Flinke Katholieke Jongeman. BON No. 60-6 Algemeen „DE BIEB" Weer Sinaasappelen! GESLOTEN. De moor OFFICIEELE BONNENLIJST FRUITHUIS „HET WESTLAND" ZELFSTANDIG WERKMEESTER voor Onderwerk-afdeeling. SCHITTERENDE LEVENSPOSITIE. Wij zoeken voor onze Chroomlederfabriek een EEN MEISJE Net R.K. Dagmeisje P.ïIMA" RtOia-TOESTEl. WINTERJAS Volop BEUKEN- en EIKEN KACtfELBLQKKEN 1ELECTR. TELMACHINE. GROOT CARNAVALSFEEST het Paviljoen „De IJzeren Man", Vught. GECOSTUMEFRDE BALS. D°u^|bIS Élp DINSDAG 11 FEBRUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 12 IK WIL GEEN DON QUICHOTTE SPELEN Waalwijksche en Langstraatsche Courant v^ iwa, DE R.K. MIDDELBARE MEISJES SCHOOL TE WAALWIJK. den aars voor het tijdvak van 9 t.m. 22 Februaii 1947. Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van Bonkaarten KA, KB, KC 101 (strook No 4) 59—6 Algemeen 750 gram suiker, boterhamstrooisel of 1500 gram jam, stioup. enz. of 750 gram choc-lade of suikerwerk 59—7 Algemeen 1 ei 59—8 Algemeen 500 gram sinaasappelen Bonkaarten KD, KE 701 (strook No. 4) 60—3 60—4 Algemeen 250 gram suiker, boterhamstrooisel of 500 gram jam, stroop, enz. of 250 gram chocolade of suikerwerk 60—5 Algemeen 1 ei 60—6 Algemeen 1000 gram sinaasappelen Bonkaart MA, MD 701 (strook no. 4) 59—4 suiker Tabakskaarten. T 69 T 70 V 70 250 gram suiker, boterhamstrooisel of 500 gram jam, stroop, enz. of 250 gram chocolade of suikerwerk 2 rantsoenen tabaksartikelen. 200 gram chocolade en|of suikerwerk of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gram jam, stroop enz. X 69 2 rantsoenen tab«ksartikelen. X 70 100 gram chocolade enlof suikerwerk of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gram jam, sisoop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 7 Februari wor den gebiuikt. Op de suikeihonren is voortaan naar keuze ook chocolade of sui kerwerk verkrijgbaar. Op de bonnen voor versnaperingen kan men desgewenscht ook suil-er of jam koppen. De volgende bonaanwi'zing voor suiker en versnaperingen zal op Dondeidag 2U Februari plaats vinden. De bonnen \oor sinaasappelen moeten uiterlijk op Woensdag 12 Febr. a s. ingeleverd worden bij een handelaar in groenten enlof fruit. Nieuw uitreiklobaal. De Directeur van den Distiibutickrir g 251 Waalwijk maakt bekend: Te beginnen met Vrijdag 7 Fet ruari a.s. zal de uitreikirg van bon kaarten (z.g. periodieke, uitreiking) \oor de gemrerte Waalwijk voott- aan plaats vinden in de zaal „Thalia" van een heer M. van Bracht, Stationsstraat 57 te Waalwijk. Ook de na-uitieiking der bonkaarten voor den gehee'en kring zal voortaan in dit lokaal geschieden. Alle andere uitreikingen blirven, voor zoover ni« t uitdn kktlijk an ders wordt bepaald, op htt Klingkantoor (vm KJC-gebouv\)gehandhaald Laatste uitreiking schoenerbonnen. Teneinde het publiek nogmaa's in de gelegenheid te stellen op de sedert April 1946 aangewezen 1 D-eindcijfers een schoirenf on te nt- vangen, zal voor de laatete maal een na-uitreiking uordin gelouden op Zateidag 8 Febiuari as. van 912 uur op fut klingkantoor te Waalwijk Dit geldt dus zot wel voor het in de maand Januari aauge- wtzen cijfer 5 als voor de reeds eeider aangewtzen cijfejs, waaiop tut dusver nog geen bon weid afgehaald. Na bovenstaanden datum sluit de uitreiking onherroepelijk en be staat er geen enkele mogelijkheid meer op de aangewezen cijleis een schoenenbon te ontvangen. 'ÜXSB DE LAATSTE DRIE EENHEDEN VASTE BRANDSTOFFEN. Bon aangewezen. Met ingang van 1 Februari zal bon 05 van de brandstoffenkaart T 606 tot nader aankondiging recht geven op het betrekken van totaal drie eenheden vasie brandstoffen. Inlevering van dezen bon bij den brandstoffenhandcl is reeds niet ingang van 31 Januari j.l. mogelijk. Het Rijkskolenburcau deelt in verband met deze bonaanwijzing mede; dal de handel als gevolg van de vorst over geringe voorradpn 1>p_ schikt. De aflevering van de aangewezen 3 eenheden zal dus prac_ tisch geheel moeten geschieden uit de aanvoeren gedurende de restec_ rende maanden van het stookseizoen. Ten einde zooveel mogelijk ge_ zinnen te helpen is voorgeschreven; dat de handel bij aanvoer van vaste brandstoffen dient te beginnen met aflevering van één eenheid. NIEUWE PETROLEUMBON AANGEWEZEN. Het Centraal Distributiekantoor dpett mede dat voor het tijdvak van 3 Februari t/m 15 Maart 1947 de bonnen 59_1 en 60_1 Algemeen zijn aangewezen voor het koopen van 2 titer petroleum. PETROLEUM VOOR KOOKDO ELEINDEN EN VERLICHTING. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de onderstaande bonnen van de kaarten voor petroleum voor kookdoeleinden of ver_ lichting; gedurende de maand Februari 1917 elk recht geven op het konpen van vier liter petroleum. Kaarten UA 611: bon A 13 t/m 16, kaarten UB 611: bon B 07 en B08; kaarten UC 611: bon C 04 en kaarten UD 611: bon D 08 en D 09. DE INWISSELINGSBON OP DE BONKAARTEN. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat ook op de bonkaarten K, L: O, 1' 703 in den linkerbovenhoek een bon met den naam der betreffende bonkaart voorkomt. Tegen inlevering van dezen bon zal men t.z.t. onder overlegging der stamkaart de nieuwe bonkaart yoor voedingsmiddelen K; I.. O en P 705 ontvangen. De ambtenaar van den dis'ributiedienst zal bij de uitreiking der nieuwe bonkaart dezen ;;inwisselingsbon' van de bonkaart 703 verwijderen. De .inwisse- lingsbon' moet dus aan de bonkaar^ bevestigd blijven. Op losse bon_ nen zal geen nieuwe bonkaart verstrekt worden. Dus met Uw bonnen naar het STATIONSSTRAAT 8 WAALWIJK. GEVRAAGD: G E B R. VAN BEEK, Schoenfabriek Pr Hendrikstraat KAATSHEUVEL MARKT 11 WAALWIJK. Op Maandag 10 en Dinsdag 11 Febr. a.s- wegens inventarisatie Met het oog op woningtekort liefst nog ongehuwd* die verstand heeft van de chroomlooierij en de verschillende werkzaamheden. Hij moet tact hebben met groot personeel om te gaan en bij afwezig heden van den bedrijfsleider deze kunnen vervangen. Voor flnke kracht hcog salaris. Ook ENERGIEKE JONGE KRACHT, die nog niet volledig bekwaam is, maar ambitie heeft voor het vak en de aangeboden betrekking kan solliciteeren. Brieven te richten aan HULSHOFS VEREENIGDE FABRIEKEN te LICHTENVOORDE. GEVRAAGD voor dag of dag en nacht."1" DIRKS-WINDHORST, Mr. v. Coothstraat 32. gevraagd. Zelf?tindig kunnende werken van 8 tot 7 uur. 's Zaterdagsmiddags en Zondags vrij. Loon f 10.per week. Adres te bevragen aan het bur. «van dit blad of Drukk. „Excelsior" Kaatsheuvel. TE KOOP: STATIONSSTRAAT 36 WAALWIJK. TE KOOP prima v. o. half zware 50-52 D. Grijs, KL pers., weinig gedragen. BAARDW. STR. 55 a 7 cent per Kg. Houthandel A. DIJKSTRA Nieuwstraat D 190 c CaPELLE (n.-Br.) TE KOOP AANGEBODEN GROÖTESTR. 20 WAALWIJK VENDUHUIS DONGEN heeft deze week een speciale aanbieding o.a. P..IMA GOED SPELEND RADIO—IOESTEL. Zw. Bonheur Spiegelkast (Linnen kast), Haardkachel z. g. a. n. Zw. Emaiile 2 Haardfauteuls pluche met veerende kus ens, 6 gcpl. Salon of Kamerstoelen m. veeiende kussens met bijbehoorende Canapé, ook afz. verkrijgbaar Eiken Radio tafels, bijzet- en keukentafels, Waschkasten ook losse en vaste Waschtafels houten overgurdijnroeden, kapstok ken, spieeels, zeiltjes' keuken- en linnenkasten, zeer voordeelig. 3 wieier Bakfiets met prima on derstel z b. K'nderl.d kantjes, schilderijen.fofo lijsten, kiooi'lamp u Electr. Wasch- machines vanaf 175.— Geg. buis-, fornuis-, vul- en kamerkachels enz. J. P. VAN WANROOU, Tramstraat 31 DONGEN. Waar ons volgend nummer Maandag-ochtend moet worden afgedrukt, kunnen \&j alleen tot Zaterdag-ochtend 10 uur adver tenties en berichten aannemen; dus niet op Maandag-ochtend. in Zondag, Maandag en Dinsdagavond 16, 17 en 18 Febr a.s. Aanvang zeven uur Eerste klas muziek. - Diverse Attractie, Verzorgde Consumpties. Na afloop verbinding met W a a I w ij k. Entrée F 2,50; voor drie avonden F 6.— Voorverkoop; Garage VAN DOMMELEN, V^aalwijk» Zorgt tijdig voor kaarten Beperkte gelegenheid tot reserveering van plaatsori voor 't Diner-Dansant op Zaterdag 1 5 Febr. a s., (desgewenscht gecostumeerd). WIJ ONTVINGEN een keurige collectie Geboorte-Aankondigingen. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. - i» Sl De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN aldus Mr. Zaayer in zijn requisitoir tegen Carel Piek. Dc in October 1940 door Seyss Cnquart. benoemde directeur van ..Winterhulp' de 43_jarige Carel Piek, hoorde te Den Ilaag 12 jaar gevangenisstraf tegen zich eisclien. Aan Pick was naast het directeur, schap vati Winterhulp' ook ten laste gelegd; dat hij tot $e Ger_ maansche S.S. was toegetreden en daarvoor in verschillende redevoe ringen propaganda had gemaakt en <lat hij bovendien een benoeming van wnd. secretaris-generaal van het Ned. lioode Kruis had aangeno men. waardoor hel werk van het Ned. Roode Kruis werd lamgelegd. De behandeling van deze zaak is zoo merkwaardig om de lichte straf, maar nog meer om de mo tieven waarom Mr; Zaaijer daartoe kwam. Het is daarom wel van be lang, dat wij daarop wat uitvoc_ rieo- ingaan. In zijn retpmitoir noemde de pro_ cureür-i iscaalPiek het echt type van een moffenknecht. Mr. Zaayer betitelde de Winterhulp als een re_ clamc-stuk om nu eens te laten zien, hoe goed liet nationaal_socia_ lisMschc Dujtschlarid dit wist te organiseeren. Als hoofd hadden de Duitschers een creatuur noodig; dat hen slaafs volgde. Hij achtte Piek op zijn terrein 'even schuldig als Blokzijl op het gebied der propa ganda. Indien Piek de straf had gekregen die Iiij verdiende, elan zou hij op den dag na de bevrijding ergens in Nederland aan een boom hebben gehangen. Maar dat is niet gebeurd en In de afgeloopen anderhalf jaar heb- hen wij nu wel de zekerheid ge kregen; dat over lien die dit ver dienen in Nederland, ik zeg niet: geen reclit wordt g«esnroken; maar geen recht wordt gedaan. Dit is iets anders dan de gewone kwestie; in hoeverre de justitie; behalve met eigen oordeel ook met de algemeene mnafschanpcliike waardeering van een feit heeft reke ning te houden. Er is hier geen algemeene waar. deering; maar er zijn twee scherp tegenover elkander staande groepen; tot de eene waarvan ik° behoor; terwiil de werkelijke gang van za ken belieerscht wordt door de an dere groen on naar ik moet aan. nemen wel definfi'ief .belieersóhl wordt. In zulk een situatie kan liet O.M. zich eenvoudig op het shindpuut ste'len. dat het zonder meer de straf requireer' die het zelf juist acht. doch dnnbij zou het er geen rekening mee houden dat het op treedt tegenover den rechter en in het publiek. Tegenover rechter en publiek geldt dat indien het O.M. iets rennir«prt waarvan een ieder in red"VP-h«id berriint dat het ''och niet gebeuren zal"het O M. niet au serieux ge nomen wordt. Men heef' in Nederland de dood straf uitdrukk"liik opnieuw inge voerd en een biizondere rechtsple ging in h"t leven geroepen me* de ui'eesnroken b°doeling; dat streng recht 7.011 word-n podAls dit nu niet serieus be(kj"ld b'iikt. meen ik werkelük Inch niet in een se rieuze nast-eving er van de rol van Do" Onielio'te te moeten spelen. Benaatdeliik 'ePennver »'«n rech ter kan de vertegenwoordiger van het o"enl)"ar gezag niet de <Iood_ str-r reoui'-eerenwetende da* dat zelfde openbare gezag ter uitvoe ring van een onzedelijk gevolgd plan die straf toch niet zol uitvoe ren. Of dc rechter dit affront voor /.ön nitsneaken wit -'«keeren, moet geheel ter booordpei jng aan licm zelf worden overgelaten. Bepanldelük tegenover lie* nnhliok dient het O.AI. zirii te onthouden van misleiding, Tk mag nie' daar de illusie wekken van een ge strengheid: woarvan ik weet dat zi.i niet bestaat. Het moet uit ziin met de vette konies in de couranten ".tegen ver rader de doeds'rnf geeisch' in een land waar wii weten: dat daar toch nie's ven toroch' komt. Naar ik ineen zal liet dus noodig ziin. dp requisi'oiren aan te passen aan de b»ereehnn''e nm'a'finé. Of ik dit inderdaad kan doen: wordt beheérscht door een nog dieper Up_ gen de vraa": kan iemand die zich slechts beschikbaar stelde n"> m«dc te wérken aan wat in dit tijdsge wricht onze historische taak was: (.en nationaal strafpcwricht Ovor landverraders; in fu"o'i/> b'iiyn wanneer hiü ziet: dat Nederland de krach* daartoe niet kan ontwik- keten? Ik dwaal hiermede ver van Piek af en volsta met- slechts nog één zin: er is veel voor te zeggen: dan hnnn t-n jT 000" TTW,lr OOk Veel OtTl een werk af te maken dat nationaal belang toch beëindigd moet wordenhoe dan ook; maar dit Jm'e'a is o''""" "i_ die" iedere mogelijkheid wor,if ult_ gesloten: dat In het conflict der Abonnementsprijs: I5 cent per week: 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. beide stroomingen deze medewer king als een blijk van instemming zou worden opgevat. Daarom is het noodig, althans eenmaal dit in liet openbaar uit te spreken. Spr. eischic tenslotte tegen verd. de straf; die hij voor hem passend acht naar de opvatting waarmede hij rekening heeft te houden, na melijk twaalf jaar gevangenisstraf; met levenslange ontzetting uit het actief en passief kiesrecht en het recht om ambten te bekleedcn. WANNEER PRINS(ES) GEBOREN IS. Gelukstelegrammen aan H. M. de Koningin. Ter gelegenheid van de Hm de ge beurtenis te Soestdijk zullen na de geboorte gelukstelegrammen kun nen wordei^ gezonden aan H.M. de Koningin en andere leden van het Koninklijk huis. Deze telegrammen zullen worden aangeboden op spe ciaal daartoe ontworpen formulie ren. Deze zijn van zwaar glanzend papier; waarop guirlanders van oranjebloemen en daarboven een stralende zon staat afgebeeld. Deze gelukstelegrammen kunnen aan ieder postkantoor en door iedereen in den lande worden verzonden. Elke afzender krijgt een afschrift van het gezonden telegram op een zelfde, formulier. Een aardige, her innering dus! Bij de telegramkosten zal een toeslag van 10 cent worden bere kend. Hiervan komen 20 cent ten goede aan P.T.T., dc andere 20 cent zullen besteed worden aan liefda dige doeleinden; waarvan 3 pet. voor liefdadige Instellingen der P.T.T. Alle tele grain men zullen ge adresseerd kunnen worden aan Pa leis Soestdijk, doch worden in Am sterdam opgevangen en vandaar uit per motorrijder naar Soestdijk gebracht. KONINGIN WIJST GRATIEVERZOEK AF. De minister van Justitie maakt bekend, dat H.M. de Koningin af wijzend heeft beschikt op liet gra tieverzoek van G. J. H. Ganzcvles; tof de doodstraf veroordeeld bij sententie van het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam. Tevens wordt bek-nd gemaakt dat H. M. de Koningin gratie heeft heeft verleend aan: G. C. van Wes_ sumD. van der Kraan; L. de Bruin en L. C. Klootwijk; allen tot de doodstraf veroordeeld Ivj sen tentie van het Bijzonder Gerechts hof te Ams'crdam. Ten aanzien van deze vier veroordeelden is de doodstraf verwisseld in een tijde lijke gevangenisstraf me* aftrek van den tijd in verzekerde bewaring doorgebrachtte ondergaan in een rijkswerkinrichting en wel ten aan zien van Wessum voor den tijd van 10 jaren; van v. d. Kraan voor den tijd van 12 jaren; van de Bruin voor den tijd van 20 jaren en van Klootwijk voor den tijd van 12 ja ren. Verders heeft H. M. de Koningin afwijzend beschikt on he' gratie verzoek van den voormali«cn TiI burgschcn agent van poli'ie, Piet Gerrits; die door liet Bijzondere Gerechtshof te Den Bosch ter dood was veroordeeld. Gerrits had verschillende illegale werkers opgespoord en hen aan de moffen overgeleverd met het be kende noodlottige gevolg. Bovendien heeft de Koningin af wijzend beschikt over het gratie verzoek van G. Rollema, die even eens door het Bijz. Gerechtshaf te Den Bosch tot de doodstraf was veroordeeld. Deze Rollema was lid van het be_ ruclite .Sonderkommando van Feldmeyer', dat er op uit trok om Ie moorden. Rollema was o.a. be trokken hij den lafhartigen moord op de burgemeesters van Asten en Someren. Ook v. d. Ploeg had een rol ge speeld hij den moord op deze bur gemeesters. Hij werd deswege door liet Bijzonder Gerechtshof te Den Bosch ter dood veroordeeld. On ziin gratieverzoek besliste de Koningin evenwel gunstig in dien zin, dat de doodstraf gewijzigd werd in le venslange gevangenisstraf. COMMISSIE-GENERAAL WORDT UITGEBREID. I Bij de Tweede Kamer is ingediend e n wetsoiflwerp 'betreffende uit breiding van de Commissie-Gene raal voor Ned._Indfë. Het wetsont werp stelt voor het-aantal leden van de Commissie-Generaal op ten hoogste vijf te brengen. Voorts wordt de mogelijkheid geonend; leden van de C.ommissie_G-"neraal die in Ned._Indië verblijven of daarheen voor hun h"noeming. zijn vertrokken; door den luitenant- generaal als .vertegenwoordiger der Kroon te doen lieëedigen. Aan de ni"rno'-i<T van toelichting ontleencn wii liet volgende: De noodzaak om onder gespannen verhoud in cm zoo spoedig mogeli'jk tot een politiek aeeoord te komen, heeft er aanvankelijk 'oe g»l«id het aantal leden van de Commissie- Generaal op drie te bepalen. Met het oog op vraagstukken van fihnn_ cieel-cconomisclien en rechtskundi gen aard: komt nu versterking van dit aan'al de regeering wenscheRik voor. IFt ontwerp beoogt derhalve de moge1i'k'«eld to» uitbreiding van de Commissie-Generaal te openen. AUTEURSRECHT OP NATIONALE FEESTDAGEN. Het bureau voor Muziek_auteurs_ recht >:Burmu' tc Ams*erdam, ver zoekt ons do aandacht er op te vjs_ tigen dal voor nationale liederen "en composities hij nationale feesten e.d. evengoed auteursrecht is ver schuldigd en dat toestemming voor de uitvoering te voren moet wor den anngov^agd. MAIS IN HET BROOD. Over enkele weken zal in 'ons broodmeel mnis worden verwerkt wgrns de g'-no'e sch*uT-schte aan granen. Dit deelde Minister Mans_ holt mede op een vergadering te Hoogeveen. Deze mant-egel he'eekent niet; zoo zeide ivjdat de vo"dings_ waard" van het brood vermindert. Wel echter zal ha* formaat van 't brood kleiner worden. van burgemeester Moonen en Joop Hoffmans voor 't Bijzonder Gerechts hof te 's-Bosch. Woensdag 1.1. diende voor het Bij zonder Gerechtshof te 's Bosch de zaak tegen de daders van den moord op Burgemeester Moonen en Joop Iloffmans en den moord_aanslag op Vincent Hoffmans (die op wonder_ baarlijke wijze aan den dood ont snapte); n.l. dc Nederlandsche S.S._ mannen Maks van Meegcn en Joh. Willi. Derksen, die de fatale scho_ ten op 6 September 1944 hebben gelost. De geschiedenis dezer droeve aan_ gelegenheid hebben we reeds meer malen In ons blad verhaald; zoo_ dat we ons ditmaal kunnen bepalen tot de zitting zelf. Men weet dat den vorigen dag op Dollen Dinsdag twee landwachtérs waren opgepakt en dat de Duitsclie troepen_conimandant Maass (inmid dels overleden) op mcdedeeling van twee vrouwenburgemeester Moo nen; Joop en Vincent Hoffmans liet arresteeren, met bedreiging dat zij zouden worden neergeScho'en nis binnen zooveel tijd de landwach térs niet terug waren. Na twee en een lialf uur wach ten werden deze drie mannen zon der vorm van proces, door deze beide verdachten, achter het raad huis vermoord; terwijlzooals we zeiden. Vincent Hoffmans gelukkig ontkwam. De tenlastc IeeginR. Twee feiten waren de beide ver dachten ten laste gelegd n.l. vrij willige dienstname hij de Duitsclie gewapende macht; van Meegen bij het vrijwilligerslegioen Nederland en Derksen bij dc Landwacht Ne derland, later Landstorm. Als tweede feit: dat beide ver dachten op 6 September 1914 te Waalwijk deel uimakende van een vuurpeloton; E. Moonen; burge meester van Waalwijk en Joacliim Hoffmans hebben doodgeschoten; terwijl Vincent Hoffmans zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht. Het Hof hoorde (Jj? volgende ge tuigen Deken Heezemans; destiijds pas toor te Waalwijk; was ooggetuige geweest van liet drama. Meji was hem komen waarschuwen dat de executie zou plaats vinden; waarn?» hij aanstonds pogingen in 't werk had gesteld zi"li met de gearresteer den in verbinding te stellen teneinde hen in hun laatste oogenhlikken bij te staan. Van den commandant Maasz kreeg getuige toestemming; maar het moest uiterst kort ge- Volgens het weekblad de Linie heeft onze Minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen, Dr. J. Gielen, onlangs verklaard, dat hij het gehele onderwijs in Nederland wil vernieuwen, vanaf de Montessori-school tot de Uni versiteit. We twijfelèn er niet aan, of deze actieve en bekwame onderwijsman zal zijn plan wel degelijk ten uitvoer brengen, als tenminste geen ingrijpende veran dering in de politieke constellatie wordt gebracht. Met die vernieuwing is inmid dels reeds een begin gemaakt: drie weken geleden is een Koninklijk Besluit verschenen, waarin een gewijzigd programma voor de Middelbare School voor Meisjes wordt vastgesteld. Dat juist met deze tak van middelbaar onder wijs wordt begonnen, is zo be vreemdend niet, als men bedenkt, dat, tot voor kort, slechts een klein percentage van de meisjes een middelbare school bezocht en een hogere-burger- of handels school geheel ingesteld was op de aanleg en de toekomst van de jongens. Meer en meer is men gaan inzien, dat onderwijs voor oudere meisjes anders moet zijn dan voor jongens. Om 'een enkel voorbeeld te noemen, het logisch wiskundig denken van een begaaf den jongen ligt een intelligent meisje minder dan het gevoelvol begrijpen van een stuk letterkun dig proza of een aesthetisch ge dicht. Het genoemde Koninklijk Besluit houdt daarmede ten volle rekening. Het verplicht aantal uren voor de 5 klassen van een middelbare school is in totaal 150, waarvan 130 in het programma nader zijn aangègeven. Van die 130 uren moet niet minder dan 57 uren over de 5 klassen ver deeld aan de talen worden ge- wiid en slechts 8 uren aan wis kunde. Dat handwerken, muziek en zang tot de verplichte vakken behoren, ligt voor de hand. Er mag echter bovendien les worden gegeven in voordrachtkunst, han denarbeid en huishoudelijke vak ken, bij de geschiedenis moet ook kunstgeschiedenis worden gege ven, terwijl nog andere niet-ge- noemde vakken aan het program ma kunnen worden toeqevoegd. Aan de school te Waalwiik b.v. wordt nog les gegeven in Latijn, terwiil in de hogere klassen ook sociologie, opvoedkunde en wijs begeerte zifllen worden onderwe zen. Het soreekt van zelf, dat aan de Waalwijkse school het vak Godsdienst >ebn belangriike plaats inneemt (natuurlijk alleen voor katholieke leerlingen). Zoals bekend, is deze school op 4 September j.l. geopend, juist dertig jaar na de opening van de handelsschool voor jongens. Deze is in de loop. van die tijd uitge groeid tot een volledige h.b.s. met 260 leerlingen. Met de meisjes school zal het wel zo'n vaart niet lopen, dit is ook niet de bedoe ling. Wanneer wij hier over A]/2 jaar 5 behoorlijk-bezette klassen hebben, mag het Schoolbestuur met voldoening terugzien-op de arbeid, welke het ten bate van de gemeenschap heeft verricht. De school is op 4 November officiéél erkend, zodat reeds bij voorbaat aan het einddiploma, dat in 1950 of 1951 voor het eerst wordt uitgereikt, alle rechten, daaraan verbonden, zijn toege kend. Met September wordt, vanzelf sprekend, een tweede klas ge opend. Het Schoolbestuur over weegt echter de mogelijkheid om dit jaar bovendien een derde klas te openen, bestemd voor die meis jes, die reeds in het bezit zijn van een Mulo-diploma of daarvoor in 1947 examen doen. Aan die der de klas zal dan een speciale cur sus-Latijn worden verbonden, en door een aanvullend programma in andere vakken, zal dan gezorgd worden, dat de meisjes aan het eind van het derde leerjaar ge heel aan de eisen van het pro gramma voldoen. Deze maatregel zal slechts voor één jaar worden getroffen en kan alleendan in overweging worden genomen, als zich, liefst zo spoedig mogelijk, maar zeker vóór 1 April, een vol doend aantal leerlingen aanmeldt. Natuurlijk zijn er voor het Bestuur dan bijzondere moeilijkheden te overwinnen, o.m. wat betreft aan te stellen leraren of leraressen en huisvesting. Het woningprobleem is immers ook voor onze plaatse lijke middelbare scholen zeer ur gent- Dank zij de bijzondere wel willendheid van den Heer J. Boers, eigenaar van het Hotel „de Twee Kolommen", konden wij onze eerste klas meisjes op zeer behoorlijk wijze huisvesten. Na tuurlijk moet lang vóór Septem ber, wanneer wij, in elk geval, met twee en misschien met drie klassen beginnen, naar nieuwe ruimte worden uitgezien. Reeds nu kunnen daarom leer lingen worden aangemeld voor het nieuwe schtooljaar. Men bewijst daarmede het Schoolbestuur een dienst en bespaart zich misschien 4e teleurstelling, dat, -bij aanmel ding in Mei of Juni, mogelijk geen plaats meer kan worden gegaran deerd. Wij mogen hierbij verwijzen naar de desbetreffende adverten tie in dit blad. Drs. G. J. DE VRIES. maakt- worden. Getuige had den gij_ zeiaars de biecht afgenomen en nog even met hen gesproken. Hij was de eenigé die bij de fussiiiade aan_ wezig mocht ziijn. Toen geschoten werd had «geinige hal' hoofd nfge_ wend; doch direct daarna gezien dat den slachtoffert nog genadeschoten werden gegeven. Göt-uige bleef bij de slachtoffers nog even bidden en ondertusschen hief Vincent Hoff mans het hoofd; richtte zich ver volgens geheel op en maakte zich uit de voeten. Vincent Hoffmans verklaarde dat h&n reeds betrekkelijk spoedig was medegedeeld dat zij zouden worden doodgeschoten. Wat er zicli ach'er liet Raadhuis had afgespeeld wist getuige niet meer. Zij hadden geen behoorlijke gelegenheid gekregen zich te verdedigen. C. A. Slaals had liet gebeurde ge volgd Vanuit den winkel van Albert Hejjn; waar hij was binnenge vlucht. Rotliengotter; eveneens een lid van de 5e Comp. Vrijw. Legioen Nederland; verklaarde dat verd. Derksen hem naderhand verleid had dat verdachte met voldoening had meegedaan aan de executie;, omdat hij bij het bombardement van Nijmegen vrouw en kind ver loren had en zoodoende kon hij wraak nemen. Een getuigenverklaring van G. J. fen Heurne luidde in denzelfden geest. D© verdachten. Van Meegen t'rad in München- Gladbach in dienst hij het Vrijwil ligerslegioen Nederland. Op weg van Veenendaal naar Antwerpen passeerde zijn compagnie Waalw.ijk cn werd staande gehouden door Hauptsturni-fiihrer Maasz. Ver dachte kreeg van laa*stgenoemde opdracht om de gevangenen; die nabij hel' Raadhuis stonden opge steld neer te schieten; dus deel uit te maken van het vuurpeleton. Verdachte van Meegen was in 1941 in dienst getreden bij het Vrij willigers Legioen Nederland.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1