De Echo van het Zuiden EEN STIKMEESTER- MODELLEUR. BANKWERKER. „DE STICHTSE" „DE STICHTSE" A. H. G. VAN ARKEL Goede Pantoffelstikster Goed ingespeelde PIANO 3 tons Chevrolet 1932 Katholiek Openbaar Bureau voor Beroepskeuze voor Waalwijk e. o. Gebruikte Haard KUIKENS? De TIMTUR schoenfabriek prettige werkgelegenheid aan mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten: BEKWAAM ZOOLLEDER-STANZER alsmede ENKELE JONGENS VOOR DE ONDER WERK-AFDELING. vraagt voor spoedige indiensttreding KLEINMEURELFABRIEK J. en F. HUTTEN GESCHOOLD PERSONEEL EN LEERLINGEN. GEVRAAGD: C.V. CHROOMLEDERFABiyEK „DE AMSIEL" v/h. L. S. GOMPEN, WAALWIJK. R. K. Hogere Burgerschool en Middelbare Meisjesschool WAALWIJK. GEVRAAGD een Werkster voor gehele dagen. Wij vragen voor de Langstraat e. o. nog DEPOTHOUDERS en COLPORTEURS. R. K. MIDDELBARE MEISJESSCHOOL met 5-jarige cursus TE WAALWIJK. Consultatiebureau voor Belastingzaken P. J. M. VAN LOON Burg. Smeelelaan 4. DONDERDAG 13 FEBRUARI „Het meisje uit de achterbuurt." ONDERWERK- AFDEELINGSCHEF R.K. GEMEENTERAAD WAALWIJK. Op 18 Februari a.s. hopen onze geliefde Ouders A. DE KLOE en A. DE KLOE-LAMMFRS den dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in het huwelijk traden. Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van Hunne dankbare Kinderen. Wealwijk, Februari 1947.1 Crispijnstraat 19. ROUW KLEDING wordt bij ons binnen 24 uur diep zwart geverfd. Chem. Wasserij en Ververij „DE STICHTSE" WAALWIJK. BIEDT ZICH AAN Ook genegen lederen heren en damespantoffels te stikken. In bezit van Stikmachine. Brieven onder No. 1712 bureau v. d. blad of drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel. BIEDT ZICH AAN: GOED CHAUFFEUR, onverschillig welke branche. Liefst 3 a 4 dagen per week. Brieven onder No. 1715 bureau van dit blad of drukkerij Excelsior Kaatsheuvel. te koop aangeboden. Voordeelige prijs. 'Te bevragen bij KOMMERS, Smid te 's GREV.-CAPELLE, Nieuwevaart TE KOOP: EEN GOEDE PLATTEBUISKACHEL Te bevragen HILSESTRAAT 3 KAATSHEUVEL. te koop aangeboden. Tevens HELE CELLO. Brieven 101, Echo v. h. Zuiden. AANGEBODEN wegens ziekte in goeden staat, weinig gebruikt, met bedrijfs-vergunning voor be roepsvervoer. Ondernemer was reeds vóór den oorlog gevestigd, Wagen te zien Sprang-Capelle (N.-Br.) Te bevragen C. GhENEN, SPRANG A 227 OVERCOMPLEET: ULFTSE HAARD No. 10 FRANSE LINNEKAST met loofwerk EIKEN BOEKENKASTJE ANTiEKE DEKENKIST ANTIEK SPINWIEL ANTIEK SIERKOPERWERK LAAGEINDE 82 BAARDWIJK H. H Landbouwers Wenst gij 1 ste kwaliteit W. L. - Rads - Patr. leghorn. Breng dan Uw bon bij H.J. PAANS Nieuwevaart D 271 k CAPELLE. W. N. ONSTENK Electr. Petersime Broederij No. 9061 BAAK (Gld.) ANTIEK Kabinetten, Ladekasten. Eiken kisten Friesche staart- en stoeltjes-klokken, Koper- en tinwerk, oude doorge werkte doeken, tegels, porcelein en aardewerk te koop gevraagd. Zendt s. v. p. briefkaart. JAC BARENDSE, ROTTERDAM Schiedamscheweg 122 biedt in vrolijkelichte en goed verwarmde fabrieksrnimten. Goede sociale voorzieningen op elk gebied. Voor geschoolden en voor niet geschoolden, na gebleken geschiktheidVASTE POSITIE. LINÉ LEDERWARENFABRIEK Fa. GEBR. VAN GASTEL KAATSHEUVEL VRAAGT: SNIJDERS, PLAKSTERS, STIKSTERS. Prettige werkkring GEVRAAGD VAN DRUNEN's SCHOENFABRIEK N.V. Torenstraat, D R U N EN. SCHOEN- EN LEDERFABRIEK CORN. VAN LOON - DONGEN KAATSHEUVEL VRAAGT voor de machinale houtbewerking, meubelmakerij en afwerkerij In diensttreding 1 APRIL 1947. Aanmelding op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag tussen 9-12 ,en half 2—4 uur !n het gebouw van R.K. H. B. S Mr. v, Coothstraat 27. DE DIRECTEUR. De Adviescommissie van het Katholiek Openbaar Bureau voor Beroepskeuze houdt iedere week zitting op Woensdagmiddag van 5.30 tot 6.30 uur, in het gebouw van het ARBEIDSBUREAU, Groote straat 339 te Waalwijk, Kamer 4. HET BESTUUR. verzorgt al uw kleeding. Zoowel stomen als verven Ook WOLLEN DEKENS - VLOERKLEDEN GORDIJNEN ENZ. MOMENTEEL VERVEN WIJ WEER ALLE KLEUREN. CHEM- WASSERIJ EN STOOMVERVERIJ W A A L W IJ K. 1. Vanaf heden gelegenheid tot het aanmelden van leerlingen vöor de EERSTE KLAS van bovengenoemde schoot voor het cursusjanr 1947 1948. 2. Het Bestuur overweegt de mogelijkheid om met September a.s. een DERDE KLAS te openen voor meisje die in het bezit zijn van het Mulo diploma of dit jaar daarvoor examen doen Deze leerlingen kunnen eveneens vanaf heden worden aangemeld. Voor nadere bijzonderheden mogen wij verwijzen naar het desbetreffende artikel 5n dit blad (voorpagina) De Directeur houdt hiervoor spreekuur op IEDERE MAANDAG van 4 5 en 7 8 uur. De Directeur, Drs. G. J DE VRIES, Oud-Inspecteur van 's Rijksbelastingen AMSTERDAM - DEN HAAG - EINDHOVEN ROTTERDAM - ARNHEM - HENGELO. Oud-Controleur ter Inspectie Waalwijk OP UITNOODIGING DER K. A. V. zal de Missienaaikring uit Cromvoirt een TOONEELU IT VOERING geven op in de zaal .THALIA" om 8 uur. Opening der zaal kwart voor acht. Entrée 65 ct. Opgevoerd zal worden Toneelspel in drie bedrijven. Alleen toegankelijk voor vrouwen en meisjes vanaf 16 jaar. Onder de pauze zal door de Missienaaikring gecollecteerd worden voor de Missie. GEVRAAG D Volledig op de hoogte van zwikkerij en finish-afdeeling in middel grote KinderschoenfaWiek in het Zuigen des lands. Ongehuwd (wegens woninggebrek.) Voor goede kracht levenspositie. Brieven onder No. 1716 Bureau van dit blad. WIJ ONTVINGEN een keurige collectie Geboorte-Aankondigingen. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. No. 12 Dinsdag 11 Februari 1947 (Vervolg van het le blad.) JDe heer Lenglet vond 25.-^ subsidie voor de reclasseerings- vereeniging 's-Hertogenbosch wel een beetje erg weinig. De voorzitter zette echter uit een, dat deze subsidie niet zoo slecht was, waarmede de heer Lenglet tevreden was. Naar aanleiding van het hoofd stuk Volksgezondheid vroeg dhr. Lenglet of het niet noodzakelijk was, dat de gemeente een bedrag beschikbaar stelde ter verbetering der barakken voor besmettelijke ziekten. Verlichting, ledikanten en bedden, dat alles was in zeer slechte conditie,* Dit punt zou de aandacht heb ben van B. en W. De heer Kemperman vroeg wat het werk der schoolartsen om vatte. Volgens den voorzitter gjwas er een uitvoerige instructie over den arbeid der schoolartsen. Zij had den o.a. tot taak de scholen re gelmatig te bezoeken en de kin deren te onderzoeken. Er komt echter een regionale schoolartsendienst. Er zijn diverse kringen en eveneens een kring Waalwijk. Een gedeelte der kos- ten wordt gedragen door het Rijk en een gedeelte door de aangeslo ten gemeenten. Binnen zekeren tijd zou men wel met een voorstel ko men betreffende deze aangelegen heid. De schoolartsendienst ook was van primair belang voor de volks gezondheid, maar als er kinderen zijn die door specialisten behan deld moeten worden, zullen de onkosten ,uit andere diensten be streden worden. De heer Brouwer deed het voor stel om tot 'steun van den Klok- kenberg een zeker bedrag beschik baar te stellen. De voorzitter kon echter me- dedeelen, dat er een totaal bedrag van 3000.— voor de plaatselij ke commissie voor bestrijding van tuberculose was uitgetrokken, waarin ook de verpleegden in de Klokkenberg hun aandeel hebben. De heer Lenglet miste een voor- loopig salaris voor de in den loop van dit jaar aan te stellen sociale werkster. De voorzitter zette .uiteen, dat toen de begrooting werd opge maakt, het nog niet vast stond dat Gcd. Staten de salarisregeling zou den goedkeuren De aanstelling zal echter spoedig geschieden. De heer v. Noijen, die in de be grooting gelezen had over huur en pacht van landerijen, vroeg waar deze gelegen waren. De voorzitter gaf ten aiftwoord, dat een en ander post voor post. stond beschreven in de Memorie van Toelichting. De heer v. d. Hoven merkte on der het hoofdstuk Onderwijs op, dat naar aanleiding, van de ver goeding, die per leerling van 9 op 11.— gebracht was, hij er op wilde wijzen, dat verschillende normen zijn aangegeven. Men kwam tot de conclusie dat het Rijksschooltoezicht een hooger be drag toelaat als waartoe onze ge meente was overgegaan. Ook in de andere gemeenten was dit be drag hooger. De heer v. d. Hoven verzocht- het bedrag op 13.50 a 14. per leerling te brengen, omdat hij meende, dat de kosten dan beter gedekt waren. Men zou dan ook geen opmerkingen van Gedepu teerde Staten krijgen en persoon lijke bezwaarschriften ontgaan. De voorzitter zeide, dat de In specteur van het Onderwijs zich, gezien de toelichting, accoord kon verklaren. Gezien de correspon dentie met de inspectie waren er geen termen aanwezig om tot ver hooging van het bedrag over te gaan. De heer v. d. Hoven kwam n. a.v. informaties op een hooger bedran. Er was meer materiaal beschikbaar en tegen priizen, die sterk gestegen waren. Men zdu dus tot de conclusie moeten ko men. cbr een bedrag van 11.— per leerling te laag was. De voorzitter zeide liever te zullen wachten tot de werkelijke cijfers bekend waren en wat de resultaten geweest waren van '46. Mocht dan blijken, dat het bedrag te laag was, dan zouden B. en W. niet ongenegen zijn het bedrag te verhoogen. De heer Lenglet had gezien dat de subsidie voor de bewaarschool ook dit jaar weer 1000.— be droeg. Het wilde hem echter voor komen dat het aantal leerlingen zeker toegenomen was en vroeg daarom, of het bedrag verhoogd werd of een bedrag per leerling werd vastgesteld. De voorzitter zou inderdaad willen informeeren naar het aantal leerlingen van vroeger en thans. Indien het aantal leerlingen was toegenomen zou tot verhooging van hetbedrag kunnen worden overgegaan. De heer Buijkx vroeg of het niet op den weg van Waalwijks Gemengd Koor lag om ook .uit de omliggende gemeenten eenige sub sidie te bekomen, omdat hiermede een belang van plaats en streek gediend was. De voorzitter zegt dat het in derdaad prettig zou zijn voor het koor indien deze subsidies verkre gen werden. Doch het was een primair Waalwijks belang een dergelijke oratorium-vereeniging in Waalwijk te kunnen houden. De subsidie die door de gemeente verleend was, zou men ook als een restitutie van vermakelijk heidsbelasting kunnen zien. Het was den heer Brouwer opgevallen dat de melkpositie dit jaar wat ruimer was en naar aan leiding daarvan vroeg spreker of er aan de schoolkinderen geen melk verstrekt kon worden. De Voorzitter gaf den heer Brouwer ten antwoord, dat de distributie hier een bezwaar was en dat van een extra toewijzing geen sprake kon zijn. Het kwantum kon niet worden verhoogd. Indien de distributie moeilijkheden tot het verleden be hoorden, .zoüden de mogelijkheden zeer zeker overwogen worden. Als men thuis het toch reeds zoo karige rantsoen wegens gel delijke moeilijkheden niet zou kun nen verstrekken, staan daarvoor andere wegen open om in die be hoeften te voorzien. De heer v. Noijen had gezien dat een bijdrage ontvangen werd van Sprang-Capelle en Loon-op- Zand in de bezoldiging van den veearts. Spr. wilde gaarne weten waarom Drunen daar niet bij was. Uit het antwoord van den voor zitter bleek dat dit niet het geval was, omdat Drunen niet tot de z.g. oude Veekring behoorde. De heer v. Noijen wees op de wenschelijkheid om een perceeltje grond aan den Jongen Boerenstand beschikbaar te stellen om proeven op te kunnen nemen. De voorzitter zeide dat zoover hij wist nog nooit hierom ge vraagd was, maar als 't verzocht werd zou clit verzoek zeer zeker in overweging genomen worden. De heer Lenglet vroeg hoe het stond met een subsidie voor het Waalwijksche Bureau voor Be roepskeuze, dat met 1 Jan. 1947 weer actief met zijn werkzaam heden begonnen was. Het bleek dat er nog geen ver zoek om een subsidie binnenge komen was. De heer Noijen weer er op, dat de telefooncel in de St. Antonius- straat nog steeds stuk was en vroeg of het niet mogelijk was dat deze wederom gerepareerd werd. De Voorzitter antwoordde, dat aan de P.T.T. gevraagd zou wor den, of de materiaalpositie repara tie weer mogelijk maakte. Post 395. De commissie had onoverko- menlijke bezwaren tegen de thans voorgestelde schaal der Perso- neele Belasting, 'loopende van 80 tot 130 opcenten. Burgemeester en Wethouders willen er echter op wijzen, dat een andere categorie dan die, wel ke de commissie als gedupeerd naar voren brengt, op haar beurt wordt gedupeerd door invoering van de door de commissie voor gestane schaal en wel de catego rie van den loontrekkenden mid denstand. Juist deze categorie maakt een zeer zware tijd door. De bezwaren van B. en W. tegen de door de commissie voor gestane schaal waren echter niet onoverkomenlijk. De heer v. d. Hoven kwam met een persoonlijk voorstel tot sa menvoeging der beide schalen, waardoor een regelmatig oploo- pende schaal zou worden verkre gen, die zijns inziens meer aanne melijk zou zijn. Volgens den voorzitter was de sprong ineens van 55 op 80 op centen wel erg sterk. De klasse die dit betrof be hoorde volgens den heer v. d. Ho ven echter niet tot de meest be nadeelden in dezen tijd. B. en W. zouden voor een aan zienlijk deel accoord kunnen gaan met het voorstel van den heer v. d. Hoven. Het groote bezwaar bleef echter de sprong ineens van 55 op 80. Als de eerste groep echter gesteld werd op 70 zou men het voorstel van den heer v. d. Hoven over willen nemen. De heer Buijkx merkte op, dat deze kwestie ook in het licht der historie bezien diende te worden en zou graag vastgelegd zien, dat wanneer weer een meer gunstige regelinq komt, de minst draag- krachtigen het eerst voor verla ging in aanmerking komen. De voorzitter merkte nog op, dat de sprong van 55 op 80 te ernstig was, waarna de heer v. d. Hoven zeide, dat de 15% die er, zooals door B. en W. is voorge steld, bovenop kwamen, zoo'n ge ring bedrag vertegenwoordigden, dat hij er geen bezwaar tegen kon hebben. De schaal voor de opcenten der Personeele Belasting werd vervol gens als volgt vastgesteld: niet meer dan 175.—, 70 opc. meer dan 175.—' en niet meer dan 200.— 80 opc. meer dan 200 en niet meer dan 250.— 90 opc. meer dan 250.— en niet meer dan 300.— 100 opc. meer dan 300.— en niet meer dan 400.— 110 opc. meer dan 400.— en niet meer dan 500.— 120 opc. meer dan 500.— 130 opc. De heer Brouwer vroeg of aan plaatselijke vereenigingen ge- heele of gedeeltlijke ontheffing van vermakelijkheidsbelasting voor tooneeluitvoeringen en andere ver makelijkheden kon worden ver leend. Volgens den voorzitter was een dergelijke plaatselijke ontheffing niet geoorloofd. De heer Lenglet vond de ver makelijkheidsbelasting voor be paalde gevallen nogal hoog. De voorzitter zeide dat er bin nenkort een voorstel zou komen voor een nieuwe regeling der ver makelijkheidsbelasting, die reke ning hield met de cultuurwaarde der uitvoering en in bepaalde ge vallen een lagere belasting toe liet. 'Vervolgens had de heer Leng let nog een opmerking over een punt dat hij niet op de begrooting gevonden had en betrekking heb bende op een jaarlijksche herden king van burgemeester Moonen en andere oorlogsslachtoffers en het op te richten monument. De voorzitter kon hierop ant woorden dat de kwestie van het monument geheel in handen was van Waalwijks Belang en dat de plannen reeds in een vergevorderd stadium verkeerden. Wat betreft de jaarlijksche her denking worden er ieder jaar bloemen gelegd op de plaats waar de tragische gebeurtenis zich vol trok en wordt er gedurende 10 jaar een H. Mis opgedragen ter intentie van burgemeester Moo nen. De heer Meijs merkte op dat 't nog niet bekend was welke kos ten een en ander met zirh zou brengen. Vermoedelijk zullen de kosten Nevenwei boven het ge- raaindè bedrag uitgaan. De begrooting 1947 werd hier na ongewijzigd vastgesteld. Omdat daarvoor in de begroo ting reeds was voorzien, ging men met de nog resteerende agenda punten zonder hoofdelijke stem ming accoord. Deze punten waren: Voorstel inzake verhooging van het presentiegeld voor de leden van den raad. Voorstel tot vaststelling van het vermenigvuldigingscijfer voor schoolgeld g.l.O: en v.g.l.o. Voorstel tot vaststelling van de bedragen, welke in 1947 per leer ling zullen worden beschikbaar gesteld voor de scholen voor g.l.o. v.g.l.o. en u.l.o. Voorstel inzake bepaling van het aantal opcenten op de hoofd som der personeele belasting. Voorstel tot wijziging der ta- rievenverordening voor gas- en electrieiteit. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet en tot het nemen van de noodige maatregelen (aan vraag rijksvoorschot en rijksbij drage in de exploitatiekosten) voor den bouw van 44 permanente wo ningen. Vervolgens werd de vergade ring op de gebruikelijke wijze ge sloten. DRUNEN. Burgerl. Stand over Januari. Geboren: Muskens, Johannes zv Johannes en dt Hart Maria; Klerks Johanna dv Christianus en Pul lens Christina; van Engelen Tho mas zv.Arnoidus en Buijs Johan na; van Broekhoven Erancina dv Martinus en Pijnenborg Erancisca; de Kruijf Wilhelmus zv Wilhel mus en van Huiten Maria; Kamp Maria dv Abraham en Pijnenborg Cornelia; Keetels Anna 'dv Chris tianus en Pelders Wilhelmina; van Spijk, Adrianus zv Adrianus en van Huiten Cornelia; Brok Hen- drikus zv Johannes en v. d. Krab ben Johanna; Brok Cornelis zv Johannes en vanEtten Elize; van Mook Martinus zv Antonius en van Weert Cornelia; van Rave- stijn Hendrika dv Lambertus en Maas Johanna; Kooien Maria dv Johannes en v d Wiel Maria; v. d. Besselaar Marius zv Theodo- rus en v. d. Wiel Gijsberdina; Smits Adriana dv Antonius en Bergman Elisabeth. Overleden: v. d. Geld Adrianus 52 jaar echtg. van Klerkx Anto- netta; van Herpt Johanna 79 jaar wed van Kempenaars Martinus; de Kruijf Wilhelmus 2 dagen zv Wilhelmus en van Huiten Maria; Pulles Hendrikus 80 jaar wedn. v de Wit Adriana; Snijders Maria 6 mnd. dv Andreas en Verhagen Anna; van Riel Martinus J 83 j. Gehuwd: Klomp Cornelis en de Munnik Hendrika; Smits Cornelis en van Drunen Adriana; Brok Wilhëlmus en Pelders Antonetta. VLIJMEN. Brand. Dinsdagavond omstreeks half 11 brak er brand uit in de contre-. forts- en combereursfabriek „Ovi- to". De heer W. Kuijs, die de brand het eerst bemerkte waar schuwde direct de buren, de brandweer en de eigenaar. Door energiek optreden van de brand weer, die zeer spoedig ter plaatse was, kon de brand gebluscht wor den en werd een uitslaande brand, waarvoor ernstig gevaar was, voorkomen. De waterschade was nogal groot. De oorzaak is tot nu toe onbekend. T ooneeluit voering. De tooneelgroep v. Lieshout bracht verleden Zondag in de zaal ,,de Toonkunst" het tooneelstuk „Willy's trouwdag" dat zoowel door inhoud als door de wijze waarop het gebracht werd, veel succes oogstte. Deze klucht bracht velen voor enkele uren zeer hu moristische afleiding en was dan ook de grooté opkomst zeer waard. Carnaval Vlijmen 1947. Zooals wij reeds vroeger schre ven, gaat Vlijmen op 't gebied van carnaval zijn ouden roem herstellen en ook onze burgemees ter wil een gepaste en prettige viering in eigen plaats gaarne sti- muleeren. Er is een programma saamge- steld door een organisatie-com missie uit de buurtvereenioingen Heistraat, Akker, Voordijk en Wolput, en dat programma klinkt als een klok. Groote plakkaten verteilen dit aan 't publiek in „oeteldonksche taal". Zondag 9 Februari om 2 uur t inhalen van den doorluchtigen Prins bij café ,,Pe Wiel" met mu ziek der harmopje, waarna Z. H. op de trappen van 't Gemeente huis officieel door den Burgemees ter wordt ontvangen. Dan volgt de gecostumeerde voetbalwedstrijd op d® Kwikkert Maandag en Dinsdag groote groepen-wedstrijden, van vroeger zoo bekend, „die beginnen om 5 uur en om 10 uur er uit schaaien"! waaraan tal van mooie prijzen verbonden zijn. Men ziet het, het organisatie comité heeft goed werk gedaan en daarom „nou allemaal aan de slag"! NIEUWKUIJK. Dubbel jubilé te Nieuwkuijk. Donderdag j.l. vierde de klom penmakersknecht H. Schuurmans zijn 40-jarige dienstbetrekking bij de fa. Th. Keetels, klompenmake rij alhier. Op denzelfden dag her dacht het echtpaar Th. Keetels- van Eggelen zijn 45-jarig huwe lijksfeest, Het officieele gedeelte begon met een H. Mis ,uit dank baarheid. Ten huize van Keetels werd de jubilaris in tegenwoordig heid van een aantal genoodigden gehuldigd. Als men aanneemt dat een knecht gemiddeld 200 paar klompjes per week uitpoetst, zoo als dit in vaktermen genoemd wordt, dan heeft Driek in z'n diensttijd niet minder dan 400.000 paar klompen leeggeklopt. ZijD 40-jarige diensttijd getuigd nog steeds van werklust en liefde voor het vak. Een der zoons wenschte Driek van harte geluk met dit zeldzaam jubileum en bood hem een prachtig cadeau aan. De jubilaris dankte voor het cadeau, de prettige werkkring en hoopte zijn gouden jubileum nog te mogen vieren. HAARSTEEG. T uinbouw vereeniging. Werd op de laatstgehouden vergadering van den Boerenbond in beginsel besloten tot oprichting van een tuinbouwvereeniging, j.l. Dinsdagavond had in café Ant. Vugts de definitieve oprichting plaats. Ruim 20 leden traden toe, ter wijl verschillende anderen, die niet aanwezig konden zijn, tevo ren hun sympathie betuigd had den. Het bestuur werd samengesteld uit de volgende leden: M. v. En gelen, voorzitter, Adr. van Oijen, secretaris, Eg. van Beurden, Piet Beaard en W. v. d. Berk. Tot Technisch Adviseur werd aangesteld dhr. J. Vinkenvleugel, alhier, tuinbouwconsulent. Het doel der vereeniging zal zijn het bevorderen van den tuin bouw, het doen geven van des kundige voorlichting, gezamen lijke aankoop van grondstoffen en werktuigen enz. Gezien de groote beteekenis van den tuinbouw hier ter plaatse is het ten volle verantwoord zulk een vereeniging naast den Boerenbond te hebben en zal deze nog nut tig werk kunnen verrichten. SPRANG. Cadeautje voor Prinses Beatrix. Ter gelegenheid van de ver jaardag van H. K. H. Prinses Beatrix werd door onzen dorps genoot Christ van Deursen, een paar bruin chroom glacé poppen- schoentjes vervaardigd en deze aan H.K.H. opgezonden. Als dank werd door hem het volqende schrijven ontvangen: „Paleis Soestdijk, 4 Febr. 1947, den heer Chr. van Deursen, leer ling Nijverheidsschool voor de Schoenmakerij te Waalwijk, A 61, Sprang N.Br. Uit naam van Prinses Beatrix dank ik U heel hartelijk voor Uw vriendelijke gelukwenschen met haar negende verjaardag en de aardige schoentjes door u zp-lf vervaardigd, die .u voor ons oud ste Prinsesje naar Paleis Soest dijk zond. Beatrix was erg blij met uw geschenk. Met hartelijke groeten van Prin ses Beatrix, De Particuliere Secretaresse van H.K.H. Prinses Juliana, (w.g.) Mej. Mr. H. A. Sneller." Genoemde heeft dit cadeautje na schooltijd vervaardigd in de werkplaats van de fa. J. J. Dal-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3