ANDRE VAN' HSLST. 8 FANCY FAIR De Echo van het Zuiden (S/IU5IS SACRUfvi FILIAALHOUDSTER DE STRIJD TEGEN DE DUURTE! Bergenaren Quo Vadis! DE STICHTSE" DE STICHTSE" een partij WEKKERS. JCaekjeS en £e&akjei PULLES-HEESBEEN. een regelbare Gaskachel Goede Pantoffelstikster. een partij SCHAARHOUT Doublé Armband-horloge De slag om Arnhem 120 et. 125 d. 70 d 56 ct. 30 d 49 d. twee dubbele Arbeiderswoningen NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING EEN PARTIJTJE HOOI MANGELWORTELS VERLOREN: ROUW KLEDING „DE STICHTSE" De TIMTUR schoenfabriek prettige werkgelegenheid aan mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten: GEVRAAGD in Chocolaterie te Waalwijk. In 't bezit van woning te Waalwijk NETTE JONGEN GEVRAAGD VOOR WINKEL EN MAGAZIJN. A. BROK-VAN HELVOIRT Stationsstraat 17 WAALWIJK. MET AVEHA HARING IN TOMATENSAUS HARING FILETS IN MAYONNAISE SPINAZIE CHOCOLADE PASTA BOERENKOOL HUTSPOT Natuurlijk naar de in het PAROCHIEHUIS op 8 FEBRUARI. VAN 10 TOT EN MET 15 FEBRUARI INSCHRIJVING van leerlingen voor de afdelingen SCHOENMAKEN (hand- en machinaal). SMEDEN-BANK WERKEN (metaalbewerking). Ook WOLLEN DEKENS - VLOERKLEDEN GORDIJNEN ENZ. Wij vragen voor de Langstraat e. o. nog DEPOTHOUDERS en COLPORTEURS. CHEM- WASSERIJ EN STOOMVERVERIJ WAALWIJK. 99 WINTERT IJ D WEKKERTIJ D. Wekkers zijn zonder bon of vergunning. P. J. VAN R O O IJ, TE KOOP: gelegen op goeden stand. Huur opbrengst per week 9 gulden. VOOR FIJNE No. 11 GEM EENTERAAD WAALWIJK Met grote vreugde en dankbaar- field aan God g^ven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje JOHAN die bij het H. Doopsel de namen ontving van Johannes Theodorus Maria. J, KEETELS P. KEETELS—FESTEN MARIE THEO ANTOON. Waalwijk, 2 Februari 1947. Grootestraat 359. TE KOOP AANGEBODEN Hoog 1.17 m. Breed 0.74 m, z. g. a, n. Te bevragen Bureau v. d. blad. TE KOOP en bij A. VAN DER VELDE—HOEZE Kloosterstraat 123 LOONOPZAND BIEDT ZICH AAN Ook genegen lederen heren en damespantoffels te stikken. In bezit van Stikmachine. Brieven onder No. 1712 bureau v. d. blad of drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel. TE KOOP onder Besoijen aan de Meerdijk. Voor alle gerief geschikt. M. VAN BAARDWIJK, N. A 416 SPRANG. tusschen Ijsbaan Kaatsheuvel en Sprang. Tegen flinke belooning terug te bezorgen bijJ. VOS, Oost einde A 65, SPRANG. Eigenaar*: J N B H. BOERS WAALWIJK TEL 9 7-8-9-11 - 12 Febr. presenteeren wij U Toegang 14 jaar. Maandag 10 Februari GEEN Filmvoorstelling. Pjaatsbespr. dagelijks ii-iuur wordt bij ons binnen 24 uur diep zwart geverfd. Chem. Wasserij en Ververij WAALWIJK. biedt in vrolijkelichte en goed verwarmde fabrieksruimten, Goede sociale voorzieningen op elk gebied. Voor geschoolden en voor niet geschoolden, na gebleken geschiktheid, VASTE POSITIE. Sollicitaties onder No. 1711 Bureau „De Echo van het Zuiden", Geldcredieten f800.- 5°/o Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJF ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inst. Mathen.weg 110 R'dam-W. Liefst met administratiekennis. Leeftijd 20 30 jaar. Handel in Rijwielen en Schoenfournituren per groot ovaal blik van 140 voor per groot blik van 145 voor per liter blik van 80 voor per pot van 450 gram van 03 voor voldoende voor 4 pers. van 35 voor voldoende voor 4 pers. van 58 voor Geldig van 6 tot 16 Febr. Vergelijk de prijzen en U zult besluiten in AVEHA WINKELS TE KOOPEN WAALWIJK: Grotestraat 220 - Grotestraat 116 - Ho»keinde 14 - Antoniusstraat 90 KAATSHEUVEL: Ve l Hoofdstraat 1 RAAMSDONKSVEERKeizersdijk G 34 SPRANG Nieuwstraat GEERT RUIDEN BERG Markt 18. Hei Comiié. NIJVERHEIDSSCHOOL voor WAALWIJK en OMSTREKEN Grootestraat 275 - WAALWIJK De cursus vangt aan 1 April a.s. en duurt 2 jaar. Om toegelaten te worden moeten de leerlingen 12 jaaren8mnd. oud zijn en de 6e klas van de lagere school doorlopen hebben, of indien ze nog geen 12 jaar en 8 mnd. oud zijn 7 kl. van de lagere school doorlopen hebben. Inlichtingen bij den Directeur. II verzorgt al uw kleeding. Zoowel stomen als verven MOMENTEEL VERVEN WIJ WEER ALLE KLEUREN. HEDEN HEBBEN WIJ ONTVANGEN Klanten, welke zich hiervoor hebben opgegeven gelieven deze af te halen. Ook alle getroffenen komen In aanmerking. Handel- en Reparatie-Inrichting voor Goud, Zilver en Uurwerken GASTHUISSTRAAT 32 KAATSHEUVEL Brieven onder nummer 1713 Bureau van dit blad. H. H. PLUIMVEEHOUDERS! WILT GIJ PRIMA LEGHOENDERS KWEEKFN Wij kunnen U weer leveren PRIMA EENDAAGSCHE KUIKENS, WITTl LEGHORN, van goed onderhouden raszuivere foktomen, waaronder be kroonde dieren. Maak van deze gelegenheid gebruik, en U zult succes hebben. Beleefd aanbevelend, Dertienhoeve Barneveld Levert Uw bon in bij de Vertegenwoordiger F. VA^J DALEN, Nw Zeine bij de Sprangscheweg WAALWIJK, en U ontvangt franco tegen regeerings prijs Uw bestelling thuis. Donderdag 6 Februari 1947 ZONDAGSDIENST 5 Februari 1947. Doktoren: Dr. H. G. Langemeijer. Apotheek: Geers. WINTER! De vorst en sneeuwmaar vooral bet gladde wcgdc'ii; veroorzaakt' in plaats en streek groot ongerief. De N.S. busdienst is al een paar dagen «to^gezet en de B.IÏ.A. heeft een gedeeltelijke dienst onderhouden. He* is voor het reizigers, en pert, soneelsvervoer een groote misère I Wie zei ook weer dat de bussen goed de spoorverbinding kunnen yervangen? EEN BEVOORRECHTE GEMEENTE. ,Dc Maasbode' schrijft onder de titel »;Een bevoorrechte gemeente' dat de gemeente YVaalw.ijk behoort tot de weinige gemeenten", welke de begrooting voor 1947 niet alleen sluitend kunnen aanbieden, maar zelfs kan ove'rgnan tot verschillende belast ing_verlagingen. N.V. NOORD.BRABAND. Krachtens besluit van de op 27 December j.I. gehouden buitenge, wone vergadering van aandeelhou ders zijn met ingang van 1 Januari 1947 opgenomen in het College van Commissarissen de lieeren H. H. M. Huysmans; oud.wiskun. dige der Maatschappij te Waal wijk en J. M. J. A. Kerstens; Agent van De Nederlandsche Bank te Tilburg. Als wiskundige is benoemd de heer Drs. A. S. Vader. Voorts zijn met ingang van 1 Fe. bruari benoemd tot procuratie houder de herren W. B. Peet-ik; Drs. A. S. Vader en A. van Zeist'. WAALWIJKSCHE SPORTDAG. In de laa'ste a'gemeene vergade ring van Waalwijks Belang werd besloten: in het kader van de fces'eliike herdenking in het a.s. voorjaar een grootsche Waalwijk. sche Sportdag te organiseren waar voor een organisatie.comité ge. vormd zou worden uit de ter plaat, se geves'iT'le voe'bal.", gymnastiek, en athletfpk.clubs. Maandagavond waren de door de respec'ievelijke verenigingen voor het comité aangewezen leden in vergadering hiieen in De Twee Ko lommen. waar z.'i door den voor. aitter van Waalwijks Belang wer den ceïns'all-erd en hun werk. zjinmhc'en nanvfntrpn. Dit comi'é bestaat ni* de herren M. van Hoaff; p. Klerx; .1. van Leeuwen: Fr. van Loon: J. van Mlerlo; II. Snfiders; Christ Tref fers en J. Verheijden. AUTO.BTTRPEN NEDERL. SPOORWEGEN. Aan de N.V. Nederl. Spoorwegen is doo de Fabri'-mnten-veéeniging Langs'raat verzocht', de bussen on de spitsuren ten behoeve van het arb-idersveVvoer: ook in v.m. Baadwiik te laten sto-p^n en om on wkdagen te ea. 17.40 uur een diens* In te lassen voor het nrb°i_ dersvervoer in de richting Geer. truldenberg. IJSWEDSTRTJDEN VOOR DE JEUGD. Zaterdagmiddag zdn onder be. hooriiii'i» helan<*stoiling dn srhaats. wedstrijden gehouden voor de jeugd van 10 »o* 1t jaar, pr wedden mooie prest-a'ies geleverd. Tre^sje v. Loon bel" oft nog vopI voor dn 'oekomst; evenals haar broertje Theo. De 1e prliz"" w«Hcn to«<*ekend aan: P. v. d. Velden: Hombergen; Tnert|nes- xh. van Loon en Hans Handera. 1e Priis voor de meisjes: Treesje van T.oon: 2e nr. Djni v. d. Mft'j. drnhrr*, 3e nr. Ria van Hees. V-rder waren er nog vele troost. pnilzen. .Tammer dat de ondomst d»r m"'c'"s zoo wring was. T>°rge_ liike middagen zlin van enorm vee] fori an nm de snor» ivPeit van onze W'aaiwlibsehe jen cd hooger on te voeren en 'gan aan d«* to'ale opvoe ding sleefo's ten goede komen. Dus iongofos en meisjes; tot de volgende keer. DE JONGE STRIJDER. Het F«hwwH.nI1mmi,r van ::De Jon gr Strl'd-r»: orrnnn der Waal. wïii-srfoe Kajo'ters. onent me een ar'ilfl .een gmnt remedie', ont. hondmg voor 't Prhanm. losmaking van de ziel van hef stof" een tiid van refold en boete ;:de grno'e vas'nn'. De waavnemend voorr'**er gebr.iift over 'ncht en discipline Voor's een a ar'Dg verbaal nv°r ,de bom aanlag'. Wat brengt 1917 voor de K.A.J.? De pl. aalm. ri-ht een hatelijk woord tot d" m?H*->|fon h' -r en 'n IndiF en ver«ehill»nde leden-mili tairen la*en iets van zich lezen enz. enz. Al met al weer een interessant nummer. ATTENTIE. De aandacht van de lieeren zan. gers word' er nogmaals on geves tigd. dat de rene.'it ie voor de man nenkoren wordt gehouden on V,-ii. dagavond 8 uur in De Twee Ko_ Ifjnmen. Maa"dag om ba'f negen is bet repel i'ie met fo-geleiding van bn«er in bet café van de R.K. Werklie. denvereenlfiing. (Hollands Glorie en Dom ine Salvum fac). Alle zangers zijn welkom en wor den verwacht. DE VREEMDELING. Het Juliana.actie-coinilé blijkt over een vitaliteit te beschikken en zich te bewegen op zooveel terrei nen; dat veel op een record doet gelijken. Organiseerde ziij Zondag j.I. de Langstraatsche Kampioen schappen jjsliockey_wedst rijden enz., voor a.s. Zondag slaat er op tooncelgebied weer iets bijzonders te wachten. In samenwerking met het ecu uitstekende naam hebben de .Baardwijks Tooneel', wordt door deze laalste in de Patronaat-s. zaal om half acht opgevoerd: .De Vreemdeling', van niemand minder dan de alom bekende schrijver An_ toon Gooien. Met volle ambitie en overgave werd dit stuk ingestudeerd. De rol len ziijn toevertrouwd aan gerouti neerde krachten; zoodal hier wer. keliijk iets geboden wordt en slechts maar voor één keer, dat alle loo_ neelopvoeringen door dit gezelschap verre te boven gaat. Het is dan ook niet te verwonderen dat reeds thans voor dit gebeuren een groote belangstelling bestaat en de orga nisatoren bevreesd zijn; vele zon der plaats naar buis te moeten sturen. Voor verdere bijzonderheden ziet de affiches. BILJART-KAMPIOENSCHAPPEN VOOR DE LANGSTRAAT. 2e Klasse libre. Zondagmiddag toog de biljart- vereeniging TOP 1 (de plaatselijke kampioen) naar Loonopzandom aldaar op bet groene laken den strijd aan te binden tegen O. G. 1. TOP 1 dat zich tot nu zoo kra nig teweer ges'eld had en reeds vorige maal Kaatsheuvel met 8 van de 10 punten wist te overwinnen; kwam thans leelijk te land. Natuur, l.ijk speelde de mindere nccomoda. tie van het getroffen café ook een groote rol; waardoor de spelers zich niet ten volle konden ontplooien; mna ook het spelpeil; zonder de koudekon beter geweest zijn. Aan dit alles is het te wijten dat TOP 1 zich met den volgendpn uit slag tevreden moest stellen: Tim m e rmansWa n rooi j 42100 Th. v. d? SandeDekkers 100(19 J. VrijhoevenG. v Wanrooi) 0175 J. v. d. GriendJ. Vughts 61 75 A. van Velt hoven Alb. v. Wanrooij 5975 Het is de eerste nederlaag die TOP 1 te incasseeren kreeg en zij behoeft den moed nog pief op te geven: want haar gemiddelde Is nog het hoogste. De volgende keer wacht weer een andere wedstrijd en de TOP.ers zullen al hun krachten Insnannen, want als er nog meer verllespun- t'en komen gaai liet er slecht uit zien. Maar we kunnen nog niet an ders zeggen dan: TOP: houdt de per van Waalwiik ook in bet bil jarten hoog en komt met ern flin ke overwinning voor den dag 1 BARAK-CONCOURS. Geen week: ja bijna geen dag gaat er voorbij of Waalwijk beleeft een of ander evenement dat op i oji zichzelf niets nieuws is; doch door de organisatoren zoo wordt inge richt dat liet een attractie blijft. In café van Cromvoirt wordt deze en volgende week Zaterdag en Zon dag een Barakconcours gehouden dat; wat het aantal en de waarde der prijzen betreftwerkelijk iets aparts is. Niets is onbeproefd ge laten om op iedereen aanlokkelijk te werken. Menigeen zal dan ook zijn geluk daar eens gaan beproe ven en trachten voor enkele cen ten een waadevol geforuiks- of hui selijk artikel te bemachtlgeij. DAMMEN. Maandag speelde de Waalwijk- sche damvereeniging haar vijfden weds*rijd voor de eerste klasse van d-n Nederlandschen Damfoond 'egen V.D: 2 uit Heusden. Deze wedstrijd werd met 128 cwonncn en was haar viifde overwinning; zoodot z.ij nu feeds kampioen Is van haar af. deeling, ofschoon ze nog pen wed. s'rijd te spelen heeft tegen OG. te Haarsteeg, de zwakste van de af. deeling. Dat wordt ongeslagen kam. pioen. En nu kampioen worden van Brabant jongens, en zoodoende de hoofdklasse ingedamd. De gedetailleerde uitslag was als volgt Fr. v. MunsterJ. Tim. niermans 20 A. SchildersKramer 02 Fr. v. d. GouwFr. te Vruchten 02 A. MannenW. v. Wijk 20 A. IToll"mnnsK'-on 20 W. P—iissenBaijens 20 W. N ij hol*Joh. de Graag 11 W. Daoronians—v. Driel 11 P. Hen^'e'lng—Fi''ars 20 Joh. Hulstv. Beijnen 02 12—8 Maandag 10 Februari om 8 uur van gr n In café Passier de wed strijden aan om bet kampioenschap van Wanluvtk in 2 klassen. In schrijvers ZTg* on tiid aanwezig 'e ziin en toont nw loinnpn on liet honderden)' jge ve'd. Wie wn'dpn karnnioen? H'dsdammerskomt mee kampen of kom* in ieder geval eens zien. Wellicht kunt U bier iets leeren. Adspirant-kampioenenveel ge luk! BTLTARTSPORT. In de 3e klasse A en B District Waalwijk van den Ned. Biljar'bond zijn thans ook de kampioenen be kend. Het zijn resp. TOP 2 en Een dracht 3, gevestigd bij J. Vrijhoe ven en 't Vosje. Deze spelen a.s. Zaterdag bij 't Vosje en Maandag Dij J. Vrijhoe ven beslissingswedstrijden voor het kampioenschap 3e klasse van dis. tricht Waalwijk. We voorspellen hier zeer spannende wedstrijden die een bezoek ten volle waard zijn. De stand in de hoofdklasse is op bet oogenblik: KOT Kaatsheuvel Ons Genoegen He* Bandspel WBG Excelsior Nooit Volleerd KOT Waspik 1e Klasse: OOG 1 BOT 1 WBC II 't Zwaantje 1 Soc. O. G. 1 Eendracht 1 6 8 7 6 8 8 7 7 6 7 6 7 7 40 36 32 28 27 25 12 51 33 31 30 29 26 PRAE-ADVIEZEN. Woningbouw. Voor het jaar 1947 komt onze gemeente in aaniperking voor den bouw van 44 permanente wonin gen. De voorbereidende besprekingen hebben plaats gehad, het ontwerp der situatieschets, de teekeningen en de begrooting zijn gereed. Wij stellen voor deze woningen te bouwen in het gedeelte van het uitbreidingsplan, gelegen tusschen dé Putstraat en de Stationsstraat, Westelijk en Zuidelijk van de thans nagenoeg voltooide 16 wo ningen. Bij deze 44 woningen zijn 9 woningen voor groote gezinnen en 35 normale woningen. De eer ste hebben boven 4 slaapvertrek ken, de andere drie. De woningen zijn ongeveer gelijksoortig met de eerste 16 woningen. De teekeningen liggen voor de leden ter inzage. Wij stellen U voor het noodige crediet voor den bouw dezer wo ningen beschikbaar te stellen, als mede aan te vragen en te aan vaarden uit 's-Rijks kas voorschot ten voor grond- en bouwkosten en een zoo hoog mogelijke jaarlijk- sche bijdrage in de door de ge meente te betalen annuïteiten. Een cntwerp-besluit ligt ter in zage. De bedragen vqn grond- en bouwkosten, inbegrepen de kos ten van het bouwrijp maken van den grond, honorarium van archi tect en opzichter, renteverlies tij dens den bouw, enz., zijn in to taal begroot op 620.153.—. De huren kunnen thans nog niet worden vastgesteld. Een de finitief voorstel daartoe moet door ons bij den Minister van Open bare Werken en Wederopbouw t.z.t. worden ingediend met het vervallen van den voorlaatsten termijn der bouwsom. Voor de bepaling der huren moet een ver gelijking worden gemaakt met ge lijksoortige bestaande woningen in de gemeente, waarbij in het bij zonder moet, worden gelet op in houd, gerief en ligging. Vermoedelijk zullen de huren zich bewegen voor de groote wo- nijigen rond 5.25 en voor de overige rond 4,25 per week; de kosten van de waterabonnementen komen daarenboven voor rekening van de huurders. Dit laatste is wel in afwijking van de regeling, zooals die bestaat voor de oudere woningwetwoningen in deze ge meente; daarvoor betaalt de ge meente (resp. Woninnbedrijf en Woningbouwvereenininqenl de kosten van de abonnementen. Aangezien in de nieuwe woningen evenwel closets met waterspoeling voorkomen, alsmede douches, moet daarin een watermeter ge plaatst warden en zijn de kosten van waterverbruik voor rekening van den huurder. R. K. Speeltuin. Het bestuur van den R.K. Speeltuin heeft verzocht een geld- leening te willen verstrekken groot 10.000.-. De werkelijke uitgaven voor den speeltuin hebben de geraam de kosten in 1946, het eerste jaar, dat de tuin in exploitatie was, verre overtroffen. De oorzaken daarvan waren, volgens het be stuur: de zeer slechte weersom standigheden, alsmede de enorme kosten van aanleg en onderhoud. Het bestuur is evenwel van mee ning, dat in de volgende jaren de te maken onkosten voor het groot ste gedeelte zullen kunnen worden gedekt door de contributie der leden, de bijdragen der notateurs en de winst op consumptie-artike len. De speeltuin voorziet o.i. in een groote en algemeen gevoelde be hoefte. Het ligt dan ook naar on ze meening op den weg der ge- meehte de inrichting over hare eerste moeilijke jaren heen te hel pen. Bij de gemente-begrooting voor 1947 wordt door ons bij Hoofdstuk VIII 16, evenals in 1946, een voorstel gedaan tot subsidieering. Ook ten opzichte van het verzoek tot. het verstrek ken van een geldleening stellen wij U voor een tegemoetkomende houding aan te nemen. Na gehouden bespreking met het bestuur is voorloopig over eengekomen de aflossing in hoog stens 20 jaren te doen pladts vin den. Wij stellen U voor de geldlee ning te verstrekken tot een bedrag van 10.000,—, tegen een rente van 3% per jaar, af te lossen met minstens 50Q.— per jaar, eerstmaal in 1947, verder onder de voorwaarden van het ter in zage liggende ontwerp-besluit. In verband met meerdere rechts zekerheid stellen w'i nog voor de leening te verstrekken aan het R.K. Kerkbestuur der parochie St. Jan, alhier, dat daarmede accoord gaat. Gas- en Electriciteitstarieven. Tot ons genoegen kunnen wij thans een voorstel doen tot ver laging van de tarieven, zooals hierna zal blijken. De Directeur der Licht- en Waterbedrijven heeft zich met een nota gewend tot de commis sie voor die bedrijven, waarin hij er op wijst, dat als gevolg van de toegestane verhooging der rantsoenen, welke geleid heeft tot een verhoogde afgifte zoowel van gas als van electriciteit er een belangrijke daling van den gemid delden kostprijs dier producten heeft plaats gevonden. Deze, de financiëele resultaten der bedrij ven gunstig beïnvloedende, om standigheden gaven hem aanleiding voor te stenen de gas- en elec- U-Jciteitstarieven te verlagen. Voor het gas stelt hij voor om, met behoud van het bestaande enkel-tarief a 14 ct£. per M3, het normale vastrechttarief (klasse II) met 1 cent per M3 te verla gen. Alle verbruikers van meer dan 20 M3 per maand, dat is de zeer groote meerderheid der afne mers, profiteeren van deze ver laging. Om administratieve redenen wordt tegelijk door den Directeur voorgesteld om het aantal vast rechtklassen van 7 terug te bren gen tot 5. Voor de tarieven voor de indus- triëele doeleinden en voor ver warming van localiteiten wordt eveneens een verlaging voorge steld van 1 cent per M3. De verlaging zal naar raming een lagere onfr-engst veroorzaken van rond 8500.—. Voor electriciteit stelt de Di recteur voor: het enkelvoudig ta rief van 0.26 per kWh. te hand haven en het aantal vastrecht klassen terug te brengen van 4 op 3; voorts om de kWh-brijs bij het vastrechttarief voor klasse I te verlagen met 4 ct., voor klasse II (oud 2 en 3) van 12 en 10 cent te brengen op 6 cent, en voor kl. III van 6 op 4 ct., tevens om voor deze laatste kl. 't vas' bedrag per jaar te verlagen met ƒ7.— en van 85.— te brengen op 78.—. Verder wordt door hem i.v.m. krachtstroom voorgesteld om het „dubbei-tarief" t^ doen vervallen; om het maximaal-tarief voor de eerste 8000 kWh. te brengen op 5 cent (verlaging van ]/i cent) en voor de volgende op 3l/2 cnt* ea tenslotte om den prijs van den nachtstrooin te bepalen op 3Yt cnt. per kWh. (verlaging van 2 cnt). Met deze verlaging zal een be drag van 25.000.— per jaar zijn gemoeid. BEGROOTING '47. De leden der begrootingscom- missie de heeren P. BuyKX, C. P. v. d. Hoven en A. Meijs, bie den den Raad der gemeente een uitvoerig en belangrijk rapport aan over hunne bevindingen, waaraan wij het volgende ontlee- nen: Post 85. Een raming van 200 voor officieele ontvangsten en plechtigheden acht de commissie te laag; zij stelt voor dit te ver- hoogen tot 500.—. Post 395. Zeer verblijdend acht de commissie het feit, dat de fi- nancieele toestand van de Ge meente een verlaging van de op centen op de Personeele Belasting mogelijk maakt. Zij heeft echter onoverkomelijke bezwaren tegen de thans voorgestelde schaal, loo- pende van 80 tot 130 opcenten. Wanneer zij namelijk de voor het vorige jaar gebruikte schaal t.w. niet meer dan 175.— 55 opc. meer dan 175.— en niet meer dan 200.— 80 opc. meer dan 200.— en niet meer dan 250.— 95 opc. meer dan 250.— en niet meer dan 300.— 110 opc. meer dan 300.— en niet meer dan 500.— 125 opc. meer dan 500.— 139 opc. vergelijkt met de thans voorge stelde schaal, dan blijkt daaruit, dat de meest draagkrachtigen via een ongunstig jaar een verlaging krijgen op de vroegere normale toestand, terwijl de minst draag krachtigen een verhooging van belasting hebben gekregen ten op zichte van het voor-vorige jaar. De commissie is eenstemmig van oordeel, dat dit voorstel gewijzigd dient te worden. Aan een eveneens zeer uitvoe rig en belangrijk antwoord van B. en W. ontleenen wij het volgende: Post 85. Wij meenden met het uitgefrokken bedrag te kunnen volstaan, doch hebben, bij nadere overweging, geen bezwaar tegen de door de commissie voorgestel de verhooging tot 500.—, in aanmerking nemende de""belang- rijke prijsstijging op alle gebied. Post 395. In verband met de door de commissie gemaakte on overkomelijke bezwaren tegen dè door ons voorgestelde schaal, loo- pende van 80 tot 130 opcenten, wijzen wij op de eerste plaats op de omstandigheid, dat de vroegere schaal, loopende van 55 tot 139 opcenten en door de commissie volledig in haar rapport opgeno men, deels door toevallige omstan digheden aldus is ontstaan. De opbrengst dezer opcenten speelde namelijk in vorige jaren meestal een belangrijke rol voor het slui tend maken der begrooting. Om aan een zekere opbrengst te ko men, werd aan soms de schaal in onderdeelen gewijzigd. Dit ver klaart de onregelmatigheid, welke in de schaal van 55—139 opcen ten ontegenzeggelijk voorkomt. De door ons voorgestelde schaal kan zeer zeker veel meer regelmatig genoemd worden. Wij hebben de ze regelmaat nagestreefd, met het oog op de in de toekomst hope lijk verder door te voeren verla gingen. Voor eens en voor altijd wilden wij een eenmaal bestaande onregelmatigheid uit den wag rui men en wij meenden, dat dit juist nu het best kon geschieden nu er van een gelijkmatige heffing we der kan worden overgegaan op een heffing volgens een loopende schaal. Overwegende bezwaren om aan de voor de commissie on> overkomenlijke bezwaren tegemoet te komen, hebben wij echter niet. Wel willen wij er op wijzen, dat een andere categorie dan die, wel ke de commissie als gedupeerd naar voren brengt, op hare beurt wordt gedupeerd door invoering van de door de commissie voor gestane schaal en wel de catego rie van di loontrekkende mi Pen- standers. Wij willen dit toch even onder de aandacht brengen, om-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3