NIEUWS UIT KAATSHEUVEL NIEUWJAARSREDE van den Burgemeester van Waalwijk. De Burgemeester van Waalwijk maijer, maat- en reparatie-inrich ting, alhier, die hem de benoodig- de materialen hiervoor schonk. CAPELLE. In de zaal van den heer Ant. van Dijk aan het Bruggetje te Vrijhoeve Capcllc bood de Riijverceniging De Margrietruiters haar dona.eurs en huisgenoolen j.l. Woensdag een Rui_ Seravond aan die, ondanks de kou_ de en de slechte wegen; goed be_ rocht was en een uilstekend verloop had. Het programma; dat geheel door elgcii krachten werd verzogd; werd op verdienstelijke wijze afgewerkt en dat de aanwezigen genoten bleek overduidelijk uit de spontane be_ wijzen van instemming met het_ geen ten gchoore werd gebracht of uitgevoci-d. Vooral het nummer volksdanseniets nieuws voor onze •mgeving; werd keurig ui'gevoerd en deze dansen gaven blijk van grondige voorbereiding onder dege_ iijkc leiding. Met het grootste genoegen kan deze jeugdige Rijvereeniging op een goedgeslaagde feestavond terugzien. Ds. A. Vrocgindewoijpredi_ kant der Ned. Herv. gemeente aan den Loonschendijlcheeft hel be roep naar de Ned. Herv. gemeente te Oud Beierland niet aangenomen. De heer W. Smits heeft bedankt als bestuurslid van de Chr. School, verecniging aan den Loonschendijk. Door de leerlingen der O.L._ school in de Kom is eenigc maan den lijds voor steun aan het In dische kind het mooie bedrag van 1 33.70JA. bijeengebracht. Een dezer dagen werd onze dorpsgenoot de heer G. van Dron_ gelen Jac.zn.te Harderwijk be_ eedigd lot officier bij het Neder- laudsche leger. De heer Jac. Bvan eek Wzn.-, thans onderw.ijzer aan een Chr. •chool te Leerdamdie dezer da gen benoemd werd tot onderwijzer bij 't MULO_ondcrwijs te RidJer- kerk en te Lekkcrkerk; heeft de benoeming tot onderwijzer aan de Chr. school te Lekkerkerk aange nomen en voor de benoeming te Ridderkerk bedankt. WASPIK. Katholiek Thuisfront. Ook hier kan men het beginsta dium gaan zien van Katholiek Thuisfront Zoo wij van onzen pcn_ ninmeester den heer P. Verschuren vernamen, bedroeg de opbrengst vuu de Kerst_puzzle_actie 135. Een collecte; gehouden in de zaal van den heer van Iersel, bracht 68.61 J/j op. Verder waren nog geen actie's georganiseerd; maar men hoopt toch spoedig daarmee te be ginnen. Moge dan liet comité van Katli. Thuisfront, onder voorzitter schap van den heer C. Berkelmans; de volle medewerking hebben van de gehcele Waspiksche parochie van den II. Bartliolonieus om onze jongens in Indië te steunen en hun gees.elijk en stoffelijk bij te siaan door Uw finantieele bijdragen. GEERTRUIDENBERG. Binnen afzienbar'en tijd zal het machinepark van de Stichting Geertruidenbergsche Ambachts school worden uitgebreid met eeni- ge der meest modernste machines, die in Engeland zijn aangekocht en reeds onderweg zijn. Voor een degelijke en volledige vakopleiding is het zeer gewenscht dat zulks geschiedt op de nieuw ste en modernste machines, zoodat de leerlingen na hunne opleiding daarmede volkomen vertrouwd zijn geraakt. Tot onderwijzer aan de R.K. Jongensschool alhier is met ingang van 1 April a.s. benoemd de heer H. Vermeulen, thans als zoodanig werkzaam te Heijne bij Venlo. DRUNEN. Pluimveevereeniging. Woensdagmiddag werd in het gymnastieklokaal een vergadering gehouden om te komen tot oprich ting van een pluimveevereeniging als onderdeel van den N.C.B. De vergadering was vrij druk be zocht. Een vertegenwoordiger van de Roermondsche Eiermijn kon wegens de slechte weersgesteld- hid niet aanwezig zijn. Tot 'be stuursleden van de heropgerichte pluimveevereeniging werden ge kozen de heeren'C. van Dal, Ch. Muskens en M. v. Sluisveld. De heer J. Knippels werd voorloopig als verpakker erkend. Binnenkort zal een nieuwe ver gadering worden belegd, waarop de statuten zullen worden bekend gemaakt. Heereu Leden van den Raad. Het zij mij vergund bij den aan vang van de eerste vergadering van Uwen Raad in het Nieuwe Jaar; een kort woord te spreken. In de eersie plaats dan moge ik hen, die mij bij de jongste jaar wisseling een gilukwensch zonden ©f mondeling van hun gevoelen blijk gaven hiervoor mijn dank brengen; terw.ijl ik U allen het beste loewensch voor UUw ge zinnen; Uw arbeid en ondernemin. gen. Ik hoop dat zij, die met mij zorgen voor het bestuur dezer ge meente en aldus medewerken tot verhooging van liet algemeen ge luk en aller welvaart; ook per soonlijk hieraan in rijke mate deel achtig zullen worden. Het trachten welvaart te berei ken wil, de jongste geschiedenis leerde het ons in zoo ernstige mate; nog niet zeggen dat men daarin ook zal slagen. De factoren moeten liiertoc aanwezig zijn of te voor schijn worden geroepen en dan met zorg worden bestudeerd. Doch ook dan is men nog zeer afhankelijk van de gunst der tijdende alge- meene welvaart die de plaatselijke zal moeten belnflucnceercn en van een goede conjunctuur op langen termijn; die plannen met een uit den aard der zaak of door omstan digheden langen lijd van voorbe reiding, lijd geven zich tot het vooropgestelde doel te ontwikkelen. Dit brengt mij er lor in het kort een overigens ambtelijken blik te wernen op de oms'andig- heden waaronder clc bevolking ter plaatse; waarvoor wij te zorgen hebben, leeft. In het algemeen dan mag gezegd worden dat opleving en welvaart het kenmerk rijn geweest van het Jaar 10dG en dat de gevolgen daar van zich hebben geopenbaard in alle geledingen der bevolking. De arbeidende bevolking; 70% van bet geh'-el uitmakende, kent geen werk loosheid meer in tegenstelling lot relatief groote aan*allen werkloo_ zen in andere doelen van bet land; waar nog steeds te groo'e b°dragen aan overbruggings_uilkeering zon der arbeids-tegennes'a'ic, moeten worden behaald. De loonen mogen stellig redelijk worden genoemd; terwijl de kin '"rbijslag in. ziin ri'iiws'e ui'breiding zijn gunstig effect niet zal missen. Anderzijds echter is bet prijspeil enorm, soms zelfs pJinliik ltoog; zoodal voor velen de guns'ig verhoogde loonen nog geen behoorlijk ertuivnlent geven. De achterstand in een eerste lcvenshehoef'o a's text iel gedegen voo-nl onderklmding". is schrikba rend en moet zijn onaunsfjgen in vloed hebben on de hvgiëne en de lichamelijke verzorging van onze. bevolking, in het b'lzonder die. van de jeugd. Moge mi7 hierin toch voorn! verbe'ering brengen. Met betrekking tot de werking van het consumentcncrcdict in deze gemeente kan ik medcdcclen; dat in het geheel 2131 credietaanvragen zijn ingekomen. Hiervan moesten 48 aanvragen worden afgewezen, het zij omdat de aanvragers niet in de termen voor credielverleening vie len, lie'zij omdat de indieners ach teraf terugschrokken van de voor waarden. Een 29_1 al aanvragen rijn nog om advies bij den Centralen Raad, zoodat 184 boekjes zijn uit gegeven lot een totaalbedrag van lü.'l.OOO.waarvan slechts 19.200.behoeft te worden ge restitueerd. Moge ik met genoegen dus kun nen gewagen van de in het alge meen guns'.ige financieele situatie der arbeidende bevolking; toch is ook hier bereids te bespeuren dat er in zekere mate van geldelijke bekorting ook in die gezinnen spra ke is. Het oude vooroorlogsclie euvel van koopen op crcdiet; het onverantwoorde ,;poffen', vertoont zich weer en in sterkere mate dan de oppervlakkige waarnemer zou verwachten. Het is te hopen dat de overgang van de vaak door min der juis'e praclijken veroorzaakte overvloed van contanten naar re gelmatige door arbeid verkregen ycrdicnslen spoedig moge komen en zich niet een symptoom moge gaan voordoen van nirt_werkende lie den; die toch willen verdienen en leven. Dit zou een groote zorg kunnen worden. Onze middenstand kan; in door snee genomen; gelukkig ook van welvaart getuigen, hetgeen het na tuurlijk gevolg is van de tot dus ver gunstige financieele omstan digheden van onze groote arbei dersbevolking. Van den midden- slqnd zal editor ongetwijfeld veel gevergd worden wanneer de ver wacht wordende en ongetwijfeld voor velen noödzakë'iijke prijsda ling; ook der gereede producten, zal gaan inzetton. Het zal dan gaan zooals het altijd gegaan is, dat al leen zaken die fiitanciecl sterk s'aah (dit bdioeven niet alleen de groote te zijn) en die het publiek service gaven en geven; den stoot kunnen onvangen en verwerken. Deze prijsdaling, die wellicht ge paard zal gaan met verhooging van de kwaliteit van liet product; is dringend neodig voor' allen dto van vaste, niet of weinig verhoogde in komens moeten leven. Deze gezin nen en ik denk hier in het bij zonder aan de pensioen, en lijf- rentegerechJigd"n en zij die met vaste bedragen ondersteund wor den en daarnaast en vooral aan de ambtenaren en onderwijzers hebben een b'jzonder zworen tijd meegemaakt die nog niet tot het verleden behoort. Het bescheiden nlgemceno percentage waarmede hunne salarissen zijn verhoogd; heeft voor hen een te g'-ringe be_ teekenis; het is, ongeacht kinder bijslag en overbruggingsui keering; wat de ambtenaren betreft thans maximum 25 tot 30% van de toch al zeer bescheiden salarissen in 1939, terwijl de levensstanddaard voor de eenvoudigste groepen der Nederlandsche bevolking reeds met niet minder dan 82% is gestegen! Het is dan ook niet te verwonderen dat, eenvoudig omdat men toch leven moet en als ambtenaar geen onbehoorlijke practijkcn wil ver richten; zij hun spaargelden heb ben moeten aanspreken inplaats van deze voor de toekomst van hun ge zin te laten aangroeien. In dit ver band zou ik gaarne zien dat Waal wijk, dat op veel gebied met ecre genoemd mag worden; ook eens de reputatie kreeg dat bet leven er goedkoop is. Thans is liet dit stellig niet en als ik het goed zie, zal hij toename van de goederenproductie de middenstand door scherpe con currentie van grootbedrijf of zaken elders; den weerslag hiervan gaan ondervinden. Onze industrieën ter plaatse wer ken met succes, doch in geeneii- deele optimaal. Niet alleen wordt dit veroorzaakt door de algemcene moeilijkheden van grondstof en maeliincpaik; doch het grootste probleem is hier Se personeels sterkte. Volgens de laatste gegevens wa ren er alleen in de schoenfabrieken ter plaatse, voor zoover deze fa brieken liare aanvragen op hel ge westelijk arbeidsbureau hadden doen inschrijven; tussclien de 700 en S00 arbeiders en arbeidrters te kort. terwijl toch dagelijks pl.m. 1250 arbeiders of arbeidsters uit 41 andere plaatsen hier komen wer ken. Wanneer de noodzaak van het verdienen door normalen arbeid weer terugkeert; wanneer weer ieder fietsen kan, onze Langstraat- trein weer loopt liet herstel ook i van het personenvervoer mag; ge lukkig; practisch als vaststaand worden aangenomen de verbin dingen met het Land van Hcusden en Altena verbeteren; mogen dan onze industrieën die zoo graag tot ieder belang volop willen werken en die onze Langst mntrcputn tic in binnen, en buitenland moeten hoog houden, van hare vleugellamheid zijn genezen en hare poorten bree der openzetten voor -een vel groo_ ter aantal werklustige en door haar goed verzorgde arbeiders. In dit verband moge ik U nog eenige cijfers geven van vestiging (en helaas ook van vertrek om per_ soneelsredenen) van bedrijven in 1940: Gevestigd: 5 lederwnrenfabr'eken; 3 kleinhandels in leder- en schoen- fournituren, 3 lederhandels; 1 groo*'rondnl in bouwmaterialen; 1 ewdiliebedrüf en nog 5 andore kleinere bedrijven. Opgeheven: 1 eartonnacefabHe^. Gaarne zou ik nog iels willen zeggen over meer sr»»eifiek_gemeen_ teliikc aangelegenheden. De gemeentelijke bedrijven had den een guns'ig jaar: de gasfabriek produceerde 1.493.717 kubioke meter gas tegen 730.307 M3 in 1945: bet electrieitei'sbedriif kocht in 1.400.730 kWh eleciriciteit tegen 778.904 kWh in 1945: het waterbedrijf nompte on: 292 990 kubieke meter wat°r tegen 274.738 knbi-ke me'er in 1945. Het is te ve'-waeh'en dat de voor_ "e.stelde tariefsverlagingen: waar_ 'toov de doorsnee otoctrioitofl.sver_ bruiker in het a'gemeen 11 ie* meer gaat betalen dan in pem""n'«n waar men rechtsreeks bij de PNEM ■s aangesloten: terwül d" winst aan de gemeente ten r">odo komt, bet verbruik aanzienlijk zullen doen "Giffenmits de vo>-st eens zal on_ hon'ien en men bet staken ook eens staakt. f Het slrteb'buis heef* in 1910 ook meer bedvirsnrodn"'iviieH gekend: er werden n.l. ge^ioeb' 9*74 vnn,ie_ rep tegen 494 in 19b"). 2230 nuchtere kalveren tegen 11.37 in 1945 en 928 varkens legen 70 in 1945. Met genoegen vermeld ik ook dat in 1910 als gevolg van de glas^ictie .Buiten-Troef' in deze gemeente konden worden verwerkt 917 M2 glas, terwijl langs den weg van de glasdislribntic 5000 M2 glas werd geplaatst. Tengevolge van deze glas, aanvoer konden in het geheel 120 woningen weer voor behoorlijke bewoning' geschikt worden gemaakt. Het aantal bouwvergunningen dat in 1940 werd afgegeven bedroeg 71. Overigens baart de huisvesting ook bier aan de gemeente de groot ste 'zorg. Het getal der gezinnen dat; hetzij omdat de samenwoning gebrekkig, onvoldoende of onge_ wenscht is; of dat in dergelijke slechte omsTandiglieden in afzon derlijke huizen woont dat voort zetting daarvan len eenenmale on_ gewescht is, moet ik stellen op plm. 250; alhoewel de gemccnto in 191P niet minder dan 100 gezinnen heeft weten onder te brengen door over leg of door vordering. Wanneer men voorts overweegt dat zoo vele hier werkende, doch elders wonende personen gaarne hier zouden wil len komen wanen; dan moet bet plaatselijk woningtekort op dit tijd stip stellig op 450 a 500 worden ge steld. Alhoewel ik verheugd ben dat wij dezer dagen de 10 nieuwe ""»n 111 gen in de Puts trant hehben kunnen toewijzen, binenkort 44 nieuwe woningen gaan nnnbcste_ d-n en len slotte hopenlijk over enkele maanden de 30 noodwonin_ g'n gereed zullen zijn; steken deze laatste cijfers wel zeer schril af tegen die der werkelijke behoefte. Ui' de beg-ooling is U bekend dat gelukkig de financieele toestand der gemeente momën'eel van dien aaro is. dal burgemeester en wethouders zich hebben kunnen veroorloven TJwen Raad voorstellen ie do-u tot ein belangrijke verlaging van olec_ triciteils- en gnstortovenNi! nan. zienliike verlaging van de open ten op de pcrsoneele b"lns*inp, ter_ wrji ook liet schoolgeld voor het lager onderwijs gehalveerd is. Daar naast ls er weer terug een aanzien lijke reserve gevormd. Naast zoo vele barer noodlijdende zusteren is het voor deze gemeente een voor recht hiermede voor het forum te kunnen treden en liet is aardig te zien; dat financieele tijdschriften en andere groote Nederlandsche bladen hiervan gewag maken en wijzen op deze benijde Langstraat- sclie witte raaf. Het is te hopen dat bet diertje ook jongen kr.ijgt. Ik zou mij gelukkig achten Indien de openbare nutsbedrijven aan het publiek hunne diensten zouden geven en blijven geven tegen zeer matige tarieven, ingesteld op service waarbij een redelijke winst werd gemaakt die in de gemeente kas komt en op haar beurt he+ ge meentelijk budget verlicht. Daar naast ware het streven er op te richten dat die lasten die niet rechtstreeks samenhangen met het inkomen en mitsdien ook niet in schalen daarop rijn af te stellen; tot een laag, doch veran' woord peil worden gereduceerd. Ik stel mij voor dat voor ieder met een bescheiden inkomen dit een aan zienlijke verlichting der zorgen zou kunnen beteekenen. De gemeente mijne lieeren: heeft vooruit te zien 0111 de ontplooiing der in deze bevolking levende krachten mogelijk te maken en aan haar toekomst ie bouwen. Voor deze industrieel ingestelde gemeen_ 'e is noodig industrieterrein en bouwterrein. Ik hoop dat de thans in zeer deskundige handen zijnde herziening van liet' ui'liretoincs- plan; waarvan ons de eerste ge gevens ter bestudeering bereikten; hierin otik naar Uw oordeel zal voorzien. Ook aan de behoef'e aan recreatie en aan de moae'iikheid 'o; sportbeoefening zal daarin aan dacht worden geschonken. De verfraaiing dezer gemeente heeft' in hel college van burgemees ter en wethouders de volle aan dacht. Vermoedelijk zullen U zeer binnenkort voorstellen daartoe be reiken. Ik koester ook de hoon dat het isti'uut van de gezinszorg; overi gens biij het particulier initiatief blijvende; ook dit jaar krachtig in Waalwijk zal worden aangepakt. Goed omgeleid en goed geleid zul ten deze gezinsverzorgsters hier een uitermatig nuttig werk kunnen ver richten. Ei* zijn nog diverse voor deze ge meente zeer belangrijke objecton in studie, gewichtig voor de toekomst van deze gemeento; doch, honende dat zij dit jaar concreet naar vo ren gebracht' zullen kunnen wor den; kan ik U voorloopig hierover nog geen nadere mededeelingen doen. Als aangelegenheden van publtolc belang wil ik nog wijzen on de voor kunstbeoefening en on'span. ninff van gewi'-ht ziinde groo'e ver bouwing van liet then'er Musis Sa crum: terw.ijl door vrijmaking van den Gildenbond ook dat groote ge bouw weer voor het publiek be lang kan worden aangewend. II: mag in dit' woord niet ver_ ceten te vermelden dni over enkele weken ruim 70 Waa'wijksehe man nen en jongens hunnen harden vaderlandschen nlicli» vervullen in Nedcrlandseli Oost_Tndië. Dat ik hun harto'iik toewenseli dat zij tot ware pliehtsbetraeh'ing zich geheel zullen geven en behouden en met een belangrijke ervaring rijker te rug zullen keeren, wilt U wel aan_ vaa"den. Mijne Hecrenin het Patois So"st_ dijk staat een groote gebeurtenis te waeh'en. Moge Hare KoninkVike Hoogheid Prinses Juliana fn voorspoed het levenspeil' geven aan Haar vierde kindje en deze nieuwe loot aan on_ •*an btooton''en Orontoboorn den Ouders tot gelni< on het Vaderland In» voordeel strekken. Tot slot nvjne lieeren Raadsleden herhaal ik mijn goede wensehen voor U al'eu en snreek jk d- 'uii ui' dat Waalwijk een gelukkig; welvarend jaar tog"moet en en dat wij in goede samenwerking haar onder Gods zegen zullen mogen be sturen. Tk hoR gezegd. (T nide instemming van de raads leden). KORTE BERICHTEN. Het consiimentenc-ediei is in wer king getreden. Waardebonnen 02 'ot en met 00 z.ijn geldig van 17 Felruari af. De inhoudingen op liet loon be ginnen op 8 Februari. y4 Millioen Nederlandsche gezinnen worden geholpen. 200.000 KG. spek en 1 millioen eieren zijn beschikbaar gesteld als ex tra-rantsoen voor de mijnwer kers. Er zijn nieuwe maatregelen vastgesteld voor directe uitvoering van de wapenstilstand in Indië, maar ondertusselien werden de Ne derlandsche troepen weer overval len in Batavia en Soerabaja. Sjahrir lieel't nu weer gezegd dat Indië de Nederlanders noodig heeft; vooral op economisch gebied. Ook dr. v. Mook heeft den U.P._ journalist een en ander meegedeeld. Hij formuleerde zijn doel ten aan zien van de toekomst van Indië als volgt 1. de vorming van een regee ring; waarvan de hoogste verant woordelijkheid verjegd wordt naai de Indonesiërs; zoodat b.v. in ge val van hongersnood, waarvoor tot nu toe de Nederlanders aansnrake lijk worden gestold; de Indonesiërs de volle verantwoordelijkheid zul len dragen 2. een hoogere levensstandaard voor Indonesië, heigeen hij onder een stabiele regeering mogelijk acht; 3. liet terugwinnen door de Ne derlanders van ten minste een deel van de vroegere Ned. welvaart in den Ai-chinel. De fifi_jarige A. P. Moerman; bnnklooper van de N.V. Kasver eeniging te Amsterdam, is in het gebouw Keizersgracht 181 door twee onbekende personen neergeslagen en van zijn tasch, inhoudende on geveer 25.000 en eenige cheques, beroofd. De druiers zijn ontkomen. Te DoeHnchem is overleden de beer G. Mtoset, dtoo-tour der Uit. Maatschappij ,C. Misset' N.V. al daar. De overledene woS ridder in de orde van Oranje_Nassau. Ambtenaren van den C.C.D. te '.s_He"togenboseh z>to on bn* snnor gekomen van cen uitgebreiden bon_ nenzwenrlM. F,nn employé van een grooi h"diif imoft l.-nns tr-zien in een jaar 12.000 rantsoenen voor snoen te verduisteren; die weer werden verkocht nan dnn klein handel en aan pnr'icultoren. Tenpn 7 ïiersnnen wc"' nroe.es ve-haal oo_ gem a altoterw.'H 2 personen 11a verhoor in he' huis van bewaring werden opgesloten. ROLLEMA. TERECHTGESTELD. De Donderdagmorgen j.l. te Vuglit gefusilleerde G. Rollema behoorde tijdens de beze+ting tot een groep handlangers van de Duitscli°rs. Hij stond voor 'i Bijzonder Gerechts hof te Den Bosch terecht wegens medeplichtigheid aan en uitlokking van een nolitieken moord op de bu-gem cestors van Someren en Aston in Augustus 1914. Op 13 Fe bruari 194(3 veroordeelde het Bij zondere Gerechtshaf hem deswege ter dood. Do tenuitvoerlegging van de doods'raf ten aanzien van P. J. Gerrils wiens gratieverzoek even eens door H. M. de Koningin werd afgewezen is opgeschort on grónd van het f-it, dai de Pêjzonde-e Raad van Cassatie aan den minis ter van .Tusti'io heeft medrsedeeld dat in verband een door -'«n veroordeelde ingediende verzoek schrift om herz'ening van de s»n_ tentie, waarbij bij tot de doodst af is veroordeeld' opschorting der cxe.. cutic gcwcnsclil was. ANG tw.OPPSJ MOORDENAAR GEcISCHT. Donderdag stond voor de Breda- sche rechtbank de 27-jarige grond. wc kor W. van W. uit Oosterhout terecht. Deze 111:111 zou on 31 Juli 1916 in den polder te Oosterhout zijn 33_jnrige dorpsgenoot M. H. ni"t en stomne bijl den schedel ingeslagen hebben en hem dnnron; te,wijl hei slachtoffer nog leefde; in een sloot geworpen hebben. De rechtbank van Breda behandelde d"ze zaak met gesloten deuren. De Officier van Justitie mr. Bosch eisclite een levenslange gevangenis. s'-af; omdat hij bewezen achtte dat de ve-daelite H. van het leven li-eft beroofd volgens een van te voren genomen besluit en een vooraf beraamd plan. De verdediger nv\ Rnssers ach'te één en amtor niet bewezen, en be_ pleitto vrijspraak. Uitspraak over 14 dagen. De Coöperatie.revue. Het waren drie daverende avon den welke de Coöperatieve Veroel niging Broederhulp vorige week in den Gildenbond geceven reef'. Ruim 1300 personen licbhen genoten van bet schitterende programma dat in de Coöperatie_revue ,;Wij kloppen' onder regie van den heer Jo Ha milton en onder muzikale leiding van Justus Jesays geboden werd. Wanneer er ooit een reclame ge_ "even is in een tot in bel uiterst verzorgd programma; dan mag de Coöperatie hierop in dezen groot gaan. Niet alleen decor en costu. meering. doer ook wat op het ton. neel geboden word was tot in de finesses verzorgd. Reeds in de pro loog dat hel gezMseban ;,De Zeven, klo-pers' aankóndiedewerd de zaal geïmponeerd door wat te zien en te hooren was. Dan volgde er ncn bonte mengeling van muziek; zang. schetsen en tableaux: afge wisseld met fakirwerk ongeloof. 'iike goocheltoeren en 'geheugen werk: die lot '-et einde cto boog «espnnnen anndaeht htoef omvoeren "n. binden liet geonende doek om telkens welverdiend over te slaan tot een ovatie voor de prestatie's welke gegeven werden. Niet over dreven doch met kunstzin en smaak ging de reclame voor de in stelling tussclien snel en zang door als een vanzelfsprekend tots: zon der opdringerigheid of overdrijving. Het waren prachtavonden voor de leden van de Broederhulp; waar mede bot Coöperatieve bes'uur on getwijfeld zijn klanten heeft weten e binden. De K.A.J..agenda. De Kajo'ters gaven lnin agenda voor Februari in zee, welke ge tuigt van activi'eit en verzorging, overleg met ,Wi.j Jongeren' mede gewerkt aan den afscheidsavond van de militairen door het R.K. Thuisfront georganiseerd. Dondedag 1.3 Febmnri a.s. wordt een Avondwake keironden in de kapel der Eprw. Zusters, waarna de groote jaarvergadering word' ge_ bondon met bestuursverkiezing; jaarverslagen etc. Vrijdag 14 Februari volgt de groote ;Wij Jongeren_avond' in de zaal van den heer Joh. Smit; waar als spreker zal ontreden Dr. T-eu_ nissen uit Den Bosch met Rusland (omlijst door Russ. muziek). Bui ten dit programma blijft het ge wone programma vnn 'de groeps vergaderingen Maandag in Berk- d.ijk cn Woensdag en Donderdag in Kaatsheuvel doorgaan. B-K, Thuisfront. Wederom uau ous ai.iv. Thuisfront een ,coiiiuv.i_yUiieiuv'A>nu 111 u.e zaal vuu ucu ïieci] J uil vuu JL/un op vij dug 7 P euruaU. NVeuci om wua ixei tul UVouu v uil g.uu, auccca voor ue ljvcuge orguuisuioi'ou eu ouuaaizucuiige weriuus vuu uiu A>.iv. 1 iiuialtuiit. Duï nol woi'K. vuu uezc coiu.ujösie gcwuuiiieeiu Wuiui uujKt Wei uu ue grooie nciaii^a'.ei- wciiie er, oubeacni uc Uuuuc v-u feiuuucnl was. De Weieerw. heer v. d. Heuvel opende niet een kort weiKuuia.- wuuiU, oui Uuarna net wooiu ie boven aan den vyoicU. Heer beve- ijjns uil inijui'g. üie ma üesivuu- ujfec een unccmeiuiig gaf over ae geiegcnneiu Wciué fe^im^eu wuiai uui aoor niiüuoi vuu umopnoou- p.uicu inei de jouwens m maiv 10 sproken. Op Woensdag a.s., zai voor ïouereen uic zunis weiisciu, u» net i'uuuuaai' de opname van deze ,,Ucspioiien Briel' piaats vinuen. 111 ooi norl kouit uo zaait uioiup neer, dal uit ieuur gezin waaruit ecu jongen 111 niuie vcuocn, va- oor, uioouer eu Oo andere nuisgo- nooien üoogsicns vijl in iO»uai zes minuien vour Ue piaat Uan gespioiien woiUon. De kooien vau do plaat zijn j 4.0U. De verzending gcscuiedi uoor hei Ueparieuiein van Uuiog rechtstreeks aan den geadres- accrue geneel zonder Jiosieii. ilex is niet de bedoeling nieuws op deze wijze over ie zeuuen; docli een har,.el-ijk woordje ie spreken ioL zijn zoon oi broer, zooais uien Uac zou uoeu of lieefi gedaan Uij zijn ver_ neii naar de Uusu Waar ue lijd juist afgemeten is, mooi' men na_ luurlijk vooral wpt men zeggen wil bucu overwegen, uelsi op papier zeilen. \vil nicxi den ujd veideeicii; uan moei men oiiueruug wai men zegi en de iijd wcuie men wil pra_ ten, regelen. Iedereen moei' nel juiste adres vani den jonden mee nieiigen; uaur diij op de piuax moei lioiuou siaan. Dpi deze piurou mag ine- over poiiuei gespioacii wor den. liet woord elireimsl mag zelfs mei' genoemd wortieii.. vyai men dan 'wel zeugen kan? Laai een nioeuer U.v. zeböeii uai liaar jongen denkt uai zij mij liein zii en uai Hij, on danks ile nicer iijv.eiiswijsiieiu wei_ ue iiij neeii' opgedaan; ioen kaar jongen moei blijven en da, mj zieli in Indië zoo gedragen moei, dat nij naar ia,el' geruai recur 111 de oogeii kan zien. Vader kan zijn jouyen op ziijn plicln wijzen; zoo wel als niiliiair, ais kmlioliek, dat hij overtuigd is Irois op hem ie mogen zijn in de weiuiiscluipdat mj mijli wui iiü is voor Uod en de menschen. ,Deze gesproken blief' kan en moet een opweiiKing zijn in ie luuiuciucn dal' de jongen zicJi down voeii en in de momen ten dai liij behoefte heefl aan con tact niet Ziijn lenuis. Een praeJiige. Icgcnlicid Uii contact te bevorderen. De uiaiidoline_club liad op zien genomen 0111 deze coiiiact_avond te verzorgen. Van deze taak hebben de dauies; onder leiding van den lieer van Iersel, zieli op sclii,teren de wijze gekweten. Het goed ver zorgde programma alleen reeds was een gang naar de üel_Cauio_zaal overwaard, liet feitelijk overladen programma bood zooveel moois voor oog en oor; dal' bel jammer was dut er zooveel door de nood zakelijke hoofdkwestie ,;dc contact, verzorging' van •moest wegvallen. Het eerste optreden der club gaf zeer gocue muziek te hooren van de senioren onder de dames; waarna de Zeereerw. Paler v. Ellen van de Paters der H. Familie die 10 jaren 111 Indië vertoefde, een liar_ dijk woord sprak over de omstan digheden waarin de jongens^koiuen (c vciiiieren en liet goede dat uit gaat van militairendie een ge vormd liarak.er niet zich dragen. De Weieerw lieer Slrijboscliaal moezenier van ",,Wij Jongeren' volgde met een afscheid W.ïj Jon geren'; dat wij als keurig pussend in het raam van den avond laten volgen. ,,Wij Jongeren' nemen afscheid van onze jongens. Wij Jongeren; de samenbundeling van de drie jcugds.andsorgahisatie's zien jongens vertrekken uit hun eigen midden 0111 zieli in Ie zetten in den dienst voor liet Vaderland. Zij zijn er trots op weer jongens te, mogen afstaan die hun vorming eii ontwikkeling hebben genolen, vorïning en ontwikkeling waarmede zij waar en hoe ter werijld; juist zullen gebaat zijn. Zij hebben in hun eigen standsorganisa ie en vooral in ;;Wij Jongeren-bijeen komsten geleerd^ zich met anderen lc verslaan en andere; vaak moei lijke karakters le kunnen waar. deeren. Waren zij misschien thuis lie: troetelkind, in die bijeenkom sten moesten zij zich aanpassen aan die wetten cn regels., Zij hebben geleerd dat de gods dienstige ondergrond de norm moet z.ijn van hun levens-opva ting en levensbeschouwing. Vaders; nroe_ ders en jongens die trouw lid zijn geweest van hun standso-ganisa'ie hebben een gronle voorsprong, want zij hebben geleerd het leven in al zijn schakeeringen te zien als het levenspad door God hun uitge legd; waarlang^ de niensch zijn ce"wig geluk z« En nu; van Tongeren afseher baar geworden waarmede zij 1 besluurs-, leidc komslcn; jonge zien uitgroeien ti jongens die. me gaan omdat liet worden zijn. Maar jongens achter blijven ïn liet bewustzu 1 moeten bereiken, ivond; nemen Wij I van de bun dior_ vrienden; jongens pgelrokken zijn in 's_ en ledenlyjecn- is die zij hebben t volwassen kerels; n vaak noode ziet echte vrienden ge_ Tvoct; dat zij dié 'eli gesterkt voelen U dat zij hun taak kunnen doorzetten in een welbe_ stoede hulp aan een sympathiek R.K. Thuisfront. En gij die weg gaat, weet dal ei' aan U gedacht wordt en ook vooral aan Udie niet aangesloten waart l>ij onze sla'ndsorganisatie's; omdat door de steun van onze leden ook gij hunne gerijpte idealen van trouw aan Christus Koning mede zoudt uit dragen. E11 dan durf ik eindigen mei een hoopvol woord dat, waar scheiden dikwijls een lijden teweeg brengt; dit hier zal zijn een vreug de, omdat liet - leger dat gebrek beeft aan goede krachten de noo_ dige gezonde krachten zal vinden in de jongens van Kaatsheuvel", ln jongens van lichting 1917, die be wust van de moeilijkheden zich vol ijver zullen geven aan de nieuwe wachtende taak. Dat wensch U ,Wij Jongeren', dat alles hoopt Uw. aalmoezenier. Na dit zakelijk intermezzo sprak ook de Hoogeeiw. Heer Deken als Pastoor een warm woord van oo_ wekking en aanmoediging tot de vele aanwezige ouders en tot de vertrekkende jongens; hen aanspo rend trouw te blijven aan den godsdienstzin en de gehechtheid aan kerk en tehuis; die juist Kaats heuvel siert. Ook de voorzitter van liet R.K. Thuisfront sprak een woord tot de aanwezigen; doch van nroer zake lijk financieelen aard. Hij gaf een overzicht van wat reeds gedaan was en de kosten hierann verbon den. De ooltoclr hierop gehouden bewees dat zijn beroep op medc_ werfcjng goedbegrepen was. Eindelijk kreeg de mandolineclub gelegenheid haar programma v<rort te zet'rn. Nu lieten de dames hoo ren dat zij naast de muzikale kunst nog op velerlei ander gebied iets nroois wis'en fe bieden. E°n kod dige klucht liet ons actrices zien: die noch plankenvrees; no-h gemis eau voordracht toonden. Mcj. van Gils op"nl>anrde haar talent als de_ elamatrice; mcj. Bosch en van den Assem zongen hcerliijk, mej. Vrin_ ten gaf chnrnianto topdans; mcj. van Gul ik was wederom de gevat to on rake ontwerpster van meerdere goede verzen cn ook de junioren van de mandolineclub 1 toten ge_ no'volle muziek 111 ensemble hoo ren. Een bijzonder mooi effect bood het Indisch tafereeltje in muziek cn zang. Kapelaan van den Heuvel lirncht aan het eind van den avond allen die tot het welslagen hadden medegewerkt; welverdiend dank. Tot wachtmeester der rijkspn_ li'ie alhier is nn'roestold de heer v. d. Linden tc Rijsbergen. Voor do Stichting 1940—1945. Vorige week Zaterdag werd in de zaal van Concordia een groote uit voering gegeven, waarvan de baten ten goede kwamen aan de Stichting 1910—1915. De groote zool was goed gevuld en werd door bet Roosendaalsche tooneelg( zclschap bet nieuwste suc_ ceShummer ten tooncele gebrjicht: Ketty jokt nooit; onder regie van Jac. Mol. Tevens verleende hieraan medewerking Gerry Arnold, de zeer bekende so.naan-zangeres. De ver tolking van het tooneelstuk bewees de goede krachten welke hier in de verecniging schuilen, terwijl tevens de groote roem van den avond was de Sopraan-Zangeres Gerry Arnold. Het geheel was een prachtvolle avondwaar eenieder van heeft kunnen genieten. Landbouwschuur uitgebrand. Toen de landbouwer J. v. d. Lee wonende Duiksche hoef Dins dagavond was thuisgekomen met een 4-wielige wagen geladen met stroo en deze wilde gaan lossen, \Y aarbij hij een petroleumlamp op een pak stroo zette, viel deze om. Weldra vatte het geheele pakhuis vlam en stond in enkele oogeti- blikken in lichte laaie. Het schu' n- bluschapparaat bleek door de vorst ook te zijn bevroren, zoodat aan blusschen niet te denken viel en de geheele voorraad in vlam men opging, alsmede de wagen, een tractor en een varken, dat eerst in veiligheid werd gebracht, doch later liever in zijn kooi den vlammendood stierf. LOON-OP-ZAND. Schitterende successen. Vorige week Zondag namen een aantal leden der Kon. Erk. Harmo nie Concordia deel aan het Vocaal- en Inslrumen'aal solisten-concours te Princenhage, hetwelk werd ge geven ter gelegenheid van het 75_ jarig beslaan der Kon. Harmonie St. Cecilia. Van de elf solisten wel ke hieraan deelnamen; werden niet minder dan 8 eerste prijzen en 3 tweede prijzen behaald. De uilslag was als volg': Afd. Superieur: P. J. van Loon met Saxophoon Tenor le pr. 148 p. Eere-afdeeling: C. M. van Breu_ gel Clarinet le pr. met 188 p. C. J. van Loon Fluit le pr. niet 1.86 p. Afd. Uitmuntend: Lamb. v. Loon met Saxojilioon Bariton le pr. met .197 p. met lof dér Jury. N. P. van der Snnden met Saxonhoon Tenor le pr. met 193 p. Duo II. van Rkcu- gel cn C. M. van Breugel Jr. le pr. met 181 p. Eprsle nfdeellng: Duo L. van der Sanden Tuba *mi G. v. d. Louw Piston le pr. met 178 p. .1. van der Velden met Trombone 2e pr. met 165 p. Tweede afd.: A. A. C. van Loon met Ras Si b. le pr. mét 184 p. P. A. Coomnns met Piston 2e pr. met 174 p. T,. Jansen Alto *2e pr. met 164 punten. Voorwaar een schitterend succes. Dameskoor opgericht. Reeds lang neert men in ons dorp een behoeice gevoeld om te ko men tot oprianing van een Da meskoor, hetwelk thans zijn be slag heelt gekregen op j.l. Maan dagavond in de zaal van den heer Aarcsen. Dank zij de medewerking van het initiatie! der Uranjever- eenigin'g en de zangvereeniging „Ecno der Duinen" zgn voorloo pig 34 dames toegetreden, welk aantal nog minstens zal verdub beld worden. Elke jonge dame die eenigszins 'n muzikaal talent heeft kan zich nog opgeven bij boven genoemd bestuur, daar het in de bedoeling ligt van de Oranjever- eeniging voor het eerst te kunnen optreden bij de komende blijde ge beurtenis in het Prinselijk gezin. De Directie berust in de bekwame leiding van d enheer B. Dankers. Wij wensehen deze nieuwe ver- eeniging veel succes toe. E.H.B.O. St. Rafal. Door de vereeniging Eerste Hulp Bij Ongelukken werd Woensdag avond in de groote zaal van „Concordia" een tooneelavond ge geven voor leden en donateurs. De zaal was geheel gevuld en de aanwezigen hebben kunnen genie ten van het gebodene. Na een openingswoord door den voorzit ter den heer Torians, werden een 4-tal blijspelen ten tooneele ge bracht, welke zeer amusant wa ren. De docent de Zeergel. Heer dokter Smals sprak een propagan distisch woord en wekte allen op lid te worden van de E.H.B.O., en niet alleen te steunen, doch ook daadwerkelijke hulp te ver- leenen wanneer dit noodig blijkt. Samenwerkende Organisaties. Dezer dagen werd een vergade ring belegd door de plaatselijke Vak- en Standsorganisaties om te komen tot een betre samenwerking dezer organisaties. Reeds lang heeft in deze een behoefte be staan om in onderling overleg tot betere verstandhouding te geraken en de toekomstplannen door sa menwerking beter tot zijn recht te brengen. Dit initiatief werd genomen door de plaatselijk georganiseerde vereenigingen, o.a. Kath. Arbei dersbeweging. R.K. Middenstands- Vereeniging en de N.C.B. afdee- ling Loon-op-Zand. Met dit plan kunnen in de naaste toekomst vele en goede dingen tot stand worden gebracht. Burgerlijke Sand van 15 Januari y 1 Februari 1947. Geboren Petronclla W M <lv. N A van Kuij'k-van Beers Maria J P M ilv. A J M Schalken-Odekerken Marin .T W dv. T, W S'übhe-de Wit Adrianus D Th zv. M van Assen van den Berg Gerardus H M zv. H M Kuis_van Boxtel Thomas P L zv. II G Muskens_van Rijswijk Thomas MAG zv. G II Oos'er_ waal_van Rijswijk Wilhelmus zv. M H de Man_Emmers. Overleden Adrlana C van der Schans 12 j. Ad'-iana A Kolstercn: wed. van L Verba'andertvoordien weduwe van IT H"ssolmans 80 j. Antonius P Smit 82 j. Maria A Robben 56 j. Johanna M Akkermans; wcdu_ w" van J A Ve-legh 79 j. Huw. aangiften: Johannes M Schilders 36 j. en Clasina de Randt 30 j. beiden wo_ npnde te T.onnopzand I.eonardus van der Velden 26 j. te Zevenber gen cn Huberilia II Jansen 26 j. tc T.-ronouzand. Gehuwd J Gove-s 25 j. en M M I.Tpelaar 26 j. lroi'ton te T.oonopznnd J T. van Bokhoven 42 j. en W M van Nimon 39 j. heiden te Loonopzand. Vertrokken R M J van rtor Selron* naar Til_ burg M TT Rottenberg naar temeer w R w Wij'vltot nna- Ti'burg TT A van Litsenhurg naar Curacao (Santo Rosa) j A. rroar St-enRoi"""!! .TL SeHnh'er naar Cliiti (Sin'ingo) T P-Us naar Sivnng-Cnpelto P R V-ies n-ar D"i"be.wen P Ver_ nv'nVn naar Sei>iindol CAP R"hh"'i naar Tillv'-g A P van Wpvenhpek naar De Rilt H J de R'-'ün en gezin naar Tilburg. T - irpboTTl (*X\ W Podrhrcki van Poton (T,"bVin) E S Böbtov van Buitsrhtoud fMnorane) T A Sno"ren van Til_ |jUvg AM Snoeren van Tilbn-T A .T Vprho-ven van Dongen W ■n TTniilvm van Hangen A C. P Oldersom van Breda. ST. JOACHT*™*OF,R. Teoneel. Tl" too"ee1ver"°nï''ing van de R.K..T.R. n'btor stonrtdp er vorige wek 7nn-togavond won'ic-wl in: de nandnpM van be< nnRliek te trokken. R.'i e"n hesehemwtng van bet geh*"'lene knnnon dp mnn'sta_ ven Wplke vnor he*"oepstnnn"eton wn-d"n nan"e]egd, hier niet ge_ Y)(,-rirr-\ worden. Ondanks e°nige onvolkomen beden" z""i's b.v. 4e zaebt pp te vin" sproken waa b«t puT-'i"!: te vreden over het gebodene. Di| werd graag door de vingers gezien: daar MAAKT BEKEND: dat bij gelegenheid van de viering van de blijde ge beurtenis in het Prinselijk Gezin ten gemeentehuize (hall) een felicitatie-register ter teekening zal worden gelegd. Indien de blijde gebeurtenis op een dag vóór 12 uur des middags wordt bekend gemaakt zal bedoelde ge legenheid worden gegeven denzelfden dag tusschen 2 en 4 uur nam.wordt ze bekend gemaakt na 12 uur des middags, dan zal die gelegenheid er zijn op den daaropvolgenden dag (Nationale Feestdagtus schen 10 en 12 uur voorm. Waalwijk, 8 Februari 1947, De Burgemeester, Mr. R. j. J. LAMBOOY. liet voor sommigen hun eerste op treden betrof en zich dus nog wat onwennig op 't tooneel vertoonden. Wij hebben echter bewondering voor de wijze waarop regisseur eu spelers zich van hun taak hebben gekweten. De toeschouwers hebben de beslommeringen van liet dage lijkse^) leven eens kunnen vergeten en een ontspanningsavond gehad. Het was voor de op voerders een succesvolle en voor het publiek een aangename avond. Zij oogstten dan ook een dankbaar eu welverdiend applaus. RAAMSDONK. Als de blijde gebeurtenis in het Koninklijk huis een feit is ge worden, zullen herauten de blijde mare in het Dorp en het Veer bekend maken. De schoolkinderen zullen in 't Dorp in de zaal van den heer C. Nieuwenhuizen ge- tracteerd worden, en op 't Veer in Gebouw Rehoboth en het St. Henricüsgebouw. De plaatselijke muziekcorpsen houden muzikale wandelingen, terwijl de dag be sloten wordt met vuurwerk. De heer J. Nollen alhier, hoofd der o.l. school te Geertrui- denberg, werd in gelijke betrekking benoemd aan één der scholen te Breda. RAAMSDONKSVEER. Cabaret. Het vooral in deze streken zeer goed bekende kwartet uit Hank, geeft een cabaret-revue op Dins dag 11 Febr. in Huis ten Deijl alhier, getiteld: Lachend door het leven. Wij twijfelen er niet aan, of ook deze keer zal het een uitverkoch te zaal zijn, temeer nog daar het slechts één uitvoering betreft. Feestprogramma. Vorige week berichten wij reeds een feestprogramma voor de a.s. blijde gebeurtenis in 't Kon. Huis. Thans volgt, naar aanleiding van een bestuursvergadering van het Oranje-comité op Woensdag avond j.l. een definitieve regeling. Direct na het bericht van de ge boorte trekken de Herauten rond, waarna in den voormiddag een militair défilé zal plaats vinden op het Heereplein. Om 2 uur 'n voetbalwedstrijd tusschen Veersche Boys—Good- Luck. Te zelfder tijd n.l. van 2—6 uur zijn er kinderfeesten in het Henricusgebouw en gebouw Re- hobothh, alwaar er een film ver toond wordt voor alle school gaande kinderen, waarna tractatie zal yolgen onder de pauze. Er zal ook een goochelaar optreden. Te 7.30 uur vindt er een groote lampionoptocht plaats, voorafge gaan door de harmonie. Tot slot zal deze blijde dag be sloten worden met een groot vuur werk, voor zoover dit tenminste het wintergetij toelaat. WAALWIJK. ST. VINCENTIUS-VEREEN. Het bureau van de St. Vi.tcer.- tiusvereeniging parochie St. Jan Baptist maakt bekend, dat in het jaar 1946 o.a. de navolgende be dragen zijn uitgegeven voor het leenigen van de noodzakelijkste behoeften onzer armen: Ondersteuning in natura 5763.04 Ondersteuning in geld 1252.50 Godsdienstige lectuur 32,80 Bijdragen aan zuster- conferen tie's 100.— De totale uitgaven bedraqen 7428,37 Het bestuur dankt de milde ge vers en weldoeners, die het heb ben mogelijk gemaakt dit werk te verrichten en hoopt dat ook dit jaar aller steun overvloedig moge zijn. SOIRéE DANSANTE. Zaterdagavond wordt in Hotel Verwiel een soirée dansante ge geven ten bate van het Piano_fouds van Piet Mulders. AMERIKAANSCHE FILM. In een onlangs gehouden be stuursvergadering der K.J.M.V. werd besloten om gebruik te ma ken van een aanbod van U.S.I.S. (United States Information Ser vice) ofwel de Amerikaansche Voorlichtingsdienst aan de Ambas sade te den Haag. Dit aanbod houdt in een film- vertooning van enkele schitterende Amerikaansche films door deAme- rikanen zelf, zooals de origineele invasiefilm, de Strijd in de Paci fic door de Mariniers en enkele kortere films zooals een Muziek film van den beroemden dirigent Toscanini. De vertooning zal waarschijn lijk plaats vinden op Zondag na Beloken Paschen. EEN JEUGDIG REDDER. J.l. Donderdagmiddag zakte de 10-jarige Jopie Slaats, die op den 'z.g. Blanke Wiel aan het schaat senrijden was, door het ijs. Op zijn hulpgeroep kwam de 9-jarige Bernard Klerks toegesneld! Plat op het ijs liggend wist hij dén drenkeling te bereiken, hem een hand toe te steken en .uit zijn be narde positie te redden. AUTO-BOTSING. Door de gladheid van de stra ten, kwamen de auto's van dr. L. en den heer J. v. L. op den hoek der Mr. van Coothstraat^Groote straat al slippende met elkaar in botsing, waardoor beide wagens nogal deuken bekwamen, zonder persoonlijke ongelukken. INBRAAK. In den laten avond van Zaterdag is ingebroken in een pand in de Grootes'raa1in gebruik bij liet Alg. Ziekenfonds' en den heer J. K. De dieven zijn binnenge komen door de achterdeur: heb ben in de keuken de boodschappen e#iz. nagezien en wat boter; thee, zeen enz. meegenomen. Daarna hebben ze de slaapkamer on derste boven gezet vermo°del,ijk on zoek naar geld en ten slotte een bezoek gebrach* aan het privé- kantoor van 't Ziekenfonds, waar men aan de brandkast ziin U ra ebt beproefd beeft; doch zonder resul taat. De buit is dus niet groot ge_ wees' en de politie speurt naar cTe daders(s). PROT. CHR. H.B.S. Do ;;De Rottordommer' deelt mee dat in de vergadering van bet Re_ s'unr der Verecniging tot stichting van een Pot. Chr. H.B.S. te W-rol- wijk besloten wrd tot alle Prot. kerk- en selroolh"sturcn in Neder land een scbifteliik verzoek te >'toh_ tcn om baar s'reven geldelijk to wilton steunen; daar de Prot. chris tenheid in dit rmron financieel nroar een zwakke minderheid ni'mankt en daarom niet in staat is voor de oprichting van deze sclrool de bp_ noodtorto con'miton alleen on te brengen: terw.'jt do totstandkoming van doz" mi ''i"tbnre sehnol nbsn_ hm» nnndznGeTiik is: zal de in rc_ formatisehen zin bestaande Pro', kern in liet sterk overwegend R.K. Noord_Rraban' ziin zelfs'a"di"hnid in de opvoeding zijner kinderen behouden. He» zal de ee'-sto Prot. Chr. HBS worden in Noord_Babant. CH A BT.OTTl? K-HUKR. De Waalwijkschc Kring toont een verheugende activiteit en hei ho_ stuur sehiint voor (toen mn"iliik_ hed"n terug 'e seh-ikken. Tiet zn»-g_ viddig voorbereide en in^edaeple jaarnroTnmma werd door de znnl_ nroeili!khed"n onnitvr>erb"nr rn de aanbo"demif» vorst dto de afbouw van Musis Sacrum belemmert was oorzaak; dat avond na avond van KORTE BERICHTEN. Minister Beel heeft medege deeld, dat hij voornemens is op korten termijn een incidenteel® wijziging van de ziektewet ter za~ ke van den duur der ziekengeld- uitkeering bij de Staten-Generaal aanhangig te maken en dat voor stellen om de uitkeeringen inge volge de invaliditeitswet en de ziektewet te brengen op 100 pet van het loon, van- den minister niet te verwachten zijn. De minister van Justitie heeft aan mr. J. Zaaijer, procu reur-fiscaal bij het Bijzonder Ge rechtshof te Den Haag, medege deeld, dat verschillende uitlatingen van hem ter gelegenheid van een door hem op 4 Februari 1947 uit gesproken requisitoir onjuist en schadelijk voor het algemeen be lang zijn. De elfstedentocht is Zater dag gehouden; 310 wedstrijdrijders en 1400 toerrijders zijn gestart. Hoe zwaar de tocht was, moge blijken uit 't feit dat slechts 38 wedstrijdrijders en 380 toerrijders de finish bereikten. het programma verdween. Maar er waren andere mogelijkheden cn er werd een nieuw programma in cl_ kaa gezet dat bet oorspronkelijke evenaart; zoo niet overtreft. Na de muziekavond van Theo van der Pas, een avond met be trekkelijk weinig maar enthousiast (en terecht 1) publick; volgt nu een avond van uitzonderlijk gehalte; de voordraclCavond van Charlotte Kohier. Met deze kunstenares heeft de Waalwijksclie Kring zeker weer een hoogtepunt bereikt. Charlotto Köhler behoort tol de grooiste too_ ncelspeelstcrs van Nederland en als voordrachtkunstenares is zij on. overtroffen. Groote bekendheid heeft zij vooral verworven door haar voordrachten .Philomeentje' en ,",Frasqui'a' welk laatste sluk zij nog op baar repertoire heeft. Voor Waalwijk is de keuze ge vallen op Oompjes droom' haar nieuwste voordracht; geschreven door den bekenden Russische» schrijver F. Dostojenski. Volgens verschillende persverslagen is dit s'uk het hoogtepunt van Charlotte Köhler's voordrachtkunst. Hiervan getuigt ook de geweldige belang stelling die er voor deze voordracht bes'aal. We twijfelen er niet aan of de bezoekers van dezen avond zullen kunnen genieten van een voor drachtavond waarover ;,De Tijd* als volgt schreef: alles ui terst dankbaar materiaal voor een zoo unieke begaafdheid ais die van Charlotte Köliler; die met eindeloos geschakeerde mogelijkheden van dictie en mimiek al die figuren op het tooneel zet, zóó: dal tuin trekken; hun eigenaardigheden; hun hcele voorkomen cn karakter gegrift staan in de herinnering van ie-tor die d"Z.e avond heeft mogen bijwonen. Zelden krijgt men een zóó s erke indruk van het waarlijk creatieve karakter, dat de voor drachtkunst kan bezit: en. KATHOLIEGE GEZINSZORG START IN DE LANGSTRAAT. Het werk van de Katholieke Gezinszorg stoot door naar :1c Langstraat. Dit belangrijke be richt kwam zoo juist binnen en wij haasten ons er melding van te maken. Kaatsheuvel, Drunen, Nieuw- kuijk en Waalwijk kwamen Zater dag 8 Febr. bijeen en bespraken met de dames Mej. R. Berkvens en Mej. Schellekens, Maatschap pelijke Werksters van de Stichting Diocesane Katholieke Gezinszorg te Eindhoven, de opzet. Ter vergadering besloot men tot de aanstelling van een Maatschap pelijke Werkster-leidster van het Katholieke Gezinszorgwerk in de geheele Langstraat. In deze func tie werd benoemd Mej. J. M. A. Lambermont, die tot voor kort bi) de Katholieke Gezinszorg te Den Haag werkzaam was als leidster- Maatschappelijke Werkster. Mej. Lambermont zal 3 Maart haar wrkzaamheden aanvangen. Wij doen een beroep op iedere Katholiek om dit Gezinszorgwerk te doen slagen. Er zal hard ge werkt moeten worden en iedereen wordt verzocht zijn volle mede- werkinq te geven, als er een be roep gedaan wordt. Er moet een opleiding komen, er moeten leerkrachten zijn, er moet geld zijn en vóór alles: er moeten meisjes zijn, die bereid zijn zich in te zetten voor het ide aal van het Katholieke Gezins zorgwerk. Katholieke meisjes van de Lang straat geeft li op voor het werk van de Katholieke Gezinszorg. In lichtingen over het werk, de sala- rieering enz. worden gaarne ver strekt door: Mevrouw Wennekes, Gasthuis straat 28, Kaatsheuvel; Dr. A. Bos. Burg. v. d. Klok-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 4