500e NEDERL STAATSLOTERIJ. een partij WEKKERS. 2e Meisjs of Huisknecht ofwel Echtpaar. PAPIER EN TEXTIEL. efn dop van ffn wandelwagentje NET R.K. DAGMEISJE GROOT WINKELHUIS met groote werkplaats £EN FLINK WOONHUIS aannemen. Per 1 Maart gevraagd: Keukenmeisje een v.o. HAARDKACHEL EEN KAMERKACHEL EEN PITRIETE WIEG EEN PAAR HEEREN LAARZEN maat 40, EEN GROOT KOFFER. G. VERWIFL-MOISSE. PRETTIGE WERKKRING NAAIMACHINE-MONTEUR. COMM. VENN. VAN RIEL EN Co. Schoenfabriek DRUNEN PERSONEEL VOOR DE ONDERWERK-AFDELING. BAND NEDERLAND-INDIË. VERGADERING welke gehouden zal weden as. DINSDAG 4 FEBRUARI, om 8 uur in de z^al van „De Twee Kolommen". Gevestigd nieuw kantoor Begin van den verkoop 17 Februari. LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE COLLECTRICE: J. VAN DOOREN, Grootestraat 194 WAALWIJ K. WINTERT IJ D WEKKERTIJD. Wekkers zijn zonder bon of vergunning. P. J. VAN ROOIJ, DONDERDAG 6 FEBRUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 11 Waalwijksche en Langstraatsche Courant vcscüj.. Doodcrfa, Mijnen en Spoorwegen bestrijden de koude. Gemeenteraad Sprang-Capelle. me voi af Op: we leg 't I me Ee kei z.i. tor nie pla grc ges arc na< Do hij er om I wo ev« hij Hij am not jari loo vai Do ov< pre de de sub not sen vie se onl ter f de W. om lit» stel en ovc tec not I vo< hui H 0 no geh mei hui in. dez De lcs Ttin blij yrii WO] on sch gez stit ma wo gee vol pri zitl geri get de te gel aar te ons ten zal Nv a toe zoo hei zoo da' 1 het ;;F 1 de voi tui. dei me be; zoi lux Hij eer te- gei uit wa las In Januari 1946 kon met de her opbouw begonnen worden. De bovenverdieping werd geheel nieuw, terwijl tevens een plaats werd ingeruimd voor een ruime ontspanningszaal en voor een tooneeltje. Hier kunnen de arbei ders zelf uitvoeringen organiseeren of zelf toonelspelen. Langs het ontspanningslokaal loopt een ter- ras-balcon waar men des zomers een plaatsje kan vinden in de zon. Een belangrijke verbetering is de centrale verwarming, die door het geheele gebouw werd aange legd. Behalve het betonnen casco is de wederopbouw geheel verzorgd door eigen menschen. Velen, die hier ondergedoken waren, zooals timmerlui, metselaars e.a., zijn ge bleven en hebben aew<"-kt, cm de Tankfabrick weer in al zijn plorie te doen herrijzen, waarnaas». door de wederopbouwplannen de mo gelijkheid geschapen werd het be drijf te moderniseeren. De productie van deze belang rijke industrie was in het midden van 1946 alweer 100 van voor den oorlog, terwijl het pcrsoneels- cijfer niet noemenswaardig geste gen was, behoudens natuurlijk het personeel, dat aan den eigen we deropbouw werkt. Enorm ook is het aantal aan vragen uit het buitenland. De ex port is dan ook weer ter hand genomen, hetgeen onze deviezen- positie ten goede komt. Op de Geertruidenbergsche Tankfabreik werkt men hard en de onderlinge verstandhouding is er uitstekend, hetgeen er toe bij draagt, dat eens Geertruidenberg misschien zal worden een Bra- bantsch Industriecentrum van eer ste grootte. (Vervolg van pag. 2). wijle sch e meisjes en jongens die al_ len vrijwillig en spontaan hun me_ dewerking geven, bij U aankloppen met het verzoekof U in ann_ merging wilt komen voor zoo'n waardevol pakket. U wordt dan ge noteerd waarop de pakketten vol_ gen. T-aat deze bloembollen-actie ■voor Waalwijk een groot succes Wde"' De plPr.l. v.d B.Z.N. NEDERL. STAATSLOTERIJ. Tckking van Maandag 27 Jan. '47. Nos. 2000 - 6033 - 7266 10341 11200 10191 en 10..92 1000. Trekking van Dinsdag 28 Jan. '47. Nov. 9358 en 19714 1000. Trekking van Woensdag 29 Jan, '47.i No. 21090 1000. Trekking van Dmderd. 30 Jan. '47. No. 17997 1300. Nos. 4673 8525 en 19578 ƒ1000. BIOSCOOPPROGRAMMA. Musis Sacrum. --.Het Meisje en liet Monster' (La Belle e» la Béte) van Jan Cocteau heeft nogal verschillende reacties gewekt in de Nederlandsche en bui_ tenlandsche pers. De critici zijn liet er niet allemaal ten volle over eens welke waarde aan deze film je hechten. On het filmfestival te Cannes kon zij echter g""n genade ■vinden. Toch zeg' de filmcriticus L J. Jordaan: ,;Maar men heeft desondanks het gevoel dat hier iets naar uitdrukking zoekt; dat hier acts on opensn-ingen staat, waar aan de dageliijksclie rou'ine der studio meer dan belio"fte heeft. De film is bedoeld als een licht sprookje; maar zal ook bij 't Waal- wijksche publiek wel verschillende indrukken achterlaten. Deze film loopt van 34 Febr. Toegang 14 jaar. LUXOR THEATER. In Luxor draalt van Maandag tot en met Woensdag de film Panama patrouille, waaraan de noodige spanning niet on'hreekt. Als biifilm wo-d' vertoond Re_ vnlvervnur. een titel die goed tot ziin recht komt want inderdaad er wordt een aardig revolvervuur ge. geven. Toegang 14 jaar. AURORA OEFENING EN VERMAAK. Wij vestigen nogmaals de aan. dacht van het kunstminnend pu bliek van Waalwijk en omgeving op het buitengewoon concert van Woensdag 5 Feb-uari a.s. Het rijk gevarieerde psogramma met z.ijn mannenkoren; gem-ngde koren en soli, gekozen uit bekende oratoriums en opera's; waa,-borat den bezoekers een genotvollen avond. Wij maken het publiek er op at tent dat het concert s'ipt om 8 uur aanvangt; in een goed verwarmde saai. SCHAATSWEDSTRIJDEN. Uitgaande van de Sportverceniglng ;;Juliana' uit v.m. Baardwijk, wer den onder grootc belangstelling Zon dagmiddag op het Zuider-afwn'e- ringskanaal de schaatswedstrijden om het Lnngstraatsch kampioen schap verreden. De uitslagen zijn als volgt: 500 Meter: A. an strien La"e Zwaluwe; Fr. van Son DrunenH. Oversteeg Ca_ pelle. 1000 Meter: A. van St'-ien Lnge.Zwnluwe; B. v. d. Ven Waalwijk; A. Verhoeven Herpt. ZONS-OPKOMST KN -ONDERGANG. 5 Febr.: op 8.16 u.; onder 17.34 u. 6 Febr.: op 8.14 u.; onder 17.35 u. MAANS-OPKOMST EN -ONDERGANG. 5 Febr.: op 17.10 u.; onder 8.42 u 6 Febr.: op 18.37 u.; onder 9.12 n 2000 Meter: A. van Strlen Lage_Zwaluwe; A. Verhoeven Ilerpt; v. Son Nieuw- kutjk. Na afloop van de kampioenswed strijden werd er een slechts zeer 'matige ijshockey_wedstrijd ge speeld tusschcn een Waalwijksch en een Baardwijkscli team. üe wed strijd werd door Baardwijk niet C5 gewonnen. Een Tilburgsche club gaf daarna een goede lijshockey-denionstratie en een Tilburgsche kunstrijdster gaf eveneens enkele staaltjes van haar kunnen. HUISELIJKE SFEER OP SOESTDIJK. De Prinses en de Prins hebben hét Nederlandsche volk een blik gegund in de huiselijke sfeer van het paleis Socstdijk. Prinses Bea trix; die zich al heel groot'voelt; spreekt als van ,",mijn baby' en de Prins zcide even blij te ziijn met een meisje als een jongetje. Heeft men de vrouw in den oorlog niet om haar groote capaciteiten moeten bewonderen en denkt men dat een koning beter vredeswerk tot stand gebracht had dan mijn schoon moeder? De inzameling van baby_klecrtjes had de stoutste verwachtingen van Prinses Juliana overtroffen. Reeds waren 12000 stuks baby_goed bin nen gebracht. liet prinselijk paar gaf de wensch te kennen geen per soonlijke geschenken te ontvangen en hoopte dat de betoonde offer vaardigheid zich zou uilen in het delgen van den nood in eigen om geving. Geestig was het door Prinses Ju liana geschetste beeld van 't spel der prinsesjes binnenshuis. Zoo hadden zij zelfs een heele tooneel- uitvoering gegeven voor het huis personeel. Er moest betaald worden ook; maar de opbrengst was voor het Roode Kruis, een idee van Margriet zelf. EEN WORSTZWENDEL. De Ambtenaren van het Directo raat voor de Prijzen te Den Rosch vonden het verdacht dat er nog wildworst in den handel was en togen op onderzoek uit. Zij ontdek ten bij den fabrikant N. V. G. IJs_ seldijk en Zonen te Twello (Deven ter! dat op groote schaal fraude was gepleegd. De .Wildworst' bleek in werke lijkheid een worst, vervaardigd uit vleeschafvallen; als penzen, lon gen, gekookte aardappelen en een klein percentage wild (konijn) te zijn; terwijl af en toe ter coinpi-n- salie een zekere hoeveelheid rund- vleescli werd toegevoegd. De knoeierijen waren zoo groot, dat de fabric ksdirectie werd gear resteerd. Het bleek na onderzoek dat ook met andere worstsoorten was geknoeid. De vleeschtekorten die door de productie der ;,Wi1d_ wors'en' ontstonden, werden aan gevuld door clandestien slachten. Het laatste half jaar van 1916 werden 23 runderen clandestien ge_« slacht. Door deze manipulaties wist de directie een zwarte kas te vor men voor aankoop van clandestiene runderen. Deze kas was verstopt in den dubbelen bo-lem van een kleer kast in een hoofdkussen en In een Iinncnk-'st en bevatte een bedrag van 12519. Ook in de boekhouding was ge knoeid. Meerdere arrestaties volg den en voorts werden nog in be slag genomen 635 Kg. clandestien r"ndvlee=eii 301 Kg. geslacht ko nijn en 325 Kg. zoogenaamde wi'd_ worst. In de periode van half Sept. 1940 to- 10 .T-m. 1917 weden door de N.V. 505.000 zgn. wildworstjes afgeleverdwaaeöo in totaal een bedrag van 65050 teveel was be rekend. KORTE BERICHTEN. Generaal Spoor heeft in een pers conferentie verklaard; dat de In donesiërs liet b»s'anrl b'ijven soh°n_ den en da' er een einde '"O- men aan die acties, waar wij zelf ste-lc genoeg zün om orde; rust en veiligheid te herstellen. VEpLORFN Floris V laan of Besoijenschestraat. Terug te hezorgpn nil AVONTI'UR Floris V laan WaHwijk (Resoijen GEVRAAGD "elfstandig kunnende werken van 8—7 uur, 's Zaterdagsmiddags en Zondags vrij. Loon f 10.—per week. Brieven nndpr nr. 1708 bureau v. d. blad of drukkerij „Excelsior." MeJ leedwezen geven wij ken nis van het oveilijden van onze lieve zuster, behuwdzuster en tante Mejuffrouw Cornelia Johanna Franchca Mombers in den ouderdom van 77 jaar De plechtiwe Requiemmis zal geschieden Donderdag a s. om 10 uur in de parochiekerk van St Jan Baptist, waarna begtafenis op het R K. Kerkhof aldaar. Wij bevelen hare ziel in Uwe godvruchtige gebtden aan. Brussel: Frans Mombers Waalwijk: Wed. P.J.Mombers- Smelt en Kinderen. Waalwijk, Maria Lichtmis 2 Februari 1947. Vertrek vanaf het St. Theresia- gesiicht. In plaats van kaarten. CO EN BROUMELS en ANTOINETTE WILMONT hopen op Woensdag 12 Februari om 9 uur in de Par. Kerk van St. Jan elkander het H. Sacrament van het Huwelijk toe te dienen waarna de H. Mis zal worden opgedragen. Waalwijk, Stationsstr. 22 Stationsstr. 112 Toekomstig tijdelijk adres: Stationsstraat 22 Up 9 Februari a.s. D.V. hopen onze geliefde Ouders F. J. TREFFERS en H. TREFFERS-PRINSE den dag te herdenken, waarop zij voor 12è jaren in den echt ver bonden werden. Hunne dankbare kinderen KEES LENA JAN PIET. Waalwijk, Februari 1947. Vooreinde 14. TE RUIL in centrum van Waalwijk. tegen eveneens in h«t centrum. Brieven onder No. 1709 Bureau dezer courant. Bekwame Handschoennaaister kan nog werk Gelieve opgave van soort werk en loon oider No. 1710 Buieau van dit blad. en G. VERWIEL MOISSE Grootestraat 308 WAALWIJK. TE KOOP OF TE RU L: voor Lap stof voor Heerencostuum of 2-persoons ledikant m. matras. m-1 staande Luiermandje Adres: BAARDWIJKSCHESTR 29 Eenige maanden geleden leenden wij onze SCHAAK STUKKEN uit (wit-rood). Wij weten niet meer aan wie deze geleend werden. Verzoeke beleefd terug te bezorgen Grootestraat 308, Waalwijk. OFFICIEELE PUBICATIE. Inleveving van opplakvellen enz, 1 Februari. De Directeur van den Distributiekring 251 Waal wijk maakt bekend: Vanaf heden zullen geen aangeteekende stukken van detaillisten, grossiers en fabrikanten meer worden geaccepteerd, welke bonr.eo en/of coupures bevatten. Détaillisten dienen deze bescheiden voor taan in te leveren op de' plaatselijlce zitdagen, terwijl grossiers en fabrikanten zich hiervoor moeten vervoegen op het kringkantoor, eiken dag van 9—12 uur aan het loket grossiers. Bovenstaande regeling geldt eveneens voor verloopen of telaai ingeleverde bonnen en/of coupures. Inzendingen, welke in afwijking van deze regeling nog per post worden ontvangen, zullen zonder meer aan den afzender worden geretourneerd. ZOO SPOEDIG MOGELIJK EEN EI PER WEEK. In tegenstelling tot zekere geruchten als'zou de aanvoer van eieren het mogelijk maken dat per veertien dagen per persoon drie eieren Beschikbaar worden gesteld; verneemt het A.N.P. van bevoegd# zijde, dat hiervan nog geen sprake is. Het streven van het departement van landbouw; visscherfj en voed selvoorziening zal er op gericht zijn, oin zoo mogelijk', zulks aan de hand van de beschikbare hoeveelheden; een ei per week per per soon te distribueeren. TWEE BONNEN VOOR 12 LUIERS. Per 1 Februari ook meer rijg- en stopgaren. Met Ingang van 1 Februari zullen voor aanstaande moeders twee bonnen, elk recht gevende op zes luiers; worden beschikbaar ge steld. Het aant-al is dus verhoogd van negen tot twaalf. Voorts wordt de puntenwaardeering voor rijggarens vanaf 1 Febr. gehalveerd; zoodat één punt recht geeft op 500 yards kunstzijden rijggaren; ol' 200 yards rijggaren van andere samenstelling, of 90 M> stopgaren. bieden wij aan 2 nette MEISJES om opgeleid te wordei n onze Sr*l J KAFDcELlNG en een AANKOMEND! JONGEN om opgeleid te worden als Aanmelden „GOWA" Confectiefabriek Minister LoefFstr. 57b - WAALWIJK vraagt Aan de Ouders, vrouwen, verloofden en familieleden van onze fongens in In dië. Hierbij noodigen wij U allen uit tot het bijwonen van een NAMENS HET BESTUUR. Vanaf heden kunnen loten besteld worden, oek per post HEDEN HEBBEN WIJ ONTVANGEN Klanten, welke zich hiervoor hebben opgegeven gelieven deze af te halen. Ook alle getroffenen komen in aanmerking. Handel- en Reparatie-Inrichting voor Goud, Zilver en Uurwerken GASTHUISSTRAAT 32 KAATSHEUVEL De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever: JAN TlELEN Abonnementsprijs: 15 cent per week) 1.95 per kwartaal. DrukkerWaalwijksche Stoomdrukkerij An toon Tielen. We hebben er eenigen tijd geleden op gewezen, dat de Middenstands- zaken in cle nabije toekomst nog sterker zullen moeten oppassen om niet door het grootwinkelbedrijf verdrongen te worden; dan dit in het verleden al het geval was. We merkten toen op, dat de kleinwin_ kelbedrijven met een relatief groo_ ter kwantum ontevreden klan'en zouden zitten, dan de groolc zaken. Als één van de oorzaken daarvan noemden we de ongemotiveerde mecning van Jan Publiek, dat het door de laatste zaken in de oor_ logs_ en na_oorlogsjaren beter be diend is dan door de..' eerste zaken. Meestal meent men dat groote za ken minder aan zwart' hebben gedaan en kunnen doen. dan de andere zaken. Deze mecning is al tijd ongemotiveerd en dikwijls ook onjuist. Nu lazen wc dezer dagen een ei_ genaardig berichtje in de Eindho. vensche Courant; dat we onze le zers niet willen onthouden en dat gerust in meer wijderen kring he kend mag worden. In het kort Jiomt dit bericht hier op neer; dat V, en D. spoedig 200.000 stuks schoolschriften in den handel gaat brengen. U begrijpt; dat is een mooi kwantum en schoolschriften zijn er hard noodig; we zullen één van de laatsten zijn om dit te ont kennen maar V. en D. had er zelfs nog meer in den handel kunnen brengénwel 750.000 stuks. Een zeer groot deel van onze Nederland se!) e schooljeugd had dus een nieuw schrift kunnen krijgen en alle gun stige gevolgen daarvan zou ons ge heele volk aan den lijve ondervon den hebben. Men denke maar eens aan: meer huiswerk; mooier werk; betere rapportcijfers! Elk gezin was zeker een groote "mate van geluk ten deel gevallen en in ieder huishou den zou rust cn vrede zijn weerge keerd. Helaas heeft natuurlijk een of ander Rijksbureau weer inge grepen en alle mooie dingendie liaaden kunnen zijn, met één enkel besluit reeds bij voorbaat weer ka pot geslagen. Of neen; toch niet; alleen de mooie wensclien van "V. en D. zijn vernielddie van de Nederlandsche schooljeugd en de vaders en moeders daarvan heeft men noodgedwongeneenigszins moeten sparen. Da t^ Rijksbureau heeft namelijk van de 750.000 stuks er 550.000 aan de firma V. en D. ontnomen en in den gewonen han del gebracht. De overige 200.000 stuks mag V. en D. zelf verkoopen op bon en voor deze lbonnen; die rechtstreeks aan het Rijksbureau moeten woi'den ingeleverd; krijgt ze geen nieuwe bevoorrading. Iloe komt men er toe om zoo te han delen? Was er iet-s niet in orde? Oordeel zelfV. en D. had de viezen toegewezen gekregen. U weet wat deviezen zijn? Dat zijn huiten_ landsche betaalmiddelen waar ons land zeer krap in zit en waar het al of niet slagen van den weder opbouw van afhangt; dat zijn die' beroerde dingen die; doordat ze ontbreken; er mede de schuld van zijn dat U nog jaren in een voch tige noodwoning moet huizen en dat Uw kinderen nog niet de klee ding kunnen dragen die met dit harde wintex-weer noodzakelijk zijn en dievan nog zoo heel veel dingen de schuld zijn. Nu had V. en D. die deviezen toegewezen ge_ kregen 0111 in België textiel te koo_ pen; voor een heel erg goed doel dus. België heeft veel en goede textiel voor dames; lieeren en kin_ dei-cn. V. en D. hield echter liet belang van de kinderen in de gaten en kocht voor een gedeelte van de deviezen; toegewezen voor textiel; schoolschriften. 750.000 Stuks. Dat vond bovengenoemd Rijksbureau nu niet goed. Het meende dat school schriften nog steeds niet konden worden omgebouwd tot önder_ en bovenklceding en het nam de reeds medegedeelde maatregelen550.000 schriften in den gewonen handel, 200.000 stuks vei'koopen door V. en I). op hou; zonder aanvulling van voorraad. Intussclien zijn de devie zen die voor den inkoop besteed zijn en voor textiel bestemd waren, nu niet meer beschikbaar. Wij weten, niet over welk bedrag aan deviezen het hier gaat, maal ais elk schrift bij inkoop ,;één frenkske' kost en dat zal toch niet zoo heel veel minder zijn dan g^xat het over een bedrag van frs. 750.000. Daar was toch wel aar_ dig wat textiel voor te krijgen ge weest; dunkt ons. Het verbaast ons niet dat een gi-oot winkelbedrijf wel eens fouten maakt', dat wis ten wc al vóór dit feit bekend werd; maar het verbaast ons wel dat zoo'n bedrijf er met zulke zachte maat regelen afkomt. Het lijkt ons nog al een tamelijk groote overtreding; gi-ooter dan sommige gevallen van prijsopdrijving; geconstateerd hij middenstandszaken en besti'aft met een flinke geldboete en inbeslag neming van de goedex-en. Misschien moet die straf in ditNgeval ook nog komen cn volgt de eigenlijke ver_ oo'rdeeling over eenigen tijd, maar indien dit niet het geval zou zijn; begint het eenigszins op een meten met twee verschillende maten te gelijken. Nog iets anders begrijpen we niet. Waarom krijgt V. en D. recht- sti'eeks deviezen toegewezen om. in België textiel te koopen? Wij mee. nen dat dergelijke inkoopen steeds moesten loopen over ex-kende im porteurs; die ze dan; via de gx*os_ siei-s; ter beschikking stellen van den kleinhandelaar. Is V. en D. behalve kleinhandelaar; tegelijk ex-_ 'kend importeur en grossier? ,Wei-_ keiijk zal dit wel het geval zijn; maar dat lijkt ons wel een beetje gekke tpestand. De arbeiders in de mijnen hebben gehoor gegeven aan den dringen den oproep die tot hen werd gericht 0111 op Zondag te wertten; nu de kolemiood in ons land een ernstig karakter heeft aangenomen. Het resultaat is- pi-achtig geweest. Blijkens voorloopige berekeningen heeft de Zondagsdienst ruim 27.490 ton steenkool extra opgeleverd. Dit is meer dan op een normalen Za_ terdagsdienst en liefst 80 procent van een noi-malen werkdag. 20.800 ton vervoerd. De spooi-wegen hebben hieraan ook hun deel geleverd. De kolen moeten door het land. Met man en macht is aangepakt. Van Zaterdagavond middernacht tot Maandagmorgen 4.30 uur brach ten 26 kolentreinen de kolen van Limburg naar het Oosten; Westen en Noorden des lands. In normale omstandigheden zijn het er slechts zes. Iedere 'Kolentx-ein bestaat ge middeld uit 42 wagons. Daar iedere wagon in doorsnee 10 'ton kolen bevatworden per trein rond 800 ton vervoex-d. Tezamen hebben de treineh dus 20.800 ton kolen uit Limburg afgevoerd gedurende het afgeloopen weekeind; hetgeen juist de onbrengst is van den op Zondag geleverden productieslag in cle ETm_ burgsclie mijnen. De directie der spooi-wegen prees zich;, zooals zich laat denken; met deze prestatie; die te danken is aan de toewijding van duizenden leden van liet- personeel, gelukkig'. Zij allen hebben exti'a diensten op de treinen gedaani; zoowel langs cle liijn als op de rangeerterreinen waar de wagens in de iizige koude aan elkaar zijn gekoppeld. DANK AAN DE MIJNWERKERS. Het centraal wei-licomité 1947 te 's_Gravenliage heeft aan de samen werkende mijnwex-kers_organisaties te Heerlen een telegram gezonden waarin zij gx-oote waardeering uit voor cle bijzondere ai-beids_ prestatie onder den grond op Zon dag 2 Febr. en aan een zoo groot mogelijke groep mijnwerkers a.s. zomer eenige vacantiedagen boven den grond in Holland aangeboden worden. Het Haagsche werkcomité heeft zich achter deze actie gezet en een bedrag toegezegd. Het centraal werkcomité wekt al len on bijdragen te zenden; opdat deze actie zal slagen. DE PARLEMENTAIRE COMMISSIE IN WEST-INDIë. De parleiiientairc commissie naar Wêsl-Indië heeft in een pers_confe_ rentie te Willemstad een voorloo pige uiteenzetting van haar bevin dingen gegeven. De vooi-zitter; mr. G. Kropman, verklaarde; dat naar de meening der commissie het al_ gemeene ondex-wijs nog voor ver betering vatbaar is; maar dat er groote moeilijkheden zijn in ver band met het vei'krijgen van ma terialen en onderwijskrachten. De volksgezondheid is bevredi gend en maakte algemeen een gun_ stigen indruk. Naar aanleiding van de anti-Nedei-landsche stemming, die op Curacao zou heerschen; ver klaarde de heer Kropman: ;;Een betere wcdei'zjjdsche kennis zal het resultaat zijn van een betere waar deering en meer welwillendheid aan beide zijden. Bij het bereiken van dit resultaat'kan de pei'S in belangrijke hiate meehelpen'. Voor hun vertrek nit1 Paramari bo verklaarden leden der commis sie; dat zij na hun tei-ugkeer in Nederland hun uiterste best zullen doen om tx) bespoedigen, dat de beide Kamers en de regeering maat regelen zullen nemen tot vci-bete_ ring van den politieken status van Suriname. Zij verklaarden vei-der; dat. ofschoon Suriname niet in staat is economisch zelfstandig te zijn; dit nog geen reden is om het verlcenen van zelfbestuur uit te stellen. Burgemeester Smit opent de ver gadering der gemeenteaad, die op Maandag j.l. te Spang.Capelle ge houden werd. De notulen der vorige vergade ring worden accoord bevonden. Vervolgens wox-dt overgegaan tot beëediging van het' nieuwbenoemde raadslid den heer W. tl. Spuij- broek. Burgemeester Smit roept den heer Spuij broek eeh hartelijk wel kom toe; waarhij hij wijst op de goede verst andhouding en geani meerdheid in de raadsvei-gaderin_ gen- De heer Spuijboek oopt. zijn beste te krachten te kunnen geven aan de taak, die hij op zijn schouders genomen heeft. Benoeming 2en wegwerker. De heer Maijers vraagt naar aan leiding hiervan waarom de sollici tanten gepasseei-d zijn; diè ook reeds cle vorige maal op cle voordracht stonden. Burgemeester Smit antwoordt'; dat cle beste krachten uitgezocht wai-en cn dat op cle eerste plaats op het vakmanschap gelet was. Het was eveneens wenschelijk dat de te be noemen wegwerker te Capelle woonde. Op verzoek van den heer Manjers wórden vervolgens alle sollicitan ten voorgelezen. Op een vraag van den heer van Zeist antwoordt' de voorzitter; dat de namen van hen die aanbevolen worden; niet bij loting gekozen zijn. De heer van Caem wenscht nog te weten of deze aanbeveling be houdens medische goedkeuring is. Dit is inderdaad het geval. De bedoeling is om tot tijdelijke, aanstelling voor één jaar over te gaan. Bij vaste aanstelling zal de beslissing weer aan den raad zijn. Men hacl rich laten legden door cle gedachte wie de beste werker en werkkracht' zou zijn. Het betreft hier ook alleen maar een aanbe veling; 'waarbuiten ook gestemd kan worden. B.ii stemming behaalt cle heer M. T. Kruiif 8 stemmen; de lieer C. de Ronij 2 stemmen en de heer .T. van Oosterhout 1 stem. De heer Krnijf wordt dus benoemd. Burjrcmeester cn Wethouders stel len voor om de ï'ondvraag wel te handhaven in zooverre; dat vrncten twep dagen van te voren schrifte lijk insediend moeten zijn. In die twee dagen zullen clan eventueele vragen nog onderzocht' kunnen wor den. De lieer Genuïl; die zich wel ac_ coord kan vedularen met het voor stelverzoekt voorlezing van het geheele reglement van orde, aan we'k verzoek voldaan wordt. De heer Ros vraagt daarna of; als er iets in de gedachten komt naar aanleiding van het verhan delde in cle vergadering; dit dan nog ongemerkt mag worden en ex- eventueel vx-agen over gesteld mo gen worden. Dit' blijkt niet het geval. De heer Bos wil cle .nieuwe rege ling ook welgaarne gehandhaafd zien als het maar zoo blijft als al'iiidn.l. een geanimeerde ver gadering en niet: dat moet en dat moet. Burgemeester Smit geeft ten ant woorddat men altijd soepel is tewerk gegaan en dat dit ook wel zoo zal blijven. Men mag echter ni"> te vér gaan. Volgens den heer Maijers heeft 't geen zin om twee dagen van te vo ren de vragen schriftelijk in 'c die nen; omdat het- bij de rondvraag; zeonls die altijd gehouden is in één moeite doorgaat. Als er dan een dag tevoren iets bijzonders voor valt; zou men met de vraag móe t-en wachten tot de volgende ver gadering; die misschien wel zes weken on zich laat wach'en. De heer Maiijers vraagt stemming. Het voorstel wordt aangenomen. Alleen cle heer Maijers stemt tegen. Medodecliniren. De luiui'overeenkomst met den Debaiien over Zondagsheiliging en Zondagsrust. De heer Ros komt met concrete voorstellen kantoorhouder der P.T.T. wordt op nieuw vastgesteld. (De huur be_ draagt 30».— per jaar). Aan de school in de Heijstraat wordt een voorschot verleend van 2910.48 en aan de school te Sprang een voorschot van 5371.44. De gemeente verhuurde een stuk gi-ond van 10 Are aan den heer P. A. Snijders; welke huur 25.per jaar bedroeg. Dit bedag is wel wat ïioog; aldus de voorzitter, waarom B. en \V. voorstellen de huursom met 10.te verlagen en dus te brengen op 15.per jaar. De raad gaat hiermede z.h.st. accoord. Dc x-ekeningen van het Burger lijk Armbestuur te Sprang (inkom sten en uitgaven 5760.12) en te Capelle (inkomsten en uitgaven 9509.60) worden accooi'd bevon den. DE ZONDAGSHEILIGING EN ZONDAGSRUST. De beer Ros hacl aan B. en W. verzoent om xnet een voorstel naar voren te komen omtrent de Zon_ dagsliciiiging en cle Zondagsrust. Op verzoek van B. en VV. legt de heer Bos uit wat liij onder Zon dagsheiliging en Zondagsrust ver staat. 1 De beer Ros zegtdat men als gemeenteraad, als hoofd der ge meente dus; moet zorgen dat' er in de gemeente geen gelegclieid is dat men op Zondag een café bezoekt; clat' alle cxifé's, restaurants en ho tels op dien dag gesloten dienen te zijn, waarbij echter gelegenheid moet z>ijn voor logies voor den ko menden en gaanden man; dat' alle vermakelijkheden zooals sport, voetbal enz. op Zondag verboden moet worden. Dit wordt toch ook overal door Gods woord vexhoden. En wat Gods woox-d zoo duidelijk vex-biedt; dient de raad volgens den heer Bos t"e handhaven. Ook ijsl vermaak is op Goil's lieven dag ver boden. Al wat God verbiedt, moet volgens den heer Bos ook cle raad verbieden. Wat de Zondagsrust betreft; dient ook alle gemeentewei-k op dezen dag gesaalct te worden. Natuurlijk heeft dit geen betx-ekking op bij zondere voorkomende gebeurenisscn zopals brand cn ongeval. De lieer Ros wil in een besluit opgenomen zien, dat op Zondag geen slaafsch werk woi'dt verricht. Liefdadigheidswerk valt volgens den heer Ros hier niet onder. Bij raads besluit dienen alle werkzaamheden op Zondag stop gezet te woi'den. Bioscopen en theaters dienen even eens gesloten te zJjn op den dag des Heerén. De leden Spuijbroek en de Rooij steunen het voorstel van den heer Ros. Hierdoor komt liet in discussie. De heer Genuït' verzoekt om ge legenheid; het vooi'stel van den heer Ros degelijk te overwegen. De heer van Zeist zegt; dat hij verschillende raadsvergaderingen heeft meegemaakt en clat het dan altijd de heer Ros is; die de bijbel uitlegt. Als men zoo doorgaat zal men den toestand krijgen dat in den gemeenteraad kerkelijke aange_ Icgenheden behandeld worden en in de kerk gemeentelijke aangelegen heden. Dit moet men vooral niet te diepgaand doorvoeren. Bij de schaatswedstrijden had ook de heer v. Zeist, een aantal vol gelingen van den lieer Ros opge merkt, die wel gingen kijken. De heer v. Zeist gelooft evenmin dat het grootste gedeelte der bevolking van Sprang-Capelle met een besluit als door den lieer Ros bedoeld; ge baat zal zijn. Men zal ook overhoop komen te liggen met instellingen als Horeca en den N.V.B. Men kan o»l< de vereenigingen wel gaan op doeken als liet zoover komt als cle heer Ros wensclit. Bestaande toe standen kunnen met een beetje machtsmisbruik gemakkelijk in het honderd gegooid worden. De heer Vcrheijden heeft met be langstelling naar den lieer Ros ge luisterd; maar hij staat er toch van tc kijken dat men een besluit, zoo_ als de heer Ros wil, niet veertig of vijftig jaar geleden heeft inge_ voei'd. Toen was liet Zondags een dronkemansboel en een vloekerij cn toen werd er op de preekstoel zelfs niets van gezegd. Men zegt dat de toestand verslechterd is, maar de heer Verhoiijden wenscht op te mer ken dat de toestand verbeterd is. Hier is ook een gevaar voor de ouders', die de jeugd dan niet lan ger meer onder controle kunnen houden. Deze jeugd gaat dan naar cle randgemeente» liet vermaak zoe ken en liet ouderlijk toezicht is weg. De lieer Verheijden zegt: laat den mensch vrij. Het is tegenwooi'dig een liefheb- bcx-ij geworden 0111 allerlei kerkjes te slichten; ook die menschen wor den vrijgelaten. De gemeente moet de bevolking eveneens een gepaste vrijheid geven De heer de Bas vindt het niet par lementair juist 0111 een voorsteldat reeds tweemaal is vex-worpennog eens een dedc maal naar voren te brengen. Vergeleken wat in de stad gebeurt is hetgeen in Sprang-Ca pelle plaats vindt nog zacht tc noe men. Als het besluit, zooals de heer Ros wil; doorgang vindt, zal men naar de stad gaan en zal er veel grootcr kwaad geslicht' wor den. Ook wil de lxee de Bas de kweslie ineens afwerken en het punt niet langer aanhouden. De heer Genuït merkt op, dat men nog geen gelegenheid gehad lieeft deze aangelegenheid serieus te overwegen. Ook de s'rekkin" kan men zoo direct nog niet beoordee- len. Sprekex; vraagt ol' het de niee_ ning van den voorzitter is dat een dergelijk besluit mogelijk is om uit te voeren. De heer Genuït meende eveneens dat er al eens een dergelijk besluit geweest was. De vooi-zitter zegt; dat dit nooit practiscli is uitgevoerd en ook zal het in cle toekomstjuridisch be schouwd; niet zijn door te voeren. Evenmin gelooft cle vooi-zitter dat zulk besluit rechtskracht zal erlan gen en liet standpunt van den lieer Ros succes zal hebben. Ook cle heer Vos is van meening clat liet besluit niet practiscli is door te voeren. Duivensport is toch ook sport en men zou dan niet eens meer naar de lucht mogen kijken maar misschien wel naar den grond mogen staren. Spreker wil tijd om zich te kunnen beraden op 't voro_ den op het' voorstel van den heer Ros. Volgens den lieer Spuijborek is voetbal een openbare vermakelijk heid en duivensport een persoon lijke. Men heeft zicli thans uit te spreken vóór of tegen; aldus de lieer Spuijbroek. De heer van Caem verklaart bij voorbaat tegen te zullen stemmen op liet voorstel van den heer Bos en verklaart zich accoord met het geen de lieeren Genuït en Vos ge vraagd hebben; n.l. den tijd om voorstellen te overwegen. De woorden van den heer v. Zeist hebben den heer Ros een beetje pijnlijk getroffen. Hij wenscht geen machtsmisbruik en houdt ook geen predicaties. Hij komt echter op voor de belangen van God en die God is hem meer waard dan dui zend werelden. Spreker wenscht dien God tc die nen en voor dit principe komt hij op. De raad is de hoogste macht i" de gemeente en hoe heeft' die ten opzichte van Gods belangen gehan deld en als er goed gehandeld is zal er dc gemeente haat bij hebben. De heer Ros zegt; een gemeente te kunnen noemen waar eenzelfde besluit in werking is getreden en deze plaats is een groote hadplaats waar de meest vooraanstaanden van Nederland komen om zich te ver_ poozen. Maar ook in die badplaats is de Zondagsheiliging in acht' ge nomen; evenals dc Zondagsrust en De „Echo" in Indië. Batavia, 21 Jan. 1947 9 uur. Soldaat C. Kuijs schrijft o.m. uit Meester Corrielis. Zoodra ik Uw krant heb ont vangen ontstaat er een groote belangstelling voor Uw blad. Natuurlijk hen ik blij en nieuws gierig als Uw blad aankomt en met voldoening tees ik het nieuws uit Waalwijk en om streken. „De Echoonderhoudt met onze jongens hier een band van vriendsehnp. Al zitten wji ver van het Moederland gescheiden, wanneer wij Uw blad ontvangen voelen wij ons weer dichter bij huis. Namens a He jongens hier in Indië breng ik U grooten dank voor Uw biod dat U nier naar ine zendt en wij honen dot wij Uw graap gelezen blad ook in dit jaor 1947 mogen blijven ontvangen. C. KUIJS.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1