NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING Gemeenteraad Waalwijk. BEATE WEET, WAT ZE WIL. Terry en Berry in DE BRIL VAN SULTAN SAR. Op 6 September was hij door Waalwijk gekomen en was opge_ houden door commandant Maasz die verdachte opdroeg ijpcl uit te maken van het vuurpeleton. .Schoot U zoo maar alles dood wanneer men U zulks opdroeg' al_ dus de president. Verdachte had het uit angst ge_ daan voor zijn commandant. Ver_ daclite Derksen was oppasser van Maasz en was nog mee geweest met agent Knijpers naar Sprang.Capèlle om de landwacliters te zoeken en had den pastoor gewaarschuwd. Maasz had hem een macliine_pis_ tool in de hand gegeven en hem gedwongen te schieten. Het requisitoir. In zijn requisitoir sprak mr. A. T. Houbenadvöcaat.fiscaal o.m. zijn waardeering uit voor liet moei_ lijkc en goede onderzoek: dat de Waalwijksclie recherche onder léi_ ding van opperwachtmeester Hub_ bers heeft verricht. Dank zij het volhardend blijven naspeuren van Waalwijks politieke recherche, lieeft men de daders kunnen vinden en de geheelé zaak tot volledige klaarheid kunnen brengen. Spreker achtte het niet noodig «m veel over het voorspel en de omstandigheden van dit tragisch gebeuren mede te deelen. Beide verdachten bevonden zich destójds in Waalwijk en zijn zeer zeker op de hoogte geweest van al hetgeen aan de misdadige exe_ eutie is voorafgegaan. Hun vader, land hadden beiden al verraden door in Duitschcn krijgsdienst te gaan en wellicht gaven zij er dan ook niet veel meer om hun eigen landgenootcn oni het leven te hren. gen. Zij verloren echter het laatste greintje mcnschelijkhcid; dat mis. schien nog in hen was; door de opdracht te aanvaarden totaal on. schuldige menschen te fusilleeren. Een beroep op overmacht of nood. toestand dient té worden verwor pen. Beide verdachten hadden zich vrijwillig geplaatst in een positie, waarin zij bevelen konden verwach ten die in strijd waren met de Ne. derlandsche belangen. Spreker achtte de feiten wettig en overtuigend bewezen. Beide ver dachten hebben zich aan een zeer ernstig landverraad schuldig ge maakt en hebben er niet voor te ruggedeinsd onschuldige Nederlan_ ders van het leven te bcrooven. Zy verdienen daarom de zwaar ste straf die ons recht kent; de doodstraf. De verdediging. De verdediger van beide verdacli-, ten; mr. Pastoors; meende dat er sprake was van overmacht. Als zij geweigerd hadden; zouden zij zelf neergeschoten zijn. Spreker conclu deerde da* de doodstraf hier niet gemotiveerd is. Hierna verklaarden beide ver dachten zeer onder eten indruk; dat zij niets te hunner verdediging hadden aan teJ voeren. Het Hof zal over veertien dagen uitspraak doen. ABONNEMEN^TENFONDS DE ECHO. Vorig bedrag G. v. L. J. S. te W. 166.08 25.— 2.75 Totaal 193.83 KATH. OPENBAAR BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE VOOR WAALWIJK e.o. Het lijkt ons nogmaals wensche. lijk het volgende onder de aan dacht van belanghebbenden te brengen Het is uiteraard noodig dat niet alleen aan het bestaan van het Bu reau voor Beroepskeuze, maar otVx aan liet doel dat wordt beoogd; ruime bekendheid wordt gegeven. Het doel n.l. der vereeniging is aan jongens en meisjes uit alle standen en van alle gezindten die de school eerlang zullen verlaten of reeds verlaten hebben; voor lichting te verstrekken bij de keu ze van een beroep, vak of ambt; bij dit advies rekening te liouden met dé geestelijke eigenschappen; vermogens en aanleg der pupillen en waarborgen te betrachten voor hun zedelijk en maatschappelijk welzijn. De commissie van advies van het Bureau voor Beroepskeuze is sa mengesteld uit de volgende per sonen Zeereerw. Heer Ras, Pastoor; Geestelijk Adviseur. P. J. Lenglet; Arts; Medisch ad viseur. C. P. N. Thomas, Directeur Schoenfabrieken; Schoen, en Le derindustrie. C. van Roy; Hoofd B.L.O..school; Onderwijs. C. van Steenderen; Directeur Niij_ verheidsschoolNijverheids onder wijs jongens. Mej. P. van Slobbe; Directrice R.K. Huishoudschool; Nijverheids onderwijs meisjes. G. Duiivelanr: Kantoorhenmbte; Vert. R.K. Arbeidersorganisatie. D. .T. van Oss; Middenstand; Vprt. Middenstand. J. J. Dingemans; Rijksambtenaar Secretaris van het Rureau voor Be_ ro^ps'iceuze. Tenslotte zij nog verwezen naar do .annonce in dil bind. Hloruit blijkt dat deze commissie iedoren Woensdagnamiddag zitting houdt in het gebouw van hot Arhoids. bureau; Grootestrnaf 339; Kamer 4. CONCERT LIEDERTAFEL. Woensdagavond zou de Liedcr. tafel Oefening en Vermaak' éen groot Vocaal concert geven in sa menwerking mot 't gemengde koor ..Aurora' uit Oosterhout, een z.g. wissel-concert. Ondanks het koude weer hadden velen zich den gang naar Musis getroost; zoodat er goe_ de bclangs'cïling was. Dubbel jam mer was het daarom dat de voor zitter de hoer M. J. P. van Loon moest mededeelen, dat Aurora' wegens verkeersmoeilijkheden ver. st(k had laten gaan. Hii betuigde hierover zijn groole spijt en de liederlafel zou dit 'gemis zooveel mogelijk goed maken; waarin zij, 't zij direct gezegd, goed is ge slaagd. Voor de pauze kregen we de eer ste uitvoering van van het groote toonwek ,;Dc Koningszoon' van W. de Haan. Dit groote werk; onder leiding van den directeur den reer Louis Sars ingestudeerd en uitgevoerd, heeft een goed entree gemaakt, al gaf het hier en daar nog wel eens eenige onwennigheden voor de hoorders; dit be.eckent geen critiok op de uitvoering, die was hoven alle lof. Zoowel hel koor als de solis'en de Iieercn H. Vesters, J. de Ront en L. van Oüdlicusden hebben zich uitstekend van hun taak gekweten en de geheele uit voering gaf den indruk van ijve rige studie; goede leiding en dito verzorgdheid. Den pianist den li-er Frans Wilmont '«wam daarvan zeker een goed deel toe. De Konings zoon zal een goed en waardig num mer vormen op welvoorziene pro gramma's onzer liedertafel. Zooals wij zeiden moest in het programma na de pauze voor ;;Au_ rora gereserveerd a l'improvlste worden voorzien en met succes. Een dubbclmannenkwartet; een 2_ tal soli van den heer II. Moleen solo van mej. van Boort en een duet met den lieer H. van Oudheus- den die nog de Lotus_aria zong; een piano_solo van den lieer Frans Wilmont en last hut nol least ,;de Proloog van Harric Vesters; dat alles vulde de rest van den avoiicl op perfecte wijze en deed het pu bliek zeer genielen van hetgeen door deze Waalwijksclie krachten op verrassende en vaak uitstekende wijze werd ten gehoorc gebracht. Het dankwoord van den voorzit ter aan koor; directeur en accom_ pagnateur, maar vooral aan de ar tist en na de pauze was dan ook dubbel en dwars verdiend en werd krachtdadig ouders'roept door het applaus van 't publiek, dat met dezen echten ;;Lieder'afel_avond' Zeer ingenomen was. Het bleek op nieuw dat met den groei en am bitie dezer vereeniging de belang stelling der Wnalwijkers voor Oefening en Vermaak' gelijken tred houdt. De voorzitter deelde nog mede dal de Lieder'afel in samenwerking met Waalwijks Belang op 15 Au gustus van dit jaar een-groote zan_ gersdag in Waalwijk hoopt te or_ ganiseeren. KONINKLIJKE DEELNEMING. De heer F. Kemperman; Kerk straat 74 Waalwijk; mocht van II. M. de Koningin het navolgende schrijven ontvangen:- Wegens het zich ont'rokken aan gedwongen tewerkstelling in Duitschland werd Uw zoon Johan Albert die U zoo dierbaar was, door den meedoogenloozen Viijand gearresteerd en naar een coneen- fratiekamp gevoerd. Door alle leed; wat zijn deel werd, is hij op 12 No vember 1914 te Leipzig overlieten. Met diepe gevoelens van mede leven kom ik U Mijn oprechte deel neming betuigen. Zijn lijden en sterven zullen door ons allen niet vergeten worden. Moge ziin nagedachtenis U een steun in het verdere te*'pn b'ijven. Wniiëlmina. WAALWIJK HEEFT SLUITENDE BEGROOTING. Wi'i lezen in het Algcm. Handels blad T3. en W. van WaaTKviik hebben den raad een sluitende beg-oo'ing kunnen aanbieden. Er behoefde geen beroep ie worden gedaan op aanwezige reserve en bijdragen van de in het verschiet liggende dienst jaren. Het gemeentehes'uur kon zelfs overgaan tot b-langriike verlagin gen; hijvoovheeld verlaging van 't aan'al opcenten on de rWson-elc bclasling met gemiddeld 38: verla ging van l>"t ve"ni-ni"vn1'i"ings- ciifer voor h-t schoolgeld T..O. van 2 tot I; verlaging van de electrici- teits- en gastarteven. Tevens kon worden overgegaan Jot het form"f_ ren van een .algemeene res-rve' op de begrooting tot een bedrag van 126.000. De vooruitzichten van de gcmcerf'c Waalwijk zijn dus wel bijzonder gunstig. De Nieuwe Courant sohriifF: Waalwijk; Rfahantseh hnisjndii- <;»riedo"n met een schamele bevol king en nu: De gemeente Waalwiik behoor* tot de weinige ecniecnfcn: welke de hegroo*jn<! 191" sluitend kun nen aanbieden. Men heeft- Imn. lien overgaan tot het invoeren van diverse verlagingen o.a. van de *n-i"ven van gas en etectrie.i_ tcl*; de opcenten op de ec"«nn»«'e belasting en het vermenigvnldi- ginesciifer voor lie* seh-nl"eld voor het gewone lager onderwüs. He' riike Hankie: het wlva-end^ Voorbuig; het ilhistro Wassenaar; zii hebben nl'c met groote finaii- r-terie moeil'ikheden te Immooo- mnnr het we'eer_noove.- Wnn'vvUt strekt haar d"Pteen TTollandschen zns'eren ten voorbeeld. f)nt is voor Waalwijk 1en_ minde een gelukkige. w"nd<ng al vragen wij ons af, of dan (te schoenen die bij duizenden door het nijvere Waalwijk worden ge leverd; niet een beetje In prijs kunnen dalen? KATHOLIEKE ARBEIDERS VROUWENORGANISATIE WAALWIJK. Deze vereeniging zal eèn jaarver gadering houden op Donderdag 13 Februari des avonds om half zeven in de zaal Thalia. Agenda 1. Opening door de voorzitster. 2. K.A.V.Jicd. 3. Jaarverslag secretaresse. 4. Jaarverslag penningnieesteesse. 5. Kort woord door den Eerw. Ad viseur. 6. Spreekbeurt mej. Reijntjes. 7. Bcstuursveikieziug. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Daarna tooneeluitvoering door de Missicnaaikring uit Cromvoirt. Op gevoerd wordt: Het Meisje uit de Achterbuurt, tooneelspel in drie bednijven. ILLUMINATIES MET DE A.S. BLIJDE GEBEURTENIS. In verband met de vele tot het Rijkskolcnbureau te Den Haag ge richte verzoeken; kan 1hans wor den gemeld dat besloten is ter op luistering van den a.s. nnlionalen feestdag 's avonds een bescheiden illuminatie te veroorloven uit refe rence tegenover het Koninklijk Huis. In overccnsemming met het al gemeen standpunt van het Konink lijk Huis ten aanzien van de moei lijkheden in de kolenvoorzienlng dient deze verlichting uiteraard op bescheiden schaal te geschieden en mag deze, voor zoover gas en elec_ triciteit wórdt gebruikt; uitslui tend buitenshuis worden aange bracht. Etalage- of reclamc-verlich'ing mag dan ook niet worden ontsto ken. DE TREINVERBINDING DOOR DE LANGSTRAAT. Toen Dinsdag j.l. de Nederland- sclie Spoorwegen de autobusdienst 's_Hertogenhosch Lage Zwaluwe wegens de gladheid van de wegen moes'en staken, heeft de Fnbnkan- 'enkrine I.angstraat zich telefonisch in verbinding gesteld met de be voegde afdeeling der Nederland- sclie Spoorwegen te Utrecht. Gewe zen werd op liet feit dat door het wegblijven van de arbeiders van buiten de continuïteit der produc tie in verschillende bedrijven em s' ig we,-d verstoord en dringend werd verzocht om tenminste gedu_ ende deze vorstperiode tweemaal daags een trein te laten rijden op het traject GeertrnidenbergVl.ij_ men. (Het viaduc' bij 's Hertogen, bosch is nog allijd niet' hersteld). Overeenkomstige slappen werden in den loon van Woensdag gedaan door de Kamer van Koophandel; kantoor Waalwijk en door de Bur gemeesters van de gemeenten in de Langs'raa1. De Secre'aris van den Fabrikan tenkring heeft thans telefonisch bericht ontvangen van de Direc'ie dei- Nederlandsche Sooorwogcndat de kwes'ic een muit van bespre king heeft uitgemnkat in de Direc_ tiel-nmer: waarbij men iedere mo_ gelijkheid om aan de volkomen ge_ hiFiikte verzoeken gevolg te geven heeft onderzoektmaar da' men met den besten wil ter \v°reld geen kans zie1 om he* benoodigde ma. 1 erin al vrij te maken. E-ncrriids heeft men abnormaal hooge uitval van materiaal door defec' worden: terwijl anderzijds 't geheele apparaat der Spoorwegen overbelast is door het uitvallen van verver per sehio en lnngr den wee. l)e goede wil is zoo werd verzekerd zeer zeker aanwezig maar door de force majeure is het nie* mogeliik aan de verzoeken ge volg ie geven. Wel zal", zoodrn de toestand van wegen dit eenigszins toelaat; de. N.S.-busdienst desnoods met kleinere bussen en over een korter 'raieetb.v. tot Geertruidenberg worden hervat. 0"der<d-nnnd telegram werd aan de Directie der Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht verzonden: Aan Directie Nederlandsche Spoor wegen Utrecht. Ondergeleekenden nemen de vrijheid te wijzen op den onlioud- baren tocsland; geschapen door het slaken van den spoorweg dienst niet autobussen (opleggers) in de Langstraat als gevolg van de gladheid der wegen. Aan arbeiders, zakenlieden en scholieren ontbreekt daardoor elke vervoesmogelijkhcid. Verzoeken met aandrang op korten termijn maatregelen te nemen; opdat isolatie der Lang_. straat wordt opgeheven door het inleggen van kleine bussen of liet laten nijd en van enkele treinen. Zijn van meening dat door de tlians ontslane situatie nogmaals word beklemtoond de noodzake lijkheid van liet spoedig weer in dienst si ellen van de vast e trein verbinding 's Hertogenbosch Lage Zwaluwe. Gaarne draad-antwoord. Van der Heijden, burgem. van Druilen. Bianchi; burgem. van Geertrui denberg. Van Delft; burgem. van Heus_ den. Mollens; burgem. van Loonop- zand. Prinssenburgem. van Raams. donk. Smit; burgem. van Sprang_Ca_ pellc. Lambooy; burgem. van Waal- wiik. Couwenberg; burgem. van Was pik. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren Wilhelmina A P dv. W J J van Hosf-Weel NIcoIaas A zv. H. Spierings-Kampman Johanna M dv. H. Spierings-Kampman Iïen_ ï'icus A M zv. II .T M Hendriks- Sprangers Cornel in M M dv. C L de .Iong_van de Water Geer. trudis P M zv. G F van Venrooij. van den Hoek Gerry II A M dv. A ITeuverIing.de Peffer Francis., cus J A zv. A .T van G«en"n_S'nals Theodora M A dv. .T R Dalleu. van Eijck Gijsber'us C A zv. W Klorx.van den Brandt Johannes Th M zv. J L TI Keet els-Festin Wilhelmus C zv. J A van R'"ors_ K'.ijn Antonia M dv. M Schelle. kens-Smits. Huw. aangiften: Petrus Verschuren 25 j. te Was. rik en Johanna A Potorse 28 j. te Waalwiik -Johannes F J Mol 35 j. en Catharina A van den Broek 25 .i. beiden te Waalwijk. Gehuwd G-errit de Haas 34 j. te Sprang. Capelle en Wouterina C van Zeist 27 j. te Waalwiik Kn-nwad P W Rronniels 39 j. en An'onetta W Wilmont 32 j. beiden te Waalwijk. Overleden Catharina H de Poffer 71 j. Cornelia .T F Mombers 77 j. ïnjrekonvnGeen. Vertrokken M van Middelaar naar Boxtel N van dé Kamer naar Alkmaar W C van Z<dst naar Sprang.CapelIe .T P Ktei.in eh ceMgonoote naar Velsen J C van Dijk naar T.oon. opzand H A KWx naar Tilburg .T D W d- Greoff (wed. Ve-snhu. ren) naar Elten c.a. H M Ver schuren naar Box'ol J T. TT van Vf-'s^n naar ManstrPlv' M A H M F T.amboov nanv Greecbeek J M I.Tpelaar naar Den Haag. RETRAITEHUIS CENAKEL TILBURG. 283 3— 6 7—m 10—14 17—21 21— 2J 21—29 29— 2 2— 5 8—11 11—16 6*— 9 Maart: Meisjes waarvan de verloofde in Indie is. (gereserveerd voor Tilburg). Mna>'tG»reserveerd. MaartVerloofde- meisjes. Maart: Gehuwde dames. Maar': Gereserveerd. Maart: Gereserveerd. MaariDames (Gereserv.). AnrilMeisjes Shutenten. April: Dames leerares c.a. onge'mwde dames. A**ri1Jonggehuwde dames middenstand. Anril: Viifdaagsche retraite. M"iMoeders van groote ge zinnen. FEUILLETON VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN Vertaald door Angelica van Hest. 42) Nu zullen wij eens wat gaan eten en intusschen een bespreking buoden. U kent de plannen precies. Egon zette den directeur alles uit een wat Beate hem verteld had. Weet uwat ik doe? Vanmid. daag jaag ik onzen vertegenwoor diger hier weg. Groote genade, wat is het hier Keet! Hier moeten de menschen wel ijs eten": 's morgens; 's middags en des avonds! Je stuurt een man hierheen die wat moet verkoopen. Wij maken ijsmachines en een Oostennijksch meisje moet naar Santiago komen en een vreem de moet ons uit Mendoza schrijven het is een schande 1 En., topij jie^op.^bi^ overandere f dingen .tfi.,sp(p*J$£iv^ 1 ipt EgopjDojm_r/ huis .^«rte^en. W;^,,h|^tp?t bad gedbim^j.^ ta9ot>9j[ Ach ja; juistGonzales in Ro. •ariol Ik weet, d; t Ze failliet zijn. Heli er zelf twintigduizend Mark bij laten zii ten. Beste jongen je bent onverstandig geweest. Men gaat nu eenmaal niet op goed ge luk naar Argentinië. Waarom heb je je niet tot onze fabriek in Oos tenrijk gewend? De fabrieken stu ren altiijd hun eigen ingenieurs naar het buitenland. Ik heb mij tot uw firma ge wend en geen antwoord, gekregen. Alles is ook zoo bezetmis schien was er geen plaats; ik weet niet Toen de beide licereh daarna; af gemat door de hitte; in groole rie ten stoelen zaten en Egon de eerste, werkelijk fatsoenlijke, sigaar rook te sinds liij van de farm Theodora was vertrokken, kwam het hem voor alsof hij examen had gedaan zóó had de directeur hem over al les en nog wat inlichtingen ge vraagd. Ja; kijk eens; Argentinië is ongetwijfeld voor ons; Oostenrij kers het land van de toekomst. Alleen weten de mccsten niet hoe ze hier aan lie werk zullen komen. Voorloopig hebben ze hier feitelijk 'alleen cïjiiVe lioercii'notirfigiÜrif'wil' zeggep.r landbouwers met kapitaal. 'Dié k'iVnpén'cclUeV!IalY?:ei1 fi'éj girinen 'als ze in een "góéti ^éleidè kolonie komen. Die zijn er wel, ik heb ze zelf gezien. Het zal nog wel beter worden. Maar liet is drie uur! Als we niet precies op tijd zijn is de daftie misschien weer niet te spreken. Dat is nog eens een zaken vrouw I Jammer; dat ze zoo precies weet hoe goed het zaakje is dat ze in de hand lieeft. De directeur lachte gemoedelijk. Even later stonden ze in de spreek kamer van het pension. Beate trad hen tegemoet. Zij was zeer zorg vuldig en go"d gekleed en hield een map in de hand. Ik heb precies op papier gezet hoe de zaak inoct worden aange pakt. Kurwood glimlachte. Mag ik eens zien? H.ij las nauwkeurig; terwijl Egon met neergeslagen oog(<h zat en vcr_ ï^e.ed Realo aan Ie zien. Hoc lean dat nu in veertien dagenvroeg de directeur. Ik heb Veel minder tijd noodig gcliad. Wanneer kunnen de machi nes hil*r zijn? Binnen drie dagen. Hoe lang Gluurt liet montecren? Als er clectrischc stroom is achtenVéeiiig-' 'üür'.' Maar de wa_ 'jtóis? '"«finnm/nos rtsh tmV mi IlfflVWOfr dë3a\lrMSKn'Vab''nWé ibéiiftelióftlcrsP*11ié? is'oolC'f 'ndttfs van een bakkerij die door een Oos tenrijker begonnen is; maar die niet gaat. Als wc willen, bakt hij van morgen af voor ons. Hier zijn de adressen van de schilders. U hebt de voorbereidende werkzaamheden uitstekend aange pakt. Dat moest ik wel. Toen zette Benle liet geheele plan nogmaals fiitecn. Goed; in principe ben ik dus bereid aan de zaak mee te doen. Ook liet kapitaal zou wel te lcnij_ grp zijn. Maar de voorwaarden zijn te hoog. Het spijt inijmaar Wij tweederde; u een derde. Het spijt me zeer; maar dan hebben verdere onderhandelingen geen zin meer. Als ik wegga Dan zal er vandaag of morgen wei een ander komen. U wilt de zakelijke leiding be houden? Ja. Ik weet in het geheel niet of u zoo iets kunt volbrengen Ik neem aan dat u dat wel beoordeelen zult aan de w.ijze; waafop ilpok eb'TitaTmin> i dikaarb hebb '"&ezct. ri.v "'-t-M Uw-fealwrisois -teLhoog.-otffocirry —m ik vind 'lvet juist genoej?; i Maakt u betere voorwaarden voor ons. Ik wil meedoen; maar zoo gaat het niet. Het spjjt mij; mijnheer de di recteur Ik was graag met u in zee gegaanvooral ook omdat uw firma mij warm was aanbevolen door den heer Domhuis. Het gesprek bleef wel een uur trainceren. Egon zat op lieette ko len; was er van overtuigd dat de directeur ieder oogenblik zou op springen en de ondeliandclingcn afbreken. Eindelijk richtte hij zich op. Is dat werkeWjk uw laatste woord? vroeg hij aan Beate. Mijn allerlaatste woord. Dan voor den drommel zullen wc hel contract maar op maken. Een oogenblik; dan haal ik even de schrijfmachine. Beate zat voor de kleine machine en tikte het contract; ook nu ver trok ze geen spier van haar gelaat. Wat betcekent dat? U noemt hier ook de aanstelling van mijn heer Domhuis en u bepaalt zijn salaris? Ik moet de zekerheid liehbcn idat ontij equ'^teclmischci^i'dër Je^i czijdey&taatifjdj# yerstaRdi.heefit vai) 'zöjfci'Jibk. - 'V- r; JAARVERGADERI VG H.K-W. Het pleit niet voor den bloei van een vereeniging als Iftaar leden als he; ware naar de vergadering ge_ trokken moeten worden door mid del van tractaties c| gezellige on_ der_onsjes. Niet dar we hen dit misgunnen, maar lult feit waarom dit moet gebeuren getuigt niet van groote activiteit en belangstelling. Nog minder pleit liet voor den bloei van een vereniging als liaar leden; vooral de jongeren, toonen voor liet officiecle gMeelte niet de minste interesse te lïcbben en dan eerst met bet gezellige onder_onsje beginnen. Zoo werd liet ook Donderdag avond op de jaarvergadering van de R.K. Handels.;? Kantoor, en Winkelbediendenhiiuij, Over de op komst had men nie\ te klagen en ook de jongeren walen goed ver tegenwoordigd; maai'- over de aan dacht zal het bestuur wel niet zoo tevreden rijn gewees'i. In een kort onenhijgswoord heette de voorzi'tcr alle aanwezigen har telijk welkom, in het bijzonder den Districtsbestuurder den lieer Mal tha, die dezen avond als spreker op zou treden. Uil liet jaarverslag van den se cretaris bleek dat de bond liet nf_ geloopen jaar niet stilgezeten had; "gc'uige de ac'ies die gevoerd wer den In het levensverzckcringsbe. bedrijf, bit André van Hilst en N.V. Ivo van Haren. Het ledental bedroeg ruim 200; welk aantal kleiner was dan begin 1916, dit in verband met hel feit dat Kaats heuvel een zelfstandige afileeling geworden was. Het jaarverslag van den wnd. penningmeester den heer Broumels getuigde van een goed finantieel beheer; temeer daar de kas zeer voordeelig sloot; hetgeen ook b'eek uit het rapport van de controle commissie. Nndat de voorzitter enkele mede. d-el in gen had gedaan bet'-effende den werknemenden Middenstand; de nvopaganda-aclie en uitkeeringen bij overlijden of huwe'ijk van e°n lid nam de beer Mal'ha 't woord. Zeer summier somde hij de successen op die het nfgeloopen jaar behaald waren; o.a.' hettot stand komen van collectieve arbeidrover. eenkomst-ende acties die in de verschillende bedrijven gevoerd wa ren. Deze zouden in 1947 verder doorgevoerd moeten worden o.a. in de groothandel in ijzerwaren; in de lex'iel. en schoenindustrie, om te. kómen tot een collectieve arbeids overeenkomst zonals« men o.n. onk van, plan was bij de N.V. Nonr<l. Benband alhier.' Over de lvuiding van dc werkgevers was hij niet buitengewoon tevreden; evenmin nis over het medeleven van de col lega's. Vooral op het laatste legde hii den nadruk. Van de rondvraag werd grimiik gemaakt door den lieer Duijvelnar; die het vraagstuk van :,l r,nn niet. annriui'rn hij de w">kriemen_. d<m Middenstand te;* snrake l>"noht. Hel débat bleef eoVter beperkt tot de b»s'mu'stnfel en'd" voorste rijen Ook de heer van Held-m stelde een vraag aangaande de organisatie der Katholieken in de Snortvereenigin_ gen; welk vraagstuk niet or> het terrein van een vakorganisatie lag. Hierna werd liet ofieieele gedeel te gesto'en en nam de feestcommis sie het heft in handen. De voor zitter van deze commissie onendc di" gedeelte en gaf het woord aan eollega André Hamers; die als con_ ferenmer den avond zon vullen; terwijl een vrooliik handje voor de afwisseling zorgde. Dat de stem ming er snoedig in was; mede onk door de attracties; behoeft -geen be'noe. Een coller*e ten hate van hel Ka_ tpo'ifk Thuisfront bracht ruim 75.on. welk bp'.lrag over de vier narochie's verdeeld zal worden. COÖPERATTR-PF.VTIE „WIJ KLOPPEN Het gezelschap „De Zevenklop- perso.l.v. Adrie van Oorschot heeft de leden van de Coöperatie Donderdagavond een revue ge presenteerd, die zoowel wat in houd als- wat uitvoering betreft op een zeer hoog peil stond. In een bont non-stop programma, waarin zang, looneel en dans en ernst en vroolijkheid elkaar afwisselden, heeft dit gezelschap de talrijke aanwezigen een avond geboden, die voor hen een ware, hoog staande ontspanning is geweest. De voorzitter dhr. J. Beerens opende dezen avond, verwelkom de alle aanwezigen en hoopte dat zij zouden genieten van hetgeen hun geboden weid. Deze hoop. bleek niet ongegrond, want van het eerste oogenblik tot het laat ste is er genoten. Ge'noten van de dolle kluchten en vermakelijke scènes, waarin vooral Jo Hamil ton in zijn diverse creaties velen deed schateren, van de meer ern stige voordrachten, waarvan voor al de hulde aan onze gevallen hel den in den vorm van „De Sterren aria" uit de opera „Tosca", het laatste lied van een vrijheidsheld vóór zijn executie, vermeld dient te worden. Ook de krans van Schuberts onsterfelijke liederen was het aanhooren ten volle waard. En dit alles in een stijl vol kunstzinnig décor en in een die aller bewonderirtg -dwong,-; zooals ook de m,u|ikaie omlijsting. lïJrïet-,^preekt vanzelf dat voor de belangen van de Coöpe ratie enkele plaatsjes waren inge ruimd, terwijl ook de voorzitter in de pauze de belangen en het recht van bestaan van de Coöperatie bepleitte, hetgeen na zoo'n revue eigenlijk niet noodig was geweest. BIOSCOOPPROGRAMMA. Dc Koning der Klaplooper». Korte inhoud van deze Fransche film; die van 14 t/m 16 Februari in Musis Sacrum draait: Mimile de Koning der Klaploo. pers geeft zich uit voor een Baron bij het bezoek aan een renbaan. Hier maakt hij kennis met twee dames. De vader van één dezer Is controleur bij een bokswedstrijd en Mimile maakt op minder prettige wiijze kennis met liem. In de z.g. swingclub speelt zich een voorval af dat den Klaplooper in een nelelige positie brengt, maar na een zesdaagsche en een rugby- match komt alles tenslotte op z'n pootjes terecht. Toegang 14 jaar. Nieuwjaarsrede Burgemeester. Gemeente- en bedrijfsbegrooting ongewijzigd vastgesteld. Donderdag j.l. kwam de raad onzer gemeente 's avonds half acht in voltallige zitting bijeen. Niet minder dan 14 punteD prijkten er op de agenda, waar van de vaststelling der gemeente en bedrijfsbegrootingen voor 1947 natuurlijk de hoofdschotel Vormde en den meesten tijd in beslag nam. Hoewel onder de vlotte en be kwame leiding van Burgemeester Lambooy een en ander vrij vlug onder den hamer doorging, was deze vergadering pas te ruim 11 uur beëindigd. Bij den aanvang hield de bur gemeester een belangrijke Nieuw jaarsrede, die wij in extenso/ziillen opnemen. De heer E. V. Beijnen dankte als oudste raadslid den voorzitter voor zijn rede en de daarin ver vatte goede wenschen en wensch- te hem en zijn familie wederkeerig een zalig en gelukkig 1947. Hij gaf de verzekering dat de raad zijn beste krachten zou geven om de belangen der gemeente mede te dienen. (Applaus). Na goedkeuring der notulen en nadat een 8-tal ingekomen stuk ken voor kennisgeving is aange nomen, wordt besloten een bedrag van 40.— (zijnde 10.— per gevallen Waalwijker) *als bijdra ge te verstrekken aan het Her denkingscomité voor Brabantsche gesneuvelden te Waalre. In de diverse besturen en com missies werden de navolgende heeren, die aan de beurt van af treden waren, herkozen met het achter hun naam aangegeven aan tal stemmen: Voor het Burgerlijk Armbestuur van Waalwijk de heer A. de Graaf f, met 13 stemmen. Voor het Burgerlijk Armbestuur van Baardwijk de heer L. F. J. van Roosmalen, met 15 stemmen. Voor het Burgerlijk Armbestuur van Besoijen de heer D. Loeff, met 14 stemmen. Voor het Burgerlijk Gasthuis de heer" C. J. J. M. Witlox, met 11 stemmen. Voor de Commissie van Toe zicht op het Middelbaar Onderwijs de heer H. Verhoef, met 14 stem men. Voor de Commissie van Toe zicht op het Lager Onderwijs de heer M. C. M. van der Heijden, met 15 stemmen, en de heer W. J. van der Mee, met 14 stemmen. Voor het Oudemannenhuis te Baardwijk de heer E. P. van Beij nen, met 13 stemmen. 4. Voorstel tot het van toe passing verklaren op het gemeen te-personeel van de bepalingen van 't Koninklijk Besbiit van 14 Dec. 1946, Staatsblad G362, strek kende tot voorloopige verhooging van de bezoldiging van 't rijks personeel (prae-advies nr. 42). Wordt zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 5. Voorstel tot het sluiten eener kasgeldleening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Ge meenten (prae-advies nr. 44). De voorzitter kan tot zijn ge noegen mededeelen dat vermoe delijk de kaspositie der gemeente wel zoodanig zal zijn, dat van de ze kasgldleening wel geen gebruik zal behoeven te worden gemaakt. De raad gaat z.h.st. met het voorstel accoord. 6. Voorstel tot het verstrekken eener geldleening aan de vereeni ging „R.K. Speeltuin" alhier (prae-advies nr. 43). (Wij verwijzen hiervoor naar het in ons vorig nummer opgeno men prae-advies). De heer v. Nooy zegt dat het treurig is zooals bij den aanleg van dezen speeltuin door het per- sonéel de lijn getrokken is. Die menschen .gingen er blijkbaar niet heen om te werken, maar om uit te rusten. Hij zou het bestuur van den speeltuin willen aanraden hierop wat beter te letten. De voorzitter zal er het be stuur in zooverre op attendeeren dat het bij het verstrekken dezer leening zal aandringen op een zoo effectief en zuinig mogelijk beheer. De heer Brouwer vraagt of de gemeente het geld voor deze lee ning zelf ook moet leenen, waar op de voorzitter antwoordt dat de gemeente het geld vermoedelijk uit eigen kasmiddelen kan leenen. Mocht zij zelf moeten leenen, dan betaalt het bestuur van den speeltuin haar toch dezelfde rente als de gemeente betalen moet. Wordt z.h.st. aangenomen. 7. Aanbieding ter goedkeuring begrootingen burgerlijke armbestu ren voor 1947. Worden z.h.st. goedgekeurd. 8. Vaststelling gemeente- en bedrijfsbegrootingen voor 1947. In onze vorige nummers hebben wij over de gunstige aspecten in deze begrootingen, zooals verlaging van belastingen, van schoolgeld en van gas- en electr. tarieven, reeds een en ander gepubliceerd, ontleend aan de toelichting van B. en W. Ook het rapport der begro tingscommissie drukten wij reeds gedeeltelijk af. Alvorens tot behandeling der hoofdstukken over te gaan, geeft de voprzitter gelegenheid tot het voeren van Algemeene beschouwingen. De heer Lenglet vindt het zeer prijzenswaardig dat men streeft naar een sluitende begrooting en hier heeft men zelfs nog een flin ke reserve kunnen opnemen, doch hij meent dat in zulk een streven hét gevaar kan schuilen dat men verschillende sociale voorzieningen achterwege laat om de begrooting niet te zwaar te belasten. Spr. zou dit betreuren. De heer v. Beijnen brengt dank aan B. en W. voor de gunstige voorstellen waarmede zij deze be- grooting vergezeld doen gaan, ook wac Decrerc nee nieuwe unxuex- dmgspiau. en Yv. neooen ge- luKKig oijzouaere aanaacnc gewijd aan nee myciue wuuuiy viaaystuK. L,r zunen weer *it nieuwe wonin gen worden Dijgeoouwd. De wo ningnood is Uier ook wei Oijzonuer giooc. Ppr. begrijpt dat men bij nieuwbouw siiee^c naar aanslui ting bij bestaande woningcom plexen om een goed geneel te vormen, doch zou bij verdere uit- breiuing de aaudacnc van en W. wiuen vestigen op het Ooste lijk deel der gemeente, met name op de oaardwijKscbe straat, waar de gemeente nog onbebouwd ter rein/ in eigendom heett. JJoor aan leg van gas- en waterleiding is deze geneeie straat destijds bouw rijp gemaaKt. De voorzitter wijst den heer Lenglet er op dat deze begroo ting zeer ruim kon worden opge zet en er op gee.n posten, speciaal niet betreftenoe sociaie vooizienin- gen, behoefde te worden beknib beld. Anders zouden B. en W. zeker geen veriagmg van belastin gen en tarieven nebben voorge steld, Er is bovendien nog een flinke post voor onvoorziene uit gaven waaruit zoonoodig verdere voorzieningen kunnen worden ge troffen. Wat de suggestie van den heer v. Beijnen beirelt geeft spr. de verzekering dat B. en W. bij hun plannen voor woningbouw ook de Baardwijkschestraat niet over het hoofd zien, doch zij hebben met verschillende bijzondere eischen, ook met de eischen die het rijk stelt voor zijn bijdrage, rekening te houden. Spreiding der wonin gen brengt ook hoogere kosten mee. Spr. kan thans op de ver dere plannen nog niet vooruit loo- pen, doch er zal zeker met de Baardwijkschestraat rekening wor den gehouden, Electriciteitsbedrijf. Bij de behandeling der begroo ting voor liet eieccriciceitsbedrijf vraagt de heer Kemperman ot net de bedoeling is oac oe bedrijven winst opleveren voor de gemeen tekas or dat de winst strekt tot verlaging der tarieven. Wethouder Smolders zegt dat het gemeente-btidget hier evenais in andere gemeenten er op is in gesteld dat de winst uit de ge meentebedrijven aan haar ten goe de komt, nadat de tarieven zoo veel mogelijk zijn aangepast aan die van elders. In beide gevallen, n.l. bij tarietsverlaging en bij ver-* mindering der lascen voor de ge meente, komt het 'exploitatie-over schot aan de gemeentenaren ten goede. Zoo mogelijk zal volgend jaar een nog verdere tariefsver laging volgen. De heer öuijkx vraagt of B. en W. den raad t.z.t. mededeeling willen doen over den gang van zaken betreffende de salarissen van het gemeentepersoneel, het re sultaat van het overleg en den huidigen stand van zaken. De voorzitter kan thffns reeds mededeelen dat het uiteindelijk resultaat is geweest dat de sala rissen en loonen geheel in over eenstemming zullen zijn met het geen bij het overleg met de orga nisaties werd verlangd. Een kleine uitzondering zal mo gelijk nog moeten worden gemaakt voor de arbeidersloonen, die mis schien 1.— onder het voorge stelde moeten blijven met het oog op de loonen in het bedrijfsleven, waar wij niet boven mogen gaan. Mogelijk wordt ook daarvoor nog een oplossing gevnden. De verhoogirigen zijn van terugwer kende kracht tot 1 Jan. 1946. 36) Wat voor do zaag onmogelijk was, ble.'i. voor de bijl kiriderspel. De ^feiifn iii-'(4>gt rqnfi;. vrienden zalen als muizen in een val. Hassandansle aléw waanzinnig. Wij inoétvn naar "bóven; fluisterde .de-JJi-r.dar-.sde, üpjls van dcmiinnrel is van hout. Terry en Berry be_ grepen niet dadelijk waarom zij dan juist naar boven moesten. Maar zij hadden niet veel tijd om hierover na te denken; want de iiiiiiiaret begon al te wankelen. Lalen wij hier vandaan giaanj zei de Sirdar, en een goed hnrnkojnen snrliriii. «cMe Oosterling. Wij zitten nu hiér, zei hij, en dat zal wel zijn bedoeling hebben. In de Koran slaat: Zet U neder in rust en liet zal U aan niets onlbrckWi. Tïfiïi bijlslagéiy ztL ker niet, gromde Terry. Op dat ÓgonblüirbéïiWeck de minaret. Het gevaal-re slo'iTté niet een geweldige plons in het meer boven op een yhïïï 'vïiTfnïïTgibT'aiTrTWtfr tri'wr. Gasbedrijf. De heer Brouwer vraagt of het niet beter zou zijn om voor de straatverlichting electriciteit in- plaats van gas toe te passen. Wethouder Smolders wijst er op, dat Waalwijk op gasverlich ting is ingesteld. Deze heeft vóór den oorlog goed voldaan. In an dere plaatsen', zelfs in wereldste den is men van electriciteits- weer op gas-verlichting terug gekomen.. Het zou lang duren eer er mate riaal genoeg beschikbaar was en enorme kosten vragen om hier alle straten en wegen van nieuwe electrische kabels en leidingen te voorzien. Er worden thans reeds maatregelen voorbereid om te trachten in het najaar 1947 zoo veel mogelijk de vroegere straat verlichting te hervatten. Wethouder van Loon wijst nog op het feit dat de gasverlichting niet verblindend is voor het auto verkeer, waarbij de voorzitter nog weet te vertellen van een autori teit die met zijn wagen stopte voor de woning van den directeur der gasfabriek om te informeeren hoe het toch kwam dat die „elec trische" lantaarns hier in Waal wijk niet verblinden. Woningbedrijf. De heer Kemperman vmdt de belooning van ot J 8.— per weeK voor het ophalen der nuur van de gemeentewoningen erg laag. Het komt neer op cnca D cent per woning per week. Jrlij zou die op 10 cent per woning willen stellen. De voorzitter zegt dat het hem nooit geoieKen is dat deze ver goeding te laag was. Er is nooit over geklaagd. De woningen lig gen hier vrij dicht bijeen. In an dere plaatsen waar ze meer ver spreid liggen, was het ook 5 cent per woning. B. en W. zullen de ze aangelegenheid nader onder het oog zien. n LJe heer Lenglet dringt er op aan de gemeentewoningen zooveel mogelijk van waterclosets te voor zien. De voorzitter zegt dat deze in de nieuwe woningen worden aan gebracht. Voor de bestaande kan men nog geen toewijzingen hier- voo ^krijgen. Wa terlefdingbedrij f De heer Brouwer vraagt of het verplichtend is dat alle woningen aan de waterleiding aansluiten. De voorzitter antwoordt beves tigend. Aansluiting is verplichtend als deze practisch mogelijk is. Slachthuis. De heer v. Nooy vraagt of dat gebouwtje waar de cadavers van besmette dieren e.d. geborgen worden, niet op een andere plaats kan worden gezet dan naast het slachthuis. Er hangt daar 's zo mers een vieze lucht en het per soneel loopt van dat gebouwtje naar het slachthuis, waardoor er gevaar van besmetting is. De Voorzitter merkt op dat er geregeld toedicht van den direc teur op dat gebouwtje dient te zijn. Zou dat elders afzonderlijk staan, dan zou het kunnen voor komen dat het vleesch van afge keurde -dieren wordt weggehaald en in consumptie gebracht, wat veel erger is. Die stank die in de heetste zomermaanden kan voor komen, werd veroorzaakt doordat wegens slechte vervoersgelegen- heden de cadavers niet tijdig ver voerd werden. Thans is het ver- voermateriaal weer in orde en kunnee de voorschriften gehand haafd worden. Gemeentewerken. De heer Verdoorn vindt de loonen van de arbeiders met het oog op het sterk gestegen levens peil veel te laag. De voorzitter en wethouder Smolders wijzen er op dat de loo nen zijn verhoogd en vastgesfèld in onderling overleg met de or ganisaties, Zij mogen niet nog hooger worden opgevoerd, als zij daarmee boven de loonen in de plaatselijke industrie uitgaan. De heer Verdoorn zou de hee ren in Den Haag die dit tegen houden van het gemeentebestuur uit tot ander inzicht zien te bren gen. De voorzitter meent dat de heer Verdoorn geen rekening houdt met de voorgestelde ver hooging, kindertoeslag e.d. welke vLöiét- op den hegcoptingspqst zijn J uitgedrukt. In werkelijkheid zijn de loonen veel hooger. i I MA De heer Verdoorn zoü beker •yooi ttei strsatmalw ogm-^u|tzon- dering willen maken. Deze moefr in den zomer onder de gloeiende zon en op andere tijden in regea en modder zijn werk doem De voorzitter moet ontradea dergelijke uitzonderingen te gaa* maken. Andere arbeiders hebbe* dezelfde of weer andere argumen ten. Men blijkt over het loon te vreden te zijn en bij vacatures krijgt de gemeente volop gegadig den. De heer v. Nooy vraagt om het woonwagenkamp van een afrasfe- ring te voorzien om te voorkomen dat de paarden op de omliggende weiden van de boeren gaan gra zen, terwijl de heer Brouwer er op aandringt een beschutting voor deze paarden in het woonwagen kamp te bouwen. De voorzitter zegt dat er mo menteel geen materiaal hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Hij doet beide heeren de toezegging dat te zijner tijd met Kun opmer kingen rekening zal worden 'ge houden. De heer Brouwer wijst nog op den wateroverlast die de bewo ners van le Zeine Oost onder vinden. De voorzitter zegt dat er reeds plannen zijn om hierin eenige ver betering te brengen. Nadat alle bedrijfsbegrootingen ongewijzigd door den raad waren vascgesceid, vroeg de heer Mom bers nog het woord voor een be schouwing over eventueele aan sluiting bij het net van de Zuid- Limburgsche Mijnen, dat door aansluiting van andere gemeenten in onze omgeving wel tot dicht bij Waalwijk zal worden doorge trokken, Na de bevrijding, toen de groote leveranciers als de P. N. E. M. en de Mijnen waren uitge vallen, zijn er verschillende nood- installaties gemaakt, om gemeen ten die v&n stroom en gas ver stoken waren te helpen met stroom van diverse bedrijven die over eigen centrales voor stroomopwek king beschikten. Het is toen wel gebleken dat deze kleine centrales veel duurder werkten en lang niet tegen die tarieven konden leveren als dergelijke groote lichamen. Zelfs de grootste centrales in de Tilburgsche industrie konden lang zoo goedkoop niet leveren. De voorzitter merkt spr. op dat deze beschouwing eigenlijk bij de algemeene beschouwingen had ge houden moeten worden. Hij wil daar thans nog wel even nader op ingaan, doch de raadslede» wenschen thans even te pauzee ren. Spr. zal daarom tijdens de koffie deze aangelegenheid wel even bespreken. Na de pauze vangt de raad aan piet de behandeling der Gemeentebegrooting. De heer Buijkx wilde naar aan leiding van post 14 der gemeente begrooting, hoewel het misschien een beetje penibele aangelegen heid was, toch een enkele opmer king maken. De begrootingscommissie had nl. aanleiding gevonden het college van B. en W. in overweging te geven, het presentiegeld door de raadsleden ongewijzigd te lateri, doch voor de leden der raads commissies en stembureaux een vergoeding vast te stellen. Deze instellingen -immers ver richtten zeer veel werk en meest in de avonduren. B. en W. zouden t.z.t. met een voorstel willen komen om ook voor bedoelde commissies een ver goeding vast te stellen, maar de heer Buijkx meende toch te mogen zeggen, dat van de Begrootings commissie niet het initiatief was uitgegaan om zoowel de vergoe ding voor de commissies als het presentiegeld der raadsleden te verhoogen. Hij wilde het voorstel betreffende de presentiegelden dat straks aan de orde zou komen daarom nog even aanhouden en beide aangelegenheden gelijk be handelen. De voorzitter stelde er prijs, op )het voorstel der Begrootingscom missie te vernemen om voor de diverse commissies en bureaux een vergoeding te bepalen, doch handhaafde het voorstel van nu, om het presentiegeld der raads leden te verhoogen. Het was immers niet prettig voor een gemeente als deze, dat men slechts een vergoeding van 3.— kende. In andere gemeen- tgn^wfl^j^t ry^el .hpoger. Men zou het presentiegeld daarom willen tSf blad).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2