NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. Handig net Meisje loonend thuiswerk. Terry en Berry inDE BRIL VAN SULTAN SAR. ANTIEK een Boerenknecht Een Schrijfmachine nog intensievere benutting van het huidige apparaat en door een ge_ ringe ur.oreidiug van capaciteit; waaraan ilians gewerkt wordt, de bezettingsgraad der spinnerijen tot 160% van dien van de laatste jaren voor den oorlog opgevoerd kan worden. Minder gunstig staat het echter mer ue voorzieningen der weverijen met garens. De import van wollen garens bedraagt Momenteel nog sleeliLS 250 ton per maand. Dit oij_ fer is nog slechts in de laatste maanden gehaald.\ Wanneer een grootc import van gareus uit hot buitenland in 1947 mogelijk zou zijn, zou de produc_ tie in de weverijen en vooral de productie van de meer gevraagde kamgarenstolïeu, nog zeer beiaug_ rijk opgevoerd kunnen worden. "VERWACHTINGEN VOOR 1947. De te bereiken resultaten in 1947 zijn vauzeiisprekend van een groot aantal factoren afhankelijk, waar_ van er hier slechts twee genoemd worden, n.l. de beschikbaarstelling van deviezen voor den invoer van grondstoffen en halffabrikaten en daarnaast do bereidheid van het buitenland om ons de noodige ga_ rens te leveren ter aanvulling van de garens uit eigen spinr;ery_pro_ ductie. De beschikbaarstelling van de_ ▼iezen geeft reden tót tevredenheid en als ook het buitenland zijn ga_ ren_leveringen aan Nederland ver_ groot; mag men een belangrijke verruiming der productie tegen_ over 1946 waarschijnlijk achten. TOCH ONBEVREDIGENDE texiiel Voorziening "VAN het publiek. De hierboven verstrekte cijfers over de in 1946 door de Wolindu_ 6trie bereikte productie, contras_ teeren wel sterk met de algemeene en niet ongegronde klacht over de nog zeer onbevredigende textiel» voorziening van het publick. Het is begrijpelijk; dat men daar» voor een verklaring zoekt en het doel van deze bijeenkomst was tot verheldering van dit voor het ge_ heele land inderdaad zeer belang» rijke vraagstuk te komen. Anderzijds wordt' echter op de eerste plaats een krachtig protest geuit tegen dat deel der pers; dat lukkig maar een klein deel; dat gemeend heeft zonder een behoor» lijk onderzoek de Wolindustrie in staat van beschuldiging te moeten stellen, door aan de lezers mede te deelen dat de fabrikanten 40% der productie naar de zwarte markt laten stroomen; waaraan dan nog in een bepaald dagblad is toege» voegddat deze sabotage speciaal zit bij de Tilburgsclie fabrikanten. Het meest bedenkelijke in deze actie tegen de Tilburgsclie Wol_in_ dustrie is wel; dat naar builen den indruk wordt gewekt, alsof uit ambtelijke gegevens; resp. rappor ten; dc juistheid van deze beschul diging zou kunnen blijken. Zonder gevaar voor tegenspraak echter meende Mr. van Spa'.endonck te mogen zeggen; dat dergelijke ge gevens of rapporten bij geen en kele ambtelijke instantie in Neder» land aanwezig zijn. Daartegenover kan echter wel worden gesteld, dat de Vcreeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen zicli in December 1946 tot den Minister van Econo mische Zaken heeft gewend met 't verzoek een breed opgezet ambte lijk onderzoek te gelasten; teneinde officieel te kunnen vaststellen of inderdaad de wolindustrie in liet algemeen en dc Tilburgsclie wol industrie in liet bijzonder, in staat van beschuldiging moet worden ge steld. Er kan echter niet worden ont kend dat niet alle voorschriften van ambtelijke instanties steeds naar letter en geest door liet bedrijfs leven wordrli uitgevoerd. Helaas ziijn er aanwijzingen; dat bepaalde ondernemers in ern-^rje mate liet algemeen belang uit lfc't oog hebben verloren. Zoolang er echter geen bewijsmateriaal 'ter beschikking staat; is liet onbehoorlijk een ge_ heele industrie van sabotage en zwarthandel te betichten; zeker wanneer er andere verklaringen kunnen worden gegeven van de on bevredigende textielvoorziening der bevolking bij een op een zeer be vredigend niveau draaiende indu strie. (Het bleek nu, dat ;;Het Vrije Volk'; welke krant hoofdzakelijk bedoelde beschuldigingen publi ceerde, gegevens en rapporten aan de daarvoor in aanmerking komen de instanties had overhandigd; zoo_ dat deze instanties een onderzoek konden instellen). WAAR BLIJVEN DE PRODUCTEN DER NEDERLANDSCHE WOLINDUSTRIE? Bij een groot deel van het publiek heeft de meening postgevat, dat de fxtielvoonicning zoo slecht is, om dat de fabrikanten uit winst bejag het overgroote deel hun ner productie zouden exporteeren. Iedereen kan er van overtuigd zijn dat van de cijfers; waarover de overheid de beschikking krijgt, die omtrent den omvang van den ex port wel de meest betrouwbare zijn. Immers; exporteeren zonder de medewerking van dcoverheid in den vorm van een zeer uitgebreide vergunningsprocedure is, anders dan door clandestienen uitvoer van textielproducten; niet mogelijk. Het douane-toézicht is toch wel van dien aard; dat niemand gelooft; dat op groote schaal clandestiene uitvoer van textielproducten van Nederland naar andere landen mogelijk is. Hoe verhoudt zich nu volgens de officieele gegevens de afzet van de producten der Nederlandsche wol- industrie in het binnenland tegen over den export? De productie van handbreigarens bedroeg in 1940 1.650.000 kg.; waar van werden geëxporteerd 40.000 kg., dus circa 2',A%. Welke beslemming hebben nu de producten die in liet buitenland wordesi afgezet? In den wolsector zijn dit; behou dens een te verwqarloozen gedeelte; technische weefsels; artikelen; die het publiek bereiken; hetzij via de kleed ingindustric. De wollen dekens en de handbrei- garens worden door de industrie; al dan niet via grossiers; aan den detailhandel geleverd, terw.ijl de wollenstoffen ten dcele naar den van DE ECHO VAN HET ZUIDEN Vertaald door Angelica van Hest. 39) Daar ging hij aan de schrijftafel zitten en zijn pen vloog over het papier. ,Zeer geachte Heer Kurwood 1 Ik verzoek u ingesloten artikelen te lezen. Alles wel beschouwd schijnt het een veelbelovende on derneming te zijn. Misschien kunt n zelf de zaak aanpakken of al thans de machines leveren. Be_ L richt u mij alstublieft onmiddel lijk, wanneer u wcnsclit dat ik deze stappen doe. Egon Domhuis'. Ecnige minuten voor sluitingstijd kwam Egon op het postkantoor en zond zijn brief met dc uitgeknipte courantenartikelen als aangeteeken» de expresse naar Buenos Aires. Over twee dagen kon hij antwoord hebben I 's Avonds telefoneerde hem de sul en toen hii dezen opzocht; was daar een far mer. Wilt u iets verdienen? Graag Deze heer wil naar zijn farm en de chauffeur is ziek geworden. U zei Er waren slechts een paar pesos te verdienen, want bet was slechts een ritje voor één keer; naar een farm, die misschien een veertig kilometer verder lag. Toen hij den volgenden morgen weer in het Grand Hotel terugkwam knikte de kellner hem toe: Er is een telegram voor u gekomen. Het luidde: ,Ga naar Santiago voor meerdere gegevens. Kurwood'. Egon Domhuis stond op het sta tion van Santiago de Chile, aijn koffer in de hand. Hij liet deze aan liet station achter; hij was uitge put en geradbraakt door den vqr_ moeienden rit in dc laagste klasse. Hij was graag in een hotel gegaan; doch liet was hem, alsof een onver klaarbaar ongeduld liem verteerde. Als hij eens le laat kwam? Als de firma al gevestigd was en de ma chines ergens anders besteld wa ren. Hij liep door de gloeiend heete straten; keek om zich heen handel gaan en ten deelc naar de kledingindustrie. Het spreekt vanzelf; dat de wol- lcnstolfenlnduslrie niet verant woordelijk kan worden gesteld voor cventueele zwarthandelsaffaires die zich in andere declen van het bedrijfsleven mochten voordoen. Ongetwijfeld heeft dc overheid tot taak niet alleen bij de textielindu strie; docli eveneens bij de klee_ dingindustrie en den handel scherp te controleeren of de goederen re gulair worden afgezet. De verklaring van de tegenstel ling tusschen' eeneuzijds de met een goede bezetting draaiende fabrie ken in de wolindustrie en ander zijds dc ongetwijfeld onbevredi gende bevoorrading van liet publiek met wollen textielproducten; lag waarschijnlijk in de volgende twee factoren a) De groote achterstand; die in de oorlogsjaren in de textiel voorziening bij hel' publiek is ontstaan. Deze achterstand zal slechts op langen termijn zJjn in te lialen. b) Het vrijwel wegvallen van den invoer; zoowel van wol len stoffen; als van grecon» fectionncerde bovenklceding. Het invoersaldo van vóór den oorlog werd geschal op 7^2, mil. lioen M2 wollen sloffen per jaar. Ook voor 1947 zal men nog prac_ tisch geheel op de Nederlandsche productie zijn aangewezen. Er zijn echter nog andere; min der belangrijke factoren,; zooals het betrekkelijk groote aandeel; dat op dit oogenblik de verschillende overheidsdiensten van de totale productie der wolindustrie op_ eischcn. Leger, vloot en luchtstrijd krachten worden opnieuw georga niseerd en steeds nieuwe man schappen moeien worden uitgerust. Politie en marechaussee; spoor- en tramwegen en zoovele andere over heidsdiensten eischen uniform- stoffen voor de landsdienaren op. Wat den dckenseclor betreft, moet in het bijzonder gewezen worden op de voorziening van de noodgebieden met wollen dekens; waarvoor de afgcloopen maanden de geheele voorraad en productie in opdracht van de Regeering moesten worden gereserveerd. Dat men hij de grootere produc tie van textiel dan voor den oorlog toch niet kan krijgen wat voor den oorlog te krijgen was, weet Mr. van Spaendonck ook vooral aan de voorraadvorming door vele winke liers en ondernemingen. Mr. van Spaendonck deelde mede dat het puntensysteem absoluut on hanteerbaar was om zwarte prac_ tijken te constateeren. Immers, er wordt veel textiel zonder punten verstrekt', d.w.z. op overheidsorder en ook de export is niet aan het puntensysteem gebonden. Momen teel is men ook doende om te trach ten een '.utility systeem' in te voeren; waarbij speciaal op prima kleeding, dus op kwaliteitsgoed ge let zal worden. De Nederlandsche binnenlandsclie voorziening is ech ter in alle gevallen primeur en als die voorziening gevaar loopt; wordt de export verminderd en indien noodig stopgezet. Tenslotte deed Mr. van Spaen donck de mededecling, dal vóór 1947 de productie van wollen stof fen opgevoerd diende te worden tot 40 millioen M2.; terwijl dan toch niet in grootere mate door het pu bliek aangekocht zou kunnen wor den. WAALWIJK KRIJGT Z'N MARI A-KAPEL. Onder voorzitterschap van den Zeereerw. Heer Pastoor Ras; ver gaderden Woensdagavond de afge vaardigden van dc vier plaatselijke parochies in Hotel De Twee Ko lommen, ter definitieve beslissing betreffende bouw en bouwplaats der Waalwijksche Maria-kapel. Met algemeene stemmen werd als het_ meest geschikte punt aange wezen het einde van den Klooster- weg; omdat' op dit punt onze be_ vnijders den Waalwijkschen bodem betraden, te-wijl het tevens door zijn ligging in de as van den weg een unieke afsluiting van deze laan bét eken*: die door geen ander punt in Waalwijk zelfs maar geëvenaard wordt. Zoo gauw men den Kloos_ terweg betreedt, heeft men het oog op de kapelmen treedt er on toe en men wijdt een gedachte of een gebed aan de Goddelijke Macht; die onze plaats zooveel ellende en leed bespaarde. Een vluchtig en on. gezien voorbijgaan van deze kanel die verrijst op een punt.van groote h"'-ekenis in d- historie van Waal wijk is onmogelijk en zoodoende kan zij vormen een svmbool van dankbaarheid en bevrijding tevens van de geheéle bevolking. De plannen voor deze devotie kapel zijn bereids ontworpen door nen Waalwijlnehen architect den heer J. van Huiten: die hiermede b-wezen heeft in staat te zijn iets schoons te schennen: dat zich vol maakt aan-ast bii ons B-abantsche land. De Welstandscommissie en de Bisschoppelijke Bouwinsoectie spra ken er hun hoogc goedkeuring reeds over uit. P.'j een f rontbrcodte van ruim 4 meter Is de kanel 8 meter dien en ruim 7'A M. hoog. Het geheel wordt uitgevoerd in linndb°wp"kte iissel_ steenen en p<"tek+ met Brabnnts^.he pannen, terwiil liet om-ingd wordt door eon fraaie b"plnnUng en een muurtje: dat liet uitzicht op de kanel niet. zal schaden. De uitvoerders va" dit bouwwerk ziin de Gehrs. van Heescli' de beste gewelvenhoiiwers van ons land, die o.m. liet Prinsenhof te Drtft onder beding van p-of. T ansdorf zoo vol» m~nM restaureerden. Omtrent het vr"">*"'">intes'te d"el van de kapelbet beeld der Moeder Gods" atonnir betreffende, de brt'te gebrandschilderde ramen werd nog "een beslissing genomen maa- men kan er van verzekerd ziin dat de grootste kunstpnan-s in dnn lande er li"n medewerking aan zullen ver'eenen. Waaiwiik gaat een scboon mo_ mimen' bo"wn van dani<hor,-»"oid en Godsvertrouwen en wü 'wijf-len er niet aan: of allen zullen hun steentje willen bijd-agen. EEN BUITENGEWOON PIANO-CONCERT. Het viel ons op dat er voor liet' piano-concert van Theo van der Pas meer belangstelling bcs'ond dan men anders hij dergelijke uitvoe ringen gewend is. In alle opzichten eehfer was de pinno_voordracht die door Theo van der Pas gegeven werd, tocli nog een veel grootere opkomst waard. Immers, liier werd geconcerteerd door een der groo'ste Nederlandsche musici: die bovendi-ri een der meest bekende Chopin_vertolkers is. Dit is ongetwijfeld de oorzaak dat het programma meerdere werken van Cliopin vermeldde, de Fransch» man van Poolsclie afkomst. Wij noemen van dez°n .buitenffpwon°n en fijnen componist de sonate b.kl.t. en de kor'ere werken zooals Fan tasie; Impromptu, Nocturne cis kl. t.; Maznirka a kl. t., wals as gr. t. en Scherzo cis kl. t., die allen op de meest brillante wijze uitgevoerd werden en die iedereen nog eens overtuigd-n van liet groote meesterschap van Theo van der Pas. Hei programma hond ook een so natine van M. Ravel; uiterst fijn en .ijl en toch een en al melodie. Ruralia Hungarica van E. van Doli» nanyi was daarentegen wel een groot contrast en men kon dan ook niet ontkomen aan de groote char me; die van dit meer temperament volle werk uitging. Het rubllek getuigde van zijn in stemming door een herhaaldelijk donderend applaus; den heer v. d. Pas daarmede twee prachtige toe giften afdwingend. De pianist gaf telkens een korte uitleg van de composities die hij ging spelen. Deze; door dc Waalwijksche Kunstkring verzorgde avondwas weer één van die zeldzame avon den van goede muziek; die helaas nog zoo weinig in Waalwijk be luisterd kan worden. Wij kun nen liet streven van de Kunstkring om daarin verbetering te brengen; dan ook niet anders dan van liarte toejuichen. ;;GO A L'. Onder deze pakïtende titel ver scheen 1.1. Vrijdag het eerste num mer van liet' Clubblad van W.S.C. Uit haast "Ue artikelen van dit eerste en welverzorgde nummer komt tot ui ing de groote voldoe ning over deze daad, die de WSC- supportersvereeniging op haar inl_ tia'ief heeft laten volgen. Daarvan getuigden de voorzitter van de Su'pporters-vereeniging de heer H. .van Engelen; de voorzittpr van W.S.C. de heer J. Spijkerman; dc secretaris de heer J. van Leeu wen: de hoofdredacteur de heer II. Westenburger, de heeren Hamers en Sassen en nog vele andere schrij vers. Het doel van dit Clubblad; de versteviging der vriendschapsban den en clubgeest het hooger op voeren van snelp'il W.S.C. in elk opzicht vooruit te brengen: dit do_ min-ert in alle artikelen. Kris Kras heft liet over de spelregels. Argus '.Langs de Lijn', voorts gaat het over Jong W.S.C.: Voetbal-theorie enz. enz., kortom dit eerste num mer b-vat zeer veel interessants en belooft veel goeds voor dc toekomst. Moge In t elke veertipn dagen zoo omvangrijk en lezenswaardig voor den dag kouten; dan is succes ver zekerd en moge liet volledig ln zijn opze' slagen en aan z'n doel be antwoorden, dat wensclien wij liet al_oude verjongde W.S.C. gaarne toe. kampto^.n°chap van noord.brabant. BEGIN MAART BILJART- De organisatie van lie* kampioen schap voor den Ned. Biljartbond is toegewezen aan de biliartvereeni,- ging Excelsior: gevesitgd in café City te Waalwijk. De wedstriid zal begin Maart worden gesjoeld on de groote mnt'ch-tafel. Spelers zijn de Ruyter, Jacobs; van Loon, Go_ derie; v. Nijnatten en Franken. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren: Johanna M F K dv. C J Verhulst- van Dijk Marinus G M zv. M Kcmmeren_van Spaandonk Se_ basl'iaan zv. A II Ma'eüsen-Kleijsen Francïjna A J dv. P Colijn_Brok_ ken Ilenny dv. II Versteeg-de Raden Corn'1 ia M P L dv. P Logtens-Burzlaff - An'onius J G zv. J G van den Hoek_Timmermans Ludovicus W E zv. L W Scha_ nendonk-Brekelmans Gemma M J dv. M A dc Rooij.van Wel, Huw. aangiften: Geen. Gehuwd: Geen. Overleden Johannes Faro 82 j. wedn. van J van VV.ijlen Hendrik Visser 74 j. echig'-noot van W Visser Ma ria A C. Creijgton 86 j. Ingekomen Z M'-oz van Tous'e (Polen) G .T Rehnim van Lichtenvoorde P W Spitters van Vlissingen M Vragen en meenihgen lezen. van onze Met belangstelling hoer een ónzer abonné's gelezen hetgeen wij schre ven over pi'ijzen-coutrölolen prijzen, commissie. Hij meent dat zulk e n prijzen- commissie of zeker prijin-contróle in onze gemeente hard loodig zijn, want daar gebeuren pracuijken die niet door den heugel kuijnen cri die spoedig moeten oplioudei; wil men niet' dat deze bekend gejhaak; zul len worden, waar zulks thuishoort; met de ernstige gevolgeó van dien. ijswagentjes zag bij nergens. Met kloppend hart trok hij aan de'bel van pension Germania. HOOFDSTUK XXIV. Beate Serenus liad zware dagen achter den rug. Iedere morgen mengde ze, geholpen door de Oos_ tenrijksche hospita die betrouw baar en zindelijk was, haar ijs en klokslag twaalf uur stond züj bij haar wagentje op slraat. Om twee uur was alles dan reeds verkocht. Zij liad kleine bordjes ge kocht. Juffrouw Kleinwachter stond naast haar en waschtc deze steeds weer af. Maar liet publiek was wantrouwend tegenover schoteltjes en lepeltjes waarmee anderen al gegeten hadden; zelfs al werden deze omgewasschcn en maar al te spoedig was de voorraad wafels die zij slechts met moeite kon krij gen uitverkocht. Twintig pesos winst dagelijks dat was mooiMaar zij zou het tienvoudige bedrag kunnen verdie nen. Van drieën tot zevenen bleef Bea te in liet pension. Dagelijks werd zij bes'ornid door menschep die haar compagnon wilden worden en haar gouden bergen beloofden. Zij kon er niet toe besluiten. Vreem den? Die zij niet kende? Liever wachten, dan de goede gedachte die liaar was ingegeven; door vreemden te laten bederven. Na een paar dagen werd ze op het politicbureau ontboden. Ze werd weer ontvangen door den vriende lijken heer, die haar de eerste maal te woord had gestaan. Ik wilde u nog eens spreken over de door u aangevraagde en verkregen concessie Maar waarom? Er zijn niet minder dan 237 aanvragen binnengekomen. Ik was de eerste 1 Daar hebt u gelijk in. Maai de kas der stad Santiago kan best een aanvulling gebruiken. Er is ons jaarlijks al tweeduizend pesos ge boden en bovendien nog een per_ cenlage van den verkoop. Een oogenblik overlegde Beate. Toen kwam wr-er de geest van haar vader over haar. Ik betaal ook tweeduizend pe sos onmiddellijk UitstekendMaar is sprak ook nog over procenten. Als iemand 't grootsch aanpakt en een vijftig wagens laat loopen. is dc opbrengst van dat percentage natuurlijk veel hooger. Ik betaal u tweeduizend pesos 'en nog driehonderd als minimum, omzet-pcrcentage. Ik verlang daar niets voor; dan dat u mij nog drie maanden tijd laat. Wanneer ik in deze drie maanden vijftig wagens in dienst stel, dan heb ik de con cessie voor vijf jaar! U bent heel optimistisch I Ik weet wat ik doe 1 Beate Serenus legde het geld op tafel; bijna alles wat ze bezat. Als e" drie maanden voorbij waren en ze de overeenkomst niet kon na komen, was z«ij weer even arm als eerst. Toen zij in haar kamer zat; beefde zij van liaar eigen waag halzerij. Juffrouw Kleinwachter kwam binnen. Er is een 'heer om dc senho_ ï'ita te spreken. Laat maar binnenkomen I Zij was al niet blij meer wan neer een gegadigde verscheen. Het was toch weer een vreemde; een man; die zij niet durfde te ver trouwen. De deur werd geopend en Egon Domhuis trad bim^n. Een oogenblik stonden ze beiden sprakeloos tegenover elkaar. Mijnheer Domhuis? Juffrouw Serenus? (W«rdt vervolgd). J M Nicman van Hilve sum M II Lucassen van Made pa. J J A M Leenaarts van Louiopzand '1\I M van Duijl van Tiburg W Pot van Amsterdam M W Ver_ vloet van den Bommel -- G Schou ten en gezin van Utree t W M 'i' Luijpers van Arcen ei Velden A P J M Claasscn vaq Bladcl en Netersel. Vertrokken: J II Muis naar Sprang-Capelle C M W A Christ naar Amsterdam II Lagas naar Zuilen P G van Ierscl en gezin naar Ooster hout. BIJZONDER GERECHTSHOF 's HERTOGENBOSCH. Voor het Bijzonder Gerechtshof te 's Hcrlogenbosch stond vorige week Dinsdag o.m. tercchi H. C. Ram. stijn; 25 jaar, schippér uit Was pik. Hij deed dienst als lid der Deutsche Kricgsmarine |p een- mij nenveger. De cisch luidde 3 japr gevange nisstraf met aftrek van voorarrest. BRABANTS VOLKSHERSTEL. De Directie van Bralfants Volks herstel d"el+ ons medeadat dc ver koop der import-sigaraften; waar van de extra opbrengst bestemd 's om de on, en minvermogende oor logsslachtoffers in de noodgebieden in staat te stellen tot aanschaffing van de aan deze noodgthi.'dan toe gewezen extra textielgoéderenzoo_ als dekens; lakens en sloopen, uit sluitend is geregeld dojir het Lan delijk Bureau van j Nederlands Volksherstel in Den Hqag, met de Vakgroep Tabaksimnorteurs; de Vakgroep Tabaksdetailljsten en het Rijksbureau voor Tabak. Brabants Volksherstel staat ge heel buiten deze regeling en wordt ook in den verkoon niet' betrokken. Nederlands Volksherstel heeft steeds voorop gesteld, dat voor verkoop der sigaretten] de tabaks- handel moest worden ingeschakeld. Het lag aanvankelijk in de be doeling de sigaretten in omloop te brengen door middel Pan een lo terij-systeem; waarbij idan de ge lukkigen togen norma|en pnijs hij de detaillisten een pakje zouden kunnen betrekken. Ajingozten dit op bezwaren stuitte tón de Vak groepen Importeurs en Detaillisten zulks op commerciefle gronden; werd uiteindelijk besloten de pak jes te verkoopen tegei' verhoogden prijs, zooals dezer dfigen in de bladen werd gepubliceerd. HEUSDEN. Gem eenteraadsvergadering. Bij de raadsvergadering waren tegenwoordig de heeren Buskens van den Planologisclich Dienst en Ir. v. d. Laan; Stedellouwkundigc. El' werden uiteenzettingen gege ven over de wederopbèuw-plannen. Wenschelijk zijn nieuwe verbindin gen van Waterpoort, langs cicho_ reifabriek naar Herpstche Poort; van Gasfabriek noaij Oud_IIeus_ densche Poort; vanaf Wiijksche Poort over Burchtpleii) naar Oud- Ileusdensche Poort. In (le Demcr zal een riool g-legd wordenterwijl men den Demer wil uitdiepen en verbeteren. Grachten; wallen én bastions zul len in oorsnronkelijken staat wor den teruggebracht. Bij dc scheepswerf; richting Bern en b-ng, zijn indusi'rie_tcrreincn gedachh liet Burchtplein komt voor Wo ningbouw in aanmerking en voor ''en bouw van een nieuwe R.K. Kerk. Het gemeentehuis zal weer ko men op de oorspronkelijke plaats; maar zal ui'gnbreid worden tot de Joodsche kerk. De Protestan'sehe kerk zal wor den gercstau'-no'd en zal wederom een toren krijgen. Voor's zullen in Heusden een spo'-ttcrein en een zwemgelegen_ heid komen. De volgendë spreker ide heer Bus- kens; merkte on, dat er in Hens, den meer welvaart moet komen floer de vesti"ing en he- fet zich trekken van kleine industrieën. Na enkele opmerkingen dankte de Burgemeester de heide heeren voor hun ui'eenzrtf in"en en werden ''oor den raad enk"le stuklcrn voor kennisgeving aangenomen. Aangenomen werd ri* bezoldiging van «nere'-arts en g"meente_ontvan_ gor tij''-Wik te verhoo"en. TT«i Herdenkingscomité voor Brn_ benterho gesneuvelden kree« een befte"" van 10.ter beschikking gesteld. Vermindering vanr h'ioolhelasting werd toegestaan aan de firma de Haan en Oerlemans. Over het j"ar 19161947 werd het vermcnlgvuldi- "ingscijfer voor lie* schoolgeld voor h"t Lager Onderwijs vastgesteld op twee. Ve-zoek om verkoop van een per, rc"l grond t.o. der voormalige oude Toren aan de Aan, en Verkoopver. te Horrtwerd 'ot een volgende vergadering aangcho DRUNEN. Ontwikkolingsavond. In het kader der Ontwikkelings, avonden van de RKAB, werd Dins dagavond j.l. tevens een dooden, herdenking gehouden. In de zaal prijkten de fo;o's van de vijf leden van de afd. Drunen; die in den oorlog waren omgekomen. Onder de aanwezigen merkten wij op: den hoogeerw. heer Deken Goosens; Burgemeester van der Heijden; No taris Schreurs en vele andere auto riteiten. De bijeenkomst werd geopend met het zingen van: Aan U o Koning der Eeuwen. Spreker van dezen avond was de eerwaarde Pater FidciGius met als onderwerp ;Ons katholiek verzet'. In zijn uitgebrei de uiteenzetting behandelde spr. het verzet der katholieke veréeni, ging onder leiding van de Bisschop pen en met een breede visie spoorde hij de toehoorders aan; indien het opnieuw tot een strijd mocht ko men, toch tc zorgen weer klaar te zijn. Het kerkkoor; dat deze avond haar medewerking verleende; zong hierna Kumortor Mortum en het Ecce delorum. De herdenkingsrede werd uitge sproken door den geestelijk advi seur kapelaan Simons; waarna dooi den voorzitter aan de nabestaanden van de gevallenen een herdenkings plaat werd uitgereikt. Dc avond werd besloten met liet zingen van Roomsclie BLijdscliap. Jaarvergadering der N.C.B. De N.C.B.afdeeling Drunen; hield Maandagmiddag 27 Febr. j.l. in de Gymnastiekzaal liaar alge meene jaarvergadering. In zijn openingswoord wees de voorzitter op dc verbeterde toe standen voor de boeren sinds de laatlst gehouden vergadering. De controle is voor hel grootste deel van de baan. Vervolgens wees bij op de verbeterde toestanden in ver band met dc distributie van rijwiel banden; in welke de plaatselijke afdeeling van de N.C.B. mede zeg genschap beeft'. Veertig procent van de toegewezen rijwielbanden wor den onder de boeren verdeeld. De voorzitter dankte in verband hier mede vooral dc liceren de Jong en Kamp. Van de periodiek aftredende be stuursleden dc heeren M. van Hal- der en Corn. Klijn, werd de heer Klijn; die zich herkiesbaar stelde, met 160 van de 176 uitgebrachte stemmen herkozen. In de plaats van den lieer v. Halder bracht liet bestuur een can, dldaat naar voren, o.a. den heer C. van Spijk. De vergadering vond één candiciaat wel wat weinig en stelde den lieer M. v. d. Iloven als candidaat; welke werd gekomen met 104 stemmen. De onderlinge functies zullen in de komende be stuursvergadering worden verdeeld. Door den heer Kick werd een zeer belangrijke en interessante lezing met film gegeven over (le T. B.C.-bestrijding bij vee. De di recteur der Veecentrale van de NCB hield hierna een korte be spreking voor de vee-levering in het algemeen. In de plaat-s van don lieer v. d. Geld welke vertegenwoordiger der Vee_ccntrale was, kunnen gegadig den zich opgeven hij den voorzi'ter. Mededecling werd gedaan'dat dooi de Stiorhouderij-veroeniging inmid dels de vijfde stier is aangekocht; welke genïnatst is op het Sempkc bii de wed. v. d. Sanden. Op Woensdag 5 Februari zal een her_oprichtingsvorgndering worden gehouden van de Pluiinvce_vcrceni_ gina. Het officieele 'afscheid van den secretaris der N.C.B. den lieer v. Halder, welke deze funclie jaren lang heef' vervuld: zal "oschiedcn bii het jubilea_fecst in Mei a.s. Na de rondvraag sloot de voor zitter de vergadering op de gebui- kelijkc wijze. Jubilea. De handbooffscbu'terij ;:Don Doel' vierde 28 Jan. j.l. haar 75_jarig bestaan. De dag werd beconnen met een H. Mis voor dc overleden cn levende leden der vcreeniging. Des avonds kwam men in liet clublokaal van eten heo<- Th. Els_ hout in vergadering bijeen. k. v. p. De propagandisten van dc K.V.P. zullen deznr dagen aan de. leden een circulaire bezorgen. Enkele da gen nadien "zal men aanvangen met liet-ophalen van de contributie. NIEUWKUIJK. Jaarvergadering Veefonds. Dinsdagavond j.l. hield in café Slegcrs het Veefonds haar alge meene jnarvergad'M'ing. De voorzi'ter, de li.cer .Tac. Mos_ termans opende de vergadering met den christeïijken groet en een har telijk woord van welkom: waarin hij de leden een Gelukkig Nieuw jaar toewenschte. Hierna gaf de secretaris de heer Th. Mostermans; oen uitgrb-cid verslag. Hieraan onlleenen we het volgende: De «olnle inkomsten be_ droegen 2785.50. De uitgaven 2356.05. Batig saldo 435.45. Er wcft dit jaar aan 13 stu'-s vpc een bedrag van 2350.05 uitgekeerd als opgegeven vee. De vleesehnéijzen wer''en als volgt vastgesteld: voor kalfkoeien 80 cl.; voor jong vee 70 cent en voor gewoon vee 60 ct. al'es per pond slaehtffewicht. V'm dc af+redende bestuursleden de lieer J. van Escelen en .T. van B'adel we-d eerstgenoemde herko_ zpn terwiil In plaa'-s van den heer ,T. van Blade! die niet meer in aanmerking wonschte le komen de heer G. van den Brand werd benoemd. Uit de vergadering werd de vraag gesteld of er ook vergoeding kwam voor het na de bevrijding gestolen vee. Voor deze aangelegenheid zal het bestuur op een nader te bepalen datum een speciale vergadering be_ leg"en. Met een dankwoord aan den se_ crc.ai'is voor- diens uitgebracht ver slag en accuraat beheer; sloot de voorzitter de vergadering. Parochieel Zangkoor. Donderdagavond j.l. hield het zangkoor in liet Parochiehuis een algemeene ledenvergadering. De Zeereerw. Heer Pastoor opende deze bijeenkomst met den christeïijken groet en een hartelijk welkomst woord. Speciaal verwelkomde bij den nieuw-benoemden directeur den lieer v. d. Broek uit- Drunen; die vanaf heden voortaan de leiding zal hebben over het Koor in de meerstemmige- en Gregoriaansche muziek. De heer v. d. Broek; te dezer ge_ legenlicid als zoodanig geïnstal leerd: spra'ic een opwekkend woord. Hij dankte op de eerste plaats het bestuur' voor zijn benoeming en het in hem gestelde vertrouwen. Verder wees hij de leden op hun pliclilen ten onzichte der repetities cn spoor de allen aan deze trouw te bezoe ken. Mef algemeene medewerking van de leden hoopt hij het Koor tot bloei te brengen. De lieer Adr. v. d. Brand Jzn. werd tot onder,voofzltter gekozen. Mooie verbetering. De Kerkstraat alhier wordt van een geheel nieuwe klinkerbestrating voozien. De bestaande zandwegen ep 't Hoog en vanaf de Paters naar Haarsteeg, zullen met puin worden verhard. Een cn ander is een ver betering die door velen ten zeerste zal worden toegejuicht. VLIJMEN. Vlijmen wil z'n vooroorlogsche gebruiken weer "zooveel mogelijk in eere herstellen, zoo ook de viering van Carnaval; zoodal men weer In eigen plaats feest kan vieren. Dit was de conclusie van een bespre- Icingdie de verschillende buurt» vereenigingen hielden en waarbij plannen werden beraamd; reeds voor dit jaar. Een optocht zal met het oog op den korten tijd van voorbereiding niet gehouden wor den, maar wel zullen Maandag en Dinsdag wedstrijden voor gccostu- meerde groepen worden gehouden; de prins zal worden ingehaald en op liet terrein der Vlijmensche Bovs zal een gccostumcerde wedstrijd plaats vinden. In elk geval zal het programma zoo aantrekkelijk mo gelijk zijn voor iedereen. SPRANG-CAPELLE. Benoemd. Tot secretaris-penningm. der Fok, en Conu'öle-vereeniging ,De Voor uitgang' te Sprang-Capelle, is be noemd de beer D. H. de Bic te Sprang. CAPELLE. De gemengde zangverecniging ;'t Rozt'iinopje' gaf j.l. Woensdagavond voor baar dona.eurs cn honoraire leden en Donderdagavond d.a.v. voor niet-leden in het Stationskof- ficnuis van aen heer P, Pruijssers onder leiding van haar directeur den heer sars uit Waalwijk, een uitvoering; waaróp de vereeniging de operette ;De dochter van den Molenaar' van D. van der Sluis voor het voetlicht bracht. Niet.egensvuanüe de vereeniging verschillende jonge krachten telt die voor den eersten maal ten too mde verschenen; kon de opvoering van deze operette ieders bewonde ring wegdragen. Er werd vlot ge speeld cn alle rollen werden op su blieme wijze vertolkt. Zonder aan het spel van de anderen iets te kort te willen doen, willen wij hier speciaal wijzen op de vertolking van de rol van den molenaar; Phil- lepe Mureau en diens dochter Made leine, alsmede op die van den landeigenaar Coclict en den ge- waanden professor Robert Walram. Ook dc koorzang cn het solisten- werk waren tot in de puntjes ver zorgd. Het geheel gaf blijk van grondige voorbereiding cn leverde het bcwiijs; dat de leiding der zang verecniging bij den heer Sars in uitstekende handen is. Ondanks de strenge 'Koude was de zaal beide avonden tot de laat ste plaats bezet en moesten velen zicli me; een /staanplaats tevreden sfcllcn. Met de meeste voldoening kunnen bestuur, directeur cn wer kende leden van ,'t Rozrknopje op deze beide avonden terugzien. Op baar baan aan de Nieuwe- vaart organiseerde de IJsclub Een dennest j.l. Woensdagnamiddag wedstrijden in hardrijden, die door het minder gunstige weer hevige koude niet zoo'n groote belang stelling trokken. De uitslag van deze wedstrijden luidt als volgt Hardrijden jongens tot 17 jaar: le prijs A. van Beek te Vrijhoeve- Capelle; 2e pr. J. J. de RooijCa_ pellc. Hardrijden heeren 17 tot 30 jaar: le_ en extra_prijs Jac. Rosenbrand te Kaatsheuvel2e pr. Adr. van der Schans te Capelle; 3e pr. J. dc Poorter te Waspik. Hardrijden heeren 17 tot 30 jaar op Noren: le_ en extra-prijs: A. Versteeg te Capelle, 2e prijs G. Waarts te Capelle. Hardrijden hoeren boven 30 jaar: le pr. Ant. de Jong. Onze vroegere predikant Ds. J. R. Cuperus; thans te Doornspijk, ontving een beroep naar de Ned. Herv. gemeente tc Middelliarnis. WASPIK. We hebben dit seizoen zeker niet te klagen over gebrek aan uitvoe ringen en daaronder hebben we veel tc genieten gehad. Verleden weck gaf Concordia in hotel Rovers drie avonden ren opvoering van 't tooneelspel .Haar andere man' en met groot succes, zoowel wat bet snel als de belangstelling betrof. Terecht werd speelsters; spelers en regisseur donk gebracht door den heer van Vélthoven voor de su_ bliemn wijze; waaop dit stuk werd vertolkt. Zaterdagavond gaf het tooneel- gezelschap Bïaakensic'n uit Den Fnng het bekende sfuk ,De Witte Non' in hotel van Ierscl. Dit dra matisch tooneelwerk. dat w.ij al meermalen in ons blad gerecen seerd hebben; had ook thans veel succes en veel waardcering. RAAMSDONK. Als 'noster der Ned. Herv. Kerk is benoemd de heer P. Blom Jzn. Door liet Comité der Oranje- vereeniging worden voorbereidin gen genomen voor een waardige herdenking bij de geboorte van de nieuwe Oranjetelg. De schoolkinde ren, zoowel in 't Dorp als op het Veer; worden getracleerd, tewijl er voor tien verschillende attracties zullen zijn. Ook de buurt vereen!- gingen zullen niet achterblijven. GEERTRUIDENBERG. Hedenavond (Dinsdag 4 Februari) zal door de Bouwkas Rohyp; ge vestigd te Amsterdam, in de ver gaderzaal van den heer van Wiet, marschen alhier een propaganda- avond worden gehouden; teneinde de belangstellenden nader kennis te doen malen met bet Bouwkas. wezen in Nede-land. De heer Ribbens; districts_in_ specteur; zal als spreker ontreden. Gelegenheid tot het stellen van vragen is alleszins opengesteld. A.s. Donderdag wordt door 't flanks Revue_gez"lschap in de Bi_ oecoo—znal van den heer Baars een uitvoering gegeven. Dc heer P. S'nl uit Gocrtrui'tenberg treedt daarbij op als conferencier. De repute tie van dit gezelschap is wel van dien aard, dat een uitverkochte zaal verwacht kan worden. Ds. J. Visscber; Ned. Herv. predikmv te Geertruid"nb°rg; gaat vermoedelijk met April met eme. raat. GENOEREN. Woensdagavond 5 Februari a/s. om 7.30 uur wordt in de noodkerk te Genderen cn gom"onte_nvond gehouden ten b"h^eve van de ln enrich ting z'ind" Prot. Chr. Streek» H.B.S. te Waaiwiik. Sn rek er is het- bestuurslid Ds. H. Harkemn van Wiik en een beknop te financieele toelichting van. den 'penningmeesterterwiil Ds. J. Rit_ semn het shiits'iik gpeft. Medewerking vorteencn de pteat_ se'.iike zangvereniging van Gen deren, mej. C. Zwart uit Waa'wiik fsonraan) en de lieer TT. Nieuw_ koon uit fïeesb"en torgel). Daar deze mid'te'harp onderwiis_ inri"hting naar algemeen gevoelen in itra"nn ook vden van vhes+aan heeft; is het zaak voor het volk dat di+ in de allereerste plaats niaa's aangaat er ziin b"stp kr-eehten aan te geven. D"ar dit onderwiis-instpiuif voor zijn be staan ook mede aangewezen is op het Land van flensden on Altena; is o.a. het doel van deze gemeente- avonden: de gedachtengang van 't volk van het land van de kiel verder om te leggen en te stellen op Waalwijk. Op genoemde avond wordt een collecte gehouden. D.V. Vrijdagavond 14 Februa ri a.s. om 7.30 uur hoopt het be stuurslid Ds. H. Harkema met me dewerking van het duet mej. C. Zwart en de heer G. Janson; H. Nieuwkoop orgel, in de groote kerk te Sprang ten behoeve van de kinderen van ons volk op de rots te slaan. KORTE BERICHTEN. De niet-officieele guldenkoers in Zwitserland geeft de laatste weken een scherpe stijging te zien. De of ficieele koers is 100 Zw. frs^ 162; de niet_officieele koers echter is belangrijk lager. Begin Januari werd voor 100 47.50 Z\V. frs. ge geven, later echter Zw. frs. 67 tot 69. Deze verbetering weerspiegelt liet terugkeerend vertrouwen van Zwitserland in het herstel van Ne derland. Een gevangenisstraf van 15 jaar werd geëischt tegen den 47_ jarigen landbouwer C. P. uit Roo sendaal; die einde Augustus van liet vorige jaar zijn 21_jarige doch ter Johanna door wurging om het leven baclit; nadat hij haar ver scheidene maanden in een door wagenassen en balken geblokkeerde bedstee had opgesloten gehouden. Nederland wensclit de tot standkoming van een vrijonaf hankelijk en democratisch Oosten rijk. Sedert de bevnijding kreeg ons land 379 nieuwe* burgemeesters. Het Amerikaansche staatsde_ partement heeft bekend gemaakt dat men formeel de pogingen heeft gestaakt om te bemiddelen tusschen de Chineesche communisten en na tionalisten. Tegen den commissaris van poli'ie van Tilburg Boersma; wiens aanklacht wij in ons vorig nummer uitvoerig hebben vermeldwerd door het Bijzonder Gerechtshof te 's Bosch de doodstraf geëischt. De Leeuw cn van de Pol worden uitgenoodigd ons land te vertegen woordigen op de Europeesche kam pioenschappen 45/2, welke in Maart 1947 in Zurich worden gehouden. Het tribunaal te Leeuwarden veroordeelde A. J. baronesse van Harinxma thoe Slooten uit Beet- serszwaag tot 120.000 boete; daar zij o.a. on haar landgoed jacht, recht verleend heeft aan den voor_ maligen rijkscommissaris voor Friesland Boss en leden van de ,-Feldgendarmerie' onder h-ding, dat haar zoon niet verplicht te werk gpsteld zou worden en dat haar woning en gebouwen niet ver der voor voedering in aanmerking zouden komen. PIET VAN ZELST RIA VAN NISPEN hebben de eer U kennis te geven, ook namens weder- zijdsche familie, van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de kerkelijke in zegening zal plaats hebben op Maandag 10 Fehruari 1917 te 10 uur in de pa rochiekerk van den H. An- tonius van Padua, waarna ter hunner intentie de so- lemncele H. Mis zal worden opgedragen. Waalwijk, Januari 1947. Grootestraat 335 St. Antoniusstr. 41 Toekomstig adresGrootestraat 280 Gelegenheid tot gelukwenschen van 1 tot 2 uur St. Antoniusstr. 4i. met veel vrijen tijd zoekt Brieven onder No. 1706 aan het Bureau van dit blad. Op 29 Januari j.l. overleed tot onze diepe droefheid, in het Groot Ziekenhuis te 's Bosch, geheel onverwacht, nog voorzien van de laatste H. Sacramenten, onze beminde zoon, broeder, behuwd-oroeder en oom JAN SMULDERS, in den leeftijd van 26 jaar. Uit alier naam J. J. SMULDERS— LOMMEKS. en Verloofde Waalwijk, 31 Januari 1947 Stations.-traat 53 De plechtige uitvaart heeft plaais gehad op Zaterdag 1 Februari j I. te 9 uur in de parochiekerk van St. Jan te Waalwijk Op 7 Februari a.s. hoopt mijn trouwe huishoudster PETRONELLA KUSTERS den dag te herdenken waarop zij 25 jaar geleden bij mij in dienst trad Gelegenheid tot feliciteeren op Zondag 9 Februari '47. Mej. A. DE BONT. Waspik. 30 Januari 1947. B 66 a. Op 23 Februari a.s. hopen onze geliefde ouders H. W. VAN LAARHOVEN en J. VANLAARHOVEN- MEULKENS den dag te herdenken, dat zij voor 25 jaar in het huwelijk traden. Hun dankbare kinderen. 's Gravenhage, Februari 1947. Vogelkersstraat 86. OoRLOGS- HERINNERINGSKRUIS. DE BURGEMEESTER van Waal wijk brengt het volgende ter kennis van belanghebbenden. Degenen; die in oorlogsdagen van Mei '940 als militair de koninklijke Landmacht feitelijk aan den strijd tegen den aanvaller hebben deel genomen, met andere woorden daad werkelijk in geveent zijn geweest, en overigens aan zekere eischen voldoen, kunnen, voor zoover zij tot nu toe niet voor het OORLOGS- HERINNEKINGSKRUIS, c q met gespen, in aanmerking kwamen, thans een aanvrage indienen voor een machtiging tot het dragen van een OORLOGS- HERINNERINGSKR UIS met den gesp Nederland Mei 1940. Voor thans in werkelijken dienst zijnde militairen geeft Legerorder 1946 No. 297 nadere aanwijzingen ter zake. Zij die niet in werkelijken dienst zijn. kunnen zich voor het benoo- digde aanvraagformulier wenden tot den naastbijzijnden Garnizoens commandant of rechtstreeks tot het Ministerie van Oorlog, Afdeeling a i. De volledig ingevulde formuli ren moeten bij het Ministerie van Oor log. Afd. a f, worden ingediend. Kr wordt nadrukkelijk op gewezen dat behoudens bovenvermeld Oor- logsh rinneringskruis met gesp Ne derland Mei 1940 nog geen medaille, kruis of ander teeki n bestaat ter herinnering aan mobilisatie enlof oorlog 1939—1940. De burgemeester voornoemd, Mr. R. J J. LAMBOOY. 34) Het was spoedig duidelijk wat er gedaan moest worden. De zaag kwam al door de binnenmuur heen. Wij moeten die zaag tot- stil stand brengenzei Hassan. Laten we die kereltjes tot moes slaan; riep de Sirdar, blij dat er. iets te vechten viel. Zover is liet' nog niet; zei Hassan voorzichtig. Wij moeten pas slaanwanneer zij geen grote overmacht meer hebben. Als wc te vroeg gaan vechten wordt de Sul tan nooit bevrijd. Ik heb het", zei Berry. We slaan een paar stevige spijkers door die zaag. Dan zit h.ij werkelijk muurvast. En zo gebeur de liet. In .pen oude minaret liggen altijd wel spijkers. Zij lagen in ie der geval in deze minaret. En met een stuk steen waren deze spijkers spoedig door de bewegende zaag ge slagen. De zaag stokte. Dat is niet pluis, zei Halef. Ik ben met spoken opgegroeid; je moet minaretten niet omzagen; zei de ander, het zijn de torens van Allah. Dc grootvizier; die de zaag niet meer hoorde, kwam juist aanlop n om te horen wat cr aan de hand was. Kabinetten, Ladekasten. Eiken kisten Friesche staart- en stoeltjes-klokken. Koper- en tinwerk, oude doorge werkte doeken, tegels, porcelein en aardewerk te koop gevraagd. Zendt s. v. p. briefkaart. JAC BARENDSE, ROTTERDAM Schiedamscheweg 122 GEVRAAGD: voor direct ol per 1 Mei. F. HAANSTRA, Heistraat D 95 CAPELLE. TE KOOP AANGEBODEN: in prima staat, 3135.— grootestraat 20.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2