je Gouden iiizsl" No. 21 PERSONEEL VOOR DE OVERLEDERAFDEELING. Nederlandsche Handel-Maatschappij een ervaren en een jongste bediende. De Vermogens- aa n was be lasting VRAAGT MEISJES. ten Hü*tek\e&t. Philips Radio-toestel TWEE FLINKE JOXGENS R.K. JONGEDAME, een flinke Boerenjongen Een goed adres voor uw EEN HEERENRIJWIEL Meisjesjurk» Mantel, Mantelpakje JONGSTE BEDIENDE WERKKRING Van Har en's Lederfabrieken VRAGEN Bij voorkeur eenigszins geoefend. AANGIFTE-BILJETTEN Algemeene 0oekhoud~(*entrale A.B.C. Woensdag 5-7 uur plaatsbespreker Charlotte Kohier op Donderdag 8 uur in „Musis Sacrum" „CO WA" CONFECTIE-ATELIER vraagt NETTE JONGEN van 1 4 of 15 jaar „VEWE" KOUSENFABRIEK RIJWIELREPARATIE „LINCO", Hoofdstr. 150, Kaatsheuve! WIM MUSTERS DONDERDAG 13 FEBRUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 13 Waalwsjksche en Langstraatsche Courant d™** m KATHOLIEKE GEZINSZORG IN DE LANGSTRAAT ken laan 41. Waalwijk; Louis van Drunen, schoenfabrikant, Drunen; lef de Bont. aannemer, Nieuw- kuijk. Aan deze adressen kan men ook giften en donaties doen toekomen om de start van het Gezinszorg- werk mede te helpen mogelijk ma ken. Mej. Schellekens van de Dioce sane stichting zal spreekbeurten houden voor alle Katholieke meis jes, die belangstellen in het werk. Mej. Schellekens zal spreken te Waalwijk 19 Febr., te Kaatsheuvel 25 Febr., te Drunen 3 Maart, te Nieuwkuijk 10 Maart. Meisjes be zoekt deze bijeenkomsten. Nadere berichten in de volgende editie. BIJ MIJN VERTREK NAAR INDIË roep lk alle bekenden een hartelijk vaarwel toe. Tot weerziens! THEO W1LLEMSZ. Sprang, 6 Februari 1947. TE KOOP AANGEBODEN: met goede banden. Te bevragen KERKSTRAAT 98 TÉ KOOP: Maat 40-42 Adres bevr. bur. v. d. blad of drukkerij Excelsior Kaatsheuvel. TE KOOP: Te bevragen bij A. VAN DER PLAS, Vrijhoeve-Capelle B 56a TE KOOP: KEUKENKACHEL en KAMERKACHEL, tevens RIJWIELEN en TRANSPORTRIJWIELEN; HEISTRAAT D 91 A, CAPELLÉ. GEVRAAGD om in het timmervak te worden opgeleid, waarvan liefst een min of meer gevorderd. M. WIJNANDS Machinele Houtbewerking Westeinde 1 WAALWIJK Telefoon 392 CHROOMLEDER FABRIEK v/h. H. H JANSEN Waalwijk zoekt een voor kantoor. Leeftijd ca. 16 17 jaar. 24 jaar, ZOEKT een haar geschikte onverschillig welke. Gelieve te refl. onder no. 1717 bur. v. d. blad. BIEDT ZICH AAN voor 2 3 dagen in de week. Te bevragen C. BROK, Badhuis straat 27, DRUNEN. NOG AF TE GÉVEN: Jonge Witte Legh. t. d. leg f7.90 per stuk. Witte Legh. br. '45 d d. rui f6 50 p. st. Jonge Khaki Camp bell en Spreeuwkopeenden 7 mnd. f7.per stuk. Hoender-en Eenden- bedr. -DE ONDERNEMING" VEENENDAAL. OFFICIEELE PUBLICATIE. HANDELAREN IN RIJWIELBANDEN. 7 Februari. De Directeur van den Distributiekring 251 Waal wijk, maakt bekend: Aan grossiers en detaillisten In rijwielbanden, ingeschreven bij het Rijksbureau voor Metalen, zal een compleet stel rijwielbanden voor eigen gebruik worden uitgereikt, mits deze personen binnen het tijdsbestek van een jaar niet in het bezit van banden zijn ge steld. Voor in ontvangstname der bonnen dienen betrokkenen zich in het tijdvak van 12 t.m. 18 Februari a.s. onder overlegging van het bewijs van inschrijving van genoemd Rijksbureau en hun distri butiestamkaart op het plaatselijk distributiekanoor (gebruikelijke zitdagen) te vervoegen. Verstrekking buiten het gestelde tijdvak kan niet plaatsvinden. NATIONALE FEESTDAG. In verband met den a.s. nationalen feestdag is ten aanzien van de distributie-uitvoering de navolgende regeling getroffen. A) Indien de geboorte bekend is voor des middags 12 uur en dezelfde dag dus nationale feestdag is, zal op dien dag: 1. de inname door de afdeeling Handel gewoon voortgang vinden (sluiting om 12 uur); 2. de uitreiking bonkaarten om 12 uur beëindigd worden, waarbij aan het uitreikingslokaal wordt bekend ge maakt, welke andere dag is aangewezen; 3. de uitreiking per oproepbericht vanaf 12 uur worden gestaakt en zullen de in den namiddag opgeroepenen een nieuwe kennisgeving ontvangen. B) Indien de geboorte eerst later bekend wordt en d$> nationale feestdag dus den volgenden dag gevierd wordt, zal op dien dag: 1. de inname door de afdeeling Handel gewoon voortgang vinden (sluiting om 12 uur); 2. geen uitreiking van bonkaarten plaats vinden, waarbij weder aan het uitreikingslokaal wordt bekend gemaakt, welke andere dag is aangewezen; 3. de uitreiking per oproepbericht vervallen en zullen de voor dien dag opgeroepenen een nieuwe kennisgeving ontvangen; 4. voor het overige de dienst geheel gesloten zijn. Ingeval de nationale feestdag op een Maandag valt, zal ook in de namiddaguren voor die gemeenten, waarvöor zulks vastgesteld is, de inname van opplakvellen blijven gehandhaafd. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het desbetreffende loket. TOESLAGKAARTEN BIJ VORST. De uitreiking van toeslagkaarten wegens bijzonderen arbeid zal bij uitvriezen worden opgeschort tot de betreffende werkzaamheden weder worden hervat. Dit geldt niet voor landbouwers, veehouders, fruitteelers, groententeelers en zaadteelers, waarvoor de uitreiking dus normaal zal voortgaan. Voor gevallen van niet-uitreiking wegens uitvriezen zullen geen afschrijvingsbewijzen worden verstrekt. (AFWERKING.) TEN KANTORE VAN DE (Grootestraat 180) KUNNEN GEPLAATST WORDEN Sollicitaties schriftelijk aan de Directie. Voorts wordt gevraagd EEN WERKSTER voor schoon houden der kantoorvertrekken. heeft dezer dagen in de vorm van de belastingplichtigen bereikt. Verzekert U onmiddellijk van DESKUN DIGE hulp bij het invullen. Honderden, zelfs duizenden guldens kunnen door NIET-DESKUNDIGE behandeling teloor gaan. Van daskundige adviezen kunt U verzekerd zijn bij de PARKLAAN 1, 's-HERTOGENBOSCH Deskundig Betrouwbaar - Modern Waalwij'ksche Kring voor 'Kunst en Wetenschap in „Musis Sacrum" voor de voordrachtavond var om opgeleid te worden tot NAAIMACHINE-MONIEUR onder bekwame leiding en enkele NETTE MEISJES voor de Strijkafdeeling. hand- en machinenaaisters. PRETTIGE WERKKRING. - HOOG LOON. Aanmelding: MIN. LOEFFSTRAAT 57 B. WAALWIJK Grootestraat 110a - WAALV\ IJK Prettige werkkring, goed locn. is bij DROGISTERIJ. OPTIEK. Noteert U even op Uw Teiefoonlijst U belt en wij bezorgen alles aan huis. Apoth. Ass. Gedipl. Opticiën. HOOFDSTR. 147 KAATSHEUVEL. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-Uitgever s JAN THBLEN Abonnementsprijs: 15 eent per week: f 1.9? per kwartaal. Drukken Waalwijkscbe Stoomdrukkerij Anloon Tielen. In het begin van zijn requisitoir tegen den bekenden N.S.B.'er Piek, de vroegere directeur-gene raal van de beruchte Winterhulp Nederland, heeft Mr. Zaaijer, de procureur-generaal bij het Bijzon dere Gerechtshof te 's-Gravenha- ge, een hartekreet geslaakt. Het moest blijkbaar van hem af, dat bet jnet de rechtspraak tegen de hoofdschuldigen van de N.S.B. geheel anders aan het loopen is dan tijdens èn direct na den oor log de verwachting was. Wat toch is het geval? De regeering in Londen heeft er ons, Neder landers, terecht van teruggehou den een bijltjesdag te gaan örga- niseeren, Terecht, want zoo'n dag "Sou geen waarborg geweest zijn voor recht, RlSar zou uitgedraaid zijn onrecht, naar het voor- bééld van het Duitsche Nationaal Socialisme. Zoo'n bijltjesdag zou bovendien ook niet noodig zijn, verkondigde die regeering, want iedereen die zich aan ernstige mis drijven had schuldig gemaakt, zou streng, maar rechtvaardig, wor- den aangepakt. Er werden Bijzon- dere Gerechtshoven in gesteld en deze kregen de bevoegdheid ook de doodstraf op te leggen. Verschillende misdadigers, die zich hadden schuldig gemaakt aan ernstige gevallen van verraad, vooral indien als gevolg daarvan menschenlevens te betreuren wa- ren, hoorden dan ook de dood straf tegen zich uitspreken. Voor al bij het Haagsche Bijzondere Gerechtshof, waar de meeste zwa re gevallen voor komen, was dit het geval. Van al die .uitgespro ken doodstraffen werden er ech ter slechts enkele voltrokken. In de meeste gevallen werd gratie verleend en werd de doodstraf ge wijzigd in een levenslange of tij- deliike gevangenisstraf. Zooals bekend heeft het ver- Ieenen van gratie plaats door de Koningin, na ingewonnen advies van de rechtbank, die de veroor- deelinq heeft uitgesproken en na tuurlijk na overleg en onder ver antwoordelijkheid van den Minis ter van Justitie. Mr. Zaaijer toonde zich nu, o.i. terecht, verontwaardigd over het steeds maar toepassen van het recht van gratie. Op die manier worden èn de Bijzondere Gerechte hoven èn de procureur-generaal bij die Hoven telkens om het maar eens heel gewoon te zeggen „voor schut gezet". Men mag van een Nederland- schen rechter aannemen, dat hij de grootste en hoogste straf, zoo als de doodstraf toch is, pas zal opleggen na ernstige overweging en in overeenstemming met zijn geweten. Legt hij deze straf op, dan mag men wel aannemen dat de veroordeelde ze heeft ver diend en voor zijn misdaden de straf ontvangt, die hem tijdens de oorlogsjaren voortdurend is aangezegd. Natuurlijk moet er mogelijkheid van gratie bestaan, maar dan moet die gratie alleen worden verleend, indien door de zuivere toepassing van de wets voorschriften de kans bestaat, dat „het hoogste recht, het grootste onrecht" wordt. Om dit te voor komen is gratie noodig, maar ook daarvoor alleen. Op het oogenblik wordt hef verkenen van gratie een soort nieuwe rechtspraak. Dit komt zeer duidelijk uit, indien men ziet, waarin de doodstraf wordt ver anderd. In sommige gevallen wordt ze gewijzigd in levenslange gevangenisstraf, in andere in 15 of 12 of zelfs 10 jaar opsluiting.' Dit gezien, begint men sterk den indruk te krijgen, dat de verant woordelijke minister van Justitie met zijn staf aan het optreden is als een soort Hooger Bijzonder Gerechtshof. Dat behoort niet tot de taak van dezen minister en is ook niet juist. Indien men dubbe le rechtspraak wil hebben, laat men dan iederen veroordeelde het recht van hooger beroep geven, dat is tenminste zuiverder. Wij betwijfelen echter of ook dit wel zoo hard noodig is. In de gevallen, dat de doodstraf wordt opgelegd niet alleen geëischt, maar ook uitgesproken, heeft men altijd wel te doen met ver raders, die zich aan werkelijk groote misdaden, meestal tegen net leven van hun landgenooten, hebben schuldig gemaakt. Als in die uitgesproken gevallen de dood straf wordt opgelegd is het niet uit haatgevoelens, dat deze wordt voltrokken, maar uit gevoelens van rechtvaardigheid. Moeten deze misdadigers, die soms het ver moorden en het uitleveren, wat hetzelfde is, van tientallen men- schen op hun geweten hebben, straks weer terugkeeren in de Maatschappij? Mogen zij er af ko men met een jaar of tien gevan genisstraf, terwijl anderen, die veel en veel minder schuldig zijn en dikwijls zuivere brood-N.S.B.-ers zijn geweest, reeds twee jaren zit ten opgesloten in een kamp? Dit lijkt ons niet in overeenstemming met het recht en wij geven Mr. Zaaijer volop gelijk, indien hij over dit alles een hartekreet slaakt. De democratie moet kun nen toonen, dat ook zij hard kan zijn, indien dit noodig is, maar dat ze er bovendien altijd recht vaardig bij is. Mogelijk ware het juister ge weest als Mr. Zaaijer dit streng requisitoir niet in zijn functie als procureur-generaal had gehouden, maar we vragen ons toch af of hier nu werkelijk van gezags-on- dermijning sprake is, waar hier een sterk afwijkende zienswijze wordt verkondigd, zij het dan in officieele functie, wat natuurlijk anderzijds meer effect sorteert. Naar welk systeem groeien wij tenslotte toe, nu zelfs nadere maat regelen tegen dezen procureur worden aangekondigd? INDONESIc WEIGERT NIEUW LINGGADJATI'. Op 8 Februari heeft dc republi_ (Keinsche redering een communiqué uitgegeven waavan de tekst-, zoo_ als de/.e door radio Djokjakarta verspreid is; als volgt luidt: ..Het kabinet-, op 8 Februari te Djokjakarta bijeen; besluit; na overweging van de beslissing d"or bet Nederlandsche parlement be_ treffende de motie RomnicVan der Goes van Nnters genomen; welke beslissing de Nederlandsche regee. ring door bemiddeling van de com. missle_generaal aan de Indonesi_ sche delega'ie licpff overhandigd; het standount van de republikein, sche regeering te handhaven en de Indonesische delegatie slechts toe_ stemming te vcrleenen to' onder, leekening van liet accoord van T.inggadjnli(zoonis vns'gestrld na de repub'ikeinsche kabinctszifting van 13 Januari); dn' ciieel geba. seerd is on de schriftelijk vas'ge. legde artikelen van de over-en. komst, alsmede op de toevoegingen; vervat in de minu'en en de offici. eele correspondentie tusschen de beide delegaties. De Indonesische delegatie lieeft opdracht gekregen de Nederland, sche delegatie hiervan in 'itennis te stellen'. Minister Jonkman ziet den toe stand van bet besluit van Djokja_ kar'n blijkbaar nog niet zoo tra gisch in als sommige bladen; die verder onde-hindelen ai niet meer mngelij'k achten. De voorste'ling van zaken die van snmmiee zijden v-i-d ve*«kondiffd, als zou de republikeinsclie rc"ee_ ring '..nieuwe' voorstellen hebben afge.wez-n en alleen bereid zijn de oo'-sr>ronkeli'ike overeenkomst te teekenen; moet on e°n misvers'.and b*p-ns'en-. aldus de Minister in een verklaring teg'mover het A.N.P. aangezien de Nederlandseho regee. ring geen nieuwe voorstellen beeft gedaan. Prof. Pomme Verklaarde aan een verslaggever van ,De Volkskant' te Ba'avia Ats he' eigenliik ongelooflijke bericht-, dat de RenohlbV ach'e-af de ondertppkening van Lintfrad.ia'i toch weigert, juist js; dan valt .sl°ohts met weemoed te consta'ee. ren waartoe epn gerneensehan komt wammer zü zieh door militaire krachten laat ringelooren. Het is wel-merkwaardig dat de Feoubliek onder d°n drang van baar militaire maeh'en wetg«rt; het "pen de Staat Oosf.Tndonesië in vriiheid en vrccmzaamheid heeft aanvaard. Il< be'reur deze, onvoo'-waa'-de. liike b"stissing meer dan ik zeggen kan. Met zin vom- op'irnisme dn^t- mij alleen één li'-Mnunt zien: Wij knnnrp- nu- duid"Vjk toonen dat r.ingpadja'-ivoor ons fc.ort gedwon gen fraaiigheid is gewens' want vast staat da' wij voor geheel In. donesië onvcHm'-t en onveranderd aan T.insgadiati vas'hnir'en als werkbasis voor tie s*aa',kundir'e b"r_ vorming Ier Inlossing van de Ko. ninkliike b'ofte van 7 Decqmb'T van 1942. Hetgeen trouwens heeds met he' ui'cestrekte gebied van Oost.Indonesië is overeengekomen. De onrust waaraan d" militairen in de Republiek vooralsnog Java en Sumatra klnjvblnkriijk willen prijsgeven; Kan in deze s'aa'kun. dfge lijn uiteraard geen verande ring brengen; evenmin als In onze plicht (ie vrijheid en veiligheid in deze gebieden te verzekeren'. Auto's „Holland" 2772 auto's ,,'t Zuiden" 977 gedurende 1946. WAAROM DE K.V.P. LINGGADJATTI AANVAARDDE. De heer .1. W. Andricsscn; voor. zilter van de K.V.P.heeft voor de radio via den K.R.O. een rede over Linggadjnti uitgesproken. Spreker was liet met de uitlatingen in eeni. ge katholieke bladen eens dat er nog wel bedenkingen bestaan; maar dat er tusschen de 17 artikelen van het oorspronkelijke LinggacL jali een zeer groot verschil bestaat. De K.V.P..fractie lieeft daarbij ondanks de door haar uitgeoefende crltiek; bepaalde realiteiten klaar en duidelijk onderkend, zooals de aanwezigheid van een Indonesisch na ionalismc; dat. zelfs al zouden wij het willen, niet meer is in te dammen. Overeenkomstig naar pro gramma lieeft de K.V.P..Kamer fractie zich ui sluitend laten leiden door dc beginselen van de konink lijke rede: Vrijheid; gelijkwaardig heid en eenheid. Ook nu wij weer liet gezag in handen hebben moe ten wij onz" bereidwilligheid 1oo_ nen om op basis van vrijwilligheid aan de na'ionale aspirnties tege moet te willen komen. Wat de frac tie heeft aanvaard, ligt; naast het geen besproken is; klaar en duide lijk vast in dc motie Romme. Spreker zeide voorts dat er in de Kamer groote bezwaren beslonden tegen de arbitrage-bepalingen, ook bij de katholieke fractie; doch lwj achtte he anwoord van de regee ring op dit 'punt bevredigend. Ook het standpunt der regeering be treffende de troepensterk'e achtte liij aanvaardb-ujr evenals het aan vaarden van de unie_gedachte. Volgens spreker- kon men er ge rust op zijn, dat een staat geïntro duceerd wordt met een reëelen ko ning en dat dit in eik geval nog volkomen is open gehouden ter na dere ui'weiking. De K.V.P. lieeft de verheffing van de republiek tot slaal nu zeer beslist afgewezen. De overgangstijd blijft gehandhaafd tut de nieuwe rechtsorde gereali seerd is; terwijl in dezen over gangstijd Java; Madoera en Suma tra declcii van liet koninkrijk blij ven. Na do sluiting van liet politiek accoord kunnen gebieden die tot de republiek brhooreneen eigen sta tus verlangen. Terugkecrende tot Linggadjnti besloo' snreker met <le woorden dat dc K.V.P.-fractie bet wekelijke Linggadjalie heeft aanvaard, om dat zij meende daardoor te bande len in liet waarachtig belang van liet koninkrijk hier en overzee, E.V C. contra Episcopaat. Manifest der Katholieke Arbeidersbeweging:. De communist Blokzijl heeft deze week op liet E.V.C._eongres te Am. s'crdam onzen Kardinaal en onze Bisschoppen grof bclecdigd. Hij heeft gezegd dat ons Hoogwaardig Episcopaat in Zijn Vastenbrief van Maart 19-40 ;,tcn troon zat ter be_ scheming van de kapitaalsbnlan_ gen' en dat achter dezen brief .motieven schuil gaan welke vij andig zijn aan 'de werkelijke be langen der arbeidersklasse". Aldus luidt de aanhef van een manifest dat de N.K.A. richt lot de katholieke arbeiders en bedienden; welk manifest Zondag aan de ker ken werd uitgedeeld. Het vlug schrift vervolgt ,;Dat wordt door dezen commu nist als voorzitter van de E.V.C. beweerd van mannen als Kardinaal de Jong en onze Bisscli /ipendie voortdurend en manmoedig voor aan hebben gestaan in liet geeste lijk verzet tegen de Nazi_overwel_ digers en die geen gelegenheid lieten voorbijgaan om voor de incest elementaire rechten en de recht matige belangen van de Nederland sche arbeiders en bedienden in de meest moeilijke omstandigheden openlijk en fier in den strijd te treden In het felst van den oorlogsstorm stonden de Bisschoppen in ons mid den. Wel hadden w.ij veel te dra gen, maar Zij droegen 't zwaarste deel! Wel hadden wij veel te lij den; maar Zij leden het meestI Wij wisten dat toen en wij ver geten het nóóit; onze hoogvereerde Kardinaal en onze beminde Bis schoppen stonden op de lires voor de bescherming van onze hoogste gees'e'.ijke waarden en voor de waarachtige belangen van onze ge zinnen, ons volk en ons vaderland! Mede daardoor staat hun oprechte en daadwerkelijke liefde voor de arbeiders en bedienden boven elke verdenking en verdach'making Op die grove heleediging van den communist en voorzitter der E.V.C. Blokzijl past maar één antwoord: de versterking van de gelederen der Ned. Ka li. Arbeidersbeweging; hét bolwerk tegen het communisme. DRIEHONDERD DELFTSCHE STUDENTEN IN DE MIJNEN. Vrijwillige mijnwerkers. Zondagmiddag zijn in Sitlard on geveer 300 studenten van de Tech nische Iloogescliool te Delft aange komen, die voor minstens veerti®* dagen in de Limburgsclie mijnen komen werken, omdat de Techni sche Hoogeschool wegens kolenge. brek is gesloten. Bij liun aankomst in liet Gezellenhuis kreeg ieder per soonlijk een brief van ucn lichter, der der mijnen; waarin hij o.n. zegt: ,;Uw spontane komst naar de mijnstreek 0111 een steentje bij be dragen lo; leniging van, den kolen- nood wordt algemeeri zeer op prijs gesteld. 70 DOODEN BIJ D ANSZA A L-BRAND. lu den nacht van Zaterdag op Zondag is een groote brand uit gebroken in een danszaal te Span_ dau. Volgens sommige berichten zou den 70 menschcn, mcerendeels Duit- sellers; in de vlammen zijn omge komen. Oiuler liet puin vond men ook vier lijken van naar men ver moedt Bril sche' soldalen. Velen wer den toen zij zich door den eenigen uitgang van de zaal trachten t© worstelen; onder den voet gelööpe*. Dc Duitsche brandweerautoritei- ten schrijven de oorzaak van den I brand toe aan liet te hard stoken van drie groote kachels. Van de 700 in het gebouw aan wezige menschcn die deelnamen aan een gecostunioerd bal; konden velen niet tijdig genoeg wegkomen, daar er sleciüs één uitgang was en d© ramen van tralies voorzien waren. Voordat de brandspuiten versche nen was het gebouw reeds uitge brand. De Berlijnscbe radio citeert uit een officieel politierapport; dat liet aanial slachtoffers vermoedelijk tachtig bedraagt. De oorzaak van den brand is nog niet bekend. Men vreest dat liet aantal doodea tot honderd zal stijgen, aangezien velen nog in levensgevaar verkee. ren. In aansluiting op ons bericht in de vorige editie kunnen ^ij U het volgende mededeelen; 1. Opleiding Gezinsverzorgster, Mej. J. Lambermont, Maat schappelijke Werkster, krijgt de leiding van het geheele Gezins- zorgwerk in de Langstraat. De opleiding van de Maatschap pelijke Gezinsverzorgsters zal gaan geschieden in een opleidingscen trum. Dit opleidingscentrum zal worden gevestigd te Waalwijk. De Directrice van. de Huishoud school, Mej. van Slobbe, heeft de volste medewerking toegezegd. Er wordt naar gestreefd om reeds in de maand Maart de opleiding van de eerste 16 Gezinsverzorgsters te beginnen. De opleiding duurt 6 maanden. Na 2 maanden krijgen de meisjes echter reeds halve dagen prac- tijk. Elders in dit blad vindt LI een nadere uiteenzetting over de opleiding. Het is de wensch van de Dio cesane Stichting van de Katho lieke Gezinszorg dat alle adspi- rant-gezinsverzorgsters, die woon achtig zijn in plaatsen van de Langstraat, te Waalwijk worden opgeleid.'De opleidingen te Eind hoven, Helmond, 's-Hertogen- bosch eri Oss zijn dusdanig bezet dat daar geen meisjes uit de Lang straat geplaatst kunnen worden. 2. Plaatselijke organisatievorm. De tewerkstelling van de opge leide Gezinsverzorgsters wordt niet centraal geleid. Iedere plaats in de Langstraat zal een eigen Stichting Katholieke Gezinszorg in het leven roepen. Deze plaatselijke Stichtingen zul len volkomen zelfstandig werken. Over belangrijke onderwerpen zul len de autonome plaatselijke Stich tingen gezamenlijk overleg plegen, doch een Districtsbestuur wordt niet gevormd. In den beginne zal er echter een .uiterst nauwe samenwerking die nen te zijn tusschen de plaatse lijke Stichtingen. Mej. Lambermont zal werkzaam zijn voor de gezamenlijke Stich tingen. Zoodra de eerste opleiding be ëindigd is en het werk in de ver schillende plaatsen wordt uitge breid en geïntensiveerd zullen de plaatselijke Stichtingen in over weging moeten nemen een eigen. Maatschappelijk Werkster aan te stellen. 3. Iedere plaats neme het ïnitia tief. Drunen, Kaatsheuvel, Nieuw kuijk -en Waalwijk zijn bijna ge reed met de oprichting van de plaatselijke Stichting Katholieke Gezinszorg. Wij roepen echter ook de an dere plaatsen op om een eigen Stichting in het leven te roepen. De Diocesane Stichting Katholie ke Gezinszorg denkt hierbij voorafi aan: Heusden, Vlijmen, Haarsteeg Loon-op-Zand, Waspik, Raams- donk en Raamsdonksveer. De Diocesane Stichting denkt met zorg ook aan Dussen, Hank, Geertruidenberg, Made, Zeven bergen, Zevenbergschehoek,Moer dijk en Hooge- en Lage Zwaluwe. Er zal naar gestreefd worden voor deze plaatsen een eigen op lossing te vinden. Voorloopig kun nen meisjes uit deze plaatsen zich aanmelden voor opleiding te Waalwijk. 4. Verantwoordelijke organisaties. De oprichting van een Stich ting Katholieke Gezinszorg dient in iedere plaats zooveel mogelijk te geschieden door de gezamenlij ke standsorganisaties, het Wit-Ge- le Kruis en de charitatieve ver- eenigingen zooals Sint Vincentius- vereeniging, Parochieel Armbe stuur, enz. De Katholieke organisaties heb ben de zedelijke plicht de verant woordelijkheid op zich te nemen „De Echo" naar Indië. Ook het R.K. Thuisfront van Loonopzond besloot de Loon- sche jongens in Indië geregeld per luchtpost „de Echo" te talen zenden, opdnt ze op de hoogte blijven van 't Loonsche en Langstraatsche nieuws. Er zijn nog plaatsen in de Langstraat die dit lot dusverre niet deden en welker jongens ons voortdurend om „De Echo" vragen. STEUNT VOOR HEN ONS A BONNEMEN TEN- FONDS.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1