K0LENB0NNEN GELDIG. I De Echo van het Zuiden „DE STICHTSE" DE STICHTSE" A. COPPENS' Brandstollen handel NET MEISJE Plusfourbroeken SMEDEN, LASSCHERS, BANKWERKERS en SLIJPERS, BON 65 Brandstoffenkaart T 606 CHOCOLADE MELK GROOT VOCAAL CONCERT NIEUWS UIT KAATSHEUVEL Jongensjassen Herenbroeken KLANTENBINDING VRIJ. Warm of Koud vraagt thuiswerk Van de Ven's Kleding-winkel Waalwijk GEVRAAGD EEN NETTE MANNELIJKE OF VROUWELIJKE KRACHT, DUS natuurlijk naar het alom bekend adres Grootestraat 189 a - WAALWIJK Te lel. 28 2 H. H. Commissieleden en Bestuursleden. en elk uur van den dag. Melkinrichting „W. A. M. I." Waalwijk op Woensdag 5 Februari 1947 Groot Toonwerk: „DE KONINGSZOON" No. 10 Dinsdag 4 Februari 1947 Op 8 Februari a.s. hopen onze geliefde Ouders A. J. DE LOUW en J. A. DE LOUW-VERSTUNEN den dag te herdenken, dat zij vóór 25 jaar in het huwelijk traden. Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van hunne dankbare Kinderen. LOUW COR PILT ADRI FRANSJE Waalwijk, Februari 1947 Westeinde 12 ROUW KLEDING wordt 6ij ons binnen 24 uur diep zwart geverfd. Chem. WasseJlj en Ververij „DE STICHTSE" WAALWIJK. Persbericht No. 243. Bij mondeling vonnis d,d.7Januari 1947 werd JOHANNES HARTEVELD, van beroep vischventer, geboren ie 's Gravenhage, 17 October 1910, wonende te Waalwijk, Giootestiaat 34 f, door den Tuchtrechter voor de Prijzen in het Arrondissement 's Hertogenbosch terzake, dat hij op 3 October 1946 te Waalwijk zijn op voor het publiek duidelijk zichtbare wijze ten verkoop uitgestalde hating. b kking, harderwijker en zure ha ring niet van een prijsaanduiding had voorzien, veroordeeld tot een geldboete van f50.(zegge: vijftig gulden), benevens openbaarmaking van dit vonnis. Persbericht No. 253. Bij mondeling vonnis d d. 7Januari 1947 werd ADRIANUS JOOST DE WIND, van beroep groentenkoopman, ge boren te Drongelen, 22 Mei 1924, wonende te Waalwijk, Grootestraat 112, door den Tuchtrechter voor de Prijzen in het Arro> dissemenl 's Her togenbosch. terzake dót hij op 27 Augustus 1946 te Waalwijk zijn op voor het publiek duidelijk zi. htbare wijze ten verkoop uitgestalde spi nazie, bloemkool, tomaten, appelen enz. niet van een prijsaanduiding had voorzien, veroordeeld tot een geldboete van f50.— (zeggevijftig gulder), benevens openbaarmaking van dit vonnis. Mevr. OERLEMANS-v. d. HEUVEL VRAAGT voor spoedige indiensttreding voor dag en nacht. Aanmelden HOOGEVAART C 28 CAPELLE. SCHOENMAKER (Handwerker) voor maatzaak of fabriek. Brieven onder No. 1707 bureau van dit blad. 7 tot 11 jaar, 25 punten alle maten, 15 punten 6 tot 16 jaar 10 punten gemaakt in eigen fabriek. Grootestraat 178. OPLEIDING Schoonheidsspecialiste manicure elec. ontharen haarverzorging. Lessen te BREDA, EINDHOVEN, MAASTRICHT. Aan vang der cursus begin Maart. Inlichtingen: ACADEMIE VOOR LICHAAMSCULTUUR Keizersgracht 556, te AMSTERDAM voor een zich te GEERTRUIDENBERG vestigende industrie voor LANDBOUW WERKTUIGEN tegen de toegelaten loonnormen* Gegadigden gelieven zich te melden op ZATERDAG 8 FEBRUARI as tusschen 2 en 4 uur in het Hotel W> JANSEN tegenover het Station te Geertruidenberg. Aan de Melkinrichting de W.AM I. te Waalwijk kan geplaatst worden voor lichte Kantoorwerkzaamheden« Typen strekt tot aanbeveling. Aanmelden: KANTOOR „W A. M I." verzorgt al uw kleeding. Zoowel stomen als verven Ook WOLLEN DEKENS - VLOERKLEDEN GORDIJNEN ENZ. MOMENTEEL VERVEN WIJ WEER ALLE KLEUREN. Wij vragen voor de Langstraat e. o. nog DEPOTHOUDERS en COLPORTEURS. CHEM- WASSERIJ EN STOOMVERVERIJ 91 W A A L W IJ K. Bij de as. blijde gebeurtenis van ons Vorstelijk Huis vergeten wij de jeugd niet. V\ ij zijn in staat voor U klaar te maken elke hoeveelheid Vraagt inlichtingen. TELEFOON 383-351. LIEDERTAFEL „OEFENING EN VERMAAK". om 8 uur in de Concertzaal Musis Sacrum" te geven door de Liedertafel „OiFENING EN VERMAAK" in samenwerking met het Gemengd Koor „AURORA" uit Oosterhout. Opera- en O'aloriumfrsgmeftten uit: „De Wapensmid", „Nabucco", .,De Parelvisschers", „Thanhauser", „Die Jahreszeit*n". (Zie verder programma's.]] Toegangsprijs I 2 - voor niet-leden. H.H. Donateurs hebben vrij toegang met recht tot i troductie van een dame. Loop der Bevolking Gemeente Loonopzand. Bevolking op 1 Januari 1946: Vermeerderd door geboorten met Vermeerderd door vestiging Verminderd door m. 194 225 vr. 189 215 Man. Vr. 6111 5738 Tot. 11849 Totaal 418" 404 overli.i den vertrek 70 310 Tola! .271 6529 6142 Totaal 380 320 Bevolking op 1 Januari 1917 Totale vermeerdering 38 m. en 84 vr. 122. 6149 5822 is 11971 Vermakelijkheidsbelasting. Wat aan vermakelijkheidsbelas ting in onze gemeente in 1940 werd uitgegeven toont een onderstaand overzicht; waaruit te concludeeren valt, wat er in ruwe schatting aan vermaa'K gespendeerd wordt. Belastingopbrengst van bioscopen variété enz. 4885 Sportwedstrijden 829 Tooncelvoorstellingen 3574 Concerten 503 Overige uitvoeringen; w.o. dansen etc. 1534 11325 Waar de vermakelijkheidsbelas ting 20% bedraagt; is voor boven staande vermakelijkheden door de bezoekers minstens uitgegeven 5(5.625.—. Voor vermakelijkheden berekend naar oppervlakte van de lokalitei ten, wat omvat de heffing van ver_ makelijkheldshelasüng met de l<er_ misdagen van de diverse zalen en café's; werd opgebracht 778. Hoeveel deze uitgave van de divcr_ se café-houders van de Inwoners vraagt is moeiWjk te schatten, doch als we z"er bescheiden het vijfvoud nemen; wordt dit een uitgave van 3890.—. Aan staangeld voor de kermls- staanplaafsencircus etc. werd ont_ vangen 8650.Nemen we de uit gave van het publiek voor deze vermakelijkheden eveneens 5 maal zoo hoog; waar mogelijk een 10_ ▼oud niet overdreven is, dan wordt hier minimaal 43250.voor ge spendeerd. Alles bijeen zou liet publiek al leen in zijn eigen gemeente dus mf"«t"ns 103705.aan vermake lijkheden offeren", daarbuiten nog. wal uitgegeven wordt fan genoe gens waar geen vermakelijkheids belasting voor geheven is, als: Fancy fair; attrac'ic Sticnting 1010/ 1945 etc., dan kunnen we zonder overd rij ving berekenen dat allen in de g'-meente minstens 120.000 aan vermakelijkheden in 1916 is besteed. Er is niets in onz" eemeen. te te doen; wordt wel ens beweerd. Wat zeggen U deze cijfers? Bond van Huiseigenaren. De Bond van Huiseivenaren hield Donde'-dnKnvond j.l. in Euphmia zijn jaarvergadering. Uit he jaar verslag bleek, dat het leden'al der vereeniging was gestegen van ruim 102 me een b"zit van 537 wo ningen. De kas sloof met een batig slot van ruim 180.De enntri- buMe voor 1917 werd benna'd op 1.75 per lid voor aanslui'ing aan den Alg. N"d. Bond van Huiseige naren en 25 ct. per woning voor de cigrn kas. F,r werd Z"cr uitvoerig van ge dachten gewisseld over onderver huring: waarbij hnurverbooging moediik is, met coedken-ing van de P-iizencommisrie fp Tilburg. Boslofen werd welerom geregeld om de drie maanden fe vergaderen om het noodige contact fe b"waren. De aftredend" heskuv'sled^n de heeren J. van Gestel en H. Dekkers werden herkozen. BiIjerf_compgtif'ie le klasse District Kaatsheuvel. Trouwe Onkomst kamnioen. In den Jankten wods'riid welke Trouwe Opkomst moest snrinn tegen D.E.'n.: behoefden d" Ne'tens e.s. slerli's 2 nun'en te hnt"n om de_ ffniMef kamnioen te ziin. Tn een sleelig^sn-elden wdst-vid konden de kamnioenen slechts 'lp 2 b"noo_ dig'le nnnten halen. Wij wns^lien de kamnioenen van barie nroHeiat en ziin e^ van da' zö in de a.s. dis'rlctswedstrijden een har tig werkte zullen meesoreifn. De ui*slagen waren als volg': T'-o"we OpkomstKOT '38 100 NA SDES 9—1 Hon?''- serie Trouwe. Opkomst P. Ne»'en 53. Hones*e partii_eemidde'd" Trou we Onkomst P Vcónn 18.75. Hoogste serie KOT '38 P. Snoeren 42. Hoogste r>ar'!j .gemiddelde KOT '38 P. Snoeren 5.26. HnoTs'e serie NAS .T. d- Nijs 24. Hoogste navVi_gemiddekle NAS Tli. v. d. Heijden 6.81. Hoogste serie DES G. v. d. Velden 29. Hoogs+e nnrtn .gemiddelde DES H. "-'op'e-bnek 4.95. DES—,Trorw- Onkomst 82 KOT '38—KOT II 6—4 Ons Genoogen cnopMp haar P'-ii Jfampfoenswedstriid tegen sterke TOP uit Waalwijk en verloor met 8—2. R.K. Middenstandsvereeniginj. Op de laatst gehouden vergade_ rlnrr van de R.K. Middenstandsver- «eniging kwam het denkbeeld naar voren èen praatavond te organi- scercn. Dit idee is door hét bestuur in een vasten vorm gegoten en de pri meur vindt plaats a.s. Woensdag in de kleine zaal van Euphonia. Om 7.20 uur begint het debat. Verschillende zeer interessante onderwerpen zullen onder de loupe worden genomen en alle midden standers worden zeker verwacht. Wedstrijden op de Ijsbaan ;;Mast en Duin' te Kaatsheuvel. Zaterdag j.l. werden op de banen van ,Mast en Duin' wedstrijden op de schaats gehouden. De deel name was zeer bevredigend en houdt goede beloften in voor de toekomst. Er werd verreden500 M. lange schaats, 500 M. korte schaats; 2500 meter en lot slot werd een wed strijd in het sclioönrijdcn voor pa- en gehouden. De uislagen waren als volgt: 500 M. lange schaats: le prijs v. d. Wiel Drunen; 2e pr. Over steeg Capclle. 500 M. korte schaa's: le prijs B. van Ileesch Kaatsheuvel, 2e pr. L. van ITeeseh Kaatsheuvel. 2500 M.le pr. H. Oversteeg Ca pclle; 2e pr. Heeren Tilburg. Sclioonnijdcn voor paren: lc prijs v. d. Hoven-Sclinenmakers, 2e pr. S'-lv'll-en_Vekemans; 3e pr. De Haar_Aussems. De organisatoren hadden deze keer eer van hun werk. Alles ver ben in de hes'e stemming en dank zij- de medewerking van de plaat selijke politie, hadden de wedstrij den een vlot verloop. Een goede ge'uidsinstallaMe zorg de voor de noodige muzikale af wisseling. De jurv had voo'-al hij het sehoonrijden geen gemakkelijke taak en een woord van aan liaar is hier dan ook z-ker on z'n olnn's. Er waren mooie en nuttige prij zen beschikbaar gesteld en de win naars waren dan ook allen hoogst voMnan. Tietschijnt in de bedoeling fe liggen t"t de oprichting van één groote ijsclub te l<om"n" waarvan all" snor'ieve jongriui lid kunnen worden. On de ouderen cchtT wd_ ke de schaatssport nog steeds be_ oef"r,enword' ook vas' rorekend. Wanneer de p'annen vaster vorm hebben gekregen zal door middel van de pers etc. een en ander nog worden bekend gemaakt. BERKDTJK. Statiedag St. Jan. De harmonie St. Jan hield Zater dag baar jnarliiksehe StaMedng. Om 3 uur ver'rokken do muzi kanten vanaf café van Din'erep voor een muzikale rondwandeling. Des avonds werd een goede maal- tijd anng''hod«n: wa-uan zich al len tegoed ded'n. Door de led"n van de harmonie, werd de avond gevuld met muziek; zang en too_ neel. Tiet solistenkwartet; bes'aa^de uit de beovap B"rgm-ns: v. Gulik; Maas en Musters; voldeed bes'. De lieren BergmansLahol e.a. kwa men met prachtige zangnummers raar voren-. Vooral Bet rondrpj/ppd circus dat op'rad rn"* een beroem de danseres; de sterkste man van de wereld en een (redresseerde beer; deed de aanwezigen schnterlaehen. Na nncr een goede fractatie kwam het einde van dezen geslaagden avond. ST. JOACHTMMOER. Onrichting Tuinbouwvereeniging. Op de groote jaarvergadering van den Boerenbond alhier werd over gegaan tot het onrichten van een t u '"bo"w vereeniging. De volgende personen werden als bestuur g-ko'"",T. Brouwers; voorzft'er; J" Klün: s"cr._penning_ meester en W. Houtepen. Toonccl. Zondac 9 Februari a.s. zal de BKJB alhier wederom optreden met een bliisnel<re' it eldIloe Baas Bommel boef werd. Dat deze vereeniging alhier sym_ pa'lile beeft gewekt bewijst wel telkens de gro"'" t~ el nop; ook van bui'en St. .Toacliimmoer. Zii be7i" 'lan oe'r irr>"do kraelit'Pn een enkele uitvoering daar ge_ i""t> iiepFf tot nog toe steeds het publiek w"4"n en wij bo-en dat dit ook nu we^r het geval zal swjn en dat zij hei in hen gestelde vr'ronwen ditmaal niet zullen beschamen. In verband met de a.s. blijde g-beurtenis word°n in gebed Ne_ derland voorbereidingen getroffen om dezen dag tot een grooten feest dag te maken. In St. Joachimmoer is echter nog niets van een derge lijke actie bekend. Dat ook wij hier toe in staat zijn, bewezen wel de bevrijdingsfeesten welke ook hier op grootscbe wijze werden gevierd. Waar bl.ijft het destijds gevorm de Oranje-Comité? Laat toch ook ons dorpje deelen in deze vreugde niet builen; maar in St. Joachim moer. D:i| dit wat ongetwijfeld de wcnsch van iedereen is in vervulling moge gaan. LOON-OP-ZAND. Echo der Duinen. Zaterdag 1 Februari j.l. vierde onze Liedertafel ,Eclio der Duinen' haar jaarlijkschen Staliedag. Het ging er gezellig en vroolijk naar toe, zooals van ouds. De directeur de heer Wilmont; werd met een ,',lang zal hij leven' ontvangen en toegesproken; van wege hij voor de eerste maal als gehuwd man de zaal binnentrad. De beer Wilmont dankte den voorzitter en leden voor de huldi ging, alsook mede namens z.ijn cchtgenoole voor liet schoone ca deau bij gelegenheid van zijn hu welijk door ,Eclio der Duinen' aangeboden. Zondag 2 Februari was er een groote uitvoering voor leden en honoraire leden met hunne dames, waaraan medewerkten de heeren Kees Diddcn; Tonni Keunis en Wil ly Mol uit 's Bosch. Het programma werd keurig af gewerkt. De voorzitter sprak in zijn ope ningswoord ook over het te houden Festival met de a.s. Pinksterdagen; ter viering van het 75_jarig be slaan der Liedertafel. Ook sprak hij een opwekkend woord tol allen die over een stem beschikken om hun steun aan Echo del1 Duinen te verleenen en de kunst hoog te houden. Verder deel de hij mede dat liet dameskoor nu op korten termijn moest opgericht worden door aanzoek hieromtrent van de Oranjcvereeniging en be sloot dal het 3 Februari reeds de dag van oprichting was en hoopte op een overgroote deelname van de dames. Een collecte door den voorz. warm aanbevolen voor Katho liek Thuisfront; bracht 32.op. GEMEENTERAAD. De raad, der gemeente Loon-op- Zand—Kaatsheuvel was Vrijdag avond om 7 uur in openbare ver gadering bijeen. Voorzitter Burgemeester J. A. Fr. Mallens, secretaris M. van Nieuwstadt. De voorzitter opent de voltal lige vergadering met de Chr. groet, waarna hij de gebruikelijke [Nieuwjaarsrede uitspreekt. Nu wij <le eerste raadsvergadering in liet nieuwe jaar gaan aanvan gen; nu is liet mij een aangenaam te vervullen taak en een. in de vervulling aangenaam aandoende; plicht IJ allen, en in U alle in gezetenen der gemeente; van harte een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar toe te wensclien. Het is zoo de eenvoudige, goede en alomvattende wensch; die U gewis reeds vaak sinds 1 Januari in de ooien geklonken heeft, meest al vergt zeld van een stevige hand druk en die telkens voordien; bij elke jaarwisseling U en anderen tientallen, honderden malen toege sproken wordt. Wederkcerig heeft U die wensch minstens even zoovele malen een aniAr toegewenschl. vanzelfsprekend bereikten mij zui'ite wensclien uit Üw midden en uit alle lagen der bevolking; waar voor ik uiteraard U en lien ten zeerste dankbaar ben en hierbij nu bij herhaling; hartelijk dank zeg. Het was in het verleden wel ge bruikelijk, dat wij; bij den aan vang van liet nieuwe-ook een te rugblik wierpen op liet oude jaar. Het wil mij echter voorkomen dat dit thans niet voldoende zin heeft, wijl men wellicht bij voortduring zoii sluiten op onmogelijkheden tot verstrekking van juiste gegevens; waarop liet voortbouwen zou kun nen plaats hebben. De tijden z.ijn nog te ongewis en de veranderingen te veel in aantal en te groot in omvang, dan dat men reeds nu zou kunnen zeggen daar en d&ar alleen gaat het heen en alleen op deze wijze kan (zulks geschieden. Wanneer U hierbij alleen nog maar wilt bedenken; dat bijv. om trent «le vergoeding van oorlogs schade aan de gemeente of eenig ander publiekrechtelijk lichaam inderdaad nog niets vaststaand be paald is, dus nog niets d finilief is geregeld; dan zal hel maken van een overzicht van wat was en hoe en wat dit werd of van wat daar voor kwam, ook U van zeer twij felachtige waarde gewis toeschijnen. Ik zou U wel kunnen melden dat de enorme woningnood nog in geen jaren oogehevcn zal z.ijn; dat on_ hewoonhaarverkla ringen lii-rop moeten wacli'en, da' door de stich ting van -Ü0 noodwoningen voor sommigen de toestand iets verbe terde; vooral daar onze noodwo ningen in vergelijking niet vele an dere inderdaad een vrij behoorlijk figuur slaan, ninnr zou daaraan dan onmiddellijk moeten to-voegen dat wij tot nil toe nief eens in staat zijn een behoorlijke exnloi- tatie daarvan 'p te zet'en; wijl de daarvoor noodige gegevens; zooals kosten en prijzen van bouwen enz. ons ten ceneninale onllveken. De vraag kan zicli hierbij znlfs voordoen of de gemeente als zoo danig in die kns'en; zoowel stieli- tings- als exploitatiekosten, mede geïnteresseerd kan wo'-den; wijl alles misschien is le rub'-ice eren als kos'en door of 'engevoltrevan den oorlog; waarvoor, naar sommiger nieening. de groots'e volks"emecn_ schap; dus he« grlieele Nederland- scbn volkbehoort on te komen. Maar; ik herhaal het" ik kom daartoe nu niet, wijl e<- nog niets zeker te vertellen valt. Alleen z'ker is erh'er wel dit; dat de regeering en het bestuur van elke publiek rechtelijke organisn'ie voor enorme zorgen stan' en dat vrijwel allen met voorheoldieen ijver er naar streven met alles wat in hun is; daariiit zoo spoedig mogelijk te ge raken. De landsregeering staaf voor een berg van moeUükhedcn en slaagt er in: soms in korter, soms in lan ger tijdtelkens één of me°r er van fe doen ve.-dwiinen. In kleiner verband drukken ook op de be_ stuurderen der gemeenten vele las ten en vele zorgen; welke een on afgebroken werk. en waakzaam heid vragen en nog vele jaren zul len blijven vragen. Maar alleen zij die niet versagen zullen uiteindelijk overwinnen, mits allen; zonder uitzondering, beteiif zijn de schouders te zetten onder liét, alleen schijnbaar; onoverko melijke werk. Toen wij 1916 begonnen leek; zoo_ als nu, wat ons nog allemaal le wachten en te doen stond enorm. Bij liet begin van 1917 is dit beeld weer zoo. En toch is het beeld van nu alweer iels minder donker dan dat van toen. Eenig herstel en; waar noodig; vernieuwing aan; vooral verharde, wegen heeft reeds plaats gehnd het raadhuis is voorloopig hersteld', liet herstel van oorlogsschade aan woningenhoewel nog slechts een gedeelte van het vele; is begonnen en hier en daar beëndigder zijn gekomen, zooals ik hierboven zei; 30 nieuwe noodwoningen; er zijn er bovendien 3 weer in oprichting, 10 nieuwe woningen z,ijn in aan bouw en ongeveer 30 zullen dit jaar volgen, al met al zaken; die iets roet van het roetzwarte beeld af halen. Wanneer ik echter ook zeg dat dé woningnood trots dit alies nog steeds meer dan nijpend is en vooralsnog zal blijven, dan is daar mede niets anders dan de waar heid gezegd. De voorziening in eenigszins re delijke behuizing moet verre achter blijven hij de niet onredelijke vraag daarnaar. Huwelijken worden er meer geslo ten dan vroeger en men kan dit s'echts to"i"ie,hcndoch de b"hui_ zingsmogcliijkhed'-n houden daar mede geen gelijken tred, ja blij ven daaraan verre achter. Er zijn er ook die behuisd z.ijn op een wijze: welke voldoende wns toen dezelfde woning vroeger werd betrokken, doch die nu; hetzij door uitbreiding van het gezinsleden- aantal; hetzij door de door dit aantal, hetzij door de to-neming der leeft iiden van de kinderen noodzakelijke nfseheiding van de slaapgelegenheid der sexen: onvol_ doende behuisd z.ijn. De vestigings- moeel.iiklieden van elders wonende; doch hier werkzame b kwame en niet wel misbare vaklieden; is vrij wel nihil enz. enz. Me dunkt (Int deze enkele aan stipping van nog slechts een en kel punt van wat gedaan zal moe ten wordenhet iets minder roet zwarte li^eld van 1916 voor het iaar 1947 toeli nog altijd in zijn ellen dige zwarte donkerte een foei lee_ lijk doet zijn. Tk vertrouw er daarom op; dat telkens wanneer Uwe medewerking In zaken als de hier bedoelde ge vraagd wordt, deze vol'edig zal worden geg"vcn; ondat onder Gods rijksten z^venzonder welken ui teraard ook Uw werk nut'eloos is; lie' jaar 1947 veel moge b'-engen; wat nadien als heilzaam; goed en nuttig voor de gemeente en lin-e inwoners zal geboekt kunnen blij ven. De heer M. v. Nieuwstadt dankt als oudste raadslid. Mijnheer de Voorzitter; Als oudste der leden van dezen gemeenteraadofschoon niet het oudste raadslid; dan'.- ik U namens allen voor de hartelijk" wensclien door U zooeven geuit hij de In trede van lie4 Nieuwe Jaar. Wederkcerig wonsrhen wij I1; als mede hef geaeli' College; het aller beste toe in 1917. Ik spreek daarbij de hoop nit dat lie* pas b"gonnen jaar een jaar zal motren zijn van vruch'haro sa menwerking, opdat er besluiten znBen worden genomen die zullen leiden tot opleving en bloei van dez" ons aller dierbare gemeente. Hierna onat de voorzitter over tot behandeling der agenda. 1. De notulen worden con form de toenezonden afschriften zonder hoofdelijke stemming goed gekeurd. 2. Rij de ingekomen stukken is een schn'iven van Ged. Staten v. Noord-Brabant, houdende noed- keuring van het raadsbesluit tot het aanoaan van een geldWning bi' do Tn^asso-b-»nk. b'i de Rank van Nederl. Gemeenten, bij de Bouwvereenigino, verder een schrijven van Ged. Staten betref fende de opheffing der openbare school aan den Loonschendijk, waaromtrent in deze vergadering zal gesproken worden en een schrijven omtrent -de samenstelling van de schoolartsen-commissie, wat in verband zal geschieden met het centraal bestuur uit de omliggende gemeenten. 3. Verzoek van den heer I. J. M. Tuenissen, directeur van het Ge meentegasbedrijf om toekenning van een verhooging van salaris. Het praaeadvies stelt voor ad ressant te berichten, dat in af wachting van de komende salaris herziening en de tijdelijke verh.io- ging van 10% op alle gemeente lijke salarissen, er geen aanleiding bestaat om zijn salaris te verlioo- gen. Het lid van den Heuvel meent, waar de directeur zijn pensioen gerechtigde leeftijd nadert een verhooging gewenscht is, waarop de voorzitter antwoordt, dat de 10%, die tijdelijk toegekend was van 1 Oct. tot 31 Dec., thans ook voor 1947 zal gelden in af wachting tot een definiaieve ver hooging. De raad accordeert met het voorstel van B. en W. 4. Zonder hoofdelijke stemming gaat de raad accoord met het voorstel tot toekenning van een tijdelijke toelage van Ï0% op de salarissen van het gemeenteperso- neel, conform de jongste verbete ring, welke in de regeling der sa larissen en loonen van het bur gerlijk rijkspersoneel zijn aange bracht. 5. In de vacature, ontstaan door het aan D. Balvers verleen de eervol ontslag als gemeente arbeider, werd met 12 stemmen benoemd de her N. v. Kuijk, ter wijl 2 stemmen blanco en een op de heer Kennekes werden uitge bracht o. Met verwijzing naar de desbetreffende rapporten van de commissies van onderzoek en het antwoord van B.' en W. wordt de gemeenterekening met de daar bij behoorende bedrijfsrekeningen van het dienstjaar 1944 voorloo pig vastgesteld op een nadeelig saldo van 179,933,—, waarvan nog f 170.000 door te verwach ten Rijksbijdrage kan worden ge dekt. 7. Behandeling van de begroo tingen van het gasbedrijf en de exploitatie van de drainagevelden, alsmede van de gemeentebegroo ting voor het dienstjaar 1947. Dienaangaande wordt verwe zen naar het centraal rapport van de commissie Van onderzoek de zer begrooting en naar het ant- woordrapport van B, en W. Het lid van den Heuvel, die niet in de gelegenheid was de commissievergadering bij te wo nen, weidt uitvoerig over eenige punten uit. Hij schrikt niet van het begrootingstekort van tachtig duizend^ gulden, waar Amsterdam met 43.000.000 voor den dag komt. Hij vestigt «echter de aan dacht op het gemeentebezit, dat een tekort aanwijst. In 1939 wa ren de kosten van ons gemeente lijk politiecorps 14547,30 of per inwoner 1,21. Waalwijk, Vught en meer andere plaatsen hebbent nog een eigdn corps, ook Loon- op-Zand moet dat weer zien te bereiken. De armenzorg is begroot op 40.000, hij hoopt dat dit toe reikend zal zijn. De Vermakelijk heidsbelasting is 3000.— hoo- ger geschat. Hij vreest, dat, als het toekomende jaar gelegenheid zal bieden om meer aan kleeding etc. te besteden, de geschatte ver hooging wel eens tegen zou kun nen vallen. Hij hoopt, waar z.i. deze oost een uitgave aan verma kelijkheden van pl.m. 125.000 in zich sluit, dat hij gelijk heeft. Voor een goed functioneerend gas bedrijf acht hij de instelling van een qascomniissie alleszins ge wenscht om het noodige contact tusschen bedriif en gemeentebe stuur te bereiken. Ook voor de uitgaven, welke de gemeente aan het onderwijs moet spendeeren, acht hij de herbenoeming van een schoolcommissie, om de overtui- ginq te krijpgen van de noodzake lijkheid van de uit te geven gel den, eveneens gewenscht. Over het punt Openbare wer ken bemerkt hij. dat de klachten over de wederopbouw legio zijn.' In een uur zou hii hierover niet uitgeoraat zijn. Toch wil hii gaar ne hooren wat naar aanleiding van de behandeling in de vorige raadsvergaderingen is gedaan, om

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3