BOEKHOUDER COLPORTEUR JONGSTE BEDIENDE CHEF-MONTEUR F ABRIEKSRUIMTE een zelfstandig EEN R.K. DAGMEISJE Verkeop bij Ixecutie. COMPLETE enkele aankomende jongens en/of meisje: FRANSCHE PEUSEOT RIJWIELEN. Elisabeth van den Hoven SLAAPKAMER- AMEUBLEMENT. NET MEISJE Gevraagd HANDSCHOENMAKERS, KATHOLIEKE GEZINSZORG DEOPLEIDINGTOT KATHOLIEKE GEZINSVERZORGSTER". VOOR HET BEZORGEN VAN DIT BLAD TE DRUNEN EN ELSHOUT een ijverig en betrouwbaar GEVRAAGD. - Mooie bijverdienste. Fa. „F ID ES" LED ER WAREN FABRIEK VRAAGT GEVRAAGD voor direct voor eenvoudige magazijn en kantoorwerkzaamheden. C. V. Chroomlederfabriek „DE AMSTEL" WAALWIJK. CEVRAAGD: in Garagebedrijf EN TWEE MONTEURS AANKOMENDE JONGEN WAALWIJK OF OMGEVING (of als zoodanig in te richten geheel of gedeeltelijke ruimte) GEZOCHT VOOR GEHEEL NIEUWE INDUSTRIE. FABRIEKSGEBOUW met woning en garage TE HUUR of TE KOOI HEBT U EEN RIJWIELBON? „EMPO" RIJWIELEN Grote sorteering alle Rijwiel onderdelen. L ZIJLMANS - WAALWIJK. DONDERDAG 27 FEBRUARI 1947. LOSSE NUMMERS 10 CENT. 70e JAARGANG No. 17 WaaSwijlcsche en Lanostrsatsche Courant HUURPRIJZEN? JONUE BOEREN ACHTER MOEDERS PAPPOT VANDAAN? I I v F t I. w S di in P. Pi G G Pi sp D R. Cz le fle- dis «it eei Sti on- 1 sec led dri eig gej fies len zic. te die wii de ree I ciei mei bat dit I mei den geb I ver Kiv en dati den te r dhr herl E woe een 30-j Bou li dac com lere aan thai doe! afch here tot kan, zijn» telt deel 10 plaa plaa C com born mak heel zien drag 4C vraa drag eenv een D. lijk stelli men en f een hebb than, hore: de ken. lid Mjjue Heeren; Als wij een blik terugwerpen op den tij<i na de bevrijding; toen. in den winter van 1944/1945. het werk weer zoo langzamerhand werd op. genomen in fabrieken zonder ver. warming en met dichtgespijkerde ramen en met schoenmachincs die In sommige bcdnij-vcnv door middel' van fieteen worden gedreven; dan mogen wij met voldoening vaststel, ten dat bet economische leven in bet district van onzen Kamer zicli sindsdien krachtig heeft hersteld. ,Zuid helpt Noord' was hef slag. woord dat iedereen inspireerde om aan het werk te gaan en om tc zorgen dat; wanneer Nederland boven de rivieren zou zijn bevrijd; zooveel mogelijk producten gereed zouden staan om onze landgenoo. ten te kunnen helpen. Het is hier zeker op zijn plaats om werkgevers als arbeiders een woord van hulde te brengen voor de energie en de groote toewijding die moesten wor. den opgebracht om de bijna on. oyerkomentijke moeilijkheden van die dagen te overwinnen en voor den moed die noodig was om dik. wijls onder voortdurend granaat, vuur hun zware taak te blijven voortzetten. ;,Zuid helpt Noord' heeft do eerste en krachtige stoot gegeven en den grondslag gelegd voor de gestadige verbetering in den economischcn toestand in het gebied van onzen Kamer. Wanneer wij even aan de enorme moeilijkheden van die dagen her. inneren. dan is dat niet om bii U den indruk te wekken dat alle hin. derpaien die een normalen gang van zaken in den weg staan; thans zouden zijn overwonnen, integen. deel. Dat is ook zeer begrijpeVik wanneer men nagaat hoeveel juist ons gebied; dat langer dan zes maanden frontgebied is geweest; door de oorlogshandelingen heeft geleden. Zeer vele problemen die voor een volledig herstel van wezenlijk be. lang zijn- wachten nog op een op. lossing. Wij willen er hierbij gaar. ne enkele naar voren brengen; waarvan de beteekenls niet mag worden onderschat. De bouw van nieuwe en het lier. stel van beschadigde woningen laat zeer veel te wenschen over. Het is daardoor; vooral ook nu de ver. keprsmoeilijkheden nog zoo groot zijn, zeer moeiMjk voor onze in. dustrieën om de noodige werk. krachten te krijgen; te huisvesten en ze te behouden. In dit opzicht wordt zeer veel geklaagd over den sterk belemmerenden invloed die een te veel aan ambtelijke instan. ties uitoefent op een spoedig en zoo broodnoodig herstel van de woon gelegenheid. Onze streek is zper gebaat ge weest bij de zeer geslaagde glas. actie van Pater de Groeve; wij zijn den initiatiefnemer en de milde gevers zeer dankbaar voor de groo. te hulp die hier verleend is. Mede dank zij deze hulp en de gew.ijzigdc procedure in de toewijzing van glas in de laatste maanden is bet beeld van dichtgespijkerde ramen dat onze streek bijna twee jaren lang heeft ontsierd, zon langzamerhand verdwenen. Draadglas echter voor onze fabrieken is nog steeds niet te krijgen. Nadat het personenvervoer gedu. rond" meer dan anderhalf jaar met vracht, cn veewagens is geschied; ;zijn w.ij er zoowel de B.B.A. als de Nederlandsche Spoorwegen erken telijk voor; dat zij thans in een groot gedeelte van ons district bet interne verkeer met goede bussen hebben geregeld. Het uitblijven van een spoorwegverbinding van de Langstraat met de groote steden van het Westen is nog steeds een ■^act-or van onberekenbare schade.. De wegen in do. Langstraat, vooral in het Westelijk gedeelte; zijn niet geschikt voor snelverkeer. Het noo. dige contactzoowel met afnemers als leveranciersgaat gepaard met enorm tijdverlies en is voor vele zakenmenschen zelfs geheel onmo gelijk. Daardoor lijdt niet alleen de lndustriëelc productie, ook de wc. deronbouw wordt er door belem merd: terwijl de voorziening van de win'-elbedriiven tot nadeel van den middenstand en vooral van de arbeidende bevolking zeer veel te wenschen overlaat. Nu in dpze lange vorstperiode de N.S— en de B.B.A..bussen dikwii's moes'en uitvallen omdat zij op de kronkelende gladde wegen van de Langstraat niet konden rijden; hebben honderden arbeiders bun werk niet kunnen bereiken. Wij be hoeven U wel nle» te zeggen welke schade deze dagen zoowel voor het algemeen economisch herstel; als voor 'Ie betrokken arbeiders heb ben beteekend. Gaarne hopen wij dat de Ned. Spoorwegen spoedig zullen inzien dat een industrieel Centrum als de Langstraat; niet ongestraft van liet vooral in deze tjiden zoo noodige. snelverkeer ver stoken kan blijven. Veel moeite heeft onze Kamer ge daan voor het verkrijgen van een grootere toewijzing van nieuwe au7 to's en fietsbanden. Zonder resul taat. Voor een gebied als het onze waar zooveel ia geroofd en ver nield; waar liet wegverkeer zoo slecht is en de enl<plo goede auto's die nog waren ondergedoken met het Militair Gezag naar het Nooy_ den zijn verhuisd zonder dat er één ▼an is teruggekomenware het vol doen aan onze verlangens toch ze ker geen overdreven luxe geweest. En wanneer wij nu nog mbeten consfateeren dat bij de toewijzing van nieuwe auto's in de laatste maanden 't percentage voor Noord en Zuid.Hollanc! waar zooveel goe de verkeersifiogel.'jkheden aanwezig zijnis verhoogd en dat van Noord. Brabant is verlaagd; dan zal liet duidelijk zijn dat wij vooral op dit punt zeer onbevredigd zijn. Or>z- Kamer hc-f'* r?e'-a«ht mn «pheffing te verkrijgen van bet be slag; dat de Nederlandsche Regee ring beeft gele"d op stn-'ingen -lie «Joor de firma Walter Höbn In Mei- ningen zjjn gedaan ter betaling van gevorderde goederen. Deze bedragen zijn bij de Nederlandsche Bank te Deventer en gedeeltelijk bij Albert de Bary gestort. Een zeer klein ge„ deele heeft de crediteuren bereikt. Naar ruwe schatting ligt het beslag voor het district van onze Kamer nog op ca. 3 millioen gulden. Dit beslag berust op een oekase, die door de Nederlandsche Regeering in Londen is uitgevaardigd; toen het Zuiden gootendeels is bevrijd en treft dus in hoofdzaak dit gebied. Heen de zeer toevallige omstan digheid dat het frontgebied aan de rivieren het contact van Noordbra bant met Dpventcr gedurende eeni. gen tijd heeft verbroken, is oorzaak geweest dat deze bedragen niet zijn uitbetaald. Onwillekeurig denken wiij bij dit alles wel eens aan de gedachte die hier in Brabant bij velen leeft om. front een al of niet vermeende ach. terstelling ten opzichte van het Wesen. Wij wjllen niet beweren dat inderdaad ceii bewuste achterstel ling wordt doorgevoerd. Naar onze meening echter betekent een ge lijkstelling op historische gronden hier in vele gevallen wezenlijke achterstelling. Dit alles is eenigs. zins begrijpelijk wanneer men be denkt dat velen van hen; die op verschillend gebied beslissingen hebben te nemen, de moeilijkheden en de onaangenaamheden die. het le ven in een streek die zooveel door oorlogshandelingen heeft geleden; met zich brengt, niet zelf beleven. Dc beslissingen geschieden dan ook te veel ambteLijk en houden geen rekening met daadwerkelijke noo. den en omstandigheden. Wordt vervolgd. Heden behaagde het den Heere tot zich te nemen in den ouder dom van ruim 73 jaren onze lieve Vrouw en Moeder, Behuwd- moeder en Grootmoeder Mejuffrouw Echtgenote van Joh. Kruif De diepbedroefde familie. Waalwijk, 2 Febr. 1947. Gr-otestraat 288. De Heer en Mevrouw VAN LIEMPT-MULLER, geven U met vreugde en dankbaarheid kennis van de geboorte van hun zoon ANTOON. Waalwijk, 22 Februari .1947. Grootestraat 283. GEVRAAGD in Winkelzaak te Waalwijk Aanbiedingen onder No. 1 735 Bureau van dit blad. TE KOOP: een in goeden slaat zijnd Adres: GROOTESTRAAT 134 WAALWIJK. Zoo spoedit mogelijk GEVRAAGD: EEN HALFWAS SLAGERSKNECHT. J VAN OERS. Stationsstraat 83 WAALWIJK. GEVRAAGD voor hele of halve dagen Leeftijd ongeveer 17 jaar. Goede behandeling. 's Zondags vrij. Waar zegt de uitgever. GEVRAAGD in een gezin met 1 kind voor heele of halve dagen, wasch buitenshuis. Zaterdagmiddag en Zondag vrij, H. VINK-DE GROOT Kerkstraat 56. TE KOOP: zo goed als nieuw Hupfeld Helios ORGEL met ingebouwde Scandalli harmo nica met een revolver van 6 rollen en ongeveer 150 bespeelbare muziek rollen voor de prijs van f2509. K. W. VAN MODRIK. Oosten burgergracht 57, Café Amsterdam G Tel. 55129. De ondergetekende zal op Vrijdag 28 Februari 1947, des voormiddags ll uur, in op dracht van den Ontvanger der Directe Belastingen en Aecijnzente Waalwijk, overgaan tot den execu torial VERKOOP tegen contante betali g zonder opgeld, ten laste van de firma Arn. Treffers en Zoon te SPRANG A 377 van diverse partijen HUIDEN o.a. Pl.m. 102.000 mollenvellen Pl.m. 1.500 konijnenvellen PI m. 1 000 bun ingvellen PI m. 850 wezelvellen en wat verder te voorschijn zal worden gebracht De verkoop zal geschieden te WaAI.WIJK in de pakhuizen van de firma JACOBS, huidenhandel Laageinde 20, alwaar de goederen één uur voor den verkoop zijn te bezichtigen De deurwaarder belast met de executie, CHR. OLDFNDORP. flfcnmcjirihickllntj. ev. thuiswerkers of atelier, dat in staat is in loon orders uit te voeren. Br. letr. B. M. Adv. Bur. MAX R. NUNES. Paleisstr. 19, A'DAM-C. AFDELING KAATSHEUVEL. DINSDAGAVOND 25 FEBRUARI, 8 UUR, zal Mej. A. SCHELLEK*NS, Diacesaan Inspectrice, in de bovenzaal van ,,Euphonia" een uiteenzetting geven over 19 WOrdt Aanmélding ten spoedigste. St. Antoniusstraat 34 a Waalwijk voor lederwaronvervaardiging. Leeftijd 14 tot 20 jaar ongeveer. Eenige kennis-van snij-, plak- en stikwerk strekt tot aanbeveling. Loon nader overeen te kernen. (voor prima kracht toekomst verzekerd) bekendheid met Ford vere'st. voor Magazijnwerk. Brieven onder No. 1734 aan het Bureau van dit blad. Aanb. onder No. 1733 aan het Bureau van dit blad, aangeboden. Totale oppervlakte grond circa 20(0 M2. Oppervlakte fabriek m< magazijn en parterre ciica 650 M2, met étage in totaal rond 850 a900 M, Gelrgrn in kleine stad in ce Langstraat (N.-B.) met water- en spool VeBbr'ieJlrn8'onder No. 975 Adv. Bur. EKERING N.V., Appelstr. 201 DEN HAAG. Meisjes van 19 jaar en ouder, die belangstelling hebben voor dit werk, worden dien avond zeker verwacht. Kom dan eens zien in onze etalage en U hebt zeker keus. Wij leveren ALLE RIJWIELEN UIT VOORRAAD. Wij hebben weer de van ouds bekende met Origineel© Torpedonaven. Verders: STOKVIS,GRUNO, GERMAAN, B. S. A., HERCULES en de De Echo van het Zuiden tioofdredactenr-Ultgever t JAN T TELEN Verschijnt Dinsdag en Donderdag Aboanemen tsprijs 15 centper"^eek; i »',95 per kwartaal. Drukker: Waalwijbsche Stoomdrukkerij An toon Tieieo. Onder de titel „Niet billijk, maqr onvermijdelijk'' schrijft het Brab. Nblad. over bovenstaand onder werp. Waar wij in ons blad ook dit onderwerp eenige malen bespra ken, achten wij het nuttig ook eens anderer meening daarom trent te hooren. Conform haar loon- en prijspo litiek houdt de regeering hier te lande de huren nog steeds gesta biliseerd op het niveau van Mei 1940. Den huurder, die ondanks zijn hooger loon maar amper kan rond komen, is dit natuurlijk welkom en deze politiek ontmoet derhalve bij den „gewonen man" geen cri- tiek. Maar uiteraard denkt de huis eigenaar er anders over. Ook voor hem is het dagelijksch levenson derhoud duurder geworden; bo vendien zit hij met sterk gestegen onderhoudskosten en hoogere be lastingen. Wanneer hij dan ook consta teert, dat de geleide economie van de regeering hier de zaken scheef trekt, dat het volkomen in- dr.uischt tegen recht en billijkheid, wanneer de huren onveranderd moeten blijven, terwijl alles de j gelijk" zal dan dienen samen te vallen met het tijdstip waarop er weer voldoende bouwmaterialen beschikbaar komen. Want het is duidelijk, dat bij de huidige huren van eenige animo om te bouwen geen sprake kan zijn. Nieuwbouw is eenvoudig niet rendabel. En toch is er nauwelijks een tekort zóó nijpend als juist het woningtekort. Daarom zal uitein delijk cok op dit onderdeel van ons economisch leven naar herstel van het evenwicht meten worden gestreefd. Technisch Hoooer- Onderwijs gevraagd j In de Volkskrant schrijft Herman Leenes een krachtig pleidooi voor uitbreiding van het Technisch on derwijs in verband niet de groote behoefte die in Nederland bestaat aan technisch onderwijs. Onze in dustrie zal voor den boterham moe ten zorgen van een groot deel van oen nevolkingsaanwas en daarbij is geschoold personeel onmisbaar. Vaktechnische en verder bestu deerde iviuciiten Uie leiding kunnen geven; ondeizoekingen doen enz. De schrijver bepleit ook rond\veg dc vestiging van een nieuwe tech nische hoogcschool in het Zuiden des landszooals de Limburgers en Brabanders het zeggen: ,Ze 1 '"hl en Uc nidoriscnc feiten aan hun kant. Brabant en dl mei voor niets 21 hoogte ingaat, inclusief overheids- ^^„de'JSaad"" tarieven, post- en treintarieven, dan heeft hij van zijn standpunt beschouwd zeker geen ongelijk. Alleen reeds om die reden, als een goed recht, zal huurverhoo- ging dan ook niet mogen uitblij ven. Minister Lieftinck heeft overi gens in die richting een min of meer bindende toezegging gedaan. Hij wil alleen nog graag even aanzien, tot de omstandigheden wat gunstiger zijn geworden. De regeering verwacht immers dat over niet te langen tijd de goederenprijzen zullen dalen. Dat zal het levensonderhoud wat goed- kooper maken en wanneer dan huurverhooging wordt toegestaan, behoeven daarvan geen schokken voor de loon- en prijspolitiek te worden gevreesd. Haar standpunt schijnt, te zijn, dat de categorie der huiseigena ren, die over 't algemeen wel een beetje beter zijn bestand tegen de lasten van dezen tijd, de minder prettige consequenties van de loon- en prijspolitiek maar voor hef moeten nemen. Tenslotte is het slagen van die politiek een zaak van nationaal belang. En voorts overweegt de regee ring, dat niet het bezit van de eigenaren wordt aangetast, alleen de baten van dat bezit. Dat de tijdsomstandigheden die baten ab normaal gering doen zijn is ver velend, maar het alternatief is dat terwille van de huiseigenaren de heele loon- en prijspolitiek in gevaar wordt gebracht. Voor dit alternatief voelt zij niets. Kan men de regeering hierbij ongelijk géven? Huurverhooging nü is derhalve niet wel mogelijk, maar zoodra de omstandigheden dit toelaten zal de regeering w.at hier scheef zit recht moeten trekken. Wat in België op het oogetïblik gebeurt is voor de huiseigenaren in Nederland wel erg verleidelijk. Daar was reeds een verhooging toegestaan van 40 procent; nu komt er nog 30 procent bij en over drie maanden nog eens 30 pro cent. Wie dit ook hier zou willen zien doorgevoerd, moet dan ech ter ook alle overige consequenties van de Belgische loon- en prijs politiek voor lief nemen. Misschien ziin er Nederlanders die er aan willen. Maa^het gros zal zeggen: welbedankff En wie hun dan geliik zullen geven, dat zijn.de Belgen zelf! Huurverhooging derhalve zoo- dra mogelijk. En dit ..zoodra mo- Maar Brabant en Limburg lever den en leveren nog een iieel stuk van de 1 Nederlandsche industrieele kracht. Ook wanneer men Philips buiten beschouwing laat, is er in het Zui den: industrie die er zijn mag en die nog heel wat meer zou hebben gepresteerd, wanneer men van ho ven den Moerdijk oprechten steun had willen verleenen. Men uioet toch maar zeggen om ons nu te beperken toi Brabant en speciaal centraal Brabant, met als middelpunt Tilburg en de Lang straat genomen dat die uit het eigen volk opgekomen industriee. len; alleen door eigen kracht en energie heel wat tot stand hebben gebracht. Er zijn wereldzaken ver rezen, begonnen als kleine fabrie ken met hardwerkende patroons en ploeterende; goedgezinde arbeiders die ook door hun gelaten soberheid uitmuntten en de industrie tegen de verdrukking van de ol'ficieele laat. maar_yvaaien politic'k der Holland. sclie liberale vnijhandelarenmede tot bloei hebben gebracht. Het is dus een echt industrieland; waarin hier wordt geleefd en ge. weikt waren er op het oogen. blik meer arbeiders en technici aan_ wezig men zou nog wat anders kunnen beleven. Vooral wanneer men de kapiteins der industrie hun eigen energie wilde laten uitvieren en niet door ambtenaren.geringel. oor aan banden houdt. Dat men zonder Vadertje Staat veel tot stand kan brengen is hier toch wel bewezen. Zelfs op het gebied van technisch onderwijs, waarover de heer Leenes het in het bijzonder had. Wanneer het voor de Industrie een levenskwestie is; dat er tech nische geleerden cn andere wer kers worden gevormddan zal de industie zelf; wanneer zij wil; d.w.z. wanneer de industrieelen wil len, mogelijk kunnen beginnen niet te doen; waarover, naar waar schijnlijkheid, nog veel officieel gepraat en geschreven zal worden eer men tot plastisch resultaat komt. Wat hier geschreven, wordt Js zeer juist; maar naast captains of industrie' moeten we bekwame werkers hebben en deze moeten ge vormd worden op de ,;n>ij verheids- scholen'; waar zulk een uitsteken, do gelegenheid geboden wordt om zich vakbekwaamheid eigen te ma ken. 't Is echter zoo jammer dat dit noch door jongelui, noch door de ouders; noch door de industrie bi ij baar voldoende begrepen wordt. Zou ook hier weer de overheid moeten ingrijpen? KORTE BERICHTEN. In het a.s. seizoen zullen 70.000 Amerikanen een reis maken naar West_Europa; ook Nederland zal daarvan Ziijn deel krijgen en maat regelen voor ontvangst worden ceds genomen. Er zijn 1000 zeelieden uit Rot terdam vertrokken om 17 schepen in Amerika te halen; door onze regeering voor verschillende maat schappijen aangekocht. Door dezen aankoop is de Ned. handelsvloot tot 80 nrocent van voor* den oorlog hersteld. Op talrijke vergaderingen werd het reeds gezegd, dat er voor de jonge boeren in Nederland niet veel mogelijkheden zijn. In 1938 schatte men het getal van hen, die geen mogelijkheid zagen om een eigen bedrijf te vestigen op ruim 15000. Thans is dit overschot veel groter en de schattingen van insi ders variëren tusschen de 50 en 75 duizend. Het eigen laïid biedt niet veel mogelijkheden om aan dit probleem een oplossing te geven. Ieder stukje land en zand is reeds óntgonnen. De inpoldering van de Zuiderzee, waarmee 40 jaar ge moeid is, zal een aanwinst ge ven van 220.000 H.A. bouwland. De aanwas van het aantal jonge boeren van vier of vijf jaar zou hiermee geholpen zijn, zodat dit ook geen perspectieven biedt. De consequenties van deze over wegingen zijn eenvoudig te trek ken. De jonge boeren zullen een ander beroep moeten zoeken, wat niet altijd eenvoudig zal zijn en dikwijls ook niet wenschelijk, of zij zullen naar een land moeten emigreeren, dat betere kansen biedt. De laatste honderd jaar zijn ongeveer 300.000 Nederlanders geëmigreerd. De meesten daarvan waren boeren. Velen van hen zijn economisch of moreel mislukt, an deren hebben zich een betere toe komst geschapen. Het is dus van belang, dat bij eventueele emigra tie de mogelijkheden gewikt en ge wogen worden, daar wilde emi gratie, zooals we die de laatste 20 jaar veel naar Frankrijk heb ben gezien, bijna altijd op misluk king uitloopt. In Den Bosch kwamen Vrijdag de leden van de R.KJ.B. van den kring Den Bosch bijeen, om te luisteren naar mededeelingen over de voorbereidingen die door de emiciratiecommissie van de K. N. B. T. B. getroffen zijn. Ir. Hors mans vertelde hierover een en an der. Het bleek, dat de voorbe reidingen reeds zoover gevorderd waren, dat dit jaar reeds een aan tal emigranten zal kunnen ver trekken. Deze emigratie zal plaats vin den in groepsverband. De landen die het meest in aanmerking ko men zijn Frankrijk, Brazilië, Ar gentinië, Canada en Australië. Dit jaar zullen 500 jonge boeren naar Atgenfinië kunnen vertrekken, 3— 4Cv naar Canada, -100 naar Au stralië en een grootere groep naar Brazilië. Naar dit laatste land is een studiecommissie vertrokken, die binnenkort rapport zal komen uitbrengen. De laatste berichten zijn zeer hoopvol. De drie centrale organisaties, de Katholieke, de Christelijke en de neutrale boerenorganisaties, wil len deze kolonisatie echter geheel in eigen hüind houden. Een goede nazorg, waarbij de geestelijke ver. zoroing vooral een voorname rol speelt, is anders niet voldoende gewaarborgd. De semi-rijksinstelling „Stich ting Landverhuizing Nederland" wil daar echter tot nu toe niet van hooren. De verhoudingen zijn daardoor nogal gespannen en de organisaties hebben aan de Stich ting laten weten, dat zij hun leden emigratie zullen ontraden, als zij niet geheel zelfstandig de koloni satie kunnen organiseeren. De eerste groep die naar het vreemde land zal vertrekken zal moeten bestaan uit pioniers. Het is echter eerst noodig, dat de K. N. B. T. B. een overzicht heeft, van al haar leden die willen emi greeren. Zij kunnen zich dan ook bij deze organisatie opgeven, waarna zij een vragenlijst ontvan gen. Het is echter belangrijk, dat zij die plannen in deze richting hebben, weten dat het niet een gemakkelijk leven is, dat hen de eerste jaren in het nieuwe vader land wacht. Alleen mannen met knuisten kunnen ook daar iets be reiken. O.B. WaaromN W Nederland op de bevriiding moest wachten. Het geschiedde om land en volk te sparen. Generaal majoor Sir Francis de Guinganddie veldmaarschalk Montgomery's chef_staf was sinds deze 't' bevel over het achtste leger overnam totdat de Duitschers zich aan de Oostzeeknst overgaven; heeft Maandag 24 Februari zijn persoon, lijke oorlogsherinneringen geptibli. ceerd in een hork, dat getiteld is .Operation victory'. Drie factoren. Indien wij n.I. een camongne in dit gebied zouden uitvoeren; zou het so'-'-os van onze operaMes over den Rijn in gevaar worden ge_ bracht, daar'de voor dat doel noo_ dige reserves zonden moeten wor_ den gebruikt. Voorts wisten wij dat de vijand gereed stond Nederland onder water te zetten om onzen opma'-sch te belemmeren en een dergelijke actie zou Nederlands economischcn wederopbouw met jaren vertraagd hebben. Een andere factor waarmede wij rekening hadden te houden was de verwoesting; die cn dergelijke operatie zou veroorzaken. De Nederlandsche steden zouden door hommen cn granantvuur wor_ den plat gelegd, daar onze troepen allen steun noodig zouden hebben dien wij hen konden geven. F.r is geen twijfel mogelijk dat de juiste tactiek werd gebruikt; welke de snelste beëindiging beteekende voor het Piden van het Nederlandsche volk. Maar tot d"ze tactiek is niet zonder strijd besloten. Gedurende een bezoek; niet lang daarna: aan bet opperste hoofd, kwartier; werd aan de Gningand een document getoond; waadn een beschuldiging van ons hoofdltwar. tier en van mij persoonlijk vermeld werd. dat wij niet voldoende reke. ning hielden met het gevaar dat de Nederlandsche bevo'king bedreigde. Ik was hiermee alles behalve ge. vleid; want wij hadden hard ten behoeve var. 't Nederl. volk ge. werkt en Montgomery's tactiek was toch zoo volkomen logisch. Het was daarom voor ons een aanzien',>ike genoegdoening dat de Nederlnn. ders; toen het einde gekomen was; róvanl waren in hun ckenning; dat wij dit moeilijk probleem juist hadden opgelost. Groote razz'a onder de nazi's. Ze leeren het nooiti Duizenden B<d»sche en Ameri. kaanselie beambten van den in. liebtingendienst hebben de leiders van een geheime nazistische or"a_ nisatie onverwacht overvalVn. Eén der doelstelling van de organisatie was .De landen van E'ironn aan te voeren tegen de Sovjet.Unie', al_ dus wordt uit TTerford vernomen. De organisatie zou in alte 4 de be_ ze'tingszones van Dultschland ver. ziin en gedroitrd hebben ,Een vernietigend nieuw wanen' teren de geallieerden te gebruiken n.I. bacteriën. Indien deze zouden weigeren baar eisclien in te wil. Hfen. Naar verluidt zijn honderden lieden betrokken bij de organisatie die onder leiding staa» van voor. mali ge leden van de S.S. Volgens den Brifschen fnnctio. naris zijn vele vooraanstaande lei. ders; o.w. Hans Goor" Eidmann; gewezen func'ionaris bij de bac. terioloriscbe afdeling van het op. porBc,-ei der Wchrmacht; gear, esteerd. De eisolieu der organisatie zou. den de volgende zijn: 1. Herstel van de Duitsche mill, taire macht; 2. Vr.üla'ing van Dui'sehe mili. tairen uit interneeringskampen 3. Onmld(T»lIiike vorming van een centrale Duiische regeering op to. ta'Baire leest geschoeid. Voorts werd nog geëlschfOn. middePijke beëindiging van de ont. manteling van oorlogsindustrieën voor herstelbetalingen; het stop. zetten van den steenkooluitvoer herroening van de soeiaiisaMe der voornnamste industrieën en de on. middellijke restitutie van Silezië en O" T-nisen. Volgens den chef van den Brit. schcn inlichting'y dienst behoore* tot de gearresteerden dr. Rolf Wil. kenning, een SS.ol'ficier cn een vooraanstaand lid' van den Duit-, schen inlichtingendienst; hij was de oprichter ,van de ,Ivoelner Kreis', een organisatie van voor den oorlog', die zich toelegde op pene. tralies in Nederland en België en het' aanknoopen van betrekkingen niet de Belgische Rcxistcn van Léon Dcgrelle; brigade.commandant der SS, Schimmelphing; één van Hit. ler's jeugdleiders in Polen. Voorts kolonel Kling, voormalig comman. dant van dc SS in liet gebied van Kassei en Ilesse cn later bevel heb. bcr van het tweede pantserregiment der SS en generaal.majoor der SS. Ellersich; één der voornaamste lei. ders, die door de Amerikanen in Fulda werd gearresteerd; terwijl zijn vrouw door de Britten in Ham burg werd opgepakt. De razzia werd in nauwe samen, werking met de Amerikanen uitge. voerd. De Russchen en Franschen werden van d«* plannen op de hoog te gesteld, opdat zij een dergelijke actie ook in hun zone zouden kun nen ondernemen. IN MAART WEER EXTRA TABAK. Het ligt in de bedoeling in den loop van Maart weer een extra bon voor tabaksartikelen aan te wijzen. Voor welke periode deze zal gelden is nog niet bekend, en evenmin staat het vast of men één rantsoen dan wel twee rantsoenen extra zal kunnen verstrekken meldt bet Vr. Volk. BERECHTING DUITSCHE OORLOGSMISDADIGERS. Wetsontwerp in voorbereidine. Op 17" Februari 1917 heeft dc Bij zondere Raad van Cassatie beslist, dat de Nedprlandsche strafwet niet van toepassing is op misdrijven; door Duitsche militairen tijdens de bezetting in Nederland gepleegd. Weliswaar bepaalt art. 2 van het Wetboek van Strafrecht, dat de Nederlandsche strafwet toepasse lijk is op ieder die zich in Neder land aan eenig strafbaar feit schul dig manktmaar de Bijzondere Raad van Cassatie nam aan, dat- het volkenrecht een uitzondering op deze bepaling maakt voor leden van een vijandelijke bezettende macht. Naar het A.N.P. ^orneemt; heeft de Minister van Justitie maatrege len genomen bin ongewensebte ge volgen van liet arrest van den Bij- zonderen Raad van Cassatie door een wettelijken maatregel te voor komen. in verband waarmede een desbetreffend wetsontwerp reeds in gevorderden staat van voorberei ding is. NEGEN GEDENKTEEKENS. De Nat. Monumentencommissie heeft de oprichting voorgesteld van een negental oorlogsgedenkteekens. t.w. een nationaal monument te Amsterdam, een legermonument on den Grebbeberg; een marinemonu. ment te Den Helder of elderseen koopvaardijmonument te Ro'ter. d.nnr, één on de eere_b"graafnlaats te Rloemendaaleen eroeo gedenk, teekens te plaatsen bij de voorma lige nazi-kampen te Amersfoort; Viurht en Westerborkeen monu ment on Wa'cheren (te Vllssingen of Westknpelle) een monument te Eelde in Zeeuwscb.Vlannderen^ waar H.M. de Koningin den vader. landschen bodem weer b"tend en een monument te Wageningen; waar de Duitsche \vcermaeht capi_ tuWrde. De kosten worden op twee mil lion) gulden geraamd. Hiervoor zal In het gelie"!c land een inzameling worden gehouden. Hiermede zal zich een Stichting heiasten waarin o.a. minister-president Beel en kardinaal De Jong zitting hebben. RICHTLIJNEN AKKERBOUWPRODUCTEN. De richfpri'izen voor de akker bouwproducten van oogst 1947 zijn thans vastgesteld als volct: (ter vergelijking met de richtprijzen welke gelden voor oogst 1946 Jus. schen haakjes vermeld) Tarwe f 20 per 110 kg 20.50); rogge 20 id. (20.25)gerst f 1? id. 19.50); haver 17.50 idem (f 18); groene erwten 26 idem f 23); srhokkererwten 3135 id. Cnmicijners 42.50 idem grauwe erwten 5# idem bruine boonen 45 idem witte boonen 50 idem veldboonen '21 ld. diiiveboonen 2125 idem (f koolzaad 50 id. 45.blauw. maanzaad 7085 idem 85); karwijznad 5075 idem ('70); lijnzaad 50 idem (r'30); geel mosterdzaad 3555 idem 50) bruin mosterdzaad 80 id. (ƒ70); kanariezaad 2540 idem fabrieksaardappelen 4.75 idem 4.75): suikerbieten 34 per 1000 kg. 38.50): cichorei '40 idem 48.50).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1947 | | pagina 1