..HIJ, ZIJ ENHOTTENTOT Prima Machïne-zwikker WERKSTER JCackjzi eft Q.eSakj&s PULLES-HEESBEEN. RADIO. ötu&o,- en £p&0Aw&g>e*i. Katholieke Gezinszorg. DANKBE1 UlGlNG! Hu'p in di Huishouding ge vraagd Net Dagmeisje of Meisje voor halve dagen 's Zondags vrij. GEVRAAGD: Net Dagmeisje Gemeente Gasbedrijf Kaatsheuvel VRAAGT 'n prima gecombineerde Afmaakmachine met Motor. J. M. DE HAAS, VOOR FIJNE TE KOOP Te koop: fen stamboek Yarken G.J. Een 2-pers. Heerantoilet Jongenspak 1 6 jaar. VENDU-HUIS - DONGEN KUIKENS? W. N. ONSTENK ERFHUIS HOOGTEZON U BEHOEFT MET CARNAVAL NIET BUITEN DRUNEN TE KOMEN LIMA-TOONEEL BRENGT U: OP ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 FEBRUARI A.S. GEVRAAGD Evéntuele reisgelden worden vergoed. Fa. G. J. VLOLMANS Gasthuisstraat 69 KAATSHEUVEI VOOR DIRECT GEVRAAGD: TWEE OVERLEERSNUDERS EEN AFLAPPER EN ENKELE THUISSTIKSTERS. Tevens PERSONEEL voor alle afdeelingei C. v. d. Koven, Schoenfabriek, Spranc LOTERIJKANTOOR. 500 e Nederlandsche Staatsloterij- Loten verkrijgbaar bij het Agentschap: JOS VAN NUNEN, WAALWIJK VAN NELLE KOFFIE ROODMERK DINSDAG 18 FEBRUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 14 Waalwijksche en Langstraatsche Courant verschijnt Dinsdag en Donderde BELANGRIJKE MEDEDEELING. Met groote vreugde en dankbaar heid geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje ELI dat bij 't H. Doopsel de namen ontving CORNELIS MARIA HUBERTUS JOHANNES. TH. MAAS. J. MAAS-LEIJTENS. Waalwijk, 8 Febr. 1947. Laageinde 2 E. Tijdelijk St. Nicolaas-Ziekenhuis. Hiermede betuig ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, miin har telijke/t dank vcor de vele blijken van belangstelling bij ons 12i-jarig huwelijksfeest ondervonden. F. TREFFERS-PRINSEN. Waa'wijk, Februari 1947. Hoogeinde 14. BIJ MIJN VERTREK NAAR INDIË roe^ ik langs dezen weg al mijn vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel en een tot spoedig weer ziens toe. Soldaat KEES DE KL1JN, Waspik, 5 Febr. 1947. In gezin met 3 kinderen. W1LHELMINAPLEIN 9, K4A 'SHEtJVEL. Mevrouw LITJENS, Postkantoor, Kaatsheuvel, vraagt: in klein gezin z k, J. V E M E E R, Laageinde 113, Kleermakerij, Waalwijk. voor twee a driemaal per week gedurende circa 2 uur voor onderhoud kantoor. Zich aanmelden dagelijks tusschen 9 en 1 1 uur. TE KOOP: Adres bevr. bureau v. d. blad of druk. „Excelsior", Kaatsheuvel. OP NAAM VAN Tandarts, VR1JHOEVE-CAPELIE B45a kunnen voortaan ZIEKENFONDS LEDEN ingeschreven worden. Spreekuur voor Ziekenfondsleden dagelijks van 1—2 uur. Donderdagsavonds van 630—7.30. Zaterdags GEEN spreekuur. DE BURGEMEESTER VAN WASPIK maakt bekend: dat bij gelegenheid van de viering van de blijde ge beurtenis in het Prinselijk Gezin ten gemeentehuize (hall) een felicitatie-register ter teekening zal worden gelegd Indien de blijde gebeurtenis op een dag vóór 12 uur des middags wordt bekend gemaakt, zal bedoelde ge legenheid worden gegeven denzelfden dag tusschen 2 en 4 uur nam.; wordt ze bekend gemaakt na 12 uur des middags, dan zal die gelegenheid er zijn op den daaropvolgenden dag (Nationale Feestdag) tusschen 10 en 12 uur voorni. Waspik, 12 Februari 1947. De Burgemeester, COUWENBERG een goed spelende Grootestraat 27 A WAALWIJK. 14 weken dragend, bij H. DE WIT, Heistreat 15, DRUNEN. TE KOOP AANGEBODEN: H.H. KAPPERS! zoo goed als nieuw, 2 scheerstoelen en-j. 4 waeht- stoelen alles eiken, tevers Nikkel werk. waarbij een Antisceptische Warmwaterketel. Te bezichtigen bij W. VAN RAAK, WAALWIJK, Groolestraat 351 Telefoon 106 TE KOOP OF TE RUIL AANGEBODEN; in goed*n staat zijnd NIEUWEVAART D 211, CAPELLE HA LI O H AltOl GEACHTE CLIËN1ÊLE. Wegens ziekte kan ik helaas U niet komen bezoeken. Maar er is zoo juist aangekomen, een partijtje goede Bezems, Borstels, Handvegers, Lui wagens, Pansponzen, Bruine sponzen, Zeemen, Matten, kleine en groote, Kachelzeiltj*s Kastpapier, vellen en rollen, prima Kammen, Schuifspeldjes, Wolwit, enz., enz. Beleefd aanbevelend, A. VOS-FESKENS. Galanteriën, Heistraat D 44, 's Grev.-Capeile. liceft een zeer goede 3_ Wieier Bak fiets met gesloten bakzeer goed onderstel' voor H.H. Winkeliers of Bakkers voor slechts 85. Halve linnenkastjes, keukenkas» ten, kroonlainpen2 mooie haard» fauteuil jeszeer mooie canape's; arm_fauteuils; keukentafels, spie» gels, fotolijslen; thee-kastjes en thee.meubels; losse en vaste wasch_ tafels, prachtige z.g.a.n. divan 47.50. Zoo juist ontvangen geëmailleerde Bral), buiskachels; ook fornuis en veel kachels groote en kleine. Elec» trische warschmachines vanaf 75 z. mo'or. Wegens plaatsgebrek een 3_deelig konijnenhok met 1 vette konijn en 40 pond voer voor slechts 27.50. J. P. VAN WANROOIJ Tramstr. 31, DONGEN. H. H Landbouwers Wenst gij 1 ste kwaliteit W. L. - Reds - Patr. leghorn. Brerg dan Uw bon bijH.J. PAANS Nieuwevaart D 27I k CAPELLE Electr. Petersime Broederij No. 9061 BAAK (Gld Geldcredieten f800.- 5°/o Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIjF ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inst Mathën.weg HO R'dam-W. NOTARIS MIDDELKOOP te CAPELLE, zal Maandag 17 Febr. 1947, om 10 uur v.m., ten verzoe ke en ten woonhuize van ADRI- AAN KEMMEREN te Capelle, aan diens woonhuis aan den Win terdijk C 266, om contant geld in het OPENBAAR VERKOOPEN: 15 kippen, 1 melkgevende koe, 50 m3 koe- en paardenmest, ploegen en eggen, een nieuwe fiets met banden, kinderwagen en box, touw, voorts 200 musterd, paar dentuig, voertuigen en wat verder zal worden voorgebracht. Breed bij biljetten. TE KOOP GEVRAAGD: een in goeden staat zijnde Brieven met opgaaf van merk en prijs onder no. 1720 bur. v d. bl. OM EEN GEZELLIGE AVCND TE HEBBEN. SS Een^blijspel met spannende paardenraces, gezonde humor en dolle verwikkelingen. Dit beteekent een avond van uitbundig plezier. DE ZAAL IS VERWARMD. II BELANGRIJK. Heeft U moeilijkheden met Groenten of Fruit? Geen nood, ,,'t Westland" helpt U daar uit„Vita" spelbevroren groen ten en fruit, een ware zomerkost in deze barre winterdagen. Een greep uit ons assortiment. Alles zonder bon. Andijvie Asperges Bloemkool GROENTEN Pronksnijboonen Soepgroenten Spercieboonen Doperwten Spinazie (5 soorten) Komkommers Postelein Snijboonen FRUIT: Aalbessen Appelmoes (m. suiker) Frambozen /n (m- suiker) (2 soorten) v v Kersen (ook op sap) (3 soorten) Meloenen (heel en schijven, m. suiker) Peren op sap Pruimen (en moes m. suiker) Tomaten (heel) Tomatenpuree Tuinboonen (2 soorten) Perziken op sap Bestellingen worden tot Vrijdags 6 uur opgenomen en Zater dags zonder prijsverhooging thuisbezorgd. Sinaasappelen-bonnen 59-8 en 60-6 (oude kaart) Zaterdag laatste dag van inlevering. Aanbevelend, C. VAN DELFT-VAN RIJSWIJK Fruithuis ,,'t Westland". Betoijen >chestraat 112. Vanaf 17 Februari alle soorten loten verkrijgbaar. Trekking begint 24 Maart 1947. U PROEFT. ..ENZEGT: Wegens ongeval kunnen we gedurende de gladheid onze klanten niet bezorgen. De verst gelegen klanten, b.v. Capelle en Waspik,~"hop en we zoo spoedig moge lijk te bezorgen. Boodschappen kunnen dagelijks worden afgehaald. Aanbevelend, CHR. VOS, Heistraat D 190 a - Capelle.. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELBN Abonae&ies tsprite t 15 cent per week» 1.95 per kwartaal. Drukker: Waalwijksch e Stoomdrukkerij Antoos Tieten. We hebben in onze. uitgave, van vorige week Donderdhg een -klein berichtje opgenomenzonder een enkel .commentaar er op te geven. Het- luidde: Auto's Holland 2772, Noord-Brabant 977 itl 1916. We ga» ven er geen commentaar cu>, niet omdat, dit overbodig zou zijn; maar om dc getallen alvast bij onze lezers te doen inwerken. Het zijn ii.l. de officieele getallen door den Minister van Economische Zaken aan dc Eerste Kamer verschaft'. .Holland' ontving in het jaar 19J6 dus bijna driemaal zooveel auto's als onze provincie. We nemen met groote lankmoedigheid aan dat ..Holland' ook driemaal zooveel inwoners telt als Noord_Brabant en zeker nemen we aan dat een groo» Ier getal van die inwoners een nieuwe wagen kan- betalen dan in Brabant. Maar hel inwonertal mag niet het eenige uitgangspunt z.ijn hij het verleenen van vergunningen lot aankoop van auto's, evenmin als dit het aantal gegoede inwoners inag zijn. Zeker speel; het eerste een voorname rol; m.aar daarnaast /.al pok de uitgestrektheid van hot gebied een der doorslaggevende l'ac'.orcn zijn en bovendien de toe stand van de verkeersmiddelen in dat gebied. Wat nu uitgestrektheid betreft; meenen we dat Brabant beter kan meespreken dan de mees te andere provincies en bovendien meenen we dat het verlies aan ver voersmiddelen tijdens den oorlog voor Brabant evenals voor Lim burg en Zeelandwel hooger ge weest zal zijn dan voor het Westen. Het op, 5 Mei 1944 capituleerendc Dui'sche leger zal wel niet veel auto's achtergelaten hébben mis schien wat meer karren; kinder wagens en steppen maar het geen achtergelaten werd bleef toch in het Wiesen; terwijl het Zuiden in den bevrijdingst.ijd auto's mocht afstaan aan het. Militair Gezag. Ook van deze wagens kwamen er heel wat in Holland' terecht. Ze zullen wel niet meer in zoo'n erge hesten staat geweest zijn; maar in een slechten tijd als deze kan men het er toch nog mee doen. Ook is het met vele fietsen zoo gegaan. Wat deze twee verkeersmiddelen betreft; waren we dus bij de ca pitulatie zeker nie* voor op onze vrienden in het Westen. Een zeer groote ach erstand was en is er nog steeds in een an der belangrijk verkeersmiddel: de spoorwegen. Wijbewoners van de Langstraat, 'kunnen er in dezen winter met strenge vorst en wegen die langdurig glad en onberijdbaar zijn; over meepraten wat 't zeggen wil geen spoorwegverbinding te be_ zi'ven. Dagenlang zijn we van aTle verbindingen verstoken geweest met alle gevolgen van dien. Hoe veel zou er in de afgeloopen weken daardoor minder geproduceerd zijn geworden? Hoeveel loon verlet heb ben onze arbeiders er aan gehad? Zeker; het zou niet veel beter ge weest zijn als liet toegewezen aan tal au'o's grooter was geweest om. dat die ook moeilijk konden rijden; maar dit soort moeilijkheden doet zich ook in andere omstandigheden en in andere jaargetijden voor. Als er dan niet voldoende auto's voor ons beschikbaar zijn; geef ons dan tenminste spoorverbinding! Kan da» nu werkelijk niet gevon den worden? Hadden in deze be roerde weken niet achter een of andere rangeerlocomotief die op een station in dc Langstraat nog wel te vinden was geweesteen paar wagens gehangen kunnen worden om tenminste voor eenig vervoer te zorgen? We weten wel dat we dit alles veel te simpel zien en dat er veel meer aan vast zit. maar onze Ncderlandschc Spoorwegen hebben in de afgeloo pen jaren tocli wel getoond niet voor een 'kleintje vervaard te zijn. Is «lil echter wel het geval; indien dit kleintje toevallig in de Lang straat of in het Zuiden terechtge komen is? Een nieuwe verbinding tusschen Ams.crdam en Den Haag; met ondergrondsclie stations in die steden. Prach.ig, maar geef ons hier in liet Zuiden eerst onze spoorverbindingen terug; -we vra gen nog niet eens om nieuwe bo_ vcngrondsclie s.ations; we doen 't nog wel met onze oude, ook al zijn ze in puin geschoten I Spoorverbindingen met het Zui den: U;rechtDen Bosch via Nij megen! Niets aan te doen, dus we nemen daarvoor niemand iets kwa_ 1. Doel van de Gezinszorg:. De Gezinszorg stelt zich ten doei mede te werken aan de gaafheid van. het gezin door hulp en voor_ lichting nan de moeder en de toe komstige moeder in dén meest rui men zin van het woord. in deze doelstelling ligt een heel program van afctiviieit vervat. Op veel punten heeft het gezins leven geleden en niet door oorzaken die van huiten komen alleen. Het gezin is innerlijk ontwricht, het is in zijn fundamenten aange tast. De basis van het gezin; het hu welijk; is ondermijnd. De faouwsteenende man in zijn priucipiccle krachtige mannelijk heid; de vrouw in haar vrome tot elk offer bereide dienstbare moe»' derlijkhcid; hebben aan persoon lijkheid en karaktersterkte inge boet. Het gezin moet van den grond af weder worden opgebouwd. En op dit breede terrein van gezins_op_ bouw wfl de Katholieke Gezinszorg zich inzetten. Daarmede wordt een uitermate belangrijke bijdrage geleverd tot den ophouw van een gezond maat schappelijk leycn. Gezinszorg stelt zich twee directe taken 1. Hcr_opvocdhig van de gezinnen welke op eenigcrlei wijze zijn afgezakt door armoede; door onbekwaamheid van de huis vrouw, door de abnormale be slommeringen van de gezins leden in dezen /waren tijd; door demoralisatie ten gevolge van de oorlogsomstandigheden of door ellende en nood in liet algemeen. Deze lier-opvoeding moet plaats vinden op godsdicnstig-zcdelijk; maatschappelijk; opvoedkundig hygiënisch en liuishoudelijk_eco_ nomiscli terrein. 2. Bijzondere hulpverrcening aan de gezinnen hij ziekte van de moeder; bij depressie-toestanden van"de moeder en in andere ge vallen waarhij op medisch ad vies bijzondere hulpverleening dringend noodzakelijk wordt ge acht. Het werk, van de Katholieke Ge zinszorg is een Apostolaatswerk in den vollen zin van het woord. Een werk; waarin de besten van onze meisjes hun diepste overtuiging en spontane goedheid voor den even- mensch kunnen uitleven in volle activiteit:. Het zal eenieder duidelijk zijn dat Gezinsverzorgsters geen dienstbo den zijn. Zij die dit veronderstellen slaan de plank mis. Men kent ook wel het systeem van hulpen in de huishouding; doch ook hiermede is hei Gezinszorgwerk niet te verge lijken. Het Gezinszorgwerk staat veel hooger en is veel zwaarder omdat het hier op de eerste plaats gaat over her-opvoeding. Per slot van rekening is het hierbij verleenen lijk. Maar de Ir. Hupkes_brug in Zaltbommcl is klaar. Waarom moe ten we nu nog tot Mei met een autobus van Den Bosch naar Gel- dermalscn? Alleen omdat in Hedel geen perrons zijn? Kunnen dan de treinen niet doorrijden naar Zalt_ hommel, daar zijn wel perrons. De hus-afstand "zou met ongeveer de hell't bekort worden en dat is al heel wat waard. Directie van de N.S.denk nog eens goed aan liet Zuidenspeciaal aan de Langs raat. We worden toch met de auto-toewijzingen al zoo vergeten. Uit dankbaarheid schen ken we vast en zeker aan een of ander Langstraatscli station een Postliumus-Meijes radio_ins;allatie van huishoudelijke hulp slechts zeer fc.ijkomstig. Juist omdat liet Gezins zorgwerk zulke groote idealen vraagt en zoo'n algehccle opoffe ring, is liet noodzakelijk dat de meisjes hun motief voor het werk doen voortvloeien uit de liefde tot God als het levensmo'.ief. Zonder dien steun van den godsdienst Zal 't voor de Gezinsverzorgster niet mo gelijk zijn het werk vol te houden. Daarom worden aan de meisjes de- hoogste eisclien gesteld en wij wil len hier even nader op ingaan. 2. Katholieke meisjes attentie. Meisjes uit den middenstand; meisjes uit den arbeidersstand; meisjes uit den beteren stand, meis jes uit den boerenstand; denk eens goed na" over het werk van de Ka tholieke Gezinszorg. Zou er voor U geen taak zijn weggelegd bij de Katholieke Gezinszorg? Wilt gij een taa'k op U nemen die den inzet vraagt van de gelieele persoonlijk heid en waarin gij al Uw idealen kunt uitleven? Het is zwaar werk; ongetwijfeld; maar liet is enorm belangrijk werk en nergens kunt gij een belangrijkere bijdrage leve ren tot den her_opbouw van het maatschappelijk leven. Meisjes; Uw plaats is in liet ge zin; het gezin dat ge mee kunt bouwen; kunt opheffen; beter en sterker en gelukkiger ma'ken. Gij zult overtuigd katholiek moe ten zijn 'om dit werk te kunnen aanpakken; gij zult het moeten zien als Apostolaatswerk; werk van de echte cliaritas van Christelijke naastenliefde. Gij zult moedig moe ten zijn en een sterk doorzettings vermogen bezitten. Gij zult moeten vechten en gij zult zelfbchcersching noodig hebben om de taa'k ^te vol brengen. Giij zult de gezinnen waar mee ge in aanraking komt moeten bezielen. Gij zult nog veel meer moeten doen. Mej. Schellekens zal U daarover vertellen bij haar spreekbeurten in Waalwijk; Kaats heuvel; Drunen en Nieuwkuijk. Wij zullen U alleen nog wat vertellen over de opleiding en de salariëëring. A. Opleiding- Dc opleiding tot Gezinsverzorgster duurt 6 maanden. De eerste twee maanden krijgt men alleen theorie. Na deze twee maanden ontvangt men nog halve dagen les en gaal men halve dagen in practijk. Na zes maanden is men klaar; docli men is dan nog geen gedi plomeerd Gezinsverzorgster. Om een diploma to knijgen moet men na de eerste zes maanden nog een jaar practijk doen en enkele studie dagen bijwonen. In totaal duurt- "t dus 1 'f jaar voordat men gediplo meerd Gezinsverzorgsfer is en hei. insigne Gezinsverzorgster wordt uitgereikt. De opleiding van de Ge zinsverzorgster omvat een zeer uit gebreid programma. Naast dc ge wone huislioudschool_vakken zoo_ als koken, naaien en verstellen is een groote plaats ingeruimd voor godsdienstleer; apologie, huwe lijksleer, opvoedkunde; zielkunde, kinderverzorgingalgemeen vor mend onderwijs; sociale wetgeving; kinderrecht; maatschappijleer practlsehe plant» en dierkunde voor zoover dit voor het gezin van belang kan zijn; arbeidsbemidde ling, meisjesbescherming; sociaal werk in de fabriek; t.b.c.-bestrij- ding; schoolartsendienstkinder,, spelen; fröbelen. Om tot de opleiding voor Ge_ zinsverzorgster te wo.rdcn toege laten is het niet noodig dat men meer heeft dan een gewone Lagere School-oplciding. Men moet echter beschikken over een behoorlijk verstand en om dit te testen zal een licht toelatingsexamentje wor den afgenomen. Meisjes; laat U niet afschrikken door de opsomming van zoovele vakken. U. krijgt van al die valt- ken niet meer onderwezen dan wat U dringend noodig hebt voor de practijk. De geheele stof komt in het dagelijksche werk telkens weer aau de orde en het is reeds door de ervaring bewezen dat het zon der deze opleiding onmogelijk zou zijn het werk vol te houden. B. Salaricerins en tewerk stelling: De gediplomeerde Gezinsverzorg- ster ontvangt een minimum_salaris van 100.per maand. In de eer ste twee maanden van opleiding wordt geen salaris genoten. Daar na ont-vangt men direct een salaris voor de halve dagen practijk en na zes maanden komt men op een salaris dat weinig lager zal liggen dan dat van de gediplomeerde Ge_ zinsverzorgster. KORTE BERICHTEN. Het Bijzonder Gerechtshof te De* j Bosch heelt iu de zaak tegen den voormaligen commissaris van po li, ie te Tilburg H. Boersma, die in dienst' was getreden bij de Wal'fe* SS en 11 Joden had doen arrestee ren conform den eisch den ver dachte veroordeeld lot de doodstraf. Hij verkreeg recht van cassatie. Tiijdens een openbare bijeen komst te Medan heeft prof. Romme in een voordracht de regccrings- verklaringen van minister Jonk man een noodzakelijke verduidelij king genoemd, zonder welke d« aanvaarding van Linggadjati niet verantwoord zou zijn geweest. Woensdag hebben achttien kleine Geallieerde landen de verze_ Leering gekregen; dat zij een meer actief aandeel zullen hebben in het opstellen van het vredesverdrag voor Duitsehlandnadat Rusland zich er meeaccoord verklaard had meer acht te slaan op de adviezen van de kleine landen. Op het kantoor N._Holland van den KNVB te Alkmaar zijn onregel matigheden ontdekt. Sedert 1 Febr. is <h' administrateur L. P. voort vluchtig. Uit een onderzoek bleek, dal sinds Oct. j.l. de boeken niet meer zijn bijgehouden en voor zoo ver men thans kan vaststellen is er een kastekort van 10.000. P.ij de behandeling der begroo_ ting van Sociale Zaken in de Eer ste Kamer heeft minister Drces meegedeeld, dat hij voornemens is een voorstel in te dienen om de uit_ keering bij ziekte te brengen van maximaal een half jaar op maxi maal een jaar. Hij wil deze ver lenging op zoo kort mogelijken ter mijn aan de orde stellen. De Rechtbank te Breda heeft den landbouwer P. te Roosendaal: die zijn dochter door wurging om het leven bracht conform den eisch veroordeeld tot 15 jaar gevangenis straf met Ier beschikkingstelling aan de regccring. Voor do der'iende maal zal de bekende journalist Niek de Rooy Jr. de Bossche revu«' samenstellen wel ke; zooals gebruikelijk; in de Paasehweek in liet Casino t" Den Bosch zal worden vertoond. Dc re vue heeft (iit jaar als uitgangspunt de grandioze ui'breidingsplannen van 's Hertogenboseh. De auteur koos» tot titel: .Halen zummc 't. (Halen zullen we 't') waarin de be doeling ligt dat alle Bosschenaren zich achter de plannen van het stadsbestuur zullen stellen. Van de ongeveer 1800 boerde rijen die er in den loop van onge veer 10 jaar in den N.O._poldei zullen verrijzen en waarvan er in het najaar 1947 reeds een honderd tal zullen worden uitgegevenzal het grootste gedeelte in eigendom blijven van den» Staat. Ze zullen verpacht worden vooral aan jonge boeren; waarvoor een bedrijfskapi-, taal noodig zal zijn van 12.50 per ha. De werktijden van de Gezinsver zorgster in het gezin zijn van 8 uur 's morgens tot 6 uur. s avonds. Tusschen den middag is men 1 uur vrij. Ook Zaterdagmiddag en Zon dag heeft men vrijaf. Jaarlijks hcel't men 3 we'ken vacantie. De Maatschappelijke Werkster;' Mej. Lambcrmont; hoopt de meis jes ook veel gezelligheid onder el kaar té kunnen bieden. Meisjes die uitblinken en die blijk geven leiding te kunnen geven aan hc-f Gezinszorgwerkkunnen na 't behalen van het dinloma verder worden opgeleid tot Maatschappe lijk Werkster voor de Gezinszorg. Als Maatschappelijk Wci'kster krijgt men een groote verantwoor delijkheid en moet men leiding geven aan het plaatselijke werk van de Gezinszorg. Maatschappelijke Werksters vallen in een zeer hoogc salarisklasse; doch wij zullen hier op niet verder ingaan. Wij maken deze opmerking over de Maatschap pelijke Werkster alleen om U aan te toonen dat voor de allerbcston. nog een verdere promotie mogeLijk is. Meisjes van de Langstraat; bij Uw Keuze van het werk van dc Ge zinszorg zult gij U moeten laten leiden door Uw idealen. De gun_ stige voorwaarden van salaricering en tewerkstelling zijn alleen ge schapen om U het zware werk te helpen verlichten. Bedenkt meisjes; dat hel Ge zinszorgwerk U verder zal vormen en V een harmonisch en krachtig DE ..ECHO" NAAR INDIE. Wij hebben bij herhaling brieven aangehaald van jongens in Indië, om te doen zien hoezeer zij gesteld zijn op de Toezending van „De Echo". Duidelijk is het ook vele ouders niet in /staat zijn elk kwartaal f 7 50 af te zonderen voor een courant naar hun zoon in Indië. Daarom hebben we ons ABONNEMENTENFONDS ingesteld opdat degenen die rustig hier kunnen biijveu, onze jongens in hun moeilijke omstandigheden en hun ouders wat tegemoet kunnen komen. Wij moeten eerlijk bekennen dat de bijdragen daarvoor ons geweldig zijn tegengevallenWe zijn nu nog niet aan f 200.-, wat beteekent dit voor gratis-abonnementen voor de militairen uit Waal wijk en de Langstraat. Vooral de bijdragen uit de buitengemeenten hebben een pover figuur geslagen. We zullen den juisten stand van zaken hier geven Einde Februari moeien alle GRATIS-abonnementen vervallen alleen de jongens uit de parochie St. Jan te Waalwijk, de jongens uit Haarsteeg en Loon op Zand ontvangen de courant GRATIS van 't R.K. Thuisfront aldaarde gratis-zending aan de andere adressen vervalt dus met 1 Maart a.s., tenzij nog andere mogelijkheden zich voordoen. ADMINISTRATIE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1