mMk iiïSlipte OFFICIEELE BONNENLIJST P U R O L M en under leiding van de nieuwe leiders der verecnigiug Gebroeders Smolders uit itiDUig. Ge Zuut was goed nezeu Ouuer ue aanwezigen troil'en we leden van de zusierver_ eeülgiugen uil WaaiwijK en vail St. I)ioinsiua uit 'luimig, gij ue op_ marsen door alle niueclingeu der vereeniging spraK voorziuer van Rijswiijiv een woord van welkom, waarna lie; programma onmiddel lijk gevolgd weid niet vrije oefe ningen door de damcs-adopiranien en reitweriv van de iieereu uaspi- rauleu, weik nummer in ai welking nog verbeterd kou worden. De slot- pyraiuide van dit nummer was ech ter keurig. Ge vrije oefeningen van de beeien senioren waren goed; 't brugwerk van de hecren «tiDpirun. ten beier dan het lekwerk; de urug_ oefeningen van de hoeren senioren wat rommelig; terwijl de dames- adspiranten mooi werk te zien ga ven in vrije oefeningen. Hei acio_ batiek-nununer ais slot van het eerste deel was subliem. In de pauze sprak de geestelijk adviseur een woord van opwekking wat vooral de lieeren-lcden betrof, wie hij de dames in activiteit ten voobceld moest stelten, üe hecren vervolgden niet goed rekwerk; doch de dames lieten op de brug in strakheid van lijn en charme nog meer genieten. Ue ailsnirant-hceren vertoonden vrije_oefeningeri en de dames gord verzorgde knotsocfenin_ gen. Ue lenigheidswerken van de oudste hecren waren een genot voor het oog. Mej. ,V finten liex genieten van bekoorlijke tep_danseh. De py_ ramideu van de diverse afdeelingen waren een waardig slot van het groote gevarieerde programma. Aprenda. Donderdag 13 Fehr. 7 uur: repetitie Duhhelinannenkw. Bel Canto. 8 uur: repetitie Mannenkoor Bel Can'.o. 7 uur: Avondwake K.A.J. in de kapel der Zusters-; waarna jaar. vegadering. Vrijdag 11 Fehr. 7.30 uur: Vergade ring ;,\Vij Jongeen' zaal J Smit; spreker Dr. Theunissen; onder werp .Rusland'. Zatedag 15 Fehr. 8 uur: zaal J. v. Dun film Attack battle for New Brittain'. 8 uur: Apollo_Thea'er ;;Dat is Amerika'; alle leeftijden. Zondag lfi Fehr. 7 en 9 uur: zaal J. van Dun film ..Attack battle for New Brittain'. 5 en 8 uur: Apollo_Theater ;,Dat is Amerika'. Maandag 17 Febr. 8 uur: zaal J. Smit Armenconccrt Harm. Agollo. 8 uur: zaal J. van Dun Tooneel ;:Ons Geno"g'n' Zwarte Willem. Dinsdag 18 Febr. 8 uur: Apollo. Thea'er ,De wildzang maakt carrière'. Woensdag 19 Febr. 8 uur: Apollo. Thea'er .De wildzang maakt carrière'. Alle leeftijden. LOON OP-ZAND. Ontwikkelinjïsavond. Domlui uaeu v una iiua wederom een jjiuuio ou.WikiveiiUöStivoiid piaais ju ue zuui vun Guucuruiu e.ivC WuS uuiij,. jjuücii Uouj- ue oU_ niuiiwejjvenue ui0uuisuue s. tue no. luiljjOlCJI.ilg WuS viUiW^feB Ue giuU— lie.u ïu^i. i)ijsver groui, uocn de vooiziiicr vaii »^e ii.iv. Aruciucrs- beWv.0iiiö spiuii el- toen lil zijn ope_ niuó^wuuiu Zijn tevreueiiiiciU over uiw Als spreker trad op de heer P. Koppens uii Tilburg met ais onder, wejjt»: Triester cti r-eeK. bpr. wijdde er in dcii hieeue over uit ua-, bei lil dezen tijd uringend noouig is onze gououieiis.igcz^ueiijKe pinangen ouuer de ioupe te nemen; uai is een Ka.uoiieii ljelaiig. Na deze reue sp.aken de voor zitter van deu Mudaeitsiaiiiisbuitd alsmede/ de voorzitter van deu N.u.g. er hunne vutuoeiting over uit dat Ueze g^Uacmeiigang van de plaatselijite organisaiies zijn doel zou kunnen bereiken, wanneer nog meerderen/aan hun oproep gehoor geven. Jaarvergadering N.C.B. Donderdag liieid bovengenoemde ▼efecniging liaar jaaruag. Geze werd ucgonueu niet een ri. Mis; terwijl ues avonds de jaarvergade ring plaats had in cal'e Wijivnet. Na een openingswoord door den voorzitier werden de gebruikelijke jaarverslagen ui.gébracht door den Becreiaris.pciiniiigiin. esterwaaruit bleek uaf het al'geloopen jaar weer in s.iijgende ricming gaai, zoowel wal hel ledental belieft (.hans 03) als wel de voorui.gang in de ver schillende bedrijven; alhoewel nog -veel gebeuren moet vooraleer wc op het rccnie spoor zijn. liet financieel verslag ge.uigde van een accuraat beheer. Hierna had de bestuursverkiezing pluais waarbij de heer Van Broek hoven aftredend was, waarvoor de heer J. v. d. Lee als secretaris werd gekozen.. De voorzitier bracht nog woorden van dank, zoowel tot den scheidenden secretaris; als den nieuw.henoehade. Als spreker van den avond trad op de Eerw. Pater van Brekel uit Ginneken; die als onderwerp ge kozen had: Brabantsch verleden en de Toekomst. Spr. had een zeer aan dachtig'gehoor en nog verschillende vragen werden gesteld en naar ge noegen beantwoord. Kon. Harm. Sophia's Vereeniging. Zaterdag vierde de Kon. Harmo nie Sophia's Vereeniging haar jaar. lijkschen Statiedag. De dag werd begonnen met een II. Mis, waarna om 3 uur alle leden zich in de har. moniezaal verzamelden en 't feest een aanvang nam. Dc leden wer den goed getracteerd; terwijl allen zich goed vermaakten met spel en muziek. In aansluiting op dezen da£ werd Zondagavond voor de leden en donateurs met hunne da mes een groote Varieté.avond aan. geboden: welke zeer druk bezocht werd. Na enkele marschen traden op de alom bekende Baronians uit Breda, die alhier geen onbekenden zijn en de vele bezoekers waren dan ook zeer voldaan. Tijdens de pauze werden de pnij- zen hekend gemaakt van liet Vaan. dclfonds, waarvoor er 27 waren beschikbaar gesteld. Auto's geslipt. Door de gladheid van de wegen zijn Zaterdag verschillende aulo's geslipt. Omstreeks 5 uur in den namiddag kwamen een' 2_tal luxe auto's met elkaar in hotsing in den bocht van de Kerkstraat nabij dc keik; waarvan een wagen, komen de uit de richting Tilburg het trot toir op reed en tegen liet muur werk van het keikhof reed, zoodat de steenen muur op 8 M. breedte scheurde en geheel ontzette. Per soonlijke ongelukken kwamen niet voor. DRUNEN. Benoeming. Onze dorpsgenoot de heer F. Boelen, thans adjunct-commies ter gemeente-secretarie te Waalwijk, is benoemd tot commies ter ge meente-secretarie te Noordwijk. --;v«7. Geslaagd. Onze oud-dorpsgenoot de heer Adr. Knippels, slaagde voor enke le weken voor het politie-diploma. O.L.V. te Schuts. O.L.V. ter Schuts hield on langs haar jaarlijksche feestavond voor haar leden met hunne dames. Bij de verschillende attracties ging het er spannend naar toe. Het ge zin Klerks zorgde zooals vanouds voor een goed verzorgde koffie tafel. Alles bij elkaar was het een echte ouderwetsche schutsavond. De Schutterij gaat met vele nieuw leden in de goede richting. Bravour Co. De tobneelvereeniging „Ons Genoegen zal met Vascenavond voor de eerste maal voor het voetlicht komen. Ons Genoegen is een tooneeivereeniging welke ge heel is samengesieid uit, als we het zoo noemen mogen, tooneel- spelers van de oude garde. Die ecnce tooneelavonden van vroeger zullen velen zich nog wel herin neren. Een gang naar uitvoeringen welke Ons Genoegen met Vasten avond Maandag en Dinsdag hoopt te geven in het gymnastieklokaal zal wis en zeker, zoo veronderstel len wij, ruimschoots beloond wor den. Ons Genoegen koos voor haar eerste optreden een blijspel in drie bedrijven, getiteld „bravour 6 Co." Lima-tooneel. Voor de derde keer in haar be staan komt Lima-tooneel, de ont spanningsvereniging van de fa. Lips, weer op de planken. Atgeloopen Zaterdag speelde zij hec blijspel „Hij, Zij en Tiot- tentot", hoofdzakelijk voor het personeel van het bedrijf zelf en genoodigden. Jammer genoeg maakten de felle kou en de gladde wegen het onmogellijk voor de werknemers uit Den Bosch, Vlij men, Waalwijk, Heusden en om liggende dorpen om aanwezig te zijn, waardoor de zaal dezen avond zeer slecht bezet was. Dit neemt echter niet weg dat de bezoekers die de kou trotseer den, geen spijt van hun avond ge had hebben. Het vlotte stukje dat enthousiast gespeeld werd, bracht de zaal in een uitbundige lach- stemming. Het is te hopen dat Lima-too neel, wanneer zij a.s. Zaterdag en Zondag voor Drunens publiek speelt, een beter bezette zaal zal hebben. Het blijspel verdient dit in alle opichzten. Cursus Bijenhouders. Naar wij vernemen zal er in Dr.unen een cursus gegeven wor den voor bijenhouders. Deze zal gegeven worden door den heer Elsman, hoofd van de Chr. Land bouwschool te Capelle. Alle bijenhouders en ook zij die geen bijen bezitten maar daarover toch wat wenschen te leeren, kun nen aan den cursus deelnemén, welke gehouden zal worden in het café Pullens-de Wit, Bosscheweg te Drunen. Aanvang Maandag 17 Febr. a.s. 7,15 uur. Kerkdienst. In de Ned. Herv. Kerk te Dru nen hoopt a.s. Zondag des namid dags om half drie voor te gaan in den Dienst des Woords Ds. v. d. Smit uit Waspik. Prachtige successen. Op het Nationaal Soiistencon- cours te Vlijmen werden door de leden der ivon. Harmonie „De Voinarding" prachuge prestaties behaald, welke weer getuigenis atieggen, dat er in dit gezelschap ges^nooide krachten zijn. De volgende prijzen werden be haald: Atd. 2 P. Brok, Clarinet, La Plen-D'or, 2e prijs, 70 punten. Atd. I H. Fortuijn, Clarinet Mi B, La Tyrolienne, 2e prijs 73 pt. Afd. 1 M. Marissael, Clarinet, Louisa di Montforl', 2e prijs 72 pt. Afd. 1 M. v. Stiphout—H. v. d. Steen, Duo, Concertant, Trom bone en Trompet, le prijs 80 pt. Afd. 1 Gebr. v. d. Steen, Duo De Concert, Trompet—Trombone, le prijs 84 punten. Afd. Uitmuntendheid, H. v. d. Steen, Trompet, EdeKveis von Semmering, le prijs 80 punten. Afd. Superieure, M. v. Stip hout, Trombone, 16e Air Varié, 2e prijs 72 punten. Afd. Superieure, W. v. d. Steen Trombone, Concert van David, le prijs 92 pt. met lof der Jury. Uitvoering der Kon. Harmonie De Volharding. s» De Kon. Erk. Harmonie „De Volharding" gaf dezer dagen haar tweede winteruitvoering voor haar donateurs. Ook voor het publiek was in verband met de vele aan vragen voor donateurskaarten een avond gereserveerd,, welke zeer dr.uk bezocht was. Het muzikale programma onder leiding van den heer M. van Huiten, was zooals altijd prima verzorgd. De tooneeivereeniging „Het Vlijmens Gemengd tooneelgezel- schap, welke op deze avonden ook haar medewerking verleende, trad voor het voetlicht met een drama in drie bedrijven, getiteld Een die niet geteld, wérd. Dit gevoelvolle tooneelspel, dat op een prachtige manier werd vertolkt, werd door de aanwezi gen onder ademlooze stilte ge volgd. De tien notenkrakers, onder leiding van W. v. d. Steen, zorg den in de pauze voor een vroo- lijke noot. Het geheel oogstte een dankbaar en verdiend applaus. Tot slot dankte de voorzitter allen die aan dezen avond had den medegewerkt. De Harmonie- vereeniging kan op succesvolle avonden terugzien. Het Vlijmens Gemengd tooneelgezelschap dat voor het eerst in Drunen optrad, heeft een goeden indruk gemaakt. DRUNEN. De handboogschutterij Constan. tia; gevestigd in café Th. Elshout herdacht haar 75_jarig bestaan en tevens het feit dat drie harer leden u.l. Mart. Elshou;Th. Elshout en Adr. van Delft gedurende 50 jaren hel lidmaatschap van ;,den Doel' bekleeden. De feestdag werd begonnen met een gezongen H. Mis van dankbaar, lieidwaarna de leden in het club. lokaal bijeen kwamen aan een uu. derwetscbe Brabantsche koffietafel. De huldiging van de jubilarissen vond .in den loop van den middag p.aa.s. De voorzitter herdacht al. Icreerst dc oprichting van Constan. tia; alsmede de nagedachtenis van lien die de vereeniging de laatste jaren ontvallen wa.cn, in hel hij. zonder de heer Mar. de Wit; die viel in den strijd voor God, Ito. niugin en Va'deland. Daarna hul. digue liij de drie jubilarissen en scneis.e stuk voor stuk de ver diensten van elk hunner voor de vereeniging. Spr. bood de jubila rissen (allen actieve leden) het cere.lidmaalscliap der vereeniging aan. De eere.voorzitier Mart. Els hout dankte namens z'n twee mede- jubilarissen voor dc huldiging in het eere.lidinaalschap en gaf een overzicht vanaf de oprichting tot lieden van het lief en leed uer ver eeniging. De beschermheer A. J. Ilooij. maaijcr huldigde in een geestig en kernachtige speech de jubilarissen en hoopte dat zij alle drie nog vele jaren hun hes'te krachten voor de vereeniging mochten geven. De dag werd verder In gezellig sanienzij n doorgebracht. ELSHOUT. Tooneeluiivoering. De tooneeivereeniging St. Joh. Evangelist zal met de Carnavals dagen voor het voetlicht komen niet ;llet Gouden Recht' en een blij spel Brengt 13 geluk of ongeluk'. Omtrent den verkoop van plaats, kaarten aan de zaal zal door raam biljet len worden hekend gemaakt. Stel U om teleurstelling te voor komen tijdig in 't bezit van plaats, kaarten, Jaarvergadering R.K.A.B. Afdecling Elshout. Op Woensdag 19 Februari houdt de R.K.A.B. haar algcmcene jaar vergadering. Aller opkomst wordt verzocht. Agenda 1 Jaarverslag secretaris. 2 Jaar verslag penningmeester. 3 Goedkeu ring reglement l'ecst-avond en St. Nkolaas-kinderfeesl. 4 Bes.uur.s_ vcikiczing. Aftredend de hecren C. Verhoeven voorz. en J. de Kruif. (beiden herkiesbaar). Candidatenlijs.cn kunnen door 10 leden onderteekend worden inge leverd lot aan de vergadering. Feestavond Zangvereenigingr. Uitspanning door Inspanning. Ondanks dat liet bericht Zater dagmiddag ca', half twaa.l' pas bin nenkwam; is men er toch nog in geslaagd, dank zij de medewerking van den Zeerecrw. Heer Pastoor en de Eerw. Broeders in de Jongens- Congregatie deze uitvoering voor de leden en eere.leden te doen plaats hebben; terwijl alles in het club lokaal van M. van Ilultcn al kant en klaar stond. Te ruim 7.30 uur opent de voor zitter de lieer Joh. van Venrooij dezen feestavond niet een hartelijk welkomstwoord, waarin hij zijn groot genoegen over de groote en trouwe opkoms; uitdrukte. Onze vereeniging; aldus de voor zitter, telt op het oogenblik 32 le den; 20 eere-leden, 70 donateurs cn ruim 100 begunstigers. Wel een bewijs dill we voor geen andere vereeniging behoeven onder te doen. Wij zijn dan dezen avond hier bijeen gekomen om U onze eerste uitvoering van dit jaar aan 'e bie den. Ook moeten wiij vanavond on ze jongens in Indië niet vergeten, die allen ver van huis; van hun ouders en familie en alles .wat hen dierbaar is, voor het vaderland hun plicht vervullen. Wij zullen hen hier dezen avand vanaf deze plaats een hulde brengen; temeer daar er twee viin onze leden, n.l. P. Lommers en Joh. van Wijk in ons verre Indië ver.oeven. Wij zul len hen dank brengen voor alles wat zij voor onze vereeniging deden. Tenslotte spoorde de voorzitter de aanwezige zangers aan zich op te geven als lid der vereeniging. Voor de volle 100 procent is er genoten van de uitvoeing. Danig zijn de lachspieren in beweging ge bracht. Vele schetsen hebben ons doen gieren van liet lachen. De zangnummers die ten gelioore wer den gebracht waren van goed ge halte; dank zij het ijverig instu.' deeren van den directeur den heer C. Lainhreclits. Het koddige van dezen avond komt op rekening van Jantje IJsclslcin alias Th. v. d. Aa. Een Lvjzonderheid verdienj ech ter aller belangstelling, n.l. de hul de aan onze jongens in Indië. Ilier heeft de lieer W. Klerks ons ccn- declanialie geboden die niet on vermeld mag blijven en waarvan ik hier de woorden weergeef. Jongens in Indië; ik kom je wat vagen; Kijk niet verwonderd; ik bedoel liet zoo goed; Ginds... zul je alles alleen moeten dragen; Daar is geen ander die het voor jo doet. Ginds sta je alleen in het jachtende leven Ver van allen die houden van jou; Hier zijn je dierbaren achter_ gebleven Hier In het land van Rood. Wit cn Blauw. Namens hen allen geef 'k deze woorden Lees cn bewaar ze diep in je hart: Denk er aan als je in vreemde oorden Heimwee mocht krijgen; mo-ite of smart. En lig j'in je krib soms wakker Aan. hen te denken die houden van jou; Lees dan deez' woorden; misschien da' je makker; Ook aan dat land denkt, van Rood; Wit en Blauw. Denk aan je ouders die jou noode missen Aan je lief meisje; ze denkt ook aan jóu; Je hebt het niet steeds gez-llig en knusjes; Maar wat gebeurt; ze bliiven je trouw. Ga niet je leed en zorgen verdrinken; Gooi nooit te grabbel je eer en fatsoen Laat niet te vlug je den moed ooit on'zinken; Zooiets zoudt gij ook in Holland niet doen. Blijf wat je bent; laat andven maar p-aten; Ter wille van jullie was het dat 'k deed; Dan kun je zeggen: Ik moest je verlaten Maar; 'k ben een zoon die rijn plich* niet ver-reet. Jongens in Indië, houd taai al je krachten; Toon steeds je krachten, je fi-rheid" je moed; Weest wat we allen toch steeds van je dachten Een Hollandsche jo^ren, met eeht Hollandsch bloed. Maar 't moois' dat je hen in de toekomsl kan schenken Is wa je nu hebt: blij, friscli steeds van geest; Blijf steeds in eer cn fatsoen vastberaden,; Denk wat je ouders steeds deden voor jou. Een wensch van ie vrienden, jij zal nooit verraden; Denk steeds aan ons hier, in 't Rood; Wit en Blauw. Verschillende leden van de Zang. vereeniging, opgesteld in W-forma tie. waarachter onze nationale drie kleur was gehevenzongen hierna het Wilhelmus. De zangnummers Matrozenlied en Goeden Nacht wa. Vragen en meeningen onzer lezers. Met instemming heb ik veertien dagen geieden het arciKel over ons muzieKieven gelezen. tGaarin werd nu eens duidelijk gezegd wat er aan mankeeic, maar, neeft t mis- senien ïeis genoipen, ne voortref felijke piano-avond door Theo v. d. Pas trok niet de belangstelling die hij verdiende, waar eenter ook al weer op is gewezen. Mogen deze „terechtwijzingen en t ini tiatief van de Waalwijksche Kunstkring op den duur resultaten opieveren. iets anders heeft me op dien avond bijzonder gehinderd, mij en vele anderen. Als in de bioscoop een film afbreekt, begint men graag met voeten te trappelen. Ais men n variété-artist bijval wil betuigen, komt dat meen ik ook nog al eens voor. Maar het blijkt dat velen hier in Waalwijk zelfs op 'n, laat ik het maar cultureele avond nc^men, op die manier hun enthousiasme willen toonen. Het lijkt me dat zoo iets op 'n kunste naar 'n rare indruk moet maken. Het is natuurlijk goed bedoeld, maar ieder denke zich maar 'ns in de plaats van de optredende, 't Moet op z'n minst in deze omstandigheden onbeschaafd klinken. Laten onze bijvalsbetui gingen niet ontaarden in banalitei ten, opdat de kunstenaars die, nog zullen optreden zich niet behoe ven te voelen" als variété-artisten (hiermee wil ik niets kwaads zeg gen van deze laatsten, maar iedér zal 't verschil begrijpen), of nog minder. Laat ze kunnen zie* dat hun prestaties hier op passen de wijze gewaardeerd worden on der 'n stevig en hartelijk applaus (zonder getrappel). JAN CARPAY. Loon-op-Zand, 11 Febr. '47 In Uw geëerd blad van heden kwam een bericht voor over ons opgericht dameskoor, als zou dit zijn opgericht op initiatief van het Oranje-comité en Echo der Duinen. Dit is foutief. Echo der Duinen heeft een dameskoor op gericht en het Oranje-comité heeft verzocht dit bij de a.s. Oranje feesten voor het eerst te laten op treden. Uw verslag is overigens goed en niet als in Het Nieuwsblad v. h. Zuiden, als zou men zich ook bij 't Oranje-comité voor 't lid-1 maatschap moeten aanmelden. Dit kan alleen gebeuren bij het bestuur van de liedertafel Echo der Dui nen tot Vrijdag 14 dezer indien we direct lid willen zijn. Vrijdag avond zullen drie dames gekozen worden die mede deel uitmaken van Echo der Duinen's bestuur. Het ledental bedraagt thans ruim 70 dames. DE VOORZITTER. ren oen lust om te liooren; terwijl voorts de worsi en broodjes enz. ziel» goed lie.en smaken. Nog werd medegedeeld dat voor d. patiënten van het Si. Noibertus- gesticht des Zondags om 3.50 uur een exira_voorsteliing gegeven zou worden. Dit onliokc bij de aan wezige Broeders en anderen, een warm applaus. In zijn slotwoord dankte de voor zitter allen hartelijkin bet bij zonder den heer Tli. v. d. Aa; den conferencier, den directeur; den ^ïcer C. Lanibreclits en den pianist den heer C. Boelen. Hij gaf de verzekering da; de ver een. weer met nieuwen moed aan den slag zou gaan voor een vol gende uitvoering cn deed tenslotte een beröep op aller blijvende mede. weiking. NIEUWKUIJK. Uitvoering. De gegeven uitvoering door de gemengde zangver^enigig Oefening Baart Kunst in café W. van Baard wijk, werd een succes. Onder leiding van den heer Heijst uit Vlijmen werden de zang nummers onberispelijk ten ge_ hoorc gebracht. De gemengde too neeivereeniging Vriendenkring trad o--- met liet drama'ische sn~l Zwarte Willem, eer, sterk stuk uit het niijnwc'-kersleven. Het publiek toon de zieli ten z"ers'e voldaan over het spel. Verschillende nieuwe krachten bleken een aanwinst voor de vereeniging: zoodat de rollen dan ook in goede handen waren en er in het algemeen nraeh'.spel ge geven werd. H"t publiek kwam na ieder bed rij/ el meer meer on der den Indruk. Oefening Baart Kunst en Vriendenkring hebben den goeden naam die zn reeds be zaten. me* deze ui'vocing weder om bevestigd cn directeur v. Heijst en regisseur v. Sleensel hebben eer van hun werk. ZONS.OPKOMST EN -ONDERGANG. 13 Febr.: op 8.UI u.ouder 17.48 U 11 Feni'.op 7.59 u.oiulcr 17.50 u 15 Febr.: op 7.57 u.onder 17.52 u 1(5 Febr.: op 7.55 u.; onder 17.51 u 17 Febr.: op 7.54 u.; onder 17.50 u 18 Febr.: o> 7.52 u.; onder 17.58 u MAANS-OPKOMST EN .ONDERGANG. 13 Febr.: op 2.22 u.onder 11.13 n 14 Febr.: op 3.33 u.; onder 11.38 u 15 Febr.: op 4.10 u.; onder 12.10 u lfi Febr.: op 5.40 u.; onder 12.51 u 17 Febr.: op 6.32 u.; onder 13.43 u 18 Febr.: op 7.13 u.; onder 1-1.46 u Nto /■dé.; Het gouden echtpaar Klaas van Heijst-BIok, in de Besoijensche- -straat, dat 17 Februari a.s. zijn 50-jarig huwelijksfeest viert. voor het tijdvak van 16 Februari t.m. 1 Maart 1947 Elk der volgende bonnen geven recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 703 (Strook no. 1) 800 gram brood 400 gram brood 125 gram boter 125 gram marg. of 1(0 gram vet. 250 gram marg. of 200 gram vet. 4 liter melk 7 liter melk 100 gram vleesch 400 grain vleesch 250 gram kaas 2 eieren 1600 gram brood 2< 0 gram kaas 800 gram brood Bonkaarten KD, KE, 703 (Strook no. 1) 62-1 brood 800 gram brood 62-1 boter 250 gram boter 61-1 brood 6i-2 brood 61-1 boter. 61-2 boter 61-3 boter 61-1 melk 61-2 61-3 melk 61-1 vleesch 61-2 vleesch 61-1 algemeen 61-2 algemeen 6l-L) reserve 61-E reserve 61-K reserve 62-2 boter 125 gram marg. of 100 grain vet 62-2, 62-3 melk 12 liter melk 62 1,62-2 vleesch 100 gram vlceseh 62 1 algemeen lbO gram kaas 62-2 algemeen 2 eieren 62-R reserve 800 gram brood 62-U reserve 500 gram rijst of kindei meel (uit rijst bereid) of kindeP- biscuits. Bonkaarten MA, MB, MC, ME MF MG 703 (Strook No. 1) 61-4 Brood 800 gram brood 61-4 Boter 250 gram boter 61-4 Margarine 250 gr. margarine of 200 gram vet 61-4 Melk 5 liter melk 61-4 Vleesch 300 gram vleesch 61-5 Vleesch 100 gram vleesch 61-4 Kaas 200 gram kaas 61-4 eieren 5 eieren Op 20 Februari zuilen bonnen worden aangewezen voor Suiker, versnaperingen en tabak. Bovengenoemde bonnen 'kunnen reeds op 14 Februari as. wcyden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst met ingang van Maandag 17 Februari a.s. mag woiden gekocht. De niet aangewezen bonnen van de bonka*iten 7ui kunnen worden vernietigd. Ueidig blijven slechts bon 59-1 en 60-1 Algemeen voor petroleum. OFFICIEELE PUBLICATIE. DISTRIBUTIE VAN RIJWIELBANDEN. 12 Februari. De Directeur van den Distributiekring 251 Waal wijk maakt bekend: In verband met de gewijzigde normen bij de distributie van rijwiel banden, waarover in een algepeen persbericht nadere bijzonder heden zijn bekend gemaakt, wordt voor dezen distributiekring de navolgende regeling voor wat betreft de indiening van aanvragen vastgesteld. Collectieve aanvragers, dit zijn voortaan bedrijven met 10 of meer arbeiders, moeten vóór 26 Februari a.s. op een daarvoor vast gesteld formulier voor alle arbeiders, die voor rijwielbanden in aan merking komen, bij den plaatselijken distributiedienst (zitdagen) een aanvrage indienen. Hierbij wordt er op gewezen, dat in deze aan vrage uitsluitend arbeiders mogen worden begrepen, die binnen den kring Waalwijk hun werkzaamheden uitoefenen. Aanvraagformulie ren zijn vanaf heden op de plaatselijke zitdagen verkrijgbaar. Voor de overige personen, dus ook arbeiders werkzaam in be drijven met minder dan 10 arbeiders, blijft de individueele aanvrage van kracht. Voor deze categorie zal bij wijze van uitzondering ge durende de geheele maand Februari gelegenheid worden ,gegeven aanvragen in te dienen. Met ingang van Maart kan zulks weder, zooals j/oorheen, uitsluitend gedurende de eerste 10 dagen van elke maand. Collectieve, zoowel als individueele aanvragers worden met het oog op de gewijzigde normen in hun eigen belang aangeraden van deze gelegenheid tot aanvragen gebruik te maken, aangezien het zeer wel mogelijk is, dat personen, die voorheen niet onder de ter men voor rijwielbanden vielen, daar thans wel voor in aanmerking komen. VLIJMEN. E.H.B.O. De R.K. Elt.../-vereeniging hield in cal'e v. d. Hout haar jaarverga dering. In z.ijn openingswoord spoorde de voorzitter allen aan oni toch trouw de cursussen te volgen. Het examen .zal waarscnijnlijk in Mei worden afgenomen. Vervolgens bracht de secretaris- penningmeester verslag uit over het 4tlgetoopen jaar. Het verslag was kort en duidelijk. Het jaar werd afgesloten met een batig saldo. Door de kafceommissie was een en ander in orde bevonden. De al'.re dende bes.uursleden mej. Smits en de'lieer Kuijpers werden herkozen. Door de LitüO_vereentgingen Den Bosch en omstreken zuilen binnen. ~kort compcti.iewedstrijden worden .gehouden. Ue heer Kuijpers, be stuurslid van de afdeeling Noord- Brabant van den Provincialen Bond heeft hiervoor de leiding op zich genomen. Het tweede lustrum van de af deeling zal in Juli a.s. worden her dacht en aldus de voorzitter niet ongemerkt voorbijgaan. Even eens zal in het volgend seizoen een tooneeluilvoering gegeven worden ■voor de donateurs. Burgerlijke Stand over de maand Januari. Geboren: Johannes A C zv. J M van Gestel_van Gerven Hendrikus I. zv. H I. Bruurmijn_van Wijk Andrea II M dv. L van Bladel.v d Water Gerarda E dv. J A v d Hagen_v Gelder Henrica F M dv. F A van Bcijncn_v d Heuvel "Wilhefhiina dv. M van Bladel.v d Broik Bert ha dv. M B'iezemans- Fabrie Godefridus J zv. J. van Kempen.Maas Cornells C zv. C de Vaan_Jozen Hubertus H zv. H Ilenskens.v d Goorberghc Hans •C F zv. F G van Üijeii-Kouwenberg Marina M C dv. C van Bladel.de Goeij Hubcrius C zv. W van de \Viel_v d Heijden Johannes zv. P v d Lee_Pulli.ns Adrianus J ev. N A Sainuels-Bakkcr Nicula. sina II A M dv. M 1" J v d Thil_ lart-Dorenbosoh Adrianus J M zv. A. L Timmermans.van llerpt. Oveleden: II hors.en, eemgen. M Beekmans (>7 j. M P Van. -zegbroek, wed. van A M Pelgrims 78 j. L van Zon; cchtgen. van C Meesters ü8 j. J M L. Momnfer. steeg, dv. A Mommersteeg.Bosch 5 mnd. A Musch; cchtgen. van H Hciiskens lil j. A Snii.s, echt. genooie van F de Laat 73 j. J C dc Vaanwedn. van J van Baard wijk 77 j. Gehuwd: N Th de Garde 26 j. cn H Henskens 20 j. 1\ M de Vaan 29 j. en J van Sclwjndel 20 j. M v d Linden 27 j. cn A M Heesbeen 23 j. J J Broeders 27 j. en J Ch Broeders 29 j. 1' J Bruijsten 37 j. en C J A v d Meerendonk 25 j. JL van den Berk 30 j. en A M van Opzeeland 27 ,i. M J v d Lee ,32 j. en J van Kempen 28 j A M van Eggelen 38 j. en G J Kuijs 28 Jaar. IIuw. aangiften: M .T Dekkers cn M. Kuijpers J G Elschot en J Peklers P J M Koch en Th C Hagen TM de Laat en C, Th M Herman I. C J Puts en H M Brök IngekomenCh J van Licmpt van 's Bosch II P W M v Baard wijk van Oirscliot N Th Prinsen van Nijmegen C A Polak van 's Gravenliage A W van Noije van Loonopzand F W M van Bladel van Heusden I7 v d Broek van- 's Bosch J L L Th Baken van St. Mich. Gestel G Versluis van Ubach o Worms M Zwier. gijnslca van Polen E J M Swin. kels van N.O. Indië I. H Ch van Grinsven van Ammerzoden J van Overcli.jk van Hel voir; A J van Os van Delft II L F Hom mers van Reusel. VertrokkenA M A Couwenberg naar Utrecht J .T M Verhoeven naar Amerika .T .T den Duik naar Amerika H v d Vorsl naar Lich tenvoorde Ti van Gerv"n naar De'ft P de Vaan naar Mill -M van Zon nan- Tilburg M H dc Vaan raar Heusden W v d Ven naar Vuaht E A van Bok_ linva'n naar A mm"-zoden .T W Dubach naar De Bilt. HEUSDEN. Niettegens aande den feilen Noord- Oosten wind werden in Heusden y.swedstrijden gehouden. Door de deelnemers werd fel en hard ge reden. Door dc Gebrs. Verhoeven werd den len en 2en prijs behaald. Jammer genoeg kwam de heer H. van Wêjk te vallen waar hij an ders ook wellicht mede had gedon gen naar den len prijs. Thans moest hij zich ech'cr met de derde plaats tevreden stellen. Een en an der werd door de Heusdensche IJs club georganiseerd. In de vergadering van de Ko ninklijke Erkende Schullersvereeni. ging ,S\ Blasius' waarbij het be stuur in zijn geheel af redend was, •werden de volgende hecren in het bestuur g kozen: Hoofdman bn r><-_ clama'ie de lieer A. van Bladel. Onderhoofdman S. van Heeswij k; Sccrelaris-pcnnirtgm. W. van Kas_ teren, 2e Secrelaris-Adr. de Kort; Comm. G. van Sprang. Verder werd op voorstel van den hoofdman met net oog op een te houden concours liet bestuur uiige. breid met 2 leden; t.w. secretaris de heer J. van Laarhoven en Comm. de heer H. Brouwers. Kapitein Sclireuder. Op 72_jarigen leeftijd verliet de ons allen bekende kapitein C. Schreuder dén dienst bij de N.V. lleusdiiiselie Stoomboot Mij. met pensioen, na een diensttijd van 55 jaar. Vijf schepen heeft kapitein Schreu der overleefd; n.l. Cornelia, Neu traal 2 en 3 en de Metla 3. In de Mei_dagen ivan 1940 ging ook zijn lievelingsschip ,;Stad Heusden' door oorlogsgeweld ten onder. Tot zijn 72ste jaar voer li.ij op de salonboot Jan van Arkel'. Wij hopen dat de populaire ka pitein nog vele jaren van zijn wel verdiende rust mag genieten. CAPELLE. De ycineengde zangvereeniging ,,'t Avozejuiupje kwam j.l. iviaan- clagavonu o.j afweziyneiu van uen vuoxziaer, aen neer r\dr. M. Ver- heijueii, onuer leiunig van den heer D. za. de öas in nee óiaiions- kotrienuis van den heer F. Pruijs- sers üijeen in jaarvergadering. ISa een korc opemngswuord, waarin de heer de uas ue dames en neeren welkom heette en daar bij Zijn vreugde uicte over de tnnke opkomst gaf de secretaris een uiteenzetting van den toestand der vereen, en ue werkzaamlieden in het atgeloopen jaar, waarin de goedgeslaagde zomerconcereen ge memoreerd werden, alsmede het bedanken als directeur door dhr. Snijers uit Kaamsdonksveer. Met waardeering werd gewezen op het werk van zijn opvolger dhr. Sars uit Waalwijk. Uit het verslag van den penn. bleek dat de kas sloot met een batig saldo. De rekening en ver antwoording werden nagezien en in orde bevonden door mej. Nellie Sterrenburg en dhr. L. M. Heur- ter en onder dank aan den penn. goedgekeurd. De aftredende bestuursleden de heef Adr. M. Verheijden, M. H. van Dongen en W. J. v. Nieuwen- huijzen werden bij acclamatie her kozen, terwijl in de vacature van den Boogaart werd gekozen Dr. N. L. Gerlach. Besloten werd 2e Pinksterdag deel te nemen aan het door de lie dertafel „Echo der Duinen" te Loon op zand te organiseeren Festival. Na de rondvraag, waarbij nog eenige huish. zaken aan de orde kwamen, werd de geanimeerde vergadering gesloten. De voor j.l. Zaterdagmiddag door de Capelsche IJsclub „Een dennest" uitgeschreven wedstrij den zijn tengevolge van de stren ge koude niet doorgegaan. Bij gunstig weer zullen deze wed strijden, waaraan mooie prijzen verbonden zijn, worden gehouden. NIEUWE SPELLING GAAT 1 MEI IN. Bij de behandeling van 't wets ontwerp „voorschriften met be trekking tot de schrijfwijze der Ne- derlandsche taal" heeft minister dr. Gielen in de Eerste Kamer me- degedeld, dat hij van plan is de nieuwe spelling 1 Mei a.s. in te voeren. GRATIEBELEID WAS REDE LIJK EN VERANTWOORD. Naar aanleiding van vragen van het Eerste Kamerlid, den heer Brandenburg, betreffende het niet ten uitvoer leggen van doodvon nissen, heeft de minister van Jus titie medegedeeld, dat, hoewel hem bekend is, dat zoowel in 't open baar als in de pers uiting is ge geven aan een gevoel van teleur stelling over het geringe aantal executies, hij van meening is, dat het tot dusver gevoerde gratie beleid redelijk en verantwoord is en de instemmnig heeft van het overgroote deel van ons volk. VERKLARING C.-G. De verklaringen van minister Jonkman, Zijn onidend voor de c^ominissie-Deneraal tengevolge van de aanneming, door de 1 wee- de hamer van ue motie Komme- Van der Goes van iNaters. De verklaringen van den minis ter laten daarom duidelijk zien, in hoeverre INederland zien door de aanvaarding gebonden heeft. DE V khucb v EjKDRAGEN ZiJN UDlEDKliiND. Gistei middag werd de ondertee- kenmy van ue vredesverdragen tusscnen de een-en-cwuuig vjeciiii- eeruen en de vijf voormalige satel lieten van nazi-Duiiscnidiid te Fanjs voortgezet, liet vermoeden, dat icaiië niet zou teekeneu is niet bewaarheid geworden. De Itaii- aansclie afgevaardigde heeft zijn handteekening gezet. EERSTE VROUWELIJKE INOIARIS EENUEMD. Bij Kon. uesiuic van rebr. is mevrouw C. ri. A. Bietz benoemd tot notaris te Amsterdam in de vacature van notaris Van Cam- pen. Mevrouw Bletz is de eerste vrouw in Nederland, die in dit ambt benoemd werd. PAET DE LEEUW Europ. kampioen 45-1, De Ainsceroammer Piet de Leeuw heext Zondagavond te ivionipellier na een Oesnssingspar- tij tegen den Franschman /uOert het JAuropeesch kampioenschap groot biljart anker kader 4D-1 be haald. ER KOMT FEEST IN NEOERLAIMD. Ter gelegenheid van het heug lijke feic van de geboorte van de nieuwe Oranjetelg is in alle Gruij- terwinkels een keurige en aller aardigste bundel Vaderlandsche liederen, voorzien van leuke en toepasselijke teekeningen, met feestelijke omslag, gratis verkrijg baar. Eveneens worden in de Gruij- terwinkels feest-etalages ontwor pen. DE TOCHT NAAR PASCHEN. Door „Ons Leekenspel" te Bus- sum zullen op: 8Febr. te Utrecht 15—16 Febr. te Delden 26—27—28 Febr. te Haarlem 5—6—7 Maart te Amsterdam 8—9 Maart te Eindhoven cursussen worden gegeven voor 'n stijlvolle Passie-Paaschviering. Op deze cursussen komt alles aan de orde, wat kan bijdragen tot een schone Passie-Paaschviering. Lied, vertelling, het goede vers en spel. Alle verdere inlichtingen geeft gaarne Ons Leekenspel te Bussum. AANKOOP BIGGEN OP HANDELSAANKOOP- VERGUNNING. Aan de erkende varkenshande laren wordt hierbij medegedeeld, dat vanaf heden biggen beneden 25 kg. rechtstreeks bij de veehou ders aangekocht kunnen worden op geldige handelsaar.koopvergun- ningen. Bij aankoop van biggen kan door den bureauhouder van het district, waar de verkooper woonachtig is, een vervoerbewijs worden afgegeven, voor het ver voer naar een bestaande biggen- raarkt, dus niet naar het bedrijf van den handelaar. Het afgeven van een vervoerbewijs, kan alleen geschieden, tegen afteekening van de geldige handelsaankoopvergun- ning en op vertoon van zijn han- delserkenningskaart of persoons bewijs. ZEGEVIERT DE VORST NOGMAALS? Het weer in West-Europa wordt vrijwel geheel belicerschl door de langzaam opvullende depressie over het Westelijk gedeelte van de Golf van Biscnye en het' gebied van hoo. gen luchtdruk over Rusland en Midden.Scandinavië. Om de depressie in de Golf van Biscaye stroomt betrekkelijk war me oceaanlucht; die de tempera. tuur in Frankrijk aanzienlijk heeft doen stijgen. Parijs meldde Zondag middag een temperatuur van 11 graden boven nul. Ook in Zuid. Duitschland cn langs den Rijn tot vlak bij onze grens komt de tem peratuur overdag boven het vries punt. Anders is het gesteld In Po len; Midden.Scandinavië, Dene marken, Noord-Duitschland en liet Noorden van ons land. Deze gebie den staan nog onder invloed van den stroom van koude Russische lucht; die aan de Zuid-flank van het gebied van hoogen luchtdruk in de richting van Engeland wordt' gevoerd. In deze strooming komt strenge tot zeer strenge vorst voor. In Belijn vriest het zoowel 's nachts» als overdag meer dan 10 graden. De overgangszone tusschen de koude en de warmere luchlstroo- ming liep Zondagavond van Weenen langs de Donau tot Midden-Beieren en vandaar via Neurenberg 't Roer gebied en Middenbrabant naar Vlis_ singen. De temperaluurtegenstellingen aan deze grenslijn blijven nog steeds zeer groot. Aangezien de beteekenis van de depressie in de Golf van Biscaye steeds verder afneemt; dringt de koude luchtstroom weer langzaam naar liet Zuiden door; in verband waarmede de vorst in het Zuiden van het land weer terugkeert of geleidelijk toeneemt. De dooi heeft vermoedelijk den strijd tegen de vorst voor de tweede maal verloren. Verleden week werd de eerste cn eenigstc busdiens; met Duitschland geopend. Deze busdienst', welke 4 maal per week tusschen Lobitli en Ruhrort gereden wordt, is uit sluitend ingesteld om de Nederland- sehe schippers in Duitschland in de gelegenheid te s'ellen in Nederland hun inkoopen te komen doen. BRITSCHE GENERA \L IN POLA VERMOORD. De Britsche brigade-comman dant R. W. M. de .Winton, van het garnizoen van Pola van de 13de brigade infanterie, is Maan- daa in Pola door een vrouw dood geschoten. SPAANSCHE SCHOENEN. In het handelsverdrag, dat on ze regeering met Spanje heeft ge sloten, is ook een bedrag van tien millioen peseta's voor de levering van schoenen opgenomen. Voor dit bedrag zullen uitsluitend luxe da messchoenen worden geleverd. De ze zullen vermoedelijk in April in de schoenwinkels verkrijgbaar zijn. Tevens is men overeengeko men, dat voor een gedeelte van het contingent textiel boorband en veters zullen worden geleverd, twee artikelen, waaraan bij de Ne- derlandsche schoenindustrie groote behoefte bestaat. Ondergeteekende brengt door deze al zijn geachte clientèle ter kennis, dat hij wegens omstandig heden U deze week niet kan ko men bezoeken. Mocht U zelf in staat zijn even Uw boodschappen te laten halen of Uw bonnen tot volgende week te bewaren, dan zoudt U hem ten zeerste verplichten. Onder voortdurende aanbeveling, A. GIJSMAN-VERBUNT, Waspik. UW KRUIDENIER. Ruwe Handen Ruwe huid, WfJ/fJ Ruwe lippen W \m Doos 30 ct. L-_^S8 l&vto&n. rWi-ï met meer crème- 1 karakter, daarom geliefd door de m «Ij vrouw. Doos 40 c*.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 4