NIEUWS UIT KAATSHEUVEL HAARSTEEG. FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. omdat het bekend is, dat juist de ze categorie een zeer zwaren tijd doormaakt. Bedoelde categorie valt in het algemeen in de huur-- waarde-klasse van 300.— 400.—, voor welke klasse het aantal opcenten volgens de door de commissie voorgestelde schaal vrij belangrijk hooger is dan vol gens de door ons voorgestelde schaal, terwijl de hoogere heffin gen, voortvloeiende uit toepassing van de schaal van 80130 op centen, voor de aangeslagenen in de laagste klassen slechts zeer ge ringe bedragen vertegenwoordi gen. Zooals wij reeds mededeelden, zijn onze bezwaren tegen de door de commissie voorgestane schaal niet onoverkomelijk, temeer nog, daar een uitgevoerde berekening aantoont, dat de opbrengst der opcenten bij invoering dier schaal zal zijn rond 30.000.—,, zoodat daarvan ten bate van het dienst jaar 1947 komt (post 395, onder deel a): 60% of 18000.-. De raming naar een schaal van 80— 130' opcenten was voor post 395, onderdeel a 17400.— DRIINEN. MiddenstandsTereenijrinjr. Dinsdagavond werd in de café_ raai van den heer Th. Elshout- een oprichtingsvergadering gehouden voor een R.K. Middenstandsbond. De vergadering welke niet erg druk bezocht was; werd geopend door den Zeereerw. Heer Kapelaan van Erp die allen wel'kom heette in het bijzonder den spreker van dien avond; Mr. Dr. v. d. Heuvel. In zijn openingswoord wees kap. t. Erp op het doel van deze bij eenkomst en wijdde wat verder uit over de godsdienstige-, cultureele- en sociaal-economische beteeken is van den R.K. Middenstandsbond. In Drunen; aldus spr.heeft men een bloeiende N.C.B., een behoorlijke Arbeidersbeweging en als dez'e stan den inzien dat men georganiseerd moet zêjn; geldt dit toch ook wel voor den middenstand. Snreker wees op het vele dat op cultureel- •en sociaal gebied reeds door deze standsorganisaties werd bereikt en de medezeggenschap welke tie fede_ Talies van deze standsorganisaties thans hebben. Ook dat zal de mid denstand moeten bereikenmaar daarvoor is organisatie; werk en offers noodig. De gewijde spreker doelde vooral on de godsdienstige beteekenis Van de standsorganisatie welke de uitdrukkelijke wensch is van het Ned. Episcopaat en wees op het feit dat de groote strijd om hel zijn of niet /Ainde groote strijd tusschen het christendom aan de cene, en het heid ndom aan de andere zijde zal worden uitgevoch ten op den rug van de sociale en economische zelfstandigen. Wij moe_ ten een lich'punt vormen en dat kunnen wij in de standsorganisatie. Spreker hoopt dat men dezen avond tot het onrichten van een R.K. Mid_ densandsbond zal kunnen 'Konten. De spreker van dezen avond Mr. v. d. Heuvel nam hierna 't woord en noemde het vooral niet te steric ui'gedruktals men zegt dat het gaat om het zijn of niet zijn. Spr. beperkte zich meer tot de sociaal- economische zijde der beweging en ging op dit ondërwero zeer diep in. Wil de middenstand zich in de toe komst handhaven, dan zal men zich aaneen moeten sluiten; want er js aldus spr. voor ons een groo'en strijd op komst in vele landen. In Engeland b.v. is de middenstand voor het grootste deel verdwenen, in België hetzelfde". onulat men zich hier niet op tijd hecht aaneensloot. Van binnen uit Zullen wij eerst sterker moe'en zijn, meer vakontwikkeling onder algemeene meer sociale en maat schappelijke ontwikkeling om naar builen sterker te zijn. In de toekomst zal er in Neder land slechts plaats zijn voor die bednijven, welke zoo efficiënt mo gelijk zijn; dat is iets wat de alge meene maatschappij straks vraagt en waar men op aanstuurt. Spreker wees tevens op den strijd welke men zal moeten voeren tegen de geva ren welke van buiten dreigen; het grootwinkelbednijfde coöperatieve verbruiksvereenigingen en vele an deren. In een zeer uitgebreide causerie belichtte sprc'Ker nog tal van nc_ tueele aangelegenheden met betrek king tot den middens'nnddoor wat reeds bereikt is en wat nog be reikt moet worden. Nadat spreker tal van vragen had beantwoordwerd besloten over te gaan tot oprichting van een mid_ dcnslandsverceniging; waarvoor Zich alle aanwezigen opgaven en een voorloopige commissie te benoemen welks taak liet zal zijn meerdere leden aan te werven, waarna een definitieve vergadering zal worden gehouden én men een bestuur zal kiezen. In dc commissie werden gekozen de heeren C. van Ilerpt", A. Wagcmakers en L. Brok. De lieer v. d. Heuvelalsmede kapelaan van Erp spra'ken de hoop-* uit; dat hiermede de eerste s'een gelegd zal zijn voor een bloeiende middensfandsvereeniging in Dru_ nen. Hierna sloot de vergadering. Tweede winteruitvocring. De Kon. Erk. Harmonie De Vol harding geeft op Zondag 9 Febr. a.s. haar tweede win'eruitvoering voor haar donateurs Naast het mu zikale programma zal medewerking verlenen de tooncelverneniging V.G.T.welke zal opvoeren een tooneelspel in 3 bednijven getiteld ,F.én 'die ni-"t geteld wordt'. In de pauze spelen de ,Tien Notenkrakers'. Maandagavond zal hetzelfde stuk worden opgevoerd voor liet publick. Tooneeluitvoerirtg. Zaterdag; Zondag en Maandag had in café M. Achten alhier de opvoering plaats van hel tooneel spel in 3 bedrijven ..Moeder in Nood' door Koos Brakenberg en ge speeld door de tooneelgroep van 't Dameskoor .Levensvreugd' Voor en na de opvoering werden diverse zangnummers ten gehoore gebracht gedeeltelijk met medewerking van (ie Zangvereeniging .Vrienden kring'. De presidente van Levens vreugd, mej. Tilly Achten; kon in liaar openingswoord telkens een stampvolle zaal belangstellenden welkom heeten. Wat het spel betreft; dit werd door de diverse rol vertol Testers op keurige, ja zelfs onberispelijke wij ze naar voren gebracht. De rollen waren stuk voor stuk in juiste han den. Wat den inhoud van het stuk be treft; dit was in zijn soort heel goed, maar de kwaliteit van de soort laat qua diepgang en oor spronkelijkheid ruimte voor ver schil van waardeering; ik voor mij acht pittigheid boven sentimentali teit', innerlijke spankracht boven een klakkeloos toegeven aan de geestesgesteldheid van het publiek. Het alles biedt zoo weinig positiefs en ook zoo weinig nieuws; we ken nen het zoo zach'jesaan: een goe de en een slechte dochter, een moe der die daardoor ten gronde gaat; een tante als booze fee, een grap pige dienstbode, een verpleegster; een verre verloofde en vooral ge noeg sentimenteel en dramatisch; waarmee l>et publiek achter in de zaal zoo kan lachen. Mej. K. v. d. Brandt had woorden van dank voor den dirigent dhr. J. van Heijst uit Vlijmen; den heer J. Winkel uit Hedikhuizen als pia_- nist en niet het minst voor den lieer Jo van Erp uit 's Bosch, die als regisseur de uitvoeringen tot een succes maakte. Van de zangnummers bekoorde ons Avondcantate het meest. Vergadering van den Boerenbond. Vrijdagavond had in café Ant. Vugls ailïier een vergadering plaats van den Boerenbond. Bij afwezig heid van den voorzitter leidde het bestuurslid M. van Engelen de be sprekingen. Een belangrijk agenda.punt was het plan feestviering. Op 15 Febr. zal de afdeeling 50 jaar bestaan. Het programma is als volgt: Om 9.30 uur II. Mis; daarna kof fiemaaltijd. Hieraan nemen deel Boerenbond, Jonge Boerenstand en Boerinnenbond. Als feestredenaars treden op de heeren Ganzenboom uit Nijiftegen en A. Kamp uit Dru nen; directeur van de Lagere Land bouwschool te VLijmen. De volgen den dag zal een gezellige avond worden aangebodenwelke ver zorgd wordt door de tooneelafdeè- ling van dep Boerinnenbond. De aftredende bestuursleden M. van Engelen; Jan van Oyen en M. van Falier, werden bij acclamatie herkozen. Voor liet aftrcdencl bestuurslid Lambert van den Berk; werd na eenige herstemmingen gekozen de lieer Jan van Delft. Het lid Jac. Vugts gaf een uiteen zetting over de Aan. en Verkoon. yerceniging en stelde een gift van 250.namens deze beschikbaar voor de feestviering.* Hierna hield dc heer A. Kamp uit Drunen een causerie over actueele onderwerpen van liet boerenbedrijf, o.a. vestigingsmogelijkheid en grondgebrek. Gewezen werd op de suikerbietcultuur; waarvan hij voor deze streken wel heil ver wachtte. I De heer J. Vinkenvleugel hield daarna een beschouwing' over tuin. bouw-aangelcgenhedeno.a. het diepvriezen van groenten. Plannen bestaan om hier in liet Zuiden te komen tot een dergelijke inrich ting; welke echter zeer kostbaar is (ca. l'A miïïioen). Bij de rondvraag gaf het lid Smits te kennen dat het wenschelijk zou Zii.ln te komen tot een eierenleve. ringsplaats. Schaatswedstrijden. Op de spiegelgladde banen van De Nieuwe Wiel; daar'oe openge steld door de fa. van Wagenberg, hadden Zondag schaatswedstrijden plaats die zich in een flinke be langstelling mochten verheugen van rijders en publiek. Door de bijdragen van de laat- sten konden vele prijzen worden beschikbaar gesteld. Als wedstrijd leider fungeerde de heer A. v. En gelen. De prijswinnaars waren: Schoonrijden paren: Jan en Ria van Bommel mét hoogs'e aantal punten. 2. André v. d. Brandt_Til van Bommel. 3 W. van Zeclst Jana Vermeulen. 4 Th. Kuipers Jo van Veluw. 100 M. Junioren met wind in het voordeel: 1 en 2 ex aeqnp: Andrics de Vaan en J. Ketels 13 sec. 3, 4 en 5 Tini Beekmans; W. v. d. Berk en .To van Zon, allen in 13'/2 sec. 100 M. volwassenen: 1 J. v. Bom mel; Hedikhuizen 10 sec. 2 A. van Horen, Ilerpt 11 sec. 3 H. de Wit", Herpt 11/2 scc- 4 H- Pelders: Haar steeg 12 sec. 5 Has van Blad"! Haars'eeg 12 sec. 0 Jos Boom; Vlij men 13 sec. 7 Fr. Libregts, Vlijmen 13 sec. Afvalwedstrijd .Tnniorcn 1000 M. 1 Jan Ketels. 2 Wim v. d. R"rk. 3 Tini Beekmans. 4 Passier; Vlijmen. Afvalwedstrijd volw. 8000 M. 1 H. Pelders. 2 J. van Bommel. 3 VAN „DE ECHO VAN HETZUIDEN" Vertaald door Angelica van Hest. 41) Beate stond op. Ik heb u mijn voorwaarden genoemd. Telegrafeert u aan de fa briek. Tot overmorgen op dezen tijd geldt mijn voorstel. Zoodra u anti. woord hebt ontvangen; hoor ik wel van u. Nog deenzelfden avond; tame lijk laat kwam Egon opnieuw in het pension. Juffrouw Kleinwachter ontving hem. Wilt u senhorita Serenus spre ken? Ik wil de senhorita niet sto ren. Wilt u haar alstublieft dit telegram geven; dat ik zoojuist kreeg? Hij reikte haar bet couvert en ging toen snel weer weg. ;;Mondelinge bespreking noodza kelijk. Ik kom onmiddellijk; ben overmorgen twee uur in Santiago. Grand Hotel Chile. Kurwood'. Evenals Egon; wiens handen ge beefd hadden toen hij het telegram las; was ook Beate blij verrast. De directeur kwam zelf! Dat was in ieder geval een goed teeken. Is mijnheer Domhuis er nog? Hij wilde u niet storen en is weer onmiddellijk weggegaan. Moest zij zich daarover eergeren of verheugen? Het was in ieder ge val zeer tactvol. Hij wilde alle epr_ soonlijke dingen vermijden. 0 Na twee dagen kwam de direc teur van de fabriek; de heer Kur wood, Een man op leeftijd, maar zeer energiek. Mijn heer Dom huis T Neemt u plaats! Ik heb tele grafisch inlichtingen gevraagd bij zakenvrienden in Santiago. De zaak schijnt weikclijk goed te zijn. Wij zullen de dame gaan opzoeken'. Zij reden per auto naar het pen sion. Is senhorita Serenus te spre ken? Zij verkoopt ijs op straat. Zij zelf? Natuurlijk dat doet ze toch lederen dag! De heer Kurwood zag Egon ver baasd aan. Ik dacht dat het een dame was? Dat zult u wel zien! Laten we haar gaan opzoeken! Dat vond Egon onaangenaam. Hij vreesde dat Beate zich schamen zou; maar de directeur was al on derweg. Het dagelijksche beeld: de kleine; vroolijk geschilderde wagen; Beate; frisch en keurig gekleed; steeds vriendelijk lachend, legde het sma kelijk uitziende ijs op de wafels en Streek het geld op. Zij kwamen naderbij. De heer Kurwood uit Buenos Aires Ook nu glimlachte Beate vrien delijk en beantwoordde uiterst be leefd zéjn groet. Op het oogenblik ben ik helaas zeer bezet. Mag ik u verzoeken om drie uur bij mij thuis te komen; mijnheer Kurwood? Nog nooit had Beate Egon zoo veel respect afgedwongen als op dit oogenblik. Daar stond de di recteur van een groote fabriek in Buenos Aires, die alleen hier kwam om met haar te onderhandejen zij was echter in het geheel niet opgewonden en verkocht porties ijs voor een halven peso zij had geen tijd De directeur was in het geheel niet ontstemd; hij lachte. Om drie uur dus. Toen gaf hij Egon vertrouwelijk een arm. Wordt vervolgd. VERSLAG van de enquete betredende het tekort aan leer krachten in het rayon van de Afdeling Waalwijk- Heusden van de Katholieke Onderwijzersbond. Gevraagd werd naar den toestand op 15 Nov. 1945. Aan 57 scholen werd een vragenlijst toegezonden, in 'n 19 tal gemeenten 43 dezer lijsten kwamen ingevuld terug. Aan deze 43 scholen waren in den loop van 1946gedurende kortere of langere tijd 19 niet aangevulde vacatures Ruim 42 pCt der schoten had dus gedurende enige tijd (sommige zelfs het gehele jaar) één of meer leerkrachten te weinig De betreffende schoolbesturen hebben 4, 6,-10 en 15 maal een op roep geplaatst Sommige scholen adverteerden niet of slechts eenmaal, omdat men de hoop op sollicitanten opgaf Het totaal aantal sollicitanten per vacature varieerde van 0 tot 11. Eén school bracht het na meermalen herhaalde oproeping tot 30 solli citanten: Hieronder bevonden zich echter meerdere politieke delin quenten en gehuwde onderwijzeressen. Een andere school wist In t na tien oproepingen te brengen tot 3 sollicitanten, die echter alle drie ongeschikt bleken. Op de volgende manieren heeft men getracht het tekort aan leer krachten te compenseren Gehuwde onderwijzeressen werden benoemd Een, wegens invaliditeit gepensionneerd hoofd dér school werd als tijdelijke onderwijzer aangesteld. Onderwijzers maakten dubbele schooltijden, Een gepensionneerd onderwijzer bleef zijn functie vervullen. Een bewaarschool-onderwijzeres „viel in De schooltijden werden ingekort, zodat alle klassen iedere week enige dagen onderwijs ontvingen. De echtgenote van een hoofd der school kwam voor de klas staan Het gemiddeld aantal leerlingen per onderwijzer bedroeg aan enkele scholen 50 Dit betekent, dat sommige klassen 60 of meer leerlingen tellen. Aun één scnqol met drie krachten waren aan elk der onder wijzers 60 leerlingen toevertrouwd, terwijl het hoofd 130 leerlingen onder zijn hoede had. Tot zoover het ons toegezonden rapport. Het geeft' een duidelijn beeld van den toestand ten plattelande en mede van de nadeelige gevolgen van de zolang veel te lage onder wijzerssalarissen en de classificatie Moge de hieuwe regeling spoedig verbetering brengen in dezen funesten toestand. Th. Libregts. 4 A. Merks; Vlijmen. 5 M. van Zon; Vlijmen. HEUSDEN. De onlangs opgerichte R.K. Ileus, dcnsclie Tooneelvereeniging neemt deze week een stuk in studie dat na de Vasten zal worden opgevoerd. Het is een stuk dat zich in Indië afspeelt. De vereeniging speelt in gemengde bezetting. Vol verwach ting zal liet eerste* optreden wor. dén tegemoet gezien. De collecte, gehouden door den Zeereerw. Heer II. van Hollen op Zondag 1.1.; bracht luim GÜ0 op. Deze week vertrekt hij naar ,z.iju Missiegebied in Noord Rhodesia (Afrika). Tijdens de Hoogmis dank te hij de parochianen voor hun gulle bijdragen en hoopte dal zi.i even gul hun gebeden niet- de zijne zullen vercenigen. Met bewogen stem riep hij allen een tot weer ziens toe over 10 jaar. WASPIK. In den districtscompclitie De Langstraat van den NtB.R. eindig den in liet Raijon Geertruidenbcrg het 2e vijftal van de afdeeling KOT te Waspik cn het le vijftal van de afdeeling Steeds Hooger te Riiams. donksveer in een. gelijk aantal pun ten. In verband hiermede moest een beslissingswedstrijd plaats vin den tuschen de zooeven genoemde vijftallen. Deze wedstrijd werd j.l. Maandagavond te Raamsdonksvcer onder leiding van de afdeeling De Vriendenkring, in hotel De Roijer gespeeld. Begonnen werd met de partij Kommersde Jong. In een regel matig gespeelde part-ij wist Kom mers van de afdeeling KOT deze partij te winnen. De Jong van Steeds Hooger kon zijn vorm niet krijgen cn bleef tenslotte staan op 42. Hierna liwnm Revkelmans en Rio_ zaad aan bod. Hoewel de lieer Rip_ zaad in den beginne den toon aan gaf; zakte zijn spelpeil toch later af cn wist Berkelmans de partij in Ziijn voordeel te doen eindigen. De 3e partij ging tusschen de heeren Vissers en De Ilond. Dit was een zeer vlotte partij. De heer Vis sers wist echter gedurende de ge_ hcele partij aan de leiding te b'ij ven. De heer De Hond speelde eenigszins te vlug, wat hem meer malen enkele z^er fraaie stooten deed missen. Vissers wist deze par tij te winnen met 7572. Bij de vierde partij kwamen aan de groene tafel de heeren Fitters Sr. en de heer Joore. In deze par Lij waarin de beslis sing kon vallen; was de lieer Joore steeds de meerdere, doch op liet einde zakte hij geheel af en wist Fitters die een achterstand had", geheel in te ioopen en het eerste de partij te beëindigen. Rij den na. stoot moest de heer Joore nog twee caramboles maken en iedereen dacht al dat men gelijk zou ein digen. Nadat de eerste carambole ge maakt was door den heer Joore; kwamen de ballen in een eenigs zins moeilijke positie te liggen. De heer Joore nam echter zijn taak se cuur op en wist een zeer fraaie stoot te maken; doch kon niet ver hinderen dat hij niet caramboleer de, zoodat hij bleef staan op 74. Hiermede was de beslissing geval len en kon KOT 2 zich kampioen noemen. TenSlolte werd begonnen met de laatste partij tusselien de liecren de Rooij en Fitters Jr. Hoewel de partij van geen invloed meer was on den einduitslag werd er toch be hoorlijk gespeeld en wist Fitters de partij in zijn voordcel te doen beëindigen. Hiermede had KOT den beslis singswedstrijd met 8—2 gewonnen. Wij hopen dat de heeren In de laatste ronde voor het district we derom zoo spelen als ji. Maandag avond; dan kunnen zij met Ter- trouwen de cindwedstrijdcn tege moet zien, doch Uw tegenstanders zijn niet te onderschatten. Du3 lei op Uw saeck. Hieronder volgt nog de gedetail leerde uitslag: A. de Iloud KOT 72 26 2.76 10 J. H. Vissers S. H. 75 26 2.88 13 T. Berkelmans KOT 75 27 2.77 14 II. Ripzaad S. H. 46 27 1.70 7 II. Kommers KOT 75 27 2.77 12 M. de Jong S. H. 42 '27 1.55 12 C. Fitters KOT 75 33 2.27 6 A. de Rooij S. II. 51 33 1.54 8 L. Fitters KOT 75 43 1.74 12 A. Joore S. II. 74 43 1.72 6 Tenslotte zij nog opgemerkt dat de wedstrijd gespeeld werd op het klein biljart der afd. De Vrienden kring in hotel de Reijer. BEULEN VAN RAVENSBRUECIC. Alle 15 voormalige leden van den staf van liet concentratiekamp voor vrouwen te Ravensbrueck zijn door het Haniburgsclie Hof voor oor logsmisdaden schuldig bevonden aan misdaden tegen de mensche. lijkhcid. IIcl proces lieeft twee maanden geduurd. In het kamp zijn 5000 personen vergast en een Brilsch meisje en parachutisten door een vuurpeloton geëxecuteerd. De 10e beschuldigde dr. Winkelman, is Vrijdagavond j.l. tengevolge van een beroerte overleden. Tot den dood door den strop weden veroordeeld Joliann Schwarzhuber; de waarnemend commandant, Ludwig Ramdour; polilick ondervrager van 't kamp; Gustav Binder, kampklcermaker; Dorothea Binz; hool'd_gevangcnbe_ waarsier, Carmen Vory, de ^.Zwar te engel' van liet kamp; Greta Boe. selleidster van den arbeid der gevangenen, Vera Salvequart; ver pleegster en Elizabe.li Marschall; de cheffing van liet ziekenhuis. Voorts dr. Percy Traite, dr. Ro senthal; beschuldigd van experi. menteele operaties en dr. Gerhardt Scliidlausky. Tot gevangenisstraf van 15 jaar werden veroordeeld de SS.kapitcin Pel ei-s, c(e commandant van de be waking van het kamp cn dr. Hel_ linger; die bekend had de gouden tanden uit lijken geslagen te heb ben. HARD TEGEN HARD IN INDO-CHINA. Volgens een telegram van het Fransche persbureau uil' Hanoi zijn de Vie'namcesche strijdkrachten de Fransche verdedigingslinies rond om de omsingelde stad Nam Dinh; 75 km. ten Zuidoosten van Hanoi; in een grootcn nachtaanval op de goheelc Fransche linie, binnenge drongen. De aanval werd vooraf gegaan door artillerie-vuur; dat verscheidene uren duurde. De Fran sche verdedigers hebben weinig voedsel en munitie voorradig," daar liet slechte vliegweer liet uilgooien van voorraden per parachute moei lijk heeft gemaakt. In Hanoi zijn de Franschen met een nieuw offensief begonnen; dat gesteund wordt door zware artille rie en vliegtuigen. De 43.000 ton metende ,;Ile de France' heeft te knap St. Jacques aangelegd ter ont scheping van achtduizend man ver_ kenningstroepen. Een Fransch tele gram voegt er aan toe; dat de of. ficieele Vietnameesche radio maat regelen van de regeering heeft aan gekondigd voor een nieuwe cam pagne van geweld tegen .•.binnen vallende kolonisten' waarbij de gucrillnst rijders van geb-el Indo. China geïnstrueerd worden. Fransche autoriteiten te Hanoi Treezen; dat de Vietnameezen de actie d?r verschroeide aarde «ui len toepassen. Dc Vermakelijkheidsbelasting. Ons artikel in het nummer van 9 4 februari over de Vermakelijk- I heidsbeiasting heett o.m. de aan- dachc getrokken van het bestuur I van de R.K, v.v. Desk, dat naar I aanleiding daarvan in haar ciub- blad van deze week schrijft: in de Echo van j.l. Dinsdag is te lezen, dat deze belasting in 46 1132o.- heett opgebracht, waar- •j onder een bedrag van Ö29.— af- komstig van sportwedstrijden. Van I dit bedrag zal zeker n zeven hon- derd gulden van onze vereeniging I afkomstig zijn. In hetzelfde num mer van de Echo lazen wij, dat I het Gemeente-politiecorps in 1939 If 14.547,30 heeft gekost en in de Volkskrant van j.l. Dinsdag lazen we nog, dat in geheel Nederland ij op het oogenblik 24000 politie- 1 mannen zijn. Voor degenen, die reeds eens Imeer nagedacht hebben over de verhouding vermakelijkheid-sport- politie, zal onze bedoeling wel J duidelijk zijn. De ruimte van ons - blaadje is te klein om daar ver- der op in te gaan. Van elk raadslid kunnen wij niet verwachten dat hij op de hoogte is van de finantieele ver houding Sportpark—Desk. Twee I ,van onze bestuursleden zitten ech- j ter in den raad en zij zijn wel op fj de hoogte van den toestand. De verhouding komt in het kort hier op neer, dat het Sportpark en Desk elkaar wederkeerig helpen en elke cent, die kan worden overgelegd, wordt besteed aan de Instandhouding of verfraaiing van het 22 H.A. groote sportpark, zeer zeker toch een sieraad voor de gemeente. De 700 gulden vermakelijk heidsbelasting is een 15de deel «van de Desk-begrooting; deze 700 ij gulden is voor ons en het Sport- I 'park zwaar geld. Verschillende malen hebben wij j in ons sportblaadje al melding ge il maakt van de groote credieten, j j welke door diverse gemeenten I worden beschikbaar gesteld voor instandhouding en aanleg van sportvelden. Bijna dagelijks kan 5 men in de pers lezen van uitbrei- IBa dingsplannen en steeds nemen sportvelden en recreatie-oorden daarin een voorname plaats in. In het 22 H.A. groote sportpark be schikken wij over een recreatie oord en over de noodige ruimte, om de noodzakelijke sportvelden aan te leggen. Door den oorlog is veel verwoest en om „bij" te blij ven, moet nog veel gebeuren. Desk heeft jarenlang meegewerkt en zijn geld afgestaan, om dit mooie oord mede in stand te houden. Onze bestuurs-raadsleden kunnen hun ne collega's rustig mededeelen, j dat Desk met een eigen-exploita tie op kleinere schaal finantieel veel beter zou uitkomen. Dit is Desk niet van plan en hoopt het nooit behoeven te doen, ter wille van de groote zaak. Y,an den an deren kant hopen wij ook van den raad, dat het sportpark op een of andere wijze zijn steun zal onder vinden, en zoolang als dit niet is. is 700.— vermakelijkheidsbelas ting „bitter" geld. Zwarte Willem. De tooneelvereeniging „Ons Genoegen" trad j.l. Zondag in de zaal van den heer J. van Dun op snet het dramatische spel „Zwar te Willem", een sterk stuk uit het mijnwerkersleven. De zaal Rf was goed bezet en onder de toe hoorders waren een paar zuster verenigingen uit de omgeving, die hetzelfde werk in studie had den en vol lof waren over de prestaties van „Ons Genoegen". Dit alleen mag voor O.G. reeds een voldoening zijn, die te waar- deeren valt, immers critiek wordt het gemakkelijkst geleverd van die zijde, die de moeilijkheden van de uitvoering bij ondervinding kent. Doch ook het publiek was zeer voldaan over het spel van O.G. Verschillende nieuwe krachten bleken een aanwinst voor de club, zoodat in het algemeen mocht ge zegd worden dat de rollen in goe de handen warén. Ook dictie en mimiek had in afwerking gewon nen. Als we een bemerking moe ten maken, zou deze het décor be treffen, dat we gaarne iets meer verzorgd zagen, voor enkele too- aeeien. Herwonnen Levenskracht. De afdeeling Kaatsheuvel van Herwonnen Levenskracht blijft actief. Pas is de filmavond voor bij, of H.L. heeft weer iets an ders op haar programma. Voor Zaterdag 8 Februari heeft het bestuur een groote tooneel- avond georganiseerd met niemand minder dan Willem Hart met zijn ensemble, die het prachtwerk „De Zwerver" of „Dr. Bavino" komt presenteren. Reeds eerder was Hart met dit machtig werk, waar in hij zelf de titelrol op meester lijke wijze vervult, in Kaatsheu vel. De recette van den avond is voor H.L. En om het doel, én om het mooie werk, slaagt deze avond beslist. De liefde eener zigeunerin. In de zaal van den heer Jan van Dun komt de bekende tooneelver eeniging Rhethorica uit Vught met het machtige tooneelstuk „De lief de eener Zigeunerin". De Vught- sche tooneelvereeniging trad reeds meermalen in de zaal van v. Dun op en mocht telkens een buitenge woon goede indruk achter laten. Wie Vught heeft zien spelen, weet dat hem iets goeds te wach ten staat. R.K. Thuisfront Het R.K. Thuisfront te Kaats heuvel gaat trachten nog meer contact te krijgen tusschen de jon gens in Indië, het bestuur te Kaatsheuvel en Kaatsheuvel in z'n geheel, meer speciaal met die in eenig verband staan met onze jongens in Indië. Om dit doel te bereiken wordt 'n Contact-ouders- avond georganiseerd op Vrijdag a.s. in de zaal van den heer Jan van Dun. Niet 'alleen de ouders van hen, die reeds in Indië zijn worden op dezen avond verwacht, doch ook de jongens, die binnen kort in dienst gaan en ook hunne ouders. Er is alle zorg aan be steed, om de avond gezellig en attractief te maken. Bel Canto. Zaterdag a.s. houdt ook de Zangvereeniging Bel Canto zijn statiëdag, natuurlijk in zijn home bij Jan van Dun. Om vier uur wordt reünie gehouden, zoowel voor de heeren als de dames. De hospes, momenteel de heer P. van Dun, heeft de goede naam van zijn vader reeds overgekregen, zoodat B.C. overtuigd kan zijn, dat de gezelligheid; die het zelf medebrengt nog zal verhoogd wor den, door de goede zorgen welke besteed worden aan datgene, wat nu eenmaal speciaal geëigend is ofn stemming te wekken: een goe de tafel. internationale bekroningen. Op de internationale pluimvee- tentoonstelling te Waterloo bij Brussel werd de inzending W.W. kr. van den heer Tuerlings alhier bekroond met een kampioensprijs, driemaal de P.H. (een bekroning boven de eerste prijs)een 2de en een 3de prijs en de heer Fr. Els- hout met zijn inzending W.W.kr. met een P.iH. een 1ste en een 2de pr. en met zijn Zw Mij> met een P.H. en een 1ste pr. Kunstavond. Dinsdagavond 4 Febr. hield de Maria-Congregatie een buitenker kelijke vergadering. Jammer ge noeg waren er velen teruggeble ven voor de kou en gladheid. Aanwezig waren de Hoogeerw. He'è'r Deken en de Heeren Kape laans. De Eerw. Pater G. Kemps van de Paters v. d. H. Geest hield een voordracht over G. Gezelle. In zijn „sappige" Vlaamsche taal liet hij Gezelle zien als echt natuurliefhebber. Spr. begon met 't gedicht: „O heerlijk handge- daad" de zon als zinnebeeld van God. Direct gevolgd door „Hei, daar, lieve dreupel water", afstra ling van God: de mensch. Dan- volgden drie heerlijke Ma- ria-gedichten: „Wie is Zij"?, „Klokgebed" en „Tot de Mane". Gezelle als echte Mariavereer- der. „Sa komt 't is Meidag morgen" leerde de Pater aan de toehoor ders en direct was er de stemming van dit eenvoudige vroolijke lied. In de pauze leverde de zaal 'n bewijs van muzikaliteit, door 't vlug aanleeren van 't liedje De molen. Daarna vertolkte spreker Die- renycuiciiten zoouis: oeKaiude Ko- nujvj t-cuiicCider iiaoiLeyucU. v^»p We.ivei.jK suLUieme Wijze wtiüeu deze ycuiuiiicii voorgevel yen. tvieii zaymen liooiue. c>e Later gai texKens n niieiuiug op t ge- uxene exx Uec cxe wourumuzxek waax'aan Gezelle s geuxexxten zoo rxjk Zijn, pracxxag uxÏKOiüen. iNa nog n em<.ex caxexxxeueke en „Den avoxid komc zoo stil sloot de Later met t „xvxoKgeoed liet KngeiusKXoKje dat eer Kexxce roept en uac jammer genoeg vexen nxet meer iiooren. De zaxxyclub luisterde dezen avond op met 'n drietal, fijn uit gevoerde nummers. NuxisUierneooers en oninge- wijden neooen werkelijk kunnen gemeten van Pater ivexnps duide lijke weergave. Wij zullen hem graag nog eens in Kaatsheuvel te rugzien. De Haghespelers. Voor de tweede maal in dit seizoen traden Zondag 2 Febr. 1.1. de Haghespelers in Euphonia op, ditmaal met „de zonde der ouders een spel van een lach' en een traan, met een onverwachte dramatische ontknóoping, een echt volksstuk. Het spel was in een woord af, zooais we dat van de Haghe spelers gewoon zijn. Het tooneeldëcor, costumeering en grime waren keurig verzorgd. De rollen waren alle in zeer goede handen en het talrijke pu bliek kwam bij ieder bedrijf meer en meer onder den indruk. Het applaus na het laatste bedrijf groeide aan tot een ovatie. De Haghespelers hebben den goeden naam die ze in onze plaats reeds hadden, met deze uitvoering wederom bevestigd en bij een volgend optreden kunnen zij van een uitverkochte zaal verzekerd zijn. Biljartsport. District Kaatsheuvel N.B.B. Schitterende revanche van Ons Genoegen op het sterke T.O.P. uit Waalwijk. Thans is de competitie afd. le klasse geëindigd met als kampioen Trouwe Opkomst. In de districtskampioenswedstrijd slaagde -.er Ons Genoegen in met dezelfde cijfers revanche te ne men als waarmede in Waalwijk werd verloren. Onder flinke pu blieke belangstelling en groote spanning werd iedere partij ge speeld. Het begin was niet hoop vol, daar de erste partij door ons Genoegen werd verloren en de tweede partij gespeeld werd tus schen A. v. Wanrooij en A. Tim mermans. Laatstgenoemde slaagde er te Waalwijk in de 100 pnt. in 11 brt. vol te maken, dus voor v. Wanrooij weinig bemoedigend. Doch deze kende z'n kracht op eigen veld, liet zich niet intimi- deeren en speelde rustig en met groot zelfvertrouwen. In 18 brt. maakte hij de 100 vol en liet z'n tegenstander op 42 staan. Een schitterend succes. Dit was voor de andere spelers het bewijs dat het kon, en ook zij hadden door de oartij van A. van Wanrooij het zelfvertrouwen, wat noodig is in dergelijke wedstrijden, terug gekregen en wonnen ieder hun partij. Een schitterend succes. Jongens van Ons Genoegen, gaat op dezen weg voort en dan kan ook het districtskampioen schap door jullie behaald worden. Uitslagen van de laatste par tijen: D.E.S.—K.O.T. II 4—6 Het Groene Laken K.O.T. 38 8-2 K.O.T. 38—D.E.S, 6-4 Districts-kampioenschap: Ons Genoegen—T.O.P. 82 Eindstand 1ste klasse afd. Trouwe Opkomst gesp. pnt. 10 68 K.O.T. II 10 57 M.A.S. A 10 53 K.O.T. 38 10 43 Groene laken 10 41 D.E.S. 10 38 AGENDA Woensdag 5 Febr. Euphonia, 7,30 reoetitie Harmonie Kon. Muz. Gez. Euphoqia. Woensdag 5 Febr. 7.30 uur n.m. repetitie dameskoor Bel Canto. Donderdag 6 Febr. 7 uur n.m. repetitie dubbel mannenkwartet Bel Canto. 8 uur n.m. repetitie Mannenkoor Bel Canto. Vrijdag 7 Febr. 7.30 uur n.m. zaal Jan v. Dun Contact-Ouders- avond R.K. Thuisfront. Zaterdag 8 Febr. 8 uur n.m. Apollo-'l heater La symphonie Paétorale, toegang 18 jaar. Zaterdag 8 Feor. 7.30 uur n.m. zaal R.K. Gildenbond „Willem Hart", De Zwerver" of Dr. Ba vino. Zondag 9 Februari 5 uur en 8 uur n.m. Theater Apollo La Sym- phonie Pastorale (Gertrude) toe gang 18 jaar. Zondag 9 Febr. 7.30 uur n.m. zaal J. van" Dun, De Liefde eener Zigeunerin. Maandag 10 Febr. 8 uur n.m. Repetitie Harm. Apollo. Woensdag 12 Febr. 8 uur n.m. Theater Apollo, De zingende cow boy Roy Rogei's in Fresca op de Farm, Alle leeftijden. LOON-OP-ZAND. R.K. Jonge Boerenstand. Bovengenoemde vereeniging hield Donderdag j.l, haar jaar feest. Deze dag werd 'begonnen met een H. Mis om 9 uur voor het geesceiijK welzijn der vereeni- gxixy, waaixxa zien axlen verzamel den in de zaal Wijtviiet, alwaar een lezing werd gehouden door den Z.Eerw. Heer Pastoor v. d. Velden uit Tilburg, welke sprak over „Het huwelijk en het gezin welke lezing voor allen zeer dui delijk was. De collecte voor de té stichten nieuwe parochie bracht op 39.-. in den namiddag werd de feest- vergadering gehouden, waarbij te genwoordig waren de Heer P. Broeders als Wethouder en de be sturen van N.C.B. en C.A.V., alsmede de Geestelijk Adviseur. Na opening door den voorzit ter werden de notulen der vorige jaarvergadering voorgelezen, waarna door den secretaris een overzicht werd gegeven van de prestaties in het afgeloopen jaar, waaruit bleek dat veel werd be reikt zoowel op economisch als op sociaal gebied, waarna de pen ningmeester een overzicht gaf over zijn beheer, waaruit bleek dat een voordeelig saldo van ruim 200 zijn kas sloot. Hierna had de bestuursverkie zing plaats en werd de heer Chr. Vermeer herkozen, terwijl C. v. d. Lee als bestuurslid gekozen werd. Kap. Braam als Geestelijk Ad viseur bracht een woord van dank voor het accurate beheer van het bestuur, waarbij deze een uiteen zetting gaf van het nut van den R.K. Jongen Boerenstand. Hierna had de prijsuitreiking plaats van de gehouden gewassen- wedstrijd, waarvan de uitslag was als volgt: 1 C. Mertens, 2 G. Bra- bers, 3 M. Mertens, 4 C. v Loon, 5 J. Bink, 6 C. v. d. Lee, 7 Chr. Vermeer, 8 C. Bink, 9 C. Ver meer, 10 N. Dankers, 11 P. van Loon, 12 T. H Hamers, 13 P. Ha mers, 14 Verhoeven. Hierna werd een Brabantsche koffietafel geserveerd, wat allen zich goed lieten smaken. Om 8 uur had wederom een le zing plaats door den heer v. Oss uit Udenhout, hoofd van de La gere Landbouwschool, welke als onderwerp gekozen had „Het klei ne boeren vraagstuk", welke le- zipg zeer in den smaak viel. Een T.B.C.-collecte bracht op 14,72. Het was zoowel een nut tige en aangename dag. Verkeers-ongeval. Het is nauwelijks 2 weken ge leden dat op den verkeersweg na bij Kaatshuvel een jongen van 15 jaar het slachtoffer werd van het verkeer en in het bijzijn van zijn moeder doodelijk tegen den grond werd gesmakt. Gisteren tegen het vallen van den schemer had een soortgelijk ernstig ongeluk plaats op het wegdek onder deze ge meente. Circa 5 uur keerden en kele jongens per rijwiel van hun werk terug en reden op den groo- ten weg aan de rechterzijde, toen nabij den eersten grooten draai aan den Hoogensteenweg een 2- tal auto's elkaar moesten passee- ren, met het gevolg dat een van de jongens, de 14-jarige W. Smits uit de Bergstraat alhier door den wagen werd gegrepen en d^nig tegen het wegdek gesmakt. Toe geschoten bewoners waarschuw den onmiddellijk de E.H.B.O.-le- den, alsmede geestelijke en ge neeskundige hulp. In zeer ernsti- gen toestand wrd hii opgenomen met een schedelhasïsfractuur, als mede een gedeeltelijke ingedrukte borstkas en werd hij van de HL Sacramenten voorzien. Men vreest voor zijn leven. Vergadering Oranje-Vereeniging. Gisterenavond hield bovenge noemde vereeniging een algemeene vergadering in café Wijtviiet. De voorzitter opent deze vergadering met een driewerf hoera op den verjaardag van onze Oranjetelg en geeft verder een overzicht van de onlangs gehouden vergaderin gen van Loon-op-Zandsch Belang en de nieuwe indeeling van ver schillende buurtschappen. Hierna werd besproken de te houden feestviering op den Na- tionalen feestdag in ons dorp. Voorgesteld werd deze dag te beginnen met een plechtige H. Mis met „Te Deum", en zal wor den ingeluid met sirenegeloei en klokgelui. Om 10.30 uur muzikale rondwandeling door het dorp, waarbij elke buurtschap kan. uit komen met versierde dagens, fiet sen of gleiers enz., terwijl de kin deren uit hun buurt in groeps verband, getooid met vlaggen, oranje enz. zullen mede trekken in den stoet. Tevens werd mede- deeling gedaan dat een schrijven was ontvangen dat alle school gaande kinderen van de lagere klassen op een nader te bepale* dag zullen worden getracteerd. WAALWIJK. FEESTVERGADERING R.K. MIDDENSTANDS- VEREENIGING. •De traditioneele feest vergade ring der R.K. Middenstanusver- eeniging alhier, die Dinsdagavond in zaal 'l'halia gehouden werd, t.-ok een ongekende belangstel'ng. Minstens 300 pers.-, nen wai-m aanv-ezig, hetgeen de vexwach- ti.xyen \ci' de feestcommissie in oe'anyiijke mate overtrof en naar oaaxdoor voor onvoorziene pro bicmen plaatste. Deze wei-den echter met een beetje inschikkelijkheid opgcicst en deden geen afbreuk aan de gezellige sfeer die gedurende den geheelen feestavond heeft ge- herscht, 't is mogelijk dat opeens een groot saamhorigheidsgevoel en organisatiegeest in onze midden standers is gevaren, üf waren 't de „hanen" die op het menu van dezen avond prijkten, die hen in zulk een record aantal naar deze bijeenkomst trokken? Mocht dit laatste het geval zijn geweest, dan zullen velen zich lichtelijk teleurgesteld hebben ge voeld, want toen werd aangekon digd dat de hanen zouden worden opgediend en iedereen zich met de meegebrachte messen en vorken wapende om hierop een aanval te doen werd op elk bord een klein suikeren haantje gedeponeerd, In elk geval had dit lokmiddel prachtig gewerkt en de aanwezi gen waren gauw over deze des- ilussie heen, toen andere tracta- ties volgden en vooral door de vroolijkheid die verschillende ko mische voordrachten verwekten. Een uitgezochte troep tooneelis- ten, onder aanvoering van den heer G. v. Oostrum, zorgde voor de komische noot, terwijl een zangclubje onder leiding van den heer P. van Ree eveneens aardig voor den dag kwam. Verschillen de aanwezigen gaven voorts nog mooie nummers ten beste. De heer M. v. Hooff trad zeer verdien stelijk als conferencier op. Tusschen deze attractienum mers door werden ook enkele ver-- eenigingsaangelegenheden behan deld, waarbij het woord werd ge voerd door den voorzitter dhr. A. Meijs en door dhr. Walther Klerkx, die zijn gedachten ont vouwde over de op te richten cul tureele sectie, zulks naar aanlei ding van een te Utrecht gehouden verqadring. Het slot van dezen geslaagden feestavond was een gezellig dans partijtje op de vroolijke wijsjes van de „Music Friends" onder leiding van den heer v. d. Straa- ten. ZONS.OPKOMST EN .ONDERGANG. 7 Febr.: op 8.12 u.onder 17.37 u. 8 Febr.: op 8.10 u.; onder 17.39 u 9 F"b>\op 8.08 u.; ond t 17.11 p 10 Febr.: op 8.07 u.onder 17.43 u 11 Febr.: op 8.05 u.; onder 17.45 u 12 Febr.: op 8.03 u.; onder 17.47 u MAANS.OPKOMST EN .ONDERGANG. 7 Febr.: ón 20.03 u.; onder 9.31 u 8 Febr.: op 21.24 u.; onder 9.52 ,u 9 Febr.: op 22.42 u.; onder 10-17 u 10 Febr.: op 23.57 u.; onder 10.21 u 11 Febr.: u.; onder 10.36 n 12 Febr.: op 1.10 u.; onder 10 53 «x

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 4