DE ECHO VAN HET ZUIDEN. EEN PRINSENKIND IS GEBOREN MACHINE-ZWIKKER GEVRAAGD WzÊm NIEUWS UIT KAATSHEUVEL Abonneert U op De Echo van het Zuiden' Cornells Hadrianus van Oers Cornells Hadrianus van Oers Cornells Hadrianus van Oers R.K. DIENSTBODE GEVRAAGD: Net Dagmeisje 20 JONGE KIPPEN MOTORRIJWIEL VERCHROOMDE DAMESPOLSHORLOGE Chemische Wasscherij en Stoomververij „DEN DRIES" NET EN WELBESPRAAKT PERSOON Zij die tevens als WERKMEESTER kunnen op treden genieten de voorkeur. GEBRS. SLAATS KATHOLIEKE GEZINSZORG WAALWIJK. Mef. SCHELLEKENS uit EImDHOVEN „HET WERK VAN DE GEZINSZORG MEDEDEELING. CHEMISCH TE REINIGEN OF TE VERVEN. No. 15 Donderdag 20 Februari 1947 S*UNEIi Jaarvergadering. R.K. Bouwarbeidersbond St. Joseph, afdeeling Drunen zal op Donderdag 20 Februari in de zaal van den heer Th. Elshout een jaarvergadering houden. Leden der afd. Drunen, uw bestuur re kent op Uw trouwe opkomst ELSHOUT. LandarbeJdersbonti. Jaarvergadering van den R.K. Landarbaidersbond „St. Deusde- dit", afdeeling Elshout, op 24 Fe bruari des avonds te 7.30 uur, In het gebouw vac het R.K. Jongens- patronaat Punteoc Verslagen •ecretaris en penning meester, Ingekomen stukken, Me- dedeeltngen. Verkiezing bestuur, aftredend zijn M. v. Venrooij en G. v. d. Wiel, die tevens her kiesbaar zijn, Rondvraag en Slui ting. Pater Henri de Greeve. In ons zeer rdstig, maar inner lijk drukke Buurtschap Wolfshoek is iets grootsch op komst. Rustig voor wat de buurt betreft, druk voor wat men doet om de bewo ners op hooger peil te brengen. De Zeereerw. Pater Henri de Greeve is bereid gvonden om de Buurtschap te bezoeken. Op Woensdag 19 Maart a.s. zal hij opvoeren het dopr hem zelf geschreven en gespeelde stuk ,,Het vierde beest." Wij allen kennen den Zeereerw. heer de Greeve van voor de Radio in zijn Licht baken. Daarom te meer kunnen wij er van overtuigd zijn, dat een zeer leerzame avond ons te wach ten staat die niemand zal willen verzuimen. De voordracht wordt gehouden in het Veilingsgebouw dat een paar duizend plaatsen biedt. NiEUWKUIJK. Boer innen bond. D« Boertunenbond hield Donder, dagavond iu het Parochiehuls haar alftvifniiane jaarvergadering. De voorzitster mej M, Moster. ruans opende de bijeenkomst met een woord van welkom,*, speciaal tot dan spreker van dezen avond den üeereerw. Heer v. d. Biggelaar, den geestelijk Adviseur den Eerw. Pater van Mlerlo en de afgevaar digden van den N.C.B. De secretaresse mej. Jo Moster. mans gaf een uitgebreid verslag. We ontleenen hieraan het volgende: De totaal-inkomsten bedroegen 199.05-, de uitgaven 109.14. Ba tig saldo 72.57. Met Maart a.s. wordt een begin gemaakt met den cursus ziekenver zorging. De Zeereerw. heer van den Biggelaar hield hierna een leer zame en boeiende lezing over de godsdienstige en zedelijke vorming van de boerin. Hierna dankte de geestelijk advi seur den spreker voor zijn lezing en oprak een opwekkend woord tot de leden. De Eerw. Pater v. Mierlo bracht een woord van dank aan 't bestuur voor de uitnoodiging en de leden voor hun werkzaamheden ten bate van de Missie. Men besloot Pater van Mierlo op de eerstvol gende vergadering uit te noodigen tot het houden van een lezing voor de Missie en dan tevens een collec te te houden voor dit doel. VLIJMEN. Uitvoerig Gemeenteraadsverslag in het volgend nummer. R.K.J.B. afd. Kaatehenvel. Donderdag j.l. hield de afdeeling Kaatsheuvel van den R.K.J.B. haar jaarvergadering. In de kerk van Berkdijk werd door den geestelijk adviseur van de afdeeling een H. Mis voor het welzijn der afdeeling opgedragen. Om half drie kwamen de jongens in den R.K. Gildenbond bijeen. De voorzitter sprak een woord van welkom, speciaal tot den Geestelijk Adviseur «n het be stuur van den N.C.B. De technisch adviseur eo het be stuurslid Zwaan* hadden bericht van verhindering gezonden. Na de jeugdgroet en het gebed voor de jongens in Indië werd het boeren bondslied gezongen. Rij het aflezen van den ledenlijst bleek; dat een lid bedankt had en drie nieuwe leden waren toegetreden. De notu len van de vorige Jaarvergadering werden goedgekeurd. Uit het jaarverslag van den »e_ eretaris en dat van den penning, meester bleek dat door de afdee ling, ondanks haar klein ledental; in het afgeloopen jaar veel is tot stand gebracht. De voorzitter bracht aan de beide functionarissen dank; waarna een commissie benoemd werd 'om de bodken met de kasbescheiden te controleeren. Voor de bestuursverkiezing waren twee vacatures wegens periodieke aftreding; n.l. de secretaris en een commissaris; terwijl de voorzitter wegens verlaten van de vereeniging als zoodanig ontslag nam. Gekozen werden de heeren A. van Amels- foort, A. Rombouts en Mar. Klijn. De prljsuitdeeling van den ge wassen wedstrijd gaf tot resultaat dat G. van Beers en A. Rombouts 32 pnt.; G. Verschuren 31 pnt.; A. Sprangers 27 pnt.; J. de Kort 26 pnt.; Fr. de Kort 18 pnt., P. Klfjn 17 pnt.; .T. KIJjn 15 pnt. en II. van Nodje 14 punten behaalden. De waarnemend voorzitter van den N.C.B. de heer v. Mensfoort sprak vervolgens: Bij afwezigheid van den voorzit ter voel ik mij verplicht een kort woord tot U te richten. WJji zouden in onze plicht tekort schieten als wij niet een woord van dank brach ten aan het bestuur vau den R.K. J.13. voor hetgeen in 1940 werd uit gevoerd Wij weten dat gij geregeld contact houdt met de jongens in Indië. Dit contact kan niet groot genoeg zijn. Ik raad U aan dit zoo mogelijk nog te verstevigen. De jongens in Indië zien regelmatig uit naar nieuws uit hun geboorte plaats. waarvoor uwe afdeeling kan zorgen. Spreker dankte den schei denden voorzitter voor het vele dat hij voor de vereeniging deed, den secretaris voor het beheer in het afgeloopen jaar. Hij spoorde de leden aan trouw te blijven aan liun vereeniging en zich vast te scharen aohter het bestuur; om alzoo 1947 met gerust hart tegemoet te kunnen zien. Hij verwacht van de ledén van dën R.K.J.B. later trouwe leden voor den N\C.B. Dë Aalmoezenier had; nu hij voor den eersten keer een jaarvergade ring van den R.K.J.B. meemaakte .niets dan lof over de prettige sa menwerking; welke hij steeds had mogen ondervinden. Speciaal bracht hiij dank aan den scheidenden voor zitter die niet gemakkelijk zou te vervangen zijn. Hij feliciteerde de nieuwe bestuursleden met het ver trouwen in hen gesteld. Hij wees ei' op dat allen nog meer dan de materieele taak de sociale en cul_ tureele taak van de jeugdstands- organisaties moeten voor dogen houdenwaarhij doel en principe voorop moeten staan. De aftredende voorzitter bracht den Aalmoezenier dank; meer bij zonder voor de woorden van lof hem toegezwaaid. Aan bestuur en leden bracht hij dank voor het in hem gestelde vertrouwen en de goede samenwerking meer in het bijzonder na het verlaten van ver schillende leden der organisatie, om het toch nog grootc programma af te werken. Hij spoorde aan zich zoowel on technisch als godsdien stig gebied te wapenen in dën R.K. J.B. Hiermede werd het officieelc gedeelte gesloten en werd genoten van de goed verzorgde B'rabantsclie koffietafel. Om half acht werd de jaarfeest viering voortgezet met een tooneel- uifvooring; waarbij ook de ledeti van den N.C.B. en de Boerinnen- bond aanwezig waren. Ongevoerd werd het tooneelspcl .'.De Over kant0; waarin de R.K.J.B._ers be wezen ook op dat terrein iets te presteeren. Om half elf gingen al len voldaan huiswaarts. Wij Jongeren. Vrijdag j.l. hield „Wij Jonge- ren"-beweging haar maandelijk- sche bijeenkomst ter afwerking van haar Winterprogram, in de zaal van den heer J. Smit. Na de opening door den voor zitter, heette deze den spreker van den avond. Dr. Theunissen, van harte welkom. Als onderwerp had spr. geko zen: „Rusland". Spreker zette op een zeer dui delijke manier uiteen: de theorie van de Marxistische leer en hoe deze in practijk wordt gebracht in 't Communisme. Algemeene kennisgeving. Tot onze diepe droefheid overleed heden plotseling, door een noodlottig ongeval, nog voorzien van het H. Oliesel, onze inntg geliefde en zorgzame man en vader Echtgenoot van Elisabeth Andrea v.Woensel in den leeftijd van 37 jaren. Wed. E. A. van Oers- v. Woensel Francine Piet Corrie Joke Keesje Waalwijk, 15 Februari 1947. De plechtige uitvaart en be grafenis zullen plaats hebben op Woensdag 19 Febr. a.s. desv.m. half tien in de parochiekerk van St. Clemens te Waalwijk (Baard wijk). Hiermede vervullen wij den droeven plicht U kennis te geven dat tengevolge van een nood lottig ongeval, plotseling, nog voorzien van het H. Oliesel, is overleden onze beminde schoon zoon, behuwdbroeder en oom Echtgenoot van Elisabath Andrea v.Woensel in den leeftijd van 37 jaren. Uit aller naam P. van Woensel J. v. Woensel-v. d. Sanden Kinderen en Kleinkinderen Waalwijk, 15 Febr. 1947. Door een noodlottig ongeval overleed op 37-jarigen leeftijd, plotseling, nog voorzien van het H. Oliesel, onze dierbare broe der, behuwdbroeder en oom Echtgenoot van Elisabeth Andreav. Woensel Reijen. C. van Oers Waalwijk. W. van Oers M. van Oers-Booin en Kinderen van Oers A. v. Oers-Pranssen en Kinderen Amersfoort A. van Oers O. v. Oers-v. d. Berg en Kinderen Dongen D. v. Roermund-v. Oers C. v. Roermand en Kinderen Met vreugde geven wij U kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje WALTER. Bij het H. Doopsel ontving hij de namen WALTHERUS JOHANNES CORNELIS FRANCISCUS. M. Verhulst J.Verhulst-Termeer Jan en Piet. Waalwijk, 13 Febr. 1947. Kerkstr. 64. Tijdelijk St. Nicolaas-Ziekenhuis. De Heer en Mevrouw VAN STOKKUM-DE BIE geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter AD DY. Waalwijk, 16 Februari 1947. Giootestraat 278. Tijdelijk; St. Nicolaas-Ziekenhuis. De Heer en Mevrouw J. VAN 1ERSEL—KIRSCHNER geven met vreugde kennis van de geboorte van hun dochter CHRISTINA LUCIA PHILIPINE MARIA. Waalwijk, 14 Febr. '47. Tijdelijk: St. Nicolaasziekenhuis Waalwijk. MEVROUW VAN HOUT, Burge meester, Vlijmen, VRAAGT voor dag eri nacht een tegen 1 April a.s. Wasch buitens huis. in klein gezin z. k. J. VERMEER, Laageinde 113, Kleermakerij, Waalwijk. TE KOOP: roode Islanders, aan da] leg. H. VAN HULTEN Scheidingstraat 28 DRUNEN TE KOOP AANGEBODEN: (Sparta 1 25 cc.) in goeden staat verkerend. Adres te bevragen bureau van dit blad of drukkerij „Excelsior" Kaats heuvel. VERLOREN met dito bandje. Tegen goede belooning terug te bezorgen bij drukkerij „Excelsior" Kaatsheuvel. Verder behandelde hij de leer stellingen en 't beleven van de Orthodoxe godsdienst in 't Oos ten. Spreker wisselde zijn lezing af met gramofoonplaten, door Bie- mans geluidsinstallatie weergege ven, die de prachtige gezangen en gebeden der Oostersche kerkdien sten weergaven. Hij teekende tot slot van zijn causerie de scherpe gedragslijn af van de houding van ons, Katho lieken, ten opzichte van 't Com munisme, en spreker spoorde tot enthousiasme aan in 't beleven van den Katholieken Godsdienst. Nadat spreker nog enkele ge stelde vragen beantwoord had,- dankte Rini Heijs als voorzitter voor 't gesprokene. De Aalmoezenier, Kap. Strijbos, gaf nog een korte uiteenzetting over de gehouden bijeenkomst te Utrecht van de Katholieke Jonge ren, waarbij Kardinaal de" Jong 'n beroep deed op de godsdienstzin en strijdvaardigheid der Katholieke jeugd, vooral in dezen ,tijd. Hierna sloot de voorzitter de vergadering op de gebruikelijke wijze. Zoo mag Wij Jongeren op de zen avond terugzien als een zeer nuttige en leerzame avond. LOON-OP-ZAND. Vergadering Loonopzand's Belang. Dinsdagavond" hield bovengenoem de vereeniging een algemeene leden vergadering in café Wijtvliet. De voorzitter Dr. Smals, opende deze vergadering èn gaf zijn spijt' er over te kennen dat er zoo wei nig leden aanwezig waren; waarna de statuten welke ter visie lagen zonder eeriige oppositie werden goedgekeurd. Hierna had de bestuursverkiezing plaatswaarbij voor de vacatures van Ondcrwiijs en werkgevers can_ didatenlijsten waren ingekomen voor den Eerw. Frater; voorz. de lieer II. van Lier die met algemeene stemmen gekozen werd. De aftre dende bestuursleden de heeren F. van Tilborg en J. v. d. Lee werden met algemeene stemmen herkozen. Hierna werd door den secretaris bet jaarverslag uitgebracht; waar uit blee'k dat in het afgeloopen jaar veel werkzaamheden zijn verzet; o.a. bemoeienissen voor telefoon- doorverbinding; llclitopstakels in iict dorp opgeruimd; glas_actie's; buurtenvcrdeeling en de actie om te komen tot bet bouwen van een nieuwe kiosk welke actie nog steeds in vollen gang is en in een verge vorderd stadium verkeert wat de finantiën betreft. Hierna» gaf de penningmeester rekening en verantwoording van zijn taak; waaruit bleek dat er een nadcelig saldo van 22.20 was. Er wérd besloten de contril butie op 25 cent te lioüden; doch door bet aanbieden van weldoeners- en donateurskaarten de kas on een beter peil te brengen. Verschillende vragen werden door den voorzitter naar genoegen beantwoord; terwijl cultureele avonden in de toekom*' zullen worden bevorderd. Hierna volgde sluiting. Do zwarte plek op het witte doek. Woensdagavond had in het pa rochiehuis voor de donateurs een l'ilmvertooning plaats door den heer Bert Poets uit bet dorpje America; hetwelk bij zeer velen in bet ge- beugen zal liggen, die in de dagen der verzetsbeweging stoutmoedig hebben gestreden tegen den bezet ter voor de vrijheid van ons vader land. Spreker gal' met film en spreek beurt een ontroerend overzicht wat daar op de boerderij Poels; thans betei' bekend ais de Zwarte Plek; is geschied door een aantal jon gens; waarbij ook zijn vader en moeder Poels een groote rol ge speeld hebben, waar tientallen pi loten van verschillende nationali teit en zelfs joden een doorgangs buis vonden voor een veilige terug keer naar bun vaderland. Van de velen onder deze verzetsbeweging is Bert Poels thans als eenige der overlevendenwiens dapperheid door de Aiuerikaanscbe autoriteiten met de hoogste onderscheidingen werd bekroond en op de Zwarte plek werd door de piloten uit een vliegtuig een krans geworpen als dankbaarheid voor de spontane hulp aan de piloten verleend. Deze lezing met lichtbeelden werd in ademlooze stilte gevolgd. Een collecte werd gehouden om op de grens van Brabant en Lim burg een Maria_kapel te bouwen; welke men hoopt iu te zegenen op 15 Augustus a.s. De Zeereerw. Heer Pastoor dankte allen voor liun incde_leven en zeker nieste vergeten diegenen die gaven wat bun bet dierbaarst was voor God, Koningin en Vaderland. Fabriekspersoneel viert feest. Het voltallig personeel van de fa. Gebr. van Lier, stoomschoen_ fabrieken alhier; werd ter gelegen heid van bet huwelijk van een der zoons uilgcnoodigd lot het bijwonen van een gezamenlijk feest. Om 2.30 uur werd bijeengekomen aan de fabriek;' vanwaar men optrok naai de groote zaal van Concordia, waar liet feest een aanvang nam. Uit het gezamenlijk personeel was een muziekcorps samengesteld en direct al was.er de stemming in. Er was een ruime tractatie en een uitstekend diner dat allen zich goed deden smaken. Met muziek en zang werd de avond in groote gezel li ghfeid doorgebracht. t ff ff te Boxtel vraagt voor direct voor het ophalen en bezorgen van Chemische gereinigde goederen in Waalwijk en omstreken. Aan harde werkers flinke verdienste gegarandeerd. (DAMESWERK) Bury. v. d. Klokkenlaan 35 WAALWIJK. Op Woensdagavond 19 Februari om half acht zal in de grote zaal van het K. J. V.-huis ta Waalwijk, Grootestraat 240, voor alle belangstellende Kathoiieke meisjes spreken over: Meisjes bezoekt deza bijee'nkomst om nader ta vernemen welke taak voor U is weggelegd bij de Katholieke Gezinszorg. Alle Katholieke meisjes boven 1 9 jaar zijn welkom. Wij komen iedere week in Waalwijk en kunt U Uw goederen mede geven om Ook BOORDEN en OVERHEMDEN worden door ons keurig ge- wasschen en gestreken. Voordat U goederen medegeeft overtuigt U dan eerst of U werkelijk niet personeel van onze fabriek te doen heeft, en eischt een deugdelijk bewijs dat U goederen medegegeven neeft. CHEMISCHE WASSCHERIJ EN STOOMVERVERIJ Annex FIJNSTRIJKERIJ „DEN DRIES" Tel. 232 B O *T E L

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1