I De Echo van hef Zuiden nette Winkeljuffrouw 500e NEDERL. STAATSLOTERIJ. Piet Klerkx, Opklapbedden* |\/|USIS SACRUK/i Vermogensaanwasbelasting. één- en tweepersoons Overledersnijder. SMEDEN, LASSCHERS, BANKWERKERS IJZERWERKERS Oe Koning dsr Klaploopsrs De Lila Domino Nit handig Burgermeisji HIEliWS UIT WAALWIJK Ell 8MB NIEUWS UIT KAATSHEUVEL Gevraagd: Ïïi Levensmidcietenbedrijf „D E SPAR TH. VAN KEMPEN, St. Antoniuwtraat 6^ W a a I w ij k Gevestigd nieuw kantoor Begin van den verkoop 17 Februari. LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE COLLECTRICE: J. VAN DOOREN, Grootastraat 194 W A A L W IJ K. voorziet U van Grooiestraai 222 - Waalwijk. Zit-Slaapkamer H U W E L IJ K. SEDERT 1889 VOOR ALLES, KWALITEIT!!! Besteed Uw bon voor de beste specialiteits-producten De meest-vakkundig verzorgde Koffie's en Theeën!!! speciale aroma-behoudende cartonnages. 500 e STAATSLOTERIJ, Accountantskantoren P. J. J. MAAS GEVRAAGD GEVRAAGD: EN No. 13 ontslag. bond van waterschaps- ambtenaren in nederland lezing en film. „lekkere" worst. aanrijding. eerecomité tentoonstelling „nederland in oorlogstijd". I Vanaf heden kunnen loten besteld worden, ook per post. o Eigenaar: J.N.B.H. BOERS WAALWIJK TEL. 9 14-15-16 Februari presenteeren wij U Toegang 14 jaar. Maandag 17 Februari Toegang 1 4 jaar. Gepensloenoerd echtpaar, zoekt gedeelte van huis of Zift- en Slaapkamer met gebruik van keuken te Sprang of Vrljh.-Cap^'|f# omgeving. Pr| r 5ïh G. PÖNNE, Jan van 65, Amsterdam (W.) Een prima HANDZWlKKER vraagt thuiswerk. Herren of damesschoenen. Adres te bevragen bureau dezer of druk. „Excelsior" Kaatsheuvel. heeft nog tijd beschikbaar voer loonend werk aan huis. Brieven onder No. 1718 aan het bureau van dit blad. Gevraagd door Heer te Waalwijk of omgeving. Brieven onder no. 1719 bureau van dit blad. EenzameOok voor U is er een oprechte ievenskameraad. Ga toch eens vertrouwelijk praten, of vraag huisbezoek bij een der adressen der Vereenigde Nederlandsche Huwe- lijksbemiddelinuskantoren, geheel oneer vrouwelijke directie en succes vol bemiddelend vuor jong en oud, van elke stand en geloof, dus ook voor U. Spreekuren dag. 2—5, ook Zat. en Zondag, 's Maandags ge sloten. „Excelsior" Hoofdkantoor Ministerpark 18 a, HILVERTUM. Kantoor te Tilburg: NIEUWE BOSSCHEWEG 92. Een eirjvn huis is ook binnen Uw bereikU behoeft daartoe slechts gedurende enkele jaren een bescheiden bedrag per maand te sparen hij de ROHYP, Neerland's oudste en grootste bouwkas. Vraagt eens om bijzonderheden. Districts-lnspecteui*: N. Th. RUU ER, Kruisstr. 31, Den Bosch, Fel 8427 Vanaf heden verpakt in De verkoop der loten vangt aan op 17 Februari. De trekkingen 2 4 Maart d. a.v. Loten verkrijgbaar bij N. VAN DELFT, WAALWIJK, Parallelweg 13bb PRIJS PER 1/20 LOT F 4.- OP DONDERDDAG 13 FEBRUARI A S. wordt voor alle belanghebbenden EEN ZITDAG gehouden in Hotel H. SMIT, Peperstr. 25, Kaatsheuel. Komt U met Uw moeilijkheden tot ons. Accountant-belastingadvise urs Leraar Boekhouden M. O. BREDA, Marksingel 27. RAAMSDONKSVEER, Hoofdstraat 5. Fa A. M. BROKX - KAATSHEUVEL, Schoenfabriek Verlengde Hoofdstraat 69. voor een zich te Geertruiden berg vestigende landbouwwerktuigen industrie Loonen overeenkomstig vastgestelde normen. Gelegenheid voor jongens van 16—18 jaar om tot SMID te worden opgeleid. Gegadigden gelieven zich te melden op^Zaterdag a.s. 15 Februari, tusschen 2 en 5 uur in Hotel JANSSEN, tegenover het station te Geertruidenberg. Donderdag 13 Februari 1947 Door den minister van Justitie is uit den politiedienst ontslagen M. P. Kuijpers, agent van politie alhier. afd. Noord-Brabant en Limburg. Op Zaterdag 8 Febr. j.l. hield de Bond van Waterschapsambte naren in Nederland afdeeling N. Brabant en Limburg, eene alge- meene ledenvergadering in Hotel ,,De Beurs" te Breda. De opening geschiedde door den voorzitter Ir./J. Krugers, die de aanwezigen een hartelijk wel kom toeriep. O.m. werd besloten het bestuur te doen bestaan uit vijf leden. Door den secretaris werd een overzicht gegeven van het bonds- Ieven; door den penningmeester werd het finantieel verslag gege ven. Vervolgens wrd .overgegaan tot de verkiezing van het bestuur. De zittende leden hadden hun mandaat ter beschikking gesteld. Ingekomen waren tien candidaten, welke vóór 4 Febr. moesten zijn ingediend bij het Dagelijksch Be stuur. Eerst werd overgegaan tot de verkiezing van een Voorzitter. Met algemeene stemmen werd Ir. J. Krugers te Tilburg als zooda nig herkozen. Tot leden van het bestuur werden gekozen de heeren H. P. van Arendonk (aftredend) (Waterschap ,,De Bovenmark") te Breda: J. R. van Dongen (Wa terschap „Het Zuiderafwaterings kanaal") te Waspik: G. Jaspers (Waterschap „De Maaskant") te Ravenstein en L. Hoppenbrou wers (Waterschap „Royale Pol der"' te Klundert. Door Ir. van Drimmelen werd voorgesteld Ir. Krugers aan te wijzen als afgevaardigde voor de vergadering van het Hoofdbe stuur: hiermede ging de vergade- rina accoord. Nadat nog enkele punten wa ren besproken sloot de voorzitter déze vergadering. Op Maandagavond 10 Febr. 1946 werd door Automobielbedrijf „De Langstraat" in Musis Sacrum een filmavond gegeven. Hiertoe was het geheele autorijdend pu bliek van Waalwijk en omstreken uitgenoodigd. De heer Pot sprak voor de behoorlijk gevulde zaal een kort openingswoord, waarna door den heer van Olffen een in teressante uiteenzetting werd ge geven van het werk aan de loo- pende band. Spreker deed duide lijk uitkomen, dat in het werken aan de loopende band niets on- menschelijks schuilt en somde de voordeelen van deze werkme thode op. Hij memoreerde vervol gens dat Henry Ford door het beschikbaar stellen van zijn ken- pis, menschen en materiaal, een niet onbelangrijk aandeel had het winnen van den oorlog en lichtte daarna de te vertoonen films toe. Als eerste rolprent bracht de Nederlandsche Ford Automobielfabriek ons een over zicht van de productie van Ford Automobielen in de fabrieken aan de River Rouge, waar in vredes tijd duizenden Fords werden ge boren. Geleidelijk zagen we uit de ruw aangevoerde grondstoffen on derdeden groeien en aan het einde rolden de complete nieuwe wagens van de lijn. Ter onderbreking van het gevulde programma werd een kwartiertje gepauseerd, waarna tenslotte nog een reis werd ge maakt naar de opgerichte Ford fabrieken te Willow Runs. In zeer korten tijd werd daar een fabriek opgebouwd, die haars gelijke in de wereld niet vindt. Gedurende de jaren 1941 1944 rolde uit deze enorme fabriek ieder uur een viermotorige bommenwer per, bestaande uit meer dan een millioen onderdeelen. In de schier eindelooze hal stonden de in be werking ziinde vogels achter el kaar, terwijl door nijvere handen de verschillende deelen aan elkaar werden gevoegd. Evenals in de fabrieken aan de River Rouge ge schiedde dit op de meest nauw keurige wijze in den kortst mogelij ken tijd, zoodat de gereedgeko men producten ruimschoots volde den aan de daaraan gestelde ei- schen. Aan het einde dankte de directie alle aanwezigen voor hun belangstelling en besloot daarme de deze leerzame en genoegelijke avond. KOPPERMAANDAG. Het „Koppermaandag"feest werd 1.1. Maandag door de drukkers van 't district den Bosch op zeer bijzondere wijze in eere hersteld, n.l. door de gezamenlijke patroons en arbeiders der bedrijven met hun echtgenooten. .Ten half acht kwam het gezel schap uit 's-Bosch en omgeving bijeen in Casino aldaar in een aantal van 893 personen. Als gasten waren tegenwoordig mr. H. Loeff, burgemeester, en wethouder van Soestbergen van den Bosch, de voorzitter der fe deratie der Drukkerspatroonsbon den, de heer Jos Cleerdin, de voorzitters der drie' arbeiders-or ganisaties e.a. De heer A. Nooijen, voorzitter der feest-commissie, opende den feestavond met een hartelijk wel kom en wees op deze nieuwe uiting in de bedrijfsgemeenschap, welke men telkenjare hoopt te her halen. Daarna werd door de Kleine Komedie het allerkoddigst blijspel „Patsy" opgevoerd. wat een enorm succes had; de opvoering en verzorging was in elk opzicht schitterend. De bedrijven werden afgewisseld door prima muziek van de band Bart van IJsselstein, die ook in den verderen avond de dansmuziek verzorgde. De danspartij die daarna volgde had natuurlijk groote belangstel ling en men leerde elkander nu ook eens van andere zijde ken nen. De vreugde Werd aanzienlijk vergroot door de goed verzorgde tractaties en de vele speciale dansen, verlotingen enz. Kortom, 't was een allerprettig ste avond, die in alle opzichten slaagde tot ieders groote levreden- hide en die niet zal nalaten van goeden invloed te zijn op 't be drijfsleven en bedrijfsrust in de grafische industrie, waarvoor hij dan ook is opgezet. De feest-commissie had alle eer van haar werk, IJSHOCKEYMATCH Waalwijksche IJshockey club— R.K. H.S.B. Waalwijk. Onder enorme belangstelling vond Zaterdag j.l. op de banen van de „Galgewiel", op uitnoodi- ging van de Waalwijksche IJs- hockeyclub (W.IJ.H.C.) een wed strijd plaats tusschen deze club en een ploeg van de H.B.S. de „Pin- egels", welke door de laatste ge wonnen werd met 12—9. DAMMEN. Maandagavond had de eerste kamp plaats voor 't Kampioen schap van Waalwijk. Door ziek ten en slecht weer was de eerste ookonjsfc gering. We hopen echter dat Maandag a.s. allen present zullen zijn. De eerste uitslagen waren als volqt.Schilders—v. d. Steen 2-0 v. Munster—v. d. Gouw 0—2 Pruissen—Hollemans 0—2 Moonen—v. Dam 0—2 Chr. v. d. Anker—Stevens 1 1 Maandag a.s. om 8 uur precies heeft de tweede ontmoeting plaats. Alle inschrijvers worden verwacht K.J.M.V.-VERGADERING. Dinsdagavond kwam de K. J. M. V. in haar clubhuis (K. J. V.- hunis) in de Grootestraat bijeen. De voorzitter, Lambert v. Bla- del, onende deze vergadering, zoo als gebruikelijk met oebed. Hierna werd mededeelinq ge daan van de groote propaganda- büeenkomst die gehouden zal wor. den om meer jongelieden voor de Katholieke Jonge Middenstands- Vereeniging te interesseeren en als leden aan te werven. Voorts werd nog gesproken over de vertooning van de Ameri- kaansche films, bi een dezer films zal ook de bevrijding van Waal wijk te zien zijn, zeide de' voor zitter, terwijl deze film nog nooit in Waalwijk was vertoond. Eveneens werd de bloembollen actie besproken, die in samenwer king met den Bond zonder Naam was gehouden. Deze actie is een groot succes geworden. Aan een aantal meisjes die haar medewer king hadden verleend, bracht de voorzitter hartelijk dank. Tenslotte wees hij nog op de komende biddagen. Er was tevens samenwerking verzocht met het bestuur der R.K. Middenstandsvereeniging. De nog komende acties zouden den vollen steun genieten van deze vereeni- gii*g. Ook werd nog kort verslag uitgebracht over de bijeenkomst te Utrecht bij welke gelegenheid Kardinaal de Jongh gesproken had en gewezen op het gevaar van het socialisme en communisme. B. uit de Besoijensche Straat werd door de politie alhier ver dacht van frauduleuze slachting. Na onderzoek werden zoodanige sporen en organen aangetroffen dat alles er op wees dat de ver denking juist was en er inderdaad frauduleus*1 werd geslacht. Er werden eveneens dier lijke afvallen aangetroffen, waar van worst gemaakt werd en die absoluut niet geschikt waren voor de menschelijke consumptie. Hij werd naar 's-Hertogen bosch overgebracht en ingesloten. Maandag kwam een luxe auto bestuurd door t. L. .uit de van Coothstraat en werd daarbij aan gereden door een passeerende luxe auto komende uit de richting Ha ven en bestuurd door D. S. Er was slechts eenige materieele sdhade. De politie maakte proces ver baal op. Voor de tentonostelling „Neder land in oorlogstijd", welke op 22 Febr. a.s. in 's-Hertogenbosch wordt geopend, heeft zich het hier onder volgende „Eere-Comité" samengesteld: Prof. Dr. J. E. de Quay te 's-Hertogenbosch, Commissaris der Koningin, Voorzitter. Mgr. W. Mutsaerts, Bisschop van 's-Hertogenbosch. Mr. H. Loeff, Burgemeester van 's-Hertogenbosch. Mr. H. Kolfschoten, Burgemees ter van Eindhoven. Mr. E. L. M. H. Baron Spyart van Woerden, Voorzitter Prov. Genootschap 's-Hertogenbosch. Lt. Kol. van Engelenburg, Gar nizoenscommandant 's-Hertogen bosch. Ir. F. Philips, Directeur Philips Gloeilampenfabrieken te Eindho ven. Mr. r. van Zinnicq-Bergmann te Vught, Agent Nederlandsche Bank te 's-Hertogenbosch. Heeren Zangers en Muzikanten, denkt aan de repetitie van Don derdagavond voor Domine Sal- vam fac en Hollands Glorie, in den Gildenbond. Bel Canto. Zatedag hield de Zangvereniging Bel Canlo in zijn lelinis hij den heer J. van Dun zijn jnarlijksche s'a'iedag. Het- was er een gezellig feest onder de 100 ledrn_sterke ver_ ceniging. Om vier uur werd hegon_ nen: de Ifeeren niet hiljnrt en haart, de dames in gezellig samen. Ziijn; waarbij de aanvulling van 't hes'uur der afdeeling plaats vond. Gekozne werden de dames A. van Doorn en R. Romhonts; welke laat. ste levens de eer kreeg tot voor. zi's'er te worden benoemd. Om 7 uur vereenigde het groove gezelschap zich aan den dirch. De hospes, de heer P. van Dun deed de naam van het- huis eer aan. Na afloon van het diner werd in een stemming; zooals we die in 't Rel. Canto.huis gewoon a'in: het' verdere van den avond gesleten in zang; muziek en veordrnelit. waarbij de tiid veel te vlug voorbij vloog. Het was een genoegen te mnrt,en enn. s'ateern dat zelfs de oudste leden van het' koor tot het 'e vroeg ge. komen sluitingsuur er d» s'emming wis'en in te houden. Het was een praeh'.avond voor Rel Cant-o: een avond voor de vereniging nog nut. tiger dan de beste repetitieavond. Bekroond. Op het' snlistenconeours Ie V'ij. men hebpn'de d« Anollis'en M. T.a. res mef Tuba en TC. v. d. Heijden me* Alt in *'e pprctp afdeeling resp. de 1en en 2en prijs. Tooneel. In de zant van den heer Jan van Dun +rnd Z^-'dncavonrl de tooneel. vereepi"ing Rh«'o'-iofi uit- Vu"bt on me* hef dramnti*eV>e ♦onneelwrk .De Liefdg eener Ziegeün"in'. Rhe. torica t'-ofl r-eds meermalen in de Pp' Canto.zaal on en hï»r s'peds pen ze«r goeden Indmk ach. tergela'en. 0"k thnpc bosrlmnn'Ic de club de hooggesteldè verwaeh. tingen niet. Als steeds waren d* rollen go"d gekend en vooral goed hele«fd. lie ti'éirnl vond "On on. verbeterlüke vertoning, rwor '-n rostumeering wa-en "!*s*ekend die. fie ,on snel van gO"do leiding en toonrlroniine. De zaal wn* ma'tg bezetdoeh de wers. omst-andieb^dan tfnnnpn hieraan ook schuld hebben geliad. Programma Na'ionale feestdag. Het comité ''n* 'le -riaring van de ](«ni«"'lp na'ionale feesMa" voor. bereidde stelde et volgende nro. g-ainmo Vfis* dat w„a- ari w"pn diene*"'e zal worden uitgevoerd 1. TCindprn>'>»ade o*n 2 bij bet- gemeentehuis. l'in'1"»-en komen om half h'i d° St. .Tans, fjahoo] an S'. Thpresji cahond so. men). Na afloop tractatie in de scholen. 2. Tl-fel Om 3 mr or>s*^i'«n van den sVI nn da Markt. HoTf 4 bij het gemeentehuiste volgen route: Marlet; Gas'huisstr.School, sr'aat", Hoofdstraat, Pcpers*raat, Markt, alwaar ontbinding. Volgor. de van de d'-elnemende vereenigin. gen: 1 Rui'erij. 2 K.G.V. 3 Har. monie Apollo. 4 Zangvereeniging Bel Canto. 5 Mandolineclub, (i R.K. Verkenners. 7 ICnjolters. 8 Kon. Muz. Gez. Eupbonin. 9 Hockeyclub. 10 DESK. 11 Rui'erij. 3. Fakkeloptocht. Om 7 uur op_ stellen op de Markt. Route en volg. orde worden daar h"kend gemankt in verhand met de omstandigheden. 4. Na afloon van den fakkelnp. tocht- onenluehthioscoop op de M-u-kt en voortzet ing van de fees'el.ijk. heden in de diverse gelegenheden. Voor geval de viering een gehee. len dag omvat; vangt het program, ma aan mot een It. Mis in de nnro. chic's van S'. Jan en St. Joseph om half tien. De kindernuhade wordt dan gereven om 11 uur; waarvoor de kinderen om half elf aan school verzamelen. net naniid-iac.pro. gram blijft verder ongewijzigd. Felicitatieegis'ier. Op den dag der blijde gebeurte. nis zal in de raadzaal des middags van 24 uur op het gemeentehuis te Kaa'sheuve! een felicilatie.regis. ter worden neergelegd waarin een. ieder zijn bandfeekening kan komen zetten: welk egister daa'-na aan lie' Prinselijk Paar zal worden aan. geboden. Daarbij wordt verder gelegenheid gegeven om een vrijwillige- lvidrage te storten in een daa-bij te plaatsen co'lec'ebtis 'en behoeve van de Stichting 19401015». Met de n-ci-legging van lief feli. cifa'ip.regis'^r heeft niet s'eebts iedei-p gemeentenaar de ongczïehte •"•lneonhefd mn on een gpmnkke. Hjke wijz" zijn geluUwrnscb'-n aan bot Prinseliik Paar aan te bieden; doch ook om dan geheel in den geest van cis Vors'enbuis uit dankbaarheid een nffo'-tje te hren. gen voor de slachtoffers van het vezet. R.K.M.V. Dat lié\ de R.TC.M.V. ernst is een gezonde niiddens'andsverecniffing on te bouwen: bleek wel ze«r dni_ deliik uit de Woensdag gehouden Prnatavond, wnnr'oc op de laa'ste gehouden vergadering heslo'en was. De avond was druk b-zocht en de 1-den die niet aanwezig waren; hebben een zeer interessante avond gemjst. VcrsebiUonde hela,ng'v>ke punten werden besproken en afge. werkt. Alle aanwezigen waren liet in principe eens zich aan te shii'en bii hel Dioe. Reclame.fonds voor den middenstand. Ook werd van gedachte gewisseld en ideeën uitgewerkt over de eul. ti>r--te vorming van den midden, stand. Bestuursfunc'ie's werden verd"r nog ter tafel gebracht. Iedere maand zullen con tacP.a vonden zooals deze gehouden worden. Plannen zijn in voorbereiding om binnen afzicnbaren tijd een pdaat. avond te beleggen, waarop de mid. dcnstanders> met hun dames een vroolijk en gevarieerd programma te wueh.en staat. Al mei al siaat er heel wat op stapel en bedriegen tie voor;eekenen niet, dan maakt de middenstand een kans paraat le zijn tegen de moeilijkheden die haar in de toe. komst wachten. R.K. Jonge Boerenstand. De R.K.J.B. houdt Donderdag a.s. haar jaarlijltsche feestdag. 'r. Morgens om 9 uur wordt be. gonnen met een H Mis in de paro. ehiekerk door den Aalmoezenier in Berkdiijk. Om 2 uur jaar', en feest- vergadering, waarbij o.a. bestuurs. verkiezing en llrab. koffie.tal'el en verdere traclalie's, 1 Avonds om half acht tooneel. uitvoering door de tooneelvereen. R.K.J.B. waarop ook de ouders; he. nevens de leden van den N.C.B. en Bocrihnenbond worden uitge. noodigd. Opgevoerd zal worden ,;Dc övcr_ kant' tooneelspel in 3 bedrijven door Leo Post en Fr. van Duinen. Rijvcreeniging Hyp pos. Op de laatstgehouden kringver. gadering is beslolen dat Kaalsheu. vel dj't jaar een Concours Hippique zal organiseeren en wel op Zondag 15 Juni a.s. Herwonnen Levenskracht. Niettegenstaande het gure weer en de spiegelgladde straten was de Gildenbondszaal Zaterdagavond goed bezet voor het optreden van Willem Hart's tooneelgezelschap dat ten bate van II. L. optrad me' liet prachtige ooneclwcrk .De Zwcr. ver Dr. Ra vino' met Willem Hart in de titelrol. De heer J. Beerens sprak bij de opening een woord van welkom en een woord van dank aan liet be. stuur van de R.K.A.B. voor de mooie geste de opvoering Ie enga. geeren ten bate van de T.B.C._be_ 'strijding. De Zwerver ging reeds* meermalen door Willem Hart's tooneel in Kaa'sheuvel; zoodat we kunnen volstaan met de mededee. ling dat ook nu weer dit pracht, werk onde radembenemende aan. dacht- werd gevolgd. Willem Hart met zijn ensemble hield zijn naam hoog. Het was weer een pracht, avond. Harmonie Apollo. Maandag 17 Februari (Vasten, avond) geeft de Harmonie Apollo haar jaarlijksclie liefdadigheids, opvoering ten bate der plaatselijke St. Vincentiusvereeniging 's avonds om 7.30 uur in de zaal van Johan Smit. Een kort muziekprogramma on. der leiding van den heer P. Bisse. link zal dezen tradilionee'rn avond openen, waarna het verdere gedeel te van den avond zal worden ge. vuld het bekende cabaret, en ac_ cordeonisl'en.ensemble .Vroolijk Kwartet' uit Dordrecht. De bekendheid die dit ensemble in de omgeving geniet; waarborgt l-'ij voorbaat reeds een prettige Vastcnavondst-emnTing. Mede gezien het goede doel. n.l. de directe Iiulp. vprleening aan onze minder bedeel de inwoners; kunnen wij ictt anders veronderstellen dan dat de Apollo. z° al Maandagavond te klein zal zijn. Stichting 1940—1945. Voor de Stichting Herstellings oorden 19401945 wordt op Zaterdag en Zondag a.s. in de zaal van den heer Jan van Durt de praclvige oorlogsfilm afgedraaid Attack battle for New Brit'ain' over de slag in de Pacific, waarbij opge nomen zijn de voorbereidingen; landing en verovering. En om ho go-de doel; én om de interessante ver'ooning zullen deze filmavonden beslist de belangstel ling van het publiek trekken. E.H.B.O. De R.K. EHBO.vereeniging St. Damiaan vierde Maandag in de Gymnastiekzaal der St. Jansschool z.ijn tweede lustrum. Door ijverige handen was de zaal kunstig ver licht en versierd; zelfs liet podium ontbrak niet. Er was overvloed van wat ,,het hartje begeerde' en in niet gedienstige voorkomendheid word spijs en drankversnaperin gen en rook dool- de dames.lcden van de club geserveerd. Br. Jonatlius zorgde voor een ver rassing door met zijn jongens het lief en leed der verceniging in de afgeloopen '10 jaren in een revue op hel tooneel te laten passceren. Ver schillende leden werden .gedeco reerd' om verdiensten of tekortko ming op verschillend terrein. Het rijke avondprogramma bood ver der ;,elck wat wills' in zahg, mu ziek en voordracht, zoodat de uren in gezellige stemming, voorbijvlo gen. Oo'k de docent Dr. Vercau'ercn niet Mevr. Vcrcauteren en de gees telijke adviseur Kap. v. d. Heuvel woonden de feestviering bij. Zwarte Willem. De Gein. Tooneelvereeniging Ons Genoegen geeft Maandag a.s. een tweede uitvoering van het mijn. werkers.drama Zwarte Willem' waamede O.G. voor vee'ien dagen groot succes had. Het zal velen een aangename verpoozing bieden met de komende vastenavonddagen van een goede tentoonstelling te kunnen genieten. K.G.V. De R.K. Gymnastiekvereniging K.G.V. trad Zondagavond in de zaal van den R.K. Gildenbond op met een groote uitvoering, waaraan alle afclcelingcn meewerkten. Voor liet eerst stond dit optreden naar bul.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 3