal werk broeken, onderkleeren enz. evens zullen een aantal werk schoenen worden uitgereikt. C. Uitsluitend voor ZlhkEN, die langdurig het bed moeten ht u- houden (zooals t. b. c. patiënten e.d.) zijn een klein aantal lakens beschikbaar. aanvragen moeten worden inge- dienc voor 6 Februari a.s. op het Raadhuis te Vtijhoeve-Capelle. Op afzonderlijke briefjes moeten worden aangevraagd de goederen onder A, B en C vermeld (dusb.v. niet op een briefje aanvragen schoe nen en werkbroeken.) Op de enveloppe te vermelden A, B of C. Op aanvragen om goederen onder A genoen d moeten vernield worden aantal gezinshden aantal meisjes en jongens met ver melding der leeftijden, alsmede duidelijk naam en adres (huisnum mer) van den aanvrager. Aanvragen, welke aan deze eischen niet voldoen, worden niet in be- handelii g genomen, zoodateenieder, die niets ontvangt, weet dat dit aan zijn on tauwkeurige aanvrage te wijten is.. - Sprang-Capelle, 27 Januari 1947. De Voorzitter van de H.A.R.K. SMIT. De heer P. J, HFNDRIKS, Roerm. str 304, VENLO, schrijft: ry-3. "ik "betuig mijn hartelijk en dank voor de prachtige genez ng van mijn eczeem. Ik had het zoo langen tijd, dat ik den moed haast had opge geven. Daarom, hartelijk dank voor Uw probaat middel: ik zal het lederen lijder aanbevelen, i»-- Vraag ini. onder bijv., v. poslz. v. antw. aan Altijd was het wel gezellig Voor de klanten en voor mijzèlf Overal waar hij ook kwam Schreef men maar en kracht het dan Fijne schaaltjes, mooie vasztn En zo ging men maar aan't vragen Steeds wat nieuws wat men ook zij Kocht men daar en ahoos viij En zo moest men 't gaan erdeirn Naar men dacht die is tevreden Steeds goedkoper, stee ds al beter en zo zal je ons adres nooit vergeten. Galanter'ën, Heistraat D 44, VGr.-Capclle voor lichte magazijnwerkzaamheden (afJeeling Verpakking) Leeftijd 14 tot 16 jaar. Zich te melden bij Grootestraat 107 WAALWIJK te houden op op de prachtige banen der Kaatsh* uvelsche IJsclub „MAST EN DUIN". Er wordt verreden: Inschrijvingen kunnen geschieden dagelijks tot a.s. Zaterdag 1,30 uur op de banen. Het programma wordt opgeluisterd met muziek. En tot slot iets pheromenaals WIJ ONTVINGEN een keurige colleciie Geboorte-Aankondiging e n. Waalwijksche Sioomdrukkerij Anioon Tielen. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever: JAN TIELEN Abonnementsprijs15 cent per week; 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieleu. Er gebeuren in onzen tijd veel dingen die een ruime aandacht van het publiek trekken en ook moeten trc-jtken. Voorbereiding vau de vredesverdragen met de As_sate_ lieten en met Duitschland, memo randa van onze en andere regee ringen over deze aangelegenheden; kwesties omtrent wederopbouw en herstel, wetsontwerpen tol' belas tingherziening om daardoor t'e ko_ men tot een reorganisatie van de Nederl. Staatsfinanciën; vliegtuig ongelukken, sportuitslagen en nog vele dingen meer. Tusschen al de berichten óver deze meer en min der belangrijke onderwerpenver scheen tamelijk onopvallend deze week een mcdedeeling, die toch voor den Nederlandschen staats burger van zeer groot belang kan ziijn. Wij bedoelen bet bericht; dat' door den Minister van Economi sche Zaken Dr. Huysmaus is ge_ installeerd een Commissie uit de St'iching van den Arbeid, die tot taak beeft ecu voorontwerp vau wet gereed te maken om t'e komen tot publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven. Bij liet ver vaardigen van dit' voorontwerp zal de Commissie rekening moeten houden niet eenige richtlijnen door den Minister; in ovcrJeg met zijn umbtsgenooten gesteld. Zooals we zoo juist al even lie ten doorschemeren, achten wij de- taak van deze Commissie van groot belang voor het' gcheele Nederland- sche volk; zoowel van werkgever als werknemer, als van kapitalist en hc'zitlooze en het bericht ver diende dan ook een grootere be langstelling; zelfs in onze met pa_ pier.nood te kampen pers, dan-liet heeft gevonden. De zaak ligt im mers zóó; dat, als men wit komen tot blijvend sociaal herstel een hervorming van de structuur, de opbouw en samenstelling van onze maalschapp.ij niet gemist zal kun nen worden. Die hervorming van onze kapitalistische maatschappij en die ombouw naar een meer so ciaal gerichte samenleving zal; zooals pauselijke voorschriften ons reeds lang geleerd hebben, moeten gebeuren door de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Om daartoe te kómen zullen bedrijfs. of beroeps- schappenook wel heroepssianden genoemd, moeten worden ingesteld; die wegens hun natuurlijk karak ter publiekrechtelijke bevoegdheid ontvangen. 't Is in een couranten-artikel niet doen..ijk hierop verder in te gaan; misschien is het ons mogelijk over eenigen tijd op enkele ondcrdeelen en enkele voordeelcn vooral; nog eens uitgebreider terug te komen. Wie weet; volgt de nieuw inge stelde Commissie niet het pad van haar vele voorgangers en werkt ze met lieel veel spoed. Indien dit 't geval mocht zijn; zouden we ook al zeer spoedig op de zaak van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie kunnen terugkomen. Zouden we uit dien hoofde wenschen dat de Commissie vlug werkt; van den anderen kant hopen we echter dat de Commissie op de eerste plaats goed werk levert, omdat de wet; die zijvoorbereidt; getp wet kan worden die voortdurend te wijzi gen is. Indien w- <le -nbltok- rechtelijke bedrijfsorganisatie toe gaan, uan cu«. iii en zóó; dat de rust in het bedrijfs leven niet elk jaar behoeft te wor den verstoord. Eigenlijk hadden we deze Com missie al lang verwacht. Bijna twee Jaren hebben na de bevrijding nog moeten verloopen, alvorens overge gaan werd tot een instelling van «en Commissie van Voorbereiding. Twee jaren; waarin zeker ander werk moest voorgaan en waarin •lie krachten en alle aandacht noo_ dig waren voor het liard noodige herstel van ons volkslevenmaar twee jaren ook die verloren waren voor een zaak; die bij ons reeds voor den oorlog px-incipieel was beslist. Geen enkele deskundige twijfelde er trouwens aan of de onderhavige kwestie zou reeds di rect na de bevrijding aan de orde worden gesteld en- reeds vóór de bevrijding van het Noorden werden in het reeds bevr.ijde Zui den. enkele wijfelende stappen op dit doornig pad gezet. De verschil lende Baden van Wederopbouw o.a. die van de Langstraat; komt ten deze een eei-csaluut toe. Wij ge_ looven echter niet' dat iemand ook maar gedacht heeft, dat de eerste werkelijke stap pas na twee jai-en zou worden gezet. We hebben dan ook al een lieclen tijd op die in stelling van deze Commissie zitten wachten. Misschien is het ook wel goed dat er enkele jaren overheen ge gaan zijn. We kunnen ten volle de woorden ondei-schrijven die prof. Veraart vorige week te Breda ge sproken heeft. Daar heeft hij voor de afdceling Tilbui-g van de KVP verklaard; dat de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie door een bepaalde goep personen gebruikt wil worden om te komen tot staats socialisme, terwijl een andere groep er een middel tot reactie in ziet. Voor beide groepen moet worden opgepast .en van beide kanten moes ten de scherpe kanten worden af geslepen. Laten we hopen dat dit in de twee afgeloopen jaren is gebeurd en dat de Commissie nu met de allergrootste eenstemmigheid kan komen met een voorstel; dat haar tot eer en ons Nederlandsche volk tot heil strekt. Vijfhonderd burgemeesters luchten hun hart. In het gemeentehuis te Nijmegen werd Woensdagmiddag door de Vereeniging van Nederlandsche Ge_ meenten, onder voorzitterschap van mr. P. J. Oud; burgemeester van Botterdameen vergadering gehou den ter bespreking van de groole kwesties van herstel en wederop bouw. Buim 500 vertegenwoordigers van de door oorlogsgeweld getrof fen gemeenten in Nederland waren aanwezig. Na verschillende refera ten door burgemeesters uit de gel troffen geineenteh, werd een reso lutie met algemeene stemmen aan genomen. Deze zal aan den minis ter-president worden aangeboden. Aan liet slot van deze resolutie wordt aangedrongen ox het alge meene belang voor betere sani"n_ werking tusschen de gemeentelijke autoriteiten en den dienst voor den wederopbouw in Den Haag; waar bij bepleit wordtdat ook de Ver eeniging van Nederlandsche Ge meenten zal worden ing-schakeld bij het uitbrengen van advies voor verschillende voorzieningen in den noodtoestand der gemeenten. ;;W.ij zijn liier niet om te pro_ testceren', zei burgemeester Oud tot de ruim 500 vroede vaderen daar verzameld, ,maar om ons hart te luchten'. De Vereeniging van Nederland sche gemeenten had deze vergade ring uitgeschreven om het vraag stuk van den wederopbouw te be spreken. Er werden inderdaad veel harten gelucht, er waren klach ten allerwegen. ,Het systeem is ondeugdelijk. Wat vooral hindert is de allesoverheerschende centra lisatie, die als een aanslag op de gemeentelijke zelfs'ahdigheid wordt gevoeld. Het ini'iatief moet weer hij de gemeen'e '-omen; de uitvoe ring in gemeentelijke handen' (al dus burgemeester Oud). En de h^er Chr. G. Matser, burgemeester van Arnhem: noemde ,de materiaal- voorziening aan de getroffen ge bieden erbarmelijk'. ;;Met het hui dige tempo zal het nog 14 fi 1(5 jaar du'-an voor Arnhem eeni"szlus her steld is'. Waarop van Bo'terdam_ sche zijde werd opgemerkt; dat -..in Botterdam voor 1960 nog 100.000 woningen gebouwd mo^'-n wordenom het peil van1930 te bereiken Het moge dan geen protestverga dering in den waren zin des woords geweest zijn; het is een sclv.ijnen- de; urenlange aanklach* treworden tetren h°t regecrinT«be'<>id vor zoover het den wderopbouw be treft. Het werd niet zoo gezegd; maar het bleek weer eens in déze vergadering: cr zijn in ons land geen krepeergevallener zijn slechts kepeergebieden. Er kan eens een oogenblik komen dat zelfs waardige en bezadigde burgemees- ters; als in ons land de magistra ten zijn, in vuur-en vlam schieten. Voor mr. P. J. Oud was dat oogen blik Woensdagmiddag gekomen. Zijn élan gaf aan, 'zijn zinnen een warmen; hartstochtelijken gloed en z.ijn hand maakte gebaren in de lucht of hij er dikke streepen onder zette. ,;Men centraliseerde in Den Haag; omdat men daar meende 't beter te kunnen dan wij. Men zag ons daar als een soort onmondigen. Men gedroeg zich als de verlichte despoten der achttiende eeuw'. BurgemeesterOud komt dan met den meesten nadruk op tegen wat hij noemt .".«lil systeem der vol dongen feiten'. En hij vervolgt: Wij kunnen niet rustig aanzien; dat men na de bevrijding kalm doorgaat met tal van overblijfselen uit den bezettingstijd te handha ven. Wij Nederlandsche gemeente lijke bestuurders wenschen de plaats terug, die wij vóór 1940 hebben ingenomen. Wij moenen daarop recht tc hebben; want die plaats was ons door grondwet en wet gewaarborgd'. En zoo werd mr. Oud's rede een krachtig en enlliou- siasl' pleidooi voor gemeen lelijke autonomie, het ï-ccht om liet zelf te doen ,Wat nu eenmaal ook liet recht is om het verkeerd te doen'. VERHOOGING VAN ACCIJNS OP GEDISTILLEERD. De minister van Financiën heeft een vooi-stel ingediend tot verlioo- ging van den accijns op gedistil leerd. Voorgesteld wordt een ver hooging van 275 tot 320 per hectoiiteV; herleid tot de sterkte van 50 pet. Teneinde den zwarten handel in gedistilleerd tegen te gaan wordt na 1 Januari j.l. meer gedistilleerd in den vrijen handel gebracht. Ver wacht wordtdat het verbruik zal stijgen tot ongeveer het peil van 193!) toen het verbruik omstreeks 188.000 hec'oliter ad. 50 procent was. De opbrengst uit de verhoo_ ging van d<-n accijns wordt begroot op (5.4 millioen. DE RESULTATEN VAN DE WALVISCHVAART. Naar wij van bevoegde zijde ver nemen; blijven de vangstresulta ten van de Nederlandsche walvisch- vaart_expcditie' met de Willem Barendsz' beneden de verwachtin gen. Op internationale conferenties is ter voorkoming van uitroeiing van de walviscli bepaald; dat. de gezamenlijke expedities (er zijn er (jitmaal 13) maximaal 10.000 zg. blue whale units mogen vangen. De stand is volgens een opgave tot 25 Januari j.l. 6.496 units, waar van de Willem Barendsz' er 182 voo»* haar rekening heeft genomen. Gerekend naar den duur van de vangstperiode, had de productie naar verwachting ca. 370 eenheden moeten bedragen. DE VRACHTAUTO WIL BIJSPRINGEN. Het Bestuur van de Vakgroep Goederenvervoer langs den weg; bij welke organisatie alle autovervoer- ders in ons land z.ijn aangesloten; heeft zich lot de Ministers van Verkeer en Economische Zaken ge wend met het aanbod 2500 zwar© vrachtauto's ter beschikking te stellen voor het vervoer van kolen uit de mijnstreek naar de bevol kingscentra. Gezien het groole laadvermogen van de moderne vrachtauto's moet het zeer goed uitvoerbaar worden geacht; dat liet vrachtautovervocr op korten termijn een aanmerke lijke verbetering in den aanvoer van brandstoffen tot stand brengt. Het Bestuur van de Vpkgrocp Goe derenvervoer heeft cr bij de Rcgee_ ring ernstig op aangedrongen dit aanbod niet terzijde te leggen ge zien de precaire brandstoffensitua_ tie, die zich overal in het land ontwikkelt. NAAR EEN NIEUWE ROOMSCH-KATHOLIEKE PARTIJ. Onder het hoofd ;;Nieuwe Ka tholieke Partij? neemt dé .Volks krant' (r.k.) een bericht op van haar Ilaagschen correspondent over een circulaire, onder'eekend dooi de heeren Weiter; Bajetto en en kele andere vooraansaande R.K. die zich hierin keeren tegen de In dische politiek der regeering. De circulaire schrijft o.a.: ;.Vele katholieke- en niet_kathólieke land_ genooten vreezendat wijnu in de Tweede Kamer de katholieken samengaan met de Partij van den Arbeidonzen plicht tegenover. Jn_ dië zullen verwaarloozen'. De -.Volkskrant' teekent in haar bericht bij deze circulaire o.m. aan,Bij het Kamer-debat heeft prof. Romme als leider der fractie van de KVP een zeer belangrijke rol gespeeld, 't Samengaan van de KVP en Partij van den Arbeid heeft er in dit geval enkel toe geleid; dat beide fracties zich hebben ver_ eenigd op een program; .zooals prof. Romme het had geschetst. De KVP heeft hierbij op uitstekende wijze naar plicht vervuld. Van plichtsverzaking is geen sprake. .Onder deze omstandigheden doet het vreemd aan; dat de on derteekenaars aankondigendat zij -overal van hun meening zullen doen blijken. Deze mededeeling; gecombineerd met de critièk op de gekozenen der KVP, doet vrcezen; dat er een poging zal worden ge daan tot stichting van een nieuwe katholieke parliij forma tie; waarbij men dan de reactie op de circulaire zou afwachten om te zien of die nieuwe formatie kans van slagen heeft'. KINDERBIJSLAG VANAF I OCTOBER 1946. Zooals bekendheef t de Raad van Vakcentralen den minister van So ciale Zaken telegrafisch verzocht bij de overbruggingsregeling kin derbijslag van het eerste kind af; met terugwerkende kracht tot 1 October 1946, in te voeren. De mi nister heeft thans den Raad van Vakcentralen doen weten; dat op dit verzoek gunstig is beslist, zoo_ dat voor overbruggings- en vorst- verletregeling der kinderbijslag met terugwerkende kracht tot 1 October 1946 van het eerste kind af zal wórden uitgekeerd. EXPREGSE-BESTELLINGEN BINNENKORT INGEVOERD. Binnenkort zal de dienst der ex presse-hestelling der P.T.T. weer worden ingevoerd. Expresse_stukken zullen dan ook op Zaterdagmiddag en zondag worden besteld. Hierin is een zekere compensatie gelegen voor de opheffing van de gewone bestelling op Zaterdagmid dag. aldus meldt hel eindverslag over de begrooiing der P.T.T. NIETS KWAADS VAN DE DAKOTA'S. Sprekende over de critiek die op «le K.L.M. is uitgeoefend, vooral in de Scandinavische bladen ten aan_ aanzien van de belasting der Da- kota's; uit\e Viruly zich met groo_ te verontwaardiging. Hij vertelde lioe liij met zijn col lega's gedurende de oorlogsjaren 16UÜ vluchien met Dakota's heeft gemaakt van Londen naar Lissa bon, terwijl de machines een to taal gewicht hadden van 29.0UU En_ gelschc ponden. In deze jaren is slechts één toestel verongelukt en dat was de Dakota; waarin zich o.m. de bekende Engelsclie film ster Leslie Howard bevond. Na de Duitscho capitulatie en hij den wederopbouw van de burgerlucht vaart, heeft' de K.L.M. dit gewicht tot een maximum van 28.000 pond teruggebracht. Met dit gewicht kunnen wij de Dakota's; nadat ze los zijn van den grond, op ééu motor tot 2000 nieter hoogte op trekken; zoo verklaarde hij. Nu beweren de Zweden, die de Dakota's niet zwaarder laden dan 20.000 pond; dat het gevaarlijk is deze grens te overschrijden, waar mede ik het niet eens hen. Dat hebben immers de oorlogsjaren wel bewez n. Maar dan nog: de ver ongelukte Dakota had het maxi mum-gewicht van 28.000 pond niet bereikt en woog slecht-s 26.500 En gelsclie ponden. Al even groole wartaal noemde Viruly de meening als zouden het juist Dakota's zijn; die verongelukken. Overal in de wereld vliegen de Dakota's in groo_ teren getale dan andere machines en liet spreekt dus vanzelf dat er meer Dakota's verongelukken dan machines van andere merken'. VOORTAAN NIET MEER UITSTAPPEN BIJ ESSCHEN. De Belgische autoriteiten hebben besloten in liet reizigersverkeer per trein van en naar Nederland de controle voorlaan in den - trein te doen plafvls hebben; zoodat de rei zigers niet meer te Essclien behoe ven uit tc stoppen. 15 JAAR GEëlSCHT TEGEN S.S—VERSLAGGEVER. Voor bet Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden, waarnaar de Bijzon dere Raad van Cassatie deze zaak had verwezen; is legen den S.S— verslaggever van ,;De Telegraaf' aan het Oostfront; J. A. Scliuller tot Peursum uit Teuge, 15 jaar ge_ eisclit. Het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem had reeds de doodstraf, uitgesproken. Omdat de Nederlandsche Pers den laatst en tijd een zoodanige en in verschillende gevallen zoo weinig vriendelijke belangstelling voor de wolindustrie aan den dag gelegd had; meende de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wol- Ienstoffen, dat er alle reden toe bestond een persconferentie te he ieggen. Op deze conferentie gaf de secretaris"-der vereeniging, mr. B. J. M. van Spaendonck; een alge meene uiteenzetting.. Dat juist de Vereeniging van Til burgsche Fab-ikajilen van Wollen- stoffen het initiatief tot deze bij eenkomst genomen had, was een gevolg; van de omstandigheid dat; wanneer men in Nederland, als het gaat over de wolindustrie; niet al leen denkt- maar ook spreekt en schrijft over Tilburg. DE ARBEIDSVERHOUDINGEN. Reeds wel meer dan 50 jaar lang handhaaft de Tilburgsche Wol- industrie op principiëcle gronden vrijwillig een verbod van fabrieks arbeid voor gehuwde vrouwen. Elk meisje dat in het huwelijk treedt; verlaat automatisch op den dag ^van haar huwelijk de fabriek. Afgezien van de groote sociale heteekenis dezer regeling heeft z»ij ook economisch een zeer .belangrijk resultaat gehad; doordat het op gang brengen der Tilburgsche Wol industrie in veel minder sterke mate afhankelijk was van het be schikbaar komen van vrouwelijke arbeidskrachtendan in andere takken van nijverheid het geval was. In een overzicht; dat Mr. van Spaendonck gaf over de ontwikke ling in 1946, wilde hij duidelijk maken dat de Wolindustrie niet achteraan komt bij den wederop bouw van Nederland; doch een verrassend tempo van herstel ver toont en zich zelfs boven het voor- oorlogsche niveau van productie heeft weten op te heffen. ENERGTE POSTTIE EN ARBEIDSBEZETTING. De energic_positic (kolen en elec_ triciteit)welke in het begin van 1946 nog wel een belemmering voor een vnije ontplooiïhg van de pro ductie van de Wolindustrie op leverde; verbeterde in den loop van dat jaar zoodanig, dat tot voor kort niet meer van een energie probleem kon worden gesproken. Het is jammer dat de jongste stakingen in Amerika een nieuwe beperking van het kolen- en ener gieverbruik noodzakelijk maken en waarvan de gevolgen nog moeilijk zijn te overzien. Ofschoon liet mo gelijk was de ondernemingen in een betrekkelijk korten lijd weer met werkkrachten te bevolken; doen zich over de gehcelc lijn nog groote personccls-moeilijkheden voor. GRONDSTOFFEN-POSITIE. De grondstoffcnpositic der wol spinnerijen mag alleszins bevredi gend genoemd worden. Momenteel beschikt de wolindustrie over een voorraad wol, welke overeenkomt met ca. vier maal de hoeveelheid welke per maand wordt bereikt. Op redelijke gronden mag men ook aannemen; dat voor 1947 een zoodanige aanvulling van de wol- voorraden tot stand gebracht kan worden, dat een volledige benut ting van liet Nederlandsche spiu_ apparaat mogelijk is. Dank zij deze gunstige grond- stoffenpositie kon de bezettings graad van de spinnerijen; welke op 1 Januari 1946 circa 85% van dien van 1938/1939 bedroeg, intussclicn opgevoerd worden tot 150%. Ver wacht mag worden dat door een

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1