Film-voorstelling Automobielbedrijf „De Langstraat" OFFICIAL FORD DEALER, GEERTRUIDENBERG. FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. NET MEISJE KUIKENS? HAARDKACHEL. UIT DE PROVINCIE TE WAALWIJK, GEVRAAGD: STANZER HOUTENHAKKEN SPUITER JONGENS EN MEISJES. FIRMA JAC. VAN DEN ASSEM KAATSHEUVEL. Terry en Berry inDE BRIL VAN SULTAN SAR. J. M. DE HAAS Tandarts VRIJHOEVE CAPELLE, B 45 a HET HUWELIJK «n zijn op dien dag de café's enz. ge_ i stolen. Toch is deze plaats de praclnigsic Dadpluals <üe er is. Zijn collega s bunnen ook wel naar het sciiaaisenrjjueii gaan kij_ keu, niuar de heer ltos merkt naar aanleiding daarvan op, dat deze aangelegenheid niet persoonlijk is. Hei gaat er niet om wie er gaan zal; maar het gaat er 0111 dat het verboden wordt, liet algemeen be_ lang is sleclus met Gons zegen ge_ dieiid. Lie heer Hos weet ook wel dal liet voorheen op Zondag een janboel was. Daarmede had men in zooverre te maken, dat men de senuid van het voorgeslacht droeg en dus moest oppassen om niet 't zeil'do te gaan krijgen. Als de jeugd ging verhuizen dan was dat al_ dus de lieer Hos niet de schuld van den raad. Als de ouders hun kinderen kastijden en vermanen; dan zijn zij er de schuld niet van wat de 'Kinderen doen. De heer Ros kent een café dat op. Zondag ge_ sloten had en er geenszins nadeel van had gehad. De heer Hos sluit met te zeggen; dat men God had te eerbiedigen en niet de menschen. De heer Verlieijden is verwonderd dat de heer Hos nog niet veel ver_ der is gegaan. Hij kende zelf een predikant die op Zondag alle ver- keer wilde stilleggen. Spreker is voor een gepaste vnjneid. 'i is ook beter dat de jeugd wordt bezig gehouden dan dat ze zelf vermaak gaat zoeken. De heer Verlieijden zegt; dat hij niet van zijn standpunt zal afstap pen. De heer de Bas merkt op; dat het bedoelde café van den heer Ros wel een ncvenbedrijf gehad kan hebbenwaardoor sluiten dus niet zoo erg was. De lieer Hos wil niet ingaan op het gezegde van den heer Verlieij den. Voorts was dit geen kerkelijke aangelegenheid maar een beleven van het woord van God. De raad moet naar Gods woord handelen. De heer van Caem wilde concrete voorstellen die parlementair ver antwoord zijn en op papier zijn wensclit. De heer Genult zal tegenstemmen vastgelegd. als er geen omschreven voorstellen komen; zooals oo!k de heer v. Caem De heer Ros trekt het voorstel vervolgens in en zal een volgende keer' met omschreven voorstellen komen. De lieer de Rooij merkt bij de rondvraag op dat hijevenals liij reeds een vorige maal verzocht; de vergadeingen graag met gebed ge sloten zou zien worden. Het voorstel wordt in stemming gebracht en wordt aangenomen met negen tegen twee stemmen. De hoeren van Zeist en de Bas stemden tegen. Vervolgens sluiting. AMBACHTSSCHOOL. In een samenleving speelt het onderwijs altijd een voorname rol en in een streek als de Lang straat vooral het technisch onder wijs. Naast de Nijverheidsscholen, die reeds geruimen tijd in Ooster hout en Waalwijk bestonden, meende men ook in Geertruiden- berg tot de stichting van een Am bachtsschool te moeten overgaan en toen in Juli 1946 de uiteinde lijke beslissing gevallen was en vergunning verkregen, werd direct alles op alles gezet om in Sep tember daarop volgende reeds met de cursussen te kunnen beginnen. Dit mocht ook inderdaad lukken. Er was zooveel belangstelling uit Geertruidenberg en de naaste omgeving, dat men zelfs met twee klassen kon beginnen. De school (dagschool) is een Stichting, waarvan het bestuur gevormd wordt door een vertegen woordiger der Gemeente en door industrieëelen. De president van deze Stichting is Ir. Oomes, ter wijl de directeur der vroegere avondschool, de heer Teunis thans ook directeur is van de Ambachts school. Naast den cursus metaalbewer king is er ook een bouwkundige afdeeling aan verbonden, terwijl nu ook de avondteekenschool in de Stichting is opgenomen. Bij de opening van dezen avond- teekencursus, op 1 October van het vorige jaar, waren reeds 60 leerlingen ingeschreven, waaruit blijkt dat de a.s. vaklieden zich zeer zeker ook theoretisch wen- schen te scholen en onder de des kundige leiding van leeraren als directeur Teunis (machineteeke- nen), de heer Blokland (bouw kundig teekenen)De heer Schee pens onderwijst het voortgezet la ger onderwijs. Hoewel alle machines voor de Ambachtsschool er nog niet zijn, mag men toch verwachten, dat dit jaar de laatste wel geplaatst zal worden. Laschcursus. In Geertruidenberg is veel me taalindustrie gevestigd en veel electrisch-lassers kunnen hier werk vinden. Electrisch lassen is echter een vak op zich en een goede oplei ding is daarvoor dan ook nood zakelijk. Geertruidenberg nu is een van de weinige plaatsen, die een on- derafdeeling hebben van de N. V. L. (Nederlandsche Vereeniging voor Laschtechniek) Het diploma daarvan is voor den werknemer-lasscher van groot belang omdat hij daarmede ge plaatst kan worden in vakgroep I waardoor hij een hooger loon ge niet. De N.V.L. is in November '46. in Geertruidenberg een cursus be gonnen voor opleiding van leer- ling-lasschers en een cursus tot het verkrijgen van het N. V. L. diploma ter voltooiing van de loopbaan der lasschers. Op de Ambachtsschool worden de theorielessen gegeven door den directeur, de heer Teunis. 's Za terdags komen de leerlingen op de Tankfabriek bijeen om hef las- schen in de practijk te leeren. Dan fungeeren de geroutineerde en gediplomeerde lasschers der Tankfabriek als leeraren. Ook voor den cursus beginners zijn door de industrieelen verschillen de menschen aangewezen. De laschcursussen van de N. V. L. worden in overleg met de werkgevers gegeven, welke werk gevers een gedeelte der kosten dragen, want beide partijen im mers hebben er belang bij. De alhier gevestigde ambachts- school zal met ingang van 1 Sep_ tember worden uitgebreid met een afdeeling voor de' opleiding van timmerlieden. Tot op heden voor:, zag deze sehool al in een zeer groote behoefte van deze stad en omgeving, doch door deze uitbrci_ ding zal wederom in een dringende behoefte worden voorzien; daar al vaak in de praktijk is bewezen, dat een opleiding van 'n ambachts_ school voor toekomstige vaklieden onontbeerlijk is. Een woord van oprecluen dank aan het ijverig en vooruitziend bestuur dier school is wel op zijn plaats. Ondanks den vrij én Zaterdag, middag wordt tu de laxuU'nbrick door uentaiien mannen jjveiig gc_ lascht. Aan een ian^e ijzeren tafel; verdeeld door reclus taande ajzoreu sciioi.en in hokjes die aan een stemlokaal doet denken; staan de todivonisiige eteclriscne tassciiers ou_ der liet waaKzuine en comroieeren. de oog van hun praciijk-leermees-- ter uen lieer i-ijncuiuunun nest te doen om het hun opgedragen laschwerk zoo goed inogeuj'K af te leveren, want zij weten uai de lieer 1 i'ijnemnn scherp in ziijn beoordee. ling is, dus nut gauw tevreden. Met een ongelooflijk enthousiasme geven deze teerlingen hun vrije middag cadeau óm zich te bekwa_ men in de lascli-kunst. 2 Uur krij_ gen zij praciische les en dat wil zeggen, dat ziij ook twee uur aan een stuk iassclien. Geen materiaal wordt ontzien; noch gespaard. De cursus is verdeeld in begin, nets en gevorderden. De beginners wisten in liet algemeen niets van iassclien. Thans, na t) lessen kun. ncn zij al heel behoorlijk vlak las. schen en zijn reeds begonnen met liet maken van hock.lasschen. On. der de gevorderde leerlingen zijn'er die reeds tien jaren in de praktijk Iassclienzoodat men loeli zou kunnen aannemen, dat voor hen daar niet veel te leeren valt. Het tegendeel is echter waar; want ge. lnel onomwonden verklaarde deze dat hij niet wist dat hij al zooveel jaren steeds dezelfde fouten had gemaakt en dat hij werkelijk blij was in de gelegenheid te zijn ge. steld om zich liier geheel voor zijn taak le bekwamen en ntiar hij liooplc, het diploma der N.V.L. in de wacht te kunnen sleepen. De gevorderden van dezen cur. sus worden allen opgeleid om in het voorjaar deel te nemen aan 't examen der N.V.L. als ketel, of construclie.lasschers. Dit diploma is vereischt als men Iassclien wil voor liet stoomwezen. Opvallend is; dat vele gevorderden, die zich toch reed jaren langJ als lasscher uit. geven en hei vak behoorlijk ver. staan; Vele rouline.fotr en maken. Hieruit blijkt duidelijk dat ook voor hen een dergelijke cursus on. ontbecrlijk is. Verder ontvangen de cursisten theorie, die verzorgd wordt door den heer Teunisscn; directeur van dt Ambachtsschool; waadoor zij leeren vooraf hun werk te bestudeeren en daardoor volwaar, dig werk kunnen leveren; dat el. ke toets der criliek kan doorstaan. Het werk van de Geertruiden. bergsche lascliclub, onder voorzit, terschap van den heer Boomsma; geniet dan ook in de kringen der belanghebbenden groote waardee. ring, want door liet geven van dezen cursus worden prima vak. menschen gekweekt; hetwelk niet alleen voor den persoon in kwestie; doch ook voor de industrie ten goede komt. Voor allen die hierin belangstel, len is het de moeite dubbel waard cursus (tusschen 13 en 17 uur) daar om tijdens den Zaterdagmiddag, eens een kijkje te gaan nemen; waar men ook gaarne bereid is belanghebbenden te ontvangen en de noodige inlichtingen te verschaf, fen. FANCY-FAIR. Op 8; 9 en 10 Februari a.s. wordt in het parochie.huis (gymnastiek lokaal) een fancy.fair gehouden ten bate van de uitbreiding der R.R. I\luislioudschool der Eervv. Zusters alhier. Met groot enthousiasme zijn de vele werkzamhedenwelke hier mede gepaard gaan; Ier hand ge nomen door de heeren H. Vlemmix; N. van Gelabbeek en L. Rutges resp. voorzitter-secretaris en pen ningmeester; die hiertoe een comité hadden gevormd. De climax van deze fancy.fair is wel de verloting van een radio.salonkastmerk Wal. dorp; diamant.serie. Op de loten die hiertoe verkocht worden moet de kooper het tijdstip raden waar. op een horloge", dat een week ge. VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN Vertaald door Angelica van Hest. 40) Zij werd boos. Wat zou Egon Domhuis willen? Natuurlijk was hij haar alleen gevolgd om die echt scheiding. Zij had daar ook al aan gedacht, sinds ze in Chili was; ze had echter nog geen tijd gehad en wist ook niet of ze door het door haar geteckcnde stuk al niet ge scheiden was. Zij zag liem vragend aan. Juffrouw Serenus ik ik ben sprakeloos van veerbazing. Terzake. U zoekt mij zeker op voor onze echtscheiding? Hcelemaal niet 1 Hier in Chili kan die formali teit eindelijk vervuld worden. Ik zei u toch al dat dit op het oogenblik voor mij van geen belang is. Dan begrijp ik niet waarom u hier komt. Ik kwam eigenlijk hcelemaal niet bij u; want zelfs toen ik uw kamerdeur opende wist ik niet, dat ik u hier zou vinden. Ik zoek al leen maar de Oostenrijksche dame die in de Santiago de concessie heeft voor den verkoop van con_ sumplie.ijs op straat. Wilt u misschien compagnon worden? Beate had onmiddellijk gezien dat Egon niet den indruk maakte van iemand die rijk was. Misschien met het geld dat uw vrouw meebracht? Daar die scheiding mij niet meer kan schelen, kunt u er van overtuigd zijn dat ik ook niet voor den tweeden keer getrouwd ben. Laat ons alstublieft een oogenblik alle persoonlijke dingen opzij zet ten en zakelijk redeneeren. Ook Egon was bet eigenaardig te moede. In het eerste oogenblik van het weerzien steeg alle verontwaar diging om zijn door dit ongelukkige huwelijk verwoeste leven weer in hem op; maar Beate; die voor hem stond, scheen een andere te zijn geworden. Ze leek hem grooter; be slist veel grooter en r.ijpc gewor den. Zij was mooihoewel heel anders dan Ines. Haar schoonheid was meer geestelijk en de verstan dige oogen met den helderen blik leden bij Notaris Heijmans gedepo neerd is; is blijven stilstaan. De gene die dit' juist raadt wordt de gelukkige eigenaar van dit pracht rauio.loestel. in nel feestelijk versierde gym nastieklokaal worden verder ver schillende aitraelies ingericht, o.m. een rad van avontuur; louwtreii- kerijspijkerslaan, werptent, sjoel bak, grabbeltonnen enz. Ook zal men ztijn kracht kunnen beproeven op de z.g. home Irain. Bij deze inrichting worden de Eerw. Zusters stevig geholpen dooi de pioniers, die zicli voor uil móóie en synipuiiiieke doel buitengewoon verdienstelijk maken. Ook de In dische thee_tent ontbreekt niet. Hierin zal de Waldorp zijn groote kwaliteiten gedurende die gezellige dagen loonen. Onbegrijpelijk; ja fantastisch zijn de honderdtallen beschikbare prij zen. Het is onmogeliijk deze mooie en nuttige prijzen te vermelden, doch eenige zullen we noemen: een wollen (leken, baby-goed te kust en te keur (en zonder punten) schilders lukken een groote baby- auto, alle soorten poppen; salon lampenkap, schemerlampjes, de fijnste handwerkjes, een kamer be hangpapier, en wat de mannen in het bijzonder zal trekken, sigaren; sigaretten; tabak, pijpen, sigaret tenkokers enz. Heerlijk moet het voor de Eerw. Zusters zijn te merken, hoe in alle lagen der bevolking niet haar wordt medegeleefd en hoe hun werk ge waardeerd wordt; want bijna alle pnijzen zijn afkomstig van milde en vaak onbekend gebleven gevers. lien deel van deze mooie prijzen liggen thans geëtaleerd bij den heer P. Broeders op de Markt. De opening van deze fancy-fair zal plaats vinden op Zaterdagmid dag 3 uur. Het bestuur der harmo nie Apollo heeft reeds in principe toegezegd zijn medewerking bij de opening te verleencn; door eerst een muzikale wandeling door de stad te maken en daarna op te marcheercn naar lie; parochie_huis. Ongetwijfeld zal deze fancy-fair aan haar doel beantwoorden en daardoor het grootsche werk van onze Eerw. Zusters mede verlichten. RAAMSDONKSVEER. Groote propaganda_avond. In de bovenzaal van hotel ;,De Wil-le Leeuw' had Woensdag 29 Januari een groote propaganda- avond plaats, die georganiseerd was door en voor de R.K. Midden- standsvereeniging hier ter plaatse. De medewerking voor dezen avond werd verleend door de K.J.M.V. nit Someren. Om ongeveer 7 uur opende de heer Nollen de vergadering en heet te allen hartelijk welkom; in het bijzonder den nieuwen geestelijken Adviseur Kapelaan v. Luijk, de spreker van dezen avond pater Na. thanaël O.M.C. en burgemeester Prinssen. Spreker verheugde het ten zeerste deze inleidende woorden te mogen richten voor een stamp volle zaal met middenstanders; die de kou hadden getrotseerd en in zoo groolen getale verschenen wa ren. Na deze woorden sprak de voor zitter der K.J.M.V. uit Someren; die van zijn oud-aalmoezenier ka pelaan van Luijck; thans kapelaan alhier, een invitatie had ontvangen om deze grootscli opgezette verga dering te komen opluisteren met spel; muziek en zang. Hierbij kon digde hij als eerste nummer aan: de Singing Boys. Deze boys, 4 in getal brachten met veel succes en kele liederen naar voren, begeleid met mandoline-muziek. Als intermezzo trad op het 14_ jarige piano_wonder Theo Wijnen; student aan de muziek_conserv'ato_ ria te Tilburg en Amsterdam, die op unieke wijze de Hongaarsche Rhapsody van Von Liszt speelde waarnaar de aanwezigen aandach tig luisterden. Hierna betrad de spreker van dezen avond; onze oud-dorpsgenoot Pater Nat'lianaël O.M.C. uit Rotter dam, het podium; die als onder werp had gekozen: Waarom lid van de R.K. Middenstand? Hij be gon zijn rede me teen hartelijk welkom toe te roepen en was er zeer mee vereerd om een spreek beurt te mogen vervullen voor zijn eigen dorpsgenooten. Verders lichtte hij enkele punten toe omtrent het lidmaatschap van den Middenstandsbond. Het is onze plicht aldus spreker om lid te worden en toch zeker om lid te blijven van deze vereeniging; om dat hier onze belangen liggen en als katholiek zijn eigen elschen daaraan moet stellen. Vervolgens deed hij ook nog een beroep op de jongere generatie; waarin bij hen opwekte om eens gezind een hecfite band te smeden en over te gaan tot oprichting van een Kath. Jonge Middenstaiidsver- eeniging. Wij allen aldus besloot pater Nat'lianaël zijn rede kun nen sterk zijn; maar dan door ons eigen egoïsme te laten varen en te houwen aan een gezonde en krach tige Middenstandsverceniging. De talentvolle redenaar vond een zeer aandachtig gehoor. Het programma werd vervolgens niet het clown_ensemhle,;Habacus' dat op komische en werkelijk ar tistieke wijze de lachspieren van de •aanwezigen lieten werken. De Gebr. van Dijk brachten hier op een duet; waarin op zeer po pulaire wijze enkele liederen, w.o. Zuid-Afrikaansclie; ten gehoore werden gebracht. Ook de accordeonnist die hierna verscheenoogstte veel succes met zijn welbekende songs. Na een aardige toneelschets nam de pianist Theo Wijnen wederom plaats voor de blinke.nde toetsen en vervolgde zijn repertoire met Leichtc Kavallerie van Franz van Suppé. Hierop verschenen de jongens die reeds eerder optraden; n.l. De Sin- ging Rovs; wiens aardige liedjes veel bijval vonden. De geestelijk adviseur kapelaan v. Luiljck; sprak nog een dank woord lot zijn oude vrienden uit Somerencïie zich de moeite ge troost hadden om de verre reis naar het' Veer le ondernemen. Hij hoopte dat hetgeen zij hier hebben ge presteerd een aansporing zou zijn voor de middenstandsjongeren om aan hen een voorbeeld te nemen. Vervolgens dankte hij pater Na_ thanaël voor zijn hartelijke propa_ ganda-sneech en bracht dank aan burgemeester Prinssen voor de be langstelling die hiij voor den Mid denstand getoond heeft door dezen avond in hun midden to vertoeven en hoopte alle medewerking van die zijde voor den Middenstand te ver krijgen. De voorzitter der K.J.M.V. uit Someren dankte de aanwezigen voor hun goed gehoor en hoopte spoedig bericht te kunnen ontvangen om trent den onbloei van de oudere en jonge middenstands-organisatie. Tot slot werd het lied .Edele Brabant' door allen uit volle borst meegezongen en zoo werd deze groote propaganda_avond die on getwijfeld vele vruchten zal voort brengen. om 11 uur besloten met den cliristel ij ken groet. Naar aanleiding van hetgeen ze gehoord en gezien hadden, beslo ten vele jongeren zich direct op te geven als lid der K.J.M.V. CAPELLE. Hoewel wij in ons vorig num mer reeds een verslag van de uit voering van Hallelujah gaven van onzen correspondent, verzocht men ons onderstaand verslag alsnog op te nemen; bij uitzondering voldoen wij daaraan. Zaterdagavond j.l. gaf de Chr. Gemengde Zangvereenfging .Halle lujah' te Capelle een goedgeslaagde zanguitvoering in de Hervormde kerk aaii den Loonschendijk. Na gemeenschappelijk samenzang en gebed, sprak Ds. A. Vroegindcweij een kort openingswoord naar aan leiding van een Schriftgedeelte. Hierin werd gewezen op de zang in dienst der zonde; maar ook het gezang als lofuiting voor God. Zoo wel het groote koor als het jeugd koor gaven blijk van flinke studie onder leiding van hun dirigent den heer M. C. Rijken. Een schat van christelijke liederen werd ten ge hore gebracht, waarnaar met aan_ dn-dit door de aanwezigen werd ge luisterd. Bijzondere wijding werd gebracht door Psalm 116 en Psalm beheerschten hét gezicht. Beate wees op een stoel. Neemt u plaats. Wat hebt u mij aan te bicden? Nu zat Egon Domhuis tegenover de hoogopgericlite gestalte van Bea te; die hem zeer zakelijk aanzag In kalme afwachting, zooals een verstandige zakenvrouw betaamt. En deze Beate; die aan boord van het schip als een uitgelaten jong meisje had 'rondgesprongendie smeeteend voor hem had gestaan was zijn vrouw Hij moest moeite doen om zelf ook den zakelijken toon te treffen. Ik kom in opdracht van een motoren- en .ijsmachinefabriek; dat wil zeggen, om nauwkeurig te zijn; in opdracht van het Argentijnsche filiaal van de. fabriek in Buenos Aires Een glans van vreugde- kwam over Beate's gezicht. Zij kende de belangrijke fabriek nog als een zakenrelatie van haar vader. Was het werkelijk weer eens een be schikking van het lot; dat juist Egon Domhuis haar de eerste wer kelijke aanbieding bracht? Bent u bereid uw concessie te verkoopen? Neen, maar ik zou een com pagnon in de zaak willen opnemen. Zij begon haar plan lee ontvou wen. Het i& een schitterende zaak; maar er moet zeer snel gehandeld worden. We hebben hier nog. drie maanden zomer. Ik moet een ka pitaal hebben van minstens twin tigduizend Argentijnsche pesos. Er moeten onmiddellijk lokalen ge huurd worden en er moet con sumptie-ijs in liet groot worden ge fabriceerd. Hier in Santiago alleen moeten minstens honderd wagens loopenzooals ik er één heb. Een eigen wafelbakkerij is noodig; vruchtensap moet in liet groot worden gekocht en onmiddellijk moeten in alle steden van Chili; die in eenzelfde klimaat liggen; ook concessies worden aangevraagd In zoo'n korten tijd? Ik heb op een avond het idee gekregen en den volgenden middag was ik al aan liet verkoopen. Wat machines zullen in Buenos Aires toch wel in voorraad zijn. Natuurlijk. Eeir transport van Buenos Ai res naar Santiago duurt, als het goed wordt aangepakt, vier dagen. Winkels of fabrieksruimten kan men binnen vierentwintig uur hu ren. Ik stel niiij voor om de orga nisatorische; zoowel als de zake lijke leiding zelf te behouden. U bent ingenieur en kunt dus het technische deel verzorgen. Honderd karretjes kunnen ook in een paar weken gefabiceerd worden. Er zijn genoeg Oostenrijlis.che meubelma kers in Santiago., als de Cliilenen ét te veel tijd voor nemen. En uw voorwaarden? Heel eenvoudig! Ik krijg als zakelijke lejdster een salaris van laten we zeggen duizend Chi_ leensche pesos per maand. Wat u voor u zelfj wilt doen; moet u weten. Dat wil zeggen; ik weet zelfs niet of u wilt meedoenik sla u slechts voor; in zekeren zin uit erkentelijkheid voor uw hulp destijds, hetzelfde bedrag te ei_ schen en wanneer u dat wensclit; zal ik het in mijn voorwaarden op nemen. We stichten een vennoot schap. Ik breng de gedachte in en mijn concessie de fabriek be taalt de twintigduizend Argentijn sche pesps. De winst wordt dan gelijkelijk verdeeld. Egon was en zeerste verbaasd. Dit meisje, dat eenige weken ge leden in Corrientes nog blij was als zij voor een paar centen type werk mocht verrichten; sprak nu met bedaarde zekerheid over som men, waaraan liiij zelf niet had durven denken. 118 van E. Weiss. Op warme; gloed volle wijze klonken deze Psalmen door het kerkgebouw. Met krach tige, forsche toon werd ,Aan Zee' en '.Geestelijk lied' gezongen. Het dameskoor bracht .Kerstnacht' ten gehore; terwijl het mannenkoor zijn kunnen toonde in .Goede Nacht' dat zacht en mooi geaccentueerd werd uitgevoerd. Ook het jeugd koor mag niet voldoening terugzien op dezen avond, waarin door haar werd gezongen: Het Angelus; O; verblijdende, De Herdertjes en Psalm 100. Hierin bleek hoever kin derstemmen het kunnen brengen onder goede leiding. Het duet Goeden Nacht'gezongen door den heer De Jong, vormde een schitte rende afwisseling. De bassolo's kwamen wel bijzonder tot hun recht door de goede voordracht. Ook de lieer Spierings hielp mee tot liet welslagen van dezen avond door zijn hegeleiding. Na een kort slotwoord en gemeen schappelijk gezang van Ps. 150 1 eindigde Ds. Vroegindeweij met met dankgebed. Gezien het degelijk werk van ko ren cn dirigent; had de opkomst beier kunnen zijn. Men mag hopen dat deze avond door meer zulke avonden zal worden cevolgd. Moge dan ook /ie jeugd blijk geven van liaar belangstelling door deze avon den bij te wonen, of door deel te nemen aan het werk der zangver eniging. Wie wensclit zijn gelede ren te versterken? De repetities hebben plaats op Dinsdagavond te 7.15 uur in de Chr. School; Nieuw- straat. Burgerlijke Stand van de ge meente Sprang-Capelle over de maand Januari 1947. Geboren: Leonardus J zv. M .T "Wagemnkers-Koks - Franclen Th M dv. W A van Wezel-Bakkers «Maria J dv. J C Varossieau_v. Don gen Arie zv. J Nleuwenhuizen_ van Iersel Jenneke J dv. A C Melzko-van Peer Charlotte V Th N dv. L Kuijsten_de Bruijn Jo hannes A zv. M II Matidemakers- van Wijlen Johanna A dv. .T van Oversteeg_van Tilborg Johanna W dv. A J Verhacen-de Bio Wilhelmlna dv. G P do Rooij_van Suiijlekom Pieternella J dv. L van Doneon-Verhagen Cornelia J dv. C W Hoevenaar-Burghout Maria A dv. A A Mangels_Schagt Pie'ernolla J dv. P Rozenbrnnd- Rosenbrand Jenny dv. G Bras penning-Treffers Hendrikus A zv. P J van Dongon_van der Sar. GehuwdS A Loo"on 20 i. en M de Jont? 27 j. M J de .Toode 29 j. en T Evertse 22 j. J Pols 22 j. eri M H Hoefnagel 22 j. M van Dongen 22 j. en H van Ark 22 j. OverledenM F de Rooij 8 mnd. dv. G de Rooij_Goofjes ME vnn den Hoek 98 j. wed. van B A Mid delkoop J de Jong 05 j. eclitg. van A J van Vuuren S Rempt 68 jv wodn. van R J M de Roon. Ingekomen: E de Jong (eclitge. H rif? RJe) van Gravenhage J Honliinom en gezin van Ro'terdnm W Bosschaar' en gezin van Riis_ sen L Ramstijn en eehtoonóote van Wnsnili A J van d»r Schans van T.oononznnd M W Riiken van Loononznnd T J M v Rooij van T.oonopznnd A Roosr>nhran<l en gein van Waspik W Kruijf van Wn'alwiljlc C Hollemans van Haarlem P Kno«k van Veldho- vpn D G""nse (eciitoe. J «van Aon Bos) van .'sGravenno'der J Snij ders van Heerjansdam R Gouda van Rommel -T Po's van Loon onznnd T Hoogenboczcm van Ri-Morkerk. Ver'rokken G Wasemakers naar Waspik G Vernissen naar Loon_ opzand F van Bergen naar Dus_ sen P J TTnmmel naar 's G-nvop. ham* M de Jong naar Raams_ do"lc TT J yprsioo<r cozin nnar naar Assen R Timmermans naar Von'o Jhr. B M L de Roij van Z"Howijn naar Wassenaar T v. Thlelon na.tr Rnamsdnnk D W van Apv, Vliet en echtgenoote naar Dordrecht. ELSHOUT. Feestavond. Op Zaterdag 1 Februari gaf de R.K.A.B. afd. Elshout voor haar leden met hunne dames een feest avond. Met de ten dienste staande middelen was de zaal van de jon gens-Congregatie in oen ware feest zaal herschapen. Onder de genoo_ digden merkten wc op den Zeer_ eerwaarden Heer Pastoor Versteeg; herder van deze parochie, den Zeer_ eerwaarden Heer Rooijakkers Rec tor alhier en de Eerw. Broeders van het St. Norbertusgesticïit. TJit hun tegonwoodiglieid moge duidelijk blijken dat liet medeleven met de vereeniging; zoowel door den pas toor als door de Broeders, van har te gemeend is. Dit medeleven wordt door de vereeniging op zeer hoogen prijs gesteld. Het- muzikale gedeelte *van dezen avond werd verzorgd door ;,The Jolly Dutch Boys' uit Vlijmen. Ziij boden een programma aan dat er werkelijk zijn mocht. De organisatie van dezen avond was zeer goed verzorgdhetgeen mede mogelijk werd gemaakt door den stof van bedienden. Een hijzonder woord van dank is zeker op zijn nlaats ten onzichte van de bestuursleden. Zij hebben 't mogelijk gemaakt dat deze avond zo goed is geslaagd en hebben zich daarvoor geen moeite gespaard en hen komt dan ook alle lof toe. Ook de verloting is uitstekend geslaagd. Weer eens duidelijk is hier aan het licht getreden wat organisato risch te hereiken valt als er een goede samenwerking is. Helaas; en kelen zijn er nog die de mooie kant van de medaille schijnbaar niet kunnen bezien. Hoe jammer dat zij steeds nog wat pessimistisch zijn. Laat ons echter samenwerken tot grooter groei en bloei Her R.K.A.B. Omstreeks 7 uur opent de voor zitter deze fcestoliike bijeenkomst en heet allen hartelijk welkom; in het bijzonder den Zeereerw. Heer Pastoor; den Zeereerw. Heer Rector Rooijakkers, de Weleerw. Heer ka pelaan v. d. Berg als Adviseur der R.K.A.B. en de Eerw. BroedersHij sprak de hoop uit dat allen dezen avond veel genoegen zouden heb ben en voldaan huiswaarts zouden gaan. Verder deelde hij mede dat ter bestrijding van de groote onkosten die er gemaakt zijn deze komen nu eenmaal voor bij een feest een lotenij zou worden gehouden. Prachtige prijzen waren hiervoor aangeschaft. Veder verzocht hij de muzikanten dezen avond te openen met het strijdlied van het Werk liedenverbond: Christen Strijders. Uit volle borst werd dit strijdlied door alle aanwezigen meegezongen en meteen was er de stemming goed in. Vervolgens werden vcr_ versphingen geserveerd om den in_ wendigen mensch te versterken en iedereen liet het zich goed smaken. Na enkele uren van gezellig sa menzijn; waartusschen door van het gebodene werd genotensprak aan het slot van den avond de Eerw, Adviseur een propagandistisch woord. On deze bijeenkomst al dus spreker zijn allen present; laten we nu ook zorgen dat wc op alle vergaderingen zoo voltallig tegenwoordig zijn. De vrouwen kunnen er veel toe bijdragen dat de mannen trouw naar de vergaderingen komen. De organisatie is er voor de lichame lijke, stoffelijke belangen. Maar ook moeten we de geestelijke be^. langen behartigen en verzorgen. Bij uitstek werd de H. Familie hier voor als organisatie aangeprezen. Hij sprak de hoop uit dat vele le den; zoo niet allen, des Zondags naar de H. Familie zouden gaan tot geestelijk voedsel hunner ziel. Na aan God dank gebracht te hebben met gebed voor hetgeen genoten was; dankte hij het be stuur der R.K.A.B. voor den heer lijken avond haar leden aangebo den. Na nog een poosje bijeen,te zijn geweest; sprak de voorzitter een slotwoord en dankte allen voor de pretlige sfeer van deze bijeen komst cn hoopte voor liet volgende jaar wederom op eenzclfden genoeg lijke avond. Begeleid door de uitstekend spe lende muziek -werd de avond be sloten met hef zingen van: AAn U o Koning der Eeuwen. De R.K.A.B. kan terugzien op een prettige; gezellige en hoogstaande feestavond. NIEUWKUI.TK. Groote Wintoruitvoering-. Op 8; 9 en 10 Februari a.s. geeft de gemengde zangvereeniging .Oe fening Baart Kunst' een groote winteruitvoering. Medewerking hier aan verleent de gemengde tooneel- veeeniging Vriendenkring'. Hoe wel wat gewijzigd; zijn we er toch van overtuigd dat, wanneer deze vereeniging op 't tooneel verschijnt; het niet aan belangstelling zal ont breken. Ditmaal treedt de gemengde too_ neelvereeniging in de zaal van W. van Baardwijk op met: ;;Zwarte Willem' een groot tooneelspel In vier bedrijven van W. van den Berg. De nood in een mijnwerkersgezin brengt Willem (de zoon) door slech ten omgang tot verkeerde daden. Er spelen zich aanprijzende scènes af tusschen de huisgenootende vrienden en verloo/de met Willem; die op het verkeerde pad geraakt is. Het stuk laat u beleven wat er met Willem gaat gebeuren". KORTE BERICHTEN. Nogmaals is de wereld opge schrikt door een ernstig vlieg ongeluk. Een Dakota vnn de Air_ France, op weg van Parijs naar Lissabon; ïs Zatedag tijdens slecht weer verongelukt in de heuvel achtige streek van Sintra, bij Lis sabon. Vermoedelijk is het vlieg tuig tegen een heuvel opgevlogen. Talrijke personen zijn ook ditmaal van deze ramp het slachtoffer ge worden. De N. S. hebben besloten met het in dienst stollen van het liaan- vak Geldermalsen's Her'ogenhosoh te wachten totdat de zomerdienst op 4 Mei in werking treedt. Tot dien datum blijven dus tusschen Geldermalsen en Den Bosch de N.S._auto_busscn rijden. In Batavia zijn de besprekin gen tusschen de Commissie-Gene raal en de Indonesische delegatie hervat. O.a. werd behandeld de procedure; die zal moeten leiden tot de onderteekening van Linggad- jati. De vergadering werd verdaagd tot des avonds, doch zij is uitge steld hangende vefdcre besprekin gen van de Indonesische delegatie onderling. BRITSCHE KON. FAMILIE IN DEN STORM. Het slagschip ,;Vanguard' dat met de Britsche Koninklijke familie op weg is naar Zuid_Afrika; had in de Golf van Biscaye met zwaar weer te kampen. Er stond een zwa re Zuiderstormdie goote golven over het voordek en de hutten van de Koninklijke familie heen deed slaan. Zelfs de reddingsboot werd van haar gebruikelijke plaats verwij derd wegens het gevaar van over boord slaan. Toch heeft het schip koers gehouden en geen tempo ver loren. NAZI_CELLEN IN DUITSCHLAND. Leidende politici- in Beieren waren gevaarlijke nazis'. De internationale commissie voor het besludeertjn van Europeesche vraagstukken, die vorige week een verklaring publiceerde volgens welke een nieuwe nazi_p»rtij in Duitschland in ophouw is; heeft thans in een nader x-apport de te genspraken van de verklaringen der commissie beantwoord. Volgens de thans verstrekte ge gevens worden de in het rapport vermelde feiten geheel gestaafd; aldus de commissie. Volgens het rapport bestaan de cellen van de clandestiene natio_ naal-socialistische organisatie; de Blockwacht, niet slechts in de groote steden; doch ook in de klei nere. Na een overzicht van de finaii- cieele interessen der nazis in Ar gentinië zegt het rapport: ;;In anl_ wood op ons rapport heeft het Amerikaansclie militaire bestuur in Duilschland verklaard; dat het op de hoogte en dilligent js. Het is echter een feit, dat men binnen den tijd van twee maanden heeft ontdekt; dat zoowel de voor zitter van de Beiersclie Christelijk- sociale partij (Muller) als de Bcicr_ schc minister-president (Maier) In werkelijkheid gevaarlijke nazis zijn geweest. De volgende vraag blijft derhalve ter beantwoording: was de mili taire inlichtingendienst niet op de hoogte van de activiteit in het ver leden van deze nicuw-gekozen staatslieden; of waren de militaire autoriteiten op de hoogte, doch niet in staat of nicj bereid zich tegen hun benoeming te verzetten? GEVRAAGD tegen Maart te Waaldijk voor dae en nacht, liefst D AGMEIS JE. Zondags vrij. Brieven onder No. 1714 Bureau van dit blad. VERLORFN: EEN POSTFMONNAIE MET INHOUD gaande van de Bioscoop „Luxor" naar St. Crispijnstraat. Teeer. belooning terug te bezorgen bij W. PENNINGS, 2e St. Crispijn straat 64, WAALWIJK, H. H Landbouwers Wénst gij 1 ste kwaliteit W. L. - Reds - Patr. leghorn. Brerg dan Uw bon bij H.J.PAANS Nieuwevaart D 271 K CAPELLE. W. N. ONSTENK Electr. Petersime Broederij No. 9061 BAAK (Gld.) TE KOOP AANGEBODEN een i. g. st. z. Adres te bevragen Bureau v. d. blad. TE KOOP wegens plaatsgebrek NIEUW DRESSOIR, 4 STOELEN EN 2 ARMSTOELEN. Adres Bureau van dit blad. GEDENKSTEEN VOOR CO BA PULSKENS. Plechtige onthulling te Tilburg. Zoo pas; posthuum; verleende president Truman haar de vrij- heidsmcdaille, thans heeft haar stad Tilburg haar geëerd: Coba Pulskens. Een eenvoudige vrouw; deze zestigjarige, en even eenvou dig was haar huis; maar het was een toevlucht voor onderduikers; achtervolgde Joden en geallieerde piloten. Op een Zondagmorgen in Juli 1944 stopte een Duitsche overval wagen voor het huis en weinige oogenbliltken later lagen de drie geallieerde piloten; die er juist verhievenlevenloos op liet erf achter de woning; doorzeefd van kogels. Maar toen de Duitschers mej. Pulskens om een laken vroe gen oin de lijken te bedekken; gaf zij de Nederlandsche driekleur. Deze zelfde vlag omhulde Zon. dag den gedenksteen; die in den gevel van het huis is aangebracht om haar te eeren, die in Ravens- brueck den dood vond. Minister Fiévez was bij dé onthulling aan wezig en de commissaris der Ko_ ninging in Noord-Brabant; de Ca_ nadeesche ambassadeur; de lucht. vaartattaché van de Engelsche am bassade en de Australische gezant en voorts nog andere geallieerde vertegenwoordigers. Verscheidene harmonieën begeleidden den stoet; die van het stadhuis naar de Die- penstraat trok, waar burgemeester van Voorst tot Voorst den steen ont hulde en evenals vele anderen het woord voerde. Kransen werden ge legd en tenslotte heeft de oudste broer van mej. Pulskens een dank woord gesproken. heeft de eer U uit te noodigen tot het bijwonen van een die gegeven zal worden op 10 FEBRUARI A.S des avonds om 8 uur, in de zaal van Hotel ,,DE TWEE KOLOMMEN". Het programma bevat o.m.: LEZING over „WERK AAN DEN LOOPENDEN BAND", door den heer van Olflen. FILM-OPNAMEN, o.m:: „IN DIENST DER VRIJHEID". (De vervaardiging van oorlogsmateriaal in Ford-fabrieken van Amerika De Ford fabrieken aan de River Rouge. De geschiedenis van Willow Runs. De vervaardiging van de B 24 bommen werper aan den loopenden band in de Ford-fabrieken. OntvangenPRIMA KLASSIEKE MUZIEK zooals CHOPIN, MOZART, BEETHOVEN, enz. enz. Verder:' Muziekharpjes voor harmonie, polsters, rieten voor Klar. en Saxefoon. Accordeon-riemen en Koffers, alle soorten snaren, Guitaars, Banjo's en Mandolines. TROMPETTEN vanaf Fl. 75.- ook voor Harmonie enz. Verder Uw adres voor ALLE soorten reparatie. Koop Uw Instrument bij een Vakman en uw is tevree Muziekhandel „CRESCENDO" - WAALWIJK. Wat is er nu weer? vroeg groot vizier Joessof. Dit brengt, onheil grote heer,' zei Halef half kuilend; de zaag weigert dienst. Dan moet je hem beier vasthouden", zei de grootvizier. Maar d&t hielp niets. De zaag bleef in de muur zitten. Dit is Allah's toren, zei Halef op zijn beurt; je kunt daar niet aan zagen. Toen herinnerde de grootvizier zich iets. Er stond in het oude boek dat men een minaret moest omhakken om van de spoken be_ viiijd le worden. Haal een bijl, jon gens, riep grootvizier Joessof, een flinke, zware bijl en zorg dat deze ongure toren binnen een kwartier tegen de wereld ligt. houdt vanaf 27 Januari SPREEKUUR van 1—2 uur. AVONDSPREEKUUR: Donderdags van 6.307.30 uur. 's Zaterdags geen spreekuur. mi 1|R tehuis ma ken Uw leven rijker en gelukkiger. BUREAU „DISCKETIA" heeft ook voor U beschaafde relaties van Uw eigen geloofsovertuiging. Nic. Wit- senkade 31, A'dam-C. Spreekuur: 9.30-12 u. v.m. Voornaamste betaling eerst na Uw huwelijk. Vraagtdircct kosteloos inlicht, ut blanco euvel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2