r PULLES-HEESBEEN. Feest voor de Baby „DE GRAAF VAN MONTE-CRISTO" s „DE STICHTSE" „DE STICHTSE" enkele stikmachines EEN FRAAIE FEESTWIEG V De Ondernemingsraden NET KOSTHUIS JACHTHOND, H U W E L IJ K. t Wilhelmus Johannes Sikkers SCHIPPERSVROUW maakt ZÜI&Sscftütm Wij vragen voor de Langstraat e. o. nog DEPOTHOUDERS en COLPORTEURS. COLPORTEUR EEN REISWIEG JCo&kj&s „HET GROOTE OFFENSIEF" Geboorie-Aankondigingen. Overal in den lande, maar spe ciaal in de KOFA is het Onze feestelijk versierde Baby- afdeeling toont U een uitgebreide sorteering artikelen alle bestemd voor de kleine wereldburgers. ONZE ATTRACTIE! Als speciale attractie wordt welke in onzë etalage is geëxposeerd, beschikbaar gesteld, waar over a.s. moeders die vanaf heden binnen 14 dagen haar luierbon bij ons inleveren, inlichtingen aan onze baby-afdeeling kunnen verkrijgen. Fa. CUNEN APOLLO THEATER - KAATSHEUVEL DINSDAG 25 FEBRUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 16 Waalwijksche en Langstraatscbe Courant vm#! re«ia9 fÊÊSBSÊÊSSm GEVRAAGD door R. K. Heer. Brfeveu onder No. 1729 Bureau ftm dit blad. WEGGELOOPEN: Duitsche staande reu, xwa t/bont genaamd Teil. Tegen belooniag terug te bezorgen bi] P. H. MOMBERS, Grootestraat 128, WAALWIJK. Meisjes en Vrouwen v d. werkende en boerenstand Weet U dat Neder- landsch Grootste Huwelijksbemid- delingsorganisatie, geheel onder vrouwilijke directie, voor U zeer veel serieuze relaties heeft en directe kennismaking is gegaran deerd? Vraagt direct inlichtingen. „Excelsior" Hoofdkantoor Ministerpark 18 a. HILVERTUM. Kantoor te Tilburg: NIEUWE BOSSCHE WEG 92. Geldcredieten 1800.- 5°/o Zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJF ALLEN. Br. porto antw. Spaarcred. Inst Mathen weg 110 R'dam-W Heeren Correspondenten Wij verxotken o ie COR RESPOND! N1EN met het in zenden hunner berichten niet te wachten tot Maandag- en Woensdag-ochtend, doch deze zoo spoedig mogelijk in te zenden. Heden overleed tot mijne grooie droefheid, na een'kort stondige ziekte, voorzien van ae H.H. Sacramenten der Ster venden, in den ouderdom van 70 jaar, mijn innig geliefde map De Heer Aa. Ma. SIKKERS- MADIOL Waalwijk, 17 Febr. 1947. De plechtige uitvaart zal plaats hebben op Donderdag 20 Febr. as om 10 uur in de kerk van St. Jan Baptist. ROUW KLEDING wordt bij ons binnen 24 uur diep zwart geverfd. Chem. Wasserij en Ververij „DE STICHTSE" WAALWIJK. A KLOKPOEDER is ojfojdthoefr, 'k KwrUgck umh hui myn ïoefc Na die taak te*i 'khuuSch niét moe, Maati mija hoMttoehk U "toe, HET GEHEIM IS DOODGEWOON KI0KP0EDIR Kp GROOTE BUS 32ct. SPAART ZEEPEN HULP I verzorgt al uw kleeding. Zoowel stomen als verven Ook WOLLEN DEKENS - VLOERKLEDEN GORDIJNEN ENZ. MOMENTEEL VERVEN WIJ WEER ALLE KLEUREN. CHEM WASSERIJ EN STOOMVERVERIJ WAALWIJK. Ter vervanging van onzen Col porteur te DRt NFN, den heer C. BROK, die vele jaren op uitstekende wijze „de Echo" heeft gediend, waarvoor wij hem gaarne dank zeggen, VRAGEN wij voor DRUNEN een ijverig en betrouwbaar voor ons blad. Mooie bijverdienste. Spoedige aanbieding gewenscht. Te koop aangeboden voor perforeer en kartelwerk SCHOENMAKERS Gasthuisstr. 119, KAATSHEUVEL. TE KOOP: met rose zijde bekleed. AdresOSSENBLOK, Burg. Smeelelaan 3, WAALWIJK. VOOR FIJNE DONDERDAG 20 FEBRUARI 's avonds 7.30 uur in het koor der Ned. Herv. Kerk te WAALWIJK en VRIJDAG 21 FEBRUARI 's avonds 7.30 uur in het Bonds- gèbouw te SPRANG hoopt de heer D. J. COUMOU te spreken over het onderwerp (Het Indische werk van het Ned Bijbelgenootschap.) Lichtbeelden zullen worden vertoond over de reis van Dr, RUTGERS naar Indië. WIJ ONTVINGEN een keurige collectie Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. KOFA-MAGAZIJNEN - WAALWIJK presenteert U ZATERDAG 22 FEBRUARI om 8 uur ZONDAG 23 FEBRUARI om 5 en 8 uur het eerste deel van de twee weekse seriefilm: naar ALEXANDER DUMAS onsterfelijke roman, GROOTSER, IMPOSANTER EN FASCINEERENDER DAN OOITlU TOEGANG 14 JAAR. De Echo van het Zuiden Hoofdredacteur-UitgeverJAN TIELEN Abosincmen tsprijs15 cent per week) f 1.95 per kwartaal Drukker: Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen, Jïeuige weken geleden maakten we enkele opmerkingen naar aanlei- ding van de instelling door den Mi_ uister van Economische Zaken van een Commissie, die tot taak heeft de voorbereiding' van een wets ontwerp ter instelling van bedrijfs- raden. Zooals mén zich misschien herinnert", merkten w.jj toen reeds op, dat bij dit wetsontwerp blijk baar niet de Instelling van onder nemingsraden aan de orde gesteld zou worden. Werkelijk verklaarde nu de Minister één dezer dagen in de Eerste Kamer,, clat het niet in /jjji bedoeling ligt ondernemings raden en bedrijfsraden in één wets ontwerp te regelen, maar dat.voor de instelling van ondernemingsra den later een apart wetsontwerp zou worden ingediend. Om twee redenen betreuren we dezen gang van zaken. Op de eerste plaats meenen wij; dat dé regeling van de onderne mingsraden vóóraf moet gaan aan die van "de bedrijfsraden. W>ij heb ben steeds op liet standpunt ge staan dal de komende corporatieve ordening van het bedrijfsleven steeds zooveel mogelijk moet groei en van onderop. Vanzelfsprekend moet de Staatsovcrheid zeer sterk stimuïccren. Een groei van onder op behoeft niet veel meer tijd in beslag te nemen dan een regeling van bovenaf, indien men die groei dp de juiste en natuurlijke wijze weet te bevorderen en vooral le lei den. Het groote voordeel van zoo'n aroei is; dal de betrokkenen reeds ervaring opdoen in minder belang rijke kwesties, dan later hij de volledige ordening voor licn aan de orde zullen komen. Bovendien ko_ inen dan al degenen naar voren die ook in bet volledige bestel bun leidende rol te spelen zullen krij gen. Vooral voor onze arbeiders zijn deze voordcelen van groot belang. Daarom staan wij op bet stand punt dat de ondernemingsraden reeds zeker een jaar geregeld had den moeten zijn en dat een wets ontwerp voor de ondernemings raden al lang tot wet had moeten f zijn gepromoveerd. Helaas is dit niet het geval; al begrijpen w.ij voor ons, den gang van zaken niet geheel. Wij meenen ons té herinneren dat al eind 1914 en begin 1945 in het toen bevrijde gebied op meerdere plaatsen pogin gen zijn gedaan om te komen tot een algemeene instelling van on dernemingsraden In de plaatselijke bedrijven. Naar men ons toen heeft medegedeeld zijn in verschillende plaatsen door comité's ontwerpen voor zulke raden vervaardigd. Plotseling is kort daarop alles stil gevallen en beeft men niets meer van de zaak gehoord. Het interes seert ons niet verder wat dc reden daarvan is geweest. Wiij brengen den loop van zaken alleen maar voor bet voetlicht om er onze spijt over uit te kunnen drukken. Indien deze particuliere initiatieven waren geaccepteerd en tamelijk algemeen in het bevrijde Zuiden waren na gevolgd waarop eeii aardige kans was geweestzou er kort na de algeheele bevrijding van ons land een wetsontwerp voor de on dernemingsraden zijn ingediend; dat staat voor ons vast. Dan had den wo den juisten gang van za ken gekregen: eerst regeling van de ondernemingsraden en dan had den we nu met een gerust hart de volledige bedrijfsorganisatie kun nen gaan samenstellen. Er is. nog een tweede reden waar om we de nu gevolgden weg niet de juiste achten. Niet alleen wor den de ondernemingsraden later geregeld; maar dit houdt boven dien in dat ze niet iij dezelfde wet worden geregeld. Zooals hierboven blijkt staan >v.ij op het standpunt dat ze eerst geregeld hadden mor. HË t aaB8s3«gsBs858^ De door Z.K.H. Prins Bernhard vervaardigde foto van de jonggeboren Prinses. ten worden, maar nu dit niet is geschied zouden èn ondernemingen èn bedrijfsraden tenminste in de zelfde wet aan bod kunnen komen. Eu dit uiet alleen om bovengenoem de redenen, maar vooral omdat deze kwesties met elkaar in nauw verband staan en om een gezamen lijke regeling; als het ware; schreeuwen. Natuurlijk is dit niet liet geval als men in de onder nemingsraden uitsluitend fabrieks- kernen ziet met een grootendeels sociale taak. Maar w.ij voor ons zien de ondernemingsraden niet aldus, maar willen lien ook een be perkte economische taak toeken nen in de betreffende productie- kern. Naar onze meening zal de Regeering; in overeenstemming met de partij-programma's van K.V.P. en P. v. d. A. ook dezen weg op gaan. Wat bad dan echter meer voor de liand gelegen dan een gezamen lijke regeling van ondernemings raden en bednijfsraden? Intusschen; al betreuren we den gevolgden weg, zijn we er blij mee dat tocli eindelijk; na bijna twee jaren; iets schijnt te komen van zaken die al direct na den oorlog urgent waren. Als de betreffende commissies nu maar snel weten te werken en geen vooroorlogsche kapstok-commissies' worden HET TS' DEZEN WINTER NOG NIET ZOO ERG. Ondanks de felle koude en de ko_ lenscliaarschte is bet dezen winter toch niet zoo erg als in ,den' win_ r.r van 1914-1945. Weet U nog wel? Wij bier in Brabant waren al be vrijd en spaarzaam drongen de be richten over de verschrikkelijke toe standen in liet Nooden van ons land tot ons door. We hoorden spreken over waag halzen die in donkere nachten in kleine bootjes dp groote rivieren overstakendwars door het front heen; onverschrokken mannen en zelfs vrouwenwaarvan er enkelen hun moed met bun leven hebben moeten betalen. Eén dezer kleine; wankele vaar tuigjes staat ter bezichtiging op de tentoonstelling ,;Nederland in Oor logstijd; welke van 22 Februari tot 9 Maart in bet provinciaal Museum te 's Hertogenboscb wordt gehou den. NAKLANK ORANJEGELUK 18 Februari 1947. in den vroe gen ochtend. Daar komt over de radio het blijde, zoo lang verwachte bericht: het Huis van Oranje is in het be zit van het teeken van geluk bij uitstek, een klaverblad van vier prinsesjes. En daar daveren de saluutscho ten; daar klinkt ons heele reper toire van vaderlandsche liederen; het carillon van het paleis op den Dam valt in en daar klateren uit de aloude torens over heel het land de jubelende klokketonen naar beneden, van den Dom in Utrecht en de St. Servaas in Maastricht en de basiliek van de Bossche St. Jan. Heldere jongens kelen juichen door de saluutscho ten heen. Ontroerd luisteren wij toe, in stille, in-gelukkige overpeinzing: wat is een zoo warm bemind ko ningshuis toch een zegen voor een land, wat een kracht, wat een hechte band. En onwillekeurig gaan onze ge dachten eerst naar het gelukkig ouderpaar; naar onze gevierde Koningin, die in de zware jaren, die zij heeft moeten doorworste len, thans wederom, in het paleis van Soestdijk, zoo'n rijk geluk be geeft. Aan de Koninklijke Groot moeder qnze hartelijke geluk- wensch van innig meeleven. Maar dan gaan onze gevoelens toch ook speciaal uit naar onze reeds zoo populaire Trix, dat zon nige spontane kind, dat reeds met haar beide handjes zoo volslagen mogelijk beslag legde op onze on verdeelde liefde en sympathie. Zij heeft zich niet laten onttro nen; zij blijft onze toekomstige Koningin en heel Nederland vindt het al lang méér dan goed: ons vaderland heeft het goed gehad onder de zacfrte hand van een vrouwenbestuur! Aan Trix, Irene en Margriet on ze oprechte gelukwenschen. Van alle kanten stroomden de gelukwenschen naar het paleis Soestdijk, waarheen het hart uit- gaat" van heel Nederland. Berich ten komen binnen van de onbe- wust-gelukkigen, tegelijk met het prinsenkind geboren. Dat is het echte Oranje-geluk: de blijheid van en om Oranje! Msb. Eerst in 1949 geen buitenlandsche credieten meer noodig. Export moet tot 3 milliard worden opgevoerd. Voor leden van.de Nederlandscbe Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement 's Gravenha. ge, beeft prof. dr. J. Tinbergen een lezing over het Centraal Plan bureau gehouden, van welke instel ling bij directeur is. De taa'k van bet Centraal Plan bureau is; aan de regeering advies uit te brengen in verband met bet1 te voeren economisch beleid. De re^ geering moet weten hoe de economi sche toestand in binnen- en bui tenland is en hoe deze zicli zal ontwikkelen. Tegelijk met bet in dienen van de nijksbegrooting zul^ len door bet Centraal Planbureau de gegevens over 1947 worden ver strekt. Deze cijfers zullen niet al leen een normmaar tevens een noodsein voor de regeering zijn. Prof. Tinbergen zette uitvoerig on_. zen nationalen economischen toe stand uiteen. ,Wij mogen niet zoo veel consumeeren dat er voor den wederopbouw niet-s meer overblijft'. Voor 1947 zullen er buitenlandsche middelen credieten of aflossin gen van Nederlandscbe beleggin gen ten bedrage van 1.5 milliard gulden noodig zijn. Voor 1948 wordt dit bedrag op ruim een half mil liard gulden geraamd. Pas in 1949 zullen wij geen buitenlandsche mid delen meer noodig hebben. Van groote beleekenis is in dit verband onze export, die over enkele jaren een waarde van 3 milliard dient te bereiken volgens de huidige waardeering van onze valuta. Prof. Tinbergen verwacht gedurende 1947 een exportcijfer van 1.5 milliard gulden te bereiken; indien 't mee loopt zelfs 2 milliard gulden. Sprekend over de toekomst van het Centraal Planbureau, verklaar de prof. Tinbergen; dat binnen kort een aantal werkcommissies tér behandeling van diverse onderwer pen in het leven zal worden ge roepen; waarbij het bedrijfsleven mede zal worden ingeschakeld. In deze commissies zullen naast ver tegenwoordigers uit het bedrijfs leven; ook overheidsorganen ver tegenwoordigd zijn. Straks wordt het: importreren of sterven. Het Planbureau zal in de toe komst nuttig werk kunnen ver richten. Een herhaling van de ern stige 'economische crisis van 1929 tot 1932 moet in de toekomst ver meden worden. In dit verband bracht prof. Tinbergen nog bet be volkingsprobleem in ons land ter sprake. Dc bevolkingsaanwas in Ne derland is de hooaste van geheel Europa. Voor de toekomst moeten maatregelen worden beraamd ten einde structuecle invloeden op tc vangen. Tenslotte besprak de beer Tin bergen de nationale arbeidsproduc tiviteit welke thans tot 80 pro cent van bet niveau van 1938 is op_ geloopen. Over de leuze van ver schillende landen: exporteeren of sterven; was de beer Tinbergen niet al te pessimistisch. Straks zal voor tal van landen de leuze: im porteeren of sterven", noodzakelijk zijn. Denkbaar is verder een in ternationale verplichting len aan zien van landen' met export_over- schotten, om deze overschotten voor importen te gebuiken. AANVAL VAN RADIO MOSKOU OP KARDINAAL DE JONG. Lil een uitzending van Radio Moskou werd gewag gemaakt van een katholieke reactie tegen dc democratie onder leiding van den Nederlandschen Kardinaal de Jong. I>e Vaticaanschc radio beeft hier op geantwoord, dat deze reactie; waarvan radio Moskou spreekt; be staat in het verzet uil naam van Christus, tegen bel voortschrijden van het Goddelooze communisme. Men moet zich niet verwonderen over het feit; dat de Kardinaal zich met een herderlijk schrijven tot de Ncderlandsche geloóvigen wendt, waarbij hij hun bet lidmaatschap van vooruitstrevende democratische organisaties verbiedt. De Kerk dient overal baar kinderen op de gevaren van liet Marxisme te w.ijzcn; ook al wordt deze rechtvaardige hoU_ ding door radio Moskou anti_demo_ eratisch en reactionnair bestempeld. Voor katholieken betcekent zij slechts de verdediging van de vrij heid en van de menschheid in bet licht van bet Christendom. OUD_ILLEGALEN PROTESTEEREN De federatie van organisaties van oud_iIlegale werkers heeft zich met een telegram en een motie tot dc regeering, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en de fractie-voorzitters gericht. Zi.i verklaart er zich onder geen beding bij neer tc leggen; dat woon. ruimte voor ontslagen politieke ge vangenen zal worden/ gezocht ook bij ben, die tijdens de bezetting van diep nationaal besef hebben blijk gegeven. Eveneens neemt ziij stelling tegen bet door den minister ^geuite voor hemen de zuivering niet opnieuw ter hand te nemen. MIDDEL TEGEN MOND- EN KLAUWZEER?. Dc jonge Mexicaansche arts; Ma cro An'onio Gaxiolaverklaart een eenvoudig; doc'treffend en goed koop geneesmiddel tegen mond. en klauwzeer bij vee te hebben ont dekt. Hij beeft bet middel bij 150 koeien toegepast. Alle dieren ble ven in leven; torwiil twee koeien; die bij de behandeling niet heeft laten ondergaan; gestorven zijn. Gaxiola bad nimmer studie van de ziekte gemaakt en gerankte ge ïnteresseerd toen een vriend; die een veeteeltbedrijf bezit, hém zei- de, dat z.'in gehoele veesfanel mei den dood bedreigd werd tengevolge van mond. en klauwzeer. Na een korte studie ontdekte Ga_ xioladat na injeclcs met urotro. pine de genezing vrijwel onmid dellijk intrad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1