WIE KUST DE MUMMIE? DE STICHTSE" DE STICHTSE" NIEUWS UIT WAALWIJK EN OMGEVING PRIMA Stikmachine FEUILLETON BEATE WEET, WAT ZE WIL. ROUW KLEDING TE KOOP: Terry en Berry inDB BRIL VAN SULTAN SAR, NICOLAAS DE VRIES, LACHEN! LACHEN! LACHEN! op MAANDAG 17 FEBRUARI 1947. Entrée 1e rang 11.50, 2e rang 11.- De TIMTUR schoenfabriek prettige werkgelegenheid aan mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten: VRAAGT: SNIJDERS, PLAKSTERS, STIKSTERS. Prettige werkkring Ook V/OLLEN DEKENS - VLOERKLEDEN GORDIJNEN ENZ. Wij vragen voor de Langstraat e. o. nog DEPOTHOUDERS en COLPORTEURS. CHEM' WASSERIJ EN STOOMVERVERIJ W A A L W IJ K. van oprichting van de Katholieke Gezinszorg ter plaatse. De nood is groot en onze Ka tholieke gezinnen mogen niet in de steek worden gelaten. Zij die helpen kunnen, móéten ook hel pen. Vooral in de Noodgebieden van de Langstraat is de Katho lieke Gezinszorg een dringende eisch. Als wij spoedig en doeltref fend een Gezinszorg organiseeren met gediplomeerde Gezinsverzorg sters, dan kunnen wij vele Katho lieke gezinnen van den ondergang redden, behoeden tegen verdere demoralisatie. In een ander artikel zal nader op het doel van de Gezinszorg worden ingegaan. 5. Beroep op de Overheid. De overheid heeft de zorg voor het algemeen welzijn van de be volking. De taak van uitvoering van het Gezinszorgwerk is een taak van het particulier initiatief. Dit particulier initiatief beseft haar verantwoordelijkheid en neemt de oprichting van de Ge zinszorg ter hand. De zorg van de Overheid voor het algemeen wel zijn sluit nu in dat de Overheid het particulier initiatief in staat stelt om haar taak naar behooren te vervullen. Daarom doen wij een dringend beroep op de Overheid om het belangrijke werk van de Gezinszorg mede te financieren. Het verheugt ons ten zeerste dat de Rijksoverheid goede verwach tingen in het vooruitzicht stelt voor een bijdrage in de kosten per verpleegdag van circa 25%. Wij durven hopen en vertrou wen dat ook de Gemeentelijke ©verheid belangrijk zal bijdragen tn de kosten per verpleegdag. Uit de houding van de Rijks overheid' kan men opmaken dat het Rijk de Gezinszorg uitermate belangrijk vindt en bereid is daar uit haar consequenties te trekken. 6. Beroep op de Werkgevers. De Werkgevers van de Lang straat worden dringend verzocht om hun steun te geven aan het werk van de Gezinszorg dooi1 voor bij hen in dienst zijnde arbeiders de kosten per verpleegdag te be talen. Het belang van de onderneming gaat hier hand in hand met het belang van den arbeider. Werk gevers kunnen zich voor nadere informaties wenden tot de plaat selijke Stichtingen van de Katho lieke Gezinszorg. 7. De financiering in het alge meen. Indien de Overheid en de Werk gevers hun volle medewerking ge ven dan zal er veel bereikt zijn. Er is dan echter nog niet genoeg bereikt om een sluitende exploi tatierekening te verkrijgen en de garantie te scheppen dat het Ge zinszorgwerk ook in de verre toe komst kan worden voortgezet. Gezinszorg kost geld, heel veel geld en iedere Katholiek zal zijn steentje moeten bijdragen. De Katholieke Gezinszorg doet daarom ook een beroep op alle particulieren om het werk te steu nen door giften en donaties. Het Fonds Noodgebieden van Brabantsch Volksherstel heeft, bij- monde van mej. R. Berkvens van de Diocesane Stichting Katholieke Gezinszorg belangrijke hulp toe gezegd voor het mogelijk maken van de start en van de opleiding. Hoe belangrijk de steun van het Fonds Noodgebieden ook zal zijn, de steun is te gering om de op leiding en het starten van de Ge zinszorg op volkomen zekere fi- nancieele basis te plaatsen. Particulieren in de Langstraat worden dan ook dringend ver zocht om hun financieele bijdra gen te storten bij de plaatselijke adressen. 8. De werving van de meisjes. De werving van idealistisch in gestelde meisjes voor het werk van de Katholieke Gezinszorg is op het oogenblik het allerdrin gendste. De ouders en opvoeders van de meisjes worden verzocht om zich te bezinnen op de belang rijke taak van de Gezinsverzorg ster. Het meisje als Gezinsver zorgster kan idealen verwerkelij ken, kan haar persoonlijkheid uit leven in haar werk, kan gelukkig zijn bij de uitvoering van deze grootsche taak van Christelijke naastenliefde. Wij vragen U drin gend Uw kinderen of leerlingen te adviseeren bij hun beslissing om zich in te zetten voor het ideaal van de Gezinszorg. Helpt mede de Katholieke Gezinszorg te be volken met idealistische, frissche, overtuigd Katholieke meisjes. Laat Uw kinderen of leerlingen de voorlichtingsbijeenkomsten van Mej. Schellekens bezoeken. Ka tholieke meisjes boven 19 jaar geeft U op voor het werk van de Katholieke Gezinszorg. Adressen van aanmelding zijn Mevrouw Wennekes, Gasthuis straat 28, Kaatsheuvel. Dr. A. Bos, Burg. v. d. Klok- kenlaan 41, Waalwijk. Louis van Drunen, Fabrikant, Drunen. Jef de Bont, Aannemer. Nieuw- kuijk. HERVORMDE GEZINSZORG Op 8 Februari j.l. werd te Eind hoven het internaat geopend ter opleidiqg van Nederlandsch Her vormde Gezinsverzorgsters. Bij de opening van dit internaat van de Herv. Gezinszorg werd een overgroote belangstelling be toond door de Rijksoverheid, de Provinciale Overheid en talrijke vertegenwoordigers uit het Her vormde-, Gereformeerde en Ka tholieke organisatieleven. Het ligt in de bedoeling om zoo spoediq mogelijk te komen tot op richting van plaatselijke Stichtin gen van de Herv. Gezinszorg. i Het initiatief tot oprichting van deze Stichting dient genomen te worden door de Diaconieën van de Ned. Herv. Gemeenten, terwijl op medewerking van het Groene Kruis en het Christelijk Nationaal Vakverbond groote prijs wordt gesteld. Inlichtingen worden gaarne ver strekt door: Mej. J. Moerman, Inspectrice van de Herv. Gezinszorg, Oplei dingsinstituut van Ned. Herv. Ge zinsverzorgsters, Ruusbroecklaan 21, Eindhoven. Baron A. van Tuij 11 van Se- rooskerken, Kasteel, Heeze. Meisjes van Ned. Herv. huize kunnen in het internaat te Eind hoven worden opgeleid. De kos ten van opleiding zullen plaatse lijk moeten worden gedragen, doch in de geteisterde gebieden zullen deze kosten tot een minimum kun nen worden beperkt door de be langrijke bijdragen uit het Fonds Noodgebieden v. Brabants Volks herstel, die in .uitzicht kunnen worden gesteld. GEREFORMEERDE GEZINSZORG De Gereformeerde Gezinszorg is nog in' oprichting. Allerwege wordt hard gewerkt om een spe ciale opleiding tot stand te bren gen voor Gereformeerde Gezins verzorgsters. Plaatselijke organi saties en belangstellenden kunnen zich voor nadere inlichtingen wen den tot: Mej. Luijendijk, Lijmbeek- straat 278, Eindhoven. ZONDAGSDIENST 16 Februari 1947. Doktoren: Dr. P. J. A. Lenglet. Apotheek: Nijman. KATHOLIEKE GEZINSZORG WAALWIJK. Op 7 Felu-uari werd te Waalwijk opgericht de Stich.ing Katholieke Gezinszorg Waalwijk. Het bestuur van de Waalw-ksche Katholieke Gc_ zinszorg bestaat uit een vertegen» woordiger van de gezamenlijke standsorganisa ieseen verlegen» woordiger van het Wit.Gele Kruis; een vertegenwoordiger van de St. Vincentiusvereeniging en enkele deskundigen. De samenstelling van het bestuur is als volgt: F. C. Smolders; voorzitter. G. Veltman; vice_vöorzitter. A. Bos, secrelaris. L. van Roosmalen, pen» ningmeester. Pas'oor J. Ras en Piet van Loon; lid. Katholieke meisjes van 20 jaar en ouder die gaarne wat meer zou» den willen vernemen van het Ge» zinszorgwerk kunnen zich wenden tot den heer A. Bos; Burgem. v. «1. Klokkenlaan 41, Waalwijk. Op Wo.nsdag 19 Februari zal mej. Schellekens uit Kindhoven; Maa.schappelijke werkster van de Diocesane Ka.holieke Gezinszorg, een nadere uiteenzetting komen geven over: .Meisjes een schoone laak wacht U bij de Gezinszorg'. Mej. Schellekens zal naast een levende beschrijving van den aard en het karakter van het werk, het idealisme; de offerzin enz. ook in» gaan op practiselie kwes.ies als sa» larieering, unil'orm c.d. Meisjes van Waa.w.ijK houdt dezen avond vrij. De plaats van sanmi» komst zal nader bekend worden ge» maakt. De Katholieke organisaties van Waalwijk worden verzocht zooveel mogelijk propaganda te maken voor de Gezinszorg. Het belangrijkste zal hierbij zijn dat pi,lige idealistische meisjes word.n aangeworven om zich beschikbaar te stellen voor de opleiding tot Gezinsverzorgster. De heer Bos wacht gaarne gillen en donaties in van Ka.liolieken van Waalwijk die de start van het ge» zinszorgwerk in onze plaats willen meehelpt n mogeLijk maken. FABRIKANTENKRING LANGSTRAAT. Het secretariaat van den Fabvi» kan enkring Langstraat kreeg be_ richt dat de bussen niet in v.m. Baardwijk kunnen s oppendaar zij dit alleen mogen bij of om een spoorwegstation. Ook we-rd besloten in een volgend seizoen enkele contact-avonden in Kaatsheuvel te houden. WAALWIJKSCHE KRING VOOR KUNST EN WETENSCHAP. Na Pasclienals Musis geheel klaar is; opent de Kring op Don derdag 17 April met een avond door de bekende danseres Han Rein» beck in een zeer kunstzinnig dans» programma. 29 April: S'efan Askenase; de beroemde Poolsche pianist; geeft een concert met een programma van werken van Scarlatti, Bekhoven; Chopin; Lisz*Debussy. Ongetwij» Md bet muzikale hoogtepunt van dit seizoen. 22 Met: oorspronkelijk bedoeld als sluitingsdatum van dit s^izo^n, 'reedt Cornelia op met ,Ik zie... ik .zie wat j'ij niet ziet'. BIJ HET 75-JARÏG JUBTLé VAN DE HANDBOOGSCHUTTERIJ .EENDRACHT MAAKT MACHT' TE WAALWIJK. In September 1949 was het 7."» jaar t'eleden dat door enkele sportieve luit uit v.m. Baardwiijk een llan-L boogschutterij werd ongericht. Zij gaven haar den klinkenden naam .Eendracht' maakt Macht, cn werd peves'icd in café 't Vosje van den heer Wouter P-'llens; de a,-oatvader van den huldigen kas'elijn van Vosje den heer Wouter Pullens Czn Uit de geschiedenis dezer vereeni» ging val' weinig te vertellen, want de oude documenten en bescheiden ziin door de jaren verloren gegaan. Alleen rest nog het oude vaandel en lie' zilveren koningsschild met inscriptie: Doele Eendragt maakt Magt KONING 15 Sept. 1872 welk eeremelanl elk jaar met het z.g. .Koningschieten' aan den bes ten schutter wordt ni'gorcikt. die daardoor voor den tijd van 1 jaar tot konimr wordt gelcoond. Door bijz-md-re oms'andlgheden was de feesleVikc herdenking uit gesteld cn heeft deze plaats ge vonden op Zaterdag 8 Febr. 1947 en is geheel in intienien kring ge vierd door de leden met hunne da mes. Omstreeks 4 uur verzamelden zij zicli in het clublokaal, waar al aan» stonds een prettige stemming hcerschle. Ofschoon aan dit jubilé lioegc» noernd geen ruchtbaarheid was ge geven; werden bestuur cn leden toch aangenaam verrast door de komst van den Edclachlb. Heer Burgemeester Mr. Lambooy; die als hoofd van de gemeente de ver» eeniging mei dit zeldzaam gebeu ren kwam fcliciteeren. Zijn Edelachtbare onderhield zich geruimen tijd met de feestvieren den cn toonde gropte belangstelling vooral voor de technische zijde van deze mooie en edele handboogsport. In een korle toespraak werd door den voorzitter der feestvierende vereeniging den heer M. v. d. Mee; zijn edelachtbare bedankt voor z.ij_ ne welgemeende gelukwensclien en warme belangstelling. De eigenlijke fees.viering begon echter pas toen omstreeks 7mur de aanwezigen zich in dc feestelijk versierde zaal terugtrokken en door den voorzi.ter liet openingswoord werd gesproken, waarin hij o.m. allen hnrtel.ijk welkom heette en een gezellige avond toewensch'c. Hierna sprak de heer Joh. Kleij» berg als voorzit Ier van het feest» comité enkele woorden; waarna voor liet verdere gedeelte van den avond liet woord was aan den lieer M. Trommelen als leider van den avond. Hel fces'comité dat uit 5 wer kende leden hes'ond, heeft zich uitstekend van zijn taak gekwe en en hun viflt de eer te beurt liet leeuwenaandeel gehad te hebben in liet slagen van den avond. Met zang en voordracht; lo'erij koffietafel, afgewisseld niet diverse attracties; werd de avond doorge» bracli'. Het optreden van den fakir .Slambocl Asjct' viel bijzonder in ''en smaak en het uur van den feestmaaltijd brak maar al te spoe dig aan. Dat dit liet hoogtepunt van den avond vormde; behoeft verd^. geen betoog. Toen het sluitingsuur aangebroken was sprak de lieer M. v. d. Mee als voorzit'er hel slotwoord, waar in hij allen zonder uitzondering dankte die hadden -meegewerkt om dezen avond te doen slagen; o:a. den beschermheer den lieer A. B'-ok; den kastelijn den heer W. Pullens ine' ecli'genoole en hun staf van medewerkers èn de Kok; met een hMzonder woord van d uik aan liet feestcomi'é en den leider van den avond den heer M. Trommelen. ..Eendracht maak Mneht' kan met genoegen on di' jubilé terug zien en gaal met nieuwen; fris_ sclien moed de volgende 25 jaar tegemoet. FEESTAVOND R.W.B. Traditiegetrouw liied* de voctb"!» vereeniging R.W.B. ook dil jaar haar leden een feestavond aan, wel ke zal worden gehouden on Zater dag 15 Febr. a.s. in Thalia. Aan dezen avond znl medewer king worden verleend door het ca_ ha-e+ Ba en E. niet de revue ;,Bont joljjt en yrooVjklieid' en den Iipt Frans van Straten, acco-deoorust. Toegang tot dezen avond hebben: leden en dona'enrs met een dame; de ouders van de leden terwijl aan loden heneden de 16 irnr s'echts toegang wordt verleend onder ge leide van hun ouders. De lieer v. Bracht is zoo be reidwillig geweest dc tapgelegen- beid van zijn zaal voor dezen avond af e slaan aan den heer C. Smol ders. Het aanvangsuur is bepaald op 7.80 uur rn gezien lie' groo'e p-o_ 'gramma wodt aan belangstellenden beleefd verzoclit tijdig aanwezig te zijn. IIc+ bestuur rekent op al ler o"komst; daar bet weer een geze'lige, ouderwe'selie R.W.B— avond belooft te worden. ACTIE_COMITé .JULIANA*. De tooneeluitvoering; uitgaande van bet actië_comr'é .Juliana' en gegeven door Baardwijks Tooneel, VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN Vertuald door Angelica van Hest. Weet u dat zoo precies? Ja. En u vraagt tweeduizend Clii_ leensche pesos voorschot voor hem? Ik denk; dat mijnheer Dom huis ze noodig liecft. U vraagt tenminste zelf geen ▼oorschot. Ik krijg de tweeduizend drie honderd peso terug, die ik betaald heb voor de concessie die nu dooi de firma wordt overgenomen. U hebt blijkbaar vermogen. Waarom doer u liet zaakje niet al leen De lieer Kurwood liad ondertee kend cn schoof Beate het contract toe. Omdat de tweehonderd Clii_ leonsche pesos die ik nog bezit; daarvoor niet 'geheel toereikend eouden zijn geweest. Kurwood lachte. Met dat beetje geld achter u durft u zoo op te treden? Hadt u mij laten gaan? Ook Beate was vergenoegd. U zoudt niet zijn weggegaan. O zoudt immers niet uit Buenos Ai res naar Santiago gekomen zijn, als u niet vast beslo'.en was ge weest. U zou trouwens licel onver- s'.andig hebben gedaan; als u zich dc verdiensle had laten ontschieten. We zullen het contract nota rieel laten vastleggen. Dat zal zeker noodig ziijn. Kurwood stond op. Ik weet niet of wij er goed aan hebben gedaan deze zaak aan te pakken, maar u bent in ieder ge val de rechte persoon em, er wat van te maken. Beate knikte. Daarvan ben ik ook overtuigd. Ze wendde zicli tot Egon: U gaat toch mee; waarde di recteur? Hoe bedoelt u: directeur? Zij haalde wanhopig dc schouders op. Nu weet die man nog niet eens dat hij sinds vijf minuien onze technische directeur is! Geef liem maar het bedongen voorschot, dan zal hij liet wel begrijpen. Hoe vroolijker Beate met den di recteur omsprong; des te verlege- ner werd Egon. Eindcliijk stapten ze in de auto en gingen naar den notaris. HOOFDSTUK XXV. Den volgenden dag stond tot groo_ tc verbazing van de vaste klanten Bcac nie' meer bij den ijswagen. Miss Klc.inwaclilcr verkocht de wafels alleen. Er word rusteloos gewerkt. In één van de hoofdstraten, in de Rue de 18 Scptembro stond toevallig een leegstaand huis met geschikte ach tergebouwen. De lieer Kurwood had een bankrekening geopend en bleef voorloopig zelf ook nog. Spoedig was een kantoor ingericht. Beale zat achter de schrijftafel en com. mandeerde. Meubelmakers; schilders; behnn. gers kwamen; in den luin werd een werkplaats ingericht; alles werd onder de oogen van de .cheffin? gemaakt. Schilders ontwierpen een groot uithangbordeen geweldige ijsbeer; onder Egon's leiding voor zien van clcclriscli licht, met daar onder het opschrift ;Cliilccnsch_Oostenrijksclie con sumptie ijsfabriek. De machines werden telegrafisch besteld. De lieer Kurwood holde van dc ccne officieelc persoonlijkheid naar de andere om de inklaring te bespoedigen. Koperen ketels kwamen; op de binnenplaa's werd een oven ge bouwd om wafels te bakken; tot deze klaar was, werd eenvoudig een bakkenij gepacht. Onder Bealc's verstandige leiding die iedere tegenspraak ontwapende met een glimlachje; werd er koortsachtig gewerkt. Een maand verliep. Dagelijks werkten Egon en Reale naast el kaar en tocli hadden ze nog bijna geen enkel persoonlijk woord met elkaar gesproken. Vluchlig elechts en z.'-o beknopt mogelijk vertelden ze elkander hun ervaringen. Ove rigens waren ze slechts mijnheer Egon Domhuis en juffrouw Beate Sercnus voor elkaar. Reusachtige advertenties in alle couranten; aanplakbiljetten op alle hoeken. Een heele schaar jongens droeg groote borden door de stra ten. De ijsbeer! De ijsbeer komt naar Santiago En toen gingen op een middag de deuren van het nieuwe bedrijf open. Vijftig keurige; grappig be schilderde kleine ijswagen'jesalle precies zooals het eerste; kwamen in een lange rij naar builen. Bij leder wagentje liep een meisje; al len waren in hetzelfde liclvtrose zomerjaponnetje gekleed. Vijftig jongens in molrozenpakjes duwden de wagens die zich over liecl San tiago verspreidden, terwijl een groote rose auto van straat tot straa-» reed en steeds nieuw ijs aan voerde. De eerste avondMet gloeiende wangen had Beate afgerekend; ze zaten nu met elkaar in de patio van een hotel. De heer Kurwood wreef zich in de handen. Dat wordt een goed zaakje! En of! Hij zag Beate aan. Juffrouw Serenus; als ik niet getrouwd was en een oude kerel ik zou u direct nemen. Beate glimlachte raadselachtig. Ik zou u nie* kunnen trouwen. Jammer dan moest u toch eigenlijk maar met mijnheer Dom huis trouwen. Egon werd eerst verlegen; t«en zag hij Beate «trak aanu Ik zal nooit van mijn leven nog eens trouwen. Dat ;»nog eens' hoorde Kurwood niet, want Beate zei; terwijl zij Egon eveneens aanzag met een over moedig lachje: Dat zou ook absoluut onmoge lijk'rijn dal ik met mijnheer Dom huis trouwde. Kurwood vroeg verbaasd: Waarom onmogelijk? Ik ben namelijk al vier maan den met mijnheer Domhuis ge trouwd. Wij hebben liet beiden echter volkomen vergeten; da^ir 't zoo maar terloops gebeurde bij on ze landing in Buenos Aies. Om dat te begrijpen ben ik te dom I Voor de laatste maal verleide Beate dc geschiedenis van haar hu welijk. Een dolle historie! Wie zou nu nog niel in een voorzienigheid ge_ loovenMaar wacht eens jonge da me, nu heb ik u gevangen! Het heele contract is ongel^HgU licbl ondcrleckcnd met Beate Serenus; dus me een valsclien naam. Dat hindert niet, mijn rfian heeft mee onderteekend. U bent bet meest verbijsteren, de persoontje dat ik ooit ontmoet heb. Dat hindert niet als we sa men maar zaken kunnen doen 1 In ieder geval spraken Béate en Egon in de toekomst niet meer over scheidon en Beate Serenus was nu eenmaal een. meisje; dal wist wat ze wilde! EINDB. was slechts matig bezi dc zal hieraan wel d weest. Den bezoekers teleurstelling; dooide kondigde opvoering neelspel ..De Vreemd toon Coolen niet kon gens ziekte van een ver.olkcrs. Gelukkig had Baard meer pijlen op zijn 1 sluk ,;Inkeer' wnnrnu dc vorige Zondagen w cn dat wederom een king kreeg; waarover, vol lof waren. t lit. De kou- diet zijn ge- machtie een de aange- n het too- leng' van An. lorgaan we. loofdrol- BI BARAK-CONCURS. Werd voor den aan concours geschreven wachtingen liieomtrer gespannen waren; he tic eerste beide dage; zelfs de grootsle optin nen droomen. En dat danks hevige koude gladde straten; die li en van v. Cromvoirt aangenaam maakte, te echter een sfeer; beid van buiten dra Ondanks de overgr misschien was het da ten kwamen er geei uit de Bus. Daardoor i volkomen open. Zaterdag en Zondag uur rijn de laatste dag teekenen wijzen er op nlng nog heviger za het bezoek oversel pi organisatoren zijn speciale maatregelen ledereen op de vlugst ni'-r in de gelegenlu 1 zijn kansje naar de ri'-iizen te geven. s'aa' in het middclmu rijke liefhebbers. En BIOSCOOPPROG Geef 'm de s iren. Van Vrijdag t.m. M; het Luxor-Theater als programma de Ameri G"pf 'm de sporen en Castello. Het is een heele gel nis wan'1 di» komieke in verzeild raakt. Een weldadigheids de revolvers: een P'an en een Indianen slo'te een heele troen te paa,-d nch»er een met Abba't en Castell in deze humoris'isch alles weer on ziin pr Toegang alle leef;ij BTLJARTE Zondag j.l. speelde i hoeven de Waalwij kampioen TOP 1 e tegen KOT 2 uit W kam ioenscliap distr. 2e klasse libre. De uitslag is als vlgt: TOP—KOT A. Timmeriu«nsde Tond ijks Tooneel og; n.l. het het de bel- opgetreden lotte vertol- Ie bezoekers mg van het lat de ver- zeer hoog bezoek dat kwam had st niet kun» ïog wel on_ en spiegel- gaan naar i niet direct en heersch» alle narig- cd vergelen. drukte aan te wij» hooge scores de strijd nog pan 7 tot 10 Alle voor_ lat de span- worden en id. Door de (jin ook nog etroffen om manier ma te s'ellen itCst frnnto Cromvoirt van de tal- recht. AMMA. mdag brengt 'astenavnnd- lansche film met Abbatt r geschiede- luo nu weer "o: knall"n» li"in"nhoofd- ruid en ten- Indianen die to nanzï'ten er in. Doch film komt itjes terecht, en. r. café J. Vrij- sclie biljart— weds; rijd ;pik om liet t Langstraat 100 33 Th. v. d. Zande Th.Berkc mans 10052 J. VrijhoevenKomn J. v. d. Griendt—Fit A. v. VelthovenKuil Iloogs'.e serie TOP: Timmermans Berkelmans :rs 75G5 ers 6575 cn 75—47 24. Hoogste serie KO' 14. A.s. Zalerdag zal in te Waspik de reva plaats vinden. Wie zal worden? Kunnen we kans geven? Ze staat Ier niet slecht voor. café Roovers ichcwedstrijd er kampioen 10 P nog een Maandag speelde TÓP 2 kam pioen van de 3e klhsse librc A tegen Eendracht .1 kampioen derde klasse libre B.- Beide ploe gen waren uit Waalvijk. De uitslag is als v TOP 2—Emidracht 3. J. Slaat»Maas I. .v. Amersdorferd Fr. VcrdonkM. Troi ■I. Baal B. Bestors G. v. d. ZandeFr. de Hoogste serie TOP Igt: 75—75 Kloe 7531 unelen 7550 75—60 Poffer 75—28 S'aa's 15. Hoogsie serie Eendriéht: Maas 13. re*urn_match afé 't Vosje, kans; of zal :n Eendracht LOTERIJ. 3 Febr. 1947. 11564 16424 0095 cn 20181 4 Febr. 19*7. 18622 1000. A.s. Zaterdag zal de gesn-cld worden in TOP 2 maakt de bestv het nog tegenvallen de serkste blijken? NEDERL. STAAT Tekking van Monndag No. 12182 10000. Nos. 2186 8698 103 19128 iO 1000. Trekking van Dinsdaj Nos. 3858 7S08 - Trekking van Woensdag 5 Febr. '47. Nos. 7640 en 19593 1000. Trokkm"- van Donderljl. 6 Febr. *47. No. 6858 1000 week^remie 30000 No. 5779 f 15000. Nt>. 4569 1500. Vo. 7986 1000. Trekking van Vrijdag| 7 Febr. 1947. No. 16857 met premie 3000. SPRANG. 40 jaar lid van Excelsior. De heer Ant. Janson alhier her dacht .dezer dagen tyt feit dat hij 40 jaar werkend lid Ivan de Chr. Gemengde Zangvereniging Ex celsior was, waarvail hij vele ja ren als bestuurslid j en penning meester fungeerde. Op de repetitieavpnd der ver eeniging werd dhr. janson bij mon de van den voorzitter gehuldigd, die hem in welgekozen woorden dankte vc or wat hij Ivoor de vcr- eenigir.g had gedaanlen hem een cadeau in den vorm van een prachtige stoel aanbiod. Prot. Chr. 1 -B S. De bijeenkomst ir| Sprang ten behoeve van de fi oprichting zijnde Prot. Chr. H.B.S. voor Waalwijk en Omstreken, gaat a.s. Vrijdagavond 14 Febr. niet door. Het bestuur vond het raadzaam deze bijeenkomst uit te stellen tot eind Februari of begin Maart. De juiste datum zal nog nader be kend gemaakt worden. CAPELLE. - Zooals bekend zal lialf April a.s. in het wijkgebouw van de vereeni ging ,',Het Groene Kruis' voor de gemeente Sprang-Capelle; uitgaan de van de Prov. Noord-Brabantsche vereeniging ,Het Groene Kruis' een cursus beginnen ter opleiding voor kraamverzorgster. Het Groene Kruis is geen onbe kende. Onnoodig te zeggen welke plaats het bij het Nelerlandsche volk inneemt. Wij denken aan de wijkverpleging, uitzending van zwakke kinderen naar koloniehui zen en van tuberculose_patiënten naar sanatoria; consulta'ie_bureaux voor zuigelingen en kleuters, zorg voor lichamelijk gebrekkigen en geestelijk misdeolden. Waar de volksgezondheid kan worden be vorderd; vindt het Groene Kruis ziijn taak. Onze volksgezondheid heeft in de achter ons liggende oorlogsjaren zeer geleden. Deze schade moet hersteld worden. De eers'e stap 'ot dit herstel begint bij de bescher ming van de jonggeborene. Door goede organRa'ie wordt het in de forkomsl mogelijk iedere mo». der deskundige hulp te verleencn bij en na de geboorte van haar kind. Tenminsle, wanneer een voldoend aantal leerling-kraamverpleegsters zich aanmeldt voor de door de Provinciale Vereeniging van het Groene Kruis te organiseeren cur sussen ter opleiding voor kraam. verzorgs'er In de opleidingscentra's te Eindhoven; Woudrichem en Sprang-Capelle. Voor jonge vrouwen en meisjes van 21 lot 40 jaar uit onze gemeen te en naaste omgeving, bezi-ld met lust tot aanpakken cn zich een levenspositie kiezend waardoor zij kunnen medewerken aan het wel zijn der moeders in Brahan'; vormt de cursus in onze gemeente een prachtige gelegenheid opgeleid te worden to' een mooi, specifiek vrouwelijk beroep. Naar men ons mededeelt kan men inlichtingen omtrent opleiding; als» toekoms.ig beslaan als gediplomeerd kraamverzorgster inwinnen bij het bestuurslid van de Prov. Noord- Brabaiu sclie Vereeniging ,,llet Groene Kruis' Mej. P. J. Rijken C 133 te dezer plaatse; alwaar men zicli ook kan opgeven als leerlinge dezer cursus. Voor de Ned. Ilerv. Jeugdver» ccnigingen alhier hoopt a.s. Don derdag 13 dezer des avonds om 7.30 uur als spreker op tc treden Ds. II. K. van Wingedcn uit Delft, tl ie zal spreken over .Sleuven en eeu wig leven'. In den loop van liet vorige jaar werd de haven alhier aangedaan door 83 schepen niet een totaal- inhoud van 5681 ton. liet drukste scheepvaartverkeer had plaats in dc maand December, toen 14 sche pen binnenliepen met een inhoud van totaal 1025 ton. Het aantal in_ cn uitgaande schepen in dc Lahbegatsclie haven bedroeg bedroeg 77 met een in houd van totaal 5455 ton. Ook in deze hityen was dc maand Decem ber de drukste maand mei 13 sche pen met een totale inhoud van 1025 ton. De Organis'enkring in den Ring 'sGrcvelduin-Capelle van Ncd. Her vormde gemeen cn houdt a.s. Za terdag 15 dezer in de Ned Herv. kerk te Waalwijk een vergadering; waarop aan de orde komt een in leiding over: orgel, orgelspel en orgelmuziek in Lullier's dagen; als mede orgelspel dooi' den organist H. van der Hammen. Bij het te 's Gravenliage ge houden examen voor marconist bij de koopvaardij slaagde onze plaats genoot de heer P. Christ Mzn. DONGEN. Het nieuwe Kïeni-Seminarie van liet Bisdom Breda zal wederom op Ypclaar te Breda worden gebouwd. Reeds is de onderbouw aanbesteed onder arcliitcc.uur van den lieer J. Saveiiiije. De gemicnte Dongen zal de kosten van de nieuw te bou wen kapel voor haar rekening ne men, waarmede een b drag van 100.000 is gemoeid. Reeds werd door de b"vo,Kf 68.000 voor dit doel bijeengebracht. GEERTRUIDENBERG. Fancy Fair verwachtingen ver overtroffen. Zaterdagmiddag om 3 uur werd de fancy fair voor de kinderen opengesteld. De toegezegde muzi kale wandeling door de harmonie Apollo, kon door de weersomstan digheden niet doorgaan. In een minimum van tijd was het groote, mooi versierde en heerlijk verwarmde gymnastieklokaal van het parochiehuis, met vroolijk lachende kinderen gevuld. De grootste attractie voor de kinde ren waren de grabbeltonnen, waarop dan ook spoedig een mas sale aanval begon, met het gevolg, dat de grabbeltonnen gauw ge plunderd waren, doch even snel werden ze van nieuwe leuke ca deautjes voorzien. De officieele opening vond plaats des avonds om 8 uur door den edelachtb. heer J. Bianchi, burgemeester, die hiertoe door het comité was uitgenoodigd. In zijn openingswoord verklaar de de edelachtb. heer burgemees ter volgaarne aan de uitnoodiging te hebben voldaan, temeer daar 't een zeer sympathiek doel beoogt, n.l. de uitbreiding van de huis houdschool der Eerw. Zusters. Spreker wees verder op de groo te waardeering, die de Eerw. Zus ters hier ter plaatse voor haar veelzijdig werk ondervinden. Hierna ging den burgemeester in op het doel dezer fancy fair, de uitbreiding der huishoudschool, waarvan de vele en goede vruch ten reeds lang bekend zijn. Hij sprak de hoop uit, dat spoedig 'n officieele huishoudschool in de stad zou verrijzen. Vervolgens wijdde spreker uit over het groo te nut van een dergelijke school en het groote belang ervan voor het gezin. Spreker legde verband tusschen gezin en maatschappij. Is het gezinsleven goed, dan ook is de maatschappij goed; en het ge zinsleven is afhankelijk van het huishoudelijk kunnen der vrouw. In dit verband wees spreker ook nog op de voorbije oorlogsjaren, waarin de huisvrouwen vaak won deren hebben verricht met de zeer bescheiden middelen die hun toen ten dienste stonden. Ook bezag spr. het van een ander standpunt, n.l. de liefde van den man gaat door zijn maag en dat valt niet te onderschatten. Daarom jonge mannen, richt een bond op, en neemt in de statuten op, dat men nooit met een meisje trouwt, dat niet op de huishoudschool is ge weest. Tot slot sprak de burgemeester den wensch uit, dat de fancy fair aan de verwachtingen mocht vol doen, ja, overtreffen, en verklaar de hierna de fancy fair voor ge opend. Sedert dat moment werden de attracties door de liefhebbers be zet en zijn bezet gebleven, tot de sluiting toe. Vooral het rad van avontuur had het druk. De heer Vleftimix wist de mooie en nut tige prijzen wel zoo te recomman- deeren, dat de RightOh girls, die spontaan hunne medewerking ver leenden, vlot de loten konden ver- koopen. Weinig aanbeveling was er echter noodig, toen een liter- sche flesch oude Klare de prijs werd, waar de Zeer Eerw. heer pastoor de gelukkige eigenaar van werd. Het verloflokaal, dat in een In dische theetent herschapen was, trok vele der honderden bezoe kers, om onder de palmen een geurig kopje thee met een fijn ge bakje te gaan gebruiken, en dat alles onder het genot van een heerlijk stukje muziek, waarvoor de te verloten Waldorp zorgde. Het roodachtige licht gaf nog een aparte sfeer, een sfeer van gezelligheid. Ook hierin was nog een bijzondere attractie. In een af gescheiden hoekje zetelde n.l. de mysterieuse Oosterling Djarda' Mefesto, die de gave bezit in de toekomst te kijken. Velen wilden gaarne weten wat hen zooal bo ven het hoofd hing, doch de Oos terling was wel zoo wijs er geen gedesillusioneerd te laten gaan, ieders toekomst was mooi, niets dan rozengeur en maneschijn. Het was er zeer druk en gezel lig Reeds bijna 1000 personen hadden Zaterdag de fancy fair bezocht en in totaal Zaterdag en Zondag niet minder dan 3500 be zoekers. Het is dus een overweldigend succes geworden, dank zij het schitterend organisatorisch werk van 't Comité en niet minder de waardeering die men heeft voor de Eerw. Zusters en 't doel dat met de fancy fair werd beoogd. De heer Vlemmix heeft dan ook namens de eerw. moeder-overste hartelijk dank betuigd voor dit succes. De prachtige Waldorp-radio viel ten deel aan Petrus Vermee- ren, Zuidwal.47, Geertruidenberg. Donderdagavond werd door het Hanks cabaret gezelschap in de Bioscoopzaal van den heer Baars een avond gegeven. De zaal was tot de laatste plaats uitver kocht en velen moesten teleur ge steld worden. De avond kenmerkte zich door een bonte afwisseling van zang, spel en muziek. De spelers waren in topvorm. De kwinkslagen en geestigheden waren niet van de lucht, terwijl zij in alles zeer be schaafd waren en bleven. Voor namelijk de Indische schets was keurig en maakte oo het publiek een diepe indruk. Ook het décor was goed verzorgd. Het kleine Hank mag zich ge lukkig prijzen met een dergeliik gezelschap, dat zooveel grootsch tot stand weet te brengen. Voor de vele bewijzen van deel neming ons betoond bij het over lijden van onzen geliefden echt genoot, vader en grootvader den Heer Al BERT PIETER MAI'EPS, betuigen wij onzen oprechten dank. Uit aller naam, Wed. E MAIJERS-'T HOOFT Waalwijk, Februari 1947. Besoijenschestraat 45. OPENLIJK DANK aan God voor verkregen gunst op vooisptaak van O.L.V. van lourdes, Kleine 3 hcresia v. h. Kindje jezus en H. Antonius door het hidden van den kracht- dadigen Noveen der 3 Wees gegroeten. wordt bij ons binnen 24 uur diep zwart geverfd. Chem. Wasserij en Ververij „DE STICHTSE" WAALWIJK. Klasse 31—21, Merk Singer. Te bevragen Burgemeester Smeelelaan 26, WAALWIJK, na 6 uur •ji j De voorspelling van Hassan.dat het de vrienden wel zou gaan kwam op merkwaardige wijze uit. Dc spi's van dc minaret brak door de val van het stenen onderstal cn bleef rusten op het half gckraak'e vaaruigje. Het touw; waarmede dit plate schuitje lag vastgemcerd; knapte cn langzaam cn statig dreef de minaret weg over het meer. De vrienden die de schrik van de val spcedig te boven waren, keken ver baasd uil het venster. Ik houd van spelevorcn op een Perzisch meer; zei Berry. Als kind wenste ik al in de spits van een minaret te varen; zei Hassan terwijl li ij een paar danspassen maakte. Dc Sirdar zei niets. In plaals daarvan haalde hij een kleine ivoren fluit voor den dag. Hij poe'sle liem zorgvuldig op aan zijn burnoes. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, Weduwnaar van ESTHER MARIA RIENSTRA. in de gezegende leeftijd van bijna 87 jaar. SNEEK, 7 Februari 1947. Kleinzand 57, Waalwijk, G. J. DE VRIES J. S. DE VRIES—OLiJHOEK en Kinderen. Sneek, TH. P. DE VRIES B. M. DE VRIES—BRöRKEN Kinderen en Kleinkinderen. M. S. VAN BERGEN—DE VRIES Kinderen en Kleinkind. N. J. DE VRIES E. L M. DE VRIES—DEKKERS en Kinderen. P. f. DE VRIES M. J. A. DE VRIES—BRENNINKMEIJER en Kinderen. De Plechtige H Mis van Requiem is opgedragen Dinsdag 11 Februari te 9 uur in de Parochiekerk van den H. Martinus te Sneek, waarna de begrafenis op het R.K. Kerkhof aldaar. Bij de haropening van de groote Concertzaal van de R.K. Werklledenvareeniging brengt D.V.S.V. een echt CARNAVALSNUMMER Oer-komisch blijspel in 3 bedrijven door LEX KARSEMEIJER. Aanvang 8 uur precies. Plaatsbespreken Zondag 16 Februari van 12—2 uur in het Café van de KK Werkl edenvereeniging. Mocht eventueel de uitvoering door het vieren van den Nationalen Feestdag niet kunnen doorgaan, dan wordt deze op DINSDAGAVOND 18 FEBRUARI gegeven. biedt in vrolijkelichte en goed verwarmde fabrieksruimten, Goede sociale voorzieningen op elk gebied Voor geschoolden en voor niet geschooldenna gebleken geschiktheidVASTE POSITIE. LINÉ LEDER WARENFABRIEK Fa. G E B R. VAN GASTEL KAATSHEUVEL «9 verzorgt al uw kleeding. Zoowei stomen als verven MOMENTEEL VERVEN WIJ WEER ALLE KLEUREN. II

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 2