CEERÏRUIDENESERC De tankfabriek r r Waarom „De Echa" J NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING GEMEENTERAADSVERGADERING. De machines doken onder GEERTRUIDENBERG INDUSTRIECENTRUM de huizen glasdicht te krijgen. £ijn de glasbonnen omgezet in glas en is ruiten troef opnieuw in geschakeld? De bijdrage in de posten van de wederopoouw voor de gemeente van 10 en het Rijk 90 7o vindt hij onbillijk. Hij pleit al het mogelijke te doen, om de groote woningnood te lenigen. In het algemeen kan hij niet malcontent z.jii over onze wegen, doch wij moeten er aan denken, dat de door het Rijk voorgescho ten kosten moeten worden terug betaald. Hij vraagt de aandacht voor de weg Tramlaan naar de St. Josephkerk, voor de Juliana- §traat, iwee toestanden, welke niet bestendigd kunnen worden, voor hei gedeelte Kerkstraat van af Balvers tot café Beunis e L.- pp-Zand. Het werk de openbare werken omvattend is een aange legenheid van grooten omvang, 't Is geen sinicure hierover als ge meente-architect op te treden. Een uitgestrektheid van twee kerkdorpen met 6 parochies maakt z.i. de aanschaffing van een mo torrijwiel voor dezen ambtenaar niet tot een luxe. Op een andere plaats van ongeveer dezelfde grootte, doch met veel minder uit gestrektheid heeft de gemeente architect nog een opzichter-teeke naar en een voorman als hulp. Door 't beleid hier gevolgd wordt hij zooveel in beslag genomen, dat er geen voldoende tijd over blijft om zich aan zijn taak te wijden. De clausule, waarin het ant woord van B. en W. wijst op een event, vaste aanstelling, noemt hij een wissel op de eeuwigheid. Hij zou er prijs op stellen deze ambtenaar in vasten dienst te be noemen, waar hij nu reeds vier jaren in tijdelijken dienst is. Omtrent de kosten van Water- loopen vindt spreker de instelling van een Waterschap De Beneden Donge een onkste, waartegen over voor onze gemeente niets ge presteerd wordt. Verder vraagt hij de aandacht van B. en "W. voor de verzorging van de pleinen. De subsidie voor de harmonieën noemt hij belachelijk. Als de corp sen aan hunne verplichting om vier maal present te zijn 'bij diver se gelegenheden, voldoen, zijn de onkosten hieraan verbonden groo- ter dan de subsidie. Resumeerende komt spreker tot de volgende wenschen: dat B. en W. al het mogelijke zullen doen om weder tot een gemeentelijk po litiecorps te geraken; dat tot in stelling van een gas-, een schooi en een wegencommissie worde overgegaan en dat de Gem. archi tect in vaste dienst worde be noemd. i Het lid van Nieuwstadt pleit voor verbetering van de Volks huisvesting met de woorden: Hoofdstuk IV de Volksgezondheid. Onder de groote problemen die pji den oorlog moeten worden op_ gelost neemt-de Volksgezondheid en meer in bijzondere ina'e de Volks_ huisvesting een zeer groote plaats in. Van de grootste betcekenis voor deze oplossing is de woningbouw. De woningnood is eigenlijk het nl_ les belieerschende vraagstuk. Zoo_ lang deze nood niet gelenigd is, blijft elk sociaal werk eigenl.ijk vruchteloos. Zoolang het samen, wonen met anderen onmogeliike en onverkwikkelijke verhoudingen schept die een ramp zijn voor elk gezins_ en familiojevenzoolang 't stichten van een gezin of de nor_ male ui'breiding er van verhinderd wordt door ruimtegebrek, is een geesteliike gezondmaking van ons volk uitgesloten. Het is dus van primair belang mijnheer de Voor_ zit ter. dat al liet mogelijke wordt gedaan om dezen nood zooveel mo_ gel.iik te lenigen. Laten we daarom de handen aan de ploeg slaan om te bevorderen, dat er zooveel mo_ gelijk woongelegenheid komt. De aannemers zitten op vergunningen te wachten en wanneer we rondom ons zien naar wat andere gemeen ten on dit gebied pres'eeren: dan zal blijken dat onze gemeende heel wat in te halen heeft, terwijl het toch ook voor onze industrie van zoo groot b"1nng is dat er gelegen heid tot huisvesting komt: om de zoo noo'Mae arbeidskrachten onder dak te brengen. Ik zou dan willen besluiten met het gemeen*ebestunr toe te roepen: -,;Heerrn. let on Uw saeok'. Het lid de Cock komt op tegen de aanschaffing van een luxe-auto voor de gemeente. Hij is over tuigd. dat de verbindinqen met den Bosch, Tilburg en Breda mo menteel van dien aard zijn, dat besprekingen in die plaatsen ook zonder aan schaffinq van een dure luxe-auto kunnen worden oevolqd. Hij pleit voor de aanschaffing van een motorrijwiel voor den gemeen te-architect, wiens dienst zoo in gedeeld is, dat hij onmoqelijk kan uitvoeren, wat gebeuren moet, waardoor hij gedwongen is tot laat in den avond zijn vrije tijd te besteden tot het bijhouden vaq de administratie van het bedrijf. Hij verzoekt de wegenwals te laten repareeren, daar dit hard noodig is voor het onderhoud der wegen. De Voorzitter wil het uitvoeri ge betoog van den heer van .der. Heuvel met overal op den voei volgen, waar het antwoord van B. en W. op het rapport van de commissie in vele gevallen reeds een antwoord hierop inhoudt. Hij wil gaarne zijn volle aandacht schenken aan de kwestie gemeen tepolitie en meent te mogen ver klaren, dat de toezeggingen in de zen door den Minister voor meer dere gemeenten gedaan, ook L.- op-Zand goede kans geven weer tot deze instelling te kunnen ge raken. Met zijn voorstel betref fende de instelling van een gas-, wegen- en schoolcommissie gaat hij gaarne accoord en wil na over leg met zijn wethouders met een voorstel komen. Wat de wegen kwestie Tramlaan, Julianastraat betreft zullen na onderhandeling voorstellen tot onteigening wor den voorgelegd en tot heffing van trottoirbelasting worden overge gaan. De Kerkstraatverbetering zal. hij laten beoordeelen. De sub sidie aan de harmoniën wil hij her zien, zoo er van hoogerzijde geen bezwaar tegen verhooging is. De vaste aanstelling van den Gem.- Arch. wil hij in de vergadering van B. en W. behandelen. Aan den heer v. Nieuwstadt antwoordt hij, ^lat met man en macht zal gewerkt worden om meer woningen te bekomen, dat de hoogere instantie's beweren, dat wij niet stiefmoederlijk behan deld zijn. De heer de Cock verwijst hij naar het antwoord van B. en W. Het lid Snaphaan vraagt om de kwestie Hopman thans af te wer ken. Hij maakt er een voorstel van om thans tot benoeming in vasten dienst van dezen functio naris over te gaan. De voorzitter vindt het een zeer kiesche zaak. Alvorens tot stemming te laten overgaan, wil hij de raad in besloten zitting hier omtrent onderhouden. Het lid Sins vraagt, waarom de harmonie St. Jan Berkdijk slechts 65.— subsidie krijgt tegen de andere corpsen 100.—. De voorzitter kent hier de oor zaak niet van. Hij zal dit onder zoeken. Zonder hoofdelijke stemming wordt de gemeente-begrooting aangenomen. 8. Voorstel tot vaststelling van het bedrag dat voor de openbare lagere scholen in de gemeente op de begrooting voor het dienstjaar 1947 is disponibel gesteld. Overeenkomstig de bepalingen van de lager-onderwijswet 1920 hebben ook de besturen der bij zondere scholen aanspraak op een gelijk bedrag per leerling. Deze uitkeering wordt voor het gewoon lager onderwijs bepaald op 11,j3 en voor het voortgezet lager on derwijs op 12.30 per leerling. 9. Instandhouding of opheffing der openbare lagere school aan den Loonschendijk. In de openbare vergadering van den raad van 28 Dec. 1945 werd besloten tot opheffing van ge noemde school. Dit besluit kreeg geen goedkeuring, daar hierin een verkeerde procedure was gevolgd. Met verwijzing naar het Kon. Be sluit van 9 November 1946, nr. 8, waarbij: 1. het besluit van Ged. Staten dezer provincie d.d. 9 April 1946 G No. 462, houdende de verkla ring dat de instandhouding van de openbare lagere school aan den Loonschendijk te Kaatsheuvel in gevolge artikel 19 der lagere On derwijswet 1920 wordt gevorderd, wqrd vernietigd, en - 2. aan het besluit van den raad dezer qemeente van 28 De cember 1945 tot opheffing van ge melde school goedkeuring in be roep is onthouden, ware volgens het praeadvis bij Ged. Staten een beslissing uit te .lokken, dat naar hun oordeel de instandhouding van de openbare school aan den Loonschendijk te Kaatsheuvel niet ingevolge art. 19 der lagere on derwijswet wordt gevorderd. De raad verwierp met 9 tegen 6 stemmen dit voorstel. Voor stemden de leden: van Wieuwstadt, Verhoeven, de Jonq, fl-nr.Kwagers, Snaphaan en v. d. Heuvel. Tonen: de Cock, Brouwers, v. Laarhoven. Pooters, Vloeraans, v. Kuijk, Broeders, Sins en v. d. Vel den. 10. De heer P. Dekkers wordt als plaatswerker in vasten dienst bij het gasbedrijf benoemd. 11. Een voorstel tot wijziging van de verordening tot heffing van besmettelijke ziektegelden en inentingsgelden werd zonder hoof delijke stemming geaccepteerd. 12. De hondenbelasting wordt met 50%' verhoogd en voor waak- en bedrijfshonden gesteld op 3.75 en voor luxe honden op 7.50. Bij de rondvraag merkt het lid de Cock op, dat er slechts drie dagen waren tusschen het ont vangen van de, agenda voor de raadsvergadering en de vergade ring, terwijl het reglement van or de spreekt van minstens vier da gen. Hij verzoekt hiermede, om voorbereiding mogelijk te maken, rekening te houden. De voorzitter zegt zoo eenigs- zins mogeliik hiermede rekening te zullen houden. Hierna gaat de raad in geheime zitting, over de kwesHe vaste aan stelling flem. arch. Hopman. Na heropening van de vergade ring wordt tot stemming overge gaan en de heer Hopman met 14 van de 15 stemmen in vasten dienst aangesteld. Wethouder Grootswagers stemde blanco. SPRANG. Uiting van dankbaarheid. Als blijk van waardeering voor den ambtelijken arbeid, werden aan Ds. dè Bruijn, predikant bij de Ned. Herv. Kerk alhier, door de gemeenteleden eenige waarde volle geschenken aangeboden. Zichtbaar getroffen dankte Ds. de Bruijn, mede namens Mevrouw, voor deze verrassing hen bereid. Chr. School. Tot onderwijzeres aan de Chr. School alhier is benoemd Mej. Leene te Terschelling. Jeugdavond. Vrijdag 21 Febr. a.s. des avonds half acht zal in de Geref. alhier een Jeugdavond gehouoen worden, uitgaande van de J. V. en M. V. Als spreker hoopt op te treden den Weleerw. Heer Ds. D. Ringnalda Jr. van Amsterdam, met het onderwerp: „Het rrjarsch- bevel voor onze Stoottroepen Het Geref. Kerkkoor zal hierbij haar medewerking verleenen. Chr. Volksbond. Tot voorzitter van de Vereeni- ging Chr. Volksbond, in de vaca- ture-G. J. v. Willigenburg is be noemd de heer W. Braspenning. CAPELLE. Merle als gevolg van het schitte. rende winterweer; bestond voor de j.l. Zaterdagnamiddag op de ijsbaan aan de Nieuwcvaart door de Ca_ pclsche IJsclub ..Eendennest' ge houden lijswedstrijden in schoon_ en hardrijden; zoowel wat de deelname als de belangstelling betrof, veel animo. Door de jurv; waarin zitting had den de hoeren Tb. A. Rijken alhier en M. van Dongen en B. de Bont uit Waspik, werden voor schóón- rijden de volgende bekroningen toe gekend VT IV» Schoonriiden voor dames: Nellie Konings Kaatsheuvel le pr.; Lenl Kerst Hd. Capelle 2e prj en mej. Bras-de Jong Vrijhoeve_Capclle Je Seboohrijden voor heeren: Fl. van Zuilichem Sorang le pr.; P. A. Smits Wasnik 2e pr.; B. Spierings Azn. Capelle 3e pr., M. van Pelt Capelle Je pr. en H. de W it Was pik 5e nnijs. Schoonriiden voor naren (dame en beer) Leni Kerst Hd. Capelle en B Spierings Azn. Canelle le pr.; Nellie Konings Kaatsheuvel en M. van Pelt CanePe 2e pr.Mient.ie Boeser Jd. Waspik en P. van On. zenoort Waspik 3e pr; Tentje 7war» Kaatsheuvel en W. Snuners Canelle Je nr., Rie voor de Poortc Vrijho»ve_Capelle en J. Bokser .Tzn. Waspik 5e pr. en Adrie Smits Was. pik en A. Smits Wasnik Re nriis. Bii de wedstrijden in hardrijden werden de prijzen behaald door: Hardrijden jon«es to» 17 jaar: A. van Beek Vrijhoeve_Capelle 1e pr.; W. Stam Canelle 2e pr. en P. van ''er Schans Vrijhoeve-Capclle ~c prijs. Hardrijden heeren 17 iaar en ou der: Jac. Boosenhand Kaatsheuvel 1e nr.. Adr. van der Sehans Cnpel. le 2e pr.; P. finuders Kantsheuvel 3e nr.. J. de Wit Waspik 4e pr. en C. Cm-" 5e nriis. Hardrijden on Nooren: A. Ver_ s'eeg .Tzn. Capelle 1e nr. en extra- prijs vaar 5°_ rn 3" ronde; B. van E"en Waspik 2? priis. Na nf'oan had in het e.nfé C.ové_ van der Haart aan de Niepwevaart de uPreiki"g dar nriizen plaats. In de Ned. Herv. kerk aan den T.ennsehen'V'k gaf dp Chr. Gem. 7an"vereeni«ing "H',ll,",,'iah' m"t madewek'ng van het Chr. .Tpurtd_ kaar .Ha"e1ni"h' h"Wê onder lel_ ■'inrt van J"n heer M. C. PU'cn te V-iibapve Canelle, j.l. Zaterdag avond half acht een in alle oprich ten geslaagde uitvoering. Ds. A. Vroegindeweij; predikant van de Nec^ Herv. gemeente aan den Loonschendijk, opende de uit voering op de gebruikelijke wijze en sprak daaruit een kort openings woord waarna het gemengde koor het programma opende met Psalm 110 in de bewerking van E. Weis. Op vlotte, te roemen wijze werd het gclieelc programma; dat Zater_ dag te voren bij de uitvoering in de Capelsche Ned. Herv. kerk even eens ten gehoore was gebracht en waarvan in een vorig nummer van ons blad een omschrijving is gcgo_ ven, afgewerkt. De verschillende nummers werden op verdienstelijke wijze en tot bewondering van de aanwezigen uitgevoerd. Hel pro gramma werd besloten met het I.of_ lied naar Psalm 118; in de bewer king van E. Weis, door het ge mengde koor. Met een slotwoord vaiwDs. Vroeg indeweij en gebed wem deze uit stekend geslaagde -uitvoering ge sloten. Beide vereenigingen kunnen met groot genoegen op de beide door baar gegeven uitvoeringen terug zien. De jaarvergadering van de ge mengde znngvereeniging 't Roze- knopje; welke oorspronkelijk was vastgesteld op Woensdag 5 d"zer. is door bijzondere omstandigheden uitgesteld to» Maandag 10 Februari a.s. des avonds 8 uur in het Sla_ tiniwhnfriehuis van den heer P. Pruijssers. WASPIK. Zeldzaam jubileum. Naar we uit goede bron vernemen zal mej. P. Kusters op Vrijdag 7 Februari den dag herdenken waar op zij vóór 25 jaar in dienst 'rad van mej. A. de Bont T> Pfia le Was pik. Met voorbeeldige trouw en ijver heeft zij zich in die 25 jaar van haar taak gekweten. Ook in de buurt liepft menigeen haar behulp zaamheid vooral in de oorlogs jaren .ervaren. Ongetwijfeld zal het haar dan ook op Zondag 0 Februari a.s.; d»n dag waarop zij dit heuglijk feit hoopt te vieren; niet aan belang stelling ontbreken. RAAMSDONK. Fancy_fair. Enkele weken geleden konden wij verschillende berichten plaatsen over de Fancy_faJr die gehouden werd te Raamsdonksveer'. Dit is nu ook het geval in het Dorp. Hel ligt in hel voornemen om een groot Fancy-fair te organiseeren met geweldige attracties en deze zal gehouden worden op 15, 10 en 17 Februari in de zaal van C. Nieu_ wenhuizen. Er zijn attracties te veel om op te noemen en het loont dus wel de moeite om hier eens een kijkje te gaan nemen. Ook is hieraan een groote loterij ver bonden met een serie prachtprijzen om van te watertanden. Trouwens men steunt er ook een goed doel mee. De opbrengst komt geheel ten bate aan het WitjGcle Kruis; Kath. Thuisfront en plaat selijke jeugdvereen. bestaande uit K.A.J.-gidsen en Verkenners. Ondanks het koude wintergetij zien we o.a. reeds de Verkenners al bezig met den verkoop van loten die grif van de hand gaan. Laat hen zicli spoeden; degenen die nog geen loten bezitten. Feestprogramma. Wanneer de a.s. blijde gebeur tenis in het Koninklijk huis een feit zal zijn, zal ook hier wat ac tiviteit aan den dag worden gelegd. De herauten zullen een rondrit maken van Raamsdonk naar R'veer om zoo de geboorte aan te kondi gen. Des middags krijgen de kinderen van diverse scholen een tractatie; voor Raamsdonk en Raamsdonks veer resp. in zaal Nieuwenhuizen en het Henricusgebouw Rlieobo'h. Bride muziekcorpsen zullen mu zikale wandelingen maken, waarna in alle café's gelegenheid zal zijn tot dansen. De avond zal in Raamsdonksveer besloten worden" met een grandioos vuurwerk. Intusschen zijn verschillende buurtveroenigingen reeds druk aan het conferceren; om het feest ieder in zijn straat de noodige luister b.ij te zetten. Tal van uitvoerige verslagen o.rn. uit Elshout, Raamsdonks veer, G'berg e.a. moeten tot een volgend nummer blijven staan. RED. GEMEENTERAAD WAALWIJK. Openbare vergadering, te houden op Donderdag 6 Fcbruai 1947 om 19.30 uur ten gemeenteliuize. Punten van behandeling: 1. Vaststelling van de notulen der vorige vergadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Benoeming leden van commis sion; instelling van weldadig heid enz., wegens periodieke aftreding op 1 Januari 1947. 4. Voorstel tot' liet van_toepassing_ verklaren op het gemeentëi.per_ soneel van de bepalingen van 't Koninklijk Besluit van 14 Dcc: 1940; Staatsblad G302, strek kende tot voorloopige verhoo ging van de bezoldiging van 't rijkspersoneel (prae_advies nr. 42). 5. Voorstel tot liet sluiten eener kasgcldleening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Ge meenten (prae-advies nr. 44). 6. Voorstel tot het verstrekken eener geldleening aan de ver_ conigitig *.R.K. Speeltuin' al- hier (prae_advies nr. 43). 7. Aanbieding ter goedkeuring be groot ingen burgerlijke armbe sturen voor 1947. 8. Vaststelling gemeente- en be_ drijfsbegroot'ingen voor 1947. 9. Voorstel inzake verhooging van liet prnescnticgeld voor de leden van den raad. 10. Voorstel tot vaststelling van 't vermenigvuldigingscijfer voor schoolgeld g.l.o. en v.g.I.o. 11. Voorstel tot vaststelling van de bedragen; welke in 1947 per leerling zullen worden beschik baar gesteld voor de scholen voor g.l.o., v.g.I.o. en u.l.o. 12. Voorstel inzake bepaling van liet' aantal opcenten op de hoofd som der personeele belasting. 13. Voorstel tot wijziging der ta_ rievenverordening voor gas en electriciteit (prae.advies nr. 10). 14. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crcdiet en tot het nemen van (le noodige maatregelen (aanvraag nijksvoorschot en rijksbijdrage in de exploitatie kosten) voor den bouw van 44 permanente woningen (prae- advies nr. 45). BENOEMD. Tot collcctrice der Nederlandsche Staatsloterij is benoemd Mej. J. van Dooren; Grootestr. 194 Waal- Waalwijk. GESLAAGD. Op liet t'e Amersfoort gehouden examen ter verkrijging van het Po_ litie.diploma A is geslaagd onze stadgenoot L. J. de Louw. GESLAAGD. Voor het diploma Typen van den N^der'andschen Bond van 'Groo te' sehnilvrs: sl*o«*dpn te Ti,,-'"-g de dames L. van Steenderen; Fcijan en Slants uit Waalwijk. BOND VAN H.K.W. AFDF.ET.ING WAALWIJK. De afdeeling Waalwiik houdt een jaarvergadering op Donderdag 6 Febniari a.s. om 7.30 uur in de zaal Thalia, waaraan een feestelijk knmkler zal worden gegeven. De agenda vermeldt o.a.: Opening. Jaarverslag secretaris. Jaarverslag penningmeester. Medcdeelingen. Toespraak door den districts_be_ stuurder den lieer Maltha. Rondvraag. Sluiting officieel gedeelte. Hierna volgt een gezellige avond met muziek; zang en tractaties;; welke geleld -wórdt'door de feest commissie. RETRAITE RKHBS. De R.K. leerlingen der RKHBS hebben vorige week liun jaarlijk- sche retraite gehouden, de twee hoogste klassen A en B in het Be- traite-huis Loyola te Vught onder leiding van de paters Jacques KI ij- berg en Eijkcmans S. J. en de la gere klassen in liet St. Teresia_ge_ sticht alhier; onder leiding van pater Florfs O. C. De laatste retraite werd 1.1. Zater dagochtend geslo'en met een geza menlijk ontbijt' bij de Eerw. Zusters. JUNIOREN-AVOND R.K.C. De Junioren van R.K.C. liadden Zaterdagavond in de zaal Tlialia een on'spanningsavond. Er werd een filmvoorstelling ge geven en o'k door de jonge voet ballers zelf werden enkele num mertjes ten beste gegeven. De avond was voor de RKC jeugd hoogst gezellig en aangenaam en voldaan gingen de voetballertjes dan ook huiswaarts. ONGEVAL. Het elfjarig dochtertje van K. werd door een luxe auto uit Breda aangereden; toen het zonder goed uit te kijken de Grootestraat wilde oversteken. Zij bekwam slechts lichte verwondingen aan de knie,. LIEFDESBLOEMEN Bloemen uit naastenliefde kannen; ja zonden dezen zomer in ieders tuin of tuintje moeten bloeien en dat kan. Bewoners van Waalwijk; moge lijk weet ge reeds dat we mogen haas- wel zegen: ons aller vriend Pater de Greevc Zaterdagavond, j.l. en ook reeds de Zaterdagavond daarvoor, door de radio een op_ roen heeft gedaan aan alle Neder landers om van de b'o"mbollen_ actie; zijnde een onderdpel van de bekende glas_acMe, een pakketje bloembollen te koopen. Een derde van de opbrengst van deze pakket jes komt ten goede aan de ce'rof- fon bewoners van onze noodlijden de gebieden. Daar de bewoners van ónze ge meente haar luiln niet heeft kunnen geven aan de glns_ac+ie; maar in tegendeel door de glas_nc'ie spon taan en op bijzondce wijze is ge_ liikc pronagandaleiding van den ho'ncn gewordenzon de nlaatse- Bond Zonder Naam: U willen aan sporen om uit dankbaarheid er toe over te gaan óón of méér pakketten van deze bollen te koooen. Kom. s'punt dit mooie werk van naastenliefde. De kostnrijs van deze pakketten: waarin zich 18 'o» 2® bloembollen bevindenbedraagt 150. J No" der" we»k zullen de leden van den Kath. Jongen Middcns'-md; bijgestaan door meerdere Waal- (Zie vervolg pap. 4» Er is geen dagblad, dat de behoefte naar plaatselijk nieuwn der abonné's ten volle kan bevredig en. Dit is teveel gevergd van een dagblad. En toch... de lezers willen het..., willen plaatselijk nieuws, hoe meer hoe liever en steeds meer en meer. Hiervoor kan alleen een nieuwsblad zorgen, maar dan ook alleen een nieuwsblad, dat daarop tenvolle is ingericht. - Ons bereiken verzoeken en nog eens verzoeken: wanneer komt er toch meer nieuws over Gecrtruidenberg in Uw blad? Welnu, wij zullen starten en trachten ook voor Geertruidenberg dc meest uitgebreide nieuwsvoorziening te regelen. Reeds ditmaal hebben wij, zij het bij uitzondering, een geheele pagina voor Geertruidenberg gereserveerd, staande in het tceken der Industrie. Kunnen wij niet altijd zulk een pagina voor Geer truidenberg brengen, toch staan onze redacteuren, verslaggevers, correspondenten en medewerkers dag en nacht klaar om de nieuwsvoorziening ook voor Geertruidenberg zoo effectief mogelijk te doen zijn, daarmede de belangen van plaats en streek beharti gend, hetgeen ook steeds het doel van „de ^Echo" is geweest. Doch het toppunt kan slechts bereikt worden als ook Li een abonnement neemt op ons blad, Hoe meer abonné's, hoe meer wij kunnen doen. Welnu, aarzelt niet langer, want ook voor U is „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" HET streekblad. Met Uw hulp zullen wij ook voor de belangen van Geertruidenberg op de bres staan. Kijk eens naar onze Gcmeenteraadsverslagen ook. Waar vindt U d;e zoo uitvoerig en zoo goed? Dit is blangrijk en het interesseert U, nietwaar. Ook reportages en berichten brengen wij U in over vloed. Dat alles kan alleen „DE ECHO VAN HET ZUIDEN", de Langstraatsche courant. Zooals dat de gewoonte was bij de eerste vergadering van den Raad der gemeente in net nieuwe iaar, wenschte burgemeester Bi- anchi allen, bij de opening van deze raadsvergadering, die Vrij dag j.l. gehouden werd, van harte een Zalig Nieuwjaar. Hij hoopte, dat de raadsleden met hunne gezinnen een voor spoedig 1947 mochten hebben en dat zij met succes werkzaam mochten zijn in hunne onderne mingen. Hartelijk dank bracht burge meester Bianchi ook aan hen, die hem hun beste wenschen voor Ï947 hadden doen toekomen en aan hen, die in het afgeloopen jaar hun medewerking op alle gebied hadden verleend. Nimmer had hij tevergeefs aangeklopt en iedereen .aitijd direct bereid gevonden me- deweTing te verleenen waar dit noodig was. De stand der bevolking op 1 fanuari 1946 was 3289 ingezete nen. Dit aantal was gedurende 't jaar toegenomen met 77, zoodat de stand der bevolking op 31 Ja nuari 1946 was 3366 ingezetenen. Burgemeester Bianchi sprak hierna een dankwoord tot de Pers voor de in het afgeloopen jaar opgenomen verslagen en zeide, dat men wist, dat die Pers veel goeds en veel kwaad kon stichten. Het was gemakkelijk sensationeele raadsverslagen te maken als er eens, in vuur, iets te veel gezegd werd. Dit kon niet anders dan een nadeeligen invloed hebben op de onderlinge verstandhouding. Burgemeester Bianchi was de hier in Geertruidenberg altijd aanwe zige verslaggevers dankbaa^ voor hun altijd zoo zakelijke en objec tieve verslagen. Burgemeester Bianchi had voor zich liggen een exemplaar van het in West-Brabant verschijnende blad „De Stem", waarin een artikel over het tot stand ge brachte in 1946 in deze streek was gepubliceerd. In dit artikel was echter niets te vinden over den vooruitgang te Geertruidenberg in het afgeloo pen jaar. Maar Geertruidenberg had dan ook geen fanfare, die vijf en twin tig jaar bestond, ook geen over leden Pastoor (gelukkig), geen jubileerende harmonie en geen Duivenvereeniging, die haar vèr- tig jarig bestaan vierde en-zulke dingen meer. Geertruidenberg ook bestond geen 600 jaar (meer dan 750) anders was daaraan waar schijnlijk wel de aandacht ge schonken. Maar Geertruidenberg had wel een Oudheidkamer geopend, iets dat van historische waarde was. Geertruidenberg had een Am bachtsschool geopend het afge loopen jaar; een Ambachtsschool, die voor de opkomende en reeds gevestigde industrie ter plaatse fvan zoo'n groote beteekenis was met het oog op geschoolde ar beidskrachten. Maar dit alles was natuurlijk minder belangrijk, dan een jubileerende fanfare. De herbouw van de Tankfa- briek b.v. was een bijzondere prestatie, waarvoor de onderne mende directie een woord van lof toekomt. De wederopbouw van Geertrui denberg was overal bekend, be halve in de Reigerstraat schijn baar. En dan de wederopbouw van de /P.N.E.ivL, dit was toch wei iets waar het Edele Brabant trotsch op mocht zijn. Het as toch wël erg, dat dit alles ten achter moest staan bij Duivenvereenigingen, die veertig jaar bestaan. Burgemeester Bianchi zeide hier na, dat allen in het komende jaar maar goed moesten uitkijken naar deraelijke jubileerende Duivenver eenigingen en theekransjes en zoo, opdat Geertruidenberg niet ten achter zou staan bij andere ge meenten, waar „zooveel" tot stand gebracht was. in 1947 zouden nog veel moeilijkheden te overwinnen zijn, maar de burge meester hoopte toch, dat dit ko mende jaar een voorspoedig jaar mocht zijn. Wethouder van Riel voelde zich eveneens gedrongen allen een voorspoedig Nieuwjaar te wen schen en hoopte op een eensge zinde samenwerking in de beste verhoudingen. De notulen der vorige vergade ring werden hierna onveranderd goedgekeurd. Aanvraag ex-artikel 72 der L.O. wet door het bestuur der R.K. Meisjesschool. Het betrof hier een bedrag van 593,-— ter aanschaffing van nieuwe leermiddelen, zooals boek jes etc. Deze boekjes waren nog dezelf de als in den tijd dat mej. Alard naar school ging. Zij kon zich deze boekjes nog goed herinne ren. Men ging met dit agendapunt zonder hoofdelijke stemming ac coord. Wijziging gemeentebegrooting dienst 1946 (No. 18). Zonder hoofdelijke stemming en zonder discussie ging men ook hiermede accoord evenals met de Wijziging gemeentebegrooting dienst 1947 (No. 1). Verklaring ex-artikel 25, 6e lid der Nijverheidsonderwijswet be treffende timmercursus Ambachts school. Mededeeling werd ervan ge daan, dat aan een cursus timme ren groote behoefte bestond. Met den cursus vaktimmeren wilde men nog in 1947 beginnen. Z.h.s. accoord. Ingekomen stukken. Onder de ingekomen stukken bevond zich o.a. een schrijven van het Herdenkingscomité voor Bra- bantsche gesneuvelden met het verzoek om voor eiken gesneu velden een bedrag van 10.— beschikbaar te stellen. De namen van de gevallenen zouden op een monument te Waalre vermeld worden. Geertruidenberg telde ook drie gesneuvelden. De raad had er geen bezwaar tegen om een bedrag van 30.— beschikbaar te stellen. Indertijd was een verzoek in gediend om voor de schoolartsen- dienst te worden ingedeeld bij Oosterhout. Over dit verzoek was door de betreffende instanties goedgunstig beslist. De heeren Oomes en v. Meeu wen hadden hun benoeming tot regent der Stedelijke Godshuizen aangenomen. De nieuwe legesverordening der gemeente en de nieuwe verorde- nina od de straatbelasting waren goedgekeurd. De heer Hartong had een rap port over het uitbreidingsplan in gediend. De heeren Jansen en Valkenstijn waren van meening, dqt het niet juist was, dat dit buiten de com missie, die daarvoor indertijd in het leven geroepen was en waar van de heer Hartong voorzitter was, om geschied was. De heer Jansen (lid der com missie) zeide, dat de heer Hartong als voorzitter, de commissie bijeen had dienen te roepen om de zaak onderling eens te bespreken en was van meening, dat deze gang van zaken niet de goede verstand houding bevorderde. De heer Valkenstijn zeide, dat hierachter partijpolitiek zou kun nen zitten en dat dit zeer zeker voorkomen diende te worden an ders ging 't de verkeerde kant op. De heer Hartong antwoordde voorgesteld te hebben het rapport ter inzage te leggen voor de com missie, maar dat de heer Jansen het door een misverstand niet ge kregen had. Hij had het opge maakt om daarover later nog te spreken. De kwestie moest ech ter ineens spoedig afgehandeld -worden. De leden der commissie hadden natuurlijk het recht op een andere meening dan die hij in dit rapport tot uiting had ge bracht. Deze meening was slechts persoonlijk. Ieder lid had boven- Wie de Geertruidenbergsche Tankfabriek ziet liggen, haar groote gebouwen en wie de be drijvigheid ziet op de terreinen en in de werkplaatsen, die kan zich niet losmaken van den indruk, dat deze Tankfabriek een van de voornaamste industrieën is van Geertruidenberg. En dat is zij in derdaad. Het is echter onbeschrijf lijk wat ook de Tankfabriek in den oorlog heeft moeten meema ken. Twee dagen nadat de laatste explosie geklonken had op de ter reinen van de P.N.E.M., twee da gen na de vernieling van de groo te Brabantsche electrische centra le, trok de „vernietigingsoloeg" ook naar de Tankfabriek. De dy- namietladingen werden aange bracht en bevelen weerklonken. Het was wederom alsof de lucht vaneen gescheurd werd door deze nieuwe explosies, de fabriek in wolken van krubdamo en stof hullend. Een tragedie voltrok zich en een rokende, trieste hoop puin dien een rapport kunnen indienen. Het leek den heer Hartong even wel dienstig nog eens nader te overleggen. De heer Jansen gaf hierop ten antwoord, dat men met drieën een rapport had moeten opmaken en niet voordat men het besproken had. De burgemeester zeide, dat het hier een persoonlijk rapport be trof waarin de heer Hartong dan ook zijn persoonlijk inzicht ken baar maakte. De heer Jansen merkte naar aanleiding daarvan op, dat het een warboel geworden zou zijn als ieder raadslid dat gedaan zou hebben. De heer Valkenstijn ze'de dat men een commissie had en dus niet daarbuitenom had moeten handelen. De heer Jansen benadrukte in kernachtige uitdrukkingen, dat sa menwerking ook voor de toekomst geboden was, zonder dat een i:d gepasseerd werd. Daarna werd de zaak als afgedaan beschouwd. Nadat de burgemeester nog had medegedeeld, dat Geertruidenberg twee klokken terug gekregen had werd overgegaan tot de Rond vraag waarvan weinig gebruik ge maakt werd. De vergadering werd op de ge bruikelijke wijze gesloten. bleef over van een van Neder- land's meest belangrijke industrie- en, een beeld vormend van de ter reur, verwoesting en willekeur, die •ver ons land trokken. De mof fen hadden him satanisch werk gedaan. Op de Tankfabriek had men echter niet zonder meer op de komst van de moffen zitten wach ten. Veel materiaal verdween on der den grond en machines wer den in den emailleeroven gestopt. Deze oven bleef gespaard omdat de moffen niet wisten wat het was. De grootere machines helaas kon men niet redden en deze wer den vernield, terwijl de hal groote schade oplien en het dak eraf ge rukt werd. Van de loopkraan was niet meer over dan een hoop ver wrongen ijzer. Het is begrijpelijk, dat men, bij de bevrijding van Geertruidenberg eenigszins moedeloos stond bij de overgeblevpn resten, maar men blééf niet moedeloos en toog aan het werk. Gedurende den tijd dat de plaats in de frontlijn lag, ruimde men het puin op en haalde de machines, die gespaard gebleven waren, voor den dag. Ook werd 'een klein dakje gemaakt, zoodat men met reparaties kon beginnen. Na de bevrijding van het Noor den kon men pas goed aan den slag. Er kwamen toen weldra een nieuw dak en een nieuwe loop kraan. De eerste groote order. In September 1945 werd een gedeelte van de spoorbrug bi} Geertruidenberg aanbesteed. Dit was nogal vreemd en ongewoon, werk voor de Tankfabriek, maar men schrok er niet voor terug en dc brug werd gerepareerd, het geen een belangrijke schakel be tekende in het herstel van de spoorlijn door de Langstraat In October waren, het dak en de loopkraan weer geheel gereed en ook de machines gedeeltelijk opgeknapt door het eigen perso neel. Noodkreet uit den Haag. Tegen Kerstmis van het jaar 1945 kwam er een noodkreet uit den Haag. Er was een ontstellend tekort aan melktanks voor het aanstaande melkseizoen. Men vroeg of de Tankfabriek tegen Maart 1946 een zeker aantal melktanks kon garanderen. Na wikken en wegen werd de ga rantie inderdaad gegeven en ze kwamen er. Deze tanks waren vooral in Zuid-Limburg onmis baar in verband met den opslag van melk voor de mijnwerkers in de mijnstreek. De melkvoorziening voor onze mijnwerkers kon vlot verlopen dank zij de Geertruidenbergsche Tankfabriek! Ook was in het najaar van 1945 de kolenpositie erg precair, hetgeen vooral invloed had op de textielindustrie te Tilburg. Inplaats van kolen wilde men olie als krachtstof gaan gebruiken. Maar daarvoor waren olietanks noodig. Wederom werd de Geertruiden bergsche Tankfabriek ingescha keld en de productie opgevoerd. De textielvoorziening kon voort gang vinden! In 1946 ging eveneens een groot aantal van zulke tanks naar de industriecentra in Overüssel, om dat men ook daar ging over schakelen op olieverbruik. Er werden tanks geleverd met een inhoud van 80.000 liter. Enkele weken geleden werd de laatste van deze enorme tanks afgeleverd. De Bodemperserij. Nadat de machines in Februari 1946 geheel -in Nederland hersteld waren, kon ook de le verantie van bodems voor de tanks weer beginnen. Welk een belangrijke plaats de bodemperse- ni van He G^n-triiiHenbernsche Tankfabriek in Nederland inneemt (het is zelfs de eeniqste in ons land) bh'ikt ook wel uit het feit, dat de Nede-Hndsche walvisvaar der. de „Willem Barendsz" ge heel werd uitoerust met bodems, geleverd door deze fabriek, omdat Enqeland die bodems "iet on tijd kon leveren. Dc Geertrniden- berosche Tankfabriek hee^t de Nederlandsche zaak hoog gehou den. De kantoren. Ook d<* kantoorlokalen waren door de Duibschers verwoest, zo dat menv tijdelijk een gedeelte in een woonhuis moest onderbrengen. r Wanneer men denkt, dat Geer truidenberg een dood plaatsje is, dan komt men bedrogen uit. Als men eens verder gekeken heeft dan de typische trapgeveltjes der oude gebouwtjs en tot de bevin ding is gekomen, dat hier de pols slag van het volle leven klopt, dan kan men maar tot één con clusie komen: Geertruidenberg gaat een groote toekomst tege moet. Niet alleen de P.N.E.M. staat in Geertruidenberg, maar ook vele andere industrieën zijn er geves tigd en vestigen zich nog steeds in dit reeds zoo oude vestingstad je. Ontelbaren zijn echter onbekend met de vele takken van industrie, die in Geertruidenberg te vinden zijn en daarom hebben wij ge meend, niet beter te kunnen doen, dan aan deze industrie, die toch voor de toekomst van Geertrui denberg van zoo groot belang is, #ens de bijzondere aandacht te be steden. Verschillende fabrieken hebben wij bezocht en vanaf heden zullen wij geregeld daarover een repor tage in ons blad geven. Tanks van 80.000 liter. Bodems voor de „W. Pareridsz'

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 4